Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00266 008127 20000657 na godz. na dobę w sumie
3ds Max 2012. Biblia - książka
3ds Max 2012. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1576
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3848-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompletny podręcznik dla użytkowników 3ds Max!
Obejmuje 3ds Max 2012 i 3ds Max 2012 Design

Ciężko w to uwierzyć, ale minęło już ponad dwadzieścia lat od wydania pierwszej wersji 3ds Max. To, co potrafi najnowsza wersja programu, jeszcze niedawno było nie do pomyślenia i pozostawało w sferze marzeń. Niezależnie od tego, czy jesteś użytkownikiem początkującym, który chciałby poznać podstawy grafiki trójwymiarowej, czy też doświadczonym animatorem poszukującym nowych technik tworzenia olśniewających efektów, tutaj znajdziesz wszystko!

Ta książka to najlepsze źródło informacji o 3ds Max na rynku. Znajdziesz w niej komplet informacji o tym, jak rozpocząć przygodę z tym narzędziem, jak dostosować je do własnych potrzeb oraz jak wykonać najbardziej wymyślne operacje. Twoją szczególną uwagę powinny zwrócić dokładne instrukcje wykorzystania narzędzia CAT, które pozwala tworzyć szkielety postaci. Poznasz też nowy system do symulacji zjawisk fizycznych MassFx oraz narzędzia rzeźbiarskie z zestawu Graphite. Znajdziesz tu mnóstwo profesjonalnych porad i wskazówek oraz ponad 150 ćwiczeń, które gwarantują szybki postęp w nauce! Na dołączonej płycie umieszczono materiały konieczne do wykonania wszystkich zadań zawartych w książce, a ponadto tekstury i modele, które będziesz mógł wykorzystać w swoich projektach. Jeżeli szukasz idealnego podręcznika do 3ds Max, nie znajdziesz lepszej pozycji!

Stwórz fotorealistyczną animację jeszcze dziś!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: 3ds Max 2012 Bible Tłumaczenie: Zbigniew Waśko ISBN: 978-83-246-3848-2 Copyright © 2011 by John Wiley Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2012 by Helion S.A. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher. Wiley, the Wiley logo and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. 3ds Max is a registered trademark of Autodesk, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Wiley Publishing, Inc., is not associated with any product or vendor mentioned in this book. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/max12b Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treħci O autorze ......................................................................................................... 41 Wstúp ............................................................................................................... 43 Podziúkowania ................................................................................................ 49 Czúħè I Rozpoczynanie pracy z programem 3ds Max .................. 51 Pierwsze kroki. Burzenie murów obronnych ................................................ 53 Burzenie muru — planowanie produkcji ............................................................................................54 Ustawianie sceny ................................................................................................................................54 ûwiczenie: Wznoszenie muru .......................................................................................................55 ûwiczenie: Gromadzenie modeli ..................................................................................................55 ûwiczenie: Tworzenie podáoĪa .....................................................................................................56 Materiaáy i oĞwietlenie ........................................................................................................................57 ûwiczenie: Dodawanie materiaáów ..............................................................................................58 ûwiczenie: Dodanie systemu Sun Sky ......................................................................................59 ûwiczenie: Renderowanie sceny ..................................................................................................60 Tworzenie animacji dynamicznej przy uĪyciu systemu MassFX ........................................................62 ûwiczenie: Ustalanie parametrów symulacji ................................................................................62 ûwiczenie: Renderowanie ostatecznej animacji ...........................................................................63 Podsumowanie ....................................................................................................................................64 Rozdziađ 1. Poznawanie interfejsu Maksa ....................................................... 67 Gáówne elementy interfejsu ................................................................................................................68 Korzystanie z menu .............................................................................................................................70 UĪywanie pasków narzĊdzi .................................................................................................................72 Dokowane i páywające paski narzĊdzi ..........................................................................................72 Podpowiedzi i rozwijane grupy przycisków .................................................................................73 Pasek szybkiego dostĊpu ..............................................................................................................73 Gáówny pasek narzĊdzi .................................................................................................................74 WstąĪka ........................................................................................................................................77 Korzystanie z okien widokowych .......................................................................................................77 Korzystanie z panelu poleceĔ ..............................................................................................................78 Rolety ...........................................................................................................................................79 ZwiĊkszanie szerokoĞci panelu poleceĔ ........................................................................................80 ûwiczenie: Przystosowanie interfejsu dla leworĊcznych ..............................................................81 Dolna listwa interfejsu ........................................................................................................................82 10 3ds Max 2012. Biblia Interaktywne funkcje Maksa ...............................................................................................................84 CzteroczĊĞciowe menu kontekstowe (quadmenus) .......................................................................84 Przybornik ....................................................................................................................................85 Sygnalizacja stanu przycisków za pomocą kolorów .....................................................................85 Korzystanie z funkcji „przeciągnij i upuĞü” ..................................................................................86 Posáugiwanie siĊ spinerami ...........................................................................................................86 NiemodalnoĞü i zachowawczoĞü okien dialogowych ...................................................................87 Korzystanie z pomocy Maksa .............................................................................................................87 Pasek narzĊdziowy InfoCenter .....................................................................................................87 Ekran powitalny i Essential Skills Movies ....................................................................................89 Podstawowy system pomocy ........................................................................................................89 Pozostaáe opcje menu Help ...........................................................................................................90 Podsumowanie ....................................................................................................................................91 Rozdziađ 2. Sterowanie oknami widokowymi oraz ich konfigurowanie ........ 93 PrzestrzeĔ trójwymiarowa ...................................................................................................................94 Widok aksonometryczny a perspektywiczny ................................................................................94 Widoki ortogonalne i izometryczne ..............................................................................................94 Okna widokowe w Maksie ...........................................................................................................95 Posáugiwanie siĊ manipulatorami nawigacyjnymi ..............................................................................95 Manipulator ViewCube .................................................................................................................96 Manipulator SteeringWheels ........................................................................................................98 ûwiczenie: Nawigowanie w aktywnym oknie widokowym .......................................................100 Sterowanie oknami widokowymi za pomocą rolki do przewijania ...................................................102 Korzystanie z kontrolek nawigacyjnych okien widokowych ............................................................102 Zmienianie skali widoku .............................................................................................................103 Przesuwanie widoku ...................................................................................................................104 „Spacerowanie” po scenie ..........................................................................................................104 Obracanie widoku .......................................................................................................................105 PowiĊkszanie aktywnego okna widokowego ..............................................................................106 Sterowanie widokami z kamery i z reflektora .............................................................................107 Modyfikowanie okien widokowych ..................................................................................................108 Cofanie i zapisywanie zmian dokonanych za pomocą narzĊdzi do sterowania widokiem sceny ......108 OdĞwieĪanie okien widokowych ................................................................................................108 WyĞwietlanie materiaáów w oknach widokowych ......................................................................109 WyĞwietlanie Ğwiateá i cieni .......................................................................................................109 Konfigurowanie Ğwiateá i cieni w oknach widokowych ..............................................................111 Wykrywanie báĊdów siatki za pomocą funkcji xView ................................................................113 Konfigurowanie okien widokowych .................................................................................................114 Ustawianie stylu okna widokowego ...........................................................................................115 Zmienianie ukáadu okien widokowych .......................................................................................121 Ramki obszarów bezpiecznych ...................................................................................................121 JakoĞü wyĞwietlania ....................................................................................................................123 Definiowanie regionów ...............................................................................................................125 WyĞwietlanie statystyk ...............................................................................................................125 Praca z táem w oknie widokowym ....................................................................................................126 Umieszczanie obrazu jako táa w oknie widokowym ...................................................................127 Umieszczanie animacji jako táa w oknie widokowym ................................................................128 ûwiczenie: Przygotowanie obrazów uáatwiających modelowanie ..............................................129 Podsumowanie ..................................................................................................................................130 Spis treħci 11 Rozdziađ 3. Praca z plikami, importowanie i eksportowanie ....................... 133 Praca z plikami zawierającymi sceny ................................................................................................133 Posáugiwanie siĊ przyciskiem aplikacji ......................................................................................134 Ekran powitalny ..........................................................................................................................135 Tworzenie nowej sceny ..............................................................................................................136 Zapisywanie plików ....................................................................................................................136 Archiwizowanie plików ..............................................................................................................138 Otwieranie plików ......................................................................................................................138 Ustalanie folderu dla danego projektu ........................................................................................139 Doáączanie i zastĊpowanie obiektów ..........................................................................................139 Zamykanie programu ..................................................................................................................140 Ustawianie preferencji dotyczących obsáugi plików .........................................................................140 Opcje obsáugi plików ..................................................................................................................141 Opcje tworzenia zapasowych kopii plików .................................................................................143 ûwiczenie: Ustawianie opcji zapisywania kopii zapasowych .....................................................144 Opcje zarządzania raportami .......................................................................................................144 Konfigurowanie ĞcieĪek dostĊpu ......................................................................................................145 Konfigurowanie ĞcieĪek uĪytkownika ........................................................................................145 Konfigurowanie ĞcieĪek systemowych .......................................................................................146 Importowanie i eksportowanie ..........................................................................................................146 Importowanie plików ..................................................................................................................147 Preferencje importu ....................................................................................................................148 Eksportowanie do obsáugiwanych formatów ..............................................................................148 Wymiana plików z programami Softimage, MotionBuilder i Mudbox ......................................149 Wymiana plików z programem Maya .........................................................................................149 Stosowanie formatu OBJ ............................................................................................................150 Eksportowanie do formatu JSR-184 (M3G) ...............................................................................152 Eksportowanie do formatu DWF ................................................................................................154 Dodatkowe narzĊdzia eksportujące .............................................................................................155 ûwiczenie: Importowanie grafiki wektorowej wykonanej w Illustratorze ..................................156 Korzystanie z narzĊdzi do zarządzania plikami ..................................................................................157 Korzystanie z narzĊdzia Asset Browser ......................................................................................158 Odszukiwanie plików za pomocą narzĊdzia MAX File Finder ...................................................160 Gromadzenie plików za pomocą narzĊdzia Resource Collector .................................................160 Korzystanie z narzĊdzia File Link Manager ...............................................................................161 Korzystanie z technologii i-drop .................................................................................................162 Uzyskiwanie dostĊpu do informacji o plikach ..................................................................................162 WyĞwietlanie informacji dotyczących sceny ..............................................................................162 Odczytywanie wáaĞciwoĞci pliku ................................................................................................163 Oglądanie zawartoĞci plików ......................................................................................................163 Podsumowanie ..................................................................................................................................165 Rozdziađ 4. Modyfikowanie interfejsu i ustawianie jednostek .................... 167 Wybieranie jednostek systemowych .................................................................................................167 Stosowanie jednostek wáasnych i ogólnych ................................................................................168 PostĊpowanie w przypadku niezgodnoĞci jednostek ...................................................................169 Zmiana skali jednostek globalnych .............................................................................................170 Ustawianie preferencji ......................................................................................................................170 Preferencje ogólne ......................................................................................................................170 Preferencje dotyczące plików .....................................................................................................174 Preferencje dotyczące okien widokowych ..................................................................................174 12 3ds Max 2012. Biblia Preferencje korekcji gamma .......................................................................................................179 Pozostaáe preferencje ..................................................................................................................180 Podsumowanie ..................................................................................................................................180 Czúħè II Praca z obiektami .......................................................... 183 Rozdziađ 5. Tworzenie i edycja obiektów podstawowych ............................ 185 Tworzenie obiektów podstawowych .................................................................................................186 Korzystanie z menu Create .........................................................................................................186 Korzystanie z panelu Create .......................................................................................................186 Nadawanie nazw obiektom .........................................................................................................187 Przypisywanie kolorów ...............................................................................................................189 Korzystanie z narzĊdzia Color Clipboard ...................................................................................191 Stosowanie róĪnych metod tworzenia obiektów .........................................................................191 Precyzyjne okreĞlanie wymiarów za pomocą rolety Keyboard Entry .........................................193 Modyfikacja parametrów obiektów ............................................................................................194 Poprawianie báĊdów oraz usuwanie obiektów ............................................................................194 ûwiczenie: Przegląd bryá platoĔskich .........................................................................................195 Przegląd typów obiektów podstawowych .........................................................................................196 Standardowe obiekty podstawowe ..............................................................................................197 Rozbudowane obiekty podstawowe ............................................................................................202 Modyfikowanie parametrów obiektów .......................................................................................212 ûwiczenie: Wypeánianie skrzyni skarbami .................................................................................213 Podstawowe obiekty architektoniczne ..............................................................................................213 Stosowanie obiektów AEC .........................................................................................................213 ûwiczenie: Schody na wieĪĊ zegarową ......................................................................................217 Podsumowanie ..................................................................................................................................217 Rozdziađ 6. Zaznaczanie obiektów i ustawianie ich wđaħciwoħci ................. 219 Zaznaczanie obiektów .......................................................................................................................220 Filtry selekcji ..............................................................................................................................220 NarzĊdzia selekcji .......................................................................................................................221 Zaznaczanie przy uĪyciu poleceĔ z menu Edit ...........................................................................222 Zaznaczanie wielu obiektów .......................................................................................................226 Zaznaczanie przez malowanie ....................................................................................................226 ûwiczenie: Zaznaczanie obiektów ..............................................................................................227 Blokowanie zaznaczenia .............................................................................................................228 Stosowanie imiennych zestawów wyboru ..................................................................................228 Zarządzanie zestawami wyboru ..................................................................................................229 Wydzielanie bieĪącego zaznaczenia ...........................................................................................230 Zaznaczanie obiektów w innych oknach interfejsu .....................................................................230 Ustawianie wáaĞciwoĞci obiektu .......................................................................................................232 Informacje dotyczące obiektu .....................................................................................................232 Ustawianie wáaĞciwoĞci związanych z wyĞwietlaniem ...............................................................233 Ustawianie wáaĞciwoĞci związanych z renderowaniem ..............................................................235 Wáączanie efektu Motion Blur ....................................................................................................236 Panele Advanced Lighting i mental ray ......................................................................................237 Panel User Defined .....................................................................................................................237 Ukrywanie i zamraĪanie obiektów ....................................................................................................237 Korzystanie z okna dialogowego Display Floater .......................................................................238 Korzystanie z panelu Display .....................................................................................................239 ûwiczenie: Ukryte szczoteczki do zĊbów ...................................................................................240 Spis treħci 13 Stosowanie warstw ............................................................................................................................240 Korzystanie z menedĪera warstw ................................................................................................241 Lista warstw ................................................................................................................................243 ûwiczenie: Podziaá sceny na warstwy ........................................................................................244 Eksplorator sceny ..............................................................................................................................245 Zaznaczanie i filtrowanie obiektów ............................................................................................246 Wyszukiwanie obiektów .............................................................................................................247 CzynnoĞci edycyjne w eksploratorze sceny ................................................................................249 Podsumowanie ..................................................................................................................................250 Rozdziađ 7. Przeksztađcanie obiektów, obracanie, wyrównywanie i przyciæganie ..................................................... 251 Przesuwanie, obracanie i skalowanie obiektów ................................................................................252 Przesuwanie ................................................................................................................................252 Obracanie ....................................................................................................................................252 Skalowanie ..................................................................................................................................252 Korzystanie z przycisków narzĊdzi transformacji .......................................................................254 Posáugiwanie siĊ narzĊdziami transformacji .....................................................................................254 Gizma transformacji ...................................................................................................................254 Przybornik transformacji ............................................................................................................257 UĪywanie okna dialogowego Transform Type-In .......................................................................258 UĪywanie pól ze wspóárzĊdnymi transformacji na pasku stanu ..................................................259 MenedĪery transformacji ............................................................................................................260 ûwiczenie: Lądowanie statku kosmicznego ...............................................................................265 ĝrodek obrotu ....................................................................................................................................267 Ustawianie Ğrodka obrotu ...........................................................................................................267 Wyrównywanie Ğrodków obrotu .................................................................................................268 Roboczy Ğrodek obrotu ...............................................................................................................268 Korygowanie transformacji ........................................................................................................269 NarzĊdzie Reset XForm ..............................................................................................................270 ûwiczenie: Pszczoáa latająca wokóá kwiatka ..............................................................................270 Dopasowywanie poáoĪenia i orientacji obiektów ..............................................................................271 Wyrównywanie obiektów ...........................................................................................................271 NarzĊdzie Quick Align ...............................................................................................................273 Dopasowywanie normalnych ......................................................................................................273 ûwiczenie: Caáująca siĊ para ......................................................................................................274 Wyrównywanie do widoku .........................................................................................................275 Stosowanie siatek konstrukcyjnych ..................................................................................................275 Gáówna siatka konstrukcyjna ......................................................................................................276 Tworzenie i uaktywnianie dodatkowych siatek konstrukcyjnych ...............................................276 Tryb AutoGrid ............................................................................................................................277 ûwiczenie: Tworzenie lunety .....................................................................................................277 Korzystanie z funkcji przyciągania (Snap) .......................................................................................278 ûwiczenie: Tworzenie dwuwymiarowego konturu obiektu ........................................................280 Ustalanie punktów przyciągania .................................................................................................281 Ustawianie opcji przyciągania ....................................................................................................282 Korzystanie z paska narzĊdziowego Snaps .................................................................................283 ûwiczenie: Modelowanie cząsteczki metanu ..............................................................................283 Podsumowanie ..................................................................................................................................284 14 3ds Max 2012. Biblia Rozdziađ 8. Klonowanie i ustawianie obiektów w szyku .............................. 287 Klonowanie obiektów .......................................................................................................................288 Polecenie Clone ..........................................................................................................................288 Klonowanie przy uĪyciu klawisza Shift ......................................................................................288 ûwiczenie: Klonowanie dinozaurów ..........................................................................................289 Szybkie klonowanie ....................................................................................................................290 Opcje klonowania .............................................................................................................................290 Kopie, klony i odnoĞniki .............................................................................................................291 ûwiczenie: Klonowanie pączków ...............................................................................................291 ûwiczenie: Jabáka jako odnoĞniki ...............................................................................................292 Odbicia lustrzane ..............................................................................................................................294 NarzĊdzie Mirror ........................................................................................................................294 ûwiczenie: Tworzenie drugiej nogi robota .................................................................................295 Klonowanie w czasie ........................................................................................................................296 NarzĊdzie Snapshot ....................................................................................................................297 ûwiczenie: Wyznaczanie ĞcieĪki w labiryncie ...........................................................................297 Rozmieszczanie klonowanych obiektów ...........................................................................................298 Stosowanie narzĊdzia Spacing ....................................................................................................299 ûwiczenie: Ukáadanie klocków domina ......................................................................................300 NarzĊdzie Clone and Align ...............................................................................................................301 Wyrównywanie obiektów Ĩródáowych wzglĊdem docelowych ..................................................301 ûwiczenie: Klonowanie i wyrównywanie obiektów ...................................................................302 Tworzenie szyku obiektów ...............................................................................................................304 Szyk liniowy ...............................................................................................................................304 ûwiczenie: Budowa páotu ...........................................................................................................305 Szyk koáowy ...............................................................................................................................306 ûwiczenie: „Diabelski máyn” .....................................................................................................307 Tworzenie szyków pierĞcieniowych ...........................................................................................308 ûwiczenie: Tworzenie modelu karuzeli przy uĪyciu systemu Ring Array .................................309 Podsumowanie ..................................................................................................................................309 Rozdziađ 9. Grupowanie, đæczenie i hierarchizowanie obiektów .................. 311 Praca z grupami ................................................................................................................................311 Tworzenie grup ...........................................................................................................................312 Likwidowanie grup .....................................................................................................................312 Otwieranie i zamykanie grup ......................................................................................................312 Przyáączanie i odáączanie obiektów ............................................................................................312 ûwiczenie: Grupowanie czĊĞci samolotu ....................................................................................313 Tworzenie zespoáów ...................................................................................................................313 Relacje miĊdzy obiektami typu korzeĔ, rodzic i dziecko ..................................................................315 Tworzenie poáączeĔ hierarchicznych ................................................................................................316 àączenie obiektów ......................................................................................................................316 Rozáączanie obiektów .................................................................................................................316 ûwiczenie: àączenie rodziny kaczek ..........................................................................................317 WyĞwietlanie hierarchii i ich wewnĊtrznych poáączeĔ .....................................................................317 WyĞwietlanie poáączeĔ w oknach widokowych ..........................................................................317 Przeglądanie hierarchii ...............................................................................................................318 Praca z obiektami poáączonymi ........................................................................................................319 Blokowanie transformacji dziedziczonych .................................................................................320 NarzĊdzie Link Inheritance .........................................................................................................320 Zaznaczanie hierarchii ................................................................................................................320 Spis treħci 15 àączenie z obiektami pozornymi ................................................................................................320 ûwiczenie: Lot dookoáa Ziemi ....................................................................................................321 Podsumowanie ..................................................................................................................................322 Czúħè III Podstawy modelowania ............................................... 323 Rozdziađ 10. Praca z podobiektami oraz obiektami pomocniczymi ............. 325 Omówienie typów modelowania .......................................................................................................325 Obiekty parametryczne i edytowalne ..........................................................................................326 Konwertowanie obiektów do postaci edytowalnej ......................................................................328 Wektory normalne ............................................................................................................................329 WyĞwietlanie normalnych ..........................................................................................................329 ûwiczenie: Oczyszczanie zaimportowanych siatek ....................................................................329 Praca z podobiektami ........................................................................................................................331 Stosowanie miĊkkiej selekcji ......................................................................................................332 ûwiczenie: MiĊkka selekcja ksztaátu serca na páaszczyĨnie .......................................................334 Dziaáanie na zaznaczone podobiekty przy uĪyciu modyfikatorów .............................................335 Obiekty wspomagające modelowanie ...............................................................................................336 Korzystanie z obiektów pomocniczych Dummy i Point .............................................................336 OkreĞlanie odlegáoĞci i wspóárzĊdnych .......................................................................................337 Podsumowanie ..................................................................................................................................339 Rozdziađ 11. Wprowadzanie modyfikatorów i korzystanie ze stosu modyfikacji .................................................................. 341 Stos modyfikatorów ..........................................................................................................................342 Istota obiektów bazowych ..........................................................................................................342 Stosowanie modyfikatorów ........................................................................................................342 Inne pozycje na stosie modyfikatorów ........................................................................................342 Posáugiwanie siĊ stosem modyfikatorów ....................................................................................343 Zmiana kolejnoĞci modyfikatorów w stosie ................................................................................346 ûwiczenie: Tworzenie áaĔcucha molekularnego .........................................................................346 Zachowywanie i przywracanie sceny .........................................................................................347 Scalanie stosu .............................................................................................................................348 Stosowanie narzĊdzia Collapse ...................................................................................................348 Posáugiwanie siĊ gizmami modyfikatorów .................................................................................349 ûwiczenie: ĝciskanie plastikowej butelki ...................................................................................350 Modyfikowanie podobiektów .....................................................................................................350 ZaleĪnoĞci topologiczne .............................................................................................................351 Typy modyfikatorów ........................................................................................................................351 Porównanie modyfikatorów Object-Space i World-Space ..........................................................352 Modyfikatory z grupy Selection .................................................................................................353 Modyfikatory z grupy Parametric Deformers .............................................................................355 Modyfikatory Free Form Deformers ...........................................................................................372 Podsumowanie ..................................................................................................................................375 Rozdziađ 12. Rysowanie i edycja dwuwymiarowych splajnów i ksztađtów .... 377 Rysowanie w dwóch wymiarach .......................................................................................................378 Praca z ksztaátami parametrycznymi ...........................................................................................378 ûwiczenie: Tworzenie logo firmy ...............................................................................................389 ûwiczenie: Podgląd wnĊtrza serca ..............................................................................................390 16 3ds Max 2012. Biblia Edycja splajnów ................................................................................................................................391 Konwersja na splajny edytowalne a stosowanie modyfikatora Edit Spline ................................392 Przeksztaácanie splajnów w obiekty renderowalne .....................................................................392 Zaznaczanie podobiektów splajnu ..............................................................................................392 Geometria splajnów ....................................................................................................................395 Edycja wierzchoáków ..................................................................................................................399 Edycja segmentów ......................................................................................................................406 Edycja podobiektów na poziomie splajnów ................................................................................409 Korzystanie z modyfikatorów splajnów ............................................................................................414 Modyfikatory specyficzne dla splajnów .....................................................................................414 Przenoszenie splajnów do trzeciego wymiaru ............................................................................418 Modyfikator CrossSection ..........................................................................................................423 Podsumowanie ..................................................................................................................................423 Rozdziađ 13. Modelowanie na poziomie wielokætów ..................................... 425 Czym są obiekty Poly? ......................................................................................................................425 Tworzenie obiektów Editable Poly ...................................................................................................426 Konwertowanie obiektów ...........................................................................................................427 Scalanie stosu modyfikatorów ....................................................................................................428 Stosowanie modyfikatora Edit Poly ............................................................................................428 Edycja obiektów Poly .......................................................................................................................428 Edycja podobiektów w siatkach Editable Poly ...........................................................................428 Zaznaczanie podobiektów ...........................................................................................................430 ûwiczenie: Modelowanie gáowy klowna ....................................................................................432 Edycja geometrii .........................................................................................................................433 Edycja wierzchoáków (Vertex) ...................................................................................................442 Edycja krawĊdzi (Edge) ..............................................................................................................447 Edycja brzegów (Border) ............................................................................................................450 Edycja wielokątów (Polygon) oraz elementów (Element) ..........................................................452 ûwiczenie: Modelowanie zĊba ...................................................................................................458 Podsumowanie ..................................................................................................................................459 Rozdziađ 14. Korzystanie z narzúdzi Graphite i malowanie obiektami ........ 461 Posáugiwanie siĊ narzĊdziami Graphite ............................................................................................462 Panel Polygon Modeling .............................................................................................................463 Panel Modify Selection ...............................................................................................................467 Edycja geometrii .........................................................................................................................468 Edycja wierzchoáków (Vertex) ...................................................................................................477 Edycja krawĊdzi (Edge) i brzegów (Border) ...............................................................................480 Edycja wielokątów (Polygon) oraz elementów (Element) ..........................................................481 WáaĞciwoĞci powierzchniowe .....................................................................................................483 Stosowanie narzĊdzi Freeform ..........................................................................................................485 NarzĊdzia z panelu PolyDraw .....................................................................................................485 NarzĊdzia Paint Deform ..............................................................................................................491 Stosowanie narzĊdzi z zakáadki Selection .........................................................................................493 Zaznaczanie czubków, brzegów i Ğcianek innych niĪ czworokątne ............................................493 Kopiowanie i wklejanie zaznaczeĔ .............................................................................................493 Zaznaczanie wedáug kryteriów ...................................................................................................494 Malowanie obiektami ........................................................................................................................496 Wybieranie obiektów ..................................................................................................................496 Malowanie ..................................................................................................................................497 Spis treħci 17 Malowanie wieloma obiektami ...................................................................................................498 Malowanie na obiektach .............................................................................................................500 Tryb wypeániania ........................................................................................................................500 Malowanie obiektami animowanymi ..........................................................................................501 Podsumowanie ..................................................................................................................................502 Czúħè IV Materiađy, kamery i oħwietlenie .................................. 505 Rozdziađ 15. Rozszerzony edytor materiađów ............................................... 507 WáaĞciwoĞci materiaáu ......................................................................................................................507 Kolory .........................................................................................................................................508 Krycie i przezroczystoĞü .............................................................................................................509 Odbicie i zaáamanie ....................................................................................................................509 Poáysk i odblaski .........................................................................................................................509 Inne wáaĞciwoĞci .........................................................................................................................510 Praca z edytorem materiaáów ............................................................................................................510 Korzystanie z narzĊdzi edytora materiaáów ................................................................................511 Tworzenie wĊzáów materiaáowych .............................................................................................512 Nawigowanie w panelu z wĊzáami ..............................................................................................513 Zaznaczanie materiaáów i przypisywanie ich obiektom ..............................................................514 Zmiana podglądu materiaáu ........................................................................................................515 Zaznaczanie obiektów wedáug materiaáu ....................................................................................516 Opcje edytora materiaáów ...........................................................................................................516 Usuwanie materiaáów i map ........................................................................................................517 Menu Utilities .............................................................................................................................517 Posáugiwanie siĊ narzĊdziem Fix Ambient .................................................................................517 ûwiczenie: Kolorowanie jajek wielkanocnych ...........................................................................518 Posáugiwanie siĊ przeglądarką materiaáów i map ..............................................................................518 Posáugiwanie siĊ bibliotekami ....................................................................................................520 ûwiczenie: Wczytywanie wáasnej biblioteki materiaáów ............................................................520 Posáugiwanie siĊ eksploratorem materiaáów .....................................................................................521 Podsumowanie ..................................................................................................................................523 Rozdziađ 16. Tworzenie i stosowanie materiađów standardowych ............. 525 Stosowanie materiaáu standardowego ...............................................................................................525 UĪywanie róĪnych algorytmów cieniowania ....................................................................................526 Shader Blinna (Blinn) .................................................................................................................526 Shader Phonga (Phong) ..............................................................................................................529 Shader anizotropowy (Anisotropic) ............................................................................................529 Shader wielowarstwowy (Multi-Layer) ......................................................................................530 Shader Orena-Nayara-Blinna (Oren-Nayar-Blinn) .....................................................................530 Shader metaliczny (Metal) ..........................................................................................................530 Shader Straussa (Strauss) ............................................................................................................531 Shader przeĞwitujący (Translucent Shader) ................................................................................531 ûwiczenie: PrzeĞwitujące zasáony ..............................................................................................531 Inne parametry materiaáów ...............................................................................................................532 Roleta rozszerzonych parametrów (Extended Parameters) .........................................................532 Roleta nadpróbkowania (SuperSampling) ..................................................................................533 Roleta map (Maps) .....................................................................................................................535 Roleta DirectX Manager .............................................................................................................535 18 3ds Max 2012. Biblia Roleta mental ray Connection .....................................................................................................535 ûwiczenie: Kolorowanie modelu delfina ....................................................................................535 Podsumowanie ..................................................................................................................................536 Rozdziađ 17. Okreħlanie wđaħciwoħci materiađów przy uľyciu map .............. 539 Czym jest mapa materiaáowa? ..........................................................................................................540 RóĪne rodzaje map .....................................................................................................................540 WyĞwietlanie map w oknach widokowych .................................................................................540 UĪywanie map o rozmiarach rzeczywistych (Real-World) .........................................................540 Praca z mapami .................................................................................................................................541 Przyáączanie map do materiaáów ................................................................................................541 Rodzaje map materiaáowych .............................................................................................................544 Mapy dwuwymiarowe (2D) ........................................................................................................544 Mapy trójwymiarowe (3D) .........................................................................................................554 Mapy záoĪone (Compositor maps) ..............................................................................................561 Mapy modyfikatorów koloru (Color Mods) ................................................................................563 Mapy inne (Other) ......................................................................................................................565 UĪywanie rolety Maps ......................................................................................................................569 ûwiczenie: Realistyczne postarzanie obiektów ..........................................................................572 UĪywanie edytora ĞcieĪek dostĊpu do map .......................................................................................573 UĪywanie klonów map ......................................................................................................................574 UĪywanie narzĊdzi zewnĊtrznych .....................................................................................................575 Tworzenie tekstur materiaáów przy uĪyciu programu Photoshop ...............................................575 Rejestrowanie obrazów cyfrowych .............................................................................................577 Skanowanie obrazów ..................................................................................................................578 ûwiczenie: Tworzenie siatki na ryby ..........................................................................................578 Podsumowanie ..................................................................................................................................579 Rozdziađ 18. Materiađy zđoľone i modyfikatory materiađów ......................... 581 UĪywanie materiaáów záoĪonych (Compound Materials) .................................................................581 Materiaá mieszany (Blend) ..........................................................................................................582 Materiaá kompozytowy (Composite) ..........................................................................................583 Materiaá dwustronny (Double Sided) ..........................................................................................584 Materiaá wieloraki (Multi/Sub-Object) .......................................................................................584 ûwiczenie: Tworzenie áaciatej narzuty .......................................................................................585 Materiaá typu Morpher ................................................................................................................587 Materiaá skorupowy (Shell) ........................................................................................................587 Materiaá szelakowy (Shellac) ......................................................................................................587 Materiaá góra/dóá (Top/Bottom) .................................................................................................587 ûwiczenie: Surfowanie na falach ................................................................................................588 Nakáadanie wielu materiaáów ............................................................................................................588 Identyfikatory materiaáów (material ID) .....................................................................................589 ûwiczenie: Mapowanie Ğcianek koĞci do gry .............................................................................589 Stosowanie narzĊdzia Clean MultiMaterial (czyszczenie materiaáu záoĪonego) .........................591 Modyfikatory materiaáów .................................................................................................................591 Modyfikator Material ..................................................................................................................591 Modyfikator MaterialByElement ................................................................................................591 ûwiczenie: Tworzenie losowych Ğwiateá migającej reklamy przy uĪyciu modyfikatora MaterialByElement ..................................................................................................................592 Modyfikatory Disp Approx i Displace Mesh ..............................................................................592 ûwiczenie: Przemieszczanie geometrii za pomocą obrazu .........................................................594 Podsumowanie ..................................................................................................................................594 Spis treħci 19 Rozdziađ 19. Operowanie kamerami ............................................................... 597 Podstawy pracy z kamerą ..................................................................................................................598 Tworzenie obiektu kamery .........................................................................................................598 Tworzenie widoku z kamery .......................................................................................................599 ûwiczenie: Ustawianie punktu widzenia przeciwnika ................................................................599 Sterowanie kamerą ......................................................................................................................600 Kierowanie kamery na obiekty .................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

3ds Max 2012. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: