Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 006270 19007503 na godz. na dobę w sumie
100 sposobów na Perl - ebook/pdf
100 sposobów na Perl - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6134-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> perl - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Zbiór skutecznych rozwiązań dla programistów aplikacji internetowych

Perl, od swojego zaistnienia na rynku, wyewoluował od prostego narzędzia do przetwarzania tekstów i budowania raportów do formy zaawansowanego języka programowania pozwalającego na tworzenie praktycznie każdej aplikacji działającej w sieci. Mimo dość zaawansowanego 'wieku', nie traci nic na popularności. W sieci pojawiają się coraz nowsze wersje, a grono programistów korzystających z Perla stale rośnie. Społeczność użytkowników tego języka skupiona wokół portalu CPAN udostępnia napisane przez siebie skrypty, wskutek czego z wieloma problemami programistycznymi można sobie poradzić, korzystając z gotowych rozwiązań lub sięgając do innych źródeł.

Dzięki książce '100 sposobów na Perl' odkryjesz mało znane i mniej typowe zastosowania tego języka. Czytając ją, dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać Perl do różnych zadań. Nauczysz się zwiększać efektywność swojej pracy, tworzyć elementy interaktywne i przetwarzać pliki tekstowe w nietypowy sposób. Zapoznasz się z odczytywaniem danych z baz i arkuszy kalkulacyjnych, pracą z modułami oraz programowaniem obiektowym. Znajdziesz tu także informacje o testowaniu kodu, usuwaniu błędów i optymalizowaniu wydajności programów napisanych w Perlu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl 100 sposobów na Perl Autorzy: Damian Conway, Curtis „Ovid” Poe T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski ISBN: 83-246-0634-3 Tytu³ orygina³u: Perl Hacks: Tips Tools for Programming, Debugging, and Surviving Format: B5, stron: 320 Zbiór skutecznych rozwi¹zañ dla programistów aplikacji internetowych (cid:129) Zwiêkszanie produktywnoœci pracy (cid:129) Tworzenie interfejsów u¿ytkownika (cid:129) Wyszukiwanie i usuwanie b³êdów Perl, od swojego zaistnienia na rynku, wyewoluowa³ od prostego narzêdzia do przetwarzania tekstów i budowania raportów do formy zaawansowanego jêzyka programowania pozwalaj¹cego na tworzenie praktycznie ka¿dej aplikacji dzia³aj¹cej w sieci. Mimo doœæ zaawansowanego „wieku”, nie traci nic na popularnoœci. W sieci pojawiaj¹ siê coraz nowsze wersje, a grono programistów korzystaj¹cych z Perla stale roœnie. Spo³ecznoœæ u¿ytkowników tego jêzyka skupiona wokó³ portalu CPAN udostêpnia napisane przez siebie skrypty, wskutek czego z wieloma problemami programistycznymi mo¿na sobie poradziæ, korzystaj¹c z gotowych rozwi¹zañ lub siêgaj¹c do innych Ÿróde³. Dziêki ksi¹¿ce „100 sposobów na Perl” odkryjesz ma³o znane i mniej typowe zastosowania tego jêzyka. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, w jaki sposób wykorzystaæ Perl do ró¿nych zadañ. Nauczysz siê zwiêkszaæ efektywnoœæ swojej pracy, tworzyæ elementy interaktywne i przetwarzaæ pliki tekstowe w nietypowy sposób. Zapoznasz siê z odczytywaniem danych z baz i arkuszy kalkulacyjnych, prac¹ z modu³ami oraz programowaniem obiektowym. Znajdziesz tu tak¿e informacje o testowaniu kodu, usuwaniu b³êdów i optymalizowaniu wydajnoœci programów napisanych w Perlu. (cid:129) Korzystanie z biblioteki CPAN (cid:129) Automatyczne formatowanie kodu w edytorze Emacs (cid:129) Generowanie elementów graficznych (cid:129) Przetwarzanie arkuszy kalkulacyjnych (cid:129) Praca z bazami danych (cid:129) Tworzenie zestawu narzêdziowego modu³ów (cid:129) Korzystanie z obiektów (cid:129) Testowanie kodu (cid:129) œledzenie wykonywania programu O autorach ..................................................................................................................................... 7 Przedmowa ................................................................................................................................... 13 Rozdział 1. Sposoby zwiększające produktywność .................................................................. 19 1. Dodawanie skrótów biblioteki CPAN do przeglądarki Firefox .............................. 19 2. Zaprzęganie do pracy narzędzia Perldoc .................................................................... 22 3. Przeglądanie dokumentacji Perla w internecie .......................................................... 25 4. Zastępowanie poleceń powłoki aliasami ..................................................................... 27 5. Autouzupełnianie identyfikatorów Perla w edytorze Vim ...................................... 30 6. Dobieranie najlepszego dla Perla trybu edytora Emacs ........................................... 33 7. Wymuszanie lokalnego stylu ........................................................................................ 35 8. Unikanie zachowywania złego kodu Perla ................................................................. 38 9. Automatyzowanie przeglądów kodu .......................................................................... 42 10. Uruchamianie testów z edytora Vim ........................................................................... 44 11. Uruchamianie kodu Perla spod edytora Emacs ......................................................... 46 Rozdział 2. Interakcja z użytkownikiem ...................................................................................... 49 12. Wykorzystywanie edytora ze zmiennej $EDITOR jako interfejsu użytkownika .... 49 13. Prawidłowa współpraca w wierszu poleceń .............................................................. 51 14. Upraszczanie interakcji z terminalem .......................................................................... 53 15. Ostrzeganie naszego Maca ............................................................................................. 58 16. Interaktywne aplikacje graficzne .................................................................................. 61 17. Zbieranie informacji na temat konfiguracji programu .............................................. 66 18. Przepisywanie na nowo stron WWW .......................................................................... 69 Rozdział 3. Obsługa danych ........................................................................................................ 73 19. Traktowanie pliku jak tablicy ........................................................................................ 73 20. Odczytywanie plików wstecz ........................................................................................ 75 21. Wykorzystywanie jako źródła danych dowolnego arkusza kalkulacyjnego ........ 76 22. Porządkowanie kodu współpracującego z bazą danych .......................................... 81 23. Budowanie biblioteki kodu SQL ................................................................................... 84 24. Dynamiczne przepytywanie baz danych bez pomocy kodu SQL ............................... 86 Spis treści | 3 25. Wiązanie kolumn bazy danych ..................................................................................... 87 26. Wykorzystywanie iteracji i technik generowania kosztownych danych ............... 89 27. Pobieranie z iteratora więcej niż jednej wartości ....................................................... 91 Rozdział 4. Praca z modułami ..................................................................................................... 95 28. Skracanie długich nazw klas ......................................................................................... 95 29. Zarządzanie ścieżkami do modułów ........................................................................... 96 30. Ponowne ładowanie zmodyfikowanych modułów ................................................... 99 31. Przygotowywanie osobistych zestawów modułów ................................................ 100 32. Zarządzanie instalowaniem modułów ...................................................................... 103 33. Zachowywanie ścieżek do modułów ......................................................................... 105 34. Tworzenie standardowego zestawu narzędziowego modułów ............................ 107 35. Pisanie przykładowych kodów do przewodników dla użytkowników .............. 110 36. Zastępowanie wadliwego kodu pochodzącego z zewnątrz ................................... 112 37. Wznieś toast za CPAN .................................................................................................. 114 38. Poprawianie warunków uruchamiających wyjątki ................................................. 115 39. Lokalne odszukiwanie modułów CPAN ................................................................... 118 40. Przekształcanie samodzielnych aplikacji Perla w pakiety ...................................... 122 41. Tworzenie własnych leksykalnych komunikatów ostrzegawczych ..................... 126 42. Odszukiwanie i raportowanie błędów w modułach ............................................... 127 Rozdział 5. Sposoby na obiekty ................................................................................................ 133 43. Tworzenie zamkniętych obiektów .............................................................................. 133 44. Darmowe (prawie) serializowanie obiektów ............................................................ 136 45. Umieszczanie dodatkowych informacji w atrybutach ............................................ 138 46. Upewnianie się, że metody są prywatne dla obiektów .......................................... 140 47. Autodeklarowanie argumentów metod .................................................................... 144 48. Kontrola dostępu do zdalnych obiektów .................................................................. 147 49. Przygotowywanie naprawdę polimorficznych obiektów ....................................... 150 50. Automatyczne generowanie metod dostępu ............................................................ 152 Rozdział 6. Wykrywanie i usuwanie błędów .............................................................................. 157 51. Szybkie wyszukiwanie błędów kompilacji ............................................................... 157 52. Uwidacznianie niewidocznych wartości ................................................................... 159 53. Wyszukiwanie błędów za pomocą testów ................................................................ 161 54. Wykrywanie błędów za pomocą komentarzy .......................................................... 163 55. Wyświetlanie kodu źródłowego związanego z błędem ......................................... 167 56. Analiza funkcji anonimowych ..................................................................................... 170 57. Nadawanie nazw procedurom anonimowym .......................................................... 172 58. Wyszukiwanie źródła pochodzenia procedury ........................................................ 174 59. Dopasowywanie debugera do naszych potrzeb ...................................................... 175 4 | Spis treści Rozdział 7. Triki dla twórców programów ................................................................................ 179 60. Przebudowywanie dystrybucji kodu ......................................................................... 179 61. Testowanie z użyciem specyfikacji ............................................................................. 181 62. Oddzielanie testów programisty od testów użytkownika ..................................... 185 63. Automatyczne uruchamianie testów ......................................................................... 188 64. Oglądanie informacji o niepowodzeniach — w kolorze! ........................................ 189 65. Testy na żywym kodzie ................................................................................................ 192 66. Poprawianie rekordów szybkości ............................................................................... 195 67. Budowanie własnej wersji Perla .................................................................................. 196 68. Uruchamianie zestawów testów z trwałym ładowaniem potrzebnego kodu .... 199 69. Symulowanie w testach nieprzyjaznego środowiska .............................................. 204 Rozdział 8. Poznaj swój kod ...................................................................................................... 209 70. Kolejność wykonywania kodu .................................................................................... 209 71. Badanie naszych struktur danych ............................................................................... 213 72. Bezpieczne wyszukiwanie funkcji .............................................................................. 215 73. Sprawdzanie, jakie moduły tworzą rdzeń Perla ...................................................... 218 74. Śledzenie wszystkich wykorzystywanych modułów .............................................. 219 75. Wyszukiwanie wszystkich symboli używanych w pakiecie ................................. 223 76. Zaglądanie za zamknięte drzwi .................................................................................. 225 77. Wyszukiwanie wszystkich zmiennych globalnych ................................................. 228 78. Dokonywanie introspekcji procedur .......................................................................... 231 79. Odnajdywanie importowanych funkcji ..................................................................... 234 80. Profilowanie rozmiaru programu ............................................................................... 236 81. Ponowne wykorzystywanie procesów Perla ............................................................ 239 82. Śledzenie operatorów ................................................................................................... 241 83. Pisanie własnych ostrzeżeń ......................................................................................... 243 Rozdział 9. Poszerz swoje zrozumienie Perla .......................................................................... 247 84. Podwajanie danych za pomocą funkcji dualvar() .................................................... 247 85. Zastępowanie miękkich odwołań prawdziwymi odwołaniami ............................ 249 86. Optymalizowanie kłopotliwych elementów ............................................................. 252 87. Blokowanie tablic asocjacyjnych ................................................................................. 253 88. Sprzątanie po sobie przy wychodzeniu z zakresu ................................................... 255 89. Dziwne sposoby wywoływania funkcji ..................................................................... 257 90. Użycie funkcji glob w ciągach ..................................................................................... 263 91. Jak zaoszczędzić sobie pracy przy kodzie sprawdzającym błędy ........................ 266 92. Przygotowywanie lepszych wartości zwracanych przez procedury .................... 268 93. Zwracanie wartości aktywnych .................................................................................. 272 94. Tworzenie własnej składni Perla ................................................................................ 275 Spis treści | 5 95. Modyfikowanie semantyki kodu za pomocą filtrów kodu źródłowego ............. 277 96. Korzystanie ze wspólnych bibliotek bez pomocy kodu XS ................................... 281 97. Uruchamianie dwóch usług na pojedynczym porcie TCP ..................................... 283 98. Poprawianie naszych tablic dyspozycji ..................................................................... 287 99. Śledzenie przybliżeń w obliczeniach ......................................................................... 290 100. Przeciążanie operatorów .............................................................................................. 293 101. Pożytki z zabaw z kodem ............................................................................................ 298 Skorowidz ................................................................................................................................. 301 6 | Spis treści SPOSÓB 43. R O Z D Z I A Ł P I Ą T Y Sposoby 43. – 50. Jak łatwo zgadnąć, Perl też posiada obiekty. Oprócz dziwacznej na pierwszy rzut oka funkcji bless oraz odpowiedniego przekwalifikowania procedur, pakietów i odwołań obiektowy język Perl oferuje programiście wiele nowych opcji i rozszerza znacznie moż- liwości języka. Część z Czytelników zapewne korzysta z funkcji bless, by tworzyć (potocznie „błogosławić”) obiekty tylko dlatego, że potrzebują rekordów obiektów. Warto jednak zastanowić się nad korzyściami, które może przynieść lepsza enkapsulacja (obu- dowywanie) danych, automatyczna serializacja danych czy wymuszanie kontroli dostępu do danych. Im więcej programista wie na temat Perla, tym więcej będzie miał dostępnych opcji, umoż- liwiających tworzenie i korzystanie z wyższych poziomów abstrakcji. Następnym razem, gdy jego współpracownicy natrafią znowu na złożony problem, którego nie potrafią roz- wiązać, będzie mógł zajrzeć do swej magicznej sakwy z trikami obiektowymi i uśmie- chając się, uspokoić ich: „Bez obaw, za pomocą Perla można rozwiązać każdy problem”. S P O S Ó B 43. Tworzenie zamkniętych obiektów W Perlu 5 obsługa obiektów sprowadzona jest do minimum. Perl daje programiście wy- starczające narzędzia, by umożliwić programowanie obiektowe, nie chroni go jednak przed robieniem z obiektami rzeczy nieodpowiedzialnych. Oczywiście, domyślne podejście do programowania obiektowego jest z reguły najprostsze (oraz najmniej odpowiedzialne), choć niestety nie najporządniejsze ani też nieułatwiające późniejszej obsługi kodu. W większości przypadków obiektami będą po prostu błogosławione (tj. przemienione w obiekty za pomocą funkcji bless) tablice asocjacyjne, ponieważ początkującym pro- gramistom najłatwiej zrozumieć ich działanie i najłatwiej też z nich skorzystać. Niestety, czasem trudno znaleźć w nich ewentualne błędy i tak naprawdę nie oferują żadnego obudowania (enkapsulacji) dla danych. Dlatego też warto sięgnąć po specjalne, czysto obiektowe rozwiązania1. 1 Więcej na ten temat można znaleźć w artykule „Seven Sins of Perl OO Programing” („Siedem grzechów głównych programowania obiektowego w Perlu”), w przeglądzie The Perl Review 2.1, zima 2005. Sposoby na obiekty | 133 T w o r z e n i e z a m k n i ę t y c h o b i e k t ó w Z a d b a j o d o b r e o b u d o w a n i e a t r y b u t ó w o b i e k t u SPOSÓB 43. Na szczęście można to łatwo naprawić. Sposób Obiekt przygotowany w Perlu potrzebuje dwóch rzeczy: miejsca, w którym będzie prze- chowywać dane instancji, oraz klasy, w której można będzie znaleźć jego metody. Błogo- sławiona tablica asocjacyjna (lub tablica, skalar, procedura, typeglob, etc.) przechowuje swoje dane wewnątrz obiektu, który będziemy przesyłać. Jeśli dokonamy dereferencji odwołania, to niestety będzie można odczytywać dane obiektu z dowolnego miejsca, nawet spoza klasy. Prawidłowo przygotowany, zamknięty (ang. inside out) obiekt powinien przechowywać dane w innym miejscu, najczęściej w zmiennej leksykalnej, której zakres odpowiada zakre- sowi klasy. W przypadku użycia zmiennych leksykalnych nie będzie można (tzn. zazwy- czaj nie będzie można — patrz „Zaglądanie za zamknięte drzwi” [Sposób 76.]) sięgać do danych bez użycia specjalnych metod dostępu obiektu. Pierwsza książka Damiana Conwaya, Object Oriented Perl (wydawnictwo Manning, 2000), pokazywała różne sposoby przygotowywania obudowywania danych. Jego ostatnia książka, Perl. Najlepsze rozwiązania (wydawnictwo Helion 2006), zaleca stosowanie się do nich wszystkim programistom, którym zależy na jakości kodu. Jedna z doświadczonych weteranek Perla, Abigail, badała możliwości właściwie zbudowanych obiektów przez kilka lat. Wiele z jej spostrzeżeń i porad można znaleźć w dokumentacji modułu Class::Std. Uruchamianie sposobu Prosta i niezbyt wyszukana implementacja obiektu, przeznaczona dla klasy rekordu prze- chowującego dane, może wyglądać tak: # tworzymy nowy zakres dla zmiennych leksykalnych { package InsideOut::User; use Scalar::Util refaddr ; # zmienne leksykalne służące do przechowywania danych instancji my names; my addresses; sub new { my ($class, $data) = @_; # błogosławimy nowy skalar, by zdobyć jego identyfikator obiektu bless \(my $self), $class; # zachowujemy dane instancji my $id = refaddr( $self ); $names{ $id } = $data- {name}; $addresses{ $id } = $data- {address}; return $self; 134 | Sposoby na obiekty T w o r z e n i e z a m k n i ę t y c h o b i e k t ó w SPOSÓB 43. } # metody dostępu takie jak $self- {name}, czy $self- {address} nie działają sub get_name { my $self = shift; return $names{ refaddr( $self ) }; } sub get_address { my $self = shift; return $addresses{ refaddr( $self ) }; } # wielu ludzi zapomina o tej części sub DESTROY { my $self = shift; my $id = refaddr( $self ); delete $names{ $id }; delete $addresses{ $id }; } } 1; Jak widać, zdefiniowanie zamkniętego obiektu wymaga trochę więcej pisania, niemniej kod jest teraz znacznie czystszy. Teraz możemy podklasować lub zaimplementować na nowo klasę InsideOut::User bez konieczności korzystania z błogosławionej tablicy asocjacyjnej — wystarczy dostosować się do interfejsu definiowanego przez tę klasę i kod powinien zadziałać. Eksplorowanie sposobu W sieci CPAN dostępne są trzy moduły Class:Std, Class::InsideOut i Object: :InsideOut, które ułatwiają programistom pisanie prawidłowych, zamkniętych obiektów. Każdy z nich oferuje różne triki i użyteczne możliwości. W module Class::Std miłe jest to, że automatycznie tworzy metody umożliwiające dostęp do danych obiektu (ang. accessors — metody dostępu) i modyfikowanie (ang. mutators — metody modyfikujące) tych danych. Ponadto przywołuje lepsze konstruktory i destruktory obiektu oraz „umożliwia definiowanie dodatkowych informacji w atrybutach zmiennych i procedur” [Sposób 45]. Korzystając z modułu Class::Std, przedstawioną wcześniej klasę można by napisać w na- stępujący sposób: { package InsideOut::User; use Class::Std; my names :ATTR( :get name :init_arg name ); my addresses :ATTR( :get address :init_arg address ); } Sposoby na obiekty | 135 T w o r z e n i e z a m k n i ę t y c h o b i e k t ó w SPOSÓB 44. Kod ten automatycznie wygeneruje metody dostępu get_name() i get_address() oraz konstruktor, który pobierze początkowe wartości obiektów z odwołania do tablicy asocjacyjnej według odpowiednich kluczy tejże tablicy. Składnia tu zaprezentowana nie jest tak elegancka, jak składnia Perla 6, niemniej jest znacznie krótsza niż zaprezentowana wcześniej wersja napisana od podstaw w Perlu 5 — i co ważniejsze, oferuje dokładnie te same funkcje. S P O S Ó B 44. Darmowe (prawie) serializowanie obiektów Niektóre programy bezwzględnie potrzebują trwałego zapisywania danych i czasami okazuje się, że wykonywanie mapowania między obiektami a różnymi tabelami w pełni relacyjnej bazy danych jest zbyt pracochłonne. Szczególnie w tych przypadkach, gdy liczy się szybkość i łatwość edytowania danych — w takich sytuacjach trudno o lepszy inter- fejs do ich edytowania niż „nasz ulubiony edytor” [Sposób 12.]. Zamiast ręcznego konfigurowania wszystkiego w programie i tracenia naszej cennej młodości na tworzenie idealnego schematu bazy danych lub ćwiczenia się w korzystaniu z języka XML czemu po prostu nie serializować (zapisywać na trwałe) danych z obiektów w plikach YAML? Sposób Jeśli korzystamy z obiektów zbudowanych na tablicach asocjacyjnych, to serializowanie danych jest bardzo proste — wystarczy utworzyć kopię tablicy asocjacyjnej i serializo- wać ją np. w pliku: use YAML DumpFile ; sub serialize { my ($object, $file) = @_; my data = $object; DumpFile( $file, \ data ); } Zakładamy tutaj oczywiście, że wartość przechowywana w zmiennej $object jest obiektem, który chcemy serializować, a zmienna $file określa ścieżkę do pliku, w którym obiekt ma zostać zachowany. Jeśli natomiast korzystamy „z prawidłowo zamkniętych obiektów” [Sposób 43.], to czeka nas trochę więcej pracy: package Graphics::Drawable; { use Class::Std; my coords_of :ATTR( :get coords :init_arg coords ); my velocities_of :ATTR( :get velocity :init_arg velocity ); my shapes_of :ATTR( :get shape :init_arg shape ); 136 | Sposoby na obiekty D a r m o w e ( p r a w i e ) s e r i a l i z o w a n i e o b i e k t ó w P r z e c h o w u j d a n e , u n i k a j ą c b a ł a g a n u , n i e p o r o z u m i e ń o r a z w i e l k i c h o b i e k t ó w d a n y c h b i n a r n y c h SPOSÓB 44. sub get_serializable_data { my $self = shift; my data; for my $attribute (qw( coords velocity shape )) { my $method = get_ . $attribute; $data{ $attribute } = $self- $method( ); } return \ data; } } Teraz nasza funkcja serialize() będzie mogła uniknąć naruszenia obudowania da- nych i przywołać procedurę get_serializable_data(). Obiekt znajdujący się w po- czątku układu współrzędnych — współrzędne (0, 0, 0) — poruszający się wzdłuż osi X z prędkością (velocity) jednej jednostki na jednostkę odległości — ruch (1, 0, 0) — oraz kształt okręgu Circle zostaną zserializowane w następujący sposób: --- coords: - 0 - 0 - 0 shape: Circle velocity: - 1 - 0 - 0 Jeśli potrzebna będzie większa liczba obiektów, wystarczy skopiować plik do nowej lo- kalizacji i odpowiednio go zmodyfikować. Należy tylko pamiętać, aby zachować prawi- dłową składnię języka YAML2. Przywracanie takich obiektów jest proste. Wystarczy użyć metody LoadFile() modułu YAML(): use YAML LoadFile ; sub deserialize { my ($class, $file) = @_; my $data = LoadFile( $file ); return $class- new( $data ); } Jeśli nasz konstruktor klasy pobiera jako atrybut odwołanie do tablicy asocjacyjnej, której klucze odpowiadają nazwom atrybutów (tak jak to jest w klasie Class::Std), to w zasa- dzie mamy już wszystkie potrzebne elementy serializacji. Oczywiście wszystko to wy- maga przygotowania pewnej fabryki obiektów, która będzie zarządzała instancjami, 2 Co jednak jest prostsze niż ręczne pisanie prawidłowego kodu XML… Sposoby na obiekty | 137 D a r m o w e ( p r a w i e ) s e r i a l i z o w a n i e o b i e k t ó w SPOSÓB 45. mapowała pliki i ścieżki na klasy oraz zachowywała i pobierała obiekty, że nie wspomnę o zarządzaniu błędami. Wszystkim tym może zająć się moduł Class::Storage- Factory, dostępny w sieci CPAN. Jeśli już mamy te wszystkie narzędzia — i aby móc odtworzyć obiekt, potrzebujemy tyl- ko danych z publicznego interfejsu obiektu (atrybutów konstruktora i danych dostęp- nych za pomocą metod dostępu) — to serializowanie do pliku YAML lub innego czysto tekstowego formatu (może np. JSON?) jest szybkie, wygodne i prawie nic nie kosztuje. S P O S Ó B 45. Umieszczanie dodatkowych informacji w atrybutach Procedury i zmienne są dość oczywiste. Owszem, można przesyłać odwołania do nich lub zmienić je w procedury i zmienne anonimowe, a następnie robić z nimi różne dziwne rzeczy, niemniej tak czy siak mamy niewielki wpływ na to, co Perl będzie z nimi robić. Najlepszym rozwiązaniem jest przydanie im atrybutów. Wspomniane atrybuty są to małe fragmenty danych podczepiane do zmiennych lub procedur. Z ich pomocą można skłonić Perla, by uruchomił dowolny kod, jaki będzie nam potrzebny. Daje to naprawdę nieograniczone możliwości. Sposób Załóżmy, że przygotowaliśmy klasę i chcielibyśmy udokumentować przeznaczenie każ- dej z jej metod. Niektóre języki dostarczają w tym celu krótkich łańcuchów dokumentujących (ang. docstrings) — komentarzy, które można oglądać, przywołując metody klasy. Ko- mentarze Perla są raczej nudne, niemniej można osiągnąć prawie taki sam efekt, opatrując metody odpowiednimi atrybutami procedur. Rozważmy klasę Counter, której celem jest dostarczenie domyślnego konstruktora zlicza- jącego liczbę utworzonych obiektów. Korzystając z atrybutu Doc oferowanego przez moduł Attribute::Docstring, można przygotować następującą klasę: package Counter; use strict; use warnings; use Attribute::Docstring; our $counter :Doc( licznik wszystkich nowych obiektów Foo ); sub new :Doc( konstruktor obiektu Foo ) { $counter++; bless { }, shift; } 138 | Sposoby na obiekty U m i e s z c z a n i e d o d a t k o w y c h i n f o r m a c j i w a t r y b u t a c h O p a t r z s w o j e z m i e n n e i p r o c e d u r y p a r o m a d o d a t k o w y m i i n f o r m a c j a m i SPOSÓB 45. sub get_count :Doc( zwraca licznik dla wszystkich obiektów foo ) { return $counter; } 1; Prototyp pojawia się zaraz po nazwie procedury i jest poprzedzony dwukropkiem. W prze- ciwnym razie wyglądałby zupełnie jak wywołanie funkcji. Argumentem (jedynym) tak definiowanego atrybutu jest łańcuch dokumentujący. Uruchamianie sposobu Najprostszym sposobem tworzenia atrybutów i korzystania z nich jest użycie pomocy modułu Attribute::Handlers. Umożliwia on pisanie procedur nazywanych od atrybutów, które chcemy zadeklarować. Implementacja pakietu Attribute::Docstring jest następująca: package Attribute::Docstring; use strict; use warnings; use Scalar::Util blessed ; use Attribute::Handlers; my doc; sub UNIVERSAL::Doc :ATTR { my ($package, $symbol, $referent, $attr, $data, $phase) = @_; return if $symbol eq LEXICAL ; my $name = *{$symbol}{NAME}; $doc{ $package }{ $name } = $data; } sub UNIVERSAL::doc { my ($self, $name) = @_; my $package = blessed( $self ) || $self; return unless exists $doc{ $package }{ $name }; return $doc{ $package }{ $name }; } 1; Aby atrybut Doc dostępny był wszędzie, moduł definiuje procedurę UNIVERSAL::Doc. Procedura ta sama w sobie również posiada atrybut :ATTR, który opisuje ją jako proce- durę obsługującą atrybuty. W przypadku każdej procedury lub zmiennej deklarującej atrybut Doc, procedura UNIVERSAL::Doc otrzymywać będzie kilka informacji. Tutaj najważniejsze są pakiet zawierający procedurę, symbol — za pomocą którego, wykorzystując dostęp typeglob, Sposoby na obiekty | 139 U m i e s z c z a n i e d o d a t k o w y c h i n f o r m a c j i w a t r y b u t a c h SPOSÓB 46. będzie można pobrać nazwę — i dane przypisane atrybutowi. W klasie Counter proce- dura obsługująca atrybuty otrzyma nazwę pakietu, czyli Counter, oraz typeglob z na- zwą symbolu new, gdy tylko Perl skończy kompilowanie metody new(). Następnie za- chowa dane atrybutu (sam łańcuch dokumentujący) w tablicy asocjacyjnej, której kluczami są najpierw nazwa pakietu, a następnie nazwa symbolu. Z uwagi na różnice w sposobie, w jaki Perl traktuje zmienne leksykalne i zmienne glo- balne, procedura nie będzie w stanie wiele zrobić, jeśli otrzyma symbol leksykalny (tzn. gdy zmienna $symbol będzie LEXICAL). Tego rodzaju zmienne i procedury są prywat- nymi zmiennymi i procedurami pakietu, więc i tak nie warto ich w ten sposób doku- mentować. Podobna metoda doc() działa na każdej klasie i obiekcie, tak więc wywołanie Coun- ter- doc( new ), jak również $counter- doc( get_count ), zwróci łańcuch dokumentujący dla odpowiedniej metody podanej jako argument. Po prostu odszuka łań- cuch dokumentujący metodę w odpowiednim pakiecie i zwróci go. Eksplorowanie sposobu Jednym z potencjalnych usprawnień opisanego sposobu jest dodanie do nazwy odpo- wiedniej „pieczęci” (ang. sigil), aby zapobiec wzajemnemu zapisywaniu łańcuchów do- kumentujących zmienną o nazwie $count i metodę count(). Wymagać to będzie wpro- wadzenia zmian w procedurze UNIVERSAL::doc(), by zmienna $name zawierała odpowiednią pieczęć (lub nie, jeśli pieczęcią identyfikującą opatrzona ma być metoda). Kolejna możliwość polega na pobraniu procedury UNIVERSAL::Doc()z modułu UNIVERSAL i dołączeniu jej do kodu klasy — zamiast importowania jej do pakietu (klasy), który korzysta z tego modułu. W ten sposób zdejmujemy obciążenia z modułu UNIVER- SAL kosztem jednak zaśmiecania kodu przywołujących go klas. Czasem taka wymiana jest opłacalna, czasem nie. Atrybuty mogą mieć długość kilku wierszy, niemniej trzeba niestety korzystać w tym celu ze składni heredocs. S P O S Ó B 46. Upewnianie się, że metody są prywatne dla obiektów Perl oferuje bardzo wszechstronne narzędzia programowania obiektowego, umożliwia- jące tworzenie i emulację praktycznie dowolnych rodzajów obiektów lub systemów klas. Mechanizm programowania obiektowego w Perlu jest również bardzo permisywny i nie oferuje bazowo żadnej kontroli dostępu do danych obiektu. Dowolny zewnętrzny kod może w każdej chwili wykorzystać lub podprowadzić metody obiektu i ich metody nad- rzędne, używając ich w innej klasie. Może również przywoływać rzekomo prywatne metody obiektu wbrew intencjom programisty, który pisał jego kod. 140 | Sposoby na obiekty U p e w n i a n i e s i ę , ż e m e t o d y s ą p r y w a t n e d l a o b i e k t ó w D o w i e d z s i ę , j a k n i e w i e l k i m w y s i ł k i e m w y m u s z a ć e n k a p s u l a c j ę m e t o d SPOSÓB 46. Zgodnie z powszechnie przyjętą w społeczności programistów Perla konwencją metody, których nazwy zaczynają się od znaku podkreślenia, należy traktować jako metody prywatne i nie próbować ich pokrywać, przywoływać spoza klasy ani też używać in- nych trików i sztuczek programistycznych, które umożliwiłyby obejście ich prywatności. Jest to rozsądna zasada, niemniej należy pamiętać, że jest to tylko konwencja, niewymu- szana w żaden sposób przez konstrukcję języka. Nadal wiec można przywoływać pry- watne obiekty w niewłaściwy sposób, obojętnie, czy przez przypadek, czy też celowo. Na szczęście istnieją lepsze (lub przynajmniej niefrasobliwe) sposoby ukrywania metod. Sposób Najprostszy sposób, gwarantujący, że procedury będą w momencie kompilowania trakto- wane jak metody, to skorzystanie z „atrybutów procedur” [Sposób 45.]. Moduł Class:: HideMethods dodaje do metod atrybut Hide, który czyni je niedostępnymi i prawie niemożliwymi do wywołania spoza programu: package Class::HideMethods; use strict; use warnings; use Attribute::Handlers; my prefixes; sub import { my ($self, $ref) = @_; my $package = caller( ); $prefixes{ $package } = $ref; } sub gen_prefix { my $invalid_chars = \0\r\n\f\b ; my $prefix; for ( 1 .. 5 ) { my $char_pos = int( rand( length( $invalid_chars ) ) ); $prefix .= substr( $invalid_chars, $char_pos, 1 ); } return $prefix; } package UNIVERSAL; sub Private :ATTR { my ($package, $symbol, $referent, $attr, $data, $phase) = @_; my $name = *{ $symbol }{NAME}; my $newname = Class::HideMethods::gen_prefix( $package ) . $name; my @refs = map { *$symbol{ $_ } } qw( HASH SCALAR ARRAY GLOB ); *$symbol = do { local *symbol }; Sposoby na obiekty | 141 U p e w n i a n i e s i ę , ż e m e t o d y s ą p r y w a t n e d l a o b i e k t ó w SPOSÓB 46. no strict refs ; *{ $package . :: . $newname } = $referent; *{ $package . :: . $name } = $_ for @refs; $prefixes{ $package }{ $name } = $newname; } 1; Aby ukryć metodę, kod ten zastępuje symbol metody nowym pustym typem globalnym typeglob. Zabieg ten usuwa jednak wszystkie zmienne o tej samej nazwie, więc odpowiedni kod kopiuje je najpierw z symbolu i zapisuje w nowym, pustym symbolu. Widać tutaj, jak można „usuwać” dane z typu globalnego typeglob. Uruchamianie sposobu Korzystanie z tego modułu nie jest trudne. Wewnątrz naszej klasy wystarczy zadekla- rować leksykalną tablicę asocjacyjną, która przechowywać będzie sekretne nowe nazwy metod. Należy przesłać ją do wiersza instrukcji use Class::HideMethods używającej pomocniczego modułu: package SecretClass; my methods; use Class::HideMethods \ methods; sub new { bless { }, shift } sub hello :Private { return hello } sub goodbye { return goodbye } sub public_hello { my $self = shift; my $hello = $methods{hello}; $self- $hello( ); } 1; Należy pamiętać, aby przywoływać wszystkie prywatne metody, używając składni $przywołujący- $nazwa_metody i odpowiedniej ukrytej nazwy metody. Aby upewnić się, czy to zabezpieczenie działa, wykonajmy kilka testów próbujących przywołać metody z zewnętrznego kodu: use Test::More tests = 6; my $sc = SecretClass- new( ); isa_ok( $sc, SecretClass ); ok( ! $sc- can( hello ), hello( ) powinna być ukryta ); ok( $sc- can( public_hello ), public_hello( ) powinna być dostępna ); is($sc- public_hello( ), hello , ... i powinna móc przywoływać hello( ) ); ok( $sc- can( goodbye ), goodbye( ) powinna być dostępna ); is($sc- goodbye( ), goodbye , ... i powinna dać się przywoływać ); 142 | Sposoby na obiekty U p e w n i a n i e s i ę , ż e m e t o d y s ą p r y w a t n e d l a o b i e k t ó w SPOSÓB 46. Nawet podklasy zdefiniowanej klasy nie są w stanie przywołać jej metod bezpośrednio. Jak widać, udało się uzyskać całkiem dobry poziom prywatności! Jak ten sposób działa Wewnętrznie Perl wykorzystuje tzw. tablice symboli (ang. symbol tables) do przechowy- wania wszystkiego, co opatrzone jest nazwą — zmiennych, procedur, metod, klas i pa- kietów. Robi tak dla wygody ludzi programistów. Teoretycznie nie powinno Perla inte- resować, jaką metoda ma nazwę, może przywoływać ją zarówno za pomocą nazwy, jak i poprzez odwołanie czy też luźny opis. Po części jest to prawda, a po części nie. Tylko dla parsera Perla ważne są nazwy. Akcepto- walne identyfikatory powinny zaczynać się od litery alfabetu albo znaku podkreślenia i za- wierać jeden lub więcej znaków alfanumerycznych lub znaków podkreślenia. Gdy już parser Perla dokona analizy programu, sprawdzi, jakimi symbolami dysponuje, w spo- sób podobny do tego, w jaki przegląda wartości przechowywane w tablicy asocjacyjnej. Jeśli uda nam się przekonać Perla, aby odszukał symbol zawierający teoretycznie nie- prawidłowe znaki, z ochotą to zrobi. Na szczęście istnieje więcej niż jeden sposób przywoływania metod. Jeśli mamy skalar za- wierający nazwę metody (który można zdefiniować jako łańcuch zawierający praktycz- nie dowolne znaki, niekoniecznie poprawny identyfikator) lub odwołanie do samej me- tody, to Perl przywoła metodę dla elementu wywołującego. To połowa całego triku. Druga z wykorzystywanych magicznych sztuczek polega na usunięciu symbolu z tablicy symboli, obecnego tam pod swoją niesekretną nazwą. Bez tego użytkownicy mogliby omi- nąć sekretną nazwę i przywoływać teoretycznie ukrytą metodę wprost. Jednak skoro prawdziwa nazwa jest niewidoczna, to sama klasa musi w jakiś sposób odnajdywać swoje prywatne metody, by móc je przywoływać. Właśnie temu służy lek- sykalna tablica asocjacyjna methods, która nie jest normalnie widoczna spoza samej klasy (lub przynajmniej spoza zawierającego ją pliku). Eksplorowanie sposobu Sprytniejsza wersja tego kodu mogłaby nawet obyć się bez wykorzystywania tablicy asocja- cyjnej methods w klasie, której metody są ukrywane. Być może wykorzystując klau- zulę constant, by przechowywać nazwy metod w sposób bardziej odpowiedni. Podejście to nie jest kompletnym rozwiązaniem problemu kontroli dostępu do wewnętrz- nych metod i zmiennych obiektu, przynajmniej w tym sensie, że dostęp do nich mógłby być blokowany przez sam język. Nadal bowiem można znaleźć obejście przedstawione- go tu zabezpieczenia. Na przykład można by było przejrzeć tablicę symboli pakietu, szu- kając zdefiniowanego kodu. Jednym ze sposobów zapobieżenia takim sprytnym sztuczkom jest zrezygnowanie z zapisywania metod z powrotem w tablicy symboli pod zmienionymi nazwami. Zamiast tego należy zupełnie usunąć metody z tabeli symboli i przechowywać odpowiednie odwołania w leksykalnej pamięci podręcznej (ang. cache) dla metod. Sposoby na obiekty | 143 U p e w n i a n i e s i ę , ż e m e t o d y s ą p r y w a t n e d l a o b i e k t ó w SPOSÓB 47. W ten sposób uda się nam powstrzymać większość zdeterminowanych ludzi. Jednak lu- dzie naprawdę zdeterminowani wiedzą, że moduł PadWalker z sieci CPAN umożliwia im „wykorzystywanie zmiennych leksykalnych poza ich normalnym zakresem” [Sposób 76.]… Niemniej każdy, kto zada sobie aż tyle wysiłku, mógłby również bez większego wysiłku sprawić, by zamiast ładowania modułu Class::HideMethods nasz pakiet ła- dował coś innego, co nie usunie symboli ukrytych metod. Mimo to nadal jednak trudno będzie przywołać metody obiektu przez przypadek lub nawet celowo bez odrobiny po- rządnego główkowania. Prawdopodobnie jest to również najlepsze zabezpieczenie, jakie można przygotować w Perlu 5. S P O S Ó B 47. Autodeklarowanie argumentów metod Oferowane przez Perl narzędzia programowania obiektowego są bardzo wszechstronne, głównie z uwagi na swoją prostotę i minimalizm. Czasami jest to korzystne: umożliwia programistom tworzenie skomplikowanych systemów obiektowych nawet na bazie bardzo skromnego zestawu narzędzi. Kiedy indziej jednak nawet najprostsze rzeczy programuje się w bólach. Mimo iż programista nie musi zawsze przywoływać w metodach kod je wywołujący za pomocą zmiennej $self, to jednak bardzo często stawać będzie przed koniecznością deklarowania argumentu określającego kod wywołujący i zarządzania nim oraz innymi argumentami. Jest to dość kłopotliwe — niemniej można temu zaradzić. Oczywiście, można by skorzystać z „profesjonalnego filtru kodu źródłowego” [Sposób 94.], aby z jego pomocą odłożyć na bok argument $self i przetwarzać tylko pozostałe argumenty z listy. To jednak raczej zbyt rozbudowane narzędzie, by używać go do usuwania takiej drobnej niewygody. Istnieje inny, lepszy sposób. Sposób Rozwiązanie tego problemu bez wykorzystywania filtrów kodu źródłowego wymaga roz- wiązania trzech problemów. Po pierwsze potrzebny nam będzie jakiś sposób oznaczania procedury jako metody, ponieważ nie wszystkie procedury są metodami. Po drugie, aby zachowane zostały reguły dobrego programowania, rozwiązanie to powinno być kom- patybilne z deklaracją strict. Po trzecie wreszcie, powinien istnieć jakiś sposób umoż- liwiający dodawanie właściwych operacji, by można było definiować wartości zmiennej $self i innych argumentów. Rozwiązanie pierwszego problemu jest proste: wystarczy skorzystać z „atrybutu procedury” [Sposób 45.] o nazwie Method. Rozwiązanie trzeciego również nie jest trudne z pomocą modułu „B::Deparse” [Sposób 56.] oraz instrukcji eval. Natomiast drugi wymaga pewnego zachodu… Na szczęście jednak wszystkie problemy można rozwiązać w jednym, dość krótkim module: 144 | Sposoby na obiekty A u t o d e k l a r o w a n i e a r g u m e n t ó w m e t o d W i e s z k i m j e s t e ś , w i ę c n i e m a p o w o d u , b y s i ę p o w t a r z a ć SPOSÓB 47. package Attribute::Method; use strict; use warnings; use B::Deparse; use Attribute::Handlers; my $deparse = B::Deparse- new( ); sub import { my ( $class, @vars ) = @_; my $package = caller( ); my references = ( $ = \undef, @ = [ ], = { }, ); push @vars, $self ; for my $var (@vars) { my $reftype = substr( $var, 0, 1, ); no strict refs ; *{ $package . :: . $var } = $references{$reftype}; } } sub UNIVERSAL::Method :ATTR(RAWDATA) { my ($package, $symbol, $referent, undef, $arglist) = @_; my $code = $deparse- coderef2text( $referent ); $code =~ s/{/sub {\nmy (\$self, $arglist) = \@_;\n/; no warnings redefine ; *$symbol = eval package $package; $code ; } 1; Wszystkie zmienne, włączając w to zmienną $self, powinny być zmiennymi leksykal- nymi w obrębie swoich metod, bowiem w przeciwnym razie mogą się zdarzyć nieprzy- jemne rzeczy, gdy spróbujemy przywoływać jedną metodę spod drugiej. Na przykład możemy niechcący zapisać nowymi wartościami jakąś zmienną globalną. Procedura ob- sługująca atrybut Method pobiera skompilowany kod, dokonuje jego analizy i wstawia słowo kluczowe sub oraz wiersz zajmujący się obsługą argumentów przed resztą kodu. Wszystkie argumenty dla atrybutu muszą być nazwami zmiennych leksykalnych o za- kresie ograniczonym do danej metody. Skompilowanie tego kodu z instrukcją eval przygotuje nową, anonimową procedurę, którą kod wstawia następnie do tablicy symboli zaraz po wyłączeniu ostrzeżeń Subro- utine s redefined (procedura s została przedefiniowana). Sposoby na obiekty | 145 A u t o d e k l a r o w a n i e a r g u m e n t ó w m e t o d SPOSÓB 47. Uruchamianie sposobu W kodzie każdej klasy, dla której nie chce nam się na okrągło deklarować i pobierać wciąż tych samych argumentów, można napisać: package Easy::Class; use strict; use warnings; use Attribute::Method qw( $status ); sub new :Method { bless { @_ }, $self; } sub set_status :Method( $status ) { $self- {status} = $status; } sub get_status :Method { return $self- {status}; } 1; Dla każdej metody oznaczonej atrybutem :Method argument określający kod przywo- łujący $self mamy teraz zadeklarowany niejako za darmo. Ponadto dla każdej metody opatrzonej tym atrybutem, parametryzowanej przez listę nazw zmiennych, otrzymamy również te zmienne. Warto również zwrócić uwagę na magiczne sztuczki zastosowane w procedurze import(), jak również na listę przesyłanych jej argumentów. W ten właśnie sposób omijany jest test badający poprawność kodu włączany przez deklarację strict. Gdybyśmy zamiast tego użyli tylko struktur refs i subs, to nie musielibyśmy nawet przesyłać modułowi Attribute::Method listy interesujących nas zmiennych. Eksplorowanie sposobu Czy to rozwiązanie jest lepsze niż zastosowanie filtrów kodu źródłowego? Oczywiście, jego składnia nie jest tak czysta. Z drugiej strony, rozwiązania oparte na atrybutach przeważnie są mniej wrażliwe niż filtrowanie kodu źródłowego. Przede wszystkim nie uniemożliwiają korzystania z innych filtrów kodu źródłowego lub innych atrybutów. Ponadto praktycznie nigdy nie zawodzą — jeśli nawet nasze procedury będą zawierać błędy, to Perl zaraportuje je w czasie kompilacji, z punktu widzenia oryginalnego kodu, zanim jeszcze przywoła procedurę obsługującą atrybuty. Technika ta sprawdza się naj- lepiej w klasach posiadających kilka lub więcej metod, z których każda wymaga prze- słania jej takich samych argumentów. 146 | Sposoby na obiekty A u t o d e k l a r o w a n i e a r g u m e n t ó w m e t o d SPOSÓB 48. Kolejnym możliwym rozwiązaniem tego problemu jest przepisanie na nowo drzewa ope- racji (ang. optree) dla odwołań do kodu (co wymaga modułu B::Generate i wiele cier- pliwości), by dodać operacje przypisujące argumenty do odpowiednich zmiennych. Oczywiście, trzeba będzie wstawić zmienne leksykalne do PAD-a powiązanego z CV, jednak Czytelnicy, którzy wiedzą, co to znaczy, będą również zapewne wiedzieli, jak to zrobić. Wyszukiwanie i rezerwowanie wszystkich zmiennych leksykalnych, które nasze metody zamykają, nie wypada tak źle w porównaniu z innymi metodami. Patrz „Zaglądanie za zamknięte drzwi” [Sposób 76.]. Alternatywny sposób rozwiązania tego problemu można znaleźć w module Sub::MicroSig, napisanym przez Richarda Signesa. S P O S Ó B 48. Kontrola dostępu do zdalnych obiektów Jeśli chodzi o podejście do kontroli dostępu i prywatności, język Perl jest bardzo uprzejmy i mało restrykcyjny. Czasami jest to zaletą — nie musimy na przykład długo zastana- wiać się, co i jak należy ukryć. Jest to również korzystne, gdy musimy szybko przejrzeć kod przygotowany przez kogoś innego. Innym razem z kolei ważniejsze podczas programowania mogą się okazać względy bez- pieczeństwa — szczególnie wtedy, kiedy nasz program będzie musiał stawić czoła dzi- kiemu, groźnemu światu zewnętrznemu. Nawet wtedy, kiedy musimy wystawić nasz kod na niebezpieczeństwa internetu, nie chcielibyśmy przecież, by każdy mógł z nim robić, co mu się żywnie podoba. Liczne moduły i narzędzia programistyczne, takie jak SOAP::Lite, ułatwiają usługom WWW sięganie do prostych, starych obiektów Perla. Tutaj pokażę, jak zabezpieczyć odrobinę kod programów. Sposób Po pierwsze, należy zdecydować, jakiego rodzaju operacje dany obiekt powinien obsłu- giwać. Weźmy standardowy przykład składnicy danych obsługiwanej przez internet. Potrzebna nam będzie możliwość pobierania elementu, wstawiania elementu, aktuali- zowania elementu oraz usuwania go. Następnie należy zidentyfikować typy dostępu: dla potrzeb tworzenia, odczytywania, zapisywania i usuwania. Można by oczywiście przechowywać w kodzie lub w pliku konfiguracyjnym listę ma- pującą wszystkie wymienione sposoby dostępu na odpowiednie metody obiektów wy- korzystywanych w naszym programie (systemie zarządzania składnicą). To jednak byłoby idiotycznie skomplikowane — w końcu pracujemy w Perlu! Zamiast tego lepiej skorzy- stać z „atrybutów procedur” [Sposób 45.]. Sposoby na obiekty | 147 K o n t r o l a d o s t ę p u d o z d a l n y c h o b i e k t ó w W y m u s z a j k o n t r o l ę d o s t ę p u w s w o i c h o b i e k t a c h SPOSÓB 48. package Proxy::AccessControl; use strict; use warnings; use Attribute::Handlers; my perms; sub UNIVERSAL::perms { my ($package, $symbol, $referent, $attr, $data) = @_; my $method = *{ $symbol }{NAME}; for my $permission (split(/\s+/, $data)) { push @{ $perms{ $package }{ $method } }, $permission; } } sub dispatch { my ($user, $class, $method, @args) = @_; return unless $perms{ $class }{ $method } and $class- can( $method ); for my $perm (@{ $perms{ $class }{ $method } }) { die Potrzebne uprawnienia $perm\n unless $user- has_permission( $perm ); } $class- $method( @args ); } 1; Deklarowanie uprawnień jest proste: package Inventory; use Proxy::AccessControl; sub insert :perms( create ) { my ($self, $attributes) = @_; # ... } sub delete :perms( delete ) { my ($self, $id) = @_; # ... } sub update :perms( write ) { my ($self, $id, $attributes) = @_; # ... } 148 | Sposoby na obiekty K o n t r o l a d o s t ę p u d o z d a l n y c h o b i e k t ó w SPOSÓB 48. sub fetch :perms( read ) { my ($self, $id) = @_; # ... } Można także łączyć uprawnienia i w ten sposób dopasowywać je do naszych potrzeb: sub clone :perms( read create ) { my ($self, $id, $attributes) = @_; # ... } Pakiet Proxy::AccessControl dostarcza procedury obsługującej atrybuty perms, która rejestruje dzieloną spacjami listę uprawnień dla każdej zaznaczonej metody. Do- starcza również metody dispatch() — pełniącej funkcję bariery chroniącej system po- między nadchodzącymi żądaniami przesyłanymi przez kontroler (ang. controller) a obiekta- mi Perla, które będą obsługiwać żądania. Jedyną rzeczą, która pozostała do zrobienia (poza napisaniem kodu tworzącego logikę biznesową programu), jest sprawienie, aby nasz kontroler przesyłał wszystkie dane za pośrednictwem metody Proxy::AccessControl::dispatch(). Funkcja ta wymaga przesłania jej trzech parametrów. Pierwszy parametr $user reprezentuje w pewnym sensie możliwości dostępu, które ma zewnętrzny użytkownik. (Nasz kod powinien umoż- liwiać tworzenie i uwierzytelnianie tego obiektu). Parametry $class i $method identy- fikują odpowiednio klasę i wywoływaną metodę, jeśli użytkownik ma uprawnienia do jej wywołania. Eksplorowanie sposobu Metoda dispatch() jest dość prostą metodą pośredniczącą. Być może warto byłoby przygotować odpowiednich specjalnych pośredników (proxy), dopasowanych do kon- kretnych usług WWW lub protokołów używanych przez zdalne obiekty. Za kulisami mogłyby one pobierać tylko jeden dodatkowy parametr (obiekt użytkownika) i dla każ- dej metody pośredniczącej dostarczałyby własnej implementacji proxy wykonującej od- powiednie testy dostępu, a następnie odpowiednio przekazującej dalej lub odrzucającej żądania. Ponadto można by również rozszerzyć kontrolę dostępu, by nie ograniczała się tylko do sprawdzania uprawnień. Można na przykład kontrolować dostęp do obiektów w zależ- ności od liczby równolegle wykonywanych prób sięgania do nich, fazy księżyca, rodzaju zdalnego systemu operacyjnego, pory dnia czy jakiegokolwiek innego parametru. Każde dane, które można umieścić w atrybucie, będą akceptowalne. Sposoby na obiekty | 149 K o n t r o l a d o s t ę p u d o z d a l n y c h o b i e k t ó w SPOSÓB 49. S P O S Ó B 49. Przygotowywanie naprawdę polimorficznych obiektów Wiele przewodników i książek poświęconych programowaniu stara się przekonać Czy- telnika, że centralnym elementem programowania obiektowego jest dziedziczenie. Co nie jest prawdą. Znacznie ważniejszy jest polimorfizm. Oznacza to, że gdy przywołujemy procedurę log() na obiekcie, który potrafi zapisywać w dzienniku swój wewnętrzny status, obiekt zapisze ten status, a nie to, że dziedziczy ze znajdującej się gdzieś jakiejś abstrakcyjnej klasy Logger czy też wylicza dla nas jakiś abstrakcyjny dziennik. Perl 6 ułatwia ten ro- dzaj programowania, udostępniając role. W Perlu 5 natomiast można albo zbudować polimorfizm samemu, albo skorzystać z modułu Class::Trait, by rozbić złożone opera- cje na bardziej naturalne, nazwane grupami metod. Brzmi to okropnie abstrakcyjnie — niemniej, jeśli mamy złożony problem, który jesteśmy w stanie odpowiednio rozłożyć na czynniki, to możemy bez trudu napisać odpowiedni kod i uzyskać efekt polimorfizmu. Sposób Wyobraźmy sobie, że budujemy aplikację zaopatrzoną w odpowiedni, dokonujący abs- trakcji model obiektów, perspektywę (ang. view) i kontroler. Przygotowaliśmy wiele ty- pów służących do zwracania danych — standardowy obiekt dla języka XHTML, odpo- wiednio przykrojony dla języka XHTML używanego przez urządzenia przenośne i obiekty zwracające dane w formacie Ajax lub JSON dla usług WWW opartych na REST, jak rów- nież przyjazne dla oprogramowania opiekującego się interfejsem użytkownika. Każda możliwa perspektywa posiada odpowiadającą jej klasę perspektywy. Jak do tej pory, cały projekt ma sens. Teraz pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób ustalać, z której perspektywy należy korzystać, gdy kod aplikacji będzie otrzymywał i rozpatrywał ko- lejne żądania? Co gorsza, jeśli mamy wiele perspektyw, to w jaki sposób zbudować od- powiednie klasy bez popadania w szaleństwo, próbując rozważać wszystkie możliwe kombinacje? Jeśli zdecydujemy się na drobne oszustwo i zadeklarujemy perspektywy jako cechy (ang. traits), to możliwe będzie zastosowanie ich na obiektach tworzących model i, co za tym idzie, odpowiednie zarządzanie danymi. Oto przykład modelu, z którego dziedziczą dwie konkretne klasy wuja Uncle i bratanka Nephew: package Model; sub new { my ($class, args) = @_; bless \ args, $class; 150 | Sposoby na obiekty P r z y g o t o w y w a n i e n a p r a w d ę p o l i m o r f i c z n y c h o b i e k t ó w B u d u j k l a s y , o p i e r a j ą c s i ę n a t y m , c o b ę d ą r o b i ć , a n i e n a t y m , s k ą d d z i e d z i c z ą } sub get_data { my $self = shift; my data = map { $_ = $self- {$_} } qw( imie profesja wiek ); return \ data; } SPOSÓB 49. 1; Perspektywy są również bardzo proste: package View; use Class::Trait base ; package TextView; use base View ; sub render { my $self = shift; printf( Nazywam się s. Moja profesja to s i mam d lat.\n , @{ $self- get_data( ) }{qw( imie profesja wiek )} ); } package YAMLView; use YAML; use base View ; sub render { my $self = shift; print Dump $self- get_data( ); } 1; Tekstowa perspektywa wyświetla ładnie sformatowany łańcuch tekstu, podczas gdy perspektywa YAML zwraca serializowaną wersję struktury danych. Teraz klasa kontro- lera musi tylko utworzyć odpowiedni model obiektowy i zanim przywoła procedurę render(), zastosować go na odpowiedniej perspektywie: # wykorzystujemy model i oglądamy klasy # tworzymy odpowiednie obiekty modelu my $uncle = Uncle- new( imie = Robert , profesja = Wuj , wiek = 50 ); my $nephew = Nephew- new( imie = Jakub , profesja = Agent Chaosu , wiek = 3 ); # stosujemy odpowiednie perspektywy Class::Trait- apply( $uncle, TextView ); Class::Trait- apply( $nephew, YAMLView ); Sposoby na obiekty | 151 P r z y g o t o w y w a n i e n a p r a w d ę p o l i m o r f i c z n y c h o b i e k t ó w SPOSÓB 50. # wyświetlamy wyniki $uncle- render( ); $nephew- render( ); Uruchamianie sposobu Kod ten wyświetla następujące informacje: Nazywam się Robert. Pracuję jako Wuj i mam 50 lat. --- imie: Jakub profesja: Agent Chaosu wiek: 3 Eksplorowanie sposobu Jeśli nawet za pomocą ról i cech (ang. traits) można byłoby osiągnąć tylko tyle, to i tak byłyby one już niezmiernie użyteczne. Oferują nam jednak znacznie więcej! Moduł Class::Traits dostarcza metodę does(), którą można wykorzystać, by sprawdzić możliwości obiektu. Zakładając, że możemy otrzymać obiekt, który ma już wbudowaną perspektywę (na przykład model debugowania), należy przywołać metodę does, aby upewnić się, czy naprawdę posiada on już perspektywę: Class::Trait- apply( $uncle, $view_type ) unless $uncle- does( View ); Ponadto cechy wcale nie muszą dziedziczyć z bazowej cechy. Jeśli cały kod korzystający z obiektów i klas za pomocą cech będzie wykonywał testy za pomocą metody does(), a nie za pomocą metody isa() Perla, to będziemy mogli korzystać z cech, które będą robić to, co trzeba, niepowiązanych żadnymi relacjami ani stosunkiem dziedziczenia z żadną inną cechą. Przydaje się to szczególnie w przypadku modeli i perspektyw, które korzystają z po- średników (proxies) lub wykonują zapisywanie w dziennikach. S P O S Ó B 50. Automatyczne generowanie metod dostępu Jedną z zalet Perla jest oszczędzanie programistom pracy. Nie oznacza to oczywiście, że nie trzeba w ogóle pracować, ale że można swoją pracę wykonać przy minimum włożo- nego wysiłku. W końcu nikt nie ma ochoty po raz kolejny wpisywać tego samego kodu. Niech komputer się tym zajmie. Metody dostępu (ang. accessors) i metody modyfikujące (ang. mutators), lub inaczej, me- tody pobierające (ang. getters) i ustawiające (ang. setters) dane, są właśnie przykładem takiego kodu. Oto prosty obiektowy moduł: package My::Customer; use strict; use warnings; 152 | Sposoby na obiekty A u t o m a t y c z n e g e n e r o w a n i e m e t o d d o s t ę p u N i e p i s z d ł u ż e j m e t o d d o s t ę p u r ę c z n i e SPOSÓB 50. sub new { bless { }, shift } sub first_name { my $self = shift; return $self- {first_name} unless @_; $self- {first_name} = shift; return $self; } sub last_name { my $self = shift; return $self- {last_name} unless @_; $self- {last_name} = shift; return $self; } sub full_name { my $self = shift; return join , $self- first_name( ), $self- last_name( ); } 1; Oraz prosty program, który z niego korzysta: my $cust = My::Customer- new( ); $cust- first_name( Jan ); $cust- last_name( Publiczny ); print $cust- full_name( ); I wyświetla tekst Jan Publiczny. Oczywiście, gdyby to naprawdę był obiekt reprezentujący klienta, musiałby robić coś więcej. Na przykład można by było określać wypłacalność kredytową klienta, tożsamość głównego sprzedawcy, który go obsługuje, itd. Jak widać, metody pobierające imię first_name i nazwisko last_name są prawie iden- tyczne. Nowe metody dostępu również zapewne będą bardzo podobne. Czy nie dałoby się tego jakoś zautomatyzować? Sposób W sieci CPAN dostępnych jest wiele modułów, które potrafią sobie poradzić z tym za- daniem, każdy w odrobinę inny sposób. Tutaj przedstawię dwa przykłady takich mo- dułów — jeden najbardziej wszechstronny, a drugi narzucający programiście najmniej- sze ograniczenia. Class::MethodMaker Jednym z najstarszych takich modułów jest Class::MethodMaker, po raz pierwszy opublikowany w 1996 roku. Posiada bardzo bogaty zestaw funkcji i choć jego doku- mentacja pozostawia trochę do życzenia, z samego modułu korzysta się z łatwością. Aby przekonwertować kod wcześniejszego pakietu My::Customer, należy napisać: Sposoby na obiekty | 153 A u t o m a t y c z n e g e n e r o w a n i e m e t o d d o s t ę p u SPOSÓB 50. package My::Customer; use strict; use warnings; use Class::MethodMaker[ new = [qw( new )], scalar = [qw( first_name last_name )],]; sub full_name { my $self = shift; return join , $self- first_name( ), $self- last_name( ); } Konstruktor, jak widać, jest bardzo prosty, ale co stało się z metodami first_name i last_name? Argumenty przesłane modułowi Class::MethodMaker polecają mu utwo- rzyć dwa komplety metody dostępu i metody modyfikującej dla dwóch wartości skalarnych. Niemniej, mimo iż kod ten wygląda prawie identycznie, ma jednak znacznie większe możliwości. Załóżmy, że chcemy sprawdzić, czy ktoś już definiował wartość zmiennej first_name, czy też ma przypisaną wartość undef: print $cust- first_name_isset( ) ? true : false ; Nawet jeśli zmienna imienia first_name ma wartość undef, metoda first_name() zwróci wartość true(). Oczywiście, czasami wygodniej byłoby, aby zmienna miała status zmiennej jeszcze nieokreślonej, nawet jeśli wcześniej przypisana była już jej jakaś wartość. To również da się zrobić: $cust- first_name( Ozymandias ); print $cust- first_name_isset( ) ? true : false ; # prawda - true $cust- first_name_reset( ); print $cust- first_name_isset( ) ? true : false ; # fałsz - false Class::BuildMethods Moduł Class::MethodMaker obsługuje również tablice, tablice asocjacyjne i wiele in- nych użytecznych funkcji. Niemniej wymaga, aby w obiektach korzystać z błogosławio- nych (za pomocą funkcji bless) tablic asocjacyjnych. Prawdę powiedziawszy, więk- szość modułów z siec
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

100 sposobów na Perl
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: