Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 003620 18779814 na godz. na dobę w sumie
29 ważnych pytań o rozliczanie VAT - ebook/pdf
29 ważnych pytań o rozliczanie VAT - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5704-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozliczanie VAT niezmiennie od lat sprawia nawet doświadczonym księgowym sporo kłopotów. A wszystko to w dużej mierze zarówno z powodu niejasności przepisów, jak również z powodu objęcia tym podatkiem w zasadzie całej aktywności przedsiębiorców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

29 pytań o rozliczanie VAT Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46 ISBN: 978-83-269-5704-8 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 e-mail: serwispodatkowyvat@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 „29 pytań o rozliczanie VAT” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w tej publikacji oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „29 pytań o rozliczanie VAT” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Za- proponowane w tej publikacji oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębio- nych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów pań- stwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „29 pytań o rozliczanie VAT” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Biuro Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl 29 PYTAŃ O ROZLICZANIE VAT 1. Sprawdź, czy zaliczki zawsze skutkują powstawaniem obowiązku podatkowego Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Niemiecki kontrahent zapłacił mi więcej za wykonane przeze mnie usługi niż na fakturze (usługi konsultingowe). Uma- wialiśmy się, że będzie to jakby akonto przyszłych usług. Na razie nie ma zlecenia na te usługi. Jak zakwalifikować taką wpłatę, jakimi dokumentami ująć to zdarzenie w PKPiR oraz w rejestrze VAT? W jakiej pozycji rozliczyć w deklaracji VAT oraz VAT-UE? Na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wy- konaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (przepis ten stosuje się z nieistot- nym w omawianej sytuacji z zastrzeżeniem art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT). Na gruncie tego przepisu (podobnie jak na gruncie poprzedzającego art. 19 ust. 11 ustawy o VAT) nie każde otrzymanie wpłaty pieniężnej przez sprzedawcę stanowi otrzymanie zapłaty skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego. Czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT są bowiem dostawy towarów i świadczenie usług (oraz pozostałe czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT), a nie płatności dokonane z tytułu tych czynności (zob. przykładowo wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 października 2001 r. w sprawie o sygn. akt C-108/99). Zaliczka musi dotyczyć konkretnych czynności Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 sierpnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 1100/09) wynika, że opodatkowaniu VAT nie powinny podlegać zapłaty za dostawy towarów i świad- czenie usług, które nie zostały dotychczas określone w wyraźny sposób. Oznacza to, że obo- wiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT powstaje jedynie wówczas, gdy między otrzymaniem przez podatnika określonej kwoty a czynnością podlegającą opodatko- waniu (np. dostawą towarów czy świadczeniem usługi) istnieje bezpośredni związek, tj. jeże- li otrzymana kwota dotyczy nabycia konkretnych towarów lub konkretnych usług. 3 29 pytań o rozliczanie VAT We wspomnianym wyroku NSA (sygn. I FSK 1100/09), czytamy, że „(…) obowiązek podat- kowy na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy (…) [obecnie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT – przyp. aut.] powstaje jedynie wówczas, gdy zapłata dokonana przed wykonaniem dostawy lub świad- czeniem usług, następuje w sytuacji, gdy wszelkie okoliczności mające znaczenie dla zaistnie- nia zdarzenia podatkowego, tzn. przyszłej dostawy lub świadczenia usług, są jednoznacznie i niezmiennie określone pod względem podmiotowym i przedmiotowym”. Pełne zastosowanie na gruncie obecnych przepisów ma również wyrok WSA w Warszawie z 11 stycznia 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 1269/11). Sąd stwierdził w nim, że dla uznania wpłaconej kwoty, jako zaliczki na poczet wykonanych usług, istotne jest to, aby przyszłe świadczenie było określone w sposób jednoznaczny co do rodzaju towaru bądź usługi, tzn. w sposób umożliwiający ich identyfikację, a dodatkowo, że strony tego świadczenia, w mo- mencie wpłaty zaliczki, nie mają woli dokonywania jego zmian w przyszłości. A zatem otrzymywanie kwot na poczet przyszłych, nieskonkretyzowanych świadczeń nie skutku- je powstawaniem obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Otrzyma- nie takich sum skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego dopiero z chwilą skonkretyzowania świadczeń, których dotyczą. Taki właśnie charakter ma otrzymanie kwoty, o której mowa w py- taniu, tj. zapłaconej przez kontrahenta kwoty nadwyżki. Jej otrzymanie nie spowodowało zatem powstania obowiązku podatkowego w VAT, a w konsekwencji nie wywołało żadnych skutków w tym podatku. Czynności tej nie należy zatem wykazywać w ewidencji (rejestrze VAT), w deklaracji VAT ani w informacji podsumowującej VAT-UE. Dopiero z chwilą zamówienia przez kontrahenta usługi, na której poczet zostanie zaliczona ta kwota, wystąpią wszelkie charakterystyczne dla otrzymania zaliczki skutki, np. obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jakie są skutki zaliczki w CIT/PIT Podobnie ma się rzecz, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące podatku dochodowego. Zauważ, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zaracho- wanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT). Tym bardziej za przychody z działalności gospodarczej nie uważa się kwot, które zosta- ły otrzymane na poczet przyszłych, nieskonkretyzowanych jeszcze dostaw towarów i usług. A zatem kwoty, o której mowa, nie należy również księgować w podatkowej księdze przy- chodów i rozchodów. 4 29 pytań o rozliczanie VAT
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

29 ważnych pytań o rozliczanie VAT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: