Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 002934 18776027 na godz. na dobę w sumie
Angielski World Today Technology & Science - audio kurs
Angielski World Today Technology & Science - audio kurs
Autor: Długość nagrania: 01:16:00
Wydawca: EDGARD Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60415-13-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: audiobooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Angielski World Today to seria Audio Kursów przeznaczona dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. World Today przygotowano specjalnie z myślą o osobach, które chcą poznać i poszerzyć słownictwo związane ze współczesnością - tak, aby rozumieć każdy przekaz informacyjny i móc dyskutować na tematy związane ze światem współczesnym. Ze względu na dobór tematów szczególnie polecamy ją wszystkim przygotowującym się do matury oraz egzaminów FCE, CAE i CPE oraz wyjeżdżającym za granicę na studia.

Angielski World Today Technology & Science obejmuje 12 lekcji (76 min.), m.in. chirurgia plastyczna, nowe technologie w sporcie, samochody przyszłości, e-learning, podróże kosmiczne, przestępstwa internetowe.

Kurs w przyjemny i interesujący sposób uczy setek słów i zwrotów niezbędnych do zrozumienia wiadomości telewizyjnych, radiowych i internetowych oraz wszelkich newsów o technice i nauce. Kurs uczy nie tylko specjalistycznego słownictwa, ale też doskonali rozumienie ze słuchu i umiejętność komunikowania się. Na płycie znajdują się nagrania słówek i dialogów w wykonaniu rodowitych Anglików (native speakerów).

Technology & Science - spis treści:

1. Cosmetic surgery
2. GM Food
3. Technology, gadgets and consumerism
4. The future for cars
5. New technologies supporting learning
6. Technology and sport
7. Space travel
8. Highest building - Petronas Towers
9. The London "Gherkin" building
10. Dam projects
11. Atomic energy debate
12. Internet crime

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Science Technology_DRUK_ 02 31/10/06 10:20 Page 1 (Black plate) Audio Kurs Angielski World Today Science Technology Dodatkowe materia∏y do kursu na p∏ycie CD © Copyright Edgard, Warszawa 2006 Science Technology_DRUK_ 02 31/10/06 10:20 Page 2 (Black plate) Autorzy: Kevin Hadley (lekcje 2, 3, 4, 6, 10, 11), Anna Treger (lekcje 5, 12), Zofia Ugarow (lekcje 1, 7, 8, 9) Redaktor serii: Marta Kosiƒska Lektorzy: Victoria Atkinson, Sharon Chorbadjian, Dominic Edwards, Andy Edwins, Mi∏ogost Reczek Muzyka: Dariusz Kaliƒski Mastering p∏yty: Bart∏omiej Lewczuk Projekt ok∏adki: Piotr Fajker, Emilia Szulewa Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 © Copyright Edgard, Warszawa 2006 www.edgard.pl www.jezykiobce.pl Science Technology_DRUK_ 02 31/10/06 10:20 Page 3 (Black plate) ANGIELSKI SCIENCE TECHNOLOGY Spis treÊci Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Jak si´ uczyç? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kurs w wersji mp3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 Lesson 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Cosmetic surgery Lesson 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Genetically modified food Lesson 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Technology, gadgets and consumerism Lesson 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 The future for cars Lesson 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 New technologies supporting learning Lesson 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Technology and sports Lesson 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Space travel Lesson 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 The highest building – Petronas Towers Lesson 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 London’s ”Gherkin” building Lesson 10. Dam projects Lesson 11. Atomic energy debate Lesson 12. Internet crime Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 www.jezykiobce.pl 3 Science Technology_DRUK_ 02 31/10/06 10:20 Page 4 (Black plate) Audio Kurs Wst´p „Angielski World Today” doskonali rozumienie ze s∏uchu oraz uczy s∏ów i zwrotów wyst´pujàcych w artyku∏ach, doniesieniach prasowych, Internecie, w wiadomoÊciach radiowych i telewizyjnych. Cz´Êç „Technology Science” zawiera 12 lekcji prezentujàcych ró˝ne zagadnienia zwiàzane z naukà, technikà i nowoczesnymi technologiami, w tym istotne i aktualne problemy wspó∏czesnego Êwiata, takie jak: wykorzystanie energii atomowej, podró˝e w kosmos, przest´pczoÊç internetowa i inne. Kurs przeznaczony jest dla osób Êrednio zaawansowanych i zaawansowanych. Ze wzgl´du na dobór tematów szczególnie polecamy go wszystkim przygotowujàcym si´ do egzaminów FCE, CAE, CPE i matury oraz planujàcym studia za granicà. P∏yt´ mo˝na odtwarzaç w dowolnym odtwarzaczu CD lub w komputerze. Do∏àczony podr´cznik zawiera transkrypcje wszystkich nagraƒ, t∏umaczenia oraz odpowiedzi do çwiczeƒ. Wszystkich U˝ytkowników Audio Kursów goràco zach´camy do zarejestro- wania si´ – zarejestrowani Klienci otrzymujà atrakcyjne zni˝ki na wydawnictwa firmy Edgard. Rejestracji mo˝na dokonaç poprzez wys∏anie wype∏nionej karty rejestracyjnej lub na stronie internetowej www.edgard.pl Jak si´ uczyç? Seria Audio Kurs s∏u˝y do samodzielnej nauki j´zyka angielskiego. Audio Kursów wystarczy s∏uchaç, nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych çwiczeƒ. Ka˝da lekcja zawiera zestaw nowych s∏ówek, nagranie zwiàzane z danym tema- tem oraz pytania sprawdzajàce zrozumienie treÊci. Z Audio Kursem mo˝na uczyç si´ na wiele sposobów. Przede wszystkim nale˝y uwa˝nie i wielokrotnie pos∏uchaç wszystkich tekstów i dialogów. Nawet, je˝eli przy pierwszym ods∏uchaniu wydadzà si´ one za trudne lub niezrozumia∏e, to za ka˝dym kolejnym razem b´dziemy rozumieç coraz wi´cej. Scenki i dialogi zosta∏y tak opracowane, by w sposób aktywny wzbogacaç zasób s∏ownictwa, zarówno specjalistycznego, jak i ogólnego. Je˝eli nie jesteÊmy pewni, co us∏yszeliÊmy, mo˝emy zajrzeç do niniejszej ksià˝eczki i porównaç nagranie z tekstem. Warto przy tej okazji zwróciç uwag´ na pisowni´ oraz na wszystkie nieznane s∏ówka wyst´pujàce w tekÊcie i spró- bowaç zrozumieç ich znaczenie z kontekstu. Ksià˝eczka mo˝e okazaç si´ bardzo pomocna dla wzrokowców i osób poczàtkujàcych, ale nie tylko. 4 Science Technology_DRUK_ 02 31/10/06 10:20 Page 5 (Black plate) ANGIELSKI SCIENCE TECHNOLOGY Nowych s∏ów i zwrotów uczymy si´ przede wszystkim s∏uchajàc listy s∏ówek (wraz z t∏umaczeniami) na poczàtku ka˝dej lekcji. Dodatkowo, powtarzajàc na g∏os za lektorem çwiczymy prawid∏owà wymow´ i jeszcze skuteczniej zapami´- tujemy nowe zwroty. Ostatnià cz´Êcià ka˝dej lekcji jest zestaw pytaƒ sprawdza- jàcych zrozumienie treÊci nagrania. Po ka˝dym pytaniu nale˝y podaç odpowiedê. W przypadku, gdy mamy trudnoÊç z udzieleniem odpowiedzi na któreÊ z pytaƒ, nale˝y ods∏uchaç nagrania jeszcze raz i odszukaç odpowiednià informacj´. Swoje odpowiedzi mo˝na porównaç z rozwiàzaniami podanymi na koƒcu ksià˝eczki. Po przerobieniu ca∏ego materia∏u warto odtwarzaç p∏yt´ jeszcze co kilka dni lub tygodni. Radzimy s∏uchaç jej na zmian´ z innymi p∏ytami wydawnictwa Edgard, na przyk∏ad „World Today – News Society” i „World Today – Nature The Environment”. Zapraszamy i ˝yczymy przyjemnej nauki! Kurs w wersji mp3 „Angielski World Today – Science Technology” w wersji mp3 zawiera pliki mp3 z nagraniami, podr´cznik z transkrypcjà wszystkich nagraƒ oraz program komputerowy Vocabulary Trainer do utrwalenia znajomoÊci s∏ówek. Pliki mp3 znajdujà si´ w katalogu g∏ównym na p∏ycie CD-ROM. ZawartoÊç plików odpowiada podzia∏owi na lekcje i Êcie˝ki w ksià˝eczce. Program do nauki s∏ówek – Vocabulary Trainer Vocabulary Trainer jest programem komputerowym, który pozwala utrwaliç i przeçwiczyç znajomoÊç wszystkich s∏ówek z kursu. Oprócz nauki ze s∏uchu z Audio Kursem, zach´camy do korzystania z programu Vocabulary Trainer i sprawdzenia swojej znajomoÊci nowego s∏ownictwa. Wi´cej informacji znajduje si´ w Pomocy do programu (dost´pna zawsze pod F1). Pomoc techniczna do programu – www.edgard.pl www.jezykiobce.pl 5 Science Technology_DRUK_ 02 31/10/06 10:20 Page 6 (Black plate) Lesson 1. Cosmetic surgery 2 In this lesson you will hear part of a lecture about cosmetic surgery. Listen to the recording but first listen to the words and phrases that appear in this text. Listen carefully. cosmetic surgery – chirurgia kosmetyczna to opt for – wybieraç coÊ, optowaç za czymÊ glamorous – efektowny, wytworny facelift – lifting twarzy liposuction – liposukcja, odsysanie t∏uszczu alternative – alternatywny high-risk – wysokiego ryzyka hesitant – niepewny to participate – uczestniczyç an appearance – wyglàd an emphasis – nacisk to enhance – poprawiç, uwydatniç a feature – cecha a recovery period – okres rekonwalescencji to be a far cry from – ró˝niç si´, odbiegaç znacznie od czegoÊ to nip – szczypaç, przycinaç to tuck – podwijaç non-evasive – nieinwazyjny an injection – zastrzyk acid – kwas signs of ageing – oznaki starzenia chickenpox – ospa wietrzna acne – tràdzik collagen – kolagen wrinkles – zmarszczki 3 And now listen to the lecture about cosmetic surgery and its increasing popularity. In today’s modern society, cosmetic surgery has become increasingly popular amongst the young and old, and both males and females. Most commonly, people opt for cosmetic surgery because they want to look slimmer, more glamorous and younger. Statistically, most cosmetic surgery patients are women, but there seems to be an increasing number of men who are eager to have cosmetic surgery in order to look good. 6
Pobierz darmowy fragment (mp3)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski World Today Technology & Science
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: