Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00629 005965 18442622 na godz. na dobę w sumie
100 sposobów na Ubuntu - książka
100 sposobów na Ubuntu - książka
Autor: , , Liczba stron: 440
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0701-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> ubuntu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór praktycznych wskazówek dla użytkowników Ubuntu

Ubuntu Linux w ciągu niespełna dwóch lat stał się jedną z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa na świecie. Został zbudowany w oparciu o dystrybucję Debian, ale przeznaczony jest dla użytkowników domowych. Twórcy dystrybucji wybrali z zasobów Debiana najlepsze i najbardziej stabilne oprogramowanie niezbędne do korzystania z wszystkich możliwości komputera, dlatego system jest gotowy do użytku natychmiast po instalacji. Użytkownicy zaawansowani na pewno docenią w Ubuntu możliwość korzystania z pakietów instalacyjnych Debiana, dzięki którym będą mogli dostosować system do własnych wymagań i przyzwyczajeń.

Książka '100 sposobów na Buntu' to skarbnica wiedzy dla korzystających z tej dystrybucji. Jej autorzy -- długoletni użytkownicy różnych dystrybucji Linuksa -- przedstawiają w niej sposoby na wyciśnięcie z Ubuntu pełni jego możliwości. Czytając ją, dowiesz się, w jaki sposób korzystać z płyty Ubuntu Live CD, jak instalować i konfigurować system oraz dostroić go do optymalnej wydajności. Nauczysz się obsługi konsoli tekstowej i środowisk graficznych, zainstalujesz nowe programy oraz wykorzystasz multimedialne właściwości komputera z oprogramowaniem Ubuntu. Poznasz sposoby uruchamiania serwerów sieciowych w oparciu o Ubuntu i zabezpieczysz system przed atakami hakerów.

Poznaj najgłębiej ukryte możliwości Ubuntu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl 100 sposobów na Ubuntu Autorzy: Jonathan Oxer, Kyle Rankin, Bill Childers T³umaczenie: Adam B¹k, Przemys³aw Szeremiota ISBN: 83-246-0701-3 Tytu³ orygina³u: Ubuntu Hacks: Tips Tools for Exploring, Using, and Tuning Linux Format: B5, stron: 440 Zbiór praktycznych wskazówek dla u¿ytkowników Ubuntu (cid:129) Administrowanie systemem (cid:129) Korzystanie z w³aœciwoœci multimedialnych (cid:129) Zabezpieczanie systemu przed atakami Ubuntu Linux w ci¹gu niespe³na dwóch lat sta³ siê jedn¹ z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa na œwiecie. Zosta³ zbudowany w oparciu o dystrybucjê Debian, ale przeznaczony jest dla u¿ytkowników domowych. Twórcy dystrybucji wybrali z zasobów Debiana najlepsze i najbardziej stabilne oprogramowanie niezbêdne do korzystania z wszystkich mo¿liwoœci komputera, dlatego system jest gotowy do u¿ytku natychmiast po instalacji. U¿ytkownicy zaawansowani na pewno doceni¹ w Ubuntu mo¿liwoœæ korzystania z pakietów instalacyjnych Debiana, dziêki którym bêd¹ mogli dostosowaæ system do w³asnych wymagañ i przyzwyczajeñ. Ksi¹¿ka „100 sposobów na Buntu” to skarbnica wiedzy dla korzystaj¹cych z tej dystrybucji. Jej autorzy — d³ugoletni u¿ytkownicy ró¿nych dystrybucji Linuksa — przedstawiaj¹ w niej sposoby na wyciœniêcie z Ubuntu pe³ni jego mo¿liwoœci. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, w jaki sposób korzystaæ z p³yty Ubuntu Live CD, jak instalowaæ i konfigurowaæ system oraz dostroiæ go do optymalnej wydajnoœci. Nauczysz siê obs³ugi konsoli tekstowej i œrodowisk graficznych, zainstalujesz nowe programy oraz wykorzystasz multimedialne w³aœciwoœci komputera z oprogramowaniem Ubuntu. Poznasz sposoby uruchamiania serwerów sieciowych w oparciu o Ubuntu i zabezpieczysz system przed atakami hakerów. (cid:129) Uruchamianie Ubuntu Live CD (cid:129) Instalacja Ubuntu (cid:129) Wspó³praca z systemami Windows i Mac OS X (cid:129) Konfigurowanie œrodowiska KDE (cid:129) Synchronizacja z PDA (cid:129) Odtwarzanie p³yt CD i DVD (cid:129) Pobieranie zdjêæ z aparatów cyfrowych (cid:129) Instalowanie nowego oprogramowania z pakietów (cid:129) Zabezpieczenie sieci zapor¹ sieciow¹ (cid:129) Kompilowanie j¹dra (cid:129) Zastosowanie Ubuntu w charakterze serwera sieciowego Poznaj najg³êbiej ukryte mo¿liwoœci Ubuntu O autorach ...................................................................................................................................... 7 Wstęp ............................................................................................................................................. 11 Rozdział 1. Zaczynamy ................................................................................................................ 17 1. Jazda testowa z Ubuntu .................................................................................................. 17 2. Uzyskiwanie pomocy ...................................................................................................... 22 3. Zachowywanie danych z sesji live CD (tryb persistent) ........................................... 24 4. Dostosowywanie płyty Ubuntu Live CD .................................................................... 26 5. Instalowanie Ubuntu ....................................................................................................... 32 6. Podwójny rozruch — Ubuntu i Windows ................................................................... 38 7. Przenoszenie danych z Windows do Ubuntu ............................................................ 40 8. Instalacja Ubuntu na komputerze Macintosh ............................................................. 46 9. Przygotowanie drukarki ................................................................................................. 48 10. Instalacja Ubuntu na dysku zewnętrznym ................................................................. 52 11. Instalacja Ubuntu z serwera sieciowego ...................................................................... 56 12. Raportowanie o błędach ................................................................................................. 59 13. Linia poleceń .................................................................................................................... 62 14. Praca z programami ........................................................................................................ 65 Rozdział 2. Linux na biurku ......................................................................................................... 71 15. Co kryje się wewnątrz GNOME ................................................................................... 71 16. Dostosowywanie środowiska KDE .............................................................................. 75 17. Włączanie menedżera graficznego o mniejszych wymaganiach ............................. 80 18. Instalacja Javy ................................................................................................................... 86 19. Przeszukiwanie komputera ........................................................................................... 89 20. Zdalny dostęp do systemów plików ............................................................................ 91 21. Zaawansowane dostosowywanie pulpitu ................................................................... 94 22. Synchronizacja palma PDA ............................................................................................ 97 23. Synchronizacja Pocket PC ............................................................................................ 101 24. Dostosowywanie menu kontekstowego .................................................................... 108 Spis treści | 3 25. Pobieranie i współużytkowanie plików z wykorzystaniem oprogramowania P2P ............................................................... 111 26. Zrób sobie PDF-a ........................................................................................................... 116 27. Blogowanie z Ubuntu ................................................................................................... 118 Rozdział 3. Multimedia ............................................................................................................... 121 28. Instalacja multimedialnych wtyczek .......................................................................... 121 29. Odtwarzanie plików wideo ......................................................................................... 123 30. Odtwarzanie DVD ......................................................................................................... 127 31. Kupowanie piosenek w iTunes Music Store ............................................................. 128 32. Zgrywanie płyt audio CD ............................................................................................ 130 33. Nagrywanie płyt CD i DVD ........................................................................................ 135 34. Nagrywanie płyt audio CD .......................................................................................... 137 35. Zgrywanie i kodowanie płyt DVD ............................................................................. 140 36. Tworzenie video DVD .................................................................................................. 143 37. Podłączanie aparatu cyfrowego .................................................................................. 149 Rozdział 4. Mobilne Ubuntu ....................................................................................................... 153 38. Usypianie laptopa .......................................................................................................... 153 39. Hibernacja ....................................................................................................................... 156 40. Przedłużanie czasu pracy na baterii ........................................................................... 158 41. Uruchamianie nieobsługiwanej karty sieci bezprzewodowej ................................ 159 42. Bezprzewodowa włóczęga ........................................................................................... 162 43. Zmienianie ustawień laptopa przy przechodzeniu pomiędzy sieciami .............. 165 44. Nawiązywanie połączeń Bluetooth ............................................................................ 172 45. Rozbudowa laptopa ...................................................................................................... 177 46. Wymiana napędu optycznego „na gorąco” .............................................................. 178 Rozdział 5. X11 ........................................................................................................................... 181 47. Konfigurowanie myszy wieloprzyciskowej .............................................................. 181 48. Uruchamianie klawiatury multimedialnej ................................................................ 183 49. Konfigurowanie gładzika ............................................................................................. 189 50. Podłączamy wiele monitorów ..................................................................................... 192 51. Zmiana planszy rozruchowej Ubuntu ....................................................................... 198 52. Włączanie akceleracji grafiki 3D ................................................................................. 200 53. Upiększanie czcionek ekranowych ............................................................................. 204 Rozdział 6. Zarządzanie pakietami ............................................................................................ 211 54. Zarządzanie pakietami w wierszu poleceń ............................................................... 211 55. Zarządzanie pakietami w programie Synaptic ......................................................... 215 56. Zarządzanie pakietami w programie Adept ............................................................. 220 4 | Spis treści 57. Instalowanie i usuwanie plików .deb ........................................................................ 223 58. Wyszukiwanie pakietów w wierszu poleceń ........................................................... 226 59. Instalowanie oprogramowania ze źródeł .................................................................. 228 60. Zmiana listy repozytoriów pakietów ......................................................................... 232 61. Lokalne buforowanie pakietów programem Apt-cacher ........................................ 235 62. Tworzenie pakietu dla dystrybucji Ubuntu .............................................................. 240 63. Kompilowanie pakietu źródłowego ........................................................................... 243 64. Konwertowanie pakietów spoza dystrybucji Ubuntu ............................................ 245 65. Tworzenie własnego repozytorium pakietów .......................................................... 247 66. Zamiana Debiana na Ubuntu ...................................................................................... 250 Rozdział 7. Bezpieczeństwo ...................................................................................................... 255 67. Ograniczanie uprawnień z sudo ................................................................................. 255 68. Zarządzanie aktualizacjami bezpieczeństwa ............................................................ 259 69. Zabezpieczanie sieci zaporą sieciową ........................................................................ 261 70. Ochrona danych w szyfrowanym systemie plików ................................................ 271 71. Szyfrowanie poczty elektronicznej i ważnych dokumentów ................................. 277 72. Anonimowość w sieci WWW ...................................................................................... 282 73. Z daleka od robactwa rodem z Windows ................................................................. 287 Rozdział 8. Administracja .......................................................................................................... 291 74. Edycja plików konfiguracyjnych ................................................................................. 291 75. Zarządzanie użytkownikami i grupami .................................................................... 295 76. Montowanie dowolnych systemów plików .............................................................. 299 77. Zarządzanie usługami .................................................................................................. 302 78. Kompilowanie jądra w Ubuntu .................................................................................. 306 79. Kopia zapasowa systemu ............................................................................................. 312 80. Klonowanie instalacji .................................................................................................... 318 81. Przywracanie systemu do stanu używalności .......................................................... 320 82. Dziennik pokładowy ..................................................................................................... 325 83. Montowanie urządzeń wymiennych pod stałymi nazwami .................................. 328 84. Łatwe i bezpieczne montowanie katalogów sieciowych ........................................ 333 85. Nagranie wideo dla pomocy technicznej .................................................................. 337 86. Synchronizowanie plików na wielu komputerach .................................................. 339 Rozdział 9. Wirtualizacja i emulacja .......................................................................................... 347 87. Uruchamianie aplikacji Windows ............................................................................... 347 88. Gry dla Windows w Ubuntu ....................................................................................... 355 89. Ubuntu gościnnie w systemie Windows ................................................................... 364 Spis treści | 5 90. Wirtualne komputery w Xen ....................................................................................... 371 91. Tworzenie obrazu maszyny wirtualnej Ubuntu dla Xen ........................................ 375 92. Komputerowe rozdwojenie jaźni ................................................................................ 383 Rozdział 10. Domowo-biurowy serwer Ubuntu ........................................................................ 391 93. Instalowanie i konfigurowanie serwera Ubuntu ..................................................... 391 94. Stawianie serwera plików ............................................................................................ 394 95. Zdalne administrowanie serwerem ............................................................................ 400 96. Stawianie serwera WWW ............................................................................................. 403 97. Stawianie serwera poczty elektronicznej ................................................................... 406 98. Uruchamianie serwera proxy ...................................................................................... 409 99. Stawianie serwera DHCP ............................................................................................. 413 100. Stawianie serwera nazw domenowych ...................................................................... 416 Skorowidz .................................................................................................................................. 421 6 | Spis treści Instalacja multimedialnych wtyczek SPOSÓB 28. R O Z D Z I A Ł T R Z E C I Sposoby 28. – 37. Współczesne komputery mogą być zmyślnymi centrami rozrywki — posiadają szybkie karty graficzne, głośniki stereo oraz mnóstwo przestrzeni na dysku do przechowywania nagrań czy zdjęć. Dlaczego więc Ubuntu nie wie co zrobić, gdy użytkownik umieszcza w napędzie płytę DVD lub kiedy próbuje otworzyć plik dźwiękowy lub wideo? Sęk w tym, że w całej tej multimedialnej układance istnieją pewne krytyczne elementy, które ze względów prawnych nie mogą być dystrybuowane razem z Ubuntu, dlatego użytkownik musi pozyskać je samodzielnie. Na szczęście, kiedy zostaną już zdobyte, ich instalacja w systemie jest całkiem prosta. W niniejszym rozdziale Czytelnik dowie się, jak wyposażyć Ubuntu w obsługę formatów multimedialnych, odtwarzać płyty DVD, a nawet kupować muzykę w internecie. Korzystanie z multimedialnej kolekcji często wymaga posługiwania się nośnikami optycz- nymi. Niezależnie od tego, czy użytkownik będzie chciał przekształcić zakupioną płytę w zbiór plików MP3, stworzyć własny remiks na CD czy też nagrać film na płycie DVD — wszystkie potrzebne do tego informacje znajdzie w kolejnych sposobach. S P O S Ó B 28. Instalacja multimedialnych wtyczek Pliki audio i wideo dostępne są w szerokiej gamie egzotycznych formatów. Oto informacje na temat wyszukiwania i instalacji wtyczek niezbędnych do korzystania z takich plików. W niektórych dystrybucjach Linuksa zdobycie wszystkich plików potrzebnych do słu- chania muzyki zdaje się wymagać stosowania całego repertuaru czarów w konsoli. Ko- lejną cechą wyróżniającą Ubuntu jest łatwość, z jaką pobiera się wszystkie pakiety po- trzebne do odtwarzania multimedialnej zawartości. W tym sposobie omówione zostaną wszystkie kroki konieczne do tego, aby Ubuntu mógł odtworzyć niemal każdy plik multimedialny, który wskaże mu użytkownik. Przygotowywanie listy repozytoriów Wielu z multimedialnych pakietów, które należy zainstalować, nie ma w domyślnych repozytoriach Ubuntu, dlatego aby je zdobyć, należy dodać repozytoria universe i mul- tiverse. Jeżeli użytkownik nie zrobił tego do tej pory, powinien sprawdzić informacje na Multimedia | 121 SPOSÓB 28. Instalacja multimedialnych wtyczek temat dodatkowych repozytoriów oraz ich dołączania do systemu w „Zmiana listy re- pozytoriów pakietów” [Sposób 60.]. Po dodaniu kolejnych repozytoriów należy pamię- tać, aby za pomocą narzędzia do zarządzania pakietami zaktualizować ich listę przed przejściem do kolejnego etapu. Instalowanie uniwersalnych bibliotek i narzędzi Jest wiele podstawowych bibliotek i narzędzi do obsługi multimediów, które trzeba za- instalować, aby uzyskać najlepszą obsługę plików multimedialnych. Są to między innymi biblioteki do obsługi plików MP3 czy Ogg Vorbis, a także inne narzędzia. Używając Sy- naptica, należy wybrać następujące pakiety: totem-xine z działu Środowisko GNOME (universe), vorbis-tools z działu Multimedia, sox z Multimedia (universe), faad i lame z Multimedia (multiverse), imagemagick z Grafika, ffmpeg z Grafika (multiverse) i na końcu mjpegtools z działu Grafika (multiverse). Można też użyć polecenia apt-get: $ sudo apt-get install totem-xine vorbis-tools sox faad lame imagemagick ffmpeg mjpegtools Instalowanie bibliotek Gstreamer Gstreamer reprezentuje nowe podejście do odtwarzania multimediów polegające na umieszczaniu wtyczek w systemie podstawowym. GNOME domyślnie wykorzystuje bi- bliotekę Gstreamer, ale ponieważ jest ona ciągle w procesie opracowywania, należy za- instalować pewną liczbę komponentów samodzielnie. Jeżeli do zarządzania pakietami używany jest Synaptic, wówczas należy wybrać następujące pakiety: gstreamer0.10- pitfdll i gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse z działu Biblioteki (multiverse), gstreamer0.10-ffmpeg, gstreamer0.10-fluendo-mp3 z działu Biblioteki (universe), a następnie zatwierdzić zmiany. Opcjonalnie można też użyć narzędzia apt-get: $ sudo apt-get install gstreamer0.10 gstreamer0.10-pitfdll gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-fluendo-mp3 Jeżeli wersja 0.10 biblioteki Gstreamer nie będzie już dostępna, należy przejrzeć repozytoria w poszukiwaniu nowszej wersji. Użytkownicy apt-get powinni skorzystać z polecenia apt-cache search gstreamer. Po zainstalowaniu wszystkich modułów biblioteki Gstreamer należy uruchomić terminal i wpisać: $ gst-register-0.10 co spowoduje zarejestrowanie ich w systemie. Instalowanie kodeków o niejasnym statusie Istnieje wiele formatów plików multimedialnych obciążonych specjalnymi licencjami, które wymagają zainstalowania w Linuksie kodeków z Windows, aby mogły być odtwa- rzane. Niektóre z nich obejmują formaty QuickTime i Windows Media. W niektórych kra- 122 | Multimedia Odtwarzanie plików wideo SPOSÓB 29. jach odtwarzanie za pomocą tych kodeków plików multimedialnych może być nielegalne, dlatego przed ich instalacją należy sprawdzić, czy można bezpiecznie przeprowadzić tę operację. Następnie należy uruchomić terminal i pobrać kopię pliku w32codecs.deb, z http://download.ubuntu.pl/w32codecs/, a następnie ją zainstalować: $ wget http://download.ubuntu.pl/w32codecs/w32codecs_20060611-1_i386.deb $ sudo dpkg -i w32codecs_20060611-1_i386.deb Jeżeli z jakiegoś powodu wskazana strona nie będzie dostępna, można wyszukać pakiet win32codecs na oficjalnej stronie programu Mplayer (http://mplayerhq.hu). Informacje na temat konfigurowania komputera w taki sposób, aby mógł odtwarzać zakodowane płyty DVD, Czytelnik znajdzie w części „Odtwarzanie DVD” [Sposób 30.]. S P O S Ó B 29. Odtwarzanie plików wideo Pomimo tego, że domyślny odtwarzacz w Ubuntu, czyli Totem, jest znakomity, to jednak pod względem elastyczności, możliwości konfiguracyjnych i dostępnych opcji trudno pokonać MPlayera. Co jakiś czas w Linuksie pojawia się narzędzie, które zaskakuje wszystkich swoimi możliwościami konfiguracji. MPlayer to właśnie jedno z takich narzędzi. W kontekście odtwarzania plików audio i wideo można myśleć o tym programie jako o uniwersalnym tłumaczu. Zasadniczo może on odtwarzać każdy plik audio lub wideo (pod warunkiem, że będzie miał dostęp do odpowiednich bibliotek) dostarczony w niemal dowolnej po- staci. I tak, na przykład może odtwarzać DVD z płyty, obrazu płyty czy wprost z plików VOB znajdujących się na dysku. Niestety — choć zależy to od gustu — Mplayer jest programem dostępnym z linii poleceń. Dla zainteresowanych dostępna jest graficzna nakładka na program o nazwie gmplayer, można też korzystać z domyślnego odtwarza- cza w Ubuntu, jakim jest Totem. W niniejszym sposobie omówiono jednak odtwarzanie multimediów w MPlayerze z wykorzystaniem linii poleceń. Instalacja MPlayera Pierwszym krokiem prowadzącym do używania MPlayera jest jego zainstalowanie wraz z wymaganymi kodekami. Jeżeli kodeki nie zostały jeszcze zainstalowane ([Sposób 28.], „Instalacja multimedialnych wtyczek”), należy to zrobić w pierwszej kolejności. Następ- nie za pomocą preferowanego narzędzia do zarządzania pakietami należy zainstalować pakiet mplayer zgodny z architekturą procesora komputera. W przypadku używania narzędzia apt-get należy wpisać polecenie: $ apt-get install mplayer-686 Oznaczenie procesora 686 należy zastąpić innym (np. 386, 586, amd64, k7, g4, g5 itd.), zgodnie z wyposażeniem komputera. Aby sprawdzić listę dostępnych konfiguracji, na- leży wpisać w terminalu: $ apt-cache search mplayer Multimedia | 123 SPOSÓB 29. Odtwarzanie plików wideo Używanie MPlayera Po zainstalowaniu pakietu korzystanie z programu jest bardzo proste — wystarczy w kon- soli wpisać (plik.avi należy zastąpić odpowiednią nazwą pliku): $ mplayer plik.avi W konsoli natychmiast pojawi się wiele różnorodnych danych wyjściowych. Mogą się one okazać przydatne, ponieważ prezentują informacje uzyskane przez program na temat odtwarzanego właśnie pliku. Oprócz tego w osobnym oknie rozpocznie się odtwarzanie pliku. Wyświetlane w konsoli dane informują m.in. o aktualnie wyświetlanej klatce oraz o postępie w wyświetlaniu całego materiału. Odtwarzanie plików można obsługiwać za pomocą klawiatury — podręcznik man za- wiera kompletną listę skrótów klawiaturowych (w tabeli 3.1 wyszczególniono te najczę- ściej wykorzystywane). Tabela 3.1. Klawisze sterujące programem Mplayer Klawisz Funkcja strzałki w lewo i prawo Przewijanie wstecz i do przodu o 10 sekund strzałki w górę i dół PageUp i PageDown i p, Spacja q, Esc + i - /, 9, i *, 0 m f t Przewijanie wstecz i do przodu o 1 minutę Przewijanie wstecz i do przodu o 10 minut Nawigowanie do przodu i do tyłu po liście odtwarzania Pauza; wciśnięty ponownie powoduje wznowienie odtwarzania Zatrzymanie odtwarzania i zamknięcie programu Regulacja opóźnienia dźwięku (o 0,1 sekundy) Regulacja głośności (głośniej — ciszej) Wyciszanie dźwięku Przełączanie w tryb pełnoekranowy Zawsze na wierzchu Większość z wymienionych funkcji nie wymaga objaśnienia, jedynym wyjątkiem jest re- gulacja opóźnienia dźwięku. Czasem podczas tworzenia własnych nagrań i późniejszej konwersji plików pomiędzy różnymi formatami może się zdarzyć, że nie będzie syn- chronizacji pomiędzy obrazem a dźwiękiem. Taki efekt podczas oglądania filmu może być bardzo frustrujący, dlatego w MPlayerze obecna jest funkcja umożliwiająca zsynchroni- zowanie dźwięku z obrazem. Wystarczy wcisnąć kilkakrotnie jeden z klawiszy ( lub ) i sprawdzić, czy usterka została rozwiązana, czy też się pogłębiła, a następnie już za pomocą właściwego klawisza rozwiązać problem. Po wciśnięciu klawisza f, służącego do uruchamiania trybu pełnoekranowego, nieko- niecznie obraz wypełni monitor. Zależy to od ustawionego formatu wyświetlania obrazu, który można odpowiednio dopasować. 124 | Multimedia Odtwarzanie plików wideo SPOSÓB 29. MPlayer to naprawdę uniwersalne narzędzie do odtwarzania plików multimedialnych. Poniżej podano kilka przykładów odtwarzania różnych formatów. Dla większości pli- ków wideo wystarczy podać ich nazwę jako argument do polecenia mplayer, jednak niektóre z nich (jak np. nagrania DVD, VCD czy media strumieniowe) wymagają nieco więcej uwagi. Odtwarzanie DVD MPlayer dobrze radzi sobie z odtwarzaniem DVD, jedyną rzeczą, która nie jest obsługi- wana, jest menu. Podczas odtwarzania płyty DVD w MPlayerze program pomija menu startowe i wszystko, co jest na początku nagrania, i rozpoczyna odtwarzanie od właści- wego nagrania. Czasem może być to wygodne, zwłaszcza jeżeli widz niekoniecznie chce zapoznawać się ze wszystkimi dodatkami i ostrzeżeniami przed organami ścigania. Na większości płyty DVD oprócz filmu znajdują się dodatki, mogą to być na przykład sceny, które zostały wycięte z ostatecznej wersji czy też materiał powstały podczas kręcenia filmu. W przypadku płyt zawierających kolejne odcinki seriali, każdy z nich to oddziel- na pozycja posiadająca tytuł. Można wskazywać wybrane tytuły do odtwarzania pod- czas uruchamiania polecenia mplayer. Aby rozpocząć odtwarzanie pierwszego tytułu na płycie DVD, należy wpisać: $ mplayer dvd://1 Aby odtwarzać inne tytuły, należy zastąpić cyfrę 1 inną wybraną. Można również od- twarzać pewien zakres tytułów; wystarczy określić go w linii poleceń. Aby odtworzyć tytuły od trzeciego do szóstego, należy wpisać w terminalu: $ mplayer dvd://3-6 Można też określić poszczególne rozdziały (sceny), które mają być odtworzone — wy- starczy użyć opcji -chapter. I tak, jeżeli mają zostać wyświetlone rozdziały od czwartego do ósmego pierwszego filmu, wówczas należy wpisać: $ mplayer dvd://1 -chapter 4-8 MPlayer będzie usiłował odczytać pliki z /dvd/dvd/, jeżeli jednak takie urządzenie nie istnieje w systemie lub użytkownik chce wskazać inne urządzenie, wówczas powinien użyć argumentu -dvd-device. To polecenie spowoduje odtworzenie pliku z /dev/hdc: $ mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc Argumentu -dvd-device można używać też do odtwarzania plików wprost z obrazu płyty DVD zapisanego gdzieś w systemie plików: $ mplayer dvd://1 -dvd-device /ścieżka/do/dvd.iso Można też za jego pomocą wskazywać katalog wypełniony plikami VOB: $ mplayer dvd://1 -dvd-device /ścieżka/do/katalogu/ Multimedia | 125 SPOSÓB 29. Odtwarzanie plików wideo Z linii poleceń można też określić język i opcje wyświetlania napisów. Argument -alang umożliwia ustalenie dźwiękowej wersji językowej, a nawet wskazanie kilku wersji od- dzielonych od siebie przecinkami. W takim przypadku MPlayer będzie próbował od- twarzać pierwszy wskazany język, a jeżeli to się nie uda, wówczas przejdzie do następ- nego na liście. Aby odtworzyć japońską wersję językową, a jeżeli będzie niedostępna, wówczas angielską, należy wpisać w konsoli: $ mplayer dvd://1 alang ja,en Za pomocą opcji -slang można kontrolować, w jakim języku mają być wyświetlane napisy. Aby pojawiła się wersja angielska, należy wpisać: $ mplayer dvd://1 alang ja,en -slang en Odtwarzanie VCD i SVCD Płyty VCD i SVCD są odtwarzane w podobny sposób jak płyty DVD. Wystarczy tylko w linii poleceń użyć opcji vcd:// z numerem ścieżki zamiast dvd://. Aby odtworzyć ścieżkę numer jeden, należy wpisać w terminalu: $ mplayer vcd://1 MPlayer może także odtwarzać pliki .bin z płyt VCD i SVCD. Nie trzeba nawet podawać specjalnych opcji, wystarczy tylko podać nazwę pliku z rozszerzeniem .bin. Odtwarzanie mediów strumieniowych Za pomocą MPlayera można też odtwarzać wiele różnych strumieni audio i wideo, wy- starczy tylko w linii poleceń podać adres URL: $ mplayer http://przyklad.com/strumien.avi $ mplayer rtsp://przyklad.com/strumien Rozwiązywanie problemów Jest wiele przyczyn, z powodu których MPlayer może nie odtwarzać właściwie plików wideo. Jeżeli program ma problem z właściwym zidentyfikowaniem pliku, może to oznaczać, że nie wszystkie wymagane kodeki zostały zainstalowane w systemie. W części „Instalacja multimedialnych wtyczek” [Sposób 28.] wyjaśniono, jak wyszukać i zainsta- lować różnorodne kodeki audio i wideo dla Linuksa. Jeżeli MPlayer odtwarza wideo, ale obraz wygląda dziwnie, nie widać go w całości lub nie jest płynny, wówczas prawdopodobnie źle skonfigurowano opcje wyświetlania wideo w systemie. Można spróbować wpisać -vo x11 jako opcję do mplayer w linii poleceń i sprawdzić, czy umożliwi to obejrzenie pliku wideo. Inną przyczyną braku płynności w odtwarzaniu może być po prostu zbyt słaby kompu- ter. W takim przypadku MPlayer w danych wyjściowych umieści ostrzeżenie, że para- metry systemu nie pozwalają na odtwarzanie materiału wideo, i zasugeruje użycie opcji -framedrop. Ta opcje spowoduje, że program zmniejszy liczbę klatek wyświetlanych na sekundę, jeżeli obraz nie będzie w stanie nadążyć za dźwiękiem. 126 | Multimedia Odtwarzanie DVD SPOSÓB 30. S P O S Ó B 30. Odtwarzanie DVD Instalacja bibliotek umożliwiających odtwarzanie w Ubuntu zakodowanych płyt DVD. Nowo zainstalowany system Ubuntu prawdopodobnie nie będzie w stanie odtworzyć większości płyt DVD znajdujących się w posiadaniu Czytelników. Nie wynika to jednak z przeoczenia programistów Ubuntu, ale z tego, że większość sprzedawanych płyt DVD jest zakodowana systemem o nazwie CSS (ang. Content Scrambling System). Programy takie jak totem-gstreamer, totem-xine, xine, mplayer czy vlc mogą odtwarzać niezakodowane płyty DVD, jednak w przypadku nośników zakodowanych trzeba jakoś ominąć kodowanie (w wielu krajach obchodzenie CSS jest nielegalne, więc przed zro- bieniem tego warto sprawdzić, czy nie narazi to nas na kłopoty). Ten proces w Ubuntu jest bardzo prosty. Pierwszym krokiem jest instalacja jednego z wy- mienionych wcześniej odtwarzaczy oraz dodatkowo pakietu libdvdread3 — jeżeli nie ma go jeszcze w systemie. Do tego celu najlepiej wykorzystać preferowane narzędzie do zarządzania pakietami (w rozdziale 6. omówiono też inne metody instalacji pakietów). Który odtwarzacz wideo wybrać do instalacji? Zwykle jest to kwestia indywidualnych preferencji, ale dobrym wyborem na początek wydaje się być totem, a zwłaszcza totem-xine. Nie wymaga on zbyt wielu dodatkowych pakietów do pracy i w dodatku dobrze integruje się ze środowiskiem GNOME. Po zainstalowaniu libdvdread3 należy jeszcze uruchomić skrypt, który pobierze i zain- staluje potrzebną bibliotekę libdvdcss2. W tym celu należy uruchomić terminal i wpisać: $ sudo /usr/share/doc/libdvdread3/examples/install-css.sh Password: --06:51:39-- http://www.dtek.chalmers.se/groups/dvd/deb/libdvdcss2_1.2.5- 1_i386 .deb = `/tmp/libdvdcss.deb Translacja www.dtek.chalmers.se... 129.16.30.198 Łączenie się z www.dtek.chalmers.se|129.16.30.198|:80... połączono. Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK Długość: 25,178 (25K) [text/plain] 100 [==================================== ] 25,178 83.01K/s 06:51:42 (82.98 KB/s) - `/tmp/libdvdcss.deb saved [25178/25178] (Odczytywanie bazy danych ... 91003 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.) Przygotowanie do zastąpienia libdvdcss2 1.2.9-1plf3 (wykorzystując /tmp/libdvdcs s.deb) ... Rozpakowanie pakietu zastępującego libdvdcss2 ... Konfigurowanie libdvdcss2 (1.2.5-1) ... I to wszystko. Teraz, aby odtwarzać płytę DVD, wystarczy tylko umieścić ją w napędzie. Ubuntu jest skonfigurowane tak, aby automatycznie odtwarzać DVD za pomocą pro- gramu Totem. Jeżeli użytkownik chciałby zmienić to ustawienie, należy z menu wybrać System/Preferencje/Napędy i nośniki wymienne i w oknie, które zostanie wyświetlone, należy zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru Odtwarzanie płyt DVD po włożeniu (rysunek 3.1). Z listy rozwijanej znajdującej się obok można też wybrać alternatywny program do od- twarzania DVD — wystarczy zastąpić totem innym wybranym. Multimedia | 127 SPOSÓB 31. Kupowanie piosenek w iTunes Music Store Rysunek 3.1. Okno Ustawienia wymiennych napędów i nośników Aby uruchomić program Totem ręcznie, należy z menu wybrać Aplikacje/Dźwięk i obraz/ Odtwarzacz filmów Totem, a następnie już z menu programu Film/Odtwarzanie płyty. To- tem wyposażony jest w prosty interfejs pozwalający nawigować po standardowych funkcjach, takich jak: Wstrzymanie, Odtwarzanie, Poprzedni, Następny, a także suwak umoż- liwiający łatwe poruszanie się po nagraniu. Po zakończeniu seansu należy z menu wybrać Film/Wysuń płytę lub użyć kombinacji klawiszy Ctrl+E. S P O S Ó B 31. Kupowanie piosenek w iTunes Music Store Tak, również użytkownicy Linuksa mogą kupować i pobierać piosenki z iTMS. Jeżeli Czytelnicy nie mają nic przeciwko wydaniu pewnej kwoty na niezwykle przydat- ny program, a także używaniu zamkniętego oprogramowania (jeżeli tak, to przecież nie korzystaliby z zabezpieczonych systemem DRM funkcji iTunes Music Store), program CrosOver firmy CodeWeavers będzie znakomitym sposobem na uruchomienie iTMS pod kontrolą Linuksa. Dodatkową korzyścią będzie możliwość uruchamiania innych programów dla Windows, takich jak Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet Explo- rer, a także multimedialnych aplikacji, takich jak Shockwave czy QuickTime. Przewagą CrossOver jest to, że bardzo ułatwia uruchamianie programów dla Windows pod Linuk- sem i nie trzeba będzie obchodzić problemów z licencjami. Niedogodnością jest koniecz- ność wydania 40 dolarów, jednak w opinii autora jest to niewielka cena za wszystkie oferowane korzyści. Jeżeli Czytelnik nie jest pewien, czy chce od razu kupić ten pro- gram, może go wypróbować — za darmo — przez trzydzieści dni. Ten okres powinien wystarczyć, aby móc się przekonać o wszystkich zaletach programu. Pobieranie programu należy rozpocząć od odwiedzenia witryny http://www.codeweavers.com/, a po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami należy kliknąć czerwony przycisk Try now. Następnie trzeba stosować się do instrukcji znajdujących się na stronie i pobrać kopię programu za pośrednictwem FTP, BitTorrenta czy HTTP. 128 | Multimedia Kupowanie piosenek w iTunes Music Store SPOSÓB 31. Po pobraniu skryptu powłoki CrosOver należy uczynić go wykonywalnym, a następnie uruchomić. Obie czynności można przeprowadzić z poziomu zwykłego użytkownika, nie ma potrzeby uruchamiania polecenia sudo: $ chmod 744 install-crossover-standard-demo-5.0.1.sh $ ./install-crossover-standard-demo-5.0.1.sh Po uruchomieniu graficznego instalatora należy kliknąć OK, aby zaakceptować raczej rozsądne warunki licencji (w skrócie: użytkownik nie może kopiować programu, a także nie może pozwolić nikomu innemu na jego używanie). Użytkownik zostanie też popro- szony o wskazanie miejsca instalacji programu; domyślnie CrossOver jest instalowany w /home/ użytkownik cxoffice, jednak ci użytkownicy, którzy nie lubią tłoku w katalogu domowym , mogą zmienić tę lokalizację na: /home/ użytkownik .cxoffice (kropka przed nazwą katalogu spowoduje, że będzie on ukryty). Teraz można już rozpocząć właściwą instalację, klikając przycisk Begin Install. Zostanie uruchomiony Introduction Wizard, w którym należy podać szczegóły dotyczące połączenia z internetem. Po kliknięciu przycisku Next pojawi się pytanie o serwer proxy. W większości przypadków nie jest on wykorzystywany, więc można kliknąć Finish bez wprowadzania informacji o nim. Ponownie zostanie wyświetlone główne okno instalatora (Setup), ale tym razem już z do- datkowym przyciskiem Install Windows Software. Po jego kliknięciu uruchomiony zostanie Installation Wizard, w którym wyświetlona będzie lista obsługiwanego oprogramowania systemu Windows, w tym aplikacje Microsoftu, Adobe, Intuit i innych firm. Należy prze- winąć listę w dół, odnaleźć i zaznaczyć iTunes, a następnie kliknąć Next. Krótkie wyjaśnienie: twórcy programu CrosOver zakładają, że użytkownik posiada licencje na instalowane programy lub też używają darmowych aplikacji, np. QuickTime lub Shockwave. CodeWeavers to praworządna firma i nie dostarcza oprogramowania, które użytkownik powinien samodzielnie kupić. Pierwszy ekran instalacyjny informuje, że zostanie pobrana wersja 4.9.0 iTunes i należy unikać uaktualniania. Warto posłuchać programistów CodeWeavers — testowali to opro- gramowanie i wiedzą, o czym mówią. Użytkownik może wybrać pomiędzy instalacją ekspresową (Express) i zaawansowaną (Advanced), należy wybrać tę pierwszą, chyba że użytkownik wie, co robi, i potrzebuje dostępu do opcji oferowanych w instalacji zaawansowanej. Następnie należy kliknąć przycisk Next. CrosOver pobierze i zainstaluje iTunes, a program przez cały czas będzie działał tak, jakby pracował pod kontrolą systemu Windows, a nie Linuksa. Dalszej części instalacji nie będziemy omawiać, ponieważ jest ona standardowa i ogranicza się do klikania Next, Next, Next… Kiedy CrossOver zakończy działanie, podobnie będzie z Installation Wizard. Jeżeli użyt- kownik będzie gotowy do opuszczenia programu, może kliknąć przycisk Finish. Jednak zanim to zrobi, warto zaznaczyć jeszcze opcję Remove installer files (usuń pliki instalacyjne), dzięki czemu na dysku twardym pozostanie więcej miejsca. Jeżeli podczas instalacji pojawi Multimedia | 129 SPOSÓB 32. Zgrywanie płyt audio CD się problem i użytkownik będzie mógł i chciał pomóc programistom CodeWeavers zdiagnozować i usunąć przyczyny usterki, powinien zaznaczyć pole Package log for Co- deWeavers support, co spowoduje zapisywanie informacji (przydatnych dla twórców pro- gramu) z procesu instalacji. Jeżeli użytkownik będzie chciał zainstalować więcej pro- gramów w systemie, wówczas powinien zaznaczyć pole Install more Windows software, co spowoduje ponowne uruchomienie programu. Na końcu warto kliknąć pole View installed associations, co spowoduje wyświetlenie skojarzeń typów plików z programami. Ta opcja jest bardzo przydatna, dlatego warto ją sprawdzić. Teraz iTunes jest już zainstalowany na komputerze z Ubuntu, skrót do programu znaj- duje się na pulpicie oraz w menu K lub Aplikacje, zależnie od tego, czy użytkownik ko- rzysta z KDE, czy GNOME. Wystarczy uruchomić program i już można kupować tyle zabezpieczonej muzyki, ile dusza zapragnie. Autor nie jest fanem iTunes i w ogóle mechanizmów zabezpieczania plików. Swoje poglądy na ten temat zamieścił w artykule „The Big DRM Mistake” opublikowanym w SecurityFocus, artykuł można znaleźć pod adresem http://www.securityfocus.com/columnists/390. Jeżeli kiedykolwiek zaistnieje potrzeba odinstalowania iTunes, wystarczy z menu wy- brać CrossOver/Configuration, a następnie wybrać iTunes i kliknąć przycisk Repair/Remove. Autor używał CrossOver do uruchamiania szerokiego spektrum oprogramowania; napisał nawet kilka książek, wykorzystując szablony programu Microsoft Word napisane w VBA, które tak bardzo lubią wydawcy — doskonale działały pod CrossOver. Użytkownicy szybko przekonają się, że CrossOver to bezcenne narzędzie umożliwiające uruchamianie wielu aplikacji dla Windows, w tym iTunes, a ta lista wciąż się powiększa. Warto wy- próbować program przez 30 dni i dopiero wówczas podjąć decyzję o jego przydatności. — Scott Granneman S P O S Ó B 32. Zgrywanie płyt audio CD Wykorzystanie programu Grip do automatycznego zrzucania płyt muzycznych na dysk komputera. Linia poleceń jest oczywiście bardzo potężnym narzędziem, zwłaszcza w przypadku automatyzacji zadań, jednak czasem może pewne zadania — jak na przykład zrzucanie zawartości płyt CD na dysk komputera — uczynić niepotrzebnie skomplikowanym. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy użytkownik planuje uzupełnienie plików audio dodatkowymi danymi, na przykład znacznikami ID3. Choć istnieje kilka podobnych na- rzędzi, zdaniem autorów to właśnie Grip jest doskonałym przykładem równowagi łą- czącym możliwości i konfigurowalność linii poleceń z łatwością użytkowania programów z graficznym interfejsem. Po przeczytaniu całego sposobu użytkownik będzie mógł tak zautomatyzować proces zgrywania płyt CD, że nie będzie musiał nawet używać myszy. 130 | Multimedia Zgrywanie płyt audio CD SPOSÓB 32. Instalowanie programu Grip Proces instalacji jest prosty — wystarczy skorzystać z preferowanego narzędzia do za- rządzania pakietami, aby zainstalować ten o nazwie grip. Grip jest zbudowany w ten sposób, że do właściwego działania używa innych narzędzi dostępnych w linii poleceń, natomiast ich konfiguracja i używanie odbywa się za pomocą interfejsu graficznego. Dzięki temu program może korzystać z wielu różnorodnych narzędzi do ripowania czy kodowania dostępnych za pomocą linii poleceń, co pozwala na korzystanie z wielu po- pularnych formatów, m.in. MP3, Ogg Vorbis, FLAC i innych. Oznacza to również, że aby móc skorzystać z tych narzędzi, muszą one być zainstalowane w systemie, ale w tym przypadku menedżer pakietów zadba o spełnienie wszystkich zależności. Konfigurowanie programu Grip jako domyślnego w systemie Domyślnie do odtwarzania płyt audio CD system Ubuntu używa programu o nazwie Sound Juicer. Program jest dobry, ale nie ma takich możliwości konfiguracji i takiej mocy jak Grip. Oczywiście można uruchamiać program za każdym razem, kiedy będzie to po- trzebne, ale można też ustawić system tak, aby Grip był uruchamiany za każdym razem, gdy do napędu CD zostanie włożona płyta audio. Aby to wykonać, należy z menu wy- brać System/Preferencje/Nośniki i napędy wymienne, otworzyć zakładkę Multimedia i w polu Polecenie w pozycji Płyty CD Audio zastąpić wpis sound-juicer (wraz ze wszystkimi parametrami) wpisem grip. Być może konieczne będzie powtórne zalogowanie się do GNOME, aby dokonane zmiany zostały wprowadzone w systemie. Konfigurowanie programu Grip Przed pierwszym zrzuceniem zawartości płyty audio CD należy najpierw skonfiguro- wać program. Z menu należy kolejno wybrać Aplikacje/Dźwięk i obraz/Grip. Interfejs pro- gramu podzielony jest na kilka zakładek: Ścieżki Wyświetlone są tutaj wszystkie ścieżki znajdujące się na włożonej do napędu płycie, w tym miejscu użytkownik może też wybrać, które z nich mają zostać zgrane. Program Grip może służyć również jako odtwarzacz, wystarczy tylko zaznaczyć wybrane ścieżki i kliknąć przycisk Odtwarzaj/Pauzuj ścieżkę znajdujący się na dole okna. Ripuj W tej zakładce użytkownik może sprawdzić postęp wszelkich procesów ripowania lub kodowania wskazanych wcześniej plików, a także rozpocząć lub przerwać te działania. Konfiguracja Znajdują się tu kolejne zakładki umożliwiające szczegółowe ustawienie parametrów ripowania i kodowania plików. Multimedia | 131 SPOSÓB 32. Zgrywanie płyt audio CD Status Wyświetlane są tu stale aktualizowane komunikaty wyjściowe dla każdego z wykonanych zadań. Można sprawdzać tu rożne informacje, a także komunikaty o błędach. Pomoc Znajdują się tu odnośniki do plików pomocy na różnorodne tematy, takie jak odtwarzanie płyt CD, ripowanie i konfigurowanie programu. O programie Zamieszczono tu informacje na temat wersji programu, a także łącze do oficjalnej strony internetowej. Aby skonfigurować program, należy przejść do zakładki Konfiguracja, w której znajdują się kolejne zakładki dla każdego z aspektów konfigurowania programu. Omówione zo- staną zakładki: CD, Ripuj, Zakoduj, ID3 i Baza danych płyt. Konfigurowanie opcji CD Pierwsza zakładka (CD) umożliwia skonfigurowanie napędu CD. W większości przy- padków domyślne ustawienia będą wystarczające, ale aby móc zautomatyzować proces zgrywania płyt, należy się upewnić, że opcja Autoplay podczas włożenia dysku nie jest za- znaczona. Aby sprawdzić, czy program ma właściwie ustawiony napęd CD, należy umieścić w nim płytę audio CD i sprawdzić, czy program może ją odtworzyć. Jeżeli nie, należy sprawdzić, czy wpis /dev/cdrom wskazuje napęd CD, często się zdarza, że jest to urządzenie /dev/hdc czy /dev/scd0. Konfigurowanie opcji ripowania Zakładka Ripuj to miejsce, w którym dostępne opcje zaczynają być interesujące. Ponie- waż tak wielu użytkowników stosuje do zgrywania płyt audio zautomatyzowane na- rzędzia, często nie zdają sobie oni sprawy, że ripowanie jest procesem dwuetapowym: najpierw ścieżki z płyty CD zapisywane są w postaci plików WAV, a następnie kodo- wane do formatu MP3, Ogg Vorbis czy jakiegokolwiek innego wybranego przez użytkow- nika. Omawiana zakładka umożliwia kontrolę procesu zgrywania, a nazwy większości opcji wyjaśniają ich znaczenie. Pierwsza zakładka, Ripper, umożliwia dokonanie wyboru programu do ripowania płyt. Grip domyślnie zawiera własną wersję programu cdparanoia, z którego warto korzystać, chyba że użytkownik ma własne powody, aby tego nie robić. Program ten domyślnie pracuje dużo wolniej niż jego konkurenci (na większości napędów prędkość pracy wynosi ´2), ale to, co jest tracone w prędkości, odzyskuje się w jakości jego działania. cdpara- noia jest tak powolny, ponieważ szczegółowo przegląda każdy bit danych pobieranych z płyty CD. W przypadku szybszego zgrywania ścieżek (a zarazem mniej dokładnego) w nagraniu mogą znaleźć się przerwy lub inne usterki. Przy tej prędkości działania cd- paranoia potrafi odzyskać dane nawet z porysowanych płyt. 132 | Multimedia Zgrywanie płyt audio CD SPOSÓB 32. Po dokonaniu wyboru programu do zgrywania można go skonfigurować w zakładce Ripper. W przypadku programu cdparanoia można ograniczyć liczbę dostępnych funkcji (między innymi tryby paranoia i extra paranoia, określające jak dokładnie odczytywane mają być płyty CD). Zalecane jest pozostawienie opcji detekcja i naprawa wyłączonych. Podsta- wową opcją, która powinna zainteresować użytkownika, jest Format ripowanego pliku. Dzięki niej można wskazać programowi, gdzie i z jaką nazwą mają znaleźć się zgrywane pliki. Grip wykorzystuje wiele zmiennych, które odpowiadają metadanym z płyt CD. W tabeli 3.2 znajduje się lista najczęściej używanych zmiennych i typ danych, jakie reprezentują. Tabela 3.2. Zmienne w programie Grip Zmienna Typ reprezentowanych danych A a y d t n x Wykonawca całego albumu Wykonawca utworu Rok wydania Nazwa płyty Numer ścieżki, jeżeli przed cyfrą np. 3 będzie zero, wówczas numer będzie wyświetlany w postaci 03 Nazwa utworu Rozszerzenie kodowanego pliku (mp3 dla plików MP3, ogg dla Ogg Vorbis i wav dla WAV) I tak na przykład, jeżeli użytkownik przechowuje pliki MP3 w folderze o nazwie mp3 umieszczonym w katalogu domowym, wówczas w polu Format ripowanego pliku mógłby umieścić następujący wpis: ~/mp3/ A/ y- d/ t- n. x Powyższa linijka zamieni 10. utwór z płyty „London Calling” zespołu The Clash o nazwie „The Guns of Brixton” w plik ~/mp3/the_clash/1979-london_calling/10-the_guns_of_brixton.wav. Użytkownik może stosować dowolny schemat nazywania plików audio. Powyższa metoda zapewnia sortowanie utworów najpierw według wykonawcy, następnie daty wydania albumu i kolejnych ścieżek. Dzięki temu, niezależnie od używanego odtwarzacza, wszystkie utwory pozostają w porządku. Po skonfigurowaniu parametrów w tej zakładce można przejść do następnej o nazwie Opcje. Znajduje się tu kilka opcji, które należy aktywować, a zwłaszcza Auto-ripowanie podczas włożenia oraz Auto-wysuwanie po zripowaniu. Po ich zaznaczeniu program będzie automatycznie rozpoczynał proces kopiowania utworów po umieszczeniu płyty w na- pędzie optycznym, a po jego zakończeniu płyta zostanie wysunięta. To oznacza, że kiedy Grip zostanie skonfigurowany, można ułożyć stos płyt do zgrania na biurku, uruchomić program, włożyć pierwszą płytę do CD-ROM-u i zająć się czymś innym. Kiedy program zrzuci materiał z pierwszej płyty, otworzy napęd. Można wówczas umieścić w nim na- stępną i wrócić do poprzedniego zajęcia — Grip zajmie się resztą. Bardziej zautomaty- zować tej czynności już się nie da. Multimedia | 133 SPOSÓB 32. Zgrywanie płyt audio CD Konfigurowanie opcji kodowania Następną ważną zakładką jest Zakoduj. Umożliwia ona użytkownikowi zdecydowanie, w jakim formacie mają zostać zakodowane zgrane uprzednio pliki WAV. Najpierw nale- ży wybrać program użyty do kodowania plików (opcja Program kodujący). Wybór zależy od tego, jakie programy kodujące zostały zainstalowane w systemie oraz jakiego for- matu pliki użytkownik chce otrzymać. Jeżeli mają to być pliki MP3, wówczas należy użyć lame, mp3encode lub innego preferowanego narzędzia. Dobrym wyborem będzie lame, ponieważ działa szybko i produkuje przyzwoitej jakości pliki audio. Jeżeli mają powstać pliki Ogg Vorbis, wówczas należy wybrać oggenc. Jeżeli pliki mają być zakodowane do formatu FLAC (to bezstratny kodek audio, co oznacza, że nie ma różnicy w jakości dźwięku), wówczas należy wskazać flac. Po dokonaniu wyboru należy się upewnić, że w polu Plik programu kodującego wskazana jest właściwa ścieżka (domyślne ustawienie powinno być odpowiednie). Również w przypadku dwóch kolejnych pól (Linia komend prog. kodujące- go i Rozszerzenie kodowanego pliku) domyślne ustawienia powinny być właściwe, chyba że użytkownik wybrał jakiś specjalny program kodujący nieobsługiwany standardowo przez program Grip. Kolejne pole, Format kodowanego pliku, zawiera informacje tego same- go typu, co pole Format ripowanego pliku w zakładce Ripuj. Jeżeli użytkownik jest pewny, że zmienna x jest właściwa, wówczas może po prostu skopiować zawartość pola i wkleić ją do pola Format kodowanego pliku. W drugiej zakładce (Opcje) można określić szczegółowe ustawienia dla programu kodu- jącego. Prawdopodobnie najważniejszą pozycją jest pole Próbkowanie kodowania (kbitow/sek), określające częstotliwość próbkowania kodowanych plików w przypadku wykorzysta- nia formatów stratnych, takich jak MP3 czy Ogg. Wpisana wartość zależy całkowicie od użytkownika, należy jedynie pamiętać, że jej wartość będzie się bezpośrednio przekładać na wielkość tworzonych plików. W przypadku plików MP3 część użytkowników nie potrafi stwierdzić różnicy pomiędzy 128 i 256 kilobajtami na sekundę, z kolei dla innych różnica jest ogromna. Autorzy zwykle używają wartości 192 lub 25k kB/s, ale warto sa- modzielnie poszukać odpowiedniej wartości, zwłaszcza że często zależy ona od rodzaju kodowanej muzyki. Omawiana zakładka udostępnia również możliwość tworzenia plików .m3u, czyli list odtwarzania dla każdej zgrywanej płyty oraz określania miejsca ich prze- chowywania. Podsumowując powyższe, jedyną opcją, którą ewentualnie warto zmienić, jest Usuń .wav po kodowaniu. Pliki WAV mają znaczne rozmiary, dlatego po zakodowa- niu ich przez program Grip do żądanego formatu nie ma powodu, aby dłużej trzymać je na dysku komputera. Konfigurowanie opcji znaczników ID3 W następnej ważnej zakładce użytkownik może zdecydować, czy program ma umiesz- czać znaczniki ID3 w tworzonych plikach audio. Zaznaczenie tej opcji to dobry wybór, chyba że użytkownik będzie chciał później ustawić znaczniki ręcznie, co zwykle jest żmudną czynnością. 134 | Multimedia Nagrywanie płyt CD i DVD SPOSÓB 33. Konfigurowanie opcji bazy danych Ostatnie opcje, które użytkownik może chcieć skonfigurować, znajdują się w zakładce Baza danych płyt. Użytkownik może ustawić główny i pomocniczy serwer z danymi o płytach CD, z których program Grip będzie pobierał dane. Serwery zawierają dane o wielu płytach identyfikowanych na podstawie sygnatury płyty. Po umieszczeniu płyty w napędzie pro- gram wysyła zapytanie, w odpowiedzi otrzymuje informacje o wykonawcy, płycie i umiesz- czonych na niej utworach, które z kolei zostają automatycznie umieszczone w znaczni- kach ID3, dzięki czemu pliki uzyskują właściwe nazwy. Lepiej pozostawić domyślne ustawienia tej opcji, chyba że użytkownik ma jakieś szczególne powody, aby je zmienić. Należy się też upewnić, czy opcja Automatycznie wykonuj sprawdzanie dysku jest włączona. Zgrywanie płyt CD Po skonfigurowaniu programu Grip proces zgrywania płyt jest stosunkowo prosty — wystarczy umieścić płytę CD w napędzie. Grip automatycznie przeskanuje dysk, pobierze dane o płycie z bazy danych znajdującej się na serwerze i rozpocznie procesy zgrywania i kodowania plików. W zakładce Ripuj można na bieżąco śledzić postęp w wykonywa- niu tych czynności. Jeżeli z jakichś powodów użytkownik będzie chciał zatrzymać pro- ces, wówczas należy kliknąć przycisk Przerwij ripowanie. Jeżeli informacje na temat płyty pobrane przez program będą niewłaściwe lub też Grip nie będzie w stanie ich pobrać, wówczas należy przerwać proces zgrywania i kodowania plików, a następnie kliknąć przycisk z ikoną ołówka znajdujący się na dole okna programu. Spowoduje to rozszerzenie okna o pole umożliwiające ręczne wpisanie danych o wykonawcy, tytule, gatunku, roku wydania i nazwie kolejnych ścieżek. Użytkownik może wybrać poszczególne ścieżki i zmienić dane tylko o nich. Po wprowadzeniu kompletu zmian warto kliknąć przycisk z wizerunkiem koperty, spowoduje to wysłanie wprowadzonych danych do serwera z bazą, dzięki czemu następna osoba zgrywająca tę płytę będzie mogła skorzystać z wprowadzonych danych. Po wprowadzeniu zmian należy zaznaczyć wszystkie utwory w zakładce Ścieżki, następnie przejść do zakładki i kliknąć przycisk Ripuj i enkoduj, aby ponownie rozpocząć procedurę zgrywania i kodowania plików. Jak wspomniano wcześniej, przyjemnym aspektem pracy z programem jest fakt, że po dokonaniu konfiguracji można go pozostawić właściwie bez nadzoru — wystarczy tylko karmić go nowymi płytami, aż wszystkie nagrania zostaną zrzucone na dysk twardy. Ta metoda zdecydowanie przewyższa wpisywanie długich poleceń i ręczną edycję znaczników. S P O S Ó B 33. Nagrywanie płyt CD i DVD Wystarczy kilka razy kliknąć i przeciągnąć — i dane znajdą się na płycie CD lub DVD. Podczas gdy napędy USB zdają się być ostatnim krzykiem mody w zakresie przenosze- nia danych, nadal trudno im przebić ceną czyste płyty CD i DVD. Niezależnie od tego, czy chcemy utworzyć kopię zapasową plików „na wszelki wypadek”, czy też przenieść duże pliki na inny komputer, proces nagrywania płyt pod kontrolą Ubuntu wymaga tylko kilku kliknięć. Multimedia | 135 SPOSÓB 33. Nagrywanie płyt CD i DVD Aby skopiować dane na płytę CD lub DVD, potrzebna jest oczywiście taka pusta płyta. Należy ją umieścić w nagrywarce i odczekać chwilę, aż system wykryje niezapisaną płytę. Na rysunku 3.2 widać standardowe okno z komunikatem po wykryciu płyty; użytkownik może wybrać, czy chce nagrać płytę audio CD [Sposób 34.], płytę z danymi, czy też powstrzymać system przed działaniem. Należy wybrać opcję Utwórz płytę z danymi, system wyświetli wówczas specjalne okno Nautilusa przeznaczone do nagrywania płyt CD i DVD z danymi. Rysunek 3.2. Komunikat powitalny, który ujrzy użytkownik po umieszczeniu w nagrywarce pustej płyty CD lub DVD Kreator CD/DVD (rysunek 3.3) jest całkiem prosty. Jest to pusty folder, do którego należy przeciągnąć pliki mające znaleźć się na płycie. Prawdopodobnie najprościej będzie wybrać z menu Plik pozycję Otwórz nowe okno i skopiować pliki z jednego do drugiego. Rysunek 3.3. Kreator CD/DVD w oknie Nautilusa Po przeniesieniu wybranych plików do okna Kreator CD/DVD wystarczy kliknąć przy- cisk Zapis na płycie znajdujący się tuż nad wyświetloną zawartością katalogu. Zostanie wyświetlone okno z kilkoma opcjami, które będzie można ustawić w rozwijanych menu. 136 | Multimedia Nagrywanie płyt audio CD SPOSÓB 34. W tym oknie można również zdecydować, która nagrywarka na wypalić płytę (jeżeli w sys- temie jest ich kilka), podać nazwę dla tworzonej płyty, sprawdzić rozmiar danych, które mają być nagrane, oraz określić prędkość nagrywania. Kiedy wszystko będzie ustalone, wystarczy kliknąć przycisk Zapisz, a proces się rozpocznie. Podczas nagrywania wyświetlane będzie okno z paskiem postępu, dzięki czemu można śledzić stopień zaawansowania nagrywania (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Okno dialogowe Nautilusa Jeżeli opcje dostępne w standardowym kreatorze płyt CD/DVD są dla użytkownika niewystarczające, wówczas warto zwrócić uwagę na pakiet k3b. Nie jest on domyślnie instalowany w systemie, dlatego należy użyć preferowanego menedżera pakietów. Program K3b udostępnia szereg zaawansowanych funkcji i można użyć go do współpracy z kreatorem płyt audio programu Serpentine („Nagrywanie płyt audio CD” [Sposób 34.]). S P O S Ó B 34. Nagrywanie płyt audio CD Nagrywanie płyt CD za pomocą programów Serpentine i K3b — wystarczy kilka kliknięć. Nawet dzisiaj, kiedy dostępne są zaawansowane dyski twarde, przenośne odtwarzacze multimedialne bazujące na kartach pamięci flash czy skomplikowane sieci wymiany plików, czasem najprostszym sposobem na zabranie ze sobą plików dźwiękowych jest stare do- bre CD. Poza wszystkim jeszcze wiele samochodowych zestawów audio nie obsługuje plików MP3 czy innych formatów audio, dlatego nagranie na płycie przygotowanej sa- modzielnie składanki utworów może być najlepszym rozwiązaniem. W dodatku, jeżeli taka płyta ulegnie zniszczeniu, można ją łatwo, szybko i tanio zastąpić kolejną kopią. Dawniej nagrywanie w Linuksie płyt audio CD wymagało nieco znajomości magii i uży- wania wielu narzędzi linii poleceń do konwertowania plików na format WAV. Następnie należało wykonać kolejny skrypt, aby nagrać pliki na płytę, mając nadzieję, że długość ście- żek została dobrze obliczona i zmieszczą się one wszystkie na nośniku. Użytkownicy Ubuntu mogą zapomnieć o tych czasach. Ta dystrybucja oferuje wiele możliwości nagrywa- nia płyt audio CD, ale w niniejszym sposobie omówione zostaną programy Serpentine i K3b — potężne i zarazem przyjazne dla użytkownika narzędzia do nagrywania płyt CD i DVD wyposażone w graficzny interfejs. Oba programy wykonują wszystkie czynności, które uprzednio należało przeprowadzić w terminalu, w przyjaznym i prostym interfejsie. Multimedia | 137 SPOSÓB 34. Nagrywanie płyt audio CD Serpentine jest domyślnie zainstalowany w systemie, dlatego trzeba się zaopatrzyć tylko w K3b (oraz bibliotekę do dekodowania plików MP3, jeżeli pliki takie mają być również nagrywane na płyty CD). Aby to zrobić, wystarczy zainstalować za pomocą preferowane- go menedżera pakiety k3b i libk3b2-mp3 (polecenie sudo apt-get install k3b libk3b2-mp3 w zupełności wystarczy). Ubuntu również pobierze kilka bibliotek wspierają- cych program K3b, dlatego podczas pobierania i instalacji należy wykazać się cierpliwością. Praca z programem Serpentine Aby użyć programu Serpentine, wystarczy włożyć pustą płytę CD do napędu, a po wy- świetleniu okna Wybierz typ dysku, w którym użytkownik pytany jest, jakiego rodzaju dane chce zapisać (dostępne są opcje: Ignoruj, Utwórz płytę CD-Audio, Utwórz płytę z danymi — patrz rysunek 3.2, „Nagrywanie płyt CD i DVD” [Sposób 33.]) należy wybrać Utwórz płytę CD-Audio. Jak widać na rysunku 3.5, interfejs programu jest bardzo prosty. Aby dodać kolejne ścieżki do płyty, należy kliknąć przycisk Dodaj. Zostanie wówczas uruchomiona prze- glądarka plików, dzięki której metodą „przeciągnij i upuść” można dodać kolejne utwory. Program na bieżąco oblicza ilość miejsca, która pozostała na dysku, i wyświetla liczbę minut, które użytkownik ma jeszcze do dyspozycji. Po wskazaniu wszystkich utworów wystarczy kliknąć przycisk Zapisz na płycie, a program rozpocznie proces konwertowania i nagrywania plików na płytę CD. Rysunek 3.5. Standardowe okno programu Serpentine Praca z programem K3b Aby uruchomić program K3b, można wybrać odpowiednią pozycję z menu Aplikacje lub wpisać w terminalu k3b. Ekran startowy, który zostanie wyświetlo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

100 sposobów na Ubuntu
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: