Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00318 007825 20003149 na godz. na dobę w sumie
3ds Max. Leksykon - książka
3ds Max. Leksykon - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3212-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

3ds Max- Twój klucz do trzeciego wymiaru

3ds Max to program znany chyba wszystkim twórcom grafiki komputerowej - nawet początkującym. W tym środowisku powstało mnóstwo gier, najróżniejszych szczegółowych wizualizacji, a także arcydzieł animacji, takich jak 'Katedra' Tomasza Bagińskiego. Wszystko dlatego, że to narzędzie jest naprawdę znakomite: wygodne, zaopatrzone w wiele systemów modelowania kształtów czy nadawania tekstur i stosunkowo proste w obsłudze. Pozwala także na zastosowanie szerokiego wachlarza technik graficznych i technik animacji trójwymiarowej, oferuje szereg silników renderujących i całe masy wtyczek rozszerzających jego możliwości.

'3ds Max. Leksykon' to książka, w której znajdziesz uporządkowane informacje dotyczące pracy w środowisku 3ds Max - od opisu elementów znajdujących się w głównym oknie programu, przez wskazanie, gdzie znaleźć i do czego służą najczęściej używane narzędzia, aż do metodycznego objaśnienia kolejnych poleceń zawartych w dziewięciu menu. Jeśli pracowałeś już w tym programie, ale chcesz mieć pod ręką zbiór wiadomości pozwalających szybko przypomnieć sobie, co uruchamiają konkretne polecenia lub gdzie szukać takiego, które odpowie na Twoją bieżącą potrzebę, ta książka okaże się dla Ciebie najlepszym wyborem.

Zasmakuj życia w trójwymiarze!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?3dmaxl Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3212-1 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treļci Spis treļci 1. Omówienie elementów interfejsu ............................................................................... 9 10 10 11 11 11 11 11 12 13 13 13 Górna listwa menu Gäówna listwa narzödziowa Pasek informacyjny jözyka MAXScript Linia statusu Wspóärzödne zaznaczonego obiektu Listwa czasowa Narzödzia do kluczowania animacji Sterowanie odtwarzaniem animacji Sterowanie widokiem sceny Okna widoku Panele boczne 2. Praca z oknami widokowymi ......................................................................................14 15 17 Menu podröczne okna widokowego Opcje renderingu sceny w oknach widokowych 3. Narzýdzia z gĥównej listwy narzýdziowej ................................................................ 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 Select And Link Unlink Selection Bind To Space Warp Selection Filter Select Object Select By Name Selection Region Window/Crossing Select And Move Select And Rotate Select and Scale Reference Coordinate System Use Center Select And Manipulate Keyboard Shortcut Override Toggle Snap Toggle 3 Edit Named Selection Sets Mirror Align Manage Layers Graphite Modeling Tools Curve Editor Schematic View Material Editor Render Setup Rendered Frame Window Render Production 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 4. Menu File ......................................................................................................................27 27 28 28 29 29 29 30 31 32 32 34 35 36 New (Ctrl+N) Reset Open (Ctrl+O) Recent Documents Save (Ctrl+S) Save As Import Export Send To References Manage Properties Exit 5. Menu Edit .................................................................................................................... 38 38 38 38 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 Undo (Ctrl+Z) Redo (Ctrl+Y) Hold (Ctrl+H) Fetch (Alt+Ctrl+F) Delete (Delete) Clone (Ctrl+V) Move (W) Rotate (E) Scale (R) Transform Type-In (F12) Transform Toolbox Select All (Ctrl+A) Select None (Ctrl+D) Select Invert (Ctrl+I) 4 _ 3ds Max. Leksykon Select Similar (Ctrl+Q) Select Instances Select By Selection Region Edit Named Selection Sets Object Properties 41 42 42 42 43 43 6. Menu Tools ................................................................................................................. 52 52 52 54 54 54 54 54 55 56 57 57 59 60 60 64 64 64 66 66 67 67 68 70 70 Open Explorer (Alt+Ctrl+O) Container Explorer New Scene Explorer Manage Scene Explorer Saved Scene Explorers Containers Isolate Selection (Alt+Q) Display Floater Manage Layers Manage Scene States Light Lister Mirror Array Align Snapshot Rename Objects Assign Vertex Color Color Clipboard Camera Match Viewport Canvas Grab Viewport Grid and Snaps Measure Distance Channel Info 7. Menu Group .................................................................................................................72 72 72 72 73 73 73 73 73 Group Ungroup Open Close Attach Detach Explode Assembly Spis treļci _ 5 8. Menu Views .................................................................................................................74 74 74 74 76 76 76 76 76 76 77 77 78 78 78 81 81 82 83 83 84 84 84 Undo View Change (Shift+Z) Redo View Change (Shift+Y) Viewport Configuration Redraw All Views Set Active Viewport Save Active „nazwa okna” View Restore Active „nazwa okna” View ViewCube SteeringWheels Create Camera From View (Ctrl+C) Show Materials in Viewports As Viewport Lighting and Shadows xView Viewport Background Show Transform Gizmo Show Ghosting Show Key Times Shade Selected Show Dependencies Update During Spinner Drag Progressive Display Expert Mode (Ctrl+X) 9. Menu Create ............................................................................................................... 85 85 90 92 98 104 106 107 108 110 111 111 115 116 117 122 Standard Primitives Extended Primitives AEC Objects Compound Particles Patch Grids NURBS Dynamics Shapes Extended Shapes Lights Cameras Helpers Space Warps Systems 6 _ 3ds Max. Leksykon 10. Menu Modifiers .........................................................................................................125 125 127 132 139 139 144 145 146 149 149 150 152 155 156 157 157 Selection Patch/Spline Editing Mesh Editing Conversion Animation Cloth Hair and Fur UV Coordinates Cache Tools Subdivision Surfaces Free Form Deformers Parametric Deformers Surface NURBS Editing Radiosity Cameras 11. Menu Rendering ........................................................................................................158 158 158 166 166 166 167 168 168 169 169 172 177 178 178 179 179 181 181 183 183 184 Render (Shift+Q) Render (F10) Light Tracer Radiosity Exposure Control Environment (8) Effects Raytracer Settings Raytrace Global Include/Exclude Render To Texture (0) Material Editor (M) Material/Map Browser Material Explorer Video Post View Image File Panorama Exporter Batch Render Print Size Assistant Gamma/LUT Setup Render Message Window RAM Player Spis treļci _ 7 12. Menu Customize ........................................................................................................186 186 193 193 194 194 194 194 195 196 197 197 198 Customize User Interface Load Custom UI Scheme Save Custom UI Scheme Revert to Startup Layout Lock UI Layout Show UI Custom UI and Defaults Switcher Configure User Paths Configure System Paths Units Setup Plug-in Manager Preferences 13. Narzýdzia Graphite Modeling Tools ........................................................................ 200 201 203 204 213 216 218 Interfejs narzödzi Graphite Rozpoczöcie edycji obiektu siatkowego Narzödzia z grupy Graphite Modeling Tools Narzödzia z grupy Freeform Narzödzia z grupy Selection Narzödzie Object Paint Skorowidz ..................................................................................................................219 8 _ 3ds Max. Leksykon Rozdziaĥ 8. Menu Views Menu Views (rysunek 8.1) zawiera polecenia umoĔliwiajñce operowanie oknami widokowymi sceny. NaleĔy zwróciè uwagö na to, Ĕe sposób wyĈwietlania sceny okreĈlony funkcjami z tego menu ma zwiñzek jedynie z podglñdem obiektów w czasie rzeczywistym podczas pracy nad projektem, a nie wpäywa na to, jak obiekty bödñ prezentowaäy siö na koþcowym renderingu sceny. Rysunek 8.1. Menu Views Undo View Change (Shift+Z) Za pomocñ tego polecenia cofamy ostatnio wykonanñ operacjö dotyczñcñ sposobu wyĈwietlania sceny w oknie widokowym. Redo View Change (Shift+Y) Ponawia operacjö cofniötñ poleceniem Undo View Change. Viewport Configuration Tym poleceniem otwieramy okno dialogowe konfiguracji widoku sceny (rysu- nek 8.2). Okno to zawiera kilka paneli z opcjami okreĈlajñcymi róĔne aspekty wyĈwietlania sceny w oknach widokowych: x Visual Style Appearance — sposób renderowania obiektów. Wiele opcji z tej zakäadki ma swoje odpowiedniki w opcjach z menu podröcznego okien wido- kowych, opisanego w rozdziale 2. MoĔna je ustawiaè niezaleĔnie dla róĔnych okien widokowych. 74 _ 3ds Max. Leksykon Rysunek 8.2. Okno Viewport Configuration x Layout — opcje rozmieszczenia okien widokowych na ekranie, moĔna wybie- raè pomiödzy róĔnymi konfiguracjami podziaäu ekranu roboczego na okna widokowe. x Safe Frames, Regions — zakäadki z parametrami ramek okreĈlajñcych obszar bezpieczny renderingu (powierzchniö ekranu, poza którñ nie powinny znaj- dowaè siö istotne dla obrazu elementy). x SteeringWheels — w tej zakäadce dostöpne sñ opcje wyĈwietlania elementów interfejsu zwiñzanych ze sterem nawigacyjnym (SteeringWheel), który pomaga w poruszaniu siö po scenie i który uruchamiamy skrótem klawiszowym Shift+W. x ViewCube — opcje szeĈcianu nawigacyjnego wyĈwietlanego w prawym gór- nym rogu kaĔdego okna widokowego. Rozdziaĥ 8. Menu Views _ 75 x Statistics — ustawienia dotyczñce wyĈwietlania statystyk obiektów (takich jak liczba Ĉcianek lub krawödzi) w oknach widokowych. x Display Performance — zakäadka z opcjami pozwalajñcymi sterowaè wydajno- Ĉciñ odĈwieĔania sceny w oknach widokowych. Redraw All Views Za pomocñ tego polecenia moĔna odĈwieĔaè wyĈwietlanie sceny we wszystkich oknach widokowych. Set Active Viewport Podmenu zawierajñce nazwy dostöpnych okien widokowych. Klikniöcie jednej z nich spowoduje zmianö widoku w aktywnym oknie widokowym na wybrany typ widoku. Save Active „nazwa okna” View Zapamiötuje bieĔñce ustawienia aktywnego okna widokowego. Restore Active „nazwa okna” View Przywraca ustawienia aktywnego okna widokowego zapamiötane poleceniem Save Active „nazwa okna” View. ViewCube W tym podmenu znajdujñ siö opcje wyĈwietlania szeĈcianu nawigacyjnego, który jest widoczny w prawym górnym rogu kaĔdego okna widokowego (rysunek 8.3). SzeĈcian ten wraz z doäñczonym do niego kompasem umoĔliwia szybkie dopa- sowanie okna widokowego do okreĈlonego kierunku obserwacji — wystarczy kliknñè jednñ z bocznych powierzchni szeĈcianu, jego krawödĒ lub naroĔnik, podobnie moĔna klikaè litery na kompasie odpowiadajñce poszczególnym kierun- kom geograficznym. Opcje z podmenu ViewCube umoĔliwiajñ wäñczanie i wyäñcza- nie szeĈcianu z poszczególnych okien, a takĔe decydowanie, który kierunek bödzie wybierany, gdy klikniemy ikonö domku (Home) obok szeĈcianu nawigacyjnego. SteeringWheels Z poziomu tego podmenu okreĈlamy opcje wyĈwietlania steru nawigacyjnego (rysunek 8.4). Ster jest elementem interfejsu podñĔajñcym za kursorem i dajñcym szybki dostöp do opcji poruszania siö w przestrzeni okna widokowego. 76 _ 3ds Max. Leksykon Rysunek 8.3. SzeĈcian nawigacyjny w oknie widoku perspektywicznego Rysunek 8.4. Ster nawigacyjny w oknie widoku izometrycznego Create Camera From View (Ctrl+C) Dziöki temu poleceniu moĔna utworzyè w scenie nowñ kamerö, z której obraz odpowiada ustawieniu bieĔñcego okna widokowego. Show Materials in Viewports As Podmenu zawierajñce piöè opcji wyĈwietlania materiaäów na obiektach w oknie widokowym: x Enable Transparency — wäñcza renderowanie przezroczystych powierzchni. x Shaded Materials without Maps — cieniowane powierzchnie bez tekstur. x Shaded Materials with Maps — cieniowane powierzchnie z teksturami. Rozdziaĥ 8. Menu Views _ 77 x Realistic Materials without Maps — realistyczny rendering powierzchni bez tekstur. x Realistic Materials with Maps — realistyczny rendering powierzchni z tek- sturami. Viewport Lighting and Shadows Podmenu zawiera trzy opcje zwiñzane z renderingiem Ĉwiatäa w oknach wido- kowych: x Auto Display Selected Lights — opcja wäñczajñca automatyczne dziaäanie zazna- czonego Ĉwiatäa w cieniowanym oknie widokowym. x Lock Selected Lights — opcja blokujñca moĔliwoĈè wyäñczenia Ĉwiatäa w oknie widokowym przez inne opcje zwiñzane z renderingiem w czasie rzeczywistym. x Unlock Selected Lights — opcja odblokowujñca moĔliwoĈè wyäñczania Ĉwiatäa w oknie widokowym. xView Podmenu z opcjami narzödzia xView, które wyĈwietla informacje o bäödach w struk- turze obiektów znajdujñcych siö w scenie. Dotyczy to wyäñcznie obiektów Ĉcianko- wych, które zostaäy poddane edycji na poziomie struktury (Edit Poly, Editable Poly). Viewport Background W tym podmenu znajdujñ siö funkcje pozwalajñce wyĈwietliè w tle okna widoko- wego dowolny obrazek. Show Background Ta opcja pozwala wäñczyè wyĈwietlanie täa podczas pracy w oknach widokowych. Viewport Background (Alt+B) Po wybraniu polecenia Viewport Background (Alt+B) otworzy siö okno dialogowe Viewport Background z ustawieniami täa dla aktywnego okna widokowego (rysu- nek 8.5). MoĔna w nim jako täo zaäadowaè plik z bitmapñ lub animacjñ (Files), moĔna pobraè täo z urzñdzenia zewnötrznego (Devices), a takĔe ustawiè wiele opcji zwiñ- zanych z wyĈwietlaniem täa w oknie widokowym. 78 _ 3ds Max. Leksykon Rysunek 8.5. Ustawienia täa okna widokowego Background Source W tym polu okreĈlamy, skñd naleĔy pobraè täo okna widokowego. Files Klikajñc ten przycisk, otwieramy okno wyboru pliku — jako täo moĔemy zaäadowaè z dysku obraz w postaci bitmapy lub animacjö w jednym z formatów obsäugiwa- nych przez MAX-a. Devices Po klikniöciu tego przycisku wyĈwietla siö lista z urzñdzeniami zainstalowanymi w systemie, z których moĔna pobraè obraz täa. Use Environment Background JeĈli wäñczymy tö opcjö, täo przyjmie ustawienia zgodne z ustawieniami otocze- nia sceny zdefiniowanymi w oknie Environment (polecenie Rendering/Environment z górnej listwy menu). Current WyĈwietla nazwö pliku z aktualnie wybranym täem sceny. Rozdziaĥ 8. Menu Views _ 79 Animation Synchronization W tym polu znajdujñ siö opcje, które decydujñ, w jaki sposób jest wyĈwietlane animowane täo: x Use Frame — wskazuje poczñtek animacji pobieranej z zewnötrznego pliku. x To — wskazuje koniec animacji pobieranej z zewnötrznego pliku. x Step — informuje o tym, co która klatka zewnötrznej animacji wyĈwietlanej jako täo zostanie pominiöta. x Start at — okreĈla, od której klatki w scenie ma byè wyĈwietlane täo. x Sync Start to Frame — okreĈla poczñtkowñ klatkö zewnötrznej animacji äado- wanej jako täo, która zostanie wyĈwietlona w chwili zdefiniowanej za pomo- cñ parametru Start at. x Start Processing — okreĈla sposób wyĈwietlania täa przed klatkñ poczñtkowñ: puste (Blank Before Start) lub z pierwszñ klatkñ animacji (Hold Before Start). x End Processing — okreĈla sposób wyĈwietlania täa po klatce koþcowej: puste (Blank After End), z ostatniñ klatkñ animacji (Hold After End) lub zapötlone, czyli wywoäujñce cykliczne powtarzanie animacji (Loop After End). Aspect Ratio W tym polu za pomocñ dostöpnych opcji decydujemy o proporcjach obrazu wyĈwie- tlanego jako täo okna widokowego. Match Viewport Obraz täa jest rozciñgany do rozmiarów okna widokowego. Match Bitmap Obraz täa jest dopasowywany do szerokoĈci okna widokowego i wyĈwietlany zgod- nie z proporcjami oryginaäu. NajczöĈciej powoduje to pojawianie siö pustych pasów na górze i na dole okna. Match Rendering Output Obraz täa jest rozciñgany zgodnie z ustawieniami renderowania sceny, czyli posiada proporcje identyczne z renderowanym widokiem sceny. Display Background Ta opcja pozwala wäñczyè wyĈwietlanie täa podczas pracy w oknach widokowych. 80 _ 3ds Max. Leksykon Lock Zoom/Pan (Alt+Ctrl+B) Blokuje ustawienie täa wzglödem widoku, dziöki czemu podczas przesuwania lub przybliĔania widoku obraz täa równieĔ jest przesuwany lub przybliĔany. Opcja ta nie jest dostöpna w przypadku automatycznego dopasowania täa do widoku (Match Viewport). Animate Background Wäñcza wyĈwietlanie animowanego täa. Apply Source and Display to UmoĔliwia przypisanie ustawieþ täa wszystkim oknom widokowym (All Views) lub tylko oknu aktywnemu w danej chwili (Active Only). Viewport Rozwijana lista w tym polu pozwala uaktywniè okno, któremu chcemy przypisaè dane täo. Update Background Image (Alt+Shift+Ctrl+B) To polecenie uaktualnia täo aktywnego okna widokowego, jeĈli jest ono äadowane z zewnötrznego pliku. Reset Background Transform To polecenie przywraca pierwotne skalowanie i pozycjö täa w oknie widokowym, jeĈli zostaäy one zmienione w wyniku przesuwania, obracania lub oddalania widoku. Show Transform Gizmo To polecenie pozwala wyĈwietliè lub ukryè gizmo (ikonö) transformacji. Trzy osie ukäadu wspóärzödnych sñ wyĈwietlane w punkcie stanowiñcym Ĉrodek transfor- macji zaznaczonego obiektu lub obiektów (rysunek 8.6). Show Ghosting Dziöki temu poleceniu moĔna wäñczyè lub wyäñczyè wyĈwietlanie pozycji zazna- czonego obiektu w klatkach animacji, które sñsiadujñ z bieĔñcñ (rysunek 8.7). Rozdziaĥ 8. Menu Views _ 81 Rysunek 8.6. Gizmo transformacji Rysunek 8.7. Funkcja Ghosting wyĈwietla pozycjö animowanego obiektu w kilku kolejnych klatkach Show Key Times Za pomocñ tego polecenia wäñczamy lub wyäñczamy wyĈwietlanie numerów klatek przy kluczach animacji zaznaczonego obiektu (rysunek 8.8). WczeĈniej naleĔy jed- nak wyĈwietliè trajektoriö obiektu (boczny panel Display, opcja Trajectory). 82 _ 3ds Max. Leksykon Rysunek 8.8. Numery klatek wyĈwietlane przy kluczach animacji na trajektorii obiektu Shade Selected To polecenie pozwala wäñczyè lub wyäñczyè cieniowanie zaznaczonego obiektu (nawet jeĈli pozostaäe obiekty sñ wyĈwietlane w trybie szkieletowym — rysunek 8.9). Rysunek 8.9. Po wybraniu polecenia Shade Selected zaznaczony obiekt jest zawsze wyĈwietlany w trybie cieniowanym Show Dependencies To polecenie pozwala wäñczyè lub wyäñczyè wyróĔnianie kolorem obiektów powiñ- zanych [klony (instances) lub odnoĈniki (references)] z zaznaczonym obiektem. Powiñ- zania sñ wyróĔniane tylko wtedy, gdy jest otwarty boczny panel Modify. Rozdziaĥ 8. Menu Views _ 83 Update During Spinner Drag Za pomocñ tego polecenia wäñczamy lub wyäñczamy päynne uaktualnianie widoku, w czasie gdy przeciñgamy suwakami parametrów obiektów. Po wyäñczeniu tej opcji scena jest uaktualniana dopiero wtedy, gdy zakoþczymy przeciñganie danym suwakiem. Progressive Display Za pomocñ tego polecenia wäñczamy lub wyäñczamy opcjö uproszczonego wyĈwie- tlania obiektów podczas operowania oknem widokowym. Pozwala to na päynne poruszanie widokiem w scenach z duĔñ liczbñ obiektów. Expert Mode (Ctrl+X) Za pomocñ tego polecenia wäñczamy lub wyäñczamy tryb ekspercki, w którym wiök- szoĈè pasków i paneli narzödziowych zostaje ukryta, a wyĈwietlana jest tylko górna listwa menu, okna widokowe i listwa czasowa (rysunek 8.10). Rysunek 8.10. W trybie eksperckim wiökszoĈè elementów interfejsu MAX-a jest niewidoczna 84 _ 3ds Max. Leksykon A Align Align, 25, 61 Align Camera, 25, 63 Align to View, 25, 62 Normal Align, 25, 62 Place Highlight, 25, 63 Quick Align, 25, 61 automatyczne kluczowanie animacji, 12 B Bind To Space Warp, 22 C Create, parametry stosowane najczöĈciej Cap Segments, 87 Generate Mapping Coords, 87 Height, 86 Height Segs, 86 Length, 86 Length Segs, 86 Radius, 86 Real-World Map Size, 87 Segments, 86 Sides, 87 Slice On, 87 Smooth, 87 Width, 86 Width Segs, 86 Curve Editor, 25 E Edged Faces, 18 Edit Named Selection Sets, 24 edytor materiaäów, 175 eksplorator materiaäów, 178 eksplorator sceny, 53 F funkcja Maximize Viewport Toggle, 15 Orbit SubObject, 15 Pan View, 15 Zoom, 14 Zoom All, 14 Zoom Extents All Selected, 14 Zoom Extents Selected, 14 Zoom Region, 15 G Graphite Modeling Tools edycja obiektu siatkowego, 203 grupa Freeform, 213 panel Paint Deform, 215 panel Paint Options, 215 panel PolyDraw, 214 grupa Graphite Modeling Tools, 204 panel Borders, 210 panel Edges, 209 panel Edit, 207 panel Elements, 212 Panel Geometry (All), 208 panel Modify Selection, 206 panel Polygon Modeling, 205 panel Polygons, 211 panel Vertices, 208 panele dodatkowe, 212 grupa Selection, 216 By Color, 218 By Half, 217 By Normal, 217 Skorowidz By Numeric, 218 By Perspective, 217 By Pivot Dist, 217 By Random, 217 By Surface, 217 By Symmetry, 218 By View, 217 panel Select, 216 Sets, 217 Stored Selections, 216 interfejs, 201 Object Paint, 218 panele narzödzia Object Paint, 218 I ikony do sterowania widokiem sceny, 14 ikony sterujñce odtwarzaniem animacji, 12 interfejs, 10 J jözyk MAXScript, 11 K Key Filters, 12 Keyboard Shortcut Override Toggle, 24 klatka kluczowa, 11 klucze animacji, 11 kluczowanie animacji Auto Key, 12 ikona Default In/On Tangents, 12 ikona z kluczem, 11 Set Key, 12 219 L Layer Manager Color, 56 Freeze, 56 Hide, 56 Radiosity, 56 Render, 56 Light Lister Ambient Color, 59 Bias, 58 Color, 57 Decay, 58 Global Level, 59 Global Tint, 59 Int., 58 Map Size, 58 Multiplier, 57 Name, 57 On, 57 Qual., 58 Shadows, 58 Sm.Range, 58 Start, 59 Transp, 58 linia statusu, 11 listwa czasowa, 11 listwa menu, 10 listwa narzödziowa, 10 listwa narzödziowa gäówna, 22 M Manage Layers, 25 Material Editor, 25 menu Create, 85 AEC Objects, 92 Awning Window, 96 BiFold Door, 95 Casement Window, 97 Fixed Window, 97 Foliage, 92 L-Type Stair, 96 Pivot Door, 95 Pivoted Window, 97 Projected Window, 98 Railing, 92 Sliding Door, 95 Sliding Window, 97 Spiral Stair, 96 Straight Stair, 95 U-Type Stair, 96 Wall, 93 220 _ 3ds Max. Leksykon Cameras, 115 Create Camera From View, 115 Free Camera, 115 Target Camera, 115 Compound, 98 BlobMesh, 99 Boolean, 101 Conform, 99 Connect, 99 Loft, 103 Mesher, 103 Morph, 98 ProBoolean, 103 ProCutter, 104 Scatter, 99 ShapeMerge, 100 Terrain, 102 Dynamics, 108 Damper, 109 mental ray, 110 Spring, 110 Extended Primitives, 90 Capsule, 91 C-Extrusion, 92 Chamfer Box, 91 Chamfer Cylinder, 91 Gengon, 91 Hedra, 90 Hose, 92 L-Extrusion, 91 Oil Tank, 91 Prism, 92 RingWave, 92 Spindle, 91 Torus Knot, 91 Extended Shapes, 111 Helpers, 116 Atmospheric, 117 Camera Point, 117 Compass, 117 Container, 116 Crowd, 117 Delegate, 117 Dummy, 116 Expose Transform, 116 Grid, 116 Manipulators, 117 Particle Flow, 117 Point, 116 Protractor, 117 Tape Measure, 117 Lights, 111 Daylight System, 113 Photometric Lights, 113 Standard Lights, 111 NURBS, 107 CV Curve, 108 CV Surface, 107 Point Curve, 108 Point Surface, 108 Particles, 104 Blizzard, 106 PArray, 106 Particle Flow Source, 105 PCloud, 106 Snow, 105 Spray, 105 SuperSpray, 106 Patch Grids, 106 Quad Patch, 107 Tri Patch, 107 Shapes, 110 Space Warps, 117 Deflectors, 119 Forces, 118 Geometric/Deformable, 120 Modifier Based, 121 Particles and Dynamics, 122 Standard Primitives, 85 Box, 87 Cone, 87 Cylinder, 88 GeoSphere, 88 Plane, 89 Pyramid, 89 Sphere, 87 Teapot, 89 Torus, 88 Tube, 88 Systems, 122 Biped, 123 Bones IK Chain, 122 Daylight System, 123 menu Customize, 186 Configure System Paths, 196 Configure User Paths, 195 Custom UI and Defaults Switcher, 194 Customize User Interface, 186 edycja kolorów (Colors), 191 edycja listew narzödziowych (Toolbars), 187 edycja menu (Menus), 190 edycja menu podröcznych (Quads), 189 edycja skrótów klawiaturowych (Keyboard), 186 Load Custom UI Scheme, Lock UI Layout, 194 Plug-in Manager, 197 Preferences, 198 Revert to Startup Layout, Save Custom UI Scheme, 193 194 193 Show UI, 194 Show Command Panel, 194 Show Floating Toolbars, 194 Show Main Toolbar, 194 Show Ribbon, 194 Show Track Bar, 194 Units Setup, 197 menu Edit, 38 Clone, 39 Delete, 39 Display Properties, 46 Backface Cull, 47 By Object, 46 Display as Box, 47 Edges Only, 47 Ignore Extents, 48 Never Degrade, 49 See-Through, 46 Show Frozen in Gray, 48 Trajectory, 48 Vertex Channel Display, 49 Vertex Ticks, 48 Edit Named Selection Sets, 43 Fetch, 39 G-Buffer, 50 Hold, 38 Interactivity, 45 Freeze, 46 Hide, 45 Motion Blur, 50 By Object, 51 Enabled, 51 Image, 51 Multiplier, 51 None, 51 Object, 51 Move, 40 Object Information, 44 Dimensions (X, Y, Z), 45 Faces, 45 In Group/Assembly, 45 Layer, 45 Material Name, 45 Name, 44 Num. Children, 45 Parent, 45 Vertices, 45 Object Properties, 43 Redo, 38 Rendering Control, 49 Apply Atmospheric, 50 By Object, 49 Cast Shadows, 50 Inherit Visibility, 50 Receive Shadows, 50 Render Occluded Objects, 50 Renderable, 49 Visibility, 49 Visible to Camera, 50 Visible to Reflection/Refraction, 50 Rotate, 40 Scale, 40 Select All, 41 Select By, 42 Color, 42 Layer, 42 Name, 42 Select Instances, 42 Select Invert, 41 Select None, 41 Select Similar, 41 Selection Region, 42 Circular Region, 43 Crossing, 43 Fence Region, 43 Lasso Region, 43 Paint Region, 43 Rectangular Region, 43 Window, 43 Transform Toolbox, 41 Transform Type-In, 40 Undo, 38 menu File, 27 Asset Tracking, 34 Exit, 36 Export, 31 Export Selected, 32 Export to DWF, 32 File Link Manager, 33 Import, 30 Inherit Container, 32 Manage, 34 Merge, 30 New, 27 Open, 28 Properties, 35 Recent Documents, 29 References, 32 Replace, 31 Reset, 28 Save, 29 Save As, 29 Send To, 32 Set Project Folder, 35 XRef Objects, 32 XRef Scene, 33 menu Group, 72 Assembly, 73 Attach, 73 Close, 73 Detach, 73 Explode, 73 Group, 72 Open, 72 Ungroup, 72 menu Modifiers, 125 Animation, 139 Attribute Holder, 139 Flex, 140 Linked XForm, 140 Melt, 140 Morpher, 140 Patch Deform, 140 Path Deform, 142 Path Deform (WSM), 142 Skin, 143 Skin Morph, 143 Skin Wrap, 143 Skin Wrap Patch, 144 Spline IK Control, 144 Surf Deform, 144 Surf Deform (WSM), 144 Skorowidz _ 221 menu Modifiers Cache Tools, 149 Point Cache, 149 Point Cache (WSM), 149 Cameras, 157 Camera Correction, 157 Cloth, 144 Cloth, 144 Garment Maker, 145 Welder, 145 Conversion, 139 Turn To Mesh, 139 Turn To Patch, 139 Turn To Poly, 139 Free Form Deformers, 150 FFD 2x2x2, 151 FFD 3x3x3, 151 FFD 4x4x4, 151 FFD Box, 151 FFD Cylinder, 152 Hair and Fur, 145 Hair and Fur (WSM), 145 Mesh Editing, 132 Cap Holes, 132 Delete Mesh, 133 Edit Mesh, 133 Edit Normals, 133 Edit Poly, 133 Extrude, 134 Face Extrude, 134 MultiRes, 135 Normal Modifier, 135 Optimize, 136 ProOptimizer, 136 Quadify Mesh, 137 Smooth, 137 STL Check, 137 Symmetry, 137 Tessellate, 137 Vertex Paint, 138 Vertex Weld, 139 NURBS Editing, 156 Disp Approx, 156 Surf Deform, 156 Surface Select, 157 Parametric Deformers, 152 Affect Region, 152 Bend, 152 Displace, 153 Lattice, 153 Mirror, 153 222 _ 3ds Max. Leksykon Noise, 153 Physique, 153 Preserve, 153 Push, 153 Relax, 154 Ripple, 154 Shell, 154 Skew, 154 Slice, 154 Spherify, 154 Squeeze, 155 Stretch, 154 Substitute, 155 Taper, 155 Twist, 155 Wave, 155 XForm, 155 Patch/Spline Editing, 127 CrossSection, 127 Delete Patch, 128 Delete Spline, 128 Edit Patch, 128 Edit Spline, 128 Fillet/Chamfer, 128 Lathe, 129 Normalize Spline, 130 Renderable Spline Modifier, 131 Surface, 131 Sweep, 131 Trim/Extend, 132 Radiosity, 157 Subdivide, 157 Subdivide (WSM), 157 Selection, 125 FFD Select, 125 Mesh Select, 125 Patch Select, 126 Poly Select, 126 Select By Channel, 126 Spline Select, 127 Volume Select, 127 Subdivision Surfaces, 149 HSDS Modifier, 150 MeshSmooth, 150 TurboSmooth, 150 Surface, 155 Disp Approx, 156 Displace Mesh (WSM), 156 Material, 156 Material By Element, 156 UV Coordinates, 146 Camera Map, 146 Camera Map (WSM), 146 MapScaler (WSM), 147 Projection, 147 Unwrap UVW, 147 UVW Map, 148 UVW Mapping Add, 148 UVW Mapping Clear, 148 UVW XForm, 148 menu podröczne okna widokowego, 15 Back, 16 Bottom, 16 Cameras, 15 Extended Viewports, 16 Front, 16 Left, 16 Lights, 15 Ortographic, 16 Perspective, 16 Right, 16 Show Safe Frame, 16 Top, 16 Undo View Change, 17 Viewport Clipping, 17 menu Rendering, 158 Batch Render, 181 Effects, 168 Environment (8), 167 Exposure Control, 166 Gamma/LUT Setup, 183 Light Tracer, 166 Material Editor, 172 Material Explorer, 178 Material/Map Browser, 177 Panorama Exporter, 179 Print Size Assistant, 181 Radiosity, 166 RAM Player, 184 Raytrace Global Include/Exclude, 169 Raytracer Settings, 168 Render, 158, 161, 162, 163, 164 Render, 158 Render Message Window, 183 Render To Texture, 169 Video Post, 178 View Image File, 179 menu Tools, 52 Align, 60 Align, 61 Align Camera, 63 Align to View, 62 Clone and Align, 62 Normal Align, 62 Place Highlight, 63 Quick Align, 61 Spacing Tool, 61 Array, 60 Assign Vertex Color, 64 Diffuse Only, 66 Lighting + Diffuse, 66 Lighting Only, 66 Map Channel, 65 Vertex Alpha, 65 Vertex Color, 65 Vertex Illum, 65 Camera Match, 66 Channel Info, 70 Color Clipboard, 66 Container Explorer, 52 Containers, 54 Display Floater, 55 Grab Viewport, 67 Grid and Snaps, 68 Activate Grid Object, 70 Activate Home Grid, 69 Align Grid To View, 70 Show Home Grid, 69 Isolate Selection, 54 Light Lister, 57 Manage Layers, 56 Manage Scene Explorer, 54 Manage Scene States, 57 Measure Distance, 70 Mirror, 59 New Scene Explorer, 54 Open Explorer, 52 Rename Objects, 64 Saved Scene Explorers, 54 Snapshot, 64 Viewport Canvas, 67 menu Views, 74 Create Camera From View, 77 Expert Mode, 84 Progressive Display, 84 Redo View Change, 74 Redraw All Views, 76 Restore Active „nazwa okna” View, 76 Save Active „nazwa okna” View, 76 Set Active Viewport, 76 Shade Selected, 83 Show Dependencies, 83 Show Ghosting, 81 Show Key Times, 82 Show Materials in Viewports As, 77 Enable Transparency, 77 Realistic Materials with Maps, 78 Realistic Materials without Maps, 78 Shaded Materials with Maps, 77 Shaded Materials without Maps, 77 Show Transform Gizmo, 81 SteeringWheels, 76 Undo View Change, 74 Update During Spinner Drag, 84 ViewCube, 76 Viewport Background, 78 Reset Background Transform, 81 Show Background, 78 Update Background Image, 81 Viewport Background, 78 Viewport Configuration, 74 Display Performance, 76 Layout, 75 Safe Frames, Regions, 75 Statistics, 76 SteeringWheels, 75 ViewCube, 75 Visual Style Appearance, 74 Viewport Lighting and Shadows, 78 Auto Display Selected Lights, 78 Lock Selected Lights, 78 Unlock Selected Lights, 78 xView, 78 metoda renderingu, 17 Mirror, 24 N narzödzia do kluczowania animacji, 11 narzödzia Graphite Modeling Tools, 200 O obiekt typu Luminaire, 73 okna widoku, 13 okno Array, 60 Batch Render, 182 Clone and Align, 63 Configure User Paths, 195 Container Explorer, 53 Display Floater, 55 Exclude/Include, 170 File Properties, 36, 37 Grab Active Viewport, 67 Grid and Snap Settings, 69 Layer Manager, 56 Light Lister, 57 Material Editor, 173 Mirror, 59 Object Properties, 43, 56 Preferences, 198 RAM Player, 184 Render, 170 Render Message, 184 Render Scene, 160 Spacing Tool, 62 Summary Info, 35 Time Configuration, 12 Transform Toolbox, 41 Video Post, 179 View File, 180 Viewport Background, 21 Viewport Configuration, 75 do automatycznej zmiany nazw wielu obiektów, 65 do zarzñdzania stanami sceny, 57 menedĔera warstw projektu, 56 powitalne, 9 przeglñdarki map i materiaäów, 177 wäaĈciwoĈci obiektu, 44 z gäównymi opcjami 3ds Max, 199 Skorowidz _ 223 Radiosity, 198 Rendering, 198 Viewports, 198 R Reference Coordinate System, 24 Render Production, 26 Render Setup, 26 Rendered Frame Window, 26 rendering Hidden Line, 17 Lighting and Shadows, 20 Other Visual Styles, 19 Bounding Box, 20 Facets, 19 Facets + Highlights, 19 Lit Wireframes, 20 Smooth, 19 Smooth + Highlights, 17 Transparency, 20 Best, 21 None, 20 Simple, 20 Viewport Background, 21 Show Background, 21 Viewport Background, 21 Wireframe, 18 Flat, 18 roleta Basic Parameters, 176 roleta Shader Basic Parameters, 175 S scena New Empty Scene, 9 Schematic View, 25 Select And Link, 22 Select And Manipulate, 24 Select And Move, 23 Select And Rotate, 23 Select and Scale, 23 Select By Name, 22 Select Object, 22 Selection Filter, 22 Selection Region, 23 Snap Toggle, 24 sterowanie odtwarzaniem animacji, 12 sterowanie widokiem sceny, 13 Ļ Ĉwiatäo typu Daylight, 114 T tryb izolacji obiektu, 55 U Unlink Selection, 22 Use Center, 24 W Window/Crossing, 23 wspóärzödne zaznaczonego obiektu, 11 Z zakäadka Hide/Freeze, 55 zakäadka Viewports, 17 okno z opcjami dopasowania obiektów, 61 z parametrami kontroli ekspozycji, 167 z parametrami podglñdu sceny, 69 z próbkami kolorów, 66 z ustawieniami przyciñgania kursora, 70 z ustawieniami obrazu, 182 z ustawieniami Ĉwiateä sceny, 58 zarzñdzania zestawami selekcji, 43 opcje renderingu, 17 P panel Create, 13 Display, 13 Hierarchy, 13 Modify, 13 Motion, 13 Polygon Modeling, 203 Utilities, 13 panele boczne, 13 Preferences Animation, 198 Containers, 199 Files, 198 Gamma and LUT, 198 General, 198 Gizmos, 198 Help, 199 Inverse Kinematics, 198 MAXScript, 198 mental ray, 198 224 _ 3ds Max. Leksykon
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

3ds Max. Leksykon
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: