Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00713 011224 17339359 na godz. na dobę w sumie
100 sposobów na sieci bezprzewodowe. Wydanie II - książka
100 sposobów na sieci bezprzewodowe. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 440
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0452-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci bezprzewodowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niezawodne i sprawdzone rozwiązania
dla użytkowników i administratorów sieci bezprzewodowych

Dynamiczny rozwój technologii bezprzewodowych sprawia, że sieć komputerowa coraz rzadziej kojarzy się z plątaniną kabli, w których pewną orientację ma jedynie tajemniczy i rzadko osiągalny guru, nazywany w firmie 'adminem'. Dziś niemal każdy komputer, telefon komórkowy czy palmtop można zintegrować z siecią za pomocą łączności bezprzewodowej. Sieci bezprzewodowe są instalowane na całym świecie. Jednak sama komunikacja z siecią to nie wszystko -- należy odpowiednio skonfigurować urządzenia, a przy tworzeniu własnych systemów zadbać o ich sprawne działanie i bezpieczeństwo.

'100 sposobów na sieci bezprzewodowe. Wydanie II' to zbiór porad przeznaczonych zarówno dla osób, które korzystają z sieci bezprzewodowych, jak i dla tych, którzy administrują nimi i budują własne. Wiadomości zawarte w pierwszym wydaniu tej książki zostały zaktualizowane i rozbudowane tak, aby nadążać za rozwojem technologii. Znajdziesz tu porady ekspertów, którzy codziennie rozwiązują problemy związane z sieciami bezprzewodowymi. Przeczytasz o różnych sposobach łączenia komputerów z siecią, nieudokumentowanych zastosowaniach urządzeń sieciowych, zabezpieczaniu przed atakami i wirusami oraz maksymalizowaniu zasięgu sieci.

Odkryj wszystkie możliwości sieci bezprzewodowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl 100 sposobów na sieci bezprzewodowe. Wydanie II Autorzy: Rob Flickenger, Roger Weeks T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 83-246-0452-9 Tytu³ orygina³u: Wireless Hacks Format: B5, stron: 440 Niezawodne i sprawdzone rozwi¹zania dla u¿ytkowników i administratorów sieci bezprzewodowych (cid:129) Przy³¹czanie komputerów do sieci bezprzewodowych (cid:129) Zabezpieczanie sieci przed nieautoryzowanym dostêpem (cid:129) Tworzenie w³asnych sieci bezprzewodowych Dynamiczny rozwój technologii bezprzewodowych sprawia, ¿e sieæ komputerowa coraz rzadziej kojarzy siê z pl¹tanin¹ kabli, w których pewn¹ orientacjê ma jedynie tajemniczy i rzadko osi¹galny guru, nazywany w firmie „adminem”. Dziœ niemal ka¿dy komputer, telefon komórkowy czy palmtop mo¿na zintegrowaæ z sieci¹ za pomoc¹ ³¹cznoœci bezprzewodowej. Sieci bezprzewodowe s¹ instalowane na ca³ym œwiecie. Jednak sama komunikacja z sieci¹ to nie wszystko — nale¿y odpowiednio skonfigurowaæ urz¹dzenia, a przy tworzeniu w³asnych systemów zadbaæ o ich sprawne dzia³anie i bezpieczeñstwo. „100 sposobów na sieci bezprzewodowe. Wydanie II” to zbiór porad przeznaczonych zarówno dla osób, które korzystaj¹ z sieci bezprzewodowych, jak i dla tych, którzy administruj¹ nimi i buduj¹ w³asne. Wiadomoœci zawarte w pierwszym wydaniu tej ksi¹¿ki zosta³y zaktualizowane i rozbudowane tak, aby nad¹¿aæ za rozwojem technologii. Znajdziesz tu porady ekspertów, którzy codziennie rozwi¹zuj¹ problemy zwi¹zane z sieciami bezprzewodowymi. Przeczytasz o ró¿nych sposobach ³¹czenia komputerów z sieci¹, nieudokumentowanych zastosowaniach urz¹dzeñ sieciowych, zabezpieczaniu przed atakami i wirusami oraz maksymalizowaniu zasiêgu sieci. (cid:129) Pod³¹czanie komputera do sieci poprzez Bluetooth (cid:129) Zdalne sterowanie komputerami i urz¹dzeniami PDA (cid:129) Korzystanie z nawigacji GPS (cid:129) Wykrywanie sieci bezprzewodowych (cid:129) Analiza ruchu w sieci (cid:129) Kontrola dostêpu do sieci (cid:129) Budowanie w³asnego punktu dostêpowego (cid:129) Zarz¹dzanie sieci¹ bezprzewodow¹ Odkryj wszystkie mo¿liwoœci sieci bezprzewodowych O autorach ...................................................................................................................................... 7 Przedmowa ................................................................................................................................... 13 Wstęp ............................................................................................................................................. 15 Rozdział 1. Bluetooth, telefony komórkowe i GPS .................................................................... 21 1. Bluetooth w systemie Linux .......................................................................................... 21 2. Bluetooth w systemie Windows XP ............................................................................. 23 3. Łączenie systemu Mac OS X z telefonem wyposażonym w Bluetooth .................. 29 4. Łączenie systemu Linux z telefonem wyposażonym w Bluetooth ......................... 34 5. Łączenie Windows XP z telefonem wyposażonym w Bluetooth ............................ 39 6. Treo jako modem ............................................................................................................. 41 7. Wysyłanie wiadomości SMS z laptopa PowerBook .................................................. 45 8. Zdalne sterowanie systemem OS X z telefonów i PDA wyposażonych w Bluetooth ........................................................................................ 48 9. Zdalne sterowanie Linuksem z telefonu wyposażonego w Bluetooth ................... 51 10. Sterowanie programem XMMS poprzez Bluetooth ................................................... 53 11. Ożywianie imprez pokazem slajdów uczestników ................................................... 55 12. Wysyłanie wiadomości SMS z Linuksa ....................................................................... 58 13. Zdalne sterowanie systemem Windows z telefonów i PDA wyposażonych w Bluetooth ........................................................................................ 60 14. Sterowanie telefonem Bluetooth za pomocą FMA ..................................................... 64 15. Sterowanie komputerem z urządzenia Palm .............................................................. 69 16. Sterowanie zestawem kina domowego z urządzenia Palm ..................................... 77 17. Wybór pakietu usług transmisji danych w telefonii komórkowej .......................... 81 18. Prowadzenie blogów z telefonów komórkowych ...................................................... 84 19. Google Maps w telefonie komórkowym ..................................................................... 91 20. Udostępnianie GPS .......................................................................................................... 92 21. Rozgłaszanie pozycji GPS .............................................................................................. 95 22. Mapowanie sieci Wi-Fi za pomocą Kismet i GPSd .................................................... 98 Spis treści | 3 Rozdział 2. Wykrywanie i monitorowanie sieci ........................................................................ 103 23. Wykrywanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych ................................ 103 24. Wykrywanie sieci za pomocą programu NetStumbler ........................................... 111 25. Wykrywanie sieci bezprzewodowych za pomocą kieszonkowych komputerów PC ......................................................... 115 26. Znajdowanie sieci bezprzewodowych i łączenie się z nimi za pomocą narzędzia AP Radar ............................................ 120 27. Wykrywanie sieci w systemie Mac OS X .................................................................. 123 28. Pasywne skanowanie sieci za pomocą programu KisMAC ................................... 126 29. Wykrywanie sieci bezprzewodowych za pomocą programu Kismet .................. 130 30. Monitorowanie łącza w Linuksie za pomocą programu Wavemon ..................... 134 31. Graficzna analiza ruchu za pomocą programu Ethereal ........................................ 136 32. Śledzenie ramek 802.11 za pomocą programu Ethereal ......................................... 139 33. Obserwowanie ruchu w sieci ...................................................................................... 141 34. Monitorowanie sieci za pomocą programu ngrep ................................................... 144 35. Sprawdzanie wydajności sieci Wi-Fi narzędziem Qcheck ..................................... 146 36. Oszacowanie wydajności sieci ..................................................................................... 149 37. Uzyskiwanie na bieżąco statystyk pracy sieci za pomocą programu ntop ......... 150 38. Monitorowanie stanu łącza w dłuższym okresie ..................................................... 151 39. Odkrywanie producentów urządzeń radiowych na podstawie adresów MAC .... 156 Rozdział 3. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych ............................................................. 159 40. Ochrona przed podkradaniem łącza .......................................................................... 159 41. Wizualizacja sieci ........................................................................................................... 163 42. Zabezpieczanie sieci linuksowej za pomocą WPA .................................................. 166 43. Kontrola dostępu bezprzewodowego na podstawie MAC .................................... 174 44. Uwierzytelnianie użytkowników sieci bezprzewodowej ....................................... 179 45. Przekazywanie portów połączeniami SSH ............................................................... 185 46. Przekazywanie ruchu sieciowego przez SSH ........................................................... 186 47. Bezpieczne łączenie dwóch sieci ................................................................................. 188 48. Generator plików vtund.conf ...................................................................................... 193 49. Odpytywanie klientów bezprzewodowych za pomocą polecenia ping .............. 197 50. Skanowanie sieci ............................................................................................................ 199 51. Śledzenie poczynań użytkowników sieci bezprzewodowych ............................... 200 Rozdział 4. Porady dotyczące urządzeń ................................................................................... 203 52. Dodawanie anteny zewnętrznej .................................................................................. 203 53. Sprzętowy punkt dostępowy wykonany samodzielnie .......................................... 205 54. Pamięć Compact Flash zamiast dysku twardego ..................................................... 210 55. Rozszerzenie zasięgu komputera PowerBook .......................................................... 212 4 | Spis treści 56. Domowej roboty zasilanie przez kabel Ethernet ...................................................... 213 57. Nocna lampka NoCat ................................................................................................... 216 58. Modernizacja urządzenia Linksys WET11 ................................................................ 220 59. Automatyczne wyszukiwanie sieci bezprzewodowych ......................................... 222 60. Podświetlenie Zipit ....................................................................................................... 228 61. PistolMouse bez kabla .................................................................................................. 235 62. WiFiCar — mobilna wersja WRT54G ........................................................................ 243 Rozdział 5. Oprogramowanie .................................................................................................... 255 63. Punkt dostępowy własnej konstrukcji, oparty na systemie Linux ........................ 255 64. Mostkowanie punktu dostępowego w Linuksie ...................................................... 263 65. Ochrona mostu zaporą sieciową ................................................................................. 265 66. Filtrowanie adresów MAC przez sterowniki Host AP i Madwifi ............................ 266 67. Modernizacja routera bezprzewodowego ................................................................. 267 68. Sieć kratowa OLSR ........................................................................................................ 272 69. Rozbudowa sieci bezprzewodowej za pomocą WDS .............................................. 276 70. Pebble .............................................................................................................................. 281 71. Obmurowanie sieci bezprzewodowej ........................................................................ 284 72. Mac jako punkt dostępowy .......................................................................................... 290 73. Linux w urządzeniu Zipit Wireless Messenger ........................................................ 292 74. Portal przechwytujący NoCatAuth ............................................................................ 298 75. Przechwytywanie użytkowników bezprzewodowych na małą skalę .................. 302 76. Budowanie społeczeństwa online w sąsiedztwie offline ........................................ 303 77. Zarządzanie wieloma stacjami bazowymi AirPort .................................................. 308 78. Ogłaszanie usług za pomocą Bonjour w systemie Linux ....................................... 313 79. Ogłaszanie dowolnych usług przez Bonjour w systemie Mac OS X .................... 315 80. Przekierowanie reklam za pomocą Bonjour ............................................................. 317 81. Używanie kart bezprzewodowych przeznaczonych tylko dla Windows w systemie Linux ..................................................................... 318 82. Sterownik Hermes AP dla kart Orinoco .................................................................... 323 Rozdział 6. Budowa własnych anten ........................................................................................ 325 83. Paraboliczny reflektor cylindryczny o głębokiej czaszy ......................................... 327 84. Dookólny „pająk” .......................................................................................................... 330 85. Falowód z puszki Pringles ........................................................................................... 332 86. Falowód z puszki Pirouette ......................................................................................... 337 87. Czasza anteny Primestar z falowodem ...................................................................... 338 88. Promiennik typu biquad dla czaszy Primestar ........................................................ 341 89. Antena dookólna z odcinków kabla ........................................................................... 343 Spis treści | 5 90. Falowody szczelinowe .................................................................................................. 349 91. Regenerator pasywny ................................................................................................... 354 92. Określenie zysku anteny .............................................................................................. 357 93. Tanie i funkcjonalne podstawy pod anteny .............................................................. 360 Rozdział 7. Projektowanie sieci bezprzewodowych ................................................................ 365 94. Poprawa zasięgu sieci bezprzewodowych przez analizę elewacji ........................ 365 95. Sieć bezprzewodowa w dużym domu ....................................................................... 374 96. Zapewnienie linii widoczności .................................................................................... 377 97. Obliczanie budżetu łącza ............................................................................................. 379 98. Zestrajanie anten przy dużych odległościach ........................................................... 381 99. Zwolnić, aby przyspieszyć ........................................................................................... 383 100. Wykorzystanie polaryzacji anten ................................................................................ 384 Dodatek A Standardy sieci bezprzewodowych ....................................................................... 387 Dodatek B Sprzęt do budowy sieci bezprzewodowych .......................................................... 405 Skorowidz ................................................................................................................................... 419 6 | Spis treści Bluetooth w systemie Linux SPOSÓB 1. R O Z D Z I A Ł P I E R W S Z Y Sposoby 1. – 22. W przemyśle telekomunikacyjnym mówi się wiele o zapewnianiu łączności na ostatnim kilometrze. Technologię Bluetooth należy traktować jako metodę zapewniającą łączność „na ostatnich metrach”. Jawi się ona jako łatwy sposób wyeliminowania nieporęcznych kabli takich urządzeń, jak słuchawki, urządzenia sterujące, asystenty osobiste (PDA) i inne małe przyrządy. Celem technologii Bluetooth jest wyeliminowanie potrzeby noszenia wszędzie ze sobą metrowej długości kabli (oczywiście każdego z inną końcówką), służą- cych do podłączenia danego urządzenia do laptopa. Urządzenia wykorzystujące tech- nologię Bluetooth mogą komunikować się z laptopami lub z komputerami biurkowymi lub nawet komunikować się między sobą, wymieniając z łatwością informacje. Niniejszy rozdział zawiera opisy sposobów skonfigurowania współpracy Bluetooth z różnorod- nymi urządzeniami i wykonywania kilku nader ciekawych sztuczek. Możemy nawiązać połączenie na kilku ostatnich metrach, lecz jak mamy znaleźć się na tej błękitno-zielonej kuli, którą nazywamy Ziemią? System GPS (ang. Global Positioning System) z technologii czysto wojskowej zmienił się w technikę, którą można wbudować w samochody, telefony i szereg innych urządzeń. W niniejszym rozdziale pokażemy, jak wykorzystać GPS do kilku dość niezwykłych zastosowań, których projektanci GPS za- pewne nigdy nie planowali. Telefony komórkowe są wszędzie. Wielu ludzi wybiera je jako swoją jedyną usługę tele- foniczną, całkowicie rezygnując z linii naziemnych. Łącząc telefonię komórkową z tech- nologią Bluetooth, uzyskujemy jeszcze większe możliwości majsterkowania. S P O S Ó B 1. Bluetooth w systemie Linux Jądro Linuksa, zaczynając od wersji 2.6, zawiera łatwe w użyciu narzędzia do obsługi Bluetooth. Przed wydaniem wersji 2.6 jądra Linuksa włączenie obsługi Bluetooth wymagało kom- pilacji własnej wersji jądra i niezbędnych narzędzi. Dostępne też były różnorodne stosy protokołu Bluetooth, z których każdy miał własne funkcje, obsługę kart i słabe punkty. W wersji 2.6 jądra stos BlueZ został wybrany jako oficjalnie wspierana metoda korzystania z protokołu Bluetooth w Linuksie, i na nim też skupimy się w niniejszym podrozdziale. Bluetooth, telefony komórkowe i GPS | 21 SPOSÓB 1. Bluetooth w systemie Linux Najpierw należy sprawdzić, czy posiadany adapter Bluetooth jest obsługiwany przez BlueZ. Dość aktualną listę obsługiwanych urządzeń można było do niedawna znaleźć pod adresem http://www.holtmann.org/linux/bluetooth/devices.html. Jednakże w marcu 2005 roku informacje te zostały usunięte po tym, jak grupa Bluetooth SIG zagroziła konse- kwencjami prawnymi. Oznacza to zasadniczo, że związek firm utrzymujący standard Bluetooth nie chce, by ktokolwiek informował, że ich urządzenia są zgodne z Linuksem — o ile nie zapłaci SIG mnóstwa pieniędzy i nie wypełni stosu papierów. Jesteśmy więc zdani na własne siły. Najlepszym chyba miejscem, gdzie można znaleźć porady, jest grupa dyskusyjna BlueZ Users, dostępna pod adresem http://www.bluez.org/lists.html. Następnie należy sprawdzić, czy w jądrze systemu jest uruchomiona obsługa Bluetooth. Jądra dostarczane w dystrybucjach Red Hat 9.0 oraz Debian „Sarge” zawierają już ob- sługę Bluetooth. Żeby sprawdzić, czy jądro obsługuje Bluetooth, należy jako użytkownik root wydać polecenia modprobe rfcomm. Jeżeli uruchomienie programu modprobe nie powiedzie się, należy zainstalować pakiety obsługujące Bluetooth. Użytkownicy systemów Red Hat i Fedora powinni zainstalować te pakiety za pomocą narzędzia yum lub rpm. Zakładając, że używany jest menedżer okien GNOME, polecenie wygląda następująco: yum install bluez-utils gnome-bluetooth Użytkownicy dystrybucji Debian i Ubuntu powinni zainstalować pakiety za pomocą na- rzędzia apt: apt-get install bluez-utils gnome-bluetooth Teraz kilka słów o konfiguracji urządzeń opartych na układzie UART (czyli nie używa- jących USB). W przypadku użycia adaptera Bluetooth USB można ten akapit opuścić. Urządzenia typu szeregowego, do których należą konwertery szeregowe i karty PCM- CIA, muszą zostać jawnie „dołączone” do interfejsu kontrolera Bluetooth za pomocą programu hciattach. Po podłączeniu urządzenia odpowiedni sterownik jądra może zała- dować się automatycznie, czemu towarzyszyć będzie odpowiedni zapis w dzienniku /var/log/messages. Do urządzeń opartych na układzie UART istnieją odniesienia w postaci /dev/ttySn, gdzie n oznacza jakąś liczbę całkowitą. Urządzenie dołącza się do kontrolera Bluetooth, wy- dając polecenie /sbin/hciattach /dev/ttySn. Tak, jak w przypadku dobrych na- rzędzi uniksowych, jeżeli nie pojawi się żaden komunikat, to oznacza to, że program hciattach zadziałał prawidłowo. W przeciwnym razie należy sprawdzić, czy użyte zo- stało odpowiednie urządzenie oraz odwołać się do dokumentacji man. Po prawidłowym uruchomieniu programu hciattach w pliku /etc/bluetooth/uart należy umie- ścić odwołanie do urządzenia — po to, by urządzenie zostało dołączone do kontrolera Bluetooth w czasie uruchamiania systemu. Jeżeli plik ten nie istnieje, należy go utworzyć. W pliku należy umieścić pojedynczy wiersz /dev/ttySn any i zastąpić n odpowiednim numerem urządzenia szeregowego. 22 | Bluetooth, telefony komórkowe i GPS Bluetooth w systemie Windows XP SPOSÓB 2. Teraz, kiedy wszystko jest już zainstalowane, należy podłączyć adapter Bluetooth i jako użytkownik root wydać polecenie etc/rc.d/init.d/bluetooth start. W syste- mach Debian i Ubuntu należy wydać polecenie /etc/init.d/bluez-utils start. W pliku dziennika /var/log/messages powinny pojawić się odpowiednie komunikaty stanu. Zakładając, że wszystko działa poprawnie, za pomocą polecenia chkconfig lub za po- mocą dowiązania ręcznego można dodać skrypt Bluetooth do odpowiedniego katalogu rc.d domyślnego poziomu startowego. Podczas instalacji pakietu zostało to już zapewne skonfigurowane, lecz nie zaszkodzi sprawdzić. Następnie należy uruchomić program hciconfig. Powinny się pojawić następujące in- formacje: hci0: Type: USB BD Address: 00:11:22:33:44:55 ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8 UP RUNNING PSCAN ISCAN RX bytes:99 acl:0 sco:0 events:13 errors:0 TX bytes:296 acl:0 sco:0 commands:12 errors:0 Jeżeli nic się takiego nie pojawiło, należy sprawdzić, czy uruchomiony jest program hcid i czy w dzienniku zdarzeń /var/log/messages nie ma żadnych komunikatów o błędach. Wi- doczny wyżej adres BD (BD Address) jest niepowtarzalnym identyfikatorem adaptera Bluetooth, podobnym do adresu MAC urządzeń Ethernet. Teraz w polu działania adaptera Bluetooth należy umieścić inne urządzenie Bluetooth i sprawdzić, czy jest ono wykrywane przy skanowaniu. Następnie należy wydać polece- nie hcitool scan. Skanowanie może zająć od 15 do 20 sekund, po których powinny pojawić się informacje typu: $ hcitool scan Scanning ... 00:99:88:77:66:55 Nokia3650 Teraz wydając polecenie sdptool browse 00:99:88:77:66:55, można przetestować urządzenie i sprawdzić, jakiego rodzaju usługi świadczy. Powinna pojawić się długa li- sta oferowanych usług, zawierająca informacje, które można wykorzystać przy konfigu- racji dostępu do tych usług. — Schuyler Erle S P O S Ó B 2. Bluetooth w systemie Windows XP Bezprzewodowy standard Bluetooth jest doskonałym sposobem komunikowania ze sobą komputerów i różnorodnych gadżetów. Oto, jak jego obsługę można skonfigurować w systemie Windows XP. Obsługa łączności bezprzewodowej Bluetooth pojawia się dziś w najróżniejszych urzą- dzeniach, a oprogramowanie jest łatwe w użyciu. Niewielu użytkowników wie jednak, jak ten mechanizm działa. Niniejszy sposób opisuje podstawy Bluetooth i konfigurowa- nia niektórych typów urządzeń Bluetooth. Zawiera też odnośniki do wartościowych źródeł informacji mówiących o tym, jak można używać technologii Bluetooth w życiu codziennym. Bluetooth, telefony komórkowe i GPS | 23 SPOSÓB 2. Bluetooth w systemie Windows XP Niektórzy ludzie mylą Bluetooth z 802.11 (Wi-Fi), ponieważ oba standardy są technolo- giami bezprzewodowymi. Lecz sieci Wi-Fi służą głównie do łączenia komputerów i uzy- skiwania łączności z Internetem, podczas gdy Bluetooth służy do komunikacji pomiędzy różnorodnymi urządzeniami. Skuteczne wykorzystanie Wi-Fi wymaga, by łączność była dostępna w każdym zakątku przestrzeni życiowej użytkownika, natomiast Bluetooth najlepiej sprawdza się na krótkich dystansach. Praktyczny zasięg komunikacji Bluetooth w większości przypadków wynosi zaledwie 10 metrów. Bluetooth może służyć do łączenia urządzeń najróżniejszych typów — komputerów osobi- stych, telefonów komórkowych, zestawów słuchawkowych do tych telefonów, PDA, klawiatur, przenośnych systemów gier komputerowych, słuchawek audio, odbiorników GPS, drukarek, aparatów cyfrowych, skanerów kodów paskowych, sprzętu medycznego, a nawet samochodów. Każde urządzenie obsługuje jeden lub więcej profili decydujących o tym, z jakimi innymi urządzeniami może się komunikować i jak ta komunikacja bę- dzie się odbywać. Gdy w dwóch urządzeniach dostępny jest ten sam profil, urządzenia mogą się komunikować; w przeciwnym razie nawet nie podejmą próby łączności. Instalacja Bluetooth Z technologią Bluetooth zetknąłem się w praktyce po raz pierwszy, gdy potrzebowałem nowej myszy do laptopa. Nie chciałem kupować urządzenia z portem podczerwonym z uwagi na problemy z linią widoczności, lecz urządzenie Bluetooth wyglądało na idealne rozwiązanie. Kupiłem mysz bezprzewodową wyposażoną w Bluetooth i brelok Blueto- oth podłączany do portu USB laptopa. Poza takimi zewnętrznymi adapterami dostępne są karty Bluetooth, instalowane w gniazdach PCI komputerów stacjonarnych. Procedura instalacji w obu przypadkach wygląda tak samo. Mechanizm Plug-and-Play w systemie Windows XP działa na tyle skutecznie, że zwykle po prostu podłączam nowe urządzenie, używając instalacyjnej płyty CD dołączonej do sprzętu tylko wtedy, gdy muszę. Lecz z uwagi na sposób działania Bluetooth najlepiej jest w pierwszej kolejności zainstalować oprogramowanie, co daje okazję do skonfigurowa- nia Bluetooth przed użyciem. Proces instalacji oprogramowania zwykle obejmuje standardowe strony kreatora, zada- jące pytania, gdzie zainstalować oprogramowanie i tak dalej. Program instalacyjny może wyświetlić ostrzeżenie o urządzeniach Bluetooth i podpisanych urządzeniach. Jest to śro- dek ostrożności i udogodnienie dla użytkownika. W przypadku kliknięcia OK program instalacyjny tymczasowo wyłączy ostrzeżenia o podpisywanych sterownikach na czas instalacji adaptera Bluetooth. W przeciwnym razie wyświetliłoby się mnóstwo komuni- katów o niepodpisanych sterownikach. Po zakończeniu instalacji należy podłączyć adapter Bluetooth. W przypadku karty PCI wymaga to wyłączenia komputera, włożenia karty do wolnego gniazda i ponownego włączenia PC. System Windows XP wykryje adapter i skojarzy sterowniki z zainstalo- wanymi uprzednio. Zapewne podczas instalowania sterowników Bluetooth w zasobniku systemowym pojawi się kilka komunikatów. 24 | Bluetooth, telefony komórkowe i GPS Bluetooth w systemie Windows XP SPOSÓB 2. Gdy system Windows XP zakończy ładowanie sterowników, będzie można rozpocząć konfigurowanie adaptera Bluetooth. Kliknięcie ikony My Bluetooth Places, przedstawio- nej na rysunku 1.1, otworzy okno, które umożliwi wykrycie i przeglądanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w pobliżu. Ikona Bluetooth pojawia się również na pasku za- dań w zasobniku systemowym; ma postać niebieskiego owalu z runiczną literą B. Litera ta w zasobniku systemowym zmienia kolor w zależności od stanu połączenia Bluetooth — czerwony, gdy nie jest podłączony żaden adapter Bluetooth, biały, gdy adapter jest podłączony i zielony, gdy urządzenie komunikuje się z PC. Rysunek 1.1. Ikona pulpitu My Bluetooth Places Pora otworzyć okno My Bluetooth Places. Jeśli w pobliżu znajduje się włączone urządze- nie Bluetooth, to może pojawić się na liście. Na razie zignorujemy wszelkie urządzenia, przechodząc proces konfiguracji. W lewym górnym rogu My Bluetooth Places znajduje się lista łączy pod nagłówkiem Bluetooth Tasks. Należy kliknąć łącze Bluetooth Setup Wizard. Dostępne opcje, przedstawione na rysunku 1.2, wiążą się z planowanym zastosowaniem adaptera Bluetooth. Na razie wybierzemy ostatnią opcję, zaczynającą się od I want to change the name…. Rysunek 1.2. Bluetooth Setup Wizard Bluetooth, telefony komórkowe i GPS | 25 SPOSÓB 2. Bluetooth w systemie Windows XP Aby skonfigurować usługę dla konkretnego typu urządzenia, na przykład myszy lub drukarki, należy kliknąć przycisk opisany I know the service I want to use…. Aby połączyć się z określonym urządzeniem (jeśli w okolicy używane jest więcej niż jedno urządzenie Bluetooth), należy wybrać przycisk I want to find a specific Bluetooth device… i kliknąć Next. W tym oknie należy podać nazwę komputera i wybrać typ (laptop lub stacjonarny). Poda- łem nazwę komputera niewiele mówiącą, ponieważ ta wartość jest rozgłaszana w eter. Gdy ktoś chce włamać się do komputera wyposażonego w Bluetooth, może użyć tej in- formacji na swoją korzyść. Kliknięcie przycisku Finish powoduje powrót do My Bluetooth Places. Jeśli ta czynność nie została wcześniej wykonana, pora włączyć urządzenie Bluetooth i upew- nić się, że działa poprawnie. Należy ponownie kliknąć łącze Bluetooth Setup Wizard. Tym razem z ekranu opcji należy wybrać I know the service I want to use… i kliknąć przycisk Next. Kreator przedstawi kompletną listę usług, z którymi może się komunikować. Tutaj później będziemy mogli dodawać drukarki, zestawy słuchawkowe itp. Aby skonfigurować mysz, należy przewinąć listę do ostatniej pozycji, wybrać Human Interface Device i kliknąć przycisk Next. Następny ekran, przedstawiony na rysunku 1.3, włącza szukanie przez Windows XP urządzeń w zasięgu sieci Bluetooth. Jeśli urządzenie nie pojawi się na liście, należy upewnić się, czy jest włączone i czy działa poprawnie. Na obudowie urządzenia może znajdować się przycisk Connect lub Pair, który należy nacisnąć, by rozpocząć komunikację z PC. Jeśli w okolicy znajduje się wiele urządzeń, możemy użyć rozwijanego menu pod listą, by wyświetlić tylko urządzenia określonego typu. Jeśli szukane urządzenie znajduje się na liście, należy zaznaczyć je i kliknąć przycisk Next. Rysunek 1.3. Ekran Bluetooth Device Selection 26 | Bluetooth, telefony komórkowe i GPS Bluetooth w systemie Windows XP SPOSÓB 2. Teraz kreator Bluetooth podejmie próbę połączenia się z urządzeniem. Jeśli nie wystąpią żadne problemy, powinno pojawić się okno potwierdzenia, przedstawione na rysunku 1.4. W ten sposób możemy zorientować się, czy szukane urządzenie jest dostępne i czy komunikuje się z komputerem. Po kliknięciu przycisku potwierdzenia mysz i PC zostaną sparowane. Jeśli to okno pojawi się, gdy nie będziemy się go spodziewać, może to ozna- czać, że ktoś w okolicy próbuje skomunikować się z naszym komputerem przez łącze Bluetooth. Rysunek 1.4. Okno potwierdzenia Bluetooth Jeśli do komputera ma być podłączonych więcej urządzeń Bluetooth, należy dodawać je kolejno w kreatorze Bluetooth Setup Wizard, wybierając dla każdego urządzenia opcję I know the service I want to use… . Konfiguracja wielu urządzeń wygląda podobnie jak w przypadku myszy z naszego przykładu, aczkolwiek po nawiązaniu połączenia może być wymagane ustawienie specjalnych opcji, właściwych dla danego typu urządzenia. Zabezpieczanie łącza Bluetooth Technika Bluetooth może zwiększyć wygodę korzystania z urządzeń komputerowych, eliminując potrzebę stosowania kabli. Niestety, ponieważ sygnał jest rozgłaszany na otwar- tych częstotliwościach, każdy może słuchać lub nawet uczestniczyć w dyskusji. Z tego po- wodu niezbędne jest podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Pierwszym zabezpieczeniem jest włączanie tylko usług niezbędnych w komputerze. W kre- atorze Bluetooth Setup Wizard opcja I want to configure the Bluetooth services… pozwala włączać i wyłączać różne typy komunikacji Bluetooth. Należy wyłączyć wszystkie, które w danej chwili nie są potrzebne i po zakończeniu konfiguracji kliknąć Finish. Usługi te będzie można z łatwością włączyć ponownie za pomocą wspomnianego kreatora lub z łącza oznaczonego View My Bluetooth Services. Następnym środkiem ostrożności jest blokada urządzeń. Należy przejść do My Bluetooth Places i wybrać łącze View or modify configuration. Okno Bluetooth Configuration, przed- stawione na rysunku 1.5, pozwala wybrać, jak interfejs Bluetooth będzie komunikował się ze światem zewnętrznym. Bluetooth, telefony komórkowe i GPS | 27 SPOSÓB 2. Bluetooth w systemie Windows XP Rysunek 1.5. Okno Bluetooth Configuration Tu należy kliknąć zakładkę Accessibility i usunąć zaznaczenie opcji Let other Bluetooth devices discover this computer. Uniemożliwi to niepożądane dołączanie się nieznanych urządzeń. Zakładka Discovery pozwala konfigurować, które urządzenia interfejs może wykrywać. Jest to przydatne w środowisku biurowym, gdzie działa wiele różnych urządzeń Blu- etooth. Zakładka Local Services pozwala skonfigurować, jak różne typy urządzeń będą komunikować się z usługami (programami) zainstalowanymi w PC. Będzie to niezbędne do synchronizowania PDA, słuchania muzyki i przesyłania plików. Dwa dość powszechnie znane problemy z bezpieczeństwem łączy Bluetooth noszą nazwy Bluejacking i Bluesnarfing. Oba te eksploity wymagają, by napastnik znajdował się w za- sięgu interfejsu, czyli o niecałe 10 metrów od ofiary (typowy zasięg Bluetooth w większości telefonów i laptopów). Bluejacking polega na wysyłaniu niezamówionych komunikatów do urządzenia Bluetooth, najczęściej do telefonu. Metoda zwykle stosowana jest jako żart: telefon zaczyna wibrować i pojawia się komunikat krytykujący fryzurę użytkownika lub model telefonu, którego używa. Napastnik będzie na pewno w pobliżu i najprawdopo- dobniej będzie miał 15 lat. Technika Bluesnaring jest bardziej niebezpieczna, ponieważ napastnik może pobrać książkę adresową i dane kontaktowe z telefonu. W obu przy- padkach, jeśli wyłączymy w telefonie interfejs Bluetooth i nie będzie on używany, nie będziemy mieć z tym problemów. Sieci komputerowe Bluetooth Bluetooth ma wiele funkcji podobnych do oferowanych przez Wi-Fi. W sieciach Bluetooth maksymalna szybkość transmisji wynosi około 100 000 bajtów na sekundę, czyli znacz- nie mniej niż w 802.11. Na dodatek ograniczony zasięg oznacza, że urządzenia muszą znajdować się blisko siebie. Z tego powodu Bluetooth nie jest liczącym się rywalem dla 802.11 w typowych sieciach komputerowych. 28 | Bluetooth, telefony komórkowe i GPS Łączenie systemu Mac OS X z telefonem wyposażonym w Bluetooth SPOSÓB 3. Zdarzają się jednak okazje, gdy sieć ad hoc zbudowana z urządzeń Bluetooth okazuje się przydatna. Jeśli w okolicy nie ma sieci komputerowej i nikt nie ma pod ręką dyskietki lub pamięci flash, możemy posłużyć się techniką Bluetooth, by wymieniać pliki pomię- dzy komputerami. Należy jednak pamiętać, że szybkość transmisji danych Bluetooth jest znikoma w porównaniu z 802.11, więc rozwiązanie ma ograniczone zastosowania. Szczegóły parowania przez Bluetooth Windows PC z innym urządzeniem, na przykład telefonem komórkowym, by połączyć się z Internetem, zostały opisane w podrozdziale „Łączenie Windows XP z telefonem wyposażonym w Bluetooth” [Sposób 5.]. Inne zasoby · Serwis WWW O’Reilly Wireless (http://wireless.oreilly.com) zawiera wiele cennych informacji związanych z technologią Bluetooth. · Książka Windows XP Unwired autorstwa Wei-Meng Lee (O’Reilly) jest dobrym źródłem porad związanych z Bluetooth. · „Łączenie Windows XP z telefonem wyposażonym w Bluetooth” [Sposób 5.]. — Eric Cloninger S P O S Ó B 3. Łączenie systemu Mac OS X z telefonem wyposażonym w Bluetooth Żadnego hotspotu w okolicy? Mac i telefon wyposażony w Bluetooth pozwolą połączyć się z Internetem praktycznie wszędzie. Gdy pakiet usług telefonii komórkowej [Sposób 17.] obejmuje jakąś usługę transmisji danych — GPRS, EDGE, 1xRTT lub dowolny pokrewny skrót — możemy wykorzystać ten dostęp za pomocą telefonu z Bluetooth i komputera Mac, aby połączyć się z Interne- tem. Zalety tego rozwiązania są oczywiste: nie jest potrzebny punkt dostępowy w otoczeniu, nie musimy płacić za dostęp do obszaru aktywnego, a łączność w sieci telefonii komórkowej jest dostępna (niemal) wszędzie. W systemie Mac OS X dostęp do danych przez sieć komórkową jest prosty. Poniższy opis przedstawia łączenie telefonu z systemem Mac po raz pierwszy. Wystarczy kilka minut, by zacząć korzystać z minut pakietu transmisji danych. Wymogi Oczywiście niezbędny jest Mac z kartą Bluetooth. Od kilku lat Bluetooth jest standardem w większości modeli PowerBook i jest dostępny jako opcja w wielu innych modelach komputerów Mac, w tym iBook, PowerMac i iMac. Dostępne są też adaptery Bluetooth innych producentów, na przykład D-Link, praktycznie dla każdego Maca z portem USB. Po drugie, potrzebny będzie telefon wyposażony w interfejs Bluetooth. Firma Apple utrzymuje listę telefonów (http://www.apple.com/macosx/features/isync/devices.html), o których Bluetooth, telefony komórkowe i GPS | 29 SPOSÓB 3. Łączenie systemu Mac OS X z telefonem wyposażonym w Bluetooth wiadomo, że współpracują z programem iSync, zawartym w systemie Mac OS X i now- szych. Wiele telefonów nieobecnych na liście również bez problemu można parować z systemem Mac i używać ich do łączenia się z Internetem. Ross Barkman utrzymuje pod adresem http://www.taniwha.org.uk stronę z zaktualizowanymi skryptami modemów i informacjami o telefonach komórkowych wyposażonych w Bluetooth, których można używać z systemem Mac OS X. Dodawanie urządzenia Mac OS X wyświetla wygodną ikonę Bluetooth w pasku menu. Kliknięcie tej ikony otwiera menu rozwijane, jak na rysunku 1.6. Aby zacząć konfigurację, należy kliknąć Set up Bluetooth Device... . Rysunek 1.6. Menu Bluetooth Upewnij się, że telefon jest włączony, że jest w nim włączony interfejs Bluetooth i że te- lefon jest wykrywalny. W nowym oknie pojawi się zapytanie o typ urządzenia. Wybierz Mobile Phone i kliknij Continue. Mac OS X wyszuka telefon za pomocą Bluetooth, jak na rysunku 1.7. Rysunek 1.7. Znajdowanie telefonu Bluetooth 30 | Bluetooth, telefony komórkowe i GPS Łączenie systemu Mac OS X z telefonem wyposażonym w Bluetooth SPOSÓB 3. Wybierz telefon z listy i kliknij Continue. System Mac podejmie teraz próbę sparowania z te- lefonem komórkowym. Gdy to nastąpi, okno komunikatu w systemie Mac poda sześcio- cyfrowy numer, który należy wpisać w telefonie. Konfiguracja różni się w zależności od modelu telefonu, więc po wskazówki odsyłam do podręcznika użytkownika telefonu. Po ukończeniu procesu parowania oprogramowanie zapyta, które usługi mają być uży- wane z telefonem, jak na rysunku 1.8. Rysunek 1.8. Ekran konfiguracji telefonu Bluetooth O ile telefon komórkowy nie ma służyć jako drogi, lecz nader mierny modem analogowy, należy wybrać ostatnią opcję w tym oknie: Use a direct, higher speed connection to reach your Internet Service Provider. Konfiguracja połączenia Pora na prawdziwą zabawę. Na rynku dostępne są setki telefonów wyposażonych w Blu- etooth, a każdy z nich może mieć inną konfigurację. Przedstawię trzy różne konfiguracje dla większych dostawców usług telefonicznych w USA. W przypadku innego kraju lub innego dostawcy usług konieczne będzie wyszukanie ustawień online lub kontakt z ope- ratorem sieci. Każda konfiguracja połączenia wymaga nazwy użytkownika, hasła, łańcucha CID (ina- czej „APN” u operatorów GSM lub „numer telefonu” u operatorów CMA) oraz skryptu modemu. System Mac OS X zawiera domyślnie skrypty modemów dla wielu popular- nych producentów telefonów komórkowych, lecz jeśli dla jakiegoś modelu brakuje skryptu, powinien być dostępny na stronie Rossa Barkmana. Bluetooth, telefony komórkowe i GPS | 31 SPOSÓB 3. Łączenie systemu Mac OS X z telefonem wyposażonym w Bluetooth Nasze przykładowe połączenie, przedstawione na rysunku 1.9, obowiązuje dla abonen- tów GPRS T-Mobile. Wprawdzie w tym połączeniu nie jest stosowana nazwa użytkow- nika ani hasło, lecz potrzebny jest łańcuch APN do wprowadzenia w polu CID. Rysunek 1.9. Konfiguracja GPRS w sieci T-Mobile Tabela 1.1 przedstawia nazwy użytkowników, hasła i APN dla popularnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Tabela 1.1. Ustawienia sieci u operatorów telefonii komórkowej Operator Nazwa użytkownika Plus GSM Brak Hasło Brak APN www.plusgsm.pl lub internet ERA GSM Orange Heyah erainternet erainternet erainternet internet heyah internet internet heyah heyah.pl Serwis przeglądarki Opera dla dostawców GSM zawiera doskonałą listę APN pod adresem http://www.opera.com/products/mobile/docs/connect/. 32 | Bluetooth, telefony komórkowe i GPS Łączenie systemu Mac OS X z telefonem wyposażonym w Bluetooth SPOSÓB 3. Ostatnią niezbędną czynnością będzie sprawdzenie, czy ustawienia sieci są skonfiguro- wane do korzystania z nowego połączenia. Należy otworzyć System Preferences i kliknąć Network. W sekcji Network Port Configurations należy upewnić się, czy zostało zaznaczone połączenie nowego telefonu. Na koniec pozostaje kliknąć zakładkę PPP i sprawdzić, czy za- wiera informacje wprowadzone podczas konfiguracji łącza Bluetooth, jak na rysunku 1.10. Rysunek 1.10. Ustawienia sieci dla operatora T-Mobile Dobierając typ modemu, należy wybrać model najbardziej zbliżony do posiadanego tele- fonu. Jeśli na liście nie ma odpowiedniego modelu, możemy wypróbować skrypt telefonu z zewnętrznego źródła. Doskonały serwis, pełen skryptów dla różnych modeli nowych telefonów (w tym 3G i GPRS) dostępny jest pod adresem http://www.taniwha.org.uk. Na- leży pobrać skrypty dla swojego telefonu, zainstalować je w katalogu /Library/Modem Scripts/ i uruchomić ponownie System Preferences. Na koniec możemy włączyć dla połączenia Bluetooth wybieranie numeru na żądanie. W oknie Network Preferences należy wybrać modem Bluetooth, kliknąć PPP Options, a następnie zaznaczyć pole wyboru Connect automatically when needed. Następnie należy wyświetlić Network Port Configurations i przeciągnąć wiersz Bluetooth gdzieś na koniec listy. Pod- czas nawiązywania połączenia z Internetem Mac próbuje użyć każdego połączenia po kolei, zaczynając od góry listy. W moim laptopie uporządkowałem połączenia od naj- szybszego do najwolniejszego: najpierw FireWire, następnie Ethernet, AirPort, Bluetooth i na końcu Internal Modem. Bluetooth, telefony komórkowe i GPS | 33 SPOSÓB 4. Łączenie systemu Linux z telefonem wyposażonym w Bluetooth Teraz po uruchomieniu dowolnego programu próbującego połączyć się z Internetem Mac automatycznie wybierze telefon Bluetooth, gdy inne połączenia nie będą dostępne. Miłej zabawy! S P O S Ó B 4. Łączenie systemu Linux z telefonem wyposażonym w Bluetooth Tam, gdzie nie ma sieci Wi-Fi, telefonu z Bluetooth można użyć jako modemu. Bez wątpienia sama możliwość skanowania najbliższych urządzeń Bluetooth z kompu- tera z systemem Linux szybko przestanie być atrakcyjna i przyjdzie pora na wykorzy- stanie nowego połączenia Bluetooth do jakiegoś konkretnego celu. Czyż nie byłoby inte- resujące móc używać telefonu komórkowego jako modemu wszędzie tam, gdzie nie ma sieci Wi-Fi? Bluetooth obsługuje kilka profili definiujących sposób, w jaki urządzenia Bluetooth ko- munikują się ze sobą. W tym przypadku należy skorzystać z profilu połączeń komuto- wanych DUN (ang. Dial-up Networking), wykorzystującego protokół RFCOMM, emulu- jący łącze szeregowe pomiędzy dwoma urządzeniami. Za pomocą protokołu RFCOMM można połączyć komputer z telefonem, a następnie — uruchamiając program pppd — uzyskać dostęp do Internetu. Program ten powinien działać z wszelkimi protokołami mobilnej transmisji danych, w tym CPD, GPRS, EDGE, 1xRTT i 1xEV-DO. Więcej infor- macji na temat powyższych skrótów zawiera [Dodatek A]. Parowanie telefonu Jeżeli obsługa Bluetooth jest już skonfigurowana [Sposób 1.], należy umieścić telefon w za- sięgu komputera i rozpocząć jego skanowanie za pomocą programu hcitool. Załóżmy, że skanowanie się powiodło i że program hcitool poinformował, że adresem BD telefonu jest 00:11:22:33:44:55. To, czy w zasięgu znajduje się urządzenie obsługujące profil DUN, można sprawdzić też za pomocą polecenia sdptool: $ sdptool search DUN Inquiring ... Searching for DUN on 00:11:22:33:44:55 ... Service Name: Dial-up Networking Service RecHandle: 0x10001 Service Class ID List: Dialup Networking (0x1103) Generic Networking (0x1201) Protocol Descriptor List: L2CAP (0x0100) RFCOMM (0x0003) Channel: 1 34 | Bluetooth, telefony komórkowe i GPS Łączenie systemu Linux z telefonem wyposażonym w Bluetooth SPOSÓB 4. Numer kanału należy zanotować — przyda się później. Jak widać, programy hcitool i sdptool oferują dużo przydatnych funkcji diagnostycznych Bluetooth, o których można się do- wiedzieć z odpowiednich stron dokumentacji man. Jednak przed połączeniem się z telefonem należy pomiędzy Linuksem a telefonem skon- figurować tak zwane parowanie urządzeń (ang. device pairing), za sprawą którego tele- fon będzie „wiedział”, że ma umożliwić dostęp komputerowi do swoich usług i (być może) na odwrót. Kod PIN komputera znajduje się w pliku /etc/bluetooth/pin i powinno się go zmienić na inny — poufny. Należy pamiętać, że parowanie w Bluetooth nie jest szczególnie bezpiecznym procesem. Specjaliści od zabezpieczeń znaleźli metody przechwycenia procesu parowania, a nawet zdalnego wymuszenia ponownego sparowania. Dopóki nie zostanie znalezione jakieś rozwiązanie, najlepiej jest często zmieniać PIN i używać numeru PIN o maksymalnej długości 16 znaków. Większość telefonów ma PIN Bluetooth, który można skonfigurować w telefonie. W skład pakietu BlueZ wchodzi niewielki, napisany w języku Python program bluepin, który w ra- zie potrzeby uruchamia okno dialogowe GTK+ i prosi o podanie numeru PIN. Ten pro- gram najwyraźniej jednak nie działa we wszystkich dystrybucjach Linuksa. Co więcej, kto chciałby być za każdym razem proszony o kod PIN? Kody PIN różnych urządzeń Bluetooth można zapisać w poniższym skrypcie napisanym w języku Perl, który należy umieścić w pliku /etc/bluetooth/pindb: #!/usr/bin/perl while ( ) { print PIN:$1 if /^$ARGV[1]s+(w+)/o; } __DATA_ _ # Poniżej należy wpisać kody PIN Bluetooth w parach - adres_BD kod_PIN # - oddzielone znakiem odstępu (np. spacją), po jednej parze w każdym wierszu. # 00:11:22:33:44:55 11111 Właścicielem pliku /etc/bluetooth/pindb powinien być użytkownik root, a do pliku należy nadać uprawnienia dostępu chmod 0700 — wszystko po to, by zwykli użytkownicy nie mogli podejrzeć kodów PIN urządzeń Bluetooth. Odpowiednia sekcja opcji pliku /etc/ bluetooth/hcid.conf powinna wyglądać tak, jak przedstawiono poniżej: options { autoinit yes; security auto; pairing multi; pin_helper /etc/bluetooth/pindb; } W ten sposób urządzenia HCI są konfigurowane w momencie uruchamiana się systemu operacyjnego. Możliwe jest parowanie urządzeń, a hcid będzie zgłaszał programowi pindb żądanie podania numeru PIN w przypadku każdego urządzenia. Po dokonaniu zmian Bluetooth, telefony komórkowe i GPS | 35 SPOSÓB 4. Łączenie systemu Linux z telefonem wyposażonym w Bluetooth w pliku /etc/bluetooth/hcid.conf należy ponownie uruchomić program hcid za pomocą pole- cenia /etc/rc.d/init.d/bluetooth restart. Teraz, kiedy komputer jest skonfigurowany do parowania, podobnie należy skonfigu- rować telefon. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Proces kon- figuracji telefonu często wymaga, by telefon mógł przeskanować adapter Bluetooth komputera, wobec czego komputer musi znaleźć się w zasięgu telefonu, a adapter Blu- etooth musi być włączony. Jego interfejs otrzyma prawdopodobnie nazwę BlueZ (0) lub podobną, chyba że w pliku hcid.conf zmieniono opcję „name”. Parowanie w telefonie należy skonfigurować jako „trusted” (zaufane) lub jego odpowiednik — po to, by za każdym razem, gdy wykonywane będzie połączenie z systemu Linux, użytkownik tele- fonu nie był proszony o jego zweryfikowanie. Teraz, kiedy w pobliżu znajduje się oferujące połączenie komutowane urządzenie, z któ- rym ustanowiono parowanie, następną czynnością jest powiązanie z tym urządzeniem interfejsu RFCOMM. Najpierw za pomocą polecenia ls -l /dev/rfcomm* należy sprawdzić, czy w katalogu /dev znajdują się pozycje RFCOMM. Jeżeli polecenie ls nie znajdzie poszukiwanych plików („No such file or directory”), należy utworzyć wpisy 64 urządzeń RFCOMM, przełączając się na konto superużytkownika i wykonując polecenia: # for n in `seq 0 63`; do mknod -m 660 /dev/rfcomm$n c 216 $n; done # chown root:uucp /dev/rfcomm* W przypadku systemów Debian i Ubuntu za pomocą polecenia chown należy przypisać urządzenia RFCOMM do grupy dialout, a nie uucp. Teraz jako superużytkownik należy — za pomocą polecenia rfcomm pakietu bluez-utils — powiązać urządzenie /dev/rfcomm0 z telefonem na kanale, którego numer dla profilu DUN uzyskano wcześniej za pomocą programu sdptool: # rfcomm bind /dev/rfcomm0 00:11:22:33:44:55:66 1 Jeżeli powiązanie przebiegło pomyślnie, to — jak przystało na dobre polecenie uniksowe — program rfcomm nie odpowie żadnym komunikatem. Że faktycznie operacja została wykonana poprawnie, można dowiedzieć się, wydając polecenie rfcomm bez argumentów: # rfcomm rfcomm0: 00:11:22:33:44:55 channel 1 clean Konfiguracja sieci PPP Teraz to urządzenie szeregowe można traktować tak, jak zwykły modem. Żeby to udo- wodnić, można — jako użytkownik root — uruchomić program minicom i przełączyć urządzenie szeregowe na /dev/rfcomm0. Gdy program terminala uruchomi się, należy wpisać AT i nacisnąć Enter. Jeżeli telefon odpowie komunikatem OK, możemy sobie po- gratulować — ustanowiono połączenie z telefonem komórkowym poprzez Bluetooth. 36 | Bluetooth, telefony komórkowe i GPS Łączenie systemu Linux z telefonem wyposażonym w Bluetooth SPOSÓB 4. Zanim wykonana zostanie następna czynność, w pliku /etc/bluetooth/rfcomm.conf należy wpisać poniższe wiersze, dzięki którym urządzenie RFCOMM będzie konfigurowane podczas uruchamiania Bluetooth: rfcomm0 { # Automatycznie wiąże urządzenie w momencie uruchamiania bind yes; device 00:11:22:33:44:55; channel 1; comment Moj telefon ; } Do połączenia się z Internetem pozostało już tylko wykonanie niewielkiego kroku. W pliku /etc/ppp/peers/gprs należy umieścić następujące wiersze: /dev/rfcomm0 connect /usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/peers/gprs.chat noauth defaultroute usepeerdns lcp-echo-interval 65535 debug Natomiast poniższe wiersze należy zapisać w pliku /etc/ppp/peers/gprs.chat: TIMEOUT 15 ECHO ON HANGUP ON AT OK ATZ OK ATD*99# W przypadku korzystania z programu wvdial do pliku /etc/wvdial.conf należy dodać: [Dialer gprs] Modem = /dev/rfcomm0 Phone = *99# Username = foo Password = bar Europejscy dostawcy usług przeważnie nadają użytkownikowi jego nazwę oraz hasło; w Stanach Zjednoczonych programowi wvdial ciągle jeszcze podaje się wartości fikcyjne. Tego, co dokładnie należy wpisać, można dowiedzieć się na stronie WWW dostawcy usług. Połączenie GPRS jest uwierzytelnione przez samą obecność telefonu w sieci ko- mórkowej, więc do użycia protokołu PPP nie jest potrzebne dodatkowe uwierzytelnienie. Podany numer telefonu jest standardowym numerem dostępowym GPRS, który — gdy telefon jest skonfigurowany poprawnie — powinien zapewnić natychmiastowe połączenie. Jednak większość telefonów GSM obsługuje kilka punktów dostępowych GPRS, wobec czego w przypadku, gdy domyślne ustawienia telefonu nie są odpowiednie, należy w pro- gramie minicom wpisać polecenie AT+CGDCONT? i nacisnąć klawisz Enter. Telefon wy- świetli listę dostępnych profili PDP (ang. Packet Data Protocol). Z listy tej należy wybrać profil, który wydaje się najbardziej odpowiedni, a następnie zmienić numer telefonu Bluetooth, telefony komórkowe i GPS | 37 SPOSÓB 4. Łączenie systemu Linux z telefonem wyposażonym w Bluetooth GPRS w pliku /etc/wvdial.conf na *99***n#, zastępując n numerem profilu PDP, który ma zostać zastosowany. Gdyby i ten sposób zakończył się niepowodzeniem, należy zwrócić się o pomoc do dostawcy usług. Konfigurację tę można przetestować jako użytkownik root, wydając — w zależności od kon- figuracji — polecenie pppd call gprs lub wvdial gprs i jednocześnie obserwując w drugim oknie dziennik zdarzeń /var/log/messages. Jedyną niedogodnością tej konfiguracji jest to, że w pliku /etc/resolv.conf nie są domyślnie umieszczane serwery nazw. Sposobem na to jest umieszczenie — w przypadku systemu Red Hat — w pliku /etc/sysconfig/network- scripts/ifcfg-ppp0 (lub, gdy trzeba, ppp1, ppp2 i tak dalej) następujących wierszy: # Gdy używa się programu wvdial, należy za pomocą znaku komentarza # wyłączyć zmienną CHATSCRIPT, natomiast włączyć zmienną WVDIALSECT. DEVICE=ppp0 MODEMPORT=/dev/rfcomm0 CHATSCRIPT=/etc/ppp/peers/gprs.chat # WVDIALSECT=gprs W ten sposób połączenie można włączać i wyłączać za pomocą poleceń ifup ppp0 i ifdown ppp0. Żeby to samo uzyskać w systemie Debian, należy zastosować pokaza- ną konfigurację demona pppd i do pliku /etc/network/interfaces dodać wiersze: iface ppp0 inet ppp provider gprs Żeby DNS działał prawidłowo w przypadku dystrybucji innych niż Red Hat i Debian, do pliku /etc/ppp/peers/gprs trzeba dodać poniższe wiersze; połączenie należy wówczas włączać i wyłączać za pomocą poleceń pppd call gprs i killall pppd: welcome cp -b /etc/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf disconnect mv /etc/resolv.conf~ /etc/resolv.conf W zasadzie to wszystko, co trzeba zrobić, by połączyć się z Internetem z dowolnego miejsca, w którym dostępne są usługi GSM. Nie należy się spodziewać jakiś nadzwy- czajnych prędkości — obecnie prędkości w GPRS wahają się od 5 do 20 kb/s, w zależno- ści od usługi, co według obecnych standardów nie jest dużą prędkością, ale i tak można ją uznać za dobrą tam, gdzie nie dysponuje się niczym innym. Jeszcze kilka sposobów Jako dodatek przedstawiony zostanie skrypt iptables, umożliwiający udostępnianie połą- czenia GPRS innym użytkownikom w zasięgu sieci Wi-Fi. Skrypt należy zapisać i uru- chamiać z pliku /etc/ppp/ip-up.local: # Włączenie przekazywania IP oraz filtra rp_filter # (w celu uniemożliwiania podszywania się pod adres IP). echo 1 /proc/sys/net/ipv4/ip_forward echo 1 /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter # Jeżeli trzeba, ładowane są odpowiednie moduły jądra. 38 | Bluetooth, telefony komórkowe i GPS Łączenie Windows XP z telefonem wyposażonym w Bluetooth SPOSÓB 5. for i in ip_tables ipt_MASQUERADE iptable_nat ip_conntrack ip_conntrack_ftp ip_conntrack_irc ip_nat_irc ip_nat_ftp; do modprobe $i 2 /dev/null; done # Maskowanie wszystkiego, co przychodzi spoza interfejsu PPP # (np. ethernet, Wi-Fi itp.). iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp+ -j MASQUERADE A co ze zwykłymi połączeniami komutowanymi? Z wysyłaniem faksów? Okazuje się, że wystarczy zamienić numer dostępowy GPRS na zwykły numer telefonu i (w większości telefonów) uzyska się z tym numerem połączenie o prędkości 9600 bodów. W tej sytuacji konfiguracja programów efax lub mgetty-sendfax do użycia połączenia Bluetooth do wy- syłania faksów z telefonu GSM zostanie pozostawiona jako ćwiczenie dla Czytelnika. — Schuyler Erle S P O S Ó B 5. Łączenie Windows XP z telefonem wyposażonym w Bluetooth Nie trzeba przejmować się tradycyjnymi połączeniami modemowymi, hotspotami ani Wi-Fi. Nieważne, gdzie jesteśmy, Internet jest w zasięgu ręki pod warunkiem, że mamy do dyspozycji telefon komórkowy wyposażony w Bluetooth. Mnóstwo dostępnych dziś telefonów komórkowych zawiera interfejs Bluetooth, a dla po- siadacza takiego telefonu i laptopa z Windows XP dostęp do Internetu jest odległy o jedno połączenie telefoniczne. Wystarczy uruchomić laptop i telefon, połączyć je ze sobą i na- wiązać połączenie internetowe. Oczywiście, niezbędny jest do tego również laptop wy- posażony w Bluetooth. Jeśli laptop nie ma wbudowanego interfejsu Bluetooth, z łatwością można go dodać. Potrzebny jest tylko adapter USB Bluetooth. Urządzenia takie sprzedaje wiele firm, w tym D-Link, Keyspan, Belkin i inne, często za mniej więcej 50 zł. Wystarczy włożyć taki drobiazg do portu USB i zainstalować zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego. W przypadku takiego połączenia nie ma co oczekiwać szybkości porównywalnej z łą- czami szerokopasmowymi — przynajmniej jeszcze nie dziś. Dokładna szybkość połą- czenia zależy od technologii używanej w telefonie i, oczywiście, od jakości połączenia telefonu z siecią komórkową. W dzisiejszych telefonach komórkowych można spodziewać się szybkości transmisji od 20 do 40 kb/s w GSM/GPRS, od 20 do 150 kb/s w EDGE, około 50 – 120 kb/s w CMA 1xRTT oraz od 300 do 500 kb/s w CDMA 1xEV-DO. Ope- rator sieci komórkowej powinien poinformować, której technologii używa. Procedura nawiązywania połączenia wygląda różnie w zależności od modelu telefonu, więc w niniejszym podrozdziale pokażę, jak użyć telefonu Sony Ericsson T68i z łączem Bluetooth. Dla innych modeli telefonów wyposażonych w Bluetooth procedura powinna wyglądać podobnie. Bluetooth, telefony komórkowe i GPS | 39 SPOSÓB 5. Łączenie Windows XP z telefonem wyposażonym w Bluetooth Najpierw należy włączyć telefon komórkowy i laptop i upewnić się, że są w swoim wza- jemnym zasięgu. Aby włączyć radio Bluetooth w telefonie, w modelu Sony Ericsson T68i należy nacisnąć joystick i wybrać Connect ® Bluetooth ® Options ® Operation Mode ® On. Teraz telefon należy skonfigurować jako wykrywalny, aby laptop mógł go znaleźć. W modelu Sony Ericsson T68i należy nacisnąć joystick i wybrać Connect ® Bluetooth ® Dis- coverable. Kolejną czynnością będzie wykrycie telefonu w systemie Windows XP. W Eksploratorze Windows należy przejść do My Bluetooth Places i wybrać View Devices in Range. Powinna pojawić się ikona telefonu Sony Ericsson T68i; należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać Discover Available Services. Pojawi się grupa ikon, reprezentująca listę dostępnych usług. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy usługę Dial-up Networ- king i wybrać Connect Dial-up Networking, jak na rysunku 1.11. Rysunek 1.11. Łączenie z Internetem przez Dial-up Networking Oprogramowanie zapyta, czy zaakceptować lub odrzucić połączenie, czy też dodać do parowanych. Najlepiej wybrać tę ostatnią opcję. Dzięki temu przy następnym połączeniu z Internetem za pomocą laptopa i telefonu komórkowego oba urządzenia wykryją się nawzajem i powtarzanie procesu wykrywania nie będzie potrzebne. Po wybraniu opcji dodania do parowanych urządzeń pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 1.12. Nazwa urządzenia będzie już w nim wypełniona. PIN, który ma posłużyć do parowania urządzeń, należy wpisać w polu kodu PIN. Rysunek 1.12. Parowanie telefonu z laptopem 40 | Bluetooth, telefony komórkowe i GPS Treo jako modem SPOSÓB 6. Dobrze jest używać PIN złożonego z samych cyfr; w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z wprowadzaniem znaków alfanumerycznych w telefonie. W telefonie komórkowym niezbędne będzie zaakceptowanie parowania. Pojawi się okno dialogowe z zapytaniem, czy zaakceptować parowanie. Tu należy wybrać Add to Paired i wpisać ten sam PIN co w laptopie. Od tej chwili łączenie się z Internetem będzie odbywać się tak samo, jak w każdym in- nym połączeniu modemowym. W systemie Windows XP pojawi się znajome okno dia- logowe połączenia, żądające podania nazwy użytkownika, hasła i numeru telefonu. Na- leży tu wprowadzić informacje, służące standardowo do łączenia się z ISP: nazwę użytkownika, hasło i numer telefonu i kliknąć przycisk Dial. Spowoduje to wybranie numeru i nawiązanie połączenia. — Preston Gralla S P O S Ó B 6. Treo jako modem Urządzenie Palm Treo może posłużyć do łączenia laptopa z Internetem. Może też pełnić rolę zapasowego łącza internetowego dla komputera stacjonarnego. Użytkownicy telefonów komórkowych korzystający z pakietów usług transmisji cyfro- wych mogą zdobyć dostęp do całego Internetu z urządzenia Treo. Wygląda to mało prawdopodobnie, ponieważ małe rozmiary ekranu poważnie ograniczają wygodę prze- glądania WWW w porównaniu, na przykład, z laptopem lub komputerem stacjonarnym, lecz dostępne jest wszystko — do ostatniego bajta. Na dodatek można doprowadzić łą- cze internetowe z Treo do laptopa lub komputera stacjonarnego i korzystać z dostępu do Internetu w laptopie tak, jakby był podłączony bezpośrednio przez modem telefoniczny, kablowy lub DSL — mimo że komputer łączy się tylko z Treo. W każdym miejscu, gdzie Treo ma wystarczający poziom sygnału, by korzystać z usługi transmisji danych, można podłączyć go do laptopa i udostępnić łącze internetowe. Sposób łączenia urządzeń zależy od modelu Treo i operatora telefonii komórkowej. Mo- żemy wykorzystać łączność Bluetooth w modelu Treo 650, aby użyć go jako bezprzewo- dowego modemu dla laptopa lub komputera stacjonarnego albo aplikacji dla systemu Windows o nazwie PdaNet, która pozwala łączyć Treo (jako modem) z komputerem za pomocą kabla do synchronizacji USB. Modem telefoniczny Bluetooth w Treo 650 Aby włączyć obsługę modemu telefonicznego przez Bluetooth w modelu Treo 650, należy: 1. Uruchomić aplikację Bluetooth. 2. Włączyć ustawienie Dial-up Networking, jak na rysunku 1.13. Jeśli to ustawienie jest niewidoczne, należy pobrać aktualizację oprogramowania sprzętowego Treo 650 albo zastosować poprawkę shadowmite; zobacz ramka „Poprawka shadowmite”. Bluetooth, telefony komórkowe i GPS | 41 SPOSÓB 6. Treo jako modem Rysunek 1.13. Włączenie łączności modemowej w Treo 650 Poprawka shadowmite Poprawka włączająca opcję Bluetooth Dial-up Networking w Treo 650, nazwana shadowmite od przydomku programisty, który odkrył możliwość przeróbki, ujawn
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

100 sposobów na sieci bezprzewodowe. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: