Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00100 007046 18472591 na godz. na dobę w sumie
3ds Max 8. Biblia - książka
3ds Max 8. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1424
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0560-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy
o jednym z najpotężniejszych narzędzi dla grafików 3D

3ds Max to aplikacja do tworzenia grafiki i animacji trójwymiarowej, która stała się niemal legendą w świecie grafików i animatorów komputerowych. Już pierwsza jego wersja, będąca następcą 'dosowego' 3D Studio zyskała ogromną popularność wśród specjalistów zajmujących się efektami wizualnymi. Doskonałe narzędzia programu 3ds Max obsługują każdy etap procesu tworzenia realistycznych animacji -- modelowanie, kompozycję sceny, teksturowanie, animowanie, rendering i postprodukcję. Dziś 3ds Max jest podstawowym instrumentem wielu znanych firm produkcyjnych, a efekty jego działania możemy podziwiać między innymi w reklamach i produkcjach filmowych -- zarówno tych komercyjnych, realizowanych przy ogromnych budżetach i z wielkim rozmachem, jak i tych mniejszych, tworzonych przez amatorów dysponujących jedynie wyobraźnią i własnym komputerem.

Książka '3ds Max 8. Biblia' to wyczerpujący zbiór informacji o tej użytecznej aplikacji. Czytając ją, zyskasz wiedzę, dzięki której wykreowanie każdej, nawet najbardziej złożonej animacji komputerowej nie będzie stanowiło dla Ciebie najmniejszego problemu. Poznasz interfejs użytkownika programu i zobaczysz, jak dostosowywać go do swoich potrzeb. Nauczysz się korzystać z narzędzi do tworzenia obiektów, a także dowiesz się, w jaki sposób zdefiniować dla nich materiały i tekstury i przypisać je oraz jak rozłożyć obiekty w scenie. Przeczytasz o technikach oświetlania sceny, pracy z wirtualnymi kamerami i sposobach animowania obiektów. Opanujesz tajniki animacji postaci, renderowania animacji i wprowadzania efektów specjalnych w procesie postprodukcji. Znajdziesz także opis tworzenia skryptów z wykorzystaniem języka MaxScript oraz instalowania modułów dodatkowych (plug-ins) rozszerzających możliwości programu.

Odkryj i ujarzmij potęgę 3ds Max 8.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

3ds Max 8. Biblia Autor: Kelly L. Murdock T³umaczenie: Zbigniew Waœko, Wojciech Demski, Micha³ Dziewoñski, Pawe³ Król, Wojciech Pazdur ISBN: 83-246-0560-6 Tytu³ orygina³u: 3ds Max 8 Bible Format: B5, stron: 1424 Kompendium wiedzy o jednym z najpotê¿niejszych narzêdzi dla grafików 3D (cid:129) Poznaj interfejs u¿ytkownika, nowe narzêdzia i metody modelowania (cid:129) Utwórz z³o¿one modele i zaaran¿uj scenê animacji (cid:129) Zdefiniuj materia³y i tekstury, korzystaj¹c z nowych sposobów mapowania (cid:129) Wykorzystaj zaawansowane techniki animowania obiektów (cid:129) Wykonaj renderingi próbne i finalne 3ds Max to aplikacja do tworzenia grafiki i animacji trójwymiarowej, która sta³a siê niemal legend¹ w œwiecie grafików i animatorów komputerowych. Ju¿ pierwsza jego wersja, bêd¹ca nastêpc¹ „dosowego” 3D Studio zyska³a ogromn¹ popularnoœæ wœród specjalistów zajmuj¹cych siê efektami wizualnymi. Doskona³e narzêdzia programu 3ds Max obs³uguj¹ ka¿dy etap procesu tworzenia realistycznych animacji — modelowanie, kompozycjê sceny, teksturowanie, animowanie, rendering i postprodukcjê. Dziœ 3ds Max jest podstawowym instrumentem wielu znanych firm produkcyjnych, a efekty jego dzia³ania mo¿emy podziwiaæ miêdzy innymi w reklamach i produkcjach filmowych — zarówno tych komercyjnych, realizowanych przy ogromnych bud¿etach i z wielkim rozmachem, jak i tych mniejszych, tworzonych przez amatorów dysponuj¹cych jedynie wyobraŸni¹ i w³asnym komputerem. Ksi¹¿ka „3ds Max 8. Biblia” to wyczerpuj¹cy zbiór informacji o tej u¿ytecznej aplikacji. Czytaj¹c j¹, zyskasz wiedzê, dziêki której wykreowanie ka¿dej, nawet najbardziej z³o¿onej animacji komputerowej nie bêdzie stanowi³o dla Ciebie najmniejszego problemu. Poznasz interfejs u¿ytkownika programu i zobaczysz, jak dostosowywaæ go do swoich potrzeb. Nauczysz siê korzystaæ z narzêdzi do tworzenia obiektów, a tak¿e dowiesz siê, w jaki sposób zdefiniowaæ dla nich materia³y i tekstury i przypisaæ je oraz jak roz³o¿yæ obiekty w scenie. Przeczytasz o technikach oœwietlania sceny, pracy z wirtualnymi kamerami i sposobach animowania obiektów. Opanujesz tajniki animacji postaci, renderowania animacji i wprowadzania efektów specjalnych w procesie postprodukcji. Znajdziesz tak¿e opis tworzenia skryptów z wykorzystaniem jêzyka MaxScript oraz instalowania modu³ów dodatkowych (plug-ins) rozszerzaj¹cych mo¿liwoœci programu. Odkryj i ujarzmij potêgê 3ds Max 8 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorze ......................................................................................................... 37 Wstęp .............................................................................................................. 39 Część I Poznawanie interfejsu Maksa .......................................... 45 Pierwsze kroki Tworzenie futerkowego stworka ........................................... 47 Wycieczka do lasu — planowanie produkcji ....................................................................................... 48 Modelowanie postaci ........................................................................................................................... 48 Ćwiczenie: Tworzenie tułowia i kończyn Rascoona ..................................................................... 49 Ćwiczenie: Tworzenie głowy Rascoona ........................................................................................ 49 Ćwiczenie: Edycja tułowia ............................................................................................................ 51 Ćwiczenie: Dodawanie materiałów ............................................................................................... 52 Ćwiczenie: Dodawanie futerka ...................................................................................................... 54 Ćwiczenie: Tworzenie leśnego tła ................................................................................................. 55 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 56 Rozdział 1. Poznawanie interfejsu Maksa ....................................................... 59 Główne elementy interfejsu ................................................................................................................. 60 Korzystanie z menu .............................................................................................................................. 62 Używanie pasków narzędzi .................................................................................................................. 63 Główny pasek narzędzi .................................................................................................................. 65 Wyświetlanie pływających pasków narzędzi ................................................................................ 67 Korzystanie z okien widokowych ........................................................................................................ 68 Korzystanie z panelu poleceń .............................................................................................................. 68 Rolety ............................................................................................................................................. 68 Zwiększanie szerokości panelu poleceń ........................................................................................ 70 Ćwiczenie: Przystosowanie interfejsu dla leworęcznych .............................................................. 70 Dolna listwa interfejsu ......................................................................................................................... 71 Interaktywne funkcje Maksa ................................................................................................................ 73 Menu kontekstowe okien widokowych (quadmenus) ................................................................... 73 Sygnalizacja stanu przycisków za pomocą kolorów ..................................................................... 73 Korzystanie z funkcji „przeciągnij i upuść” .................................................................................. 75 Posługiwanie się spinerami ........................................................................................................... 75 Skróty klawiaturowe ...................................................................................................................... 75 Gesty wykonywane myszą ............................................................................................................ 75 Niemodalność i niezmienność okien dialogowych ....................................................................... 76 10 3ds Max 8. Biblia Korzystanie z pomocy Maksa .............................................................................................................. 76 Podstawowy system pomocy ......................................................................................................... 77 Pomoc online ................................................................................................................................. 77 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 78 Rozdział 2. Konfigurowanie okien widokowych ............................................. 79 Przestrzeń trójwymiarowa ................................................................................................................... 79 Widok aksonometryczny a perspektywiczny ................................................................................ 80 Widoki ortogonalne i izometryczne .............................................................................................. 80 Okna widokowe w Maksie ............................................................................................................ 81 Korzystanie z przycisków sterujących widokiem sceny ...................................................................... 82 Zmienianie skali widoku ............................................................................................................... 83 Przesuwanie widoku ...................................................................................................................... 84 „Spacerowanie” po scenie ............................................................................................................. 84 Obracanie widoku .......................................................................................................................... 85 Sterowanie oknami widokowymi za pomocą rolki w myszy ........................................................ 86 Sterowanie widokami z kamery i z reflektora ............................................................................... 86 Ćwiczenie: Nawigowanie w aktywnym oknie widokowym ......................................................... 86 Korzystanie z menu Views .................................................................................................................. 88 Cofanie i zapisywanie zmian dokonanych za pomocą narzędzi do sterowania widokiem sceny .................................................................. 88 Wyświetlanie siatek konstrukcyjnych ........................................................................................... 89 Wyświetlanie innych elementów ................................................................................................... 89 Odświeżanie okien widokowych ................................................................................................... 89 Powiększanie aktywnego okna widokowego ................................................................................ 90 Konfigurowanie okien widokowych .................................................................................................... 91 Ustawianie metody renderingu dla okna widokowego .................................................................. 92 Zmienianie układu okien widokowych .......................................................................................... 99 Ramki obszarów bezpiecznych ................................................................................................... 100 Degradacja adaptacyjna ............................................................................................................... 101 Definiowanie regionów ............................................................................................................... 103 Praca z tłem w oknie widokowym ..................................................................................................... 105 Umieszczanie obrazu jako tła w oknie widokowym ................................................................... 105 Umieszczanie animacji jako tła w oknie widokowym ................................................................ 106 Ćwiczenie: Przygotowanie obrazów ułatwiających modelowanie .............................................. 107 Podsumowanie ................................................................................................................................... 108 Rozdział 3. Praca z plikami i odnośnikami zewnętrznymi (XRefs) ................ 109 Praca z plikami zawierającymi sceny ................................................................................................ 110 Zapisywanie plików ..................................................................................................................... 110 Otwieranie plików ....................................................................................................................... 112 Dołączanie i zastępowanie obiektów ........................................................................................... 113 Archiwizowanie plików ............................................................................................................... 113 Zamykanie programu ................................................................................................................... 114 Ustawianie preferencji dotyczących obsługi plików ......................................................................... 114 Opcje obsługi plików ................................................................................................................... 115 Opcje tworzenia zapasowych kopii plików ................................................................................. 116 Ćwiczenie: Ustawianie opcji zapisywania kopii zapasowych ..................................................... 117 Opcje zarządzania raportami ....................................................................................................... 118 Importowanie i eksportowanie ........................................................................................................... 118 Importowanie plików ................................................................................................................... 118 Preferencje importu ..................................................................................................................... 119 Spis treści 11 Eksportowanie do obsługiwanych formatów .............................................................................. 120 Dodatkowe narzędzia eksportujące ............................................................................................. 124 Odnośniki do obiektów zewnętrznych ............................................................................................... 126 Stosowanie odnośników do scen zewnętrznych (XRef Scenes) ................................................. 127 Stosowanie odnośników do obiektów zewnętrznych (XRef Objects) ......................................... 131 Stosowanie odnośników do materiałów zewnętrznych ............................................................... 132 Dołączanie modyfikatorów .......................................................................................................... 133 Ćwiczenie: Stosowanie obiektu zastępczego .............................................................................. 134 Konfigurowanie ścieżek dla odnośników zewnętrznych ............................................................. 135 Korzystanie z narzędzi do zarządzania plikami ................................................................................. 137 Korzystanie z narzędzia Asset Browser ...................................................................................... 137 Odszukiwanie plików za pomocą narzędzia MAX File Finder ................................................... 138 Gromadzenie plików za pomocą narzędzia Resource Collector ................................................. 139 Korzystanie z narzędzia File Link Manager ................................................................................ 140 Korzystanie z technologii i-drop ................................................................................................. 140 Uzyskiwanie dostępu do informacji o plikach ....................................................................................... 140 Wyświetlanie informacji dotyczących sceny .............................................................................. 140 Odczytywanie właściwości pliku ................................................................................................ 141 Oglądanie zawartości plików ....................................................................................................... 141 Podsumowanie ................................................................................................................................... 143 Rozdział 4. Praca z systemem zarządzania zasobami ................................... 145 Konfigurowanie systemu zarządzania zasobami ............................................................................... 145 Wpisywanie i wypisywanie ......................................................................................................... 146 Logowanie ................................................................................................................................... 147 Wybór folderu roboczego ............................................................................................................ 147 Korzystanie z systemu Autodesk Vault ............................................................................................. 147 Otwieranie plików w systemie Vault ........................................................................................... 148 Korzystanie z interfejsu Asset Tracking ...................................................................................... 149 Pobieranie i dodawanie plików w systemie Vault ....................................................................... 150 Otwieranie starszych wersji pliku ................................................................................................ 150 Zmienianie ścieżek dostępu do zasobów ..................................................................................... 151 Ćwiczenie: Edytowanie zasobów zarządzanych przez system Vault .......................................... 151 Podsumowanie ................................................................................................................................... 152 Rozdział 5. Dostosowywanie interfejsu Maksa do własnych potrzeb i upodobań ............................................... 153 Okno dialogowe Customize User Interface ....................................................................................... 154 Tworzenie własnych skrótów klawiaturowych ........................................................................... 154 Ćwiczenie: Przypisywanie skrótów klawiaturowych .................................................................. 155 Dostosowywanie pasków narzędzi .............................................................................................. 156 Ćwiczenie: Tworzenie paska narzędzi ........................................................................................ 157 Dostosowywanie menu kontekstowego okien widokowych ....................................................... 159 Dostosowywanie głównego menu ............................................................................................... 161 Ćwiczenie: Tworzenie nowego menu .......................................................................................... 162 Dostosowywanie kolorów interfejsu ........................................................................................... 163 Konfigurowanie przycisków paneli Modify i Utilities ...................................................................... 164 Korzystanie z różnych interfejsów ..................................................................................................... 164 Zapisywanie i wczytywanie interfejsu ........................................................................................ 165 Ćwiczenie: Zapisywanie interfejsu .............................................................................................. 166 Blokowanie interfejsu .................................................................................................................. 166 12 3ds Max 8. Biblia Przywracanie interfejsu otwarcia ................................................................................................. 166 Wybieranie ustawień początkowych i schematu interfejsu ......................................................... 166 Konfigurowanie ścieżek dostępu ....................................................................................................... 167 Wybieranie jednostek systemowych .................................................................................................. 169 Stosowanie jednostek własnych i ogólnych ................................................................................ 169 Zmiana skali jednostek globalnych ............................................................................................. 170 Ustawianie preferencji ....................................................................................................................... 171 Preferencje ogólne ....................................................................................................................... 171 Preferencje dotyczące plików ...................................................................................................... 174 Preferencje dotyczące okien widokowych .................................................................................. 174 Preferencje korekcji gamma ........................................................................................................ 180 Preferencje renderingu ................................................................................................................. 182 Preferencje animacji .................................................................................................................... 182 Preferencje kinematyki odwrotnej ............................................................................................... 184 Preferencje gizm .......................................................................................................................... 184 Preferencje MAXScriptu ............................................................................................................. 184 Preferencje radiosity .................................................................................................................... 184 Preferencje mental ray ................................................................................................................. 185 Podsumowanie ................................................................................................................................... 185 Część II Praca z obiektami ........................................................... 187 Rozdział 6. Tworzenie i edycja obiektów podstawowych ............................ 189 Tworzenie obiektów podstawowych .................................................................................................. 190 Korzystanie z menu Create .......................................................................................................... 190 Korzystanie z panelu Create ........................................................................................................ 190 Nadawanie nazw obiektom .......................................................................................................... 192 Przypisywanie kolorów ............................................................................................................... 192 Korzystanie z narzędzia Color Clipboard .................................................................................... 194 Stosowanie różnych metod tworzenia obiektów ......................................................................... 195 Precyzyjne określanie wymiarów za pomocą rolety Keyboard Entry ......................................... 196 Modyfikacja parametrów obiektów ............................................................................................. 196 Poprawianie błędów oraz usuwanie obiektów ............................................................................. 198 Ćwiczenie: Przegląd brył platońskich ......................................................................................... 198 Przegląd typów obiektów podstawowych .......................................................................................... 199 Standardowe obiekty podstawowe .............................................................................................. 199 Rozbudowane obiekty podstawowe ............................................................................................ 205 Modyfikowanie parametrów obiektów ........................................................................................ 215 Ćwiczenie: Wypełnianie skrzyni skarbami ................................................................................. 216 Podstawowe obiekty architektoniczne ............................................................................................... 216 Stosowanie obiektów AEC .......................................................................................................... 216 Ćwiczenie: Schody na wieżę zegarową ....................................................................................... 219 Podsumowanie ................................................................................................................................... 220 Rozdział 7. Zaznaczanie obiektów, ustawianie ich właściwości i korzystanie z warstw ................................................................ 223 Zaznaczanie obiektów ........................................................................................................................ 224 Filtry selekcji ............................................................................................................................... 225 Narzędzia selekcji ........................................................................................................................ 226 Zaznaczanie przy użyciu poleceń z menu Edit ............................................................................ 226 Zaznaczanie wielu obiektów ....................................................................................................... 229 Spis treści 13 Zaznaczanie przez malowanie ..................................................................................................... 230 Ćwiczenie: Zaznaczanie obiektów .............................................................................................. 230 Blokowanie zaznaczenia .............................................................................................................. 232 Stosowanie imiennych zestawów wyboru ................................................................................... 233 Zarządzanie zestawami wyboru ................................................................................................... 233 Wydzielanie bieżącego zaznaczenia ............................................................................................ 234 Zaznaczanie obiektów w innych oknach interfejsu ..................................................................... 234 Ustawianie właściwości obiektu ........................................................................................................ 235 Informacje dotyczące obiektu ...................................................................................................... 235 Ustawianie właściwości związanych z wyświetlaniem ............................................................... 236 Ustawianie właściwości związanych z renderowaniem .............................................................. 239 Włączanie efektu Motion Blur .................................................................................................... 240 Zakładki Advanced Lighting i mental ray ................................................................................... 240 Zakładka User Defined ................................................................................................................ 240 Ukrywanie i zamrażanie obiektów ..................................................................................................... 241 Korzystanie z okna dialogowego Display Floater ....................................................................... 241 Korzystanie z panelu Display ...................................................................................................... 242 Narzędzie Object Display Culling ............................................................................................... 243 Ćwiczenie: Ukryte szczoteczki do zębów ................................................................................... 244 Stosowanie warstw ............................................................................................................................. 245 Korzystanie z menedżera warstw ................................................................................................ 245 Lista warstw ................................................................................................................................. 247 Ćwiczenie: Podział sceny na warstwy ......................................................................................... 248 Podsumowanie ................................................................................................................................... 249 Rozdział 8. Transformacje obiektów — przesuwanie, obracanie i skalowanie .................................... 251 Przesuwanie, obracanie i skalowanie obiektów ................................................................................. 252 Przesuwanie obiektów ................................................................................................................. 252 Obracanie obiektów ..................................................................................................................... 252 Skalowanie obiektów ................................................................................................................... 252 Korzystanie z przycisków narzędzi transformacji ....................................................................... 253 Praca z narzędziami transformacji ..................................................................................................... 254 Gizma transformacji .................................................................................................................... 254 Używanie okna dialogowego Transform Type-In ....................................................................... 257 Używanie pól ze współrzędnymi transformacji na pasku stanu .................................................. 258 Narzędzia z grupy Transform Managers ..................................................................................... 259 Ćwiczenie: Cumowanie statku kosmicznego .............................................................................. 264 Środek obrotu obiektu ........................................................................................................................ 266 Ustawianie środka obrotu ............................................................................................................ 266 Wyrównywanie środków obrotu ................................................................................................. 267 Korygowanie transformacji ......................................................................................................... 267 Narzędzie Reset XForm ............................................................................................................... 268 Ćwiczenie: Pszczoła latająca wokół kwiatka .............................................................................. 268 Dopasowywanie położenia i orientacji obiektów .............................................................................. 270 Wyrównywanie obiektów ............................................................................................................ 270 Narzędzie Quick Align ................................................................................................................ 271 Dopasowywanie normalnych ...................................................................................................... 271 Ćwiczenie: Całująca się para ....................................................................................................... 272 Wyrównywanie do widoku .......................................................................................................... 273 14 3ds Max 8. Biblia Stosowanie siatek konstrukcyjnych ................................................................................................... 274 Główna siatka konstrukcyjna ....................................................................................................... 274 Tworzenie i uaktywnianie dodatkowych siatek konstrukcyjnych ............................................... 275 Tryb AutoGrid ............................................................................................................................. 275 Ćwiczenie: Tworzenie lunety ...................................................................................................... 276 Korzystanie z funkcji przyciągania (Snap) ........................................................................................ 276 Ustalanie punktów przyciągania .................................................................................................. 278 Ustawianie opcji przyciągania ..................................................................................................... 279 Korzystanie z paska narzędzi Snaps ............................................................................................ 280 Ćwiczenie: Model cząsteczki metanu .......................................................................................... 280 Podsumowanie ................................................................................................................................... 281 Rozdział 9. Klonowanie i ustawianie obiektów w szyku .............................. 283 Klonowanie obiektów ........................................................................................................................ 284 Polecenie Clone ........................................................................................................................... 284 Klonowanie przy użyciu klawisza Shift ...................................................................................... 284 Ćwiczenie: Klonowanie dinozaurów ........................................................................................... 285 Opcje klonowania .............................................................................................................................. 286 Kopie, klony i odnośniki ............................................................................................................. 286 Ćwiczenie: Pączki-klony ............................................................................................................. 287 Ćwiczenie: Jabłka-odnośniki ....................................................................................................... 288 Odbicia lustrzane ............................................................................................................................... 289 Narzędzie Mirror ......................................................................................................................... 289 Ćwiczenie: Tworzenie drugiej nogi robota ................................................................................. 291 Klonowanie w czasie ......................................................................................................................... 291 Narzędzie Snapshot ..................................................................................................................... 292 Ćwiczenie: Budowanie wieży ..................................................................................................... 293 Rozmieszczanie klonowanych obiektów ........................................................................................... 293 Stosowanie narzędzia Spacing ..................................................................................................... 294 Ćwiczenie: Układanie klocków domina ...................................................................................... 296 Narzędzie Clone and Align ................................................................................................................ 296 Wyrównywanie obiektów źródłowych względem docelowych .................................................. 297 Ćwiczenie: Klonowanie i wyrównywanie obiektów ................................................................... 298 Tworzenie szyku obiektów ................................................................................................................ 299 Szyk liniowy ................................................................................................................................ 300 Ćwiczenie: Budowa płotu ............................................................................................................ 301 Szyk kołowy ................................................................................................................................ 301 Ćwiczenie: „Diabelski młyn” ...................................................................................................... 302 Tworzenie szyków pierścieniowych ............................................................................................ 303 Ćwiczenie: Tworzenie modelu karuzeli przy użyciu systemu Ring Array ................................. 304 Podsumowanie ................................................................................................................................... 306 Rozdział 10. Grupowanie i łączenie obiektów ............................................... 309 Menu Group ....................................................................................................................................... 309 Praca z grupami .................................................................................................................................. 310 Tworzenie grup ............................................................................................................................ 310 Likwidowanie grup ...................................................................................................................... 310 Otwieranie i zamykanie grup ....................................................................................................... 310 Przyłączanie i odłączanie obiektów ............................................................................................. 311 Ćwiczenie: Grupowanie części samolotu .................................................................................... 311 Spis treści 15 Tworzenie zespołów .......................................................................................................................... 311 Dodawanie źródeł światła do zespołów ....................................................................................... 313 Sprzęganie obiektów pomocniczych ze źródłami światła ........................................................... 313 Ćwiczenie: Tworzenie światła latarki .......................................................................................... 314 Relacje między obiektami typu korzeń, rodzic i dziecko .................................................................. 315 Tworzenie połączeń hierarchicznych ................................................................................................. 316 Łączenie obiektów ....................................................................................................................... 316 Rozłączanie obiektów .................................................................................................................. 317 Ćwiczenie: Tworzenie Układu Słonecznego ............................................................................... 317 Wyświetlanie hierarchii i ich wewnętrznych połączeń ...................................................................... 318 Wyświetlanie połączeń w oknach widokowych .......................................................................... 318 Przeglądanie hierarchii ................................................................................................................ 319 Praca z obiektami połączonymi ......................................................................................................... 320 Zaznaczanie hierarchii ................................................................................................................. 321 Łączenie z obiektami pozornymi ................................................................................................. 321 Ćwiczenie: Lot dookoła Ziemi .................................................................................................... 321 Podsumowanie ................................................................................................................................... 322 Rozdział 11. Praca z widokami schematycznymi .......................................... 325 Korzystanie z okna Schematic View ................................................................................................. 325 Polecenia menu Graph Editors .................................................................................................... 326 Interfejs okna Schematic View .................................................................................................... 326 Praca z węzłami schematu sceny ................................................................................................. 330 Praca z hierarchiami ........................................................................................................................... 335 Paleta Display .............................................................................................................................. 335 Łączenie węzłów ......................................................................................................................... 337 Kopiowanie modyfikatorów i materiałów między węzłami ........................................................ 337 Przypisywanie kontrolerów i sprzęganie parametrów ................................................................. 337 Ćwiczenie: Tworzenie połączeń hierarchicznych w oknie Schematic View .............................. 338 Ustawianie preferencji okna Schematic View ................................................................................... 339 Ograniczanie liczby wyświetlanych węzłów ............................................................................... 339 Siatki i tła w oknie Schematic View ............................................................................................ 341 Opcje wyświetlania ...................................................................................................................... 341 Ćwiczenie: Umieszczanie tła w oknie Schematic View .............................................................. 342 Polecenia menu List Views ................................................................................................................ 344 Podsumowanie ................................................................................................................................... 344 Rozdział 12. Wprowadzanie modyfikatorów i wykorzystanie stosu modyfikacji ........................................... 347 Stos modyfikatorów ........................................................................................................................... 348 Istota obiektów bazowych ........................................................................................................... 348 Stosowanie modyfikatorów ......................................................................................................... 348 Inne pozycje na stosie modyfikatorów ........................................................................................ 348 Posługiwanie się stosem modyfikatorów .................................................................................... 349 Zmiana kolejności modyfikatorów w stosie ................................................................................ 352 Ćwiczenie: Tworzenie łańcucha molekularnego ......................................................................... 352 Zachowywanie i przywracanie sceny .......................................................................................... 353 Scalanie stosu .............................................................................................................................. 354 Stosowanie narzędzia Collapse ................................................................................................... 354 Posługiwanie się gizmami ........................................................................................................... 355 16 3ds Max 8. Biblia Ćwiczenie: Ściskanie plastikowej butelki ................................................................................... 356 Modyfikowanie podobiektów ...................................................................................................... 357 Zależność topologii ...................................................................................................................... 357 Typy modyfikatorów ......................................................................................................................... 357 Porównanie modyfikatorów Object-Space i World-Space .......................................................... 359 Ćwiczenie: Kolejność modyfikatorów Object-Space i World-Space .......................................... 359 Modyfikatory Selection ............................................................................................................... 360 Modyfikatory z grupy Parametric Deformers ............................................................................. 363 Modyfikatory Free Form Deformers ........................................................................................... 380 Podsumowanie ................................................................................................................................... 383 Część III Modelowanie .................................................................. 385 Rozdział 13. Podstawy modelowania i praca z podobiektami ..................... 387 Omówienie typów modelowania ....................................................................................................... 388 Obiekty parametryczne i edytowalne .......................................................................................... 388 Konwertowanie obiektów do postaci edytowalnej ...................................................................... 390 Ćwiczenie: Tworzenie kwiatów przy użyciu różnych typów modelowania ............................... 390 Wektory normalne ............................................................................................................................. 392 Wyświetlanie wektorów normalnych .......................................................................................... 393 Ćwiczenie: Oczyszczanie zaimportowanych siatek .................................................................... 393 Praca z podobiektami ......................................................................................................................... 394 Stosowanie miękkiej selekcji ....................................................................................................... 396 Ćwiczenie: Miękka selekcja kształtu serca na płaszczyźnie ....................................................... 397 Nakładanie modyfikatorów na zaznaczone podobiekty .............................................................. 399 Ćwiczenie: Tworzenie logo superbohatera .................................................................................. 399 Obiekty wspomagające modelowanie ................................................................................................ 400 Korzystanie z obiektów pomocniczych Dummy i Point ............................................................. 400 Określanie odległości i współrzędnych ....................................................................................... 401 Podsumowanie ................................................................................................................................... 404 Rozdział 14. Rysowanie i edycja dwuwymiarowych splajnów i kształtów .... 405 Rysowanie w dwóch wymiarach ....................................................................................................... 406 Praca z kształtami parametrycznymi ........................................................................................... 406 Ćwiczenie: Tworzenie logo firmowego ...................................................................................... 417 Ćwiczenie: Podgląd wnętrza serca .............................................................................................. 418 Edycja splajnów ................................................................................................................................. 419 Splajny edytowalne a modyfikator Edit Spline ........................................................................... 420 Przekształcanie splajnów w obiekty renderowalne ..................................................................... 420 Zaznaczanie podobiektów splajnów ............................................................................................ 420 Geometria splajnów ..................................................................................................................... 423 Edycja wierzchołków .................................................................................................................. 426 Edycja segmentów ....................................................................................................................... 433 Edycja podobiektów Spline ......................................................................................................... 436 Korzystanie z modyfikatorów splajnów ............................................................................................ 441 Modyfikatory specyficzne dla splajnów ...................................................................................... 441 Tworzenie obiektów trójwymiarowych w oparciu o splajny ...................................................... 445 Podsumowanie ................................................................................................................................... 450 Spis treści 17 Rozdział 15. Korzystanie z obiektów Editable Poly ....................................... 451 Czym są obiekty Poly? ....................................................................................................................... 452 Tworzenie obiektów Editable Poly .................................................................................................... 453 Konwertowanie obiektów ............................................................................................................ 454 Scalanie stosu modyfikatorów ..................................................................................................... 454 Nakładanie modyfikatora Edit Poly ............................................................................................ 454 Edycja obiektów Poly ........................................................................................................................ 454 Edycja podobiektów w siatkach Editable Poly ............................................................................ 455 Roleta Selection ........................................................................................................................... 456 Ćwiczenie: Modelowanie głowy klowna .................................................................................... 458 Roleta Edit Geometry .................................................................................................................. 458 Edycja wierzchołków (Vertex) .................................................................................................... 468 Edycja krawędzi (Edge) ............................................................................................................... 472 Edycja brzegów (Border) ............................................................................................................. 474 Edycja wielokątów (Polygon) oraz elementów (Element) .......................................................... 476 Właściwości powierzchni ............................................................................................................ 479 Ćwiczenie: Modelowanie zęba .................................................................................................... 482 Podstawy malowania deformacji ....................................................................................................... 483 Malowanie deformacji ................................................................................................................. 483 Dostęp do profilów pędzli ........................................................................................................... 485 Korzystanie z pędzli deformujących .................................................................................................. 486 Sterowanie kierunkiem deformacji .............................................................................................. 486 Ograniczanie deformacji .............................................................................................................. 487 Zatwierdzanie zmian .................................................................................................................... 487 Użycie pędzli Relax i Revert ....................................................................................................... 487 Ćwiczenie: Tworzenie żył na przedramieniu .............................................................................. 487 Ustawienia opcji pędzla ..................................................................................................................... 488 Podsumowanie ................................................................................................................................... 489 Rozdział 16. Stosowanie modyfikatorów siatkowych .................................. 491 Edycja obiektów parametrycznych za pomocą modyfikatorów ........................................................ 491 Modyfikator Edit Mesh ............................................................................................................... 492 Modyfikator Edit Poly ................................................................................................................. 492 Modyfikatory do edycji geometrii ..................................................................................................... 493 Modyfikator Cap Holes ............................................................................................................... 493 Modyfikator Delete Mesh ............................................................................................................ 493 Modyfikator Extrude ................................................................................................................... 494 Modyfikator Face Extrude ........................................................................................................... 494 Ćwiczenie: Wytłaczanie pocisku ................................................................................................. 494 Modyfikator Optimize ................................................................................................................. 496 Modyfikator MultiRes ................................................................................................................. 497 Ćwiczenie: Wykorzystanie modyfikatora MultiRes do modelu dłoni ........................................ 498 Modyfikator Smooth .................................................................................................................... 498 Modyfikator Symmetry ............................................................................................................... 499 Ćwiczenie: Tworzenie symetrycznego poroża ............................................................................ 499 Modyfikator Tessellate ................................................................................................................ 500 Modyfikator Vertex Weld ........................................................................................................... 501 Modyfikatory różne ........................................................................................................................... 501 Edit Normals ................................................................................................................................ 501 Modyfikator Normal .................................................................................................................... 503 Modyfikator STL Check .............................................................................................................. 503 18 3ds Max 8. Biblia Modyfikatory Subdivision Surfaces .................................................................................................. 503 Modyfikator MeshSmooth ........................................................................................................... 503 Modyfikator TurboSmooth .......................................................................................................... 504 Ćwiczenie: Tworzenie obiektu NURMS w kształcie serca ......................................................... 504 Modyfikator HSDS ...................................................................................................................... 504 Podsumowanie ................................................................................................................................... 505 Rozdział 17. Modelowanie powierzchni przy użyciu łat i NURBS .................. 507 Wprowadzenie do zagadnienia powierzchni sklejanych ................................................................... 508 Tworzenie powierzchni sklejanej ................................................................................................ 508 Ćwiczenie: Tworzenie szachownicy ........................................................................................... 509 Edycja powierzchni sklejanych .......................................................................................................... 510 Obiekty Editable Patch a modyfikator Edit Patch ....................................................................... 510 Zaznaczanie podobiektów płaszczyzny sklejanej ........................................................................ 511 Edycja geometrii łat ..................................................................................................................... 513 Edycja wierzchołków (Vertex) .................................................................................................... 515 Edycja uchwytów (Handle) ......................................................................................................... 518 Edycja krawędzi (Edge) ............................................................................................................... 519 Edycja łat (Patch) i elementów (Element) ................................................................................... 521 Ćwiczenie: Tworzenie modelu liścia klonowego z wykorzystaniem łat ..................................... 524 Nakładanie modyfikatorów na powierzchnie sklejane ...................................................................... 525 Modyfikator Patch Select ............................................................................................................ 525 Modyfikator Edit Patch ............................................................................................................... 526 Modyfikator Delete Patch ............................................................................................................ 526 Korzystanie z narzędzi Surface ................................................................................................... 526 Tworzenie krzywych i powierzchni NURBS .................................................................................... 530 Krzywe NURBS .......................................................................................................................... 531 Powierzchnie NURBS ................................................................................................................. 532 Konwertowanie obiektów w NURBS .......................................................................................... 533 Edytowanie obiektów NURBS .......................................................................................................... 535 Dołączanie i importowanie .......................................................................................................... 535 Opcje wyświetlania ...................................................................................................................... 535 Aproksymacja powierzchni i krzywych (Surface Approximation i Curve Approximation) ....... 536 NURBS Creation Toolbox ........................................................................................................... 537 Korzystanie z narzędzi do edycji podobiektów NURBS ............................................................. 541 Praca z NURBS .................................................................................................................................. 541 Wytłaczanie powierzchni NURBS .............................................................................................. 541 Ćwiczenie: Tworzenie modelu łyżeczki przy użyciu narzędzia U Loft ...................................... 541 Tworzenie powierzchni UV Loft ................................................................................................. 542 Tworzenie brył obrotowych NURBS .......................................................................................... 544 Ćwiczenie: Tworzenie modelu wazonu przy użyciu krzywej NURBS CV ................................ 544 Tworzenie powierzchni typu 1-Rail Sweep i 2-Rail Sweep ........................................................ 544 Ćwiczenie: Tworzenie łodygi kwiatu .......................................................................................... 544 Rzeźbienie prostokątnej powierzchni NURBS ............................................................................ 545 Ćwiczenie: Tworzenie liścia NURBS ......................................................................................... 546 Ćwiczenie: Formowanie płatka kwiatowego ............................................................................... 548 Modyfikatory NURBS ................................................................................................................. 549 Podsumowanie ................................................................................................................................... 550 Spis treści 19 Rozdział 18. Obiekty złożone .......................................................................... 553 Typy obiektów złożonych .................................................................................................................. 553 Morfing obiektów (Morph) ................................................................................................................ 554 Tworzenie kluczy morfingu ......................................................................................................... 555 Obiekty typu Morph a modyfikator Morpher .............................................................................. 556 Ćwiczenie: Morfing kobiecej twarzy .......................................................................................... 556 Tworzenie obiektów Conform ........................................................................................................... 557 Ustalanie kierunku rzutowania wierzchołkó
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

3ds Max 8. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: