Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00364 006857 18476277 na godz. na dobę w sumie
3ds max 5. Projekty i rozwiązania - książka
3ds max 5. Projekty i rozwiązania - książka
Autor: , Liczba stron: 920
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-347-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ujarzmij potęgę 3ds max 5!

Książka '3ds max 5. Projekty i rozwiązania' jest doskonałym przewodnikiem po najpopularniejszym na świecie programie do tworzenia grafiki 3D. 3ds max 5 oferuje ogromną liczbę nowych funkcji pozwalających na tworzenie niezrównanej grafiki i animacji trójwymiarowych. Autorzy poprowadzą Cię krok po kroku przez zawiłości tego programu, stopniowo stawiając przed Tobą coraz bardziej skomplikowane i wymagające zadania. Przystępne i przejrzyste objaśnienia, czytelne rysunki i łatwe do opanowania samouczki sprawią, iż ani przez chwilę nie poczujesz się zagubiony w gąszczu nowych funkcji programu.

Książka ta jest nie tylko praktycznym wstępem do pracy z programem 3ds max, lecz oferuje też wiele gotowych, przydatnych rozwiązań wykorzystujących najbardziej zaawansowane funkcje programu. Po zapoznaniu się z materiałem zawartym w niniejszej książce:

'3ds max 5. Projekty i rozwiązania' to idealna pozycja dla projektantów i grafików komputerowych, zarówno w ramach zajęć programowych, jak i samodzielnej nauki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 3ds max 5. Projekty i rozwi¹zania Autorzy: Aaron Ross, Michele Bousquet T³umaczenie: Piotr Cieġlak (wprowadzenie, rozdz. 1 – 7, 10, 11, dod. B), Marcin Samodulski (rozdz. 9, 12, dod. A), Piotr Bia³as-Kupajczyk (rozdz. 8) ISBN: 83-7361-347-1 Tytu³ orygina³u: Harnessing 3ds max 5 Format: B5, stron: 920 Ksi¹¿ka „3ds max 5. Projekty i rozwi¹zania” jest doskona³ym przewodnikiem po najpopularniejszym na ġwiecie programie do tworzenia grafiki 3D. 3ds max 5 oferuje ogromn¹ liczbê nowych funkcji pozwalaj¹cych na tworzenie niezrównanej grafiki i animacji trójwymiarowych. Autorzy poprowadz¹ Ciê krok po kroku przez zawi³oġci tego programu, stopniowo stawiaj¹c przed Tob¹ coraz bardziej skomplikowane i wymagaj¹ce zadania. Przystêpne i przejrzyste objaġnienia, czytelne rysunki i ³atwe do opanowania samouczki sprawi¹, i¿ ani przez chwilê nie poczujesz siê zagubiony w g¹szczu nowych funkcji programu. Ksi¹¿ka ta jest nie tylko praktycznym wstêpem do pracy z programem 3ds max, lecz oferuje te¿ wiele gotowych, przydatnych rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych najbardziej zaawansowane funkcje programu. Po zapoznaniu siê z materia³em zawartym w niniejszej ksi¹¿ce: • zrozumiesz zasady rz¹dz¹ce ġwiatem grafiki komputerowej i przestrzeni¹ 3D, • z ³atwoġci¹ bêdziesz pos³ugiwa³ siê interfejsem u¿ytkownika programu 3ds max, • poznasz zaawansowane techniki modelowania, • wykonasz materia³y wiernie naġladuj¹ce te, które spotykasz w ¿yciu codziennym, • opanujesz zasady oġwietlania sceny, • bêdziesz potrafi³ korzystaæ z wirtualnych kamer, • nauczysz siê pos³ugiwaæ zaawansowanymi technikami animacji, takimi jak kinematyka prosta i odwrotna, • stworzysz wspania³e efekty specjalne wykorzystuj¹ce systemy cz¹steczkowe, efekty atmosferyczne i ró¿norodne efekty renderowania. „3ds max 5. Projekty i rozwi¹zania” to idealna pozycja dla projektantów i grafików komputerowych, zarówno w ramach zajêæ programowych, jak i samodzielnej nauki. O Autorach: Aaron Ross, grafik i dydaktyk wyk³adaj¹cy animacjê komputerow¹ w San Francisco. Dyplomowany artysta plastyk, tytu³ magistra obroni³ na katedrze filmu i wideo w kalifornijskiej Akademii Sztuk Piêknych. Filmy i grafika komputerowa Aarona by³y niejednokrotnie wystawiane na wielu presti¿owych festiwalach, miêdzy innymi Siggraph, Prix Ars Electronica i ISEA. Michele Bousquet jest w³aġcicielk¹ sklepu internetowego Many World Productions, specjalizuj¹cego siê w sprzeda¿y trudno dostêpnych dodatków do oprogramowania 3d Studio MAX i Character Studio. W 1983 roku uzyska³a dyplom na uniwersytecie McGill. Laureatka nagrody Big Kahuna 2000 Award w kategorii szkolenie i dydaktyka przyznawanej przez magazyn 3D Magazine. Spis treści Wprowadzenie ...................................................n.............................................23 O Autorach...................................................n...................................................n 27 Zagadnienia...................................................9...................................................9.............. Geometria...................................................9...................................................9................ Współrzędne...................................................9...................................................9.............. Praca z programami 3D...................................................9...................................................9.... Rozdział 1. Podstawy grafiki 3D ...................................................n....................29 ...................29 ....................30 ...........30 ......... 33 .................. 33 ..........34 ............... 35 .............. 35 ..............36 ................37 .....37 ...........40 Sceny ...................................................9...................................................9.................... Modelowanie ...................................................9...................................................9.............. Materiały ...................................................9...................................................9................ Animacja ...................................................9...................................................9................. Rendering...................................................9...................................................9................ Praca z kolorami...................................................9...................................................9......... Kolory podstawowe ...................................................9...................................................9........ Mapy bitowe ...................................................9...................................................9.............. Formaty map bitowych...................................................9...................................................9. 41 Rozdzielczość ...................................................9...................................................9............ Liczba pikseli na cal...................................................9...................................................9.... Głębia koloru ...................................................9...................................................9............ Kanały kolorów...................................................9...................................................9........... Kanał alfa ...................................................9...................................................9............... Programy graficzne 2D ...................................................9...................................................9.44 Programy do montażu ...................................................9...................................................9..44 ..... 41 ... 41 .....42 ...42 .........43 Sztuka 3D ...................................................9...................................................9................ ....................45 Naucz się patrzeć...................................................9...................................................9........ ..........45 Korzystanie z materiałów źródłowych...................................................9.................................46 Ćwiczenie 1.1. 3ds max — szybki start............................................................................46 ..............50 ............ 51 Podsumowanie ...................................................9...................................................9............. Pytania sprawdzające ...................................................9...................................................9..... Zagadnienia...................................................9...................................................9.............. Konfiguracja systemu ...................................................9...................................................9..... Rozdział 2. Wprowadzenie do 3ds max...................................................n........... 53 ................... 53 ...........54 ................54 .................54 Procesor ...................................................9...................................................9................. Pamięć...................................................9...................................................9................... 4 3ds max 5. Projekty i rozwiązania ........55 System operacyjny...................................................9...................................................9........ Ustawienia ekranu ...................................................9...................................................9........ .......55 Sterowniki graficzne 3ds max...................................................9................................................56 Wygląd interfejsu 3ds max ...................................................9...................................................9........58 Domyślny interfejs użytkownika...................................................9..........................................58 .................58 Menu...................................................9...................................................9..................... ........59 Okna dialogowe ...................................................9...................................................9........... Floaters ...................................................9...................................................9................. .................60 Główny pasek narzędzi (Main Toolbar)...................................................9..............................60 Menu przycisków (flyouts)...................................................9..............................................62 Kontrolki przyciągania...................................................9...................................................9.63 Panel zakładek oraz paski narzędzi ...................................................9......................................63 Edytory ...................................................9...................................................9.................. ................64 ..........66 Okna widoku...................................................9...................................................9.............. Okno widoku rzutu perspektywicznego (Perspective)...................................................966 Rzutowanie aksonometryczne i prostopadłe ...................................................9...............68 Opcje okien widoku sceny...................................................9...............................................70 Kontrolki nawigacji w oknach widoku ...................................................9......................... 71 Kompas przestrzenny (Axis Tripod) ...................................................9.............................73 Quad menu...................................................9...................................................9................ ...........74 Obszar paska stanu (Status Bar Area) ...................................................9..................................74 Pole interpretera języka MAXScript ...................................................9..............................75 Pole stanu i pole podpowiedzi...................................................9........................................75 Pola transformacji numerycznych (Transform Type-In)...............................................76 Kontrolki kluczowania (Set Key Controls) ...................................................9..................76 Kontrolki czasu (Time Control) ...................................................9....................................76 Listwa czasu (Track Bar)...................................................9...................................................977 Boczne panele poleceń (Command Panels)...................................................9........................77 .......79 Ćwiczenie 2.1. Panel Create ........................................................................................79 ........ 81 ..........82 .........82 .....82 Podstawy modelowania...................................................9...................................................9..... ........83 Menu rozwijane...................................................9...................................................9........... .........83 Obiekty proste...................................................9...................................................9........... ...........83 Segmenty i boki...................................................9...................................................9.......... ..........84 Płaszczyzny konstrukcyjne i bazowa siatka pomocnicza (Home Grid) ............................84 Ćwiczenie 2.2. Płaszczyzny konstrukcyjne....................................................................85 ...............87 Ćwiczenie 2.3. Autogrid.....................................................................................................87 .....87 Ćwiczenie 2.4. Nazwy i kolory obiektów .......................................................................89 Parametry ...................................................9...................................................9................ Pokrętła ...................................................9...................................................9................. Jednostki ...................................................9...................................................9................ Panel Modify ...................................................9...................................................9............. Panel Create...................................................9...................................................9............. Autogrid ...................................................9...................................................9................. Nazwa i kolor obiektu...................................................9...................................................9.... Modyfikatory........................................9...................................................9........................ Spis treści 5 Transformacje...................................................9...................................................9............ Gizma transformacji ...................................................9...................................................9...... Układy współrzędnych...................................................9...................................................9..... Układy odniesienia...................................................9...................................................9....... ...........90 Ćwiczenie 2.5. Modyfikator gięcia ..................................................................................90 Stos modyfikatorów i modelowanie parametryczne ...................................................9......... 91 Ćwiczenie 2.6. Stos modyfikatorów ................................................................................93 .................96 .....97 Gizmo przesunięcia...................................................9...................................................9.......98 Gizmo obrotu...................................................9...................................................9............. ....99 Ćwiczenie 2.7. Przesuwanie i obracanie................................................................. 101 Gizmo skalowania ...................................................9...................................................9.......102 Pola transformacji numerycznych (Transform Type-In)...................................................9 105 Ćwiczenie 2.8. Skalowanie...............................................................................................106 .......107 .....108 Globalny układ współrzędnych...................................................9....................................108 Układ współrzędnych ekranu ...................................................9.......................................109 Układ współrzędnych widoku ...................................................9......................................109 Lokalny układ współrzędnych...................................................9...................................... 110 Punkt obrotu (Pivot Point)...................................................9..................................................110 Inne układy współrzędnych ...................................................9.................................................113 Ćwiczenie 2.9. Lokalny układ współrzędnych............................................................ 113 Wybieranie i wyświetlanie obiektów ...................................................9.........................................116 .. 117 Wybór przez kliknięcie ...................................................9...................................................9... Wybór przez nazwę...................................................9...................................................9........ .... 117 Okno wyboru Selection Floater...................................................9.......................................... 118 Wybór ramką zaznaczenia...................................................9...................................................9 118 Wybór ramką w trybie Window oraz Crossing...................................................9.......... 119 Obszar wyboru ...................................................9...................................................9............ . 119 Ćwiczenie 2.10. Wybór obszarami........................................................................... 121 Praca z grupą wybranych obiektów ...................................................9.................................... 123 Zablokowanie zaznaczenia wybranej grupy ...................................................9............... 123 Imienne zestawy zaznaczeń...................................................9........................................... 123 Ćwiczenie 2.11. Zestawy zaznaczeń .........................................................................124 .............. 126 Ćwiczenie 2.12. Głowa klauna ........................................................................................127 Tymczasowe zapisywanie sceny ...................................................9..........................................128 Ukrywanie i blokowanie obiektów...................................................9.....................................128 Okno Display Floater ...................................................9...................................................9.128 Kursory...................................................9...................................................9.................. Materiały...................................................9...................................................9................ Materiały gotowe...................................................9...................................................9......... ....................129 ....... 130 Ćwiczenie 2.13. Pobieranie materiałów ........................................................................ 131 Przypisywanie materiału do obiektu...................................................9.................................. 132 Ćwiczenie 2.14. Przypisywanie materiałów..................................................................133 Ćwiczenie 2.15. Przypisanie materiałów do głowy klauna ......................................134 6 3ds max 5. Projekty i rozwiązania Renderowanie ...................................................9...................................................9............. Animacja ...................................................9...................................................9................. .............. 135 Okno dialogowe renderowania (Render Scene) ...................................................9............... 135 Ćwiczenie 2.16. Renderowanie głowy klauna..............................................................137 .................. 138 Automatyczne tworzenie klatek kluczowych ...................................................9................... 138 Animowanie modyfikatorów...................................................9.............................................. 139 Ustanawianie długości animacji ...................................................9......................................... 139 Ćwiczenie 2.17. Animowana głowa klauna ..................................................................140 Ćwiczenie 2.18. Ćwiczenie zaawansowane................................................................... 141 Ćwiczenie na koniec rozdziału ...................................................9.................................................142 Ćwiczenie 2.19. Krzesła i stół ................................................................................................142 ............ 143 ..........144 Podsumowanie ...................................................9...................................................9............. Pytania sprawdzające ...................................................9...................................................9..... Obiekty parametryczne...................................................9...................................................9.... Obiekty proste...................................................9...................................................9........... Rozdział 3. Modelowanie...................................................n............................. 145 Zagadnienia...................................................9...................................................9.............. ................. 145 Kilka słów o ćwiczeniach zawartych w tym rozdziale...................................................9............ 146 ................ 146 Typy modeli ...................................................9...................................................9.............. Modelowanie obiektów siatkowych...................................................9................................... 146 Modelowanie powierzchni Beziera (Bezier Patch)...................................................9...........148 Modelowanie obiektów typu NURBS ...................................................9...............................149 Modelowanie za pomocą zagęszczania powierzchni (Subdivision Surfaces) ................. 150 ........151 ..........151 Geosfera (Geosphere) ...................................................9...................................................9...151 Płaszczyzna (Plane)...................................................9...................................................9......152 Dodatkowe obiekty proste (Extended Primitives) ...................................................9........... 152 Obiekty ChamferBox i ChamferCyl ...................................................9........................... 153 Zaokrąglenie krawędzi (Fillet) ...................................................9...................................... 153 Anulowanie tworzenia obiektu prostego ...................................................9.......................... 154 Modelowanie za pomocą modyfikatorów...................................................9............................... 154 Elementy struktury obiektu (Sub-Objects)...................................................9........................ 154 Gizmo i środek modyfikatora (Center)...................................................9....................... 155 Ćwiczenie 3.1. Środek modyfikatora ......................................................................156 Modyfikator szumu (Noise)...................................................9................................................ 158 Ćwiczenie 3.2. Asteroidy..................................................................................................159 Modelowanie elementów struktury ...................................................9................................... 160 Modyfikator zaznaczania siatki (Mesh Select Modifier)..............................................161 Zmiana położenia środka zaznaczenia przekazanego w stosie................................... 162 Zaznaczanie nieostre (Soft Selection)...................................................9.......................... 163 Ćwiczenie 3.3. Przekazywanie modyfikatorów w górę stosu............................164 Kaskadowanie modyfikatorów Mesh Select ...................................................9............... 167 Przypisywanie kolejnych modyfikatorów do całego obiektu...................................... 168 Ćwiczenie 3.4. Resetowanie zdefiniowanego zaznaczenia................................168 Właściwe stosowanie modyfikatora Mesh Select ...................................................9....... 169 Spis treści 7 Tworzenie kształtów ...................................................9...................................................9...... Kopiowanie obiektów (Clone)...................................................9............................................170 Ćwiczenie 3.5. Kopie, obiekty bliźniacze i zależne .................................................. 171 Strumień przetwarzania danych o obiekcie w 3ds max...................................................9... 176 Ćwiczenie 3.6. Modyfikator typu instanced................................................................180 ...182 Modyfikator Xform...................................................9...................................................9........ Praca ze stosem modyfikatorów (modifier stack) ...................................................9............ 183 Stos modyfikatorów i skalowanie nieproporcjonalne ................................................. 183 Zależności ...................................................9...................................................9............... ...... 183 Zapisywanie wersji (Hold) i cofanie zmian (Fetch) ...................................................9... 185 Modyfikator Volume Select ...................................................9.......................................... 185 Głębokość i scalanie stosu ...................................................9............................................. 186 Modelowanie kształtami (Shapes) ...................................................9............................................188 ....188 Obiekty proste 2D ...................................................9...................................................9.......188 Ćwiczenie 3.7. Obiekty proste 2D ...........................................................................189 Zaokrąglenia kształtów ...................................................9..................................................190 Kształty podlegające renderingowi ...................................................9..............................190 Kształty i modyfikator wytłaczania (Extrude)...................................................9.................. 191 Kształty otwarte i zamknięte ...................................................9............................................... 191 Ćwiczenie 3.8. Renderowanie i wytłaczanie kształtów.............................................192 Kształty opisane wieloma splajnami...................................................9.................................. 193 Obiekty typu Editable Spline...................................................9.............................................. 193 Wierzchołki, segmenty i splajny ...................................................9......................................... 195 Typy wierzchołków...................................................9...................................................9...... 196 Wyłączanie gizma transformacji ...................................................9..................................197 Pierwszy wierzchołek (First Vertex)...................................................9..............................199 Edycja segmentów...................................................9...................................................9........199 Edycja splajnów w strukturze obiektu ...................................................9.........................200 Lustro (Mirror)...................................................9...................................................9.......... ...200 Kontur (Outline) ...................................................9...................................................9.........200 Ćwiczenie 3.9. Walentynka.......................................................................................201 .............205 Dodawanie i usuwanie elementów struktury linii ...................................................9.....206 Ćwiczenie 3.10. Linie..................................................................................................208 Tworzenie brył obrotowych — modyfikator Lathe...................................................9.........209 Ćwiczenie 3.11. Jabłko wykonane modyfikatorem Lathe........................................210 ....212 ................. 215 . 216 Wytłaczanie ze skalowaniem (Bevel)...................................................9............................ 216 Ćwiczenie 3.12. Wytłoczony tekst o ściętych krawędziach...............................216 Krawędź profilowana (Bevel Profile) ...................................................9...........................219 Ćwiczenie 3.13. Modyfikator Bevel Profile ...........................................................220 Kształty złożone z wielu splajnów ...................................................9......................................222 Pole wyboru rozpoczęcia nowego kształtu.................9...................................................9.222 Narzędzia obiektów typu Editable Spline...................................................9...................223 Interpolacja kształtów ...................................................9...................................................9... Tekst...................................................9...................................................9.................... Modyfikatory kształtów...................................................9...................................................9... Linia (Line)...................................................9...................................................9............. 8 3ds max 5. Projekty i rozwiązania O modelowaniu...................................................9...................................................9............ Obiekty siatkowe...................................................9...................................................9......... Modyfikator Edit Spline...................................................9................................................223 Ćwiczenie 3.14. Kształty złożone z wielu splajnów.............................................224 Operacje Boole’a na splajnach...................................................9......................................226 Ćwiczenie 3.15. Zabawka do puszczania baniek mydlanych............................226 Wytłaczanie po ścieżce (Loft) ...................................................9....................................................229 Skrócona instrukcja wytłaczania po ścieżce...................................................9......................229 Pobierz kształt (Get Shape) czy pobierz ścieżkę (Get Path)?........................................230 Ćwiczenie 3.16. Wytłaczany wąż ..............................................................................230 Modyfikacje obiektów wytłaczanych po ścieżce (Loft) ...................................................9... 231 Ćwiczenie 3.17. Zmiana kształtu obiektu wytłaczanego po ścieżce......................232 Ścieżki wytłaczania i wierzchołki typu Corner...................................................9.................233 Poziom szczegółowości przekroju i ścieżki...................................................9.......................234 Kilka przekrojów na jednej ścieżce...................................................9.....................................235 Elementy struktury obiektów wytłaczanych...................................................9.....................235 Ćwiczenie 3.18. Butelka mleka .......................................................................................236 Poprawianie błędów w obiektach wytłaczanych...................................................9...............242 Ćwiczenie 3.19. Poprawianie błędu siatki obiektu wytłaczanego..........................243 ............245 .............245 Obiekt typu Editable Mesh ...................................................9.................................................245 Ścianki a poligony ...................................................9...................................................9.......246 Krawędzie widoczne i niewidoczne ...................................................9.............................247 Obrót krawędzi ...................................................9...................................................9........... .249 Zaznaczanie nieostre...................................................9...................................................9...250 Ćwiczenie 3.20. Zaznaczanie nieostre ....................................................................251 Obiekt typu Editable Poly ...................................................9...................................................9256 Elementy struktury obiektów typu Editable Poly...................................................9......256 Triangulacja...................................................9...................................................9............. .....258 Narzędzie wytłaczania (Extrude)...................................................9..................................259 Wytłaczanie ze skalowaniem, czyli narzędzie Bevel ...................................................9..262 Kontur (Outline) i obrys (Inset) ...................................................9...................................263 Płaszczyzna tnąca (Slice Plane) ...................................................9.....................................264 Uproszczone przecinanie (QuickSlice) ...................................................9.......................266 Cięcie (Cut)...................................................9...................................................9............. ......267 Ćwiczenie 3.21. Modelowanie monitora LCD......................................................268 Podstawa monitora ...................................................9............................................268 Miejsce zamocowania ekranu...................................................9...........................270 Ekran...................................................9...................................................9.................275 Wykończenie modelu...................................................9........................................277 Zaawansowane transformacje ...................................................9...................................................280 Wyrównywanie (Align) ...................................................9...................................................9.....280 Ćwiczenie 3.22. Wyrównywanie.....................................................................................281 Odbicie lustrzane (Mirror Selected Objects) ...................................................9....................283 Tablica (Array)...................................................9...................................................9.......... ..........283 Narzędzie rozmieszczania obiektów (Spacing Tool)...................................................9.......286 Pola transformacji numerycznych (Transform Type-In)...................................................9287 Spis treści 9 Obiekty pomocnicze (Helper) ...................................................9............................................288 Przyciąganie kursora (Snap) ...................................................9................................................289 Środek transformacji...................................................9...................................................9..... ....290 Środek zaznaczenia (Selection Center)...................................................9........................291 Punkt obrotu (Pivot Point) ...................................................9...........................................292 Układ odniesienia (Transform Coordinate Center) ...................................................9.292 Środek przekształcenia i zaznaczanie w trybie struktury obiektu ..............................295 Ćwiczenie 3.23. Kwiatek ............................................................................................297 Ćwiczenia na koniec rozdziału ...................................................9.................................................298 Ćwiczenie 3.24. Mikrofon .....................................................................................................298 Ćwiczenie 3.25. Stojak mikrofonu.......................................................................................302 Ćwiczenie 3.26. Puchar............................................................................................................308 Ćwiczenie 3.27. Okno w ścianie ...........................................................................................310 Ćwiczenie 3.28. Ramka obrazu.............................................................................................312 Ćwiczenie 3.29. Scena w kosmosie.......................................................................................314 ............ 318 ..........320 Podsumowanie ...................................................9...................................................9............. Pytania sprawdzające ...................................................9...................................................9..... Definicje materiałów ...................................................9...................................................9..... Procedura pracy...................................................9...................................................9.......... Okna próbek...................................................9...................................................9.............. Zagadnienia...................................................9...................................................9.............. O edytorze materiałów ...................................................9...................................................9.... Rozdział 4. Materiały ...................................................n.................................323 .................323 ........324 Okno edytora materiałów...................................................9...................................................9.324 ..........325 Strumień przetwarzania danych materiałów ...................................................9....................326 Typy materiałów...................................................9...................................................9.......... .......326 Algorytmy cieniowania (shading algorithms)...................................................9..................327 ..328 Parametry materiałów ...................................................9...................................................9..... Mapy ...................................................9...................................................9..................... ...............329 Podstawy pracy z edytorem materiałów...................................................9................................... 331 ........ 331 ......... 331 Próbki w edytorze a materiały w scenie ...................................................9.......................332 Tworzenie prostych materiałów...................................................9.......................................... 333 Kolor rozpraszany (Diffuse Color)...................................................9.............................. 333 Ćwiczenie 4.1. Tworzenie prostego materiału ......................................................333 .334 Ćwiczenie 4.2. Nazwy materiałów .................................................................................335 ........... 336 Ćwiczenie 4.3. Połyskliwość............................................................................................337 .338 Podstawowe właściwości materiału ...................................................9..............................339 Ćwiczenie 4.4. Dodatkowe parametry ....................................................................340 Tworzenie materiałów zawierających mapy ...................................................9............................342 .........342 Wykorzystanie mapy bitowej do określenia koloru rozpraszanego (Diffuse)..........343 Ćwiczenie 4.5. Mapa bitowa dla koloru rozpraszanego (Diffuse)...................345 Ćwiczenie 4.6. Materiały dla klauna zawierające mapy bitowe........................346 Nazywanie materiałów ...................................................9...................................................9..... Połyskliwość...................................................9...................................................9............. Dodatkowe parametry...................................................9...................................................9...... Mapy bitowe ...................................................9...................................................9.............. 10 3ds max 5. Projekty i rozwiązania Mapy proceduralne ...................................................9...................................................9........ Hierarchia materiałów ...................................................9...................................................9.... ...347 Korzystanie z proceduralnych map 2D...................................................9.......................347 Ćwiczenie 4.7. Szachownica......................................................................................349 .. 351 Przejście do poziomu nadrzędnego ...................................................9.............................352 Schemat materiałów i map (Material/Map Navigator) ...............................................352 Resetowanie okien próbek...................................................9...................................................9 353 Kafelkowanie i lustrzane odbicie map...................................................9...............................354 Kafelkowanie map (Tiling)...................................................9............................................354 Lustrzane odbicie map (Mirror)...................................................9...................................356 Ćwiczenie 4.8. Kafelkowanie....................................................................................357 Ćwiczenie 4.9. Podłoga z kafelków..........................................................................359 Parametry map 2D...................................................9...................................................9......... .... 361 Ścieżki dostępu do map bitowych ...................................................9......................................362 ............ 363 Mapy 3D...................................................9...................................................9.................. Ćwiczenie 4.10. Nieproszony gość w wannie...............................................................366 Rozmiar mapy 3D ...................................................9...................................................9.......368 Kafelkowanie map 3D...................................................9...................................................9.368 Ćwiczenie 4.11. Skalowanie materiału przypisanego do osadu w wannie .....368 Przesunięcie fazowe ...................................................9...................................................9.....369 Mapy zagnieżdżone (submaps)...................................................9...........................................370 Rodzice, potomkowie, rodzeństwo...................................................9.............................. 371 Drzewo materiałów...................................................9...................................................9......372 Nazywanie map...................................................9...................................................9............372 Ćwiczenie 4.12. Mapy zagnieżdżone.......................................................................373 Mapy nierówności (Bump)...................................................9..................................................374 Ćwiczenie 4.13. Zgniłe jabłko.........................................................................................375 Intensywność mapy (Amount) ...................................................9...........................................376 Inne parametry, które mogą być mapowane...................................................9.....................377 Praca z mapami ...................................................9...................................................9........... .......378 Blokowanie map i barw...................................................9..................................................378 Zmiana typu mapy lub jej usunięcie...................................................9............................379 Kopiowanie map i mapy bliźniacze...................................................9.............................379 Mapowanie środowiskowe (environment mapping)...................................................9.............382 .382 Ćwiczenie 4.14. Odbicia lustrzane na pucharach i czajniczku ..............................383 ....385 Wykorzystanie mapy jako tła sceny (Background) ...................................................9....385 Mapy 2D i tła...................................................9...................................................9............ ....386 Uwidacznianie tła w oknie widoku...................................................9..............................388 Ćwiczenie 4.15. Tło .....................................................................................................388 ....390 Współrzędne mapowania...................................................9...................................................9.... Mapa odbić (Reflection) ...................................................9...................................................9.. Mapy samodzielne...................................................9...................................................9......... Modyfikator UVW Map ...................................................9...................................................9... 391 Kalkomania ...................................................9...................................................9............... ......... 391 Ćwiczenie 4.16. Modyfikator UVW Map.....................................................................392 Domyślny tryb mapowania...................................................9.....................................392 Mapowanie płaskie...................................................9...................................................9394 Spis treści 11 Mapowanie sferyczne...................................................9...............................................397 Mapowanie walcowe ...................................................9................................................400 Mapowanie obiektów wytłaczanych po ścieżce (Loft)...................................................9.....401 Ćwiczenie 4.17. Mapowanie obiektów wytłaczanych po ścieżce............................402 Identyfikatory materiału (material ID)...................................................9....................................403 Odbicia w zwierciadle płaskim (Flat Mirror)...................................................9....................404 Ćwiczenie 4.18. Zwierciadlany blat stołu.....................................................................405 Materiały złożone (Multi/Sub-Object)...................................................9..............................406 Ćwiczenie 4.19. Materiał złożony ..................................................................................408 Wygładzanie ścianek (smoothing)...................................................9............................................ 413 Materiały fasetkowe (Faceted Materials)...................................................9............................414 Grupy wygładzania (smoothing groups)...................................................9...........................414 Wygładzanie automatyczne (Auto Smooth)...................................................9..................... 415 ...417 Nadawanie nazw materiałom...................................................9..............................................417 Kopiowanie materiałów...................................................9...................................................9....417 Wyświetlanie próbek materiałów...................................................9........................................418 Zmiana wyglądu okna próbki...................................................9.......................................418 Zmiana obiektu próbki...................................................9..................................................418 Samodzielne okna próbek...................................................9.............................................419 Biblioteki materiałów (material libraries) ...................................................9.........................420 Ćwiczenia na koniec rozdziału ...................................................9.................................................422 Ćwiczenie 4.20. Scena ze stołem...........................................................................................422 Ćwiczenie 4.21. Kosmiczne materiały i tło. .......................................................................423 Podsumowanie ...................................................9...................................................9............. ......425 Pytania sprawdzające...................................................9...................................................9...427 Organizowanie materiałów ...................................................9...................................................9. Zagadnienia...................................................9...................................................9.............. O kamerach i światłach ...................................................9...................................................9... Kamery...................................................9...................................................9................... Rozdział 5. Oświetlenie i kamery ...................................................n..................429 .................429 ........430 ....................430 ...........430 ....432 Perspektywa...................................................9...................................................9.............. Kamery w 3ds max ...................................................9...................................................9......... Umieszczanie kamery ...................................................9...................................................9.433 Ćwiczenie 5.1. Scena na strychu...............................................................................433 Fotografia i kamery...................................................9...................................................9...... ......435 Ogniskowa ...................................................9...................................................9................ ....435 Pole widzenia...................................................9...................................................9............ ....435 Obiektyw o zmiennej ogniskowej (zoom)...................................................9...................436 Zniekształcenia perspektywy podczas używania teleobiektywu .................................436 Zniekształcenia perspektywy podczas używania obiektywu szerokokątnego...........437 Ustawianie ogniskowej...................................................9...................................................9437 Kamery i okna widoku...................................................9...................................................9..... Ćwiczenie 5.2. Długie i krótkie obiektywy............................................................438 .442 Stożek widzenia kamery...................................................9.................................................442 Ukrywanie kamery...................................................9...................................................9.......442 12 3ds max 5. Projekty i rozwiązania Płaszczyzny obcięcia (clipping planes) ...................................................9........................442 Współczynnik proporcji obrazu (aspect ratio) i granice obszarów bezpiecznych (safe frames)...................................................9........443 Odległość od celu...................................................9...................................................9........ .446 Kontrolki widoku kamery...................................................9.............................................447 ......................448 ........449 Jak działają światła ...................................................9...................................................9..... Światła ...................................................9...................................................9.................. Kąt nachylenia ścianki ...................................................9...................................................9449 Przenikanie światła przez obiekty ...................................................9................................449 Cienie...................................................9...................................................9................... ..........450 ............450 Typy świateł...................................................9...................................................9............. Oświetlenie domyślne ...................................................9...................................................9. 451 Światło punktowe (Omni)...................................................9.............................................452 Reflektory (Spot Lights)...................................................9.................................................452 Kierunkowe źródła światła (Direct Lights) ...................................................9.................453 Światło otaczające (Ambient)...................................................9........................................454 .455 Inne źródła światła...................................................9...................................................9...... Rozmieszczanie świateł ...................................................9...................................................9... ..455 Umieszczanie świateł swobodnych ...................................................9..............................456 Umieszczanie świateł przypisanych do celu ...................................................9...............456 Snop światła...................................................9...................................................9............. .....456 Ćwiczenie 5.3. Rozmieszczanie świateł ..................................................................457 Światło punktowe...................................................9...............................................457 Reflektor przypisany do celu...................................................9............................458 Kierunkowe źródło światła ...................................................9...............................460 ...... 461 Właściwości światła...................................................9...................................................9...... Światła i okna widoku ...................................................9...................................................9.... Barwa i intensywność ...................................................9...................................................9.. 461 Techniki oświetlania ...................................................9...................................................9...462 Ognisko (Hotspot) i obszar spadku natężenia światła (Falloff) .................................463 Cienie (Shadows) ...................................................9...................................................9.........465 ...465 Widok ze źródła światła ...................................................9.................................................466 Kontrolki światła ...................................................9...................................................9........ .466 Ćwiczenie 5.4. Intensywność i spadek natężenia światła ..................................468 Zmiana intensywności...................................................9.......................................468 Światło słoneczne wpadające przez okno...................................................9........469 Parametry reflektora ...................................................9..........................................470 ...472 Praca z źródłami światła...................................................9...................................................9. Włączanie i wyłączanie...................................................9...................................................9472 Przekształcanie typów świateł ...................................................9.......................................472 Wykluczanie (Exclude) i uwzględnianie obiektów (Include)......................................473 Zestawienie świateł (Light Lister)...................................................9..................................474 Światło odbite...................................................9...................................................9........... ....474 Ćwiczenie 5.5. Wykluczanie obiektów i parametr zwielokrotnienia.............476 Tłumienie (Attenuation) ...................................................9...............................................480 Zanikanie (Decay)...................................................9...................................................9........483 Spis treści 13 Cienie...................................................9...................................................9................... ......................483 Cienie generowane przez śledzenie promieni (Ray Traced) ..............................................483 Mapy cieni (Shadow Maps) ...................................................9.................................................484 Rozmiar mapy cienia (Size)...................................................9...........................................484 Jak duża może być wartość parametru Size? ...................................................9...............485 Optymalizacja sceny pod kątem map cieni ...................................................9................486 Prześwietlenie (Overshoot)...................................................9............................................487 Ćwiczenie 5.6. Rozmiar mapy cienia......................................................................487 Efekty świetlne...................................................9...................................................9.......... Przesunięcie cienia...................................................9...................................................9...... Ustawianie sceny....................................9...................................................9.............487 Rozmiar mapy cienia...................................................9.........................................488 Odległość od reflektora ...................................................9.....................................489 Spadek natężenia światła i prześwietlenie ...................................................9.......492 Próbkowanie map cieni (Sample Range) ...................................................9........493 Ćwiczenie 5.7. Próbkowanie map cieni..................................................................494 .495 Ćwiczenie 5.8. Przesunięcie cienia..........................................................................495 Globalne ustawienia cieni...................................................9...................................................9.497 Gdzie podział się cień? ...................................................9...................................................9.. ....497 ................498 Mapa projekcji...................................................9...................................................9........... .........498 Wpływ światła na powierzchnie...................................................9..........................................499 Oddziaływanie światła na wybrane cechy materiału ...................................................9.499 Kontrast ...................................................9...................................................9................. .......500 Zmiękczenie krawędzi rozpraszania (Soften Diffuse Edge)........................................ 501 Zaawansowane techniki oświetlania i renderowania...................................................9.......502 Ćwiczenia na koniec rozdziału ...................................................9.................................................503 Ćwiczenie 5.9. Scena ze stołem.............................................................................................503 Ćwiczenie 5.10. Scena w kosmosie .......................................................................................506 ............509 .......... 510 Podsumowanie ...................................................9...................................................9............. Pytania sprawdzające ...................................................9...................................................9..... Parametry ...................................................9...................................................9................ Zagadnienia...................................................9...................................................9.............. O animacji...................................................9...................................................9............... Listwa czasu (Track Bar)...................................................9...................................................9. Panel ruchu (Motion)...................................................9...................................................9..... Rozdział 6. Animacja z wykorzystaniem klatek kluczowych ............................... 513 ................. 513 .................. 514 ......... 514 ......... 515 ............ 515 Ćwiczenie 6.1. Panel ruchu (Motion Panel)................................................................517 ............. 518 Okno podglądu ścieżek (Track View)...................................................9.......................................520 ....520 Okno kontrolerów (Controller Window)...................................................9................... 521 Okno edycji (Edit Window)...................................................9..........................................522 Edycja kluczy (Edit Keys) ...................................................9..............................................523 Ćwiczenie 6.2. Proste kluczowanie..........................................................................524 Konfiguracja sceny...................................................9.............................................524 Kluczowanie przemieszczenia piłki ...................................................9................525 Arkusz Dope Sheet ...................................................9...................................................9........ Trajektorie...................................................9...................................................9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

3ds max 5. Projekty i rozwiązania
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: