Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 003629 18779532 na godz. na dobę w sumie
3ds Max 2009. Biblia - książka
3ds Max 2009. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1456
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2115-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

3ds Max -- chyba nikomu nie trzeba go przedstawiać! Ten znany i ceniony program do tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacji już w pierwszej edycji z 1990 roku zrewolucjonizował świat grafiki. Trudno dziś wyobrazić sobie produkcję filmową czy animację bez tego potężnego narzędzia i jego niesamowitych możliwości! W ciągu osiemnastu lat program był stale rozwijany i udoskonalany, a w najnowszej odsłonie 3ds Max 2009 znowu zyskał na wydajności oraz funkcjonalności. Zwiększono również jego kompatybilność z innymi aplikacjami firmy AutoDesk i podwyższono funkcjonalność interfejsu użytkownika, oferując dodatkowe możliwości ręcznego tworzenia modeli. Czego chcieć więcej? Tylko wiedzy, jak efektywnie wykorzystać ten potencjał!

Oto masz przed sobą kompletne źródło wiedzy o programie 3ds Max 2009! Autorka książki poprowadzi Cię od zagadnień podstawowych, po te najbardziej zaawansowane. Dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować środowisko pracy, tak aby poruszanie się po nim było wygodne i ekonomiczne. Poznasz podstawowe obiekty oraz nauczysz się je przekształcać, obracać i skalować. Na kolejnych kartach książki przeczytasz o tym, jak zapanować nad wszystkimi obiektami, zdobędziesz wiedzę o zasadach modelowania, wykorzystywania różnych rodzajów materiałów oraz stosowania kamer czy oświetlenia. To wszystko doprowadzi Cię w końcu do samodzielnego stworzenia oryginalnej animacji. Książka wprowadzi Cię także w arkana perfekcyjnego renderingu i nauczy efektywnie wykorzystywać język MAXScript. Książka ta sprawdzi się zarówno w rękach amatora, jak i profesjonalisty w dziedzinie grafiki 3D!

Poznaj i wykorzystaj cały potencjał programu 3ds Max 2009!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

3ds Max 2009. Biblia Autor: Kelly L. Murdock T³umaczenie: Zbigniew Waœko ISBN: 978-83-246-2115-6 Tytu³ orygina³u: 3ds Max 2009 Bible Format: 172x245, stron: 1456 Zawiera DVD • Poznaj œrodowisko pracy! • Wykorzystaj nowe mo¿liwoœci! • Stwórz niezwyk³¹ animacjê! 3ds Max — chyba nikomu nie trzeba go przedstawiaæ! Ten znany i ceniony program do tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacji ju¿ w pierwszej edycji z 1990 roku zrewolucjonizowa³ œwiat grafiki. Trudno dziœ wyobraziæ sobie produkcjê filmow¹ czy animacjê bez tego potê¿nego narzêdzia i jego niesamowitych mo¿liwoœci! W ci¹gu osiemnastu lat program by³ stale rozwijany i udoskonalany, a w najnowszej ods³onie 3ds Max 2009 znowu zyska³ na wydajnoœci oraz funkcjonalnoœci. Zwiêkszono równie¿ jego kompatybilnoœæ z innymi aplikacjami firmy AutoDesk i podwy¿szono funkcjonalnoœæ interfejsu u¿ytkownika, oferuj¹c dodatkowe mo¿liwoœci rêcznego tworzenia modeli. Czego chcieæ wiêcej? Tylko wiedzy, jak efektywnie wykorzystaæ ten potencja³! Oto masz przed sob¹ kompletne Ÿród³o wiedzy o programie 3ds Max 2009! Autorka ksi¹¿ki poprowadzi Ciê od zagadnieñ podstawowych, po te najbardziej zaawansowane. Dowiesz siê, w jaki sposób skonfigurowaæ œrodowisko pracy, tak aby poruszanie siê po nim by³o wygodne i ekonomiczne. Poznasz podstawowe obiekty oraz nauczysz siê je przekszta³caæ, obracaæ i skalowaæ. Na kolejnych kartach ksi¹¿ki przeczytasz o tym, jak zapanowaæ nad wszystkimi obiektami, zdobêdziesz wiedzê o zasadach modelowania, wykorzystywania ró¿nych rodzajów materia³ów oraz stosowania kamer czy oœwietlenia. To wszystko doprowadzi Ciê w koñcu do samodzielnego stworzenia oryginalnej animacji. Ksi¹¿ka wprowadzi Ciê tak¿e w arkana perfekcyjnego renderingu i nauczy efektywnie wykorzystywaæ jêzyk MAXScript. Ksi¹¿ka ta sprawdzi siê zarówno w rêkach amatora, jak i profesjonalisty w dziedzinie grafiki 3D! • Zapoznanie z interfejsem u¿ytkownika • Przygotowanie œrodowiska pracy • Wykorzystanie obiektów podstawowych • Stosowanie warstw • Sposoby przekszta³cania obiektów • Metody pracy z wieloma obiektami • Podstawy modelowania • Wykorzystywanie materia³ów • Techniki oœwietlania sceny • Podstawy animacji • Animowanie dwunogów, tkanin i w³osów • Wykorzystanie jêzyka MAXScript Poznaj i wykorzystaj ca³y potencja³ programu 3ds Max 2009! Spis treħci 7 Spis treħci Wstúp ............................................................................................................... 37 Czúħè I Rozpoczynanie pracy z programem 3ds Max .................. 45 Pierwsze kroki Strzelanie z armaty .................................................................. 47 Wzgórza i kule armatnie — planowanie produkcji ........................................................................... 48 Modelowanie armaty ......................................................................................................................... 48 ûwiczenie: Tworzenie koáa armatniego ....................................................................................... 49 ûwiczenie: Kopiowanie i ustawianie kóá armaty ......................................................................... 50 ûwiczenie: Konstruowanie pozostaáych elementów armaty ........................................................ 51 ûwiczenie: Dodawanie materiaáów profesjonalnych ................................................................... 52 ûwiczenie: Dodanie systemu Sun Sky ..................................................................................... 54 ûwiczenie: Renderowanie sceny ................................................................................................. 55 ûwiczenie: Animowanie wystrzaáu z armaty ............................................................................... 57 ûwiczenie: Dodawanie cząsteczek .............................................................................................. 58 Podsumowanie ................................................................................................................................... 59 Rozdziađ 1. Poznawanie interfejsu Maksa ....................................................... 61 Gáówne elementy interfejsu ................................................................................................................62 Korzystanie z menu .............................................................................................................................64 UĪywanie pasków narzĊdzi .................................................................................................................66 Dokowane i páywające paski narzĊdzi ..........................................................................................66 Podpowiedzi i rozwijane grupy przycisków .................................................................................67 Gáówny pasek narzĊdzi .................................................................................................................67 Korzystanie z okien widokowych .......................................................................................................70 Korzystanie z panelu poleceĔ ..............................................................................................................70 Rolety ...........................................................................................................................................71 ZwiĊkszanie szerokoĞci panelu poleceĔ ........................................................................................72 ûwiczenie: Przystosowanie interfejsu dla leworĊcznych ..............................................................73 Dolna listwa interfejsu ........................................................................................................................74 Interaktywne funkcje Maksa ...............................................................................................................76 CzteroczĊĞciowe menu kontekstowe (quadmenus) .......................................................................76 Sygnalizacja stanu przycisków za pomocą kolorów .....................................................................77 Korzystanie z funkcji „przeciągnij i upuĞü” ..................................................................................78 Posáugiwanie siĊ spinerami ...........................................................................................................78 NiemodalnoĞü i zachowawczoĞü okien dialogowych ...................................................................78 Korzystanie z pomocy Maksa .............................................................................................................79 Pasek narzĊdziowy InfoCenter .....................................................................................................79 Ekran powitalny Essential Skills Movies ......................................................................................81 8 3ds Max 2009. Biblia Podstawowy system pomocy ........................................................................................................81 Pozostaáe opcje menu Help ...........................................................................................................82 Podsumowanie ....................................................................................................................................83 Rozdziađ 2. Sterowanie oknami widokowymi oraz ich konfigurowanie ........ 85 PrzestrzeĔ trójwymiarowa ...................................................................................................................86 Widok aksonometryczny a perspektywiczny ................................................................................86 Widoki ortogonalne i izometryczne ..............................................................................................86 Okna widokowe w Maksie ...........................................................................................................87 Posáugiwanie siĊ manipulatorami nawigacyjnymi ..............................................................................88 Manipulator ViewCube .................................................................................................................88 Manipulator SteerigWheels ..........................................................................................................90 ûwiczenie: Nawigowanie w aktywnym oknie widokowym .........................................................93 Sterowanie oknami widokowymi za pomocą rolki do przewijania .....................................................93 Korzystanie z kontrolek nawigacyjnych okien widokowych ..............................................................95 Zmienianie skali widoku ...............................................................................................................96 Przesuwanie widoku .....................................................................................................................97 „Spacerowanie” po scenie ............................................................................................................97 Obracanie widoku .........................................................................................................................98 PowiĊkszanie aktywnego okna widokowego ................................................................................98 Sterowanie widokami z kamery i z reflektora .............................................................................100 Korzystanie z poleceĔ menu Views ..................................................................................................101 Cofanie i zapisywanie zmian dokonanych za pomocą narzĊdzi do sterowania widokiem sceny ....101 OdĞwieĪanie okien widokowych ................................................................................................101 WyĞwietlanie materiaáów w oknach widokowych ......................................................................102 WyĞwietlanie Ğwiateá i cieni .......................................................................................................102 Konfigurowanie okien widokowych .................................................................................................105 Ustawianie metody renderingu dla okna widokowego ...............................................................106 Zmienianie ukáadu okien widokowych .......................................................................................113 Ramki obszarów bezpiecznych ...................................................................................................114 Degradacja adaptacyjna ..............................................................................................................116 Definiowanie regionów ...............................................................................................................120 WyĞwietlanie statystyk ...............................................................................................................122 Praca z táem w oknie widokowym ....................................................................................................123 Umieszczanie obrazu jako táa w oknie widokowym ...................................................................123 Umieszczanie animacji jako táa w oknie widokowym ................................................................124 ûwiczenie: Przygotowanie obrazów uáatwiających modelowanie ..............................................125 Podsumowanie ..................................................................................................................................125 Rozdziađ 3. Praca z plikami, importowanie i eksportowanie ....................... 127 Praca z plikami zawierającymi sceny ................................................................................................127 Zapisywanie plików ....................................................................................................................128 Otwieranie plików ......................................................................................................................129 Ustalanie folderu dla danego projektu ........................................................................................130 Doáączanie i zastĊpowanie obiektów ..........................................................................................131 Archiwizowanie plików ..............................................................................................................132 Zamykanie programu ..................................................................................................................132 Ustawianie preferencji dotyczących obsáugi plików .........................................................................132 Opcje obsáugi plików ..................................................................................................................132 Opcje tworzenia zapasowych kopii plików .................................................................................135 ûwiczenie: Ustawianie opcji zapisywania kopii zapasowych .....................................................135 Opcje zarządzania raportami .......................................................................................................136 Spis treħci 9 Importowanie i eksportowanie ..........................................................................................................136 Importowanie plików ..................................................................................................................137 Preferencje importu ....................................................................................................................138 Eksportowanie do obsáugiwanych formatów ..............................................................................138 Dodatkowe narzĊdzia eksportujące .............................................................................................143 Korzystanie z narzĊdzi do zarządzania plikami ................................................................................146 Korzystanie z narzĊdzia Asset Browser ......................................................................................146 Odszukiwanie plików za pomocą narzĊdzia MAX File Finder ...................................................148 Gromadzenie plików za pomocą narzĊdzia Resource Collector .................................................149 Korzystanie z narzĊdzia File Link Manager ...............................................................................150 Korzystanie z technologii i-drop .................................................................................................150 Uzyskiwanie dostĊpu do informacji o plikach ..................................................................................150 WyĞwietlanie informacji dotyczących sceny ..............................................................................150 Odczytywanie wáaĞciwoĞci pliku ................................................................................................151 Oglądanie zawartoĞci plików ......................................................................................................152 Podsumowanie ..................................................................................................................................153 Rozdziađ 4. Dostosowywanie interfejsu Maksa do wđasnych potrzeb i upodobaē ............................................... 155 Okno dialogowe Customize User Interface .......................................................................................156 Tworzenie wáasnych skrótów klawiszowych ..............................................................................156 Dostosowywanie pasków narzĊdzi .............................................................................................157 ûwiczenie: Tworzenie paska narzĊdzi ........................................................................................158 Dostosowywanie czteroczĊĞciowego menu kontekstowego .......................................................161 Dostosowywanie gáównego menu ..............................................................................................163 ûwiczenie: Tworzenie nowego menu .........................................................................................164 Dostosowywanie kolorów interfejsu ...........................................................................................164 Konfigurowanie przycisków paneli Modify i Utilities ......................................................................165 Korzystanie z róĪnych interfejsów ....................................................................................................166 Zapisywanie i wczytywanie interfejsu ........................................................................................166 Blokowanie interfejsu .................................................................................................................168 Przywracanie interfejsu otwarcia ................................................................................................168 Wybieranie ustawieĔ domyĞlnych i schematu interfejsu ............................................................168 Konfigurowanie ĞcieĪek dostĊpu ......................................................................................................169 Konfigurowanie ĞcieĪek uĪytkownika ........................................................................................169 Konfigurowanie ĞcieĪek systemowych .......................................................................................171 Wybieranie jednostek systemowych .................................................................................................171 Stosowanie jednostek wáasnych i ogólnych ................................................................................172 PostĊpowanie w przypadku niezgodnoĞci jednostek ...................................................................173 Zmiana skali jednostek globalnych .............................................................................................174 Ustawianie preferencji ......................................................................................................................174 Preferencje ogólne ......................................................................................................................174 Preferencje dotyczące plików .....................................................................................................178 Preferencje dotyczące okien widokowych ..................................................................................178 Preferencje korekcji gamma .......................................................................................................183 Pozostaáe preferencje ..................................................................................................................185 Podsumowanie ..................................................................................................................................185 10 3ds Max 2009. Biblia Czúħè II Praca z obiektami .......................................................... 187 Rozdziađ 5. Tworzenie i edycja obiektów podstawowych ............................ 189 Tworzenie obiektów podstawowych .................................................................................................189 Korzystanie z menu Create .........................................................................................................190 Korzystanie z panelu Create .......................................................................................................190 Nadawanie nazw obiektom .........................................................................................................192 Przypisywanie kolorów ...............................................................................................................193 Korzystanie z narzĊdzia Color Clipboard ...................................................................................195 Stosowanie róĪnych metod tworzenia obiektów .........................................................................195 Precyzyjne okreĞlanie wymiarów za pomocą rolety Keyboard Entry .........................................196 Modyfikacja parametrów obiektów ............................................................................................196 Poprawianie báĊdów oraz usuwanie obiektów ............................................................................198 ûwiczenie: Przegląd bryá platoĔskich .........................................................................................198 Przegląd typów obiektów podstawowych .........................................................................................200 Standardowe obiekty podstawowe ..............................................................................................200 Rozbudowane obiekty podstawowe ............................................................................................206 Modyfikowanie parametrów obiektów .......................................................................................215 ûwiczenie: Wypeánianie skrzyni skarbami .................................................................................216 Podstawowe obiekty architektoniczne ..............................................................................................217 Stosowanie obiektów AEC .........................................................................................................218 ûwiczenie: Schody na wieĪĊ zegarową ......................................................................................220 Podsumowanie ..................................................................................................................................222 Rozdziađ 6. Zaznaczanie obiektów, ustawianie ich wđaħciwoħci oraz korzystanie z warstw i eksploratora sceny ....................... 223 Zaznaczanie obiektów .......................................................................................................................224 Filtry selekcji ..............................................................................................................................225 NarzĊdzia selekcji .......................................................................................................................226 Zaznaczanie przy uĪyciu poleceĔ z menu Edit ...........................................................................226 Zaznaczanie wielu obiektów .......................................................................................................230 Zaznaczanie przez malowanie ....................................................................................................230 ûwiczenie: Zaznaczanie obiektów ..............................................................................................231 Blokowanie zaznaczenia .............................................................................................................233 Stosowanie imiennych zestawów wyboru ..................................................................................233 Zarządzanie zestawami wyboru ..................................................................................................234 Wydzielanie bieĪącego zaznaczenia ...........................................................................................234 Zaznaczanie obiektów w innych oknach interfejsu .....................................................................235 Ustawianie wáaĞciwoĞci obiektu .......................................................................................................236 Informacje dotyczące obiektu .....................................................................................................236 Ustawianie wáaĞciwoĞci związanych z wyĞwietlaniem ...............................................................237 Ustawianie wáaĞciwoĞci związanych z renderowaniem ..............................................................239 Wáączanie efektu Motion Blur ....................................................................................................240 Panele Advanced Lighting i mental ray ......................................................................................241 Panel User Defined .....................................................................................................................241 Ukrywanie i zamraĪanie obiektów ....................................................................................................241 Korzystanie z okna dialogowego Display Floater .......................................................................242 Korzystanie z panelu Display .....................................................................................................242 ûwiczenie: Ukryte szczoteczki do zĊbów ...................................................................................244 Spis treħci 11 Stosowanie warstw ............................................................................................................................245 Korzystanie z menedĪera warstw ................................................................................................245 Lista warstw ................................................................................................................................248 ûwiczenie: Podziaá sceny na warstwy ........................................................................................249 Eksplorator sceny ..............................................................................................................................250 Zaznaczanie i filtrowanie obiektów ............................................................................................251 Wyszukiwanie obiektów .............................................................................................................252 CzynnoĞci edycyjne w eksploratorze sceny ................................................................................253 Podsumowanie ..................................................................................................................................254 Rozdziađ 7. Przeksztađcanie obiektów, obracanie, wyrównywanie i przyciæganie ............................................................................... 257 Przesuwanie, obracanie i skalowanie obiektów ................................................................................258 Przesuwanie obiektów ................................................................................................................258 Obracanie obiektów ....................................................................................................................258 Skalowanie obiektów ..................................................................................................................258 Korzystanie z przycisków narzĊdzi transformacji .......................................................................260 Posáugiwanie siĊ narzĊdziami transformacji .....................................................................................260 Gizma transformacji ...................................................................................................................260 UĪywanie okna dialogowego Transform Type-In .......................................................................263 UĪywanie pól ze wspóárzĊdnymi transformacji na pasku stanu ..................................................264 MenedĪery transformacji ............................................................................................................264 ûwiczenie: Cumowanie statku kosmicznego ..............................................................................270 ĝrodek obrotu ....................................................................................................................................272 Ustawianie Ğrodka obrotu ...........................................................................................................272 Wyrównywanie Ğrodków obrotu .................................................................................................273 Roboczy Ğrodek obrotu ...............................................................................................................273 Korygowanie transformacji ........................................................................................................274 NarzĊdzie Reset XForm ..............................................................................................................275 ûwiczenie: Pszczoáa latająca wokóá kwiatka ..............................................................................275 Dopasowywanie poáoĪenia i orientacji obiektów ..............................................................................276 Wyrównywanie obiektów ...........................................................................................................277 NarzĊdzie Quick Align ...............................................................................................................278 Dopasowywanie normalnych ......................................................................................................278 ûwiczenie: Caáująca siĊ para ......................................................................................................279 Wyrównywanie do widoku .........................................................................................................280 Stosowanie siatek konstrukcyjnych ..................................................................................................280 Gáówna siatka konstrukcyjna ......................................................................................................281 Tworzenie i uaktywnianie dodatkowych siatek konstrukcyjnych ...............................................282 Tryb AutoGrid ............................................................................................................................282 ûwiczenie: Tworzenie lunety .....................................................................................................283 Korzystanie z funkcji przyciągania (Snap) .......................................................................................284 ûwiczenie: Tworzenie dwuwymiarowego konturu obiektu ........................................................285 Ustalanie punktów przyciągania .................................................................................................286 Ustawianie opcji przyciągania ....................................................................................................287 Korzystanie z paska narzĊdziowego Snaps .................................................................................288 ûwiczenie: Modelowanie cząsteczki metanu ..............................................................................288 Podsumowanie ..................................................................................................................................289 12 3ds Max 2009. Biblia Rozdziađ 8. Klonowanie i ustawianie obiektów w szyku .............................. 291 Klonowanie obiektów .......................................................................................................................292 Polecenie Clone ..........................................................................................................................292 Klonowanie przy uĪyciu klawisza Shift ......................................................................................292 ûwiczenie: Klonowanie dinozaurów ..........................................................................................293 Opcje klonowania .............................................................................................................................294 Kopie, klony i odnoĞniki .............................................................................................................294 ûwiczenie: Pączki klony .............................................................................................................295 ûwiczenie: Jabáka odnoĞniki .......................................................................................................296 Odbicia lustrzane ..............................................................................................................................297 NarzĊdzie Mirror ........................................................................................................................298 ûwiczenie: Tworzenie drugiej nogi robota .................................................................................299 Klonowanie w czasie ........................................................................................................................300 NarzĊdzie Snapshot ....................................................................................................................300 ûwiczenie: Wyznaczanie ĞcieĪki w labiryncie ...........................................................................301 Rozmieszczanie klonowanych obiektów ...........................................................................................301 Stosowanie narzĊdzia Spacing ....................................................................................................302 ûwiczenie: Ukáadanie klocków domina ......................................................................................303 NarzĊdzie Clone and Align ...............................................................................................................305 Wyrównywanie obiektów Ĩródáowych wzglĊdem docelowych ..................................................305 ûwiczenie: Klonowanie i wyrównywanie obiektów ...................................................................306 Tworzenie szyku obiektów ...............................................................................................................306 Szyk liniowy ...............................................................................................................................308 ûwiczenie: Budowa páotu ...........................................................................................................308 Szyk koáowy ...............................................................................................................................310 ûwiczenie: „Diabelski máyn” .....................................................................................................310 Tworzenie szyków pierĞcieniowych ...........................................................................................311 ûwiczenie: Tworzenie modelu karuzeli przy uĪyciu systemu Ring Array .................................312 Podsumowanie ..................................................................................................................................313 Rozdziađ 9. Grupowanie, đæczenie i hierarchizowanie obiektów .................. 315 Praca z grupami ................................................................................................................................315 Tworzenie grup ...........................................................................................................................316 Likwidowanie grup .....................................................................................................................316 Otwieranie i zamykanie grup ......................................................................................................316 Przyáączanie i odáączanie obiektów ............................................................................................316 ûwiczenie: Grupowanie czĊĞci samolotu ....................................................................................317 Tworzenie zespoáów ...................................................................................................................317 Relacje miĊdzy obiektami typu korzeĔ, rodzic i dziecko ..................................................................319 Tworzenie poáączeĔ hierarchicznych ................................................................................................320 àączenie obiektów ......................................................................................................................320 Rozáączanie obiektów .................................................................................................................320 ûwiczenie: àączenie rodziny kaczek ..........................................................................................321 WyĞwietlanie hierarchii i ich wewnĊtrznych poáączeĔ .....................................................................322 WyĞwietlanie poáączeĔ w oknach widokowych ..........................................................................322 Przeglądanie hierarchii ...............................................................................................................322 Praca z obiektami poáączonymi ........................................................................................................323 Blokowanie transformacji dziedziczonych .................................................................................324 NarzĊdzie Link Inheritance .........................................................................................................324 Zaznaczanie hierarchii ................................................................................................................324 Spis treħci 13 àączenie z obiektami pozornymi ................................................................................................324 ûwiczenie: Lot dookoáa Ziemi ....................................................................................................325 Podsumowanie ..................................................................................................................................326 Czúħè III Podstawy modelowania ............................................... 327 Rozdziađ 10. Podstawy modelowania i praca z podobiektami oraz obiektami pomocniczymi .................................................. 329 Omówienie typów modelowania .......................................................................................................329 Obiekty parametryczne i edytowalne ..........................................................................................330 Konwertowanie obiektów do postaci edytowalnej ......................................................................332 Wektory normalne ............................................................................................................................333 WyĞwietlanie normalnych ..........................................................................................................333 ûwiczenie: Oczyszczanie zaimportowanych siatek ....................................................................334 Praca z podobiektami ........................................................................................................................335 Stosowanie miĊkkiej selekcji ......................................................................................................336 ûwiczenie: MiĊkka selekcja ksztaátu serca na páaszczyĨnie .......................................................338 Dziaáanie na zaznaczone podobiekty przy uĪyciu modyfikatorów .............................................340 Obiekty wspomagające modelowanie ...............................................................................................340 Korzystanie z obiektów pomocniczych Dummy i Point .............................................................340 OkreĞlanie odlegáoĞci i wspóárzĊdnych .......................................................................................341 Podsumowanie ..................................................................................................................................343 Rozdziađ 11. Wprowadzanie modyfikatorów i korzystanie ze stosu modyfikacji ........................................... 345 Stos modyfikatorów ..........................................................................................................................346 Istota obiektów bazowych ..........................................................................................................346 Stosowanie modyfikatorów ........................................................................................................346 Inne pozycje na stosie modyfikatorów ........................................................................................346 Posáugiwanie siĊ stosem modyfikatorów ....................................................................................347 Zmiana kolejnoĞci modyfikatorów w stosie ................................................................................350 ûwiczenie: Tworzenie áaĔcucha molekularnego .........................................................................350 Zachowywanie i przywracanie sceny .........................................................................................351 Scalanie stosu .............................................................................................................................352 Stosowanie narzĊdzia Collapse ...................................................................................................352 Posáugiwanie siĊ gizmami modyfikatorów .................................................................................353 ûwiczenie: ĝciskanie plastikowej butelki ...................................................................................354 Modyfikowanie podobiektów .....................................................................................................354 ZaleĪnoĞci topologiczne .............................................................................................................355 Typy modyfikatorów ........................................................................................................................355 Porównanie modyfikatorów Object-Space i World-Space ..........................................................356 Modyfikatory z grupy Selection .................................................................................................357 Modyfikatory z grupy Parametric Deformers .............................................................................359 Modyfikatory Free Form Deformers ...........................................................................................376 Podsumowanie ..................................................................................................................................379 Rozdziađ 12. Rysowanie i edycja dwuwymiarowych splajnów i ksztađtów .... 381 Rysowanie w dwóch wymiarach .......................................................................................................382 Praca z ksztaátami parametrycznymi ...........................................................................................382 ûwiczenie: Tworzenie logo firmy ...............................................................................................393 ûwiczenie: Podgląd wnĊtrza serca ..............................................................................................394 14 3ds Max 2009. Biblia Edycja splajnów ................................................................................................................................395 Konwersja na splajny edytowalne a stosowanie modyfikatora Edit Spline ................................396 Przeksztaácanie splajnów w obiekty renderowalne .....................................................................396 Zaznaczanie podobiektów splajnu ..............................................................................................397 Geometria splajnów ....................................................................................................................399 Edycja wierzchoáków ..................................................................................................................404 Edycja segmentów ......................................................................................................................410 Edycja podobiektów na poziomie splajnów ................................................................................413 Korzystanie z modyfikatorów splajnów ............................................................................................418 Modyfikatory specyficzne dla splajnów .....................................................................................419 Przenoszenie splajnów do trzeciego wymiaru ............................................................................422 Modyfikator CrossSection ..........................................................................................................428 Podsumowanie ..................................................................................................................................428 Rozdziađ 13. Modelowanie na poziomie wielokætów ..................................... 429 Czym są obiekty Poly? ......................................................................................................................429 Tworzenie obiektów Editable Poly ...................................................................................................431 Konwertowanie obiektów ...........................................................................................................431 Scalanie stosu modyfikatorów ....................................................................................................431 Stosowanie modyfikatora Edit Poly ............................................................................................432 Edycja obiektów Poly .......................................................................................................................432 Edycja podobiektów w siatkach Editable Poly ...........................................................................432 Roleta Selection ..........................................................................................................................434 ûwiczenie: Modelowanie gáowy klowna ....................................................................................436 Roleta Edit Geometry .................................................................................................................437 Edycja wierzchoáków (Vertex) ...................................................................................................446 Edycja krawĊdzi (Edge) ..............................................................................................................451 Edycja brzegów (Border) ............................................................................................................453 Edycja wielokątów (Polygon) oraz elementów (Element) ..........................................................454 WáaĞciwoĞci powierzchni ...........................................................................................................458 ûwiczenie: Modelowanie zĊba ...................................................................................................462 Podsumowanie ..................................................................................................................................463 Czúħè IV Materiađy, kamery i oħwietlenie .................................. 465 Rozdziađ 14. Poznawanie edytora materiađów .............................................. 467 WáaĞciwoĞci materiaáu ......................................................................................................................467 Kolory .........................................................................................................................................468 Krycie i przezroczystoĞü .............................................................................................................469 Odbicie i zaáamanie ....................................................................................................................469 Poáysk i odblaski .........................................................................................................................469 Inne wáaĞciwoĞci .........................................................................................................................470 Praca z edytorem materiaáów ............................................................................................................470 Korzystanie z narzĊdzi edytora materiaáów ................................................................................471 Posáugiwanie siĊ polami próbek .................................................................................................473 Nadawanie materiaáom nazw ......................................................................................................476 Wczytywanie nowych materiaáów ..............................................................................................477 Przypisywanie materiaáów do obiektów .....................................................................................477 Pobieranie materiaáów ze sceny ..................................................................................................478 Zaznaczanie obiektów wedáug materiaáu ....................................................................................478 Podgląd materiaáów i renderowanie map ....................................................................................478 Spis treħci 15 Opcje edytora materiaáów ...........................................................................................................479 Resetowanie materiaáów .............................................................................................................481 Usuwanie materiaáów i map ........................................................................................................481 Posáugiwanie siĊ narzĊdziem Fix Ambient .................................................................................482 ûwiczenie: Kolorowanie jajek wielkanocnych ...........................................................................482 Posáugiwanie siĊ przeglądarką materiaáów i map ..............................................................................483 Posáugiwanie siĊ bibliotekami ....................................................................................................485 ûwiczenie: Wczytywanie wáasnej biblioteki materiaáów ............................................................486 Okno Material/Map Navigator ..........................................................................................................487 Podsumowanie ..................................................................................................................................488 Rozdziađ 15. Tworzenie i stosowanie materiađów standardowych ............. 489 Stosowanie materiaáu standardowego ...............................................................................................489 UĪywanie róĪnych algorytmów cieniowania ....................................................................................490 Shader Blinna (Blinn) .................................................................................................................490 Shader Phonga (Phong) ..............................................................................................................492 Shader anizotropowy (Anisotropic) ............................................................................................493 Shader wielowarstwowy (Multi-Layer) ......................................................................................494 Shader Orena-Nayara-Blinna (Oren-Nayar-Blinn) .....................................................................494 Shader metaliczny (Metal) ..........................................................................................................494 Shader Straussa (Strauss) ............................................................................................................495 Shader przeĞwitujący (Translucent Shader) ................................................................................495 ûwiczenie: PrzeĞwitujące zasáony ..............................................................................................495 Inne parametry materiaáów ...............................................................................................................496 Roleta rozszerzonych parametrów (Extended Parameters) .........................................................496 Roleta nadpróbkowania (SuperSampling) ..................................................................................498 Roleta map (Maps) .....................................................................................................................499 Roleta wáaĞciwoĞci dynamicznych (Dynamic Properties) ..........................................................499 Roleta DirectX Manager .............................................................................................................500 Roleta mental ray Connection .....................................................................................................500 ûwiczenie: Kolorowanie modelu delfina ....................................................................................500 Podsumowanie ..................................................................................................................................501 Rozdziađ 16. Materiađy zđoľone i modyfikatory materiađów ......................... 503 UĪywanie materiaáów záoĪonych (Compound materials) ..................................................................503 Materiaá mieszany (Blend) ..........................................................................................................504 Materiaá kompozytowy (Composite) ..........................................................................................505 Materiaá dwustronny (Double Sided) ..........................................................................................506 Materiaá wieloraki (Multi/Sub-Object) .......................................................................................506 ûwiczenie: Tworzenie áaciatej narzuty .......................................................................................507 Materiaá typu Morpher ................................................................................................................509 Materiaá skorupowy (Shell) ........................................................................................................509 Materiaá szelakowy (Shellac) ......................................................................................................509 Materiaá góra/dóá (Top/Bottom) .................................................................................................509 ûwiczenie: Surfowanie na falach ................................................................................................510 Nakáadanie wielu materiaáów ............................................................................................................510 Identyfikatory materiaáów (material IDs) ...................................................................................511 ûwiczenie: Mapowanie Ğcianek koĞci do gry .............................................................................511 Stosowanie narzĊdzia Clean MultiMaterial (czyszczenie materiaáu záoĪonego) .........................513 Modyfikatory materiaáów .................................................................................................................513 Modyfikator Material ..................................................................................................................513 Modyfikator MaterialByElement ................................................................................................513 16 3ds Max 2009. Biblia ûwiczenie: Tworzenie losowych Ğwiateá migającej reklamy przy uĪyciu modyfikatora MaterialByElement ........................................................................514 ûwiczenie: Przemieszczanie geometrii za pomocą obrazu .........................................................515 Kolorowanie wierzchoáków ..............................................................................................................516 Przypisywanie kolorów wierzchoákom .......................................................................................517 Malowanie wierzchoáków przy uĪyciu modyfikatora Vertex Paint ............................................517 ûwiczenie: Oznaczanie naprĊĪenia miĊĞni serca ........................................................................519 NarzĊdzie Assign Vertex Color ..................................................................................................520 Podsumowanie ..................................................................................................................................521 Rozdziađ 17. Okreħlanie wđaħciwoħci materiađów przy uľyciu map .............. 523 Czym jest mapa materiaáowa? ..........................................................................................................524 RóĪne rodzaje map .....................................................................................................................524 WyĞwietlanie map w oknach widokowych .................................................................................524 UĪywanie map o rozmiarach rzeczywistych (Real-World) .........................................................524 Rodzaje map materiaáowych .............................................................................................................525 Mapy dwuwymiarowe (2D) ........................................................................................................526 Mapy trójwymiarowe (3D) .........................................................................................................537 Mapy záoĪone (Compositor maps) ..............................................................................................544 Mapy modyfikatorów koloru ......................................................................................................546 Mapy inne ...................................................................................................................................548 UĪywanie rolety Maps ......................................................................................................................552 ûwiczenie: Realistyczne postarzanie obiektów ..........................................................................555 UĪywanie edytora ĞcieĪek dostĊpu do map .......................................................................................556 UĪywanie klonów map ......................................................................................................................557 UĪywanie zewnĊtrznych narzĊdzi .....................................................................................................558 Tworzenie tekstur materiaáów przy uĪyciu programu Photoshop ...............................................558 Rejestrowanie obrazów cyfrowych .............................................................................................560 Skanowanie obrazów ..................................................................................................................560 ûwiczenie: Tworzenie siatki na ryby ..........................................................................................561 Podsumowanie ..................................................................................................................................562 Rozdziađ 18. Operowanie kamerami ............................................................... 563 Podstawy pracy z kamerą ..................................................................................................................564 Tworzenie obiektu kamery .........................................................................................................564 Tworzenie widoku z kamery .......................................................................................................565 ûwiczenie: Ustawianie punktu widzenia przeciwnika ................................................................566 Sterowanie kamerą ......................................................................................................................566 Kierowanie kamery na obiekty ...................................................................................................568 ûwiczenie: Obserwacja rakiety ...................................................................................................568 Wyrównywanie kamer ................................................................................................................569 ûwiczenie: Dobra strona dinozaura ............................................................................................570 Ustawianie parametrów kamery ........................................................................................................571 Ogniskowa i pole widzenia .........................................................................................................572 Rodzaje kamer i opcje wyĞwietlania ...........................................................................................572 Zakresy Ğrodowiska i páaszczyzny tnące .....................................................................................573 Modyfikator korekcji kamery (Camera Correction) ...................................................................573 Tworzenie efektów trybu wieloprzebiegowego (Multi-Pass Camera Effects) ............................574 Efekt gáĊbi ostroĞci (Depth of Field) ...........................................................................................575 ûwiczenie: Zastosowanie gáĊbi ostroĞci na rzĊdzie wiatraków ...................................................576 Spis treħci 17 Efekt rozmycia w ruchu (Motion Blur) .......................................................................................578 ûwiczenie: UĪycie efektu rozmycia w ruchu ..............................................................................578 Podsumowanie ..................................................................................................................................580 Rozdziađ 19. Podstawowe techniki oħwietlania sceny ................................. 581 Podstawy oĞwietlenia ........................................................................................................................581 ĝwiatáo naturalne i sztuczne ........................................................................................................582 Standardowa metoda oĞwietlania ................................................................................................582 Cienie ..........................................................................................................................................584 Rodzaje Ğwiatáa .................................................................................................................................585 OĞwietlenie domyĞlne .................................................................................................................585 ĝwiatáo otaczające ......................................................................................................................586 ĝwiatáa standardowe ...................................................................................................................586 ĝwiatáa fotometryczne ................................................................................................................587 Tworzenie i ustawianie Ğwiateá w scenie ................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

3ds Max 2009. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: