Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00117 010772 15959486 na godz. na dobę w sumie

autor: Wiesław Karolak

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +1
2015-06-08
Mandala w arteterapii - ebook/epub
Mandala w arteterapii - ebook/epub
Wiesław Karolak
Wydawnictwo Perspektywa
Książ­ka z za­ło­że­nia jest prze­zna­czo­na do re­ali­za­cji pro­gra­mów ar­te­te­ra­peu­tycz­nych, ćwi­czeń twór­cze­go roz­wo­ju tak do in­dy­wi­du­al­nej prak­ty­ki jak i pra­cy gru­po­wej. Mam na­dzie­ję, że z książ­ki tej, jak z prze­wod­ni­ka, ko­rzy­stać bę­dą mo­gli wszy­scy, któ­rzy chcą pra­co­wać nad swo­im JA i któ­rzy pro­wa­dząc gru­py po­szu­ku­ją me­to­dy...