Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00250 005166 15191563 na godz. na dobę w sumie
168-godzinny tydzień. Żyj w pełni 24/7 - książka
168-godzinny tydzień. Żyj w pełni 24/7 - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2648-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

To PRAWDZIWA książka o pracy, produktywności, szczęściu i zyskach. W ciągu zaledwie czterech godzin poznasz klucz do sukcesu i zadowolenia z życia
Jeffrey Gitomer, autor Czerwonej książeczki sprzedaży

Nie powinieneś wierzyć w to, co Ci mówią o źródłach sukcesu. Kevin Hogan wyjaśnia, dlaczego nie udało Ci się zrealizować swoich planów. Co jeszcze ważniejsze, wskazuje również, w jaki sposób można wykorzystać najnowsze odkrycia naukowe, aby odnieść sukces. Nastaw się do tej książki tak,
jak gdyby miał od niej zależeć Twój sukces -- bo on właśnie od niej zależy.

Rich Schefren, CEO, Strategic Profits

Tylko nieliczne książki poświęcone zagadnieniom wydajności osobistej wychodzą spod pióra osób, które rzeczywiście rozumieją zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu. Jeszcze mniej jest książek napisanych tak, że zawarte w nich przesłanie można bez trudu zrozumieć i od razu wdrożyć. Książka, którą trzymasz w dłoniach, z całą pewnością zalicza się do tego wąskiego grona -- książki tego rodzaju, i to w skali całego świata, mógłbym zliczyć na palcach jednej ręki.
Mark Joyner, autor bestsellerowej książki Prosta droga do celu.
Simpleology
oraz twórca koncepcji Construct Zero

To radykalna książka, ponieważ ja mam pewien cel. Postanowiłem być pierwszym człowiekiem, który powie Ci prawdę o planowaniu i organizacji czasu, wyznaczaniu celów, odkładaniu spraw na później oraz osiąganiu wyznaczonych celów. Nie będę wygłaszał zakłamanych pogadanek motywacyjnych. Profesjonalny Trener nie wciska kitu swoim graczom. Profesjonalny Trener zna swoich graczy.
Kevin Hogan

Ile czasu w zeszłym tygodniu poświęciłeś na to, co rzeczywiście chciałeś robić? Przez ile godzin ktoś inny decydował, czym powinieneś się zająć? Chcesz żyć według WŁASNYCH reguł? Realizować TWOJE pragnienia? Osiągnąć SWÓJ sukces -- cokolwiek sobie założysz? Naucz się uwalniać od wszystkiego, co Ci w tym przeszkadza.Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem -- to dobry początek wielkiej, znaczącej zmiany. Ta książka pomoże zrealizować Twój wielki plan, który pozwoli Ci zdobyć wszystko, czego chcesz, i być tym, kim zechcesz. Jej autor proponuje Ci prostą metodę zwiększania produktywności i tłumienia skłonności do odkładania wszystkiego na później. Została ona opracowana na podstawie analiz licznych badań poświęconych zagadnieniu osiągania celów -- nie znajdziesz w niej motywacyjnego bełkotu, ale wiedzę w czystej postaci, podaną w klarowny sposób przez światowej klasy specjalistę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE:   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl 168-GODZINNY TYDZIEŃ. ŻYJ W PEŁNI 24/7 Autor: Kevin Hogan Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-2648-9 Tytuł oryginału: The 168 Hour Week: Living Life Your Way 24-7y Format: 180 × 235, stron: 328 To PRAWDZIWA książka o pracy, produktywnoœci, szczęœciu i zyskach. W ciągu zaledwie czterech godzin poznasz klucz do sukcesu i zadowolenia z życia Jeffrey Gitomer, autor Czerwonej książeczki sprzedaży Nie powinieneœ wierzyć w to, co Ci mówią o źródłach sukcesu. Kevin Hogan wyjaœnia, dlaczego nie udało Ci się zrealizować swoich planów. Co jeszcze ważniejsze, wskazuje również, w jaki sposób można wykorzystać najnowsze odkrycia naukowe, aby odnieœć sukces. Nastaw się do tej książki tak, jak gdyby miał od niej zależeć Twój sukces — bo on właœnie od niej zależy. Rich Schefren, CEO, Strategic Profits Tylko nieliczne książki poœwięcone zagadnieniom wydajnoœci osobistej wychodzą spod pióra osób, które rzeczywiœcie rozumieją zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu. Jeszcze mniej jest książek napisanych tak, że zawarte w nich przesłanie można bez trudu zrozumieć i od razu wdrożyć. Książka, którą trzymasz w dłoniach, z całą pewnoœcią zalicza się do tego wąskiego grona — książki tego rodzaju, i to w skali całego œwiata, mógłbym zliczyć na palcach jednej ręki. Mark Joyner, autor bestsellerowej książki Prosta droga do celu. Simpleology oraz twórca koncepcji Construct Zero To radykalna książka, ponieważ ja mam pewien cel. Postanowiłem być pierwszym człowiekiem, który powie Ci prawdę o planowaniu i organizacji czasu, wyznaczaniu celów, odkładaniu spraw na później oraz osiąganiu wyznaczonych celów. Nie będę wygłaszał zakłamanych pogadanek motywacyjnych. Profesjonalny Trener nie wciska kitu swoim graczom. Profesjonalny Trener zna swoich graczy. Kevin Hogan Ile czasu w zeszłym tygodniu poœwięciłeœ na to, co rzeczywiœcie chciałeœ robić? Przez ile godzin ktoœ inny decydował, czym powinieneœ się zająć? Chcesz żyć według WŁASNYCH reguł? Realizować TWOJE pragnienia? Osiągnąć SWÓJ sukces — cokolwiek sobie założysz? Naucz się uwalniać od wszystkiego, co Ci w tym przeszkadza. • Opieraj się pokusie odkładania spraw na później. • Zwiększaj własną produktywnoœć, wykorzystując w tym celu sprawdzony w praktyce System Planowania Czasu. • Zadbaj o to, żeby ważni ludzie mieli swoje miejsce w Twoim życiu. • Poznaj samego siebie... i dowiedz się, kim chcesz być. Spis treĂci Przedmowa Marka Joynera Wprowadzenie. Czy naprawdÚ moĝesz ĝyÊ na swój sposób? 1. Wybierz PRAWDZIWY styl ĝycia 2. Odnalezienie siebie w czasie. Czyim wïaĂciwie ĝyjesz ĝyciem? 3. Twoje ĝycie — Twój czas 4. ¿eby ĝyÊ PO SWOJEMU, musisz przestaÊ odkïadaÊ wszystko na póěniej 5. Pokusa odkïadania na póěniej 6. Dlaczego Twój dotychczasowy system celów zupeïnie siÚ nie sprawdziï 7. Najwaĝniejszy klucz do sukcesu w ĝyciu 8. Od ĝycia wymuszonego do ĝycia wymarzonego. Ponowne ksztaïtowanie mentalnoĂci 9. Jedyny skuteczny system wyznaczania celów 10. OsiÈgnij to, czego naprawdÚ CHCESZ 11 13 21 37 43 49 59 81 101 119 135 149 10 Spis treĂci 11. Czas na zmiany — od przytïoczenia do produktywnoĂci 12. Planowanie Czasu. System CzÚĂÊ pierwsza Odnajdywanie siebie w czasie CzÚĂÊ druga Ksztaïtowanie i modelowanie CzÚĂÊ trzecia PrzystÚpowanie do bieĝÈcego zadania CzÚĂÊ czwarta Optymalizacja i motywacja Bibliografia Materiaïy dodatkowe 161 189 205 225 283 301 321 325 1 Wybierz PRAWDZIWY styl ĝycia 22 168-godzinny tydzieñ. ¿yj w peïni 24/7 N ie wydaje siÚ to szczególnie trudne, prawda? Tak przynajmniej moĝna by sÈdziÊ… Wystarczy stwierdziÊ, czego naprawdÚ chce siÚ od ĝycia, ĝeby zaczÈÊ to robiÊ i zre- zygnowaÊ z kilku rzeczy, którymi zajmujemy siÚ obecnie. Tak naprawdÚ, myĂlÈc o tym, czego chcesz od ĝycia, powinieneĂ myĂleÊ o nim w sposób pozytywny i optymistyczny. Moĝe Ci siÚ wydawaÊ, ĝe aby osiÈgnÈÊ to, czego naprawdÚ siÚ od ĝycia chce, trzeba siÚ trochÚ postaraÊ, ale nie moĝe to byÊ przecieĝ bardzo trudne. A nawet jeĂli miaïoby siÚ okazaÊ trudne, to i tak „weěmiesz siÚ do dzieïa”, poniewaĝ naprawdÚ zaleĝy Ci na tym innym ĝyciu. Sensownym rozwiÈzaniem wydaje siÚ zatem wyznaczenie sobie okreĂlonego cza- su na podejmowanie tych dziaïañ. Zakïadasz, ĝe jeĂli codziennie zrobisz coĂ na rzecz osiÈgniÚcia wszystkiego tego, czego chcesz od ĝycia, w koñcu dotrzesz do celu. WyznaczaïbyĂ sobie cele, których osiÈgniÚcie pozwoliïoby Ci ĝyÊ lepszym ĝyciem i zdobyÊ to, czego pragniesz. PrzestaïbyĂ odkïadaÊ wszystko na póěniej, poniewaĝ podejmowane dziaïania „by- ïyby ěródïem motywacji”. ByïbyĂ bardziej wydajny, poniewaĝ z przyjemnoĂciÈ robiïbyĂ to, co pozwala dotrzeÊ do Ziemi Obiecanej. Wybierz PRAWDZIWY styl ĝycia 23 Nie miaïbyĂ problemów z organizacjÈ czasu i koncentracjÈ na bieĝÈcym zadaniu. UmiaïbyĂ ignorowaÊ te czynniki rozpraszajÈce uwagÚ, które sÈ zwiÈzane z ĝyciem codziennym — w koñcu wszystkie podejmowane dziaïania byïyby skutkami Twoich decyzji, Twoich przemyĂleñ, wyobraĝeñ, pragnieñ i zainteresowañ. Nikt nie mówiïby Ci, dokÈd iĂÊ i co lub jak robiÊ. To wszystko wydaje siÚ zupeïnie logiczne. Kupujesz zatem terminarz i zaczynasz porzÈdkowaÊ swoje ĝycie. Wypeïniasz kolejne kratki i dziÚki temu wiesz, co bÚdziesz robiï kaĝdego dnia. Wyznaczasz czas na dziaïania majÈce na celu kreowanie upragnionego ĝycia, a nawet na dziaïania zwiÈzane z pracÈ na wïasny rachunek — nie chcesz juĝ byÊ cho- mikiem, który napÚdza koïo naleĝÈce do kogoĂ innego. Powinno siÚ udaÊ. Niestety — nie udaje siÚ. ZrobiïeĂ wszystko to, co wydawaïo Ci siÚ „logiczne”, a mimo to niczego nie osiÈ- gnÈïeĂ. KLUCZOWA KWESTIA: Nie dostrzegamy potrzeby zmiany naszego ĝycia i nie decy- dujemy siÚ na dÈĝenie do tego, by byïo ono lepsze, przede wszystkim dlatego, ĝe nie rozumiemy koncepcji czasu, w szczególnoĂci zaĂ koncepcji czasu naszego ĝycia. Na czym polega problem z tradycyjnym modelem organizacji czasu? Twoje ĝycie przytïacza CiÚ coraz bardziej. Nie moĝesz tak po prostu wstaÊ i rzuciÊ pracy. W zwiÈzku z powyĝszym wyciÈïeĂ z kalendarza wszystko to, o czym marzyïeĂ, czego pragnÈïeĂ i poĝÈdaïeĂ. PostanowiïeĂ trzymaÊ siÚ tego, co jest. Takie ĝycie jest nieco przygniatajÈce, ale przynajmniej nie komplikujesz go dodatkowo poprzez wpro- wadzanie do niego kolejnych elementów. NastÚpnie doszedïeĂ do wniosku, ĝe poczucie wielkiego przytïoczenia czyni CiÚ nieszczÚĂliwym. UznaïeĂ, ĝe bieĝÈcy poziom szczÚĂcia musi Ci wystarczyÊ. Ludzie sÈ przekonani, ĝe najwaĝniejsze jest dla nich to, co dzieje siÚ teraz. Czasami to prawda. Moĝna bez problemu uzasadniÊ tezÚ, ĝe „teraz” jest zdecydo- wanie waĝniejsze od przeszïoĂci. Przecieĝ przeszïoĂÊ juĝ BY’A. To skoñczona historia. 24 168-godzinny tydzieñ. ¿yj w peïni 24/7 Moĝna napisaÊ jÈ na nowo, nie moĝna jednak na nowo jej rozegraÊ — chyba ĝe w myĂlach. Moĝna by zatem stwierdziÊ, ĝe koncentrowanie siÚ na przeszïoĂci jest... stratÈ czasu. Moĝna by równieĝ argumentowaÊ, ĝe poniewaĝ ĝycie jest krótkie, wszystko, co wydarzy siÚ jutro, dotyczy jutra. „Nie martwcie siÚ wiÚc o jutro, bo jutrzejszy dzieñ sam o siebie martwiÊ siÚ bÚdzie”1. Któĝ z nas nie zetknÈï siÚ z takim myĂleniem? Liczy siÚ to, co jest dzisiaj, teraz, w tej chwili. ¿yj DNIEM DZISIEJSZYM, bo jutro moĝe CiÚ tu juĝ nie byÊ. Wiesz co? Wszystkie powyĝsze stwierdzenia bardzo czÚsto sÈ prawdziwe i sïuszne. Ludzie postanawiajÈ wiÚc bawiÊ siÚ dzisiaj, relaksowaÊ siÚ dzisiaj, dzisiaj unikaÊ stresu, dzisiaj popïywaÊ ïodziÈ, iĂÊ na imprezÚ, spotkaÊ siÚ z przyjacióïmi itd. Rozu- miesz zapewne, o co mi chodzi. Przecieĝ ustaliliĂmy wyĝej, ĝe takie postÚpowanie ma sens. Jeĝeli ĝyjesz dniem dzisiejszym, nie potrzebujesz terminarza (nie martwisz siÚ tym, czy strategia organizacji czasu jest skuteczna, czy teĝ nie). ¿ycie dogoni CiÚ w odpo- wiednim dla siebie momencie. PrzyjÚcie takiej postawy pozwala poczuÊ ulgÚ. Juĝ samo czytanie powyĝszych frag- mentów uspokaja mnie i pozwala mi siÚ zrelaksowaÊ. Moje ciaïo jakby porzuca stres i wchodzi w stan wyciszenia. Czy w takim podejĂciu do ĝycia moĝe tkwiÊ JAKI- KOLWIEK bïÈd? KLUCZOWA KWESTIA: Aby ĝyÊ upragnionym ĝyciem, trzeba postrzegaÊ je takim, jakim naprawdÚ jest. Nieznane fakty na temat prawdziwego ĝycia Jeĝeli ĝyjesz sam, nie przeszkadzajÈ Ci czÚste zmiany lokum, mieszkanie w niebez- piecznych dzielnicach, nieposiadanie maïĝonka, brak pracy, brak przedmiotów mate- rialnych… Jeĝeli cieszysz siÚ doskonaïym zdrowiem, które nie pogorszy siÚ w przy- 1 Mt 6, 34, Pismo ¥wiÚte Starego i Nowego Testamentu. Biblia TysiÈclecia, wydanie piÈte, Pallotinum, Poznañ 2003 — przyp. tïum. Wybierz PRAWDZIWY styl ĝycia 25 szïoĂci, jeĝeli jesteĂ gotów porzuciÊ swoje dzieci lub nigdy ich nie mieÊ, jeĝeli gotowy jesteĂ zaryzykowaÊ i sprawdziÊ, czy o Twoje bezpieczeñstwo i dobrobyt faktycznie zadba pañstwo, wówczas — zanim zdecydujesz siÚ na wspólne ĝycie z drugÈ osobÈ lub na zaïoĝenie rodziny — moĝesz spróbowaÊ Tradycyjnego ¿yczeniowego Modelu Organizacji Czasu. Wolaïbym jednak, ĝebyĂ ĝyï takim ĝyciem, jakiego rzeczywiĂcie CHCESZ. WiÚkszoĂÊ ludzi woli jednak dzieliÊ z kimĂ swoje ĝycie, mieszkaÊ w bezpiecznej dzielnicy, jeĂÊ porzÈdne jedzenie i wieĂÊ przyzwoite, jeĂli nie dobre, ĝycie. W popularnej literaturze psychologicznej obserwujÚ ostatnio niepokojÈcy trend: wmawiania ludziom, ĝe majÈ „wystarczajÈco duĝo”. Dlaczego uwaĝam ten trend za niepokojÈcy? Poniewaĝ wiÚkszoĂÊ ludzi wychodzi z zaïoĝenia, ĝe ma „wystarczajÈco duĝo”, kiedy ich bieĝÈce dochody przewyĝszajÈ bieĝÈce wydatki. To nie jest „wystarczajÈco duĝo”. Ludzi znajdujÈcych siÚ w takiej sytuacji dzieli od upadku w przepaĂÊ zaledwie jeden krok. Wszelkie inne przekonania sÈ jedynie wiel- kim zïudzeniem. Zaïóĝmy, ĝe zarabiasz 7 tysiÚcy zïotych miesiÚcznie i tyle samo miesiÚcznie wyda- jesz. Wyobraě sobie teraz, ĝe jesteĂ czïowiekiem zapobiegliwym i 10 procent tej kwoty odkïadasz na konto emerytalne, na którym bÚdziesz gromadziï Ărodki, aĝ do ich wyco- fania w momencie zakoñczenia pracy zawodowej. ¿ycie od wypïaty do wypïaty to jeden z najpowaĝniejszych sygnaïów ostrzegaw- czych, jakie moĝe Ci wysïaÊ ĝycie. Taka strategia rodzi wiÚcej kryzysów niĝ jakikolwiek inny czynnik pozostajÈcy pod TwojÈ kontrolÈ. ¿ycie od wypïaty do wypïaty. Problem pierwszy Powiedzmy, ĝe wziÈïeĂ (weěmiesz) Ălub i masz (bÚdziesz miaï) dwójkÚ dzieci (jeĝeli jeszcze nie wziÈïeĂ Ălubu, istnieje bardzo duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe go weěmiesz, i równie duĝe, ĝe po Ălubie bÚdziesz miaï dzieci). ¿yjesz na takim poziomie, na jaki pozwalajÈ Ci Twoje zarobki. Twoim zadaniem jest zapewniÊ sobie i rodzinie przyzwoite ĝycie. Pewnie, nie lubisz swojej pracy, MASZ jÈ jednak i dziÚki temu ĝyjesz lepiej niĝ wiÚkszoĂÊ spoïeczeñstwa. Co jest nie tak z tym obrazem? DziĂ wyglÈda caïkiem nieěle. 26 168-godzinny tydzieñ. ¿yj w peïni 24/7 Pozwól, ĝe uzupeïniÚ go teraz o kilka scenariuszy zaczerpniÚtych z mojego ĝycia. Wyobraě sobie, ĝe umierasz Ty lub Twój maïĝonek. Jaki bÚdzie to miaïo wpïyw na ogólnÈ sytuacjÚ? Twoje ĝycie zmieni siÚ diametralnie. BÚdziesz musiaï (zakïadajÈc, ĝe umarï Twój maïĝonek, nie Ty) pozyskaÊ pieniÈdze, które do tej pory zarabiaï Twój partner. Masz dwoje dzieci, które wolaïyby przez 16 godzin dziennie przebywaÊ z rodzicem, a nie z opiekunkÈ. Nie bÚdÈ miaïy jednak nic do gadania, poniewaĝ bÚdziesz pracowaï w jednym miejscu od 6 do 14, a potem gdzie indziej od 14 do 22. Nie bÚdziesz widy- waï swoich dzieci. Na ile prawdopodobny jest taki scenariusz? W mojej rodzinie realizowaï siÚ on caïkiem czÚsto. Jestem najstarszy z piÈtki rodzeñ- stwa. Kiedy miaïem 12 lat, umarï mój przybrany Ojciec i moja Mama zostaïa sama. Kiedy moja Mama miaïa 8 lat, zmarïa jej Mama, zostawiajÈc jej TatÚ z dwojgiem dzieci wychowujÈcych siÚ bez Matki. A to tylko historia rodziny od strony mojej Mamy. W rodzinie mojego Taty sprawy wyglÈdaïy znacznie gorzej. KtoĂ umiera i w jednej chwili dochody gospodarstwa domowego malejÈ o poïowÚ. Koniec ĝycia od wypïaty do wypïaty. Czy do takich sytuacji dochodzi w 10 procentach przypadków? Zapewne nie. Oczywistym jest jednak to, ĝe brak zabezpieczenia na wypadek ewentualnej Ămierci jednej z osób utrzymujÈcych rodzinÚ jest równoznaczny z pozostawieniem pozostaïych osób na pastwÚ Huraganu. ¿ycie od wypïaty do wypïaty. Problem drugi Kolejnym przykrym scenariuszem jest Rozwód z Porzuceniem. Wyróĝniamy wiele róĝnych „rodzajów” rozwodów. Rozwód zawsze prowadzi do rozdarcia rodziny na róĝnych pïaszczyznach: miïoĂci, poczucia stabilizacji, czasu, finansów itd. W przypadku ĝycia od wypïaty do wypïaty rozwód jest w zasadzie równoznaczny ze ĂmierciÈ jednej z osób utrzymujÈcych rodzinÚ. Jedyna róĝnica polega na tym, ĝe pojawia siÚ zdecydo- wanie wiÚcej gniewu i wrogoĂci, z którymi trzeba jakoĂ ĝyÊ. IstniejÈ jednak scenariusze jeszcze gorsze niĝ ten, w którym rozwód pozostawia gniew, wrogoĂÊ i brak wypïaty — chodzi mi o sytuacjÚ, w której jedno z rodziców porzuca dzieci i po prostu znika. Koniec wsparcia finansowego, koniec miïoĂci, koniec wszystkiego. Wybierz PRAWDZIWY styl ĝycia 27 Rozwód przytrafia siÚ okoïo 40 procentom maïĝeñstw. Bardzo niewiele osób jest w stanie po rozwodzie zarobiÊ choÊby tyle, aby opïaciÊ wszystkie rachunki — pojawia siÚ koniecznoĂÊ ponownego zawarcia zwiÈzku maïĝeñskiego lub korzystania z pomocy pañstwa. Rozwód z Porzuceniem nie jest tak czÚsty jak Rozwód Cywilizowany, byïbym jednak skïonny zaryzykowaÊ stwierdzenie, ĝe w jednej czwartej wszystkich rozwodów jeden z maïĝonków po prostu odchodzi i zwyczajnie zapomina o swojej dotychcza- sowej rodzinie. Osoba ta moĝe sobie oczywiĂcie pozwoliÊ na pracÚ na póï etatu. Nie ma przecieĝ ĝadnych obowiÈzków, ĝadnych rachunków do zapïacenia. ¿yje chwilÈ, jest wolna… Zen… pozwala, by ĝycie toczyïo siÚ wïasnymi torami… w spokoju. W zupeïnie innej sytuacji znajduje siÚ natomiast osoba pozostawiona z dwójkÈ (lub wiÚkszÈ liczbÈ) dzieci. Zastanów siÚ, jak Ty poradziïbyĂ sobie w takiej sytuacji. Zasta- nów siÚ naprawdÚ dobrze. Moja Mama rozwodziïa siÚ dwa razy. Jeden z tych rozwodów byï Rozwodem z Porzuceniem — w jego wyniku Mama zostaïa z trójkÈ dzieci, zupeïnie bez pieniÚdzy. Mnie równieĝ przytrafiï siÚ rozwód, ja jednak nie ĝyïem od wypïaty do wypïaty. Moĝemy zatem stwierdziÊ, ĝe rozwód powoduje wstrzÈs ĝyciowy, który naprawdÚ trudno sobie wyobraziÊ. Wszystko, o czym marzysz, moĝe w jednej chwili wyparowaÊ. Czïowiek staje wówczas wobec wizji przyszïoĂci zupeïnie róĝnej od tej, którÈ miaï dotychczas. Ponad 40 procent. To naprawdÚ spore prawdopodobieñstwo… i bardzo dobry powód, aby NIGDY nie wieĂÊ ĝycia od wypïaty do wypïaty. ¿ycie od wypïaty do wypïaty. Problem trzeci NiepeïnosprawnoĂÊ. Prawdopodobieñstwo, ĝe w tym roku utracisz peïnÈ sprawnoĂÊ na okres ponad trzech miesiÚcy, jest SIEDMIOKROTNIE wiÚksze niĝ prawdopodo- bieñstwo Twojej Ămierci. Ludzie w wiÚkszoĂci ĝyjÈ w przeĂwiadczeniu, ĝe sÈ ubez- pieczeni na wypadek niepeïnosprawnoĂci, na ogóï nie zdajÈ sobie jednak sprawy, na czym to ubezpieczenie polega. SÈdzÈ, ĝe w momencie utraty sprawnoĂci od razu otrzy- majÈ pieniÈdze. Niestety, w rzeczywistoĂci jest inaczej. Wypïata Ărodków z ubezpie- czenia rozpoczyna siÚ zazwyczaj jakieĂ trzy do szeĂciu miesiÚcy od wypadku. Jak duĝe 28 168-godzinny tydzieñ. ¿yj w peïni 24/7 sÈ to kwoty? Zazwyczaj siÚgajÈ mniej wiÚcej poïowy dotychczasowych zarobków. A zatem sytuacja wyglÈda nastÚpujÈco: trzy do szeĂciu miesiÚcy bez pieniÚdzy, a potem zaledwie poïowa dotychczasowych dochodów. Dla wiÚkszoĂci rozwiedzionych ludzi wychowujÈcych dzieci realizacja takiego sce- nariusza oznacza zupeïnÈ zmianÚ warunków ĝycia. Jeĝeli przed utratÈ sprawnoĂci rodzinÚ utrzymywaïy dwie osoby, moĝna jakoĂ przetrwaÊ ten trudny okres, korzysta- jÈc z kart kredytowych, aĝ do momentu ogïoszenia bankructwa. Taka sytuacja przytrafiïa siÚ mojemu pierwszemu ORAZ drugiemu przybranemu ojcu. Pierwszy byï niepeïnosprawny przez trzy LATA (nie miaï ubezpieczenia), a drugi przez dwa. W jego przypadku pieniÈdze z ubezpieczenia zaczÚïy wpïywaÊ po trzech miesiÈcach. Jakie jest prawdopodobieñstwo, ĝe wypadki tak siÚ wïaĂnie potoczÈ? Osoba 25-letnia powinna liczyÊ siÚ z 44-procentowym prawdopodobieñstwem, ĝe przed ukoñczeniem 65. roku ĝycia przytrafi siÚ jej co najmniej jedna dïugookresowa utrata sprawnoĂci. Po przekroczeniu czterdziestki musimy uwzglÚdniaÊ 39-procentowe prawdopodo- bieñstwo takiego zdarzenia. Z kolei po przekroczeniu 50 lat prawdopodobieñstwo, ĝe przed ukoñczeniem 65. roku ĝycia przytrafi siÚ nam co najmniej jedna dïugookresowa utrata sprawnoĂci, wynosi 33 procent. Z pewnoĂciÈ zastanawiasz siÚ, ile czasu zajmuje na ogóï powrót do peïni siï i pracy zarobkowej. Warto przyjrzeÊ siÚ okresowi piÚciu lat od utraty sprawnoĂci. Wiek utraty sprawnoĂci 24 35 45 55 Sprawni 44 34 21 12 Zmarli 10 12 20 28 Nadal niepeïnosprawni 46 54 59 60 W duĝym skrócie: prawdopodobieñstwo utraty sprawnoĂci w wieku 40 lat wynosi okoïo 40 procent. W wieku 45 lat 70 procent takich osób nie ĝyje lub nadal pozostaje niepeïnosprawna. Niepeïnosprawne kobiety majÈ TRZYKROTNIE wiÚksze szanse na utratÚ pracy z powodu swojego stanu niĝ mÚĝczyěni. Wybierz PRAWDZIWY styl ĝycia 29 Naleĝy w tym miejscu uczciwie przyznaÊ, ĝe wiÚkszoĂÊ osób niepeïnosprawnych w pewnym momencie swojego ĝycia wraca do pracy. ZarabiajÈ wówczas mniej wiÚcej poïowÚ tego, co osoby w peïni sprawne. Okoïo poïowy z tych, którzy skïadajÈ wniosek o uznanie ich bankructwa, to ludzie niepeïnosprawni. Kaĝdego roku okoïo 8 milionów Amerykanów pada ofiarÈ wypadków, które skut- kujÈ utratÈ sprawnoĂci. WiÚkszoĂÊ osób, które nie czytujÈ naukowych ksiÈĝek i czasopism, powie Ci, ĝe odïoĝenie w czasie decyzji o zaïoĝeniu rodziny jest mÈdrym posuniÚciem. Trend taki jest dziĂ wyraěnie zauwaĝalny. Caïa sprawa ma zwiÈzek z brakiem umiejÚtnoĂci odkïa- dania w czasie gratyfikacji. Trzeba teĝ podkreĂliÊ, ĝe to naprawdÚ zïy pomysï. ¿ycie od wypïaty do wypïaty. Problem czwarty Ostatnim z potÚĝnych czynników majÈcych moc niszczenia ĝycia jest bezrobocie. Kaĝ- dego roku przytrafia siÚ ono milionom Amerykanów (sÈ wyrzucani z pracy). Kiedy nie masz pracy, nie masz pieniÚdzy, a to prowadzi do utraty caïego albo prawie caïego majÈtku. „Utrata pracy” nie zdarza siÚ co prawda równie czÚsto jak niepeïnosprawnoĂÊ, jednak prawdopodobieñstwo takiego rozwoju wypadków nie jest wyraěnie mniejsze. ¿ycie od wypïaty do wypïaty. RozwiÈzanie Jeĝeli ĝyjesz od wypïaty do wypïaty i starasz siÚ wprowadziÊ do swojego ĝycia „element równowagi”, prawdopodobnie za duĝo czasu poĂwiÚcasz na oglÈdanie telewizji. Groěba Ămierci, niepeïnosprawnoĂci, rozwodu i utraty pracy powoduje, ĝe nie da siÚ spokojnie i stabilnie ĝyÊ od wypïaty do wypïaty. Jedynym rozsÈdnym rozwiÈzaniem jest stworzenie sobie takiego ĝycia, w którym wydawanie wszystkiego na bieĝÈco nie jest konieczne. Prawdopodobnie za nic innego nigdy nie zapïacisz tak wysokiej ceny, jak za ĝycie od wypïaty do wypïaty. PowinieneĂ zmieniÊ styl ĝycia tak szybko, jak to tylko moĝliwe. A jeĝeli KIEDYKOLWIEK poczujesz pokusÚ, by wieĂÊ ¿ycie od Wypïaty do Wypïaty, choÊby jeszcze JEDEN raz, wróÊ do tej strony i przeczytaj poniĝsze sïowa. 30 168-godzinny tydzieñ. ¿yj w peïni 24/7 Tajniki automotywacji Niedawno pomagaïem pewnej filii jednej z 500 najwiÚkszych firm magazynu „For- tune” (niech bÚdzie, ĝe jednej z 20 najwiÚkszych). Byïa to Ăwietna zabawa okraszona mnóstwem naprawdÚ odkrywczych doĂwiadczeñ… i kilkoma niemal odkrywczymi. Podczas prac nad tym projektem opracowaïem najwiÚkszÈ od dïuĝszego czasu liczbÚ zupeïnie nowych pomysïów. Za chwilÚ wyjaĂniÚ Ci na przykïadzie pewnej histo- rii, jak moĝna motywowaÊ samego Siebie oraz innych za pomocÈ kilku idei, które zro- dziïy siÚ podczas tamtej sesji. CzytajÈc poniĝszÈ historiÚ, zwróÊ uwagÚ na jej przesïanie… a potem… odnotuj wyniki analizy i wykorzystuj je w charakterze codziennego przypominacza. Z codziennego przypominacza bÚdziesz korzystaï w swoim Planie Dnia i Planie Tygodnia, czyli w elementach Systemu Planowania Czasu opisanego w dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki. Chomik i koïo Nie wiem, czy ta historia opisuje Twoje ĝycie. Wyobraě sobie jednak, ĝe tak jest. Bohaterem historii jest osoba, która pracuje piÚÊ dni w tygodniu. Zaczyna o godzi- nie 9, a koñczy o 17. Jak na standardy przedsiÚbiorcy, to raczej krótkie godziny pracy… OK, bardzo krótkie godziny pracy. UĂwiadomiïem sobie, ĝe ludzie, którzy podpisujÈ listÚ obecnoĂci o godzinie 9 i 17, muszÈ to robiÊ, gdyĝ inaczej nikt w ogóle nie zauwa- ĝyïby ich obecnoĂci. Przypomina to zatem noszenie elektronicznej opaski na nogÚ w ramach kary alternatywnej dla pobytu w wiÚzieniu — w konkretnym czasie masz byÊ w konkretnym miejscu i nigdzie indziej. Czas mija, a osoba taka zaczyna przypominaÊ chomika biegajÈcego wewnÈtrz koïa. Kaĝdy kolejny dzieñ niczym nie róĝni siÚ od poprzedniego i pozwala doĂÊ dokïadnie przewidzieÊ, jak bÚdzie wyglÈdaï nastÚpny. Na sïowo „zajÚcie” taka osoba natychmiast myĂli o SWOIM W’ASNYM doĂwiad- czeniu. Na sïowo „praca” myĂli o SWOJEJ W’ASNEJ pracy lub miejscu jej wykonywa- nia. Po kilku miesiÈcach, a potem po kilku latach, taka osoba uzaleĝnia siÚ od swojej pracy, od swojej firmy. … Od koïa. Jak gdyby byïa chomikiem… Wybierz PRAWDZIWY styl ĝycia 31 Zabierz chomikowi koïo, a zacznie ĂwirowaÊ. „Straciïem MOJk pracÚ” (choÊ pod- ĂwiadomoĂÊ podpowiada mu: „PracÚ, której nienawidzÚ… TÚ, w której wszyscy patrzÈ na zegar i odliczajÈ sekundy pozostaïe do »fajrantu«”). PorzuÊmy na chwilÚ chomika i przenieĂmy siÚ w myĂlach o jeden poziom wyĝej… Wyobraě sobie kogoĂ, kto stara siÚ udzieliÊ chomikowi wsparcia coachingowego i zmotywowaÊ go do wstÈpienia na nowÈ ĂcieĝkÚ ĝyciowÈ. „Nowy sposób na osiÈ- gniÚcie wymarzonego ĝycia”. Jest praktycznie niemoĝliwe, aby chomik dostrzegï cokolwiek poza swoim koïem. Koïo jest na miejscu, w jego klatce, i obraca siÚ ze wzglÚdnÈ ïatwoĂciÈ. Chomik WIE, jak to robiÊ, i nie musi przy tym MY¥LEm… nic a nic. Trener zaczyna pracowaÊ ze swoim klientem (chomikiem): „W tym scenariuszu NIE MA ĝadnego koïa”. W tym momencie podĂwiadomoĂÊ chomika… zaczyna ĂwirowaÊ. „Co? Nie ma koïa?! Przecieĝ nic poza tym nie umiem. Koïo to moje ¿YCIE! W tym jestem dobry i to opanowaïem do perfekcji… A ty chcesz, ĝebym wszedï na jakieĂ pole minowe, na którym na pewno wylecÚ w powietrze?! Przecieĝ na moje miejsce znajdzie siÚ ktoĂ inny, kto PRZYW’ASZCZY sobie moje koïo. ByÊ moĝe nawet wyĂlÈ je do Chin lub Meksyku i pozwolÈ, by biegaï w nim jakiĂ inny chomik, a wtedy ja nie bÚdÚ mógï wykarmiÊ moich maïych chomiczÈtek”. W poniedziaïek rano chomik wraca do swojego koïa. Przemierza innÈ czÚĂÊ klatki i wskakuje do Ărodka, by krÚciÊ nim przez kolejne osiem godzin. NIC go z niego nie wyciÈgnie. NIC! Chomikowi przeszkadza ĂwiadomoĂÊ, ĝe w Chinach i Meksyku inne chomiki pra- cujÈ tyle samo godzin za mniejsze pieniÈdze i w zwiÈzku z tym potencjalnie mogÈ mu odebraÊ jego koïo. Nasz chomik oczywiĂcie nie udaï siÚ do Chomiczego Skïadu, gdzie dostÚpne sÈ tysiÈce kóï w najróĝniejszych rozmiarach i ksztaïtach. Okazuje siÚ, ĝe do Chomiczego Skïadu udaje siÚ zaledwie piÚÊ na 100 chomików. Nawet dla nich jest to jednak niezwykle stresujÈce przeĝycie. Przecieĝ jest TAK WIELE róĝnych kóï do wyboru. Ten olbrzymi wybór onieĂmiela nawet piÚÊ najdzielniejszych chomików. Nagle coĂ dziwnego dzieje siÚ z dwoma z nich. ZaczynajÈ myĂleÊ, ĝe… nie chcÈ juĝ ¿ADNEGO koïa. A jeĂli juĝ ma byÊ jakieĂ koïo, to musi byÊ naprawdÚ fajne i przedstawiaÊ jakÈĂ wartoĂÊ. Przez caïy czas jednak zastanawiajÈ siÚ nad innymi sposobami wykorzystania tych oĂmiu godzin. 32 168-godzinny tydzieñ. ¿yj w peïni 24/7 Te chomiki sÈ nieco inne od pozostaïych. PodejmujÈ postanowienie, ĝe (na pewien doĂÊ dïugi czas) zwiÈĝÈ siÚ z jednym lub dwoma koïami, a potem odejdÈ i zacznÈ same produkowaÊ koïa, labirynty, pokarm dla chomików i wszystko to, co moĝna sprzedaÊ do Chomiczego Skïadu. Nie bÚdÈ juĝ biegaÊ w kole od 9 do 17. Jest oczywiste, ĝe wytwarzanie kóï, labiryntów i pokarmu dla chomików zabiera wiÚcej czasu, ale ile daje FRAJDY! Czy taka praca jest ciÚĝka? Pewnie, ĝe tak. Te maïe chomiki pracujÈ jednak od godziny 9 do 21, poniewaĝ granica miÚdzy zabawÈ, ekscy- tacjÈ, przygodÈ i „pracÈ” zaciera siÚ. Wszystkie te elementy siÚ ïÈczÈ. Po niedïugim czasie Pani Chomikowa i mïode chomiczÈtka zaczynajÈ pomagaÊ w produkcji kóï, labiryntów i pokarmu dla chomików. ChomiczÈtka uwaĝajÈ takie ĝycie za NORMALNE… SÈdzÈ, ĝe taka egzystencja, jakĝe ODMIENNA od ĝycia wszystkich innych chomików, jest super. MogÈ jeědziÊ do Chomik Vegas, gdzie ĝyje mnóstwo chomiczych Elvisów i innych chomików, które zapewniajÈ wszystkim rozrywkÚ. ZastanawiajÈ siÚ wówczas: „Czyĝ ĝycie wszystkich chomików nie tak wïaĂnie wyglÈda?”. Kiedy wracajÈ do rodzinnego Chomikowa, dowiadujÈ siÚ od swoich maïych cho- miczych przyjacióï, ĝe takie ĝycie nie jest normÈ. — Chyba ĝartujesz, Chomisiu. Mój Tata Chomik przez caïy dzieñ biega w swoim kole i szczerze tego nienawidzi. — Dlaczego zatem nie znajdzie sobie nowego koïa? — Chomisia zna tylko taki model; w jej domu wszystko nieustannie siÚ zmienia i ewoluuje. — To chyba nie jest takie proste. Koïo tatusia zapewnia mu wiele Ăwiadczeñ. — O jakie Ăwiadczenia chodzi? — pyta Chomisia. — Nie wiem, w zasadzie nigdy ĝadnych nie widziaïam. Powiedziano mi jednak, ĝe Ăwiadczenia te sÈ bardzo duĝe i BARDZO waĝne. — Od jakiego czasu twój tata biega w tym kole? — Wydaje mi siÚ, ĝe zaczÈï, jeszcze zanim siÚ urodziïam. — I nigdy nie widziaïaĂ ĝadnego Chomiczego ¥wiadczenia? — Cóĝ… Nie widziaïam, jestem jednak pewna, ĝe sÈ istotne. … Przez caïy czas wokóï Chomiczego Skïadu gromadzÈ siÚ chomiki, które zaglÈdajÈ do Ărodka. Drzwi sÈ szeroko otwarte, jednak niewiele chomików decyduje siÚ wejĂÊ. WiÚkszoĂÊ z nich woli obserwowaÊ z daleka. WolÈ mieÊ pewnoĂÊ, ĝe ich koïo jest bez- pieczne. OczywiĂcie, sÈ ciekawe. NaprawdÚ podziwiajÈ te chomiki, które wchodzÈ do Chomiczego Skïadu. Same chciaïyby tam wejĂÊ, ale nie mogÈ… bo nie… Wyobraě sobie teraz, ĝe prowadzisz sesjÚ coachingowÈ dla takiego wïaĂnie cho- mika. Najwaĝniejsze pytanie brzmi: „Jak wyciÈgniesz chomika z jego koïa i skïonisz Wybierz PRAWDZIWY styl ĝycia 33 go do obrania bogatej i satysfakcjonujÈcej Ăcieĝki ĝyciowej?”. Chodzi o coĂ, co bÚdzie sprawiaÊ mu przyjemnoĂÊ, pozwoli zaspokoiÊ wszystkie potrzeby ĝyciowe i jednocze- Ănie speïniÊ jego marzenia… a najlepiej, gdyby codzienne ĝycie przypominaïo najpiÚk- niejszy sen. Czyĝ nie byïoby wspaniale? Moĝesz o tym zapomnieÊ. ¿adne Twoje sïowa nie skïoniÈ chomika do opuszczenia koïa. Moĝesz mu powiedzieÊ, ĝe masz dla niego Ăwietny pomysï — prawda jest jednak taka, ĝe niemal na pewno nie opuĂci on swojego bezpiecznego i znajomego, choÊ ogïupiajÈcego krÚgu. W Chomiczym ¥wiecie, tym poza koïem, jest zbyt wiele nie- pewnoĂci. Nie ma scenariusza, wedïug którego moĝna by wieĂÊ ĝycie poza koïem. W ĝyciu, które proponujesz swojemu Chomiczemu Klientowi, jest zbyt duĝo niewiadomych. Dotyczy to wszystkich pomysïów, które mu przedstawisz, i wszystkich koncepcji, które opiszesz — chyba ĝe… Jedynym sposobem na osiÈgniÚcie sukcesu w pracy trenera chomików jest nakïo- nienie ich do samodzielnego przedstawienia powodów, a co jeszcze waĝniejsze, uczuÊ, które pozwolÈ im zrozumieÊ koniecznoĂÊ opuszczenia koïa. Objawienie W tym momencie nastÚpuje coĂ niesamowitego. Objawienie. Kiedy ostatnio zapro- ponowaïeĂ coĂ na gïos, a nastÚpnie na gïos odpowiedziaïeĂ: „Teraz nie mogÚ siÚ tym zajÈÊ, ale pomyĂlÚ o tym w przyszïoĂci”? CoĂ takiego prawdopodobnie nigdy nie miaïo miejsca. W koñcu raczej rzadko zdarza siÚ, byĂmy gïoĂno i otwarcie odmawiali sobie samym. Rzadko zdarza siÚ, abyĂmy stanowczo, choÊ grzecznie powiedzieli sobie: „DziÚkujÚ, nie jestem zainteresowany”. PorzuÊmy jednak Chomiczy ¥wiat i wróÊmy do naszego… WïasnoĂÊ pomysïów Jeĝeli nie wiesz jeszcze, dlaczego Organizacja Czasu w ujÚciu tradycyjnym, to znaczy sprzed Systemu Planowania Czasu, zawodziïa, wyjaĂniam: wszystko przez to, ĝe ludzie nie uwzglÚdniali pomysïów, uczuÊ, postaw i przekonañ innych ludzi, zwiÈzanych z ICH Systemem Organizacji Czasu. 34 168-godzinny tydzieñ. ¿yj w peïni 24/7 UjmujÈc rzecz inaczej: mimo najlepszych zamiarów wdroĝenie programu orga- nizacji czasu moĝe doprowadziÊ do wielkiej katastrofy, a to z tego powodu, ĝe nie uwzglÚdniïo siÚ zapatrywañ szefa, maïĝonka czy dzieci w kwestii planowanych zmian! Z samej definicji objÚcie kontroli nad czasem OZNACZA objÚcie kontroli nad wïasnym ¿YCIEM — ¿YCIEM krzyĝujÈcym siÚ i nakïadajÈcym na ĝycie ludzi, z którymi pracujesz i którymi siÚ otaczasz. Oznacza to, ĝe o wszystkich radykalnych rozwiÈzaniach z zakresu Organizacji Czasu powinieneĂ informowaÊ wszystkich tych, od których jesteĂ uzaleĝniony, oraz wszystkich tych, którzy sÈ uzaleĝnieni od Ciebie. Musisz skïoniÊ osobÚ, z którÈ siÚ komunikujesz, do akceptacji Twojego pomysïu na nowe ĝycie — tylko w ten sposób moĝesz zapewniÊ sobie jej wsparcie w Twoich dÈĝeniach do lepszego ĝycia. Moĝna wskazaÊ trzy podstawowe sposoby (i wiele ich odmian) osiÈgniÚcia tego celu. 1. Moĝesz powiedzieÊ osobie, z którÈ pracujesz lub ĝyjesz, co jest dla Ciebie waĝne lub dlaczego powinna postÚpowaÊ tak, jak sugerujesz. 2. Moĝesz poprosiÊ jÈ o wskazanie pozytywnych i negatywnych aspektów Two- jej propozycji oraz ewentualnych kontrpropozycji. 3. Moĝesz poprosiÊ jÈ, aby w ramach przysïugi podjÚïa jakieĂ dziaïanie lub po pro- stu spróbowaïa czegoĂ nowego — chodzi o to, aby nakïoniÊ tÚ osobÚ do dzia- ïania i sprawdzenia proponowanego rozwiÈzania w praktyce. Tak czy owak wszystko sprowadza siÚ do… zadawania pytañ. Chodzi o pozyskiwa- nie informacji, uĂwiadamianie sobie pewnych rzeczy, okazywanie zainteresowania i empatii. Kiedy wiesz juĝ dokïadnie, co tkwi we wnÚtrzu kolektywnej ĂwiadomoĂci najbliĝ- szych Ci chomików (wspóïpracowników, czïonków rodziny, przyjacióï), w pewnym momencie moĝe dojĂÊ do objawienia. Oni widzÈ inny Ăwiat niĝ Ty. W tym, ĝe myĂlÈ jak chomiki, nie ma absolutnie nic zïego — a jak inaczej mieliby niby myĂleÊ? A) Jak to jest znaleěÊ siÚ wewnÈtrz ich gïów? Czego siÚ obawiajÈ? B) Jakie sÈ negatywne aspekty ich bieĝÈcej sytuacji? C) Jakie sÈ pozytywne aspekty ich bieĝÈcej sytuacji? Wybierz PRAWDZIWY styl ĝycia 35 Od zawsze wmawia im siÚ, ĝe kiedy juĝ skoñczÈ ChomiczÈ SzkoïÚ, muszÈ znaleěÊ sobie dobre koïo. TU wïaĂnie jest pies pogrzebany. Aby pozostaïe chomiki mogïy doĂwiadczyÊ innego, wymarzonego ĝycia, które dzieliïyby z TobÈ, powinny same przedstawiÊ Ci wszystkie powody, dla których koniecznie MUSZk porzuciÊ swoje koïo. MuszÈ powiedzieÊ Ci, co chcÈ robiÊ w Chomiczym ¥wiecie i co chcÈ w nim odnaleěÊ. Powinny powiedzieÊ Ci, DLACZEGO MUSZk wypeïniÊ swoje ĝycie tym, co pozwoli im znaleěÊ poczucie sensu. Przecieĝ jeĝeli to Ty im to powiesz, jedynÈ ich reakcjÈ bÚdzie powrót do dotych- czasowego koïa i bieganie w nim w obawie, ĝe ktoĂ moĝe im je odebraÊ i wysïaÊ za ocean. Jeĝeli natomiast nakïonisz je, by powiedziaïy to Tobie i PRZEKONA’Y CiÚ do tego, wówczas same wpakujÈ swoje koïo na statek i wyĂlÈ do innego kraju. Wielu ludzi funkcjonuje w takich wïaĂnie chomiczych koïach, wielu ĝyje teĝ poza nimi. Istnieje wiele korporacji, które oferujÈ znakomite warunki pracy, o wiele wiÚcej jest jednak takich, które takich dobrych warunków nie oferujÈ. Jeĝeli znalazïeĂ siÚ w jednym z takich miejsc, do których warto wracaÊ kaĝdego dnia, to naprawdÚ szczerze gratulujÚ. Masz szczÚĂcie. Jeĝeli jednak go nie masz, chciaï- bym zatrudniÊ siÚ jako Twój osobisty trener. ChcÚ, abyĂ ĝyï ĝyciem, które SAM sobie wybierzesz!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

168-godzinny tydzień. Żyj w pełni 24/7
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: