Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00175 007632 18431258 na godz. na dobę w sumie
100 sposobów na Linux - książka
100 sposobów na Linux - książka
Autor: , Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0065-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Linux przeszedł długą drogę -- od środowiska tekstowego, którego obsługa była umiejętnością graniczącą z wiedzą magiczną, aż do wygodnego i stabilnego systemu operacyjnego wyposażonego w doskonały interfejs graficzny. Ilość oprogramowania dostępnego dla Linuksa nieodpłatnie ciągle się zwiększa, a narzędzia w niczym nie ustępują swoim komercyjnym odpowiednikom przeznaczonym dla systemu Windows. Ogromną zaletą Linuksa jest jego elastyczność -- przy odrobinie wiedzy można skonfigurować go tak, aby dokładnie odpowiadał naszym potrzebom. Wystarczy dodać mechanizmy obsługi odpowiednich urządzeń i usunąć moduły, które są zbędne.

'100 sposobów na Linux' to doskonałe źródło wiedzy dla tych użytkowników Linuksa, którzy chcą uczynić pracę z nim jeszcze bardziej komfortową. Z tej książki dowiesz się, jak w prosty sposób zmodyfikować Linuksa, aby lepiej służył Twoim celom. Znajdziesz tu wskazówki, dzięki którym udoskonalisz i dostosujesz do swoich potrzeb interfejs użytkownika i zwiększysz wydajność systemu. Nauczysz się sprawnie administrować środowiskiem i wydobędziesz z X, KDE, GNOME i konsoli wszystko, co mają do zaoferowania.

Chcesz, by Linux pracował dla Ciebie?
Koniecznie przeczytaj tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 100 sposobów na Linux Autorzy: Nicholas Petreley, Jono Bacon T³umaczenie: Paulina Krzemiñska ISBN: 83-246-0065-5 Tytu³ orygina³u: Linux Desktop Hacks Format: B5, stron: 316 Linux przeszed³ d³ug¹ drogê — od œrodowiska tekstowego, którego obs³uga by³a umiejêtnoœci¹ granicz¹c¹ z wiedz¹ magiczn¹, a¿ do wygodnego i stabilnego systemu operacyjnego wyposa¿onego w doskona³y interfejs graficzny. Iloœæ oprogramowania dostêpnego dla Linuksa nieodp³atnie ci¹gle siê zwiêksza, a narzêdzia w niczym nie ustêpuj¹ swoim komercyjnym odpowiednikom przeznaczonym dla systemu Windows. Ogromn¹ zalet¹ Linuksa jest jego elastycznoœæ — przy odrobinie wiedzy mo¿na skonfigurowaæ go tak, aby dok³adnie odpowiada³ naszym potrzebom. Wystarczy dodaæ mechanizmy obs³ugi odpowiednich urz¹dzeñ i usun¹æ modu³y, które s¹ zbêdne. „100 sposobów na Linux” to doskona³e Ÿród³o wiedzy dla tych u¿ytkowników Linuksa, którzy chc¹ uczyniæ pracê z nim jeszcze bardziej komfortow¹. Z tej ksi¹¿ki dowiesz siê, jak w prosty sposób zmodyfikowaæ Linuksa, aby lepiej s³u¿y³ Twoim celom. Znajdziesz tu wskazówki, dziêki którym udoskonalisz i dostosujesz do swoich potrzeb interfejs u¿ytkownika i zwiêkszysz wydajnoœæ systemu. Nauczysz siê sprawnie administrowaæ œrodowiskiem i wydobêdziesz z X, KDE, GNOME i konsoli wszystko, co maj¹ do zaoferowania. • Konfiguracja programu rozruchowego • Wykonywanie zrzutów ekranu z wiersza poleceñ • Zmiana okien logowania • Instalacja animowanych kursorów myszy w X Window • Zdalny dostêp do pulpitu i programów • Tworzenie skryptów dla KDE • Przyspieszanie procesu uruchamiania aplikacji w Gnome • Szyfrowanie poczty • Pod³¹czenie odbiornika GPS do Linuksa • Konfigurowanie firewalla • Rekompilacja j¹dra • Pod³¹czanie nowych urz¹dzeñ Chcesz, by Linux pracowa³ dla Ciebie? Koniecznie przeczytaj tê ksi¹¿kê Spis treści Twórcy .............................................................................................................................................7 Wstęp .............................................................................................................................................11 Rozdział 1. Uruchamianie Linuksa ..............................................................................................19 1. Uruchamianie komputera .............................................................................................. 19 2. Likwidowanie i odzyskiwanie głównego rekordu rozruchowego (MBR) ............. 23 3. Pominięcie menedżera rozruchu ................................................................................... 25 4. Ustawianie obrazka dla programu LILO ..................................................................... 27 5. Tworzenie własnego ekranu powitalnego w LILO .................................................... 29 6. Wyświetlanie tła w programie rozruchowym GRUB ................................................ 34 7. Tworzenie ekranu powitalnego dla programu GRUB ............................................... 34 8. Upiększanie procesu uruchamiania Debiana .............................................................. 36 9. Grafika w konsoli ............................................................................................................ 41 Rozdział 2. Konsola ......................................................................................................................45 10. Przypisanie akcji do klawiszy ........................................................................................ 45 11. Pobudzanie konsoli programem Macro Music Magic ............................................... 51 12. Robienie zrzutów ekranu z wiersza poleceń ............................................................... 54 13. Odchudzanie znaku zachęty wiersza poleceń ............................................................ 56 14. Upraszczanie zmiany katalogów .................................................................................. 59 15. Kolorowanie nazw plików w programie stronicującym ........................................... 61 Rozdział 3. Menedżery logowania ...............................................................................................67 16. Szybkie przełączanie między użytkownikami ............................................................ 68 17. Podwojenie ekranów logowania KDM ........................................................................ 69 18. Podwojenie ekranów logowania GDM ........................................................................ 70 19. Włączanie trybu wieloużytkownikowego z wiersza poleceń ................................... 72 20. Logowanie programem Qingy ...................................................................................... 74 21. Zmienianie motywu programu Qingy ......................................................................... 81 Spis treści | 3 Rozdział 4. Sposoby związane z systemem graficznym X ........................................................85 22. Zaczernianie ekranu ........................................................................................................ 86 23. Ożywienie pulpitu animowanymi kursorami myszy ................................................ 87 24. Konwersja kursorów XP do Linuksa ............................................................................ 92 25. Użycie czcionek z systemu Windows i Macintosha ................................................... 94 26. Jak nie przeoczyć przypomnienia ................................................................................. 97 27. Wyświetlanie komunikatów w odpowiedzi na zdarzenia ...................................... 102 28. Włączanie klawiszy szybkiego dostępu za pomocą programu Hotkeys .............. 104 29. Włączanie klawiszy szybkiego dostępu za pomocą programu LinEAK .............. 108 30. Dostęp do systemów Windows i Mac OS X z Linuksa ........................................... 112 31. Udostępnianie pulpitu przez internet ........................................................................ 115 32. Zdalny dostęp do programów ..................................................................................... 116 33. Dodanie głębi do pulpitu ............................................................................................. 119 34. Rentgen pulpitu ............................................................................................................. 122 Rozdział 5. Środowisko graficzne KDE ....................................................................................125 35. Konqueror oknem na świat .......................................................................................... 125 36. Dostęp do zdalnych systemów bez hasła .................................................................. 128 37. Gadżety na pulpit z programu karamba ................................................................... 130 38. Nietypowe sposoby uruchamiania aplikacji ............................................................. 134 39. Sposoby skryptowe z DCOP ........................................................................................ 136 40. Tworzenie własnych akcji w menu kontekstowym w KDE ................................... 138 41. KDE jeszcze łatwiejsze w użyciu ................................................................................ 143 42. Dodanie głębi do okien KDE ....................................................................................... 147 43. Ograniczenie KDE w trybie kiosk ............................................................................... 150 44. Uruchomienie najnowszej wersji KDE ....................................................................... 153 Rozdział 6. Sposoby na GNOME ...............................................................................................155 45. Losowanie tapety ........................................................................................................... 155 46. Upiększanie pulpitu GNOME apletami gDesklets .................................................. 157 47. Dodawanie własnych pozycji do menu uruchamianego za pomocą prawego klawisza myszy ....................................................................... 159 48. Kompilacja najnowszej wersji GNOME ..................................................................... 162 Rozdział 7. Możliwości terminala ..............................................................................................165 49. Współdzielenie aplikacji i monitorów za pomocą programu screen ..................... 166 50. Ustalanie domyślnego wyglądu terminali ................................................................. 169 51. Przezroczystość terminala ............................................................................................ 170 52. Wyświetlanie dokumentów Worda w terminalu ..................................................... 173 53. Wyświetlanie dokumentów PDF w terminalu .......................................................... 175 54. Wyświetlanie plików Worda i PDF w programie Mutt .......................................... 176 4 | Spis treści Rozdział 8. Programy w środowisku graficznym .....................................................................177 55. Krótszy czas uruchamiania programu OpenOffice.org ........................................... 177 56. Czytanie wiadomości z Yahoo!Mail w dowolnym programie pocztowym ......... 180 57. Szyfrowanie poczty ....................................................................................................... 182 58. Odbieranie poczty programem procmail ................................................................... 187 59. Konwersja skrzynki pocztowej .................................................................................... 190 60. Konfiguracja przeglądarki Firefox za pomocą ukrytych opcji ............................... 192 61. Eliminacja opóźnień w przeglądarkach ..................................................................... 194 62. Instalacja modułów rozszerzających w przeglądarkach ......................................... 196 63. Uruchamianie telefonu internetowego ....................................................................... 198 64. Wykrywanie ruchu i przesyłanie obrazu przez internet ......................................... 200 65. Automatyczne publikowanie zrzutów ekranu w internecie ................................... 203 66. Wyszukiwanie sieci bezprzewodowych .................................................................... 205 67. Mapa świata rzeczywistego ......................................................................................... 208 68. Połączenie się z PPTP VPN Microsoftu ...................................................................... 210 69. Odtwarzanie zastrzeżonych formatów multimedialnych ....................................... 213 Rozdział 9. Administracja i automatyzacja ..............................................................................215 70. Automatyzacja zadań za pomocą programu cron .................................................... 215 71. Aktualizowanie zegara przez internet ....................................................................... 218 72. Automatyczne uruchamianie aplikacji ....................................................................... 220 73. Sztuczne podtrzymywanie pracy programów .......................................................... 223 74. Klonowanie instalacji Linuksa ..................................................................................... 226 75. Przekierowanie portów przez SSH ............................................................................. 229 76. Sterowanie ustawieniami nowego użytkownika ...................................................... 231 77. Powiadamianie użytkownika o zdarzeniach systemowych za pomocą poczty internetowej ................................................................................. 233 78. Logowanie bez hasła ..................................................................................................... 235 79. Usprawnienie sieci przewodowej ............................................................................... 237 80. Ochrona przed programami systemu Windows ...................................................... 238 81. Konfiguracja firewalla ................................................................................................... 243 82. Monitorowanie parametrów połączeń za pomocą programu Wavemon ............. 245 83. Tworzenie kopii zapasowych przez sieć .................................................................... 247 84. Odzyskiwanie Debiana ................................................................................................. 249 85. Poprawienie wydajności systemu programem prelink ........................................... 251 86. Pobieranie najnowszego kodu źródłowego ............................................................... 252 87. Przyspieszenie kompilacji ............................................................................................ 255 Spis treści | 5 Rozdział 10. Jądro ......................................................................................................................259 88. Kompilacja jądra ............................................................................................................ 259 89. Aktualizacja jądra do wersji 2.6 ................................................................................... 263 90. Użycie jądra CKO w celu zwiększenia wydajności środowiska graficznego ...... 266 91. Poprawienie osiągów jądra bez ponownej kompilacji ............................................. 269 Rozdział 11. Sprzęt .....................................................................................................................273 92. Połączenie z internetem przez Bluetooth i telefon komórkowy ................................. 273 93. Projekt Utopia — wygodne korzystanie z urządzeń USB ....................................... 275 94. Poprawienie częstotliwości odświeżania ................................................................... 278 95. Drukowanie na nieobsługiwanych ............................................................................. 280 96. Zarządzanie energią za pomocą ACPI ....................................................................... 284 97. Użycie urządzenia iPod w Linuksie ........................................................................... 286 98. Synchronizacja urządzenia iRiver z Linuksem ......................................................... 292 99. Zwiększanie wydajności dysku twardego ................................................................. 294 100. Przyspieszenie działania gier ...................................................................................... 298 Skorowidz ...................................................................................................................................301 6 | Spis treści Zaczernianie ekranu SPOSÓB 22. R O Z D Z I A Ł C Z W A R T Y Sposoby związane z systemem graficznym X Sposoby 22. – 34. Sposoby przedstawione w tym rozdziale nie są przypisane do konkretnego środowiska graficznego lub menedżera okien. W większości przypadków potrzebny jest po prostu system graficzny X11. Tematyka tego rozdziału rozciąga się od prostej zmiany koloru tła widocznego podczas uruchamiania środowiska graficznego po zmianę wskaźnika myszy na animowane grafiki. Opisane także będą: sposób wykorzystania dodatkowych klawiszy klawiatur multime- dialnych do obsługi internetu i multimediów w systemie X11, sposób uzyskania zdalnego dostępu do programów (nawet uruchomionych na innych platformach) i sposób na do- danie efektów 3D i przezroczystości do okien. System graficzny X11, nazywany również X lub X Window, jest silnikiem graficznym typu klient-serwer, który uruchamia większość środowisk graficznych i menedżerów okien w Linuksie. Prawie wszystkie dystrybucje Linuksa zawierały pakiet XFree86, będący darmową implementacją X11. Jednak twórcy XFree86 zmienili jego licencję, co ostatecznie doprowadziło do powstania nowej gałęzi kodu XFree86 i nowej wersji X11, zwanej Xorg lub X.org. Poza licencją nowa wersja ma wiele zalet. Ma wbudowaną obsługę przezro- czystości i rzucania cienia, w wielu przypadkach zaproponowano również lepsze moż- liwości rozwiązywania problemów niż XFree86. W większości dystrybucji zrezygnowano już z XFree na rzecz Xorg lub taka zmiana jest planowana. Jedynym wyjątkiem jest dys- trybucja Debian. Większość sposobów przedstawionych w tym rozdziale nie wymaga środowiska Xorg. Wyjątkiem są sposoby, które wywołują największe wizualne wrażenie, jak przezroczy- stość i cienie. Sposoby opisujące zmianę wskaźnika myszy nie wymagają Xorg, wystar- czy XFree86 w wersji co najmniej 4.3.0. Używając Xorg, należy pamiętać, że w zależności od środowiska, w którym sposoby są uruchamiane, system może być mniej lub bardziej stabilny. Problemy te mogą wystąpić przede wszystkim w sposobach opisujących przezroczystość i cienie. Jest to pierwsza próba dodania tych funkcji do systemu X i istnieją pewne niedociągnięcia. Programiści tworzący Xorg nadal poprawiają i rozwijają te funkcje, należy jednak być przygotowanym na to, że opisane sposoby zablokują jeden menedżer okien, a w innym będą działać normalnie. Sposoby związane z systemem graficznym X | 85 SPOSÓB 22. Zaczernianie ekranu S PO SÓB 22. Zaczernianie ekranu Pozbycie się brzydkiej szarej siatki, która wita użytkownika otwierającego sesję X11 Podczas uruchamiania sesji X11 domyślnym tłem jest szara siatka. Niektóre menedżery okien i środowiska graficzne zmieniają tło prawie natychmiast, jednak w innych brzydka siatka towarzyszy procesowi uruchamiania dosyć długo. Przedstawiona poniżej wska- zówka pozwala zmienić domyślne tło na jednolity czarny kolor. (Nie ma możliwości ustawienia innego koloru niż czarny). Aby ustawić czarne tło, należy dodać przełącznik -br do odpowiedniego pliku konfigu- racyjnego. To, który plik ma zostać zmieniony, zależy od sposobu uruchamiania mene- dżera okien lub środowiska graficznego. Polecenie startx Jeśli menedżer okien jest uruchamiany poleceniem startx, należy zmienić plik /usr/ X11R6/bin/startx. Trzeba się upewnić, że domyślne argumenty uruchamiające serwer X zawierają przełącznik -br. Przykładowo — początek pliku startx może wyglądać nastę- pująco: userclientrc=$HOME/.xinitrc userserverrc=$HOME/.xserverrc sysclientrc=/etc/X11/xinit/xinitrc sysserverrc=/etc/X11/xinit/xserverrc defaultclientargs= defaultserverargs= -nolisten tcp clientargs= serverargs= Do definicji defaultserverargs lub serverargs należy dodać przełącznik -br. Wystarczy dopisać przełącznik między znaki cudzysłowu, na przykład: defaultserverargs= -nolisten tcp -br Od tej pory, po wydaniu polecenia startx uruchamiającego menedżera okien, domyślne tło będzie czarne. Polecenie xinit Jeśli menedżer okien jest uruchamiany poleceniem xinit, należy dodać przełącznik -- -br na końcu polecenia. Na przykład, aby uruchomić menedżer okien blackbox pole- ceniem xinit, należy wpisać: $ xinit /usr/bin/blackbox -- -br Jeśli polecenie xinit jest używane do uruchomienia menedżera okien lub środowiska gra- ficznego dla innego użytkownika [Sposób 19.], należy dodać przełącznik -- -br po po- leceniu, ale przed określeniem numeru wirtualnego terminala: $ xinit /usr/bin/blackbox -- -br :1 86 | Sposoby związane z systemem graficznym X Ożywienie pulpitu animowanymi kursorami myszy SPOSÓB 23. Plik Xservers Menedżery okien lub środowiska graficzne mogą używać pliku Xservers, w którym okre- ślony jest sposób, w jaki uruchamiany ma być system X11. W tym przypadku należy zalogować się jako użytkownik root i znaleźć plik Xservers poniższym poleceniem: # locate Xservers /etc/X11/xdm/Xservers W powyższym przykładzie odnaleziony został plik Xservers wykorzystywany przez menedżer XDM. Jeśli jest to aktualnie używany menedżer logowania, należy zmienić ten właśnie plik. Plik Xservers można też znaleźć w katalogu graficznego menedżera logo- wania KDM dla KDE lub w katalogu menedżera GNOME — GDM. Należy zmienić tylko ten plik, który jest związany z wykorzystywanym menedżerem logowania. Plik należy otworzyć w edytorze tekstu i znaleźć w nim poniższy wiersz: :0 local@tty1 /usr/X11R6/bin/X -nolisten tcp Do tego wiersza trzeba dodać przełącznik -br: :0 local@tty1 /usr/X11R6/bin/X -br -nolisten tcp Plik należy zapisać, a tło z szarego wzoru powinno zmienić się na jednolity czarny. S PO SÓB23. Ożywienie pulpitu animowanymi kursorami myszy Zamiana domyślnych kursorów na kolorowe i animowane W systemie Windows łatwo można zmienić wygląd kursora. W Linuksie nie jest to takie proste, chociaż środowisko KDE jest już temu bliskie. W tym sposobie opisano, jak spraw- dzić, czy dystrybucja Linuksa pozwala na zmianę wyglądu kursorów, jak znaleźć, pobrać i zainstalować nowe wzory kursorów i jak włączyć ich wyświetlanie. Dostępnych jest wiele różnych schematów kursorów — od subtelnych dodających czerwoną kropkę do wskaź- nika myszy do ekstrawaganckich przedstawiających pingwina Tuksa. Sprawdzenie czy środowisko obsługuje schematy kursorów Aby móc zmieniać schematy kursorów, potrzebny jest system XFree86 w wersji co naj- mniej 4.3 lub Xorg. Wszystkie ostatnio opublikowane dystrybucje zawierają jeden z nich, jest więc mało prawdopodobne, aby dystrybucja używana przez Czytelnika nie spełniała tych wymagań. Warto się jednak upewnić. Aby sprawdzić, jaka wersja systemu X jest zainstalowana, należy wydać polecenie: # X -version Jeśli zainstalowany jest system XFree86, należy upewnić się, czy jest to wersja 4.3 lub nowsza. W wyniku polecenia X -version trzeba poszukać ciągu tekstowego podobnego do poniższego: XFree Version 4.3.0 (or higher) Sposoby związane z systemem graficznym X | 87 SPOSÓB 23. Ożywienie pulpitu animowanymi kursorami myszy Jeśli dystrybucja używa gałęzi Xorg, w wyniku powinien się znaleźć poniższy zapis: X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.7 (or higher) Jeśli w wyniku polecenia znajduje się jeden z powyższych ciągów, oznacza to, że dystry- bucja obsługuje schematy kursorów. Domyślnie dostępne schematy kursorów Niestety dystrybucje Linuksa znacznie różnią się miejscem przechowywania schematów kursorów. Jeśli w dokumentacji dystrybucji nie jest napisane, w którym miejscu się one znajdują, można spróbować je odszukać. Lokalizacja schematów kursorów jest zdefi- niowana w pliku /usr/X11R6/lib/X11/config/Imake.tmpl. Najpierw należy sprawdzić, czy plik istnieje. Można to zrobić za pomocą polecenia ls: # ls /usr/X11R6/lib/X11/config/Imake.tmpl Jeśli wynikiem polecenia jest: Nie ma takiego pliku ani katalogu (No such file or directory), można spróbować znaleźć plik w następujący sposób: # locate Imake.tmpl Jeśli pliku Imake.tmpl nie ma w systemie, należy w inny sposób odszukać, w którym miejscu dystrybucja przechowuje ogólnie dostępne pliki ze schematami kursorów. Do- brym miejscem do rozpoczęcia poszukiwań jest wyszukiwarka Google i fora dyskusyjne odpowiednich dystrybucji. Jeśli plik jest w systemie, poniższym poleceniem można ustalić domyślne położenie schematów kursorów: $ grep XcursorPath /usr/X11R6/lib/X11/config/Imake.tmpl # ifndef XcursorPath # define XcursorPath ~/.cursors:~/.icons:/usr/local/share/cursors/xorg- x11:/usr/share/cursors/xorg-x11:/usr/share/pixmaps/xorg-x11 # ifndef XcursorPath # define XcursorPath Concat(~/.cursors:~/.icons:/usr/local/share/cursors/xorg- x11:/usr/share/cursors/xorg-x11:/usr/share/pixmaps/xorg-x11:,IconDir) XCURSORPATH = XcursorPath /* Xcursor cursors path */ Pierwszy wiersz define XcursorPath zawiera przydatne informacje. W dystrybucji Gentoo, użytej w tym przykładzie, zostaną przeszukane następujące katalogi: ~/.cursors ~/.icons /usr/local/share/cursors/xorg-x11 /usr/share/cursors/xorg-x11 /usr/share/pixmaps/xorg-x11 Należy sprawdzić, czy w wymienionych katalogach istnieją pliki ze schematami kursorów. Pierwsze dwa katalogi znajdują się w katalogu domowym użytkownika, jednak niewiele (jeśli jakiekolwiek) dystrybucji instaluje tam domyślnie alternatywne schematy kursorów. 88 | Sposoby związane z systemem graficznym X Ożywienie pulpitu animowanymi kursorami myszy SPOSÓB 23. Bardziej prawdopodobne jest odnalezienie schematów w jednym z trzech pozostałych katalogów z listy. W dystrybucji Gentoo schematy znajdują się w katalogu /usr/share/ cursors/xorg-x11, więc właśnie ta ścieżka będzie sprawdzana jako pierwsza: # ls /usr/share/cursors/xorg-x11 Blue Silver default gentoo-blue handhelds whiteglass Gold blueglass gentoo gentoo-silver redglass Ważna jest kolejność, w jakiej system przeszukuje katalogi. Najpierw szuka w katalogu domowym, potem przeszukuje ogólnie dostępne katalogi. Aby zainstalować nowy schemat dla jednego użytkownika, należy umieścić go w katalogu domowym tego użytkownika (w ~/.cursors lub w ~/.icons). Aby zainstalować schemat dla wszystkich użytkowników, należy umieścić go w jednym z pozostałych katalogów z listy. To właśnie schematy kursorów. Można wybrać schemat, zwracając się do katalogu, w któ- rym znajduje się schemat. W niektórych dystrybucjach zdarza się nieprzemyślane rozwiązanie umieszczania schematów kursorów w tym samym miejscu, co schematów ikon. W takim przypadku nie wszystkie pliki w katalogu będą schematami kursorów. Jeśli po wybraniu schematu nadal widoczny będzie domyślny kursor, oznacza to, że został wybrany schemat ikon. Ustawianie własnego domyślnego schematu kursorów Każdy użytkownik może ustawić swój domyślny schemat kursorów, tworząc lub zmie- niając plik ~/.icons/default/index.theme (znak tylda ~ oznacza katalog domowy użytkow- nika). Plik index.theme informuje system, który ze schematów ma być użyty. Potrzebne katalogi należy stworzyć poniższym poleceniem: $ mkdir ~/.icons ~/.icons/default Następnie w katalogu ~/.icons/default trzeba utworzyć plik index.theme i, za pomocą edytora tekstu, wpisać do niego następujące wiersze: [Icon Theme] Inherits=whiteglass W tym przykładzie został użyty schemat kursorów o nazwie whiteglass. Schemat ten jest zainstalowany w systemie, katalog whiteglass znajduje się w ogólnodostępnym katalogu /usr/share/cursors/xorg-x11. Jeśli katalogu whiteglass nie ma w systemie, domyślny kursor się nie zmieni. Należy wtedy użyć takiego schematu, jaki dostępny jest w systemie. W wyniku zmian, po uruchomieniu menedżera okien, powinny być widoczne nowe kursory. Najlepszym sposobem na zmianę schematu kursorów jest modyfikacja ustawień w pliku index.theme, po której należy ponownie uruchomić menedżer okien lub środowisko graficzne. Jeśli się tego nie wykona, mogą wystąpić nieoczekiwane efekty lub nie będzie żadnych zmian. Sposoby związane z systemem graficznym X | 89 SPOSÓB 23. Ożywienie pulpitu animowanymi kursorami myszy Rady dla użytkowników kart graficznych NVIDIA Posiadacze kart graficznych NVIDIA często używają sterowników NVIDIA pobranych ze strony internetowej producenta, wykorzystujących akcelerację karty graficznej. Jeśli jest używany sterownik z akceleracją, a nie domyślny sterownik z X11, kursory mogą migotać. Aby naprawić ten błąd, należy najpierw w pliku konfiguracyjnym X11 odnaleźć frag- ment Device opisujący kartę graficzną. Plik ten nazywa się XF86Config, XF86Config-4 lub xorg.conf, w zależności od tego, jaka wersja X serwera jest zainstalowana. Zwykle znaj- duje się on w katalogu /etc/X11. Fragment Device powinien zawierać poniższe wiersze, jednak nie muszą one wyglądać dokładnie tak, jak to pokazano: Section Device Driver NVIDIA Option HWCursor On Należy wyłączyć opcję HWCursor — wiersz odpowiedzialny za tę opcję powinien wy- glądać następująco: Option HWCursor Off Po następnym uruchomieniu środowiska graficznego, problem mrugającego kursora po- winien zniknąć. Ustawianie wybranego schematu kursorów. Przykład 1 Popularnym źródłem schematów kursorów i innych gadżetów jest strona KDE-Look (http://www.kde-look.org). Dokładny adres do strony zawierającej tylko schematy kursorów to http://www.kde-look.org/index.php?xcontentmode=36. Można stamtąd pobrać wybrany schemat. Mimo że strona ta skupia się na KDE, schematy kursorów będą działały na każdym X serwerze. Niestety nie ma standardów dla pakietów ze schematami. Nie wszystkie pakiety zawie- rają plik README, w którym znajdują się instrukcje dotyczące rozpakowania i insta- lowania plików. Z tego powodu niemożliwe jest przedstawienie jednej metody postępo- wania z tymi pakietami. Zazwyczaj jednak reguły są podobne — trzeba je tylko zaadaptować do pobranego schematu. W tym przykładzie będzie użyty schemat Red Dot ze strony KDE-Look. Bezpo- średni adres do tego schematu to http://www.kde-look.org/content/show.php?content=4805, a nazwa pliku to 4805-RedDot.tar.gz. Należy znaleźć lub utworzyć katalog tymczasowy, w którym można będzie rozpakować plik, a następnie przejść do niego, np.: $ mkdir ~/temp $ cd ~/temp Po zainstalowaniu schematu można będzie skasować zawartość tego katalogu. Teraz trzeba rozpakować pobrany plik poniższym poleceniem: $ tar zxvf 4805-RedDot.tar.gz 90 | Sposoby związane z systemem graficznym X Ożywienie pulpitu animowanymi kursorami myszy SPOSÓB 23. Zostaną utworzone dwa katalogi: RedDot i RedDotSource. Opcja -z polecenia tar infor- muje, że plik jest spakowany programem gzip. Po rozpakowaniu pliku pojawią się katalogi ze schematem kursorów. Są to te, które za- wierają podkatalog cursors. W tym przypadku podkatalog ten znajduje się w katalogu RedDot i właśnie ten katalog trzeba zainstalować. (Dla ciekawskich — w katalogu RedDo- tSource znajdują się pliki, których autor schematu użył do jego tworzenia). Najprostszym sposobem instalacji kursorów Red Dot jest po prostu skopiowanie katalogu RedDot wraz z jego zawartością do katalogu ~/.icons: $ cp -a RedDot ~/.icons Jeśli schemat ma być dostępny dla wszystkich użytkowników, należy skopiować katalog RedDot do jednego z ogólnodostępnych katalogów (zgodnie z jednym z powyższych przykładów katalogi te to /usr/local/share/cursors/xorg-x11, /usr/share/cursors/xorg-x11, /usr/share/ pixmaps/xorg-x11, jednak w innych dystrybucjach mogą być inne). Aby możliwe było sko- piowanie katalogu, należy zalogować się jako użytkownik root, w przeciwnym razie zbyt niskie uprawnienia nie pozwolą na zapisywanie zmian w tych katalogach. W pliku ~/.icons/default/index.theme należy umieścić poniższe wiersze: [Icon Theme] Inherits=RedDot Po ponownym uruchomieniu menedżera okien lub środowiska graficznego powinny być widoczne kursory ze schematu Red Dot. Ustawianie wybranego schematu kursorów. Przykład 2 Jak wcześniej zostało wspomniane, nie ma jednego standardu dla pakietów ze schema- tami kursorów. Poniższy przykład pokazuje, że reguły instalacji schematu są takie same, nawet jeśli pakiet jest inny. W tym przypadku należy pobrać schemat Golden XCursors 3D dostępny na stronie http://www.kde-look.org/content/show.php?content=5507. Plik ze schematem nazywa się 5507-Golden-XCursors-3D-0.8.tar.bz2. Należy go rozpakować poniższym poleceniem: $ cd ~/temp $ tar jxvf 5507-Golden-XCursors-3D-0.8.tar.bz2 Zostaje utworzony katalog Golden-XCursors-3D-0.8. (Jeśli wersja pliku zmieniła się od czasu wydania tej książki, należy zmienić powyższe polecenie, podając nową nazwę pliku ze schematem). Następnie trzeba przejść do tego katalogu i wyświetlić jego zawartość pole- ceniem ls: $ cd Golden-XCursors-3D-0.8 $ ls COPYING Gold README default Sposoby związane z systemem graficznym X | 91 SPOSÓB 24. Konwersja kursorów XP do Linuksa W tym przypadku autor dołączył plik README z instrukcjami opisującymi sposób in- stalacji schematu, ale gdyby go nie było, można użyć metody z poprzedniego przykładu. Najpierw należy odnaleźć katalog zawierający podkatalog cursors. Trzeba otworzyć katalog Gold, wydając następujące polecenie: $ ls Gold cursors Znajduje się tam szukany podkatalog cursors. Należy więc skopiować katalog Gold do katalogu ~/.icons: $ cp -a Gold ~/.icons Aby schemat Gold był dostępny dla wszystkich użytkowników, należy skopiować ka- talog Gold do ogólnodostępnego katalogu (katalogi te to: /usr/local/share/cursors/xorg-x11, /usr/share/cursors/xorg-x11, /usr/share/pixmaps/xorg-x11, ale w innych dystrybucjach mogą być inne). Należy zalogować się jako użytkownik root, zbyt niskie uprawnienia nie po- zwolą bowiem na zapisywanie zmian w tych katalogach. W pliku ~/.icons/default/index.theme trzeba umieścić poniższe wiersze: [Icon Theme] Inherits=RedDot Po ponownym uruchomieniu menedżera okien lub środowiska graficznego powinien być widoczny kursor w schemacie Gold. S PO SÓB 24. Konwersja kursorów XP do Linuksa Użycie kursorów zaprojektowanych dla systemu Windows XP w Linuksie Można użyć jeszcze bardziej ozdobnych kursorów niż te, które są dostępne dla Linuksa. Firma Stardock dla systemu Windows XP stworzyła produkt CursorXP. Pozwala on użyt- kownikom systemu Windows na wybór z setek ozdobnych animowanych schematów kursorów. W tym sposobie przedstawiony jest skrypt, który konwertuje te schematy tak, aby mogły być użyte z systemem X11 w Linuksie. Istnieje ogromny zbiór dostępnych schematów kursorów przeznaczonych do użytku z pro- gramem CursorXP. Można je znaleźć na stronie http://www.wincustomize.com. Bezpo- średni adres prowadzący do strony zawierającej schematy kursorów to: http://www2. wincustomize.com/skins.asp?library=25. Aby można było wykorzystać te schematy w systemie Linux, należy skorzystać ze skryptu napisanego przez Erica Windischa i zmodyfikowanego przez Nicholasa Petreleya i Jamesa Barrona. Skrypt ten, napisany w języku Perl, służy do konwersji schematów CursorXP na format obsługiwany przez środowisko X11. W tym sposobie użyta będzie wersja skryptu o nazwie np-sd2xc.pl. 92 | Sposoby związane z systemem graficznym X Konwersja kursorów XP do Linuksa SPOSÓB 24. Skrypt do poprawnego działania wymaga pakietu ImageMagic w wersji 6 lub nowszej. Będą także potrzebne następujące moduły języka Perl: • Image::Magick, • Getopt::Long, • Config::IniFiles. Po upewnieniu się, że wszystkie niezbędne pakiety są zainstalowane, należy pobrać sche- mat kursorów przeznaczony do konwersji. W tym przykładzie będzie użyty plik Gear.zip. Aby rozpocząć konwersję, należy rozpakować go do roboczego katalogu. Poniższe pole- cenia korzystają z katalogu roboczego o nazwie geartemp (jeśli został pobrany inny plik niż Gear.zip, należy zmienić nazwę pliku w poleceniach): $ mkdir ~/geartemp $ cd ~/geartemp $ unzip Gear.zip Polecenie rozpakowuje plik, dzięki temu powstaje nowy o nazwie Gear.CurXPTheme. Mimo że plik ma rozszerzenie .CurXPTheme, to jest to następny plik spakowany pro- gramem zip, który można rozpakować poniższym poleceniem: $ unzip Gear.CurXPTheme Po rozpakowaniu należy skorzystać ze skryptu np-sd2xc.pl. Przełącznik -name pozwala na określenie nowej nazwy schematu kursorów. Schemat użyty w tym przykładzie na- zywa się Gear, ale można mu nadać inną nazwę. Dla przykładu będzie to CoolGear. Nale- ży wydać polecenie: $ np-sd2xc.pl -name CoolGear Podczas konwersji schematów CursorXP program może dodać cienie do wszystkich kursorów. To kwestia gustu, ale ja uważam, że kursory 3D z cieniami ładnie wyglądają. Aby dodać cień do kursorów, należy dopisać przełącznik -shadow do polecenia: $ np-sd2xc.pl -shadow -name CoolGear Teraz można zainstalować schemat (w tym przykładzie będzie zainstalowany w katalogu domowym użytkownika). Poniższe polecenia instalują schemat i ustawiają go jako do- myślny (przełącznik -R wskazuje poleceniu cp, żeby skopiować wszystkie podkatalogi wraz z ich zawartością do katalogu ~/.icons): $ cp -R CoolGear ~/.icons $ cp -R default ~/.icons Drugie polecenie nadpisuje plik index.theme w katalogu ~/.icons/default. Po ponownym uruchomieniu środowiska graficznego lub menedżera okien powinny być widoczne kursory oryginalnie zaprojektowane dla systemu Windows w linuksowym środowisku opartym na X serwerze. Sposoby związane z systemem graficznym X | 93 SPOSÓB 25. Użycie czcionek z systemu Windows i Macintosha Nie wszystkie schematy z CursorXP udaje się dobrze skonwertować. Źle zachowujący się schemat może uniemożliwić włączenie środowiska graficznego lub menedżera okien. Jeśli wystąpi ten problem, należy przełączyć się kombinacją klawiszy Ctrl+Alt+F1 do wirtualnej konsoli i zalogować się. Następnie należy otworzyć w edytorze tekstu plik ~/.icons/default/index.theme i zmienić w nim parametr Inherits na schemat, który działa. S PO SÓB 25. Użycie czcionek z systemu Windows i Macintosha Wykorzystanie ulubionych czcionek z innych systemów operacyjnych Dużym problemem w linuksowym środowisku jest brak wysokiej jakości czcionek. Two- rzenie czcionek to czasochłonny i drogi proces, który wymaga dużo umiejętności. Ci, któ- rzy to potrafią, w większości nie chcą oddawać swojej pracy za darmo (ta postawa wy- raźnie kontrastuje z tysiącami programistów open source, którzy publikują swój kod za darmo). Można kupić czcionki przeznaczone dla Linuksa, ale taniej jest użyć czcionek z innego systemu operacyjnego. Kopiując czcionki z innego systemu operacyjnego, trzeba mieć na uwadze prawne konsekwencje swoich czynów. Czcionki, będące częścią prawnie zastrzeżonych systemów operacyjnych, mogą być chronione licencją, która ogranicza ich użycie. Przed ich kopiowaniem należy przeczytać warunki licencji dotyczące czcionek. Użycie czcionek z systemu Windows Linux w pełni obsługuje czcionki TrueType używane w systemie Windows. Można je z niego skopiować i zainstalować w katalogach czcionek systemu X albo w katalogu .fonts w katalogu domowym użytkownika. Chociaż powyższa metoda działa, nie zawsze jest konieczne kopiowanie plików — kiedy system Windows znajduje się na tym samym komputerze, co Linux, można użyć bardziej eleganckiej metody. Po pierwsze, trzeba zamontować partycję z systemem Windows. Aby to zrobić, potrzebne jest jądro Linuksa obsługujące system plików VFAT (lub NTFS w przypadku systemów Windows 2000 i XP). Przy samodzielnej kompilacji jądra należy dodać obsługę tych systemów. W narzędziu do konfiguracji jądra należy zaznaczyć opcję: File systems / DOS/FAT/NT / File systems / VFAT Support lub — przy systemie plików NTFS: File systems / DOS/FAT/NT / File systems / NTFS file system. Aby uzyskać dostęp do partycji z systemem Windows, należy ją zamontować. Można to zrobić ręcznie poleceniem: foo@bar:~$ mkdir /mnt/windows foo@bar:~$ mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/windows 94 | Sposoby związane z systemem graficznym X Użycie czcionek z systemu Windows i Macintosha SPOSÓB 25. Partycja z systemem Windows może się znajdować w innym miejscu niż /dev/hda1 — w takim przypadku należy zmodyfikować powyższe polecenie. Punkt montowania par- tycji jest dowolny — w tym przykładzie jest to /mnt/windows. Gdy nie ma pewności, jakie partycje są dostępne, można to sprawdzić poleceniem: foo@bar:~$ ls -al /dev/hda* Żeby ułatwić montowanie, można dodać ten punkt do listy dostępnych punktów mon- towania w pliku /etc/fstab. Plik ten wskazuje systemowi dostępne dyski oraz sposób, w jaki można się do nich dostać. Trzeba do niego dodać jeden z dwóch poniższych wierszy, w zależności od tego, jaki system plików jest używany na partycji z systemem Windows: /dev/hda1 /mnt/windows vfat rw 0 0 /dev/hda1 /mnt/windows ntfs ro 0 0 Powyższy zapis przekazuje systemowi informację, że partycja /dev/hda1 jest dostępna w punkcie montowania /mnt/windows z możliwością odczytu i zapisu oraz żeby zamon- tował ją przy uruchomieniu systemu. Ponieważ w Linuksie zapis na partycjach NTFS nie jest w pełni obsługiwany, a jego użycie może spowodować zniszczenie danych, system NTFS będzie zamontowany z prawem tylko do odczytu (read only). Aby użyć czcionek, potrzebny jest dostęp do katalogu z czcionkami w systemie Win- dows i uruchomienie kilku narzędzi, które sprawią, że czcionki będą użyteczne w sys- temie X. Chociaż X obsługuje czcionki TrueType, potrzebuje kilku specjalnych plików, które zawierają informacje o czcionkach. W systemie Windows czcionki znajdują się za- zwyczaj w katalogu C:WindowsFonts, należy więc przejść do /mnt/windows/Windows/ Fonts i wydać opisane niżej polecenia. Pierwsze polecenie — ttmkfdir — tworzy specjalny plik informacyjny o czcionkach o nazwie fonts.scale. Plik ten zawiera listę czcionek i ich właściwości w formacie zrozu- miałym dla systemu X. Aby utworzyć plik, należy przejść do katalogu z czcionkami i wy- dać polecenie: foo@bar:~$ ttmkfdir W przypadku, gdy katalog z czcionkami systemu Windows znajduje się na partycji NTFS, nie można wydać tego polecenia, ponieważ partycja ta jest zamontowana w trybie tylko do odczytu. Można sobie poradzić z tym problemem poprzez skopiowanie czcionek do katalogu znajdującego się na partycji z Linuksem (np. /tmp/fonts), a następnie z poziomu tego katalogu trzeba wydać powyższe polecenie. Następnie należy skopiować utworzo- ny plik fonts.scale na nośnik, który będzie dostępny też z systemu Windows, jak np. dys- kietka lub pendrive. Stamtąd należy go przenieść do katalogu C:WindowsFonts. Tę operację trzeba będzie powtórzyć za każdym razem, gdy zostaną dodane nowe czcionki w systemie Windows, które mają być też dostępne z Linuksa. Po stworzeniu pomocniczego pliku należy powiadomić system XFree86, że istnieje nowy ka- talog z czcionkami, który ma być przez niego używany. Można to zrobić na dwa sposoby. Sposoby związane z systemem graficznym X | 95 SPOSÓB 25. Użycie czcionek z systemu Windows i Macintosha Pierwszy to dodanie wiersza FontPath do pliku konfiguracyjnego systemu X11, zwykle /etc/X11/XF86Config-4: FontPath /mnt/windows/Windows/Fonts Po dodaniu tego wiersza należy ponownie uruchomić X serwer. Trzeba pamiętać, żeby zwracać uwagę na wielkość liter w nazwach katalogów. Na przykład główny katalog systemu Windows pisany jest czasem wielkimi literami: WINDOWS. Należy więc odpowiednio dostosować ścieżkę dostępu. Inną metodą jest użycie polecenia chkfontpath do dynamicznego dodania ścieżki (sposób ten działa tylko wtedy, gdy używany jest serwer czcionek XFS): foo@bar:~$ chkfontpath --add /mnt/windows/Windows/Fonts Jeśli katalog został dodany tym poleceniem, trzeba uruchomić ponownie serwer czcionek i system XFree86. Można to zrobić poniższym poleceniem: foo@bar:~$ /etc/init.d/xfs restart Od tej pory czcionki z systemu Windows powinny być dostępne. Użycie czcionek z systemu Mac OS X Chociaż system Mac OS X obsługuje czcionki TrueType, firma Apple umieszcza czcionki i wiele dodatkowych informacji systemowych w plikach zwanych data fork resource files. Pliki te mają rozszerzenie .dfont i zawierają dużo więcej informacji niż przeciętny plik czcionki TrueType. Informacje te przeznaczone są dla systemu Mac OS X, więc zwykłe skopiowanie tych plików do Linuksa nie wystarczy — system X nie będzie wiedział, co zrobić z dodatkowymi informacjami. Trzeba więc przekonwertować te pliki za pomocą programu Fondu. Program Fondu (http://fondu.sourceforge.net/) wydostaje dane o czcionkach z plików .dfont i tworzy użyteczne pliki TrueType. Fondu zawiera nie tylko konwerter, ale także wiele innych użytecznych narzędzi, które radzą sobie z różnicami między definicjami czcionek z systemów uniksowych i z systemu Mac OS X. Z podanej wyżej strony należy pobrać archiwum Mac OS X Stufflt zawierające program Fondu. Po pobraniu archiwum należy kliknąć dwa razy ikonę programu, aby rozpakować za- wartość. Na pulpicie pojawi się ikona .pkg. Po kliknięciu tej ikony rozpocznie się proces instalacji. Chociaż instalator wymaga jedynie klikania klawisza Next i podania miejsca instalacji plików, trzeba pamiętać o ustawieniu zmiennych PATH i MANPATH na /usr/ local/bin i /usr/local/man, aby pliki były dostępne w całym systemie Mac OS X. Można to zrobić w pliku .profile w katalogu użytkownika (plik ten jest odczytywany przy każdym logowaniu — ustawia on wszystkie zmienne środowiskowe). PATH = /usr/local/bin:$PATH MANPATH = /usr/local/man:$MANPATH export PATH MANPATH 96 | Sposoby związane z systemem graficznym X Jak nie przeoczyć przypomnienia SPOSÓB 26. Aby sprawdzić, czy zmienne są prawidłowo ustawione, należy wylogować się i zalogo- wać ponownie poniższymi poleceniami: foo@bar:~$ echo $PATH foo@bar:~$ echo $MANPATH Aby skonwertować czcionki, należy utworzyć tymczasowy katalog, w którym będzie odbywał się proces konwersji: foo@bar:~$ mkdir ~/fontconv Stworzenie tego katalogu jest konieczne, ponieważ katalogi systemowe są dostępne w try- bie tylko do odczytu. Poniższe polecenie kopiuje pliki z /System/Library/Fonts do nowego katalogu: foo@bar:~$ cp /System/Library/Fonts/* ~/fontconv Należy przejść do katalogu fontconv i przeprowadzić konwersję: foo@bar:~$ fondu * Po ukończeniu procesu w katalogu pojawią się pliki z rozszerzeniem .ttf. Należy utworzyć katalog o nazwie macfonts. Następnie trzeba skopiować do niego pliki TrueType i utwo- rzyć z nich archiwum tar: foo@bar:~$ mkdir ~/macfonts foo@bar:~$ cp *.ttf ../macfonts foo@bar:~$ tar zcvf ../macfonts/*.ttf macfonts Stworzone w ten sposób archiwum należy skopiować do Linuksa i rozpakować je do systemowego katalogu z czcionkami lub do katalogu .fonts w katalogu domowym użyt- kownika. Jak to zostało zaznaczone w poprzednim fragmencie, należy wydać polecenie ttmkfdir tworzące plik informacyjny o czcionkach. Należy też dodać ścieżkę do czcio- nek w pliku konfiguracyjnym systemu X11. S PO SÓB26. Jak nie przeoczyć przypomnienia Przypomnienia mogą pojawiać się nad wszystkimi innymi aplikacjami na pulpicie Możliwe jest wyświetlanie wiadomości na wierzchu X Window, nawet w trakcie uży- wania wielu pulpitów wirtualnych. Może być to przydatne, gdy zwykłe wyskakujące okienko lub wiadomość pojawiająca się w terminalu niedostatecznie przyciąga uwagę użytkownika. W tym sposobie wykorzystane zostaną możliwości funkcji programu X11 On-Screen Display (XOSD), który zostanie zastosowany przy wyświetlaniu przypomnienia na ekranie. XOSD pozwala wyświetlać wiadomości, symbole lub paski postępu bezpośrednio na ekranie nad wszystkimi innymi aplikacjami. Przypomina to wskaźnik głośności w wielu telewizorach. Sposoby związane z systemem graficznym X | 97 SPOSÓB 26. Jak nie przeoczyć przypomnienia Instalacja programu XOSD jest zależna od dystrybucji, która jest używana przez Czytelnika. Nazwa pakietu, który trzeba zainstalować, zawiera zwykle wyrażenie XOSD. Użytkow- nicy korzystający z zarządcy pakietów yum (np. w dystrybucji Fedora Core i innych opar- tych na pakietach RPM), powinni zalogować się jako użytkownik root i zainstalować pro- gram XOSD poniższym poleceniem: # yum install xosd W przypadku Debiana i innych dystrybucji bazujących na pakietach RPM, które obsłu- giwane są przez program apt-get, XOSD instaluje się poniższym poleceniem: # apt-get install xosd-bin Aby zainstalować XOSD w dystrybucji Gentoo, należy wydać polecenie: # emerge xosd Dużą zaletą używania XOSD jest fakt, że przyciąga on uwagę skuteczniej niż jakakol- wiek inna technika komunikatów. Wiadomość pojawia się na każdym pulpicie wirtual- nym i przesłania każdą używaną aplikację. Można wypróbować sposób działania XOSD poniższym poleceniem: $ echo Cześć, tu program osd_cat. | osd_cat Wiadomość powinna się pokazać w górnym lewym narożniku ekranu. Jest ona wyświe- tlona małą czerwoną czcionką. Jest tak mała, że prawie nieprzydatna. Istnieją proste sposo- by powiększenia jej rozmiaru. Jeśli tekst się pokazał, oznacza to, że program osd_cat działa. Upiększanie napisu Aby ustalić wygląd napisu wyświetlanego przez program osd_cat, można dodać wiele przełączników. Po pierwsze, wypadałoby zwiększyć rozmiar czcionki. Aby użyć wybra- nej czcionki, należy dodać przełącznik -f z definicją czcionki. Definicje czcionek takich jak te, które używane są przez program osd_cat, wyglądają nie- przystępnie — zawierają informacje opisane mnóstwem gwiazdek i kresek. Każda część definicji przekazuje informacje o typie czcionki, wielkości, pogrubieniu itd. Bezpiecznie jest przepisać definicje z tej książki, ale jeśli Czytelnik ma ochotę na eksperymenty, może skorzystać z programu xfontsel, w którym można dowolnie zmieniać ustawienia czcionek. Program pozwala ustawiać różne parametry, które tworzą definicję czcionki wyświetlanej na ekranie. Po utworzeniu całej definicji należy kliknąć przycisk Select, wówczas defini- cja zostanie skopiowana do schowka. Można ją wtedy wkleić do skryptu lub programu. Poniższa definicja opisuje dużą, przyciągającą wzrok, czcionkę dostępną w prawie każdej dystrybucji Linuksa: -adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-* 98 | Sposoby związane z systemem graficznym X Jak nie przeoczyć przypomnienia SPOSÓB 26. Jeśli zainstalowane są czcionki TrueType z systemu Windows [Sposób 25.], wybór roz- miarów czcionek jest znacznie większy. Im większa czcionka, tym dłużej będzie rende- rowana przez program osd_cat. Oto przykład: -microsoft-comic sans ms-*-*-*-*-48-*-*-*-*-*-*-* Można wyświetlić tekst napisany czcionką większą niż 48 punktów, ale może minąć kil- ka sekund, zanim pojawi się on na ekranie. Definicje czcionek zawierające spacje muszą być umieszczone w cudzysłowie. W przeciwnym wypadku program osd_cat może nie zrozumieć definicji. Poniżej znajduje się polecenie osd_cat z definicją czcionki: $ echo Cześć, tu program osd_cat. | osd_cat -f -adobe-helvetica-bold-r- normal-*-*-240-*-*-p-*-*-* Po wydaniu tego polecenia na ekranie powinna pojawić się wiadomość napisana dużo większą czcionką. Aby zmienić kolor tekstu, należy użyć przełącznika -c. Kolory, których można użyć, są zdefiniowane w pliku /usr/X11R6/lib/X11/rgb.txt. Najbezpieczniej jest wybierać kolory standardowe: blue, green, yellow, cyan, white, black i magenta. Wybredni użytkownicy mogą wybrać też inne kolory, np. PapayaWhip. Kolor zielony jest typowy dla informacji wyświetlanych na ekranie telewizora, więc sprawdzi się też w XOSD: $ echo Cześć, tu program osd_cat. | osd_cat -c green -f -adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-* Wyświetlany tekst może rzucać cień. Oczywiście, jeśli tekst pojawia się na ciemnym tle, cienia nie będzie widać. Aby dodać cień o grubości dwóch pikseli, należy dodać prze- łącznik -s 2: $ echo Cześć, tu program osd_cat. | osd_cat -c green -s 2 -f -adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-* Pozycję wyświetlanego tekstu można ustalić przełącznikiem -p. Przełącznik -p middle ustawia tekst na środku ekranu (można wybrać top i bottom — odpowiednio na górze i na dole ekranu). Można zauważyć, że przy ustawieniu middle tekst na moment poja- wia się na górze ekranu, dopiero potem na środku. Ta wada programu osd_cat będzie prawdopodobnie naprawiona w jego następnych wersjach. Można ustawić też czas wy- świetlania wiadomości na okres dłuższy niż domyślne 5 sekund. Aby napis pozostał na ekranie przez 60 sekund, należy dodać przełącznik -d 60: $ echo Cześć, tu program osd_cat. | osd_cat -c green -s 2 -p middle -d 60 -f -adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-* Sposoby związane z systemem graficznym X | 99 SPOSÓB 26. Jak nie przeoczyć przypomnienia Dostępne są też inne przełączniki służące na przykład do robienia wcięć w tekście. Wię- cej informacji o przełącznikach można znaleźć na stronie man polecenia osd_cat. Skrypt wyświetlający przypomnienia Kiedy wiadomo już, co potrafi XOSD, można napisać skrypt wyświetlający przypo- mnienia o określonej godzinie. Aby skrypt działał, oprócz programu osd_cat, potrzebny będzie program at. Musi być również uruchomiony demon atd. Wiele dystrybucji Linuksa instaluje at i atd oraz uruchamia demona domyślnie. Jeśli programy te nie są zainstalo- wane, należy je zainstalować, postępując zgodnie z procedurą dla konkretnej dystrybucji i upewnić się, że program atd uruchamia się podczas startu komputera. Aby stworzyć skrypt, należy zalogować się jako użytkownik root lub użyć polecenia sudo, uruchomić ulubiony edytor tekstu i utworzyć plik /usr/local/bin/remindme. Do niego należy wpisać skrypt z przykładu 4.1. Przykład 4.1. Skrypt bash do pliku remindme #!/bin/bash # sprawdzenie, który ekran jest obecnie używany HOST= $(xrdb -symbols | grep SERVERHOST | cut -d= -f2) DISPLAYNUM= $(xrdb -symbols | grep DISPLAY_NUM | cut -d= -f2) THISDISPLAY=$HOST:$DISPLAYNUM.0 # sprawdzenie, czy katalog (reminders) skryptu przypominającego jest w katalogu domowym # jeśli nie ma, tworzenie katalogu if [ ! -e ~/reminders ] ; then mkdir ~/reminders fi unique=`date + F- H- M- S` reminder= reminders/reminder- $unique # tworzenie wynikowego skryptu reminder echo #!/bin/bash ~/$reminder echo $THISDISPLAY ~/$reminder echo echo $2 dzisiaj | osd_cat -s 2 -c green -p middle -f -adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-* -d 60 ~/$reminder # nadanie mu atrybutu wykonywania chmod +x ~/$reminder # powiadomienie demona atd o konieczności uruchomienia skryptu o zadanej porze at $1 -f ~/$reminder Należy zapisać plik i nadać mu atrybut wykonywania: $ sudo chmod +x /usr/local/bin/remindme Aby ustawić przypomnienie o telefonie do szefa o godzinie 14:00, należy wydać polecenie: $ remindme 14:00 Zadzwoń teraz do szefa. 100 | Sposoby związane z systemem graficznym X Jak nie przeoczyć przypomnienia SPOSÓB 26. Powyższy skrypt przekształca to polecenie na osobny skrypt reminder i ustawia czas jego uruchomienia na 14.00. Nowy skrypt, korzystając z XOSD, umieści wiadomość na ekra- nie. Oznacza to, że nie będzie można jej przeoczyć, ponieważ będzie umieszczona na wszystkich pulpitach. Działanie skryptu przebiega w kilku etapach. Pierwsza część sprawdza, który ekran X Window jest aktualnie używany. Potem do pliku reminder zostaje dodany wiersz usta- wiający numer ekranu, na którym ma pracować roboczy skrypt. Program osd_cat nie po- biera tej informacji od środowiska, więc musi być ona umieszczona w skrypcie. Nie można zakładać, że użytkownik będzie zawsze używał domyślnego ekranu: 0.0. Skrypt musi więc określić aktualny ekran, wykonując polecenie xrdb. Niektóre wersje programu osd_cat zwracają szczególną uwagę na sposób zapisu zmiennej DISPLAY. Nie działają, gdy przed wyrażeniem :0.0 podana zostanie nazwa komputera. Należy o tym pamiętać podczas uruchamiania programu. Następna część skryptu tworzy unikalną nazwę pliku bazująca na aktualnym czasie. Potem tworzy pierwszy wiersz skryptu basha (#!/bin/bash) i zapisuje go do pliku reminder, który uruchomi się w podanym czasie. Następnie dodaje polecenie wyświetlenia powiadomienia na ekranie, w którym $2 zo- stanie zastąpione wartością drugiego parametru wywołania skryptu, czyli treścią po- wiadomienia (dla powyższego przykładu będzie to „zadzwoń do szefa”). Kolejna część skryptu nadaje stworzonemu plikowi atrybut wykonywalności. Ostatnia część skryptu in- formuje demona atd, aby w zadanym czasie uruchomił stworzony wcześniej skrypt. Godzinę wywołania przypomnienia można podać na kilka różnych sposobów, np. 14:00, 2:00PM lub 2pm. Wszystkie te formaty będą poprawnie odczytane przez program. Skrypt domyślnie przyjmuje, że skrypt przypominający ma zostać wywołany tego samego dnia, w którym jest tworzony. Ambitni użytkownicy mogą zmienić skrypt tak, aby pozwalał również określać datę wyświetlania powiadomienia. Można zauważyć, że skrypt, na podstawie aktualnej daty i czasu, nadaje tworzonym pli- kom unikalne nazwy i zapisuje je w katalogu ~/ reminders, np. ~/reminders/reminder-2004- 10-04-05-07-39. Symbol tylda ~ oznacza katalog domowy użytkownika. Wszystkie pliki reminder są więc przechowywane w podkatalogu reminders w katalogu domowym. Jeśli skrypt będzie często używany, katalog ten zapełni się plikami tymczasowymi. Można skasować niepotrzebne pliki, oceniając ich przydatność na podstawie daty zawartej w na- zwie pliku. Każdy plik reminder zawiera w nazwie dokładną datę i godzinę, dzięki czemu łatwo można rozpoznać przedawnione pliki i skasować je. Należy pamiętać, że data z nazwy pliku to data jego utworzenia, a nie wyświetlenia na ekranie. Jeśli plik został utworzony o 13.00, a ma być wyświetlony o 15.00, to nie należy go kasować przed 15.00. Sposoby związane z systemem graficznym X | 101 SPOSÓB 27. Wyświetlanie komunikatów w odpowiedzi na zdarzenia S PO SÓB 27. Wyświetlanie komunikatów w odpowiedzi na zdarzenia Wiele aplikacji może uruchomić zewnętrzny program w wyniku zajścia jakiegoś zdarzenia — użycie skryptów wykorzystujących XOSD spowoduje wyświetlenie komunikatów przyciągających uwagę Wiele aplikacji używanych na co dzień ma możliwość uruchamiania zewnętrznych pro- gramów w wyniku jakiegoś zdarzenia. Przykładami mogą być: klient poczty KMail, me- nedżer osobisty Jpilot czy monitor plików log Swatch. Każdy z opisanych w tym roz- dziale sposobów korzysta z XOSD [Sposób 26.]. Program KMail Jeśli używany jest klient poczty KDE KMail, można skonfigurować go tak, aby uruchamiał zewnętrzny program za każdym razem, gdy przychodzi nowa wiadomość. Przykład ten pokazuje, jak za pomocą XOSD wyświetlić na ekranie komunikat „Nadeszła nowa wia- domość pocztowa” za każdym razem, gdy KMail odbierze nową pocztę. Aby to osiągnąć, należy napisać skrypt, który wyświetli na ekranie napis „Nadeszła no- wa wiadomość pocztowa”. Program KMail nie pozwala na podanie całego polecenia wyświetlającego komunikat jako programu, który zostanie uruchomiony po nadejściu poczty. Zamiast tego należy podać nazwę skryptu, który zostanie w takiej sytuacji wy- konany. Zadaniem tego skryptu jest wyświetlenie odpowiedniego napisu. Za pomocą ulubionego edytora tekstu należy utworzyć plik ~/nowapoczta i wpisać do niego poniższy skrypt. Uruchamia się on z katalogu domowego użytkownika, więc aby go stworzyć, nie są potrzebne uprawnienia użytkownika root. #!/bin/bash # sprawdzenie, który ekran jest obecnie używany # potem wyeksportowanie zmiennej środowiskowej DISPLAY HOST= $(xrdb -symbols | grep SERVERHOST | cut -d= -f2) DISPLAYNUM= $(xrdb -symbols | grep DISPLAY_NUM | cut -d= -f2) THISDISPLAY=$HOST:$DISPLAYNUM.0 export DISPLAY=$THISDISPLAY echo Nadeszła nowa wiadomość pocztowa ! | osd_cat -s 2 -c yellow -p middle -f -adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-* -d 30 W powyższym zapisie dziwić może użycie różnych rodzajów cudzysłowów. Zastosowanie takiej składni jest konieczne ze względu na interpreter języka bash, dla którego wykrzyknik ma specjalne znaczenie — powoduje odwołanie się do historii poleceń. Aby wykrzyknik mógł być wyświetlony, musi być zapisany w pojedynczym cudzysłowie. Należy zapisać plik i nadać mu atrybut wykonywania: $ chmod +x ~/nowapoczta 102 | Sposoby związane z systemem graficznym X Wyświetlanie komunikatów w odpowiedzi na zdarzenia SPOSÓB 27. Aby program KMail wykonywał skrypt, gdy nadejdzie nowa wiadomość, należy wyko- nać poniższe kroki: 1. Włączyć program KMail i wybrać z menu Ustawienia/Konfiguruj powiadomienia.... 2. Kliknąć przycisk Więcej opcji umieszczony pod polem Działania. 3. Zaznaczyć opcję Wykonaj program. 4. Wpisać ~/nowapoczta w polu edycji tej sekcji. 5. Klikać przyciski Zastosuj i OK, co spowoduje powrót do głównego ekranu programu KMail. Program Jpilot Menedżer osobisty Jpilot można skonfigurować tak, aby uruchamiał skrypt wyświetlający na ekranie wiadomości w określonym czasie. Za pomocą edytora tekstu należy stworzyć poniższy skrypt i zapisać plik jako ~/jpilotalert. Skrypt uruchamia się z katalogu domo- wego użytkownika, więc uprawnienia użytkownika root nie są potrzebne. #!/bin/bash # sprawdzenie, który ekran jest obecnie używany # potem wyeksportowanie zmiennej środowiskowej DISPLAY HOST= $(xrdb -symbols | grep SERVERHOST | cut -d= -f2) DISPLAYNUM= $(xrdb -symbols | grep DISPLAY_NUM | cut -d= -f2) THISDISPLAY=$HOST:$DISPLAYNUM.0 export DISPLAY=$THISDISPLAY echo Umówione spotkanie $1 $2 ! | osd_cat -s 2 -c yellow -p middle -f -adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-* -d 30 Poniżej przedstawione są kroki, które trzeba wykonać, aby program Jpilot wykonywał zadany skrypt. Pokazany jest również sposób, w jaki należy przekazywać datę i godzinę przypomnienia do zewnętrznego programu: 1. otworzyć okno Preferences, wybierając z menu File/Preferences lub wciskając kombinację klawiszy Ctrl+E; 2. kliknąć zakładkę Alarms; 3. zaznaczyć opcję Execute this command; 4. wpisać następujący ciąg tekstowy do pola tekstowego Alarm Command: ~/jpilotalert d t . Program Swatch Swatch to program, który monitoruje dzienniki systemowe w poszukiwaniu słów kluczo- wych. Może być skonfigurowany w taki sposób, aby przeszukiwał jeden lub więcej pli- ków z dziennikami. Gdy program znajdzie zadane słowo lub napotka wyrażenie pasujące Sposoby związane z systemem graficznym X | 103 SPOSÓB 28. Włączanie klawiszy szybkiego dostępu za pomocą programu Hotkeys do poszukiwanego wzorca, informuje o tym użytkownika. Programu tego można uży- wać do nadzorowania prób włamań do sieci. W takim przypadku ważne jest wyświetle- nie skutecznego komunikatu — można do tego wykorzystać XOSD. Ostrzeżenie programu Swatch jest standardowo wypisywane w oknie, w którym uru- chomiony jest program. Może być także wysłane jako wiadomość za pomocą poczty email, jednak do czasu jej odczytania włamanie do sieci może być już faktem. Ten spo- sób wykorzystuje możliwości XOSD do zwrócenia uwagi użytkownika na ostrzeżenia programu Swatch. Poniżej przedstawiono przykład ustawienia programu Swatch tak, aby przekazywał wiadomość o nieudanej próbie zalogowania się (prawdopodobnie ktoś próbuje odgadnąć hasło). W tym przykładzie plik konfiguracyjny programu Swatch to /root/.swatchrc, a ob- serwowany plik dziennika to /var/log/auth.log — w kilku dystrybucjach jest to pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

100 sposobów na Linux
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: