Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00385 006994 18461933 na godz. na dobę w sumie
10 zasad budowania trwałych relacji z klientem - książka
10 zasad budowania trwałych relacji z klientem - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0002-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> sprzedaż
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Każdy produkt, jaki sprzedajesz, jest częścią Ciebie

Sympatia. Zaufanie. Nastawienie emocjonalne.
Oto klucze do umysłu każdego klienta. Przypomnij sobie, ile razy kupiłeś coś -- ciastko, samochód czy kosztowną usługę specjalistyczną dla firmy -- tylko dlatego, że polubiłeś osobę sprzedającą lub jej organizację. Ile razy podjąłeś nieracjonalną decyzję, lecz byłeś z niej zadowolony, ponieważ sprzedający zadbał o Ciebie jak należy i był z Tobą szczery? Czy dostrzegasz już, dlaczego umacnianie więzi z klientami jest dobrą inwestycją?

Tak w biznesie jak w życiu, dobry związek zaczyna się do komunikacji i kończy się, gdy jej brakuje. Przeczytaj tę książkę i przekonaj się, że każdy produkt jest usługą sprzedawaną ludziom przez ludzi. Nie oferuj samochodów, ale satysfakcję z dynamicznej i wygodnej jazdy. Zamiast lodówek sprzedawaj miły chłód i uczucie świeżości. Dowiedz się, jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem Autorzy: Ivan Bureš, Pavel Øehulka T³umaczenie: Olga Wieczorek ISBN: 83-246-0002-7 Tytu³ orygina³u: 10 zlatých pravidel péèe o zákazníka Format: A5, stron: 208 Ka¿dy produkt, jaki sprzedajesz, jest czêœci¹ Ciebie (cid:129) Instynkt VIP. Jak odró¿niaæ klientów kluczowych od pozosta³ych? (cid:129) Jak podnieœæ wartoœæ produktu o pozytywne emocje? (cid:129) Jak ma³e firmy us³ugowe wygrywaj¹ z korporacjami? Sympatia. Zaufanie. Nastawienie emocjonalne. Oto klucze do umys³u ka¿dego klienta. Przypomnij sobie, ile razy kupi³eœ coœ — ciastko, samochód czy kosztown¹ us³ugê specjalistyczn¹ dla firmy — tylko dlatego, ¿e polubi³eœ osobê sprzedaj¹c¹ lub jej organizacjê. Ile razy podj¹³eœ nieracjonaln¹ decyzjê, lecz by³eœ z niej zadowolony, poniewa¿ sprzedaj¹cy zadba³ o Ciebie jak nale¿y i by³ z Tob¹ szczery? Czy dostrzegasz ju¿, dlaczego umacnianie wiêzi z klientami jest dobr¹ inwestycj¹? Tak w biznesie jak w ¿yciu, dobry zwi¹zek zaczyna siê do komunikacji i koñczy siê, gdy jej brakuje. Przeczytaj tê ksi¹¿kê i przekonaj siê, ¿e ka¿dy produkt jest us³ug¹ sprzedawan¹ ludziom przez ludzi. Nie oferuj samochodów, ale satysfakcjê z dynamicznej i wygodnej jazdy. Zamiast lodówek sprzedawaj mi³y ch³ód i uczucie œwie¿oœci. Dowiedz siê, jak: (cid:129) myœleæ za klienta i wyprzedzaæ jego potrzeby, (cid:129) nagradzaæ lojalnych klientów, (cid:129) sprawiæ, by lojalni klienci stali siê Twoimi sprzedawcami, (cid:129) nie zasypywaæ klientów œmieciowymi informacjami, (cid:129) dawaæ klientom pewnoœæ i tworzyæ standardy bran¿owe, (cid:129) stworzyæ spójny wizerunek firmy: niech klient, widz¹c Ciê, s³yszy Twój g³os. Przedmowa ................................................................................ 7 ZASADA 1. Na pierwszym miejscu jest ten, kto nas utrzymuje .............. 11 Każdy produkt jest usługą .................................................. 11 Dlaczego klient u Was kupuje? .......................................... 13 Czy znacie swojego klienta? ............................................... 16 Czy Wasi pracownicy bezpośredniej obsługi klienta mają rozwinięty instynkt VIP? ......................................... 20 Jaki standard oferujecie klientom? .................................... 23 ZASADA 2. Każdy klient jest przede wszystkim człowiekiem ................ 27 Nie kupuj kota w worku ..................................................... 27 Czy zakupy w Waszej firmie są wyjątkowym doznaniem? ............................................ 30 W erze cyfrowej dobra rada jest cenniejsza niż złoto ....... 33 Wierność można zaprogramować ...................................... 35 Co za dużo, to niezdrowo, także w komunikacji .............. 38 4 ____________ 10 ZASAD BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM ZASADA 3. Związek buduje się poprzez komunikację ............................ 43 Pierwsze wrażenie trwa przez całe życie .......................... 44 Ile klient „widzi”, gdy nas tylko słyszy ............................. 48 Gdy nie widzimy klientów ................................................. 54 Kiedy musimy być dyplomatami ....................................... 58 ZASADA 4. Najbardziej usatysfakcjonowanym klientem jest klient „obskakiwany” ...................................................... 63 Zaufanie buduje się na szczerości ..................................... 63 W jakim stopniu interesujemy się klientem… w rzeczywistości? ............................................................. 67 Przepisy są po to, by je łamać… — na korzyść klientów .. 70 Usługa niestandardowa ...................................................... 73 Specjalne wymagania? Nie ma problemu! ........................ 77 ZASADA 5. Wał obronny przed konkurencją buduje się z drobnych kamyczków ......................................................... 81 Nie martwcie się o konkurencję, martwcie się o konkurencyjnego sprzedawcę ................. 81 Nawet w erze cyfrowej ktoś musi „zedrzeć zelówki” ....... 84 Małe nie znaczy niekonkurencyjne ................................... 87 Reklamacja to nie zło konieczne, tylko szansa ................. 90 Lojalny klient zasługuje na nagrodę .................................. 93 ZASADA 6. Obsługa klientów znaczy więcej niż rozwój serwisu ........... 97 Materiał wysokiej jakości ................................................... 97 Komputer w służbie troski o klienta ............................... 103 SPIS TREŚCI ___________________________________________________ 5 Z klientami zawsze w tym samym języku… ...................106 Jak reagować na skargi .....................................................109 Chodźcie w „butach” klienta ...........................................114 ZASADA 7. Starając się o klienta, myśl za niego ...................................119 Dlaczego nie wystarczy słyszeć .......................................119 Bezproblemowość zakupów .............................................123 Szybkość dostawy ............................................................130 Produkty uzupełniające ...................................................133 Osobisty serwis .................................................................135 ZASADA 8. Utrata klienta zaczyna się od utraty zaufania ....................139 Jak mogliśmy stracić tego klienta? ...................................139 Sytuacja, która jest niebezpieczna pod każdą szerokością geograficzną ..............................142 Ignorując „stresowe” sygnały klienta, pozwalamy na to, by w jego głowie kiełkowały wątpliwości .....................145 Czy przygotowaliście plan awaryjny? .............................148 Nie tylko synowie marnotrawni wracają, dotyczy to również straconych klientów .......................151 ZASADA 9. Najlepszym sprzedawcą jest pełen zapału klient ...............155 Jak przy pomocy „terapii szokowej” nakłonić klientów, żeby o Was mówili .........................158 Jak zamienić swoich klientów w „sprzedawców” ...........161 Dajcie klientom „gorącego ziemniaka” ............................164 Zawdzięczamy to naszym stałym klientom ....................167 6 ____________ 10 ZASAD BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM ZASADA 10. Inwestowanie w troskę o klienta to lokata, która się opłaca .................................................... 171 Skrupulatne rejestrowanie klientów przynosi korzyści ... 171 Czy wiecie, ile kosztują Was Wasi sprzedawcy? ............ 174 Znajomość klienta pozwala nam szybciej oszacować szanse produktu nowo wprowadzonego na rynek ........ 176 Zdolność oceny tego, w jakim czasie inwestycja się zwraca, gwarantuje jej efektywność finansową ............ 180 Relacji nie da się zmierzyć tylko przy użyciu pieniędzy, ale nie zbudujecie jej bez środków finansowych .......... 183 Zamiast zakończenia: troska o klientów to czasami ciężka praca ......................... 187 Lista kontrolna troski o klienta ........................................... 193 Skorowidz ............................................................................. 197 ZASADA 1. KAŻDY PRODUKT JEST USŁUGĄ Dlaczego kupujemy produkty? Ponieważ cechują się one pew- nymi zaletami, z których wypływają określone korzyści. Ko- rzyści te sprawiają, że produkty mogą być dla nas przydatne na tyle, abyśmy chcieli je kupić. I koło się zamyka. Jeśli te zalety i wynikające z nich korzyści rzeczywiście przyczynią się do osiągnięcia przez nas konkretnych celów, mówimy, że dany produkt dobrze posłużył nam jednora- zowo albo służy długoterminowo. Ma to znaczenie nie tyl- ko w chwili, kiedy w grę wchodzi skomplikowany sprzęt techniczny, podłączony i używany dokładnie według in- strukcji, ale również wtedy, gdy chodzi np. o rogaliki, które codziennie ktoś tak sumiennie przygotowuje, że w ulubio- nej piekarni możecie je dostać punktualnie o piątej rano. Jeżeli więc mówimy o dowolnym produkcie, a nie bierzemy pod uwagę usługi, jaką klient sam sobie świadczy poprzez jego nabycie, taki produkt jest niekompletny. Dbałość o to, że produkt będzie służył klientowi zgodnie z oczekiwania- mi, świadczy, że dostawcy zależy na tym, aby między nim a klientem powstała relacja, na bazie której w świadomości klienta utrwali się przekonanie, że zmiana dostawcy łączyłaby się ze znacznym ryzykiem i kosztami. 12 ___________ 10 ZASAD BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM Przykład 1. Jak gaz może „zatruć” psychicznie W wiosce, gdzie mamy domek, niedawno podłączono gaz. Samo podłączenie nie świadczyło jednak o tym, że mieszkanie będziemy mogli ogrzewać gazem, innymi słowy, że zaczniemy z niego re- alnie korzystać. Zanim to się stało, trzeba było przejść przez pa- smo udręk związanych z różnymi żądaniami, koniecznością uzy- skania zezwoleń czy koordynowaniem innych — Bóg raczy wiedzieć ilu — prac rzemieślniczych i biegania „od Annasza do Kajfasza”. Niestety w tych szerokościach geograficznych gazow- nia nie traktuje sprzedaży gazu jako kompleksowej usługi, którą dla ułatwienia nazwałbym „ogrzewaniem gazowym”; w jej in- terpretacji chodzi o produkt polegający na zwykłym podłączeniu gazociągu. Wszystkie inne usługi nabywca musi sobie zorgani- zować sam, łącznie z zatwierdzeniem stanu technicznego, pro- filaktycznymi przeglądami, bieżącymi remontami i naprawami. Zatem, aby gaz mógł rzeczywiście posłużyć klientowi do ogrze- wania, najpierw klient musi się obsłużyć sam. Na Zachodzie, gdzie pracowałem wcześniej, było zupełnie inaczej. Przedstawiciel zakładu gazowniczego pytał wprost: „Chce- cie gaz?”. Cała Wasza „praca” polegała na tym, że odpowiadaliście „tak” lub „nie”. Firma nie tylko zatroszczyła się o instalację, ale i o prace konserwacyjne i ewentualne naprawy w czasie awarii. W takim ujęciu produkt oferowany przez gazownię, jakim jest gaz, staje się częścią usługi, w ramach której jego faktyczna dostawa do Waszego domu stanowi kolejną część całego wa- chlarza usług, które w ofercie zakładów gazowniczych w krajach rozwiniętych występują pod nazwą „gazowe ocieplenie gospo- darstwa domowego”. Wspomniane przedsiębiorstwo krajowe zapomniało o jednej istotnej rzeczy. O tym, że przecież nie utrzymuje się z podłączania rur gazowych, lecz ze zleceń otrzymywanych od swych klientów. Ceny energii wyrównują się i wkrótce odbiorcy będą mogli wybrać, NA PIERWSZYM MIEJSCU JEST TEN, KTO NAS UTRZYMUJE ______________ 13 czy chcą ocieplać pomieszczenie gazem, prądem lub paliwem stałym. Czy też może ograniczyć zużycie energii, a w zamian za- dbać o porządną izolację cieplną domu i kupić ciepłe swetry? Wte- dy dla gazowników może być już za późno, by zastanawiać się nad tym, kto ich utrzymuje i jak tego kogoś najlepiej obsłużyć. Pytanie kontrolne Włoski filozof renesansu, Giambattista Vico, stwierdził kie- dyś, że „żyjemy w języku”. Dlatego właśnie nie kupujemy lo- dówki, tylko chłodzenie, nie kupujemy kotła gazowego, lecz ogrzewanie gazowe, nie kupujemy parówek, ale zaspokajamy głód i ochotę na parówki, nie kupujemy kreacji od Arma- niego, lecz zwiększone zainteresowanie naszą osobą. Ma- giczna przemiana produktu w usługę zaczyna się bowiem od przekształcenia jego nazwy w słowne wyrażenie usługi, jaką ma nam zagwarantować dany wyrób. Łatwo się zorien- tować, że sam produkt, bez pomocy człowieka, nie może tego zagwarantować. Pytanie tylko, czy będzie to pomoc i fa- chowa wiedza dostawcy, czy też będzie je musiało zastąpić niedoświadczenie klienta. Dlatego zadajcie sobie następu- jące pytanie: ü Jak określić usługi dla klientów będące następstwem skorzystania z oferowanych przez nas produktów? DLACZEGO KLIENT U WAS KUPUJE? Zjawiskiem godnym uwagi, z którym spotykam się stale, jest to, że gdy tylko sprzedawcom, menedżerom lub przed- siębiorcom przestaje się dobrze wieść, od razu zaczynają zachodzić w głowę, dlaczego tak się stało. Dlaczego klienci już u nich nie kupują bądź przestali kupować cokolwiek? 14 ___________ 10 ZASAD BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM Logicznym wnioskiem płynącym z takiego dociekliwego dochodzenia musi być to, że przestaniecie poświęcać uwa- gę nawet tym nielicznym klientom, którzy pozostali Wam wierni, i również ich stracicie. Niewłaściwe komunikowanie się z klientem to największe uchybienie, jakiego można się dopuścić w interesach. To samo dotyczy na przykład małżeń- stwa czy przyjaźni. Zaprzestanie komunikowania się z dru- gim człowiekiem jest początkiem rozluźnienia każdej więzi. W każdym związku partnerskim, który ma się rozwijać z suk- cesem, obowiązuje zasada, żeby starać się myśleć tak, jak nasz partner. W handlu oznacza to, że sprzedawca musi myśleć tak, jak klient, a nie jak sprzedawca. Postawienie się w sytuacji naszego partnera — a klient jest nikim innym, jak naszym partnerem handlowym — oznacza w pierwszej kolejności nieustanne przejawianie zaintereso- wania poziomem jego zadowolenia z partnerskich relacji. W handlu dobre stosunki partnerskie zależą właśnie od po- ziomu satysfakcji klienta z jakości usług, jakich mu „dostarcza” zakupiony produkt oraz od stopnia zainteresowania dostaw- cy tym, czy wartość produktu jest adekwatna do jego ceny. Stałe i niesłabnące zainteresowanie wiąże się z nieustan- nym aktualizowaniem wiedzy o tym, co satysfakcjonuje klien- ta obecnie lub też, co będzie go satysfakcjonować w przy- szłości. Wiedza ta jest warunkiem koniecznym utrzymywania dobrych relacji z klientem, co z kolei jest dziś podstawą za- chowania jak najlepszej pozycji na rynku. Właśnie te dzia- łania stanowią punkt wyjścia dla ekspansji firmy. Zastępo- wanie straconych klientów nowymi nie prowadzi do niczego innego jak do wyczerpania finansowego firmy i psychiczne- go znużenia jej menedżerów. Znacznie ważniejsze od doszu- kiwania się przyczyn, dlaczego klienci u Was nie kupują, jest więc — odwrotnie — zastanowienie się nad tym, dlaczego u Was kupują lub czemu mieliby kupować. NA PIERWSZYM MIEJSCU JEST TEN, KTO NAS UTRZYMUJE ______________ 15 Przykład 2. Fides facis fides Przywołana wyżej sentencja łacińska w wolnym tłumaczeniu ozna- cza „zaufanie za zaufanie”. Jeśli wierzymy w to, co mówi klient, oznacza to, że przykładamy do jego zdania należytą uwagę i re- agując na jego inicjatywę, budujemy wzajemne zaufanie. W tym kontekście możemy posunąć się do przełożenia zacytowanego przysłowia na płaszczyznę związku między dwojgiem ludzi i prze- tłumaczyć je jako „wierność za wierność”. O tym, że podobne relacje są w stanie zbudować również nasze firmy, świadczy następujący przykład. Do moich klientów należy między innymi pewne czeskie przedsiębiorstwo, zajmują- ce się instalacją elementów do izolacji dźwiękowej we wnętrzach biurowych i przemysłowych. Po ciężkim boju udało im się wy- grać przetarg na realizację projektu dla bardzo wymagającej firmy zagranicznej. Ludzie, którzy mieli się zająć jego realizacją, uświa- domili sobie olbrzymi potencjał, jaki reprezentował ich klient — głównie ze względu na plany ekspansji w Czechach. Nawiązali kontakt z przedstawicielami firmy, żeby jak najszybciej określić zakres potrzeb klienta. Dążyli więc nie tylko do tego, by jak naj- lepiej zrealizować projekt, ale i jak najdoskonalej obsłużyć kon- trahenta, aby odniósł on wrażenie, że roztacza się nad nim mak- symalną opiekę, co zawsze jest najlepszym dowodem jakości relacji dostawcy z klientem. Na efekty nie trzeba było długo cze- kać. Kontrahent docenił starania firmy o nawiązanie jak najści- ślejszej relacji we wszystkich aspektach związanych z obsługą tego typu zleceń. Kolejny projekt o podobnym zakresie, reali- zowany w innym miejscu, już bez przetargu, automatycznie powierzył mojemu klientowi. Wiara w to, że budowanie do- brych relacji się opłaci, w tym przypadku rzeczywiście wzbudziła zaufanie klienta. 16 ___________ 10 ZASAD BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM Pytanie kontrolne Po pewnym czasie bycia razem małżonkowie tak się do siebie przyzwyczajają, że praktycznie przestają na siebie zwracać uwagę. Istnienie i rolę tej drugiej osoby traktują jako coś oczywistego. Mąż, którego żona wyjechała z dziećmi na wa- kacje, z reguły „zauważa”, że w ogóle ma żonę nie prędzej niż w chwili, gdy użyje ostatniego czystego talerza i nie bę- dzie nikogo, kto by umył górę brudnych naczyń. Dopiero gdy jego żona jest nieobecna, potrafi w pełni docenić jej rolę w gospodarstwie domowym. Niestety, często tak samo ma się sprawa z klientami: dopiero gdy ich stracimy, uświa- damiamy sobie, jak bardzo od nich zależało prosperowanie naszej firmy. Zadajcie więc sobie pytanie: ü Kiedy po raz ostatni, w sposób dogłębny i rzetelny, po- równaliśmy wymagania naszych kluczowych klientów z zakresem naszych usług? Jakie były wyniki porów- nania i jak często prowadzimy badania tego typu? CZY ZNACIE SWOJEGO KLIENTA? Powiedzieliśmy już, że podstawą w budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji jest komunikacja. Dowodem tej tezy mogą być przyczyny rozwodów. W większości przypadków przed sądem staje dwoje młodych, wykształconych ludzi, którzy dorobili się już jakiegoś wspólnego małego majątku. Gdy sędzia pyta ich, dlaczego na Boga chcą się rozwieść, stereotypowa odpo- wiedź brzmi: „Przestaliśmy się ze sobą komunikować”. Od- nosi się to zwłaszcza do krajów wysoko rozwiniętych, ale w coraz większym stopniu zaczyna dotyczyć niestety i nas. Aby nie dopuścić do sytuacji podobnego „rozwodu” z naszy- mi najważniejszymi klientami, musimy spełnić dwa warunki. NA PIERWSZYM MIEJSCU JEST TEN, KTO NAS UTRZYMUJE ______________ 17 W pierwszej kolejności musimy wiedzieć, którzy klienci są dla nas kluczowi, a następnie musimy ich na tyle dobrze znać, żebyśmy mogli się z nimi efektywnie komunikować. Sprawdza się tutaj kolejna zasada: komunikacja jest tym efektywniejsza, im lepiej znamy przeciwną stronę. Zostało udowodnione w praktyce i możecie się o tym przekonać, analizując wyniki własnej firmy, że przy oce- nianiu ważności klientów, sprawdza się znana zasada Pare- to: w przypadku wielu zjawisk 20 przyczyn wywołuje 80 skutków. W praktyce handlowej np. znaczy to, że 20 klien- tów przynosi Wam 80 przychodów ze sprzedaży. Pytanie: kim są ci klienci i jak dobrze ich znacie. Możecie się obu- rzyć, mówiąc: „Oczywiście, że ich znamy! Przecież to zro- zumiałe!”. Musicie się jednak zastanowić, jak aktualne są informacje, które posiadacie na ich temat oraz jakiego syste- mu używacie do archiwizacji, analizy i oceny tych danych. Jeśli są one aktualne, znaczy to, że oprócz adresu, REGON-u, NIP-u i innych, czysto identyfikacyjnych informacji, regu- larnie zbieracie dane w zakresie: · wielkości i przebiegu czasowego korzystania z Waszych usług, ewentualnie z usług innych, konkurencyjnych do- stawców, · poziomu usług, co oznacza stosunek wielkości zamó- wień do wielkości utargu — całościowego i w określo- nych przedziałach czasowych, planów na przyszłość oraz wielkości i rodzaju planowa- · nych inwestycji, rozwoju kondycji finansowej, rozwoju dyscypliny płatniczej, aktywności firm konkurencyjnych dla Waszego klienta. · · · 18 ___________ 10 ZASAD BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM To zaledwie podstawowe informacje, bez których ciężko będzie ugruntować pozycję w opinii Waszych kluczowych klientów i budować wokół nich skuteczną „barierę immu- nologiczną” przeciwko atakom konkurencji. Przykład 3. O zmarłych mówmy tylko dobrze, o żywych — aktualnie Posłużę się przykładem z autopsji, kiedy sam zgrzeszyłem prze- ciwko temu, co tutaj głoszę. Obowiązywała mnie długotermino- wa umowa z pewną międzynarodową, niemal „przykładną” firmą — poważnym inwestorem zagranicznym. Wszystko przebiegało doskonale, aż do momentu, gdy przyszedł czas rozliczenia po- datkowego i zacząłem liczyć swoje dochody. Ogółem faktury nie zgadzały mi się z inkaso, więc zagłębiłem się w nie, a to, co od- kryłem, było szokujące. Ta „przykładna” firma była mi dłużna dosyć znaczną sumkę. Dotąd, podczas naszej trzyletniej współ- pracy, zawsze płacili punktualnie, „jak w szwajcarskim zegarku”. W ciągu całej mojej jedenastoletniej praktyki konsultacyjnej był to drugi przypadek, gdy ktoś mi nie zapłacił. Tej pierwszej sytuacji właściwie prawie nie liczę, gdyż chodziło o małą sumę, a dłużna firma jest obecnie w stanie likwidacji. (Tak na marginesie muszę dodać, że nie z mojej winy). Był to więc właściwie pierwszy przy- padek znaczącego niedopilnowania spływu należności, jakiego doświadczyłem na własnej skórze (tu muszę „odpukać w nie- malowane”). Firmie, której dotyczyła ta sprawa, natychmiast zwró- ciłem uwagę i muszę przyznać, że błąd została naprawiony na- tychmiast: opóźniona spłata została wyrównana co do grosza. Po dokładnej analizie tego, co się właściwie stało, doszedłem do wniosku, że wina leżała po mojej stronie. Otóż okazało się, że zlekceważyłem informację, iż z firmy odeszła osoba zajmująca się finansami, a w efekcie zmian kadrowych część moich faktur tra- fiła do kategorii „zaległości”. Ze względu na relatywną błahość tej NA PIERWSZYM MIEJSCU JEST TEN, KTO NAS UTRZYMUJE ______________ 19 sumy w stosunku do obrotu całkowitego mojego klienta — dla mnie jednak znaczącej — i niedbałemu podejściu, zapomniane faktury „wisiały” w firmie przez kilka miesięcy. A ponieważ prze- oczyłem tę kłującą w oczy sytuację, co więcej — podszedłem do niej obojętnie i nie nawiązałem na czas kontaktu z następcą od- chodzącego referenta, narobiłem sobie zbytecznych problemów. Za mało zatroszczyłem się o to, co było istotne i „żywe”, a o mało nie skończyło się to „martwą” należnością. Karygodnie zlekce- ważyłem możliwość, że nawet w wielkiej i stabilnej firmie sytu- acja może się pod pewnym względem diametralnie zmienić. Pytanie kontrolne Ludzki mózg nie został stworzony w tym celu, by pełnić funkcję „magazynu informacji”. Ma przede wszystkim służyć do pracy twórczej. Bez wątpienia, jeśli jego „pamięć opera- cyjną” obciążamy zadaniami „magazynowania”, poważnie ograniczamy swobodną działalność twórczego entuzjazmu. Do archiwizowania danych i informacji służą nam technologie informacyjne. W zeszłym roku czeski dziennik Hospodarske noviny opublikował wyniki badań, jakie Czeskie Stowarzy- szenie Menedżerów przeprowadziło wśród swoich człon- ków. Pytanie brzmiało: „W jakim celu używacie w swojej firmie technologii informacyjnych?”. Przedstawiciele pra- wie 80 firm odpowiedzieli, że wyłącznie do księgowości, a około 10 badanych wymieniło obok tego również mar- keting. Przy tym informacje o klientach należą w marketin- gu do tych najbardziej strategicznych. Dlatego, jeśli poważ- nie podchodzicie do zagadnienia budowania i zarządzania relacjami z klientem, gorąco zachęcam Was, abyście zadali sobie następujące pytania: 20 ___________ 10 ZASAD BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM ü Czy posiadamy informatyczny system archiwizowania informacji o klientach? Czy aktualizujemy je regularnie? W jaki sposób ten system umożliwia nam szybką oraz aktualną ocenę i określenie tego, którzy z naszych klien- tów są dla naszej firmy kluczowi, a którzy mogliby się takimi stać? CZY WASI PRACOWNICY BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA MAJĄ ROZWINIĘTY INSTYNKT VIP? Skrót VIP już tak bardzo zadomowił się w naszym języku, że nikt nawet nie próbuje znaleźć dla niego polskiego od- powiednika. Chciałbym więc przypomnieć, tym razem nie w swobodnym, ale w dosłownym tłumaczeniu, co ten skrót oznacza w rzeczywistości. Pochodzi on od angielskich słów „very important person”, co po polsku znaczy „bardzo waż- na osoba”. W przedsiębiorczości nie znam osoby ważniejszej od tej, która prawomocnie reprezentuje kluczowych klientów. Z klientami natomiast, nie tylko kluczowymi, kontaktuje się personel bezpośredniej obsługi (ang. front-line employees). Nazywa się go tak dlatego, że cała troska, jaką firma po- święca rozwojowi, produkcji, promocji i sprzedaży swych produktów, osiąga swoje maksimum w rozmowach handlo- wych z klientem. Bezpośredniemu kontaktowi towarzyszą decyzje o wyniku walki o sukces produktu na rynku. Przy- pominanie o tej prawdzie może się wydawać noszeniem drzewa do lasu, jednak mało kto uświadamia sobie, że każdy kontakt z klientem — nawet gdy chodzi o najbanalniejszą sprawę — jest w rzeczywistości taką minirozmową handlową. Podczas takiego spotkania klient podświadomie ocenia to, NA PIERWSZYM MIEJSCU JEST TEN, KTO NAS UTRZYMUJE ______________ 21 jak się go traktuje i na podstawie tego odgaduje, jak ważną pozycję zajmuje w świadomości dostawcy. Dotyczy to nie tylko przedstawicieli handlowych, dla których rozmowy han- dlowe należą do podstawowych obowiązków, ale i portiera, personelu obsługi centrali telefonicznej czy pracownika działu wysyłkowego. Wszyscy oni należą do grupy, którą zaczyna się określać mianem „touch points”, czyli czułe punkty. Pytanie brzmi, czy osoby te potrafią niezawodnie i na poczekaniu dokonać podziału klientów na tych, którzy fir- mę utrzymują (a więc właśnie VIP-ów; oni bowiem są dla firmy w pełnym znaczeniu tego słowa najważniejsi) i pozo- stałych. Jesteśmy tylko ludźmi i mamy naturalną tendencję do poświęcania więcej czasu osobom, które są dla nas miłe, a unikania tych, z którymi trudno jest nam się porozumieć. Niestety, jak na złość, do najbardziej uciążliwych często należą właśnie ci klienci, dzięki którym nasza firma utrzy- muje się na rynku. Ci „przyjemni” są natomiast często mili właśnie dlatego, że mają nieczyste sumienie, gdyż nie wy- pełniają swych zobowiązań wobec dostawcy lub też ich wymagania względem usług są nieproporcjonalnie duże w stosunku do udziału w zysku dostawcy. Przykład 4. Pojedynek duchów Jeżdżę regularnie na Morawy, gdzie w jednym z miast na ogół nocuję stale w tym samym hotelu. Budynek ten, dzięki swej ar- chitekturze, nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, w której epoce powstał. Były to czasy, gdy obowiązywała zasada, że wszyscy są sobie równi i to nie tylko przed Bogiem. W życiu codziennym wszystkich grup społecznych nie mogło to pozostać bez echa. W zachowaniu personelu ów marazm był wyczuwalny jeszcze długo po „aksamitnorewolucyjnym” przewrocie. Duch poprzedniej epoki zagnieździł się tu z taką nieustępliwością, że 22 ___________ 10 ZASAD BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM jeszcze cztery lata po przejściu na tzw. gospodarkę rynkową, na tablicach informacyjnych dla gości poszczególne bary i restaura- cje, których było tam kilka, nazywano „punktami zbytu”. Z czysto prywatnej inicjatywy wyznaczyłem więc sobie zadanie specjalne, aby u personelu hotelowego, z którym miałem osobisty kontakt, wykształcić przynajmniej podstawowe instynkty obsługi VIP-ów. Ja sam należałem do gości tej kategorii. Przywykłem do tego, często podróżując i korzystając z miejsc o standardach spotyka- nych do niedawna tylko za granicą. Zacząłem od recepcji. Stał tam komputer wyposażony w program umożliwiający, jak się zorien- towałem, rejestrowanie pobytów oraz danych osobowych gości, a nawet i numerów albo przynajmniej typów pokoi, w których najczęściej nocowali. Mimo to, za każdym razem, gdy podchodzi- łem do recepcji, proszono mnie o okazanie dowodu osobistego. Gdy miałem pecha i wyprzedził mnie cały autobus turystów, na swoją kolej musiałem niekiedy czekać nawet do kilkudziesięciu minut. Chciałem zatem wygnać starego ducha z recepcji i zastą- pić go nowym, odpowiadającym powszechnie przyjętym stan- dardom międzynarodowym w podejściu do stałych klientów. Ale to od samego początku wydawało się być zadaniem godnym mitycznego Syzyfa. Niemniej jednak moja cierpliwość stopniowo zaczęła przynosić owoce. Po moich wielokrotnych wyjaśnieniach dziewczyny w recepcji powoli zaczęły rozumieć zakres możliwości nowego oprogramowania i jego zastosowania w praktyce. Na swą stronę przeciągnąłem również kierowniczkę hotelu. Chyba po półrocznych staraniach zdarzyło się, że dotarłem do hotelu, a przede mną czekała cała kolejka turystów. Mimo że wcześniej byłoby to zupełnie nie do pomyślenia, recepcjonistka zarejestro- wała mnie jako stałego gościa i bez czekania oraz niepotrzebnych formalności natychmiast podała klucz do pokoju (co więcej — był to pokój w kategorii, jakiej zwykle używałem w tym hotelu). Stary duch, przynajmniej w recepcji, po raz pierwszy poniósł poważną porażkę. Nie muszę dodawać, że dalej poszło już „z górki”. NA PIERWSZYM MIEJSCU JEST TEN, KTO NAS UTRZYMUJE ______________ 23 Pytanie kontrolne Pielęgnowanie instynktu VIP wymaga nie tylko cierpliwości, ale i stworzenia zaplecza informacyjnego dla szeregowych pracowników. Musimy im zapewnić możliwość natychmia- stowego rozpoznania klienta VIP. Istotne jest również za- gwarantowanie im takich warunków i wykształcenie takich zdolności, które pozwoliłyby też należycie obsłużyć klu- czowego klienta. Oczywiście niektórzy ludzie nie potrafią rozwinąć w sobie tego instynktu i związanych z nim nawy- ków nawet w najlepszych warunkach. Takie osoby nie mo- gą po prostu pracować w obszarze bezpośredniego kontaktu z klientem, a firma musi je przenieść do innego działu bądź się z nimi na zawsze pożegnać. Menedżer odpowiedzialny za personel bezpośredniej obsługi klienta musi więc stale zadawać sobie następujące pytanie: ü Czy w kontaktach z klientami moi pracownicy zacho- wują się w sposób odpowiadający randze klienta, a je- śli nie, jaka jest tego przyczyna? JAKI STANDARD OFERUJECIE KLIENTOM? Tak samo jak rodzice utrzymujący dzieci oczekują od nich pewnego wzoru zachowania, tak i klient utrzymujący swo- jego dostawcę oczekuje, że ten zapewni mu pewne standardy w zakresie zamawianych produktów Każdy klient jest szczególnie wyczulony na wszelkie od- chylenia od standardów, do których się przyzwyczaił i z cza- sem zaczął traktować jak oczywistość. Jak bardzo? Pokazał to fragment artykułu opublikowanego w dzienniku The Wall 24 ___________ 10 ZASAD BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM Street Journal Europe. Mówi on o tym, że firma, która oparła swoją strategię przedsiębiorczą na zagwarantowaniu wyso- kiego standardu usług, mianowicie McDonald’s, ustaliła, że „około 11 jej klientów każdego dnia jest niezadowolonych z wizyty w restauracji, a swymi niemiłymi doświadczeniami dzieli się w książce skarg i wniosków”. O tym, że klienci swe niezadowolenie traktują poważnie, świadczy również następne odkrycie firmy: „właśnie dlatego ponad połowa takich zawie- dzionych konsumentów ogranicza jadanie w McDonald’sie, a — co więcej — o swym negatywnym przeżyciu opowia- da kolejnym dziesięciu osobom”. Takie dane powinny być alarmujące dla firm z każdej branży. Niestety wiele firm nie przywiązuje tak dużej wagi do standardów dla klienta, jak McDonald’s, który natychmiast po tych odkryciach utwo- rzył specjalne zespoły w celu „odzyskania klienta”. Ich za- daniem było wyplenienie w samym zarodku negatywnych przyczyn, które mogłyby prowadzić do znaczącej utraty lo- jalnych klientów. Dowodem na to, że coraz więcej firm ma tendencje do nieszanowania swych klientów, są badania opublikowane niemal w tym samym czasie w prestiżowym czasopiśmie Harvard Business Review, sprawdzające powo- dy, dla których klienci w Stanach Zjednoczonych zmie- niają dostawców. Wnioski są doprawdy szokujące: aż 68 klientów jako powód podaje „niedostateczne zainteresowa- nie ze strony dostawców”, a następne 14 — „niewypeł- nienie obietnic”. Konsumenci nie są maszynami, lecz ludźmi i potrafią zareagować radykalnie, jeśli kupowany produkt przestanie wiązać się z usługą, która była pierwotnie czynnikiem mo- tywacyjnym dla wejścia w relację handlową z dostawcą. NA PIERWSZYM MIEJSCU JEST TEN, KTO NAS UTRZYMUJE ______________ 25 Przykład 5. Firma o nazwie „Pewność” Amerykanin W. Edwards Deming zaraz po II wojnie światowej wprowadził do języka ekonomii termin TQM — total quality ma- nagement (kompleksowe zarządzanie przez jakość). Jakież było moje zdziwienie, gdy moja agencja zorganizowała seminarium dla personelu bezpośredniej obsługi klienta i poprosiła mnie, abym podjął się roli lektora w firmie, która ma wspomniany wy- żej skrót w swojej nazwie. Najpierw potraktowałem to jako żart, potem — zuchwalstwo, jednak już pierwszy kontakt z przedsta- wicielami firmy nie pozostawił mi wątpliwości, że do tego, co głosi nazwa firmy, jej zarząd podchodzi śmiertelnie poważnie. Pozornie zboczę z tematu i przytoczę tylko jedną dygresję. Mam znajomego, który od kilku lat mieszka w Szwajcarii i pracuje jako kierowca ciężarówki dla jednej z najbardziej prestiżowych szwaj- carskich hurtowni. Skarżył się on niedawno, że już go męczy (ma prawie sześćdziesiątkę) to szwajcarskie, fanatyczne podejście do porządku i czystości. Spytałem go, co konkretnie ma na myśli. Odrzekł, że w jego firmie jest prawie jak w wojsku. Kiedy tylko wróci z trasy, nie zostanie wpuszczony do garażu, zanim jego ciężarówka nie będzie dokładnie wymyta, wyczyszczona i wy- polerowana. Ilekroć o tym opowiadam komuś u nas, kto ma do czynienia z transportem samochodowym, kręci on z niedowie- rzaniem głową lub śmieje mi się prosto w oczy. Trudno uwierzyć, że w naszym kraju znalazłby się kierowca, którego udałoby się zmu- sić do podobnego wyczynu zaraz po powrocie z trasy. Ja w tym czasie zaobserwowałem, że w TQM zagadnienie czystości parkin- gu jest traktowane podobnie jak u szwajcarskiego pracodawcy mojego kolegi. Widziałem na własne oczy ich parking i cięża- rówki, mogę więc potwierdzić, że nie są to żadne bajki. Podobnie wspomniana szwajcarska firma już od kilkudziesięciu lat zapewnia swym klientom wysokie standardy, przynajmniej w zakresie wzo- rowo utrzymanego parkingu, a jej pozycja na rynku była dotychczas 26 ___________ 10 ZASAD BUDOWANIA TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM praktycznie niezachwiana. Przyjazd czystym wozem, czy jest to ciężarówka, czy taksówka, należy do tych standardów cywiliza- cyjnych, jakich klienci oczekują w krajach rozwiniętych i inter- pretują to jako jeden z wielu przejawów zainteresowania nimi. Ludzie z TQM w odróżnieniu od znacznej ilości pracowników komunikacji autobusowej w Polsce czy w Czechach na pewno nie powinni się obawiać konfrontacji ze standardami Unii Euro- pejskiej. Pytanie kontrolne Na zainteresowanie klientem składa się wiele drobiazgów, począwszy od czystości i porządku we wszystkim, z czym będzie miał kontakt, aż po sumienne studiowanie jego potrzeb i konsekwentne zbieranie informacji na jego temat. To podstawowy warunek takiej formy komunikacji, w któ- rej szanuje się klienta i daje się mu poczucie pewności, że z takim dostawcą przyjemnie jest współpracować — jeżeli już nie z innego powodu, to przynajmniej po to, żeby unik- nąć niemiłych niespodzianek. Dla zarządu, myślącego po- ważnie o zatroszczeniu się o kluczowych klientów, koniecz- ne jest, by od czasu do czasu znaleźć czas i odpowiedzieć sobie na pytanie: ü Czy mamy stałą listę gwarancji, jakie firma w ramach swych usług zapewnia klientowi, dzięki którym zdołamy powstrzymać każde ewentualne odchylenie od stan- dardu, mogące prowadzić do spadku zaufania klienta?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

10 zasad budowania trwałych relacji z klientem
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: