Opra­co­wa­nie gra­ficz­ne i pro­jekt okład­ki: An­drzej Ba­rec­ki

In­deks: Anna Pa­choc­ka

Re­dak­cja: Da­riusz Pa­choc­ki

Ko­rek­ta: Bo­gu­sła­wa Ję­dra­sik

Na okład­ce wy­ko­rzy­sta­no re­pro­duk­cję okład­ki praw­dzi­we­go ze­szy­tu dzien­ni­ków Edwar­da Sta­chu­ry wy­ko­na­ną przez Da­riu­sza Pa­choc­kie­go.

Zdję­cia na stro­nach: 7, 10, 69, 79, 95, 133, 165, 181, 191, 199, 230, 233, 241, 279, 285 po­cho­dzą z ar­chi­wum Mo­ni­ki Sta­chu­ry i Da­riu­sza Pa­choc­kie­go; na stro­nach: 63, 75, 87, 93, 139, 175, 223, 257 są au­tor­stwa Da­riu­sza Pa­choc­kie­go.

Co­py­ri­ght © by Jan Sta­chu­ra, Elia­na Skó­rzyń­ska, Je­rzy Sta­chu­ra

Co­py­ri­ght © by Wy­daw­nic­two Iskry, War­sza­wa 2010

ISBN 978-83-244-0231-1

Wy­daw­nic­two Iskry Sp. z o.o.

ul. Smol­na 11 00-375 War­sza­wa

tel./faks. 0-22 827-94-15

e-mail: iskry@iskry.com.pl www.iskry.com.pl

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. z o.o.

Virtualo Sp. z o.o.