Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 007576 18451958 na godz. na dobę w sumie
3D Studio MAX. Vademecum profesjonalisty - książka
3D Studio MAX. Vademecum profesjonalisty - książka
Autor: , Liczba stron: 532
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-003-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Ostatnim wcieleniem 3D Studio jest 3D Studio MAX. Nie powinieneś traktować go jak kolejnej wersji starego programu. MAX jest zupełnie nowym programem który dziedziczy po swoim poprzedniku w zasadzie tylko nazwę. Podobnie jak 3D Studio, MAX również jest produktem przełomowym. Do tej pory 32-bitowy rendering i animacja dostępne były na drogim sprzęcie wymagającym równie drogiego oprogremowania. 3DS MAX ponownie otwiera drzwi do profesjonalnej animacji i renderingu, prowadzonych pod kontrolą zapewniającego wysoki komfort pracy systemu operacyjnego Windows NT. Nowoczesny, okienkowy interfejs użytkownika oraz niska cena, czynią ten program atrakcyjnym dla każdego kto wykorzystuje w swojej pracy animacje. Niniejsza książka jest drugim tomem książki '3D Studio MAX. Doskonałość i precyzja'. Zawiera więcej szczegółów dotyczących posługiwania się nowymi, często bardzo wyrafinowanymi narzedziami które musisz opanować. Znajdziesz w niej opis technik oświetlania i oglądania sceny, dokładny opis Edytora Materiałów oraz wskazówki dotyczące renderowania pojedynczych scen i animacji. Książka demonstruje również podstawowe techniki animacji, wykorzystanie okna Track View oraz podstawowe rodzaje kontrolerów animacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

314 3D Studio MAX (cid:151) vademecum profesjonalisty Podstawy u¿ycia kontroler(cid:243)w Expression Kontrolery Expression maj„ tŒ niezwyk‡„ cechŒ, ¿e obliczaj„ warto(cid:156)ci parametru wed‡ug r(cid:243)wnania zadanego przez u¿ytkownika. Z powodu do(cid:156)(cid:230) skomplikowanego sposobu u¿ycia szczeg(cid:243)‡owy ich opis zamie(cid:156)cimy oddzielnie w dalszej czŒ(cid:156)ci tego rozdzia‡u. Aby jednak uchwyci(cid:230) g‡(cid:243)wne r(cid:243)¿nice pomiŒdzy kontrolerami Expressions a innymi kontrolerami para- metrycznymi, prze(cid:156)led(cid:159) tok nastŒpuj„cego (cid:230)wiczenia. Zmiana ilo(cid:156)ci segment(cid:243)w cylindra zale¿nie od k„ta jego wygiŒcia 1. Tworzymy walec w oknie widoku z g(cid:243)ry (Top). Promieæ cylindra (Radius) wynosi(cid:230) bŒdzie 50 jednostek, wysoko(cid:156)(cid:230) (Height) 200 jednostek, liczba bok(cid:243)w (Sides) wyniesie 24, a segment(cid:243)w (Height Segments) 5. Parametr Cap Segments ustawiamy na 1 i sprawdzamy, czy w‡„czona jest opcja wyg‡adzania (Smooth). 2. W oknie dialogowym Time Configuration ustalamy parametr End Time na 50. 3. Wciskamy przycisk Animate i przypisujemy obiektowi modyfikacjŒ Bend. W ujŒciu 50 k„t Bend Angle ustalamy na 180, a jako o(cid:156) wygiŒcia (Bend Axis) wybieramy o(cid:156) Z (patrz rys. 7.26). Rysunek 7.26. Cylinder o piŒciu segmentach po wygiŒciu o 180 stopni 4. Wy‡„czamy przycisk Animate, uaktywniamy widok Perspective i klikamy na ikonie Zoom Extents. Pomniejszamy widok odrobinŒ (Zoom Out) dla u‡atwienia obserwacji i odgrywamy animacjŒ, jak na razie bardzo brzydk„. 5. Otwieramy okno Track View i wy(cid:156)wietlamy na li(cid:156)cie hierarchii kontrolery odpowia- daj„ce parametrom modyfikacji Bend oraz parametrom obiektu Cylinder01. Rozdzia³ 7a.p65 314 98-04-01, 10:25 6. Klikamy na parametrze Height Segments selekcjonuj„c go, wybieramy ikonŒ Replace Controller. W rozwiniŒtym oknie wybieramy kontroler Float Expression i zamykamy okno klikniŒciem na OK. Rysunek 7.27 przedstawia hierarchiŒ w oknie Track View oraz okno Replace Controller podczas selekcjonowania kontrolera. Kontrolery 315 Rysunek 7.27. Hierarchia wy(cid:156)wietlona w oknie Track View oraz okno Replace Controller 7. Klikamy prawym klawiszem myszy na parametrze Height Segments i wybieramy Properties z podrŒcznego menu. RozwiniŒte zostaje okno dialogowe Expression Controller. 8. Po pierwsze, musimy utworzy(cid:230) zmienn„ skalarn„, kt(cid:243)ra zdefiniuje minimaln„ liczbŒ segment(cid:243)w, jak„ chcemy przypisa(cid:230) cylindrowi. W polu Create Variables, w okienku Name wpisujemy nazwŒ zmiennej HSMin. Upewniamy siŒ, czy w‡„czona jest opcja Scalar i klikamy na klawiszu Create. Klikamy na klawiszu Assign to Constant, usta- lamy warto(cid:156)(cid:230) zmiennej na 2 i klikamy na OK. 9. Po drugie, potrzebujemy zmiennej (r(cid:243)wnie¿ skalarnej), kt(cid:243)ra zdefiniuje maksy- maln„ liczbŒ segment(cid:243)w, jak„ chcemy przypisa(cid:230) cylindrowi. W polu Create Varia- bles, w okienku Name wpisujemy nazwŒ zmiennej HSMax. Upewniamy siŒ, czy w‡„- czona jest opcja Scalar i klikamy na klawiszu Create. Klikamy na klawiszu Assign to Constant, ustalamy warto(cid:156)(cid:230) na 14 i klikamy na OK. 10. Teraz naszym zadaniem jest wprowadzenie zmiennej (te¿ skalarnej), kt(cid:243)ra pozwoli nam odnie(cid:156)(cid:230) siŒ do k„ta zgiŒcia cylindra przez modyfikacjŒ Bend. W okienku Name pola Create Variables wpisujemy BendAngle. Upewniamy siŒ, czy w‡„czona jest opcja Scalar i klikamy na klawiszu Create. Klikamy na klawiszu Assign to Controller. W wy(cid:156)wietlonym oknie Track View Pick selekcjonujemy parametr Angle modyfi- kacji Bend i klikamy na OK. Rysunek 7.28 pokazuje okno dialogowe Expression Controller oraz okno Track View Pick na tym etapie pracy. Rozdzia³ 7a.p65 315 98-04-01, 10:25 316 3D Studio MAX (cid:151) vademecum profesjonalisty Rysunek 7.28. Okno dialogowe Expression Controller oraz okno Track View Pick 11. Na koniec musimy wprowadzi(cid:230) r(cid:243)wnanie, na podstawie kt(cid:243)rego dokonywane bŒd„ obliczenia warto(cid:156)ci animowanego parametru. W oknie Expression wpisujemy: HSMin + (BendAngle/180)*(HSMax (cid:150) HSMin) i klikamy na klawiszu Evaluate. Rysunek 7.29 pokazuje okno dialogowe Expression Controller po wprowadzeniu r(cid:243)wnania. Rysunek 7.29. Okno dialogowe Expression Controller po wprowadzeniu r(cid:243)wnania, uzale¿niaj„cego liczbŒ segment(cid:243)w walca od k„ta jego wygiŒcia 12. Przemieszczamy albo zmniejszamy okna Track View oraz Expression Controller, tak by nie przeszkadza‡y nam one w ogl„daniu animacji w widoku perspektywicznym (Perspective). Odtwarzamy animacjŒ. Ilo(cid:156)(cid:230) segment(cid:243)w cylindra zmienia siŒ w miarŒ wzrastania k„ta wygiŒcia. Wskaz(cid:243)wka W trakcie odtwarzania animacji mo¿esz odszuka(cid:230) parametry podstawowe walca na jego li(cid:156)cie modyfikacji (Modifier Stack) i tam obserwowa(cid:230), jak p‡ynnie zmienia siŒ warto(cid:156)(cid:230) parametru Height Segments. Mo¿esz te¿ zmieni(cid:230) warto(cid:156)ci sta‡ych HSMin oraz HSMax w oknie dialogowym Expression Controller i obserwowa(cid:230) na bie¿„co wp‡yw tych zmian na odtwarzan„ animacjŒ. Rozdzia³ 7a.p65 316 98-04-01, 10:25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

3D Studio MAX. Vademecum profesjonalisty
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: