Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00314 006869 18478757 na godz. na dobę w sumie
3ds max 8. Ćwiczenia praktyczne - książka
3ds max 8. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0389-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

3ds max 8 to najnowsza wersja jednej z najbardziej znanych i cenionych aplikacji do tworzenia grafiki i animacji 3D. Ogromne możliwości 3ds max wykorzystywane są przez twórców filmowych efektów specjalnych, specjalistów od wizualizacji procesów i projektów oraz autorów kreskówek. Grafika 3D nie jest jedynie domeną profesjonalistów -- może być doskonałą zabawą dla każdego. Jednakże amator, nieprzyzwyczajony do rozbudowanych interfejsów i skomplikowanych zasad tworzenia obiektów 3D, może czuć się przytłoczony ilością narzędzi dostępnych w 3ds max 8. Takiej osobie przydatna okaże się książka wyjaśniająca w prosty sposób podstawowe zasady pracy z aplikacją.

'3ds max 8. Ćwiczenia praktyczne' jest taką właśnie książką. Jeśli rozpoczynasz swoją przygodę w świecie grafiki i animacji 3D, znajdziesz tu informacje, które pomogą Ci wkroczyć w ten świat. Wykonując kolejne ćwiczenia, nauczysz się tworzyć obiekty przy użyciu różnych narzędzi i metod modelowania, zmieniać atrybuty obiektów za pomocą modyfikatorów oraz przypisywać obiektom materiały i tekstury. Dowiesz się, jak układać obiekty w scenie, oświetlać je i ustawiać kamerę. Poznasz także różne sposoby tworzenia animacji.

Rozpocznij swoją przygodę w świecie grafiki 3D.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 3ds max 8. Æwiczenia praktyczne Autor: Joanna Pasek ISBN: 83-246-0389-1 Format: B5, stron: 160 Przyk³ady na ftp: 4693 kB 3ds max 8 to najnowsza wersja jednej z najbardziej znanych i cenionych aplikacji do tworzenia grafiki i animacji 3D. Ogromne mo¿liwoœci 3ds max wykorzystywane s¹ przez twórców filmowych efektów specjalnych, specjalistów od wizualizacji procesów i projektów oraz autorów kreskówek. Grafika 3D nie jest jedynie domen¹ profesjonalistów — mo¿e byæ doskona³¹ zabaw¹ dla ka¿dego. Jednak¿e amator, nieprzyzwyczajony do rozbudowanych interfejsów i skomplikowanych zasad tworzenia obiektów 3D, mo¿e czuæ siê przyt³oczony iloœci¹ narzêdzi dostêpnych w 3ds max 8. Takiej osobie przydatna oka¿e siê ksi¹¿ka wyjaœniaj¹ca w prosty sposób podstawowe zasady pracy z aplikacj¹. „3ds max 8. Æwiczenia praktyczne” jest tak¹ w³aœnie ksi¹¿k¹. Jeœli rozpoczynasz swoj¹ przygodê w œwiecie grafiki i animacji 3D, znajdziesz tu informacje, które pomog¹ Ci wkroczyæ w ten œwiat. Wykonuj¹c kolejne æwiczenia, nauczysz siê tworzyæ obiekty przy u¿yciu ró¿nych narzêdzi i metod modelowania, zmieniaæ atrybuty obiektów za pomoc¹ modyfikatorów oraz przypisywaæ obiektom materia³y i tekstury. Dowiesz siê, jak uk³adaæ obiekty w scenie, oœwietlaæ je i ustawiaæ kamerê. Poznasz tak¿e ró¿ne sposoby tworzenia animacji. (cid:129) Budowanie modelu postaci (cid:129) Wykorzystywanie bry³ podstawowych (cid:129) Definiowanie i przypisywanie materia³ów (cid:129) Modelowanie w³osów (cid:129) Ustawianie kamery i œwiate³ w scenie (cid:129) Animowanie postaci i obiektów Rozpocznij swoj¹ przygodê w œwiecie grafiki 3D Spis treści Rozdział 1. Pierwsza postać: Pinokio Początek Proste bryły (Primitives) Obiekty siatkowe (Mesh) Przygotowanie „skóry” Włosy — nowa specjalność maksa Rozdział 2. Pierwsza scena: ławka pod oknem Modelowanie wnętrza Kamera i podstawowe oświetlenie sceny Materiały Realistyczne oświetlenie Rozdział 3. Skóra i szkielet, czyli jak przygotować postać do animacji Przygotowanie sceny Gotowy szkielet humanoida (Biped) Nakładanie skóry na szkielet Rozdział 4. Animacja postaci Swobodna animacja (Freeform) Animowanie za pomocą śladów stóp (Footsteps) Łączenie sekwencji ruchu 5 5 13 22 29 40 47 47 63 68 83 91 91 97 103 109 109 113 118 4 Rozdział 5. 3ds max 8 • Ćwiczenia praktyczne Inne rodzaje animacji Tkanina Nos Pinokia — animacja stosu modyfikatorów Wróżka — animacja transformacji Animacja cząstek 125 125 136 141 152 2 Pierwsza scena: ławka pod oknem Zamodelujemy teraz proste wnętrze, po którym będzie poru- szał się drewniany pajacyk. Przy tej okazji poznasz więcej zastosowań dla splajnów, dowiesz się czegoś nowego o mate- riałach i mapowaniu oraz nauczysz się tworzyć realistyczne oświe- tlenie. Jeśli jednak wolisz od razu zająć się animacją, nie musisz wy- konywać ćwiczeń z tego rozdziału. Utwórz tylko w nowym pliku dużą płaszczyznę (Plane), która będzie pełniła rolę podłogi i pudełko (Box) o wysokości ok. 40 jednostek, na którym pajac będzie mógł usiąść. Potem przejdź do rozdziału 3. Modelowanie wnętrza Potrzebujemy wnętrza o bajkowym klimacie, więc będzie to coś w rodzaju zamkowej komnaty z wąskim oknem i belkami na suficie. Ć W I C Z E N I E 2.1. Odwracanie wieloboków 1. Zaczynamy pracę w nowym pliku, z ustawieniami takimi jak w poprzednim rozdziale. Jeśli masz jeszcze otwartą scenę z Pinokiem, oczyść ekran, wybierając File/Reset i zapisz na dysk nową scenę, np. komnata.max. 48 3ds max 8 • Ćwiczenia praktyczne 2. W oknie Top utwórz pudełko (Box) o wymiarach: Length: 600, Width: 600, Height: 300. Umieść je w środku sceny, jak na rysunku 2.1. Rysunek 2.1. Pudełko, wewnątrz którego zamieszka Pinokio 3. Wybierz z górnego menu Modifiers/Mesh Editing/Edit Mesh. Dzięki temu pudełko będzie można edytować tak, jakby było obiektem siatkowym. Modyfikatory Edit Mesh i Edit Poly stanowią alternatywę dla zwykłej konwersji do postaci siatki, którą znamy z poprzedniego rozdziału (polecenia: Convert to Editable Mesh, Convert to Editable Poly dostępne w podręcznym menu obiektu). Zaletą takiego rozwiązania jest zostawienie sobie dostępu do parametrów początkowych obiektu, w tym wypadku pudełka (Box). Z kolei minusem — obiekt z nałożonym modyfikatorem Edit Mesh wymaga od programu więcej obliczeń niż obiekt typu Editable Mesh. 4. Włącz tryb edycji wieloboków, klikając ikonę Polygon w rolecie Selection. 5. Wybierz Edit/Select All, by zaznaczyć wszystkie wieloboki pudełka. 6. W rolecie Surface Properties kliknij przycisk Normals: Flip. Pudełko zostaje odwrócone na lewą stronę. Można to sprawdzić w widoku perspektywicznym (rysunek 2.2), jeśli jest włączony tryb cieniowany (Smooth+Highlights). Rozdział 2. • Pierwsza scena: ławka pod oknem 49 Rysunek 2.2. Odwracanie wieloboków w rolecie Surface Properties Powierzchnie obiektów w maksie są widoczne tylko z jednej strony. Domyślnie jest to zawsze zewnętrzna strona obiektu. Dwustronną powierzchnię można symulować za pomocą odpowiedniego materiału; będzie o tym mowa w rozdziale 5. 7. Wyłącz tryb edycji wieloboków (Polygon). 8. Ustaw widok perspektywiczny tak, by uzyskać wrażenie przebywania we wnętrzu pomieszczenia (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Ściany, podłoga, sufit Na środku pomieszczenia zbudujemy ławeczkę. Przy okazji jeszcze raz przećwiczymy numeryczne przemieszczanie obiektów. 50 Ć W I C Z E N I E 2.2. 3ds max 8 • Ćwiczenia praktyczne Przemieszczanie obiektów w trybie Offset i Absolute Mode 1. W oknie Top utwórz pudełko (Box) o wymiarach: Length: 35, Width: 120, Height: 5. Umieść je w punkcie o współrzędnych X: 0,Y: 0, Z: 35, wpisując odpowiednie wartości w okienkach tekstowych u dołu ekranu (tryb Absolute Mode ). 2. Skopiuj pudełko (Edit/Copy), zaznaczając opcję Copy w oknie kopiowania. 3. W panelu Modify zmień długość pudełka (Length) na 5 i wysokość (Height) na 8. 4. Kliknij ikonę Absolute Mode Offset Mode . , by przełączyć się w tryb 5. Sprawdź, czy aktywnym oknem widokowym nadal jest okno Top i przesuń pudełko o 15 jednostek „w głąb okna”, wpisując wartość przemieszczenia względnego Z: –15 (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Przemieszczenie o 15 jednostek względem obecnego położenia Ć W I C Z E N I E 2.3. Prostoliniowe wytłaczanie splajnów (Extrude) 1. Przełącz się do okna Left i powiększ je na cały ekran 2. Powiększ centralny obszar sceny, by dobrze widzieć nowo . utworzone pudełka. 3. Uaktywnij ikonę 2D Snap w pasku narzędziowym. Znajdziesz ją w menu ikonowym ukrytym pod ikoną 3D Snap. W trybie 3D Snap jest możliwe przyciąganie do punktów położonych w przestrzeni. Muszą to być jednak punkty takie jak np. środki obiektów — nie ma sensu używać tego trybu z włączoną opcją Grid Points. Tryb 2,5 Snap oznacza przyciąganie do punktów położonych dowolnie w przestrzeni, lecz zrzutowanych na płaszczyznę siatki konstrukcyjnej. 4. W panelu Create przełącz się do zakładki tworzenia kształtów (Shapes) i kliknij przycisk Line. Rozdział 2. • Pierwsza scena: ławka pod oknem 51 5. Serią kliknięć (bez przeciągania myszy) wyznacz na ekranie prostoliniowy kształt, jak na rysunku 2.5. Rysunek 2.5. Kształt bocznej ścianki ławki 6. Wyłącz tryb przyciągania do punktów siatki konstrukcyjnej (2D Snap). 7. Aby udoskonalić kształt, przejdź do panelu Modify i włącz tryb edycji wierzchołków (Vertex). Zaznacz dwa wierzchołki w górnej części wycięcia, jak na rysunku 2.6. Rysunek 2.6. Zaznaczanie wierzchołków 8. W rolecie Geometry kliknij przycisk Fillet i przeciągnij nad jednym z zaznaczonych wierzchołków, aż kształt się wystarczająco zaokrągli (rysunek 2.7). 52 3ds max 8 • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.7. Zaokrąglanie wierzchołków narzędziem Fillet 9. Wyłącz tryb edycji wierzchołków (Vertex) i przywróć wyświetlanie czterech okien widokowych . 10. Wybierz polecenie Modifiers/Mesh Editing/Extrude. 11. W rolecie modyfikatora Extrude ustaw wysokość wytłoczenia (Amount) na 5. Bok ławki nie jest już szkicem, lecz masywnym przedmiotem (rysunek 2.8). Rysunek 2.8. Kształt wytłoczony za pomocą modyfikatora Extrude Ć W I C Z E N I E 2.4. Grupowanie i wyrównywanie obiektów (Align) 1. W oknie Front przesuń wytłoczony obiekt w lewo, tak by znalazł się blisko końca blatu ławki. 2. Wciśnij Shift i przemieść obiekt w prawo, w pobliże drugiego końca blatu (rysunek 2.9). W wyświetlonym oknie kopiowania wybierz opcję Copy. 3. Zaznacz obie nogi ławki i wybierz z górnego menu Group/Group. W wyświetlonym oknie Group kliknij OK, by zaakceptować nazwę domyślną. Rozdział 2. • Pierwsza scena: ławka pod oknem 53 Rysunek 2.9. Przemieszczanie z wciśniętym klawiszem Shift powoduje skopiowanie obiektu 4. Mając zaznaczoną grupę, wybierz z paska narzędziowego (lub Tools/Align z menu górnego). Kliknij narzędzie Align blat ławki, by wskazać obiekt-cel. Zgodnie z terminologią maksa obiektem-celem (Target Object) jest nazywany obiekt, względem którego chcemy wyrównywać położenie obiektu zaznaczonego (Current Object). 5. Sprawdź, czy nadal jest aktywne okno Front (ponieważ korzystamy z układu współrzędnych View, kierunki osi są zależne od aktywnego okna). W wyświetlonym oknie Align Selection uaktywnij oś X, a następnie zaznacz opcję Center w obu polach: Current Object oraz Target Object, jak na rysunku 2.10. Rysunek 2.10. Wyrównywanie położenia względem wybranej osi 6. Kliknij OK, by zatwierdzić przemieszczenie zgrupowanych nóg. 7. Wybierz Group/Ungroup, by zlikwidować grupę; była nam potrzebna tylko na czas korzystania z narzędzia Align po to, by obie nogi ławki nie nałożyły się przy operacji centrowania. 8. Mając zaznaczone obie (już niezgrupowane) nogi, zaznacz także obiekt blatu oraz poprzeczkę pod blatem, czyli wszystkie elementy ławki. 54 3ds max 8 • Ćwiczenia praktyczne 9. Wybierz Group/Group. Tym razem nadaj grupie nazwę (rysunek 2.11). Rysunek 2.11. Grupowanie obiektów 10. Być może ławka nie stoi dokładnie na podłodze, lecz unosi się nad nią albo trochę w nią wpada. Mając zaznaczoną ławkę, wybierz znów narzędzie Align i kliknij linię podłogi widoczną w oknie Front. Obiektem-celem będzie tym razem pudełko Box01 symulujące pomieszczenie. 11. Włącz tylko oś Y (oś pionową w oknie Front i zarazem pionową oś w scenie) i zaznacz opcje Minimum po obu stronach okna Align, w polach Current Object i Target Object. W ten sposób dopasujesz położenie dolnej krawędzi ławki do dolnej krawędzi obiektu Box01 (czyli do podłogi). Belki pod sufitem utworzymy — dla odmiany — z pudełek o sfazo- wanych krawędziach. Ć W I C Z E N I E 2.5. Szereg obiektów (Array) 1. W zakładce Geometry panelu Create wybierz z listy podkategorię Extended Primitives i kliknij przycisk Chamfer Box, jak na rysunku 2.12 po lewej stronie. 2. W oknie Top utwórz pudełko o następujących wymiarach: Length: 600, Width: 10, Height: 18. Na koniec wielkość sfazowania (parametr Fillet) ustaw na 1. Przy ustawieniach takich, jak na rysunku 2.12, krawędzie są zaokrąglone. 3. Ustaw wartość parametru Fillet Segs na 1 i wyłącz opcję Smooth, by uzyskać ścięte krawędzie. 4. Mając nadal aktywne okno Top, wybierz narzędzie Align i wskaż Box 01 (pomieszczenie) jako obiekt-cel. Rozdział 2. • Pierwsza scena: ławka pod oknem 55 Rysunek 2.12. Tworzenie pudełka o sfazowanych krawędziach 5. Uaktywnij oś Y (tylko Y!). Zaznacz opcje Center po obu stronach i kliknij przycisk Apply, by zatwierdzić wyrównanie obiektów i nie zamknąć okna Align. 6. Uaktywnij oś X. Zaznacz opcje Minimum po obu stronach i kliknij Apply. Belka przysuwa się do prawej ściany (w oknie Top). 7. Uaktywnij oś Z. Zaznacz opcje Maximum po obu stronach i kliknij OK, by zamknąć okno. Efekt tej ostatniej operacji można ocenić w oknie Front lub Left; belka znalazła się pod sufitem. 8. Mając nadal aktywne okno Top, wybierz polecenie Tools/Array. W oknie Array można tworzyć szeregi obiektów przesuniętych, obróconych lub przeskalowanych względem siebie. Ciekawe jest to, że wartość tego przesunięcia, obrotu lub skalowania można określać na dwa sposoby. Po prawej stronie okna (pole Incremental) można wpisywać wartość transformacji mierzoną skokowo, między dwoma sąsiednimi obiektami. Po lewej stronie (pole Totals) można podawać wartość łączną, dla całego szeregu. Nas interesuje transformacja przemieszczenia (Move) w kierunku poziomym, a więc w kierunku osi X. Kliknij strzałkę skierowaną w prawo aby uaktywnić pole Totals, a następnie wpisz wartość 600 jednostek w okienku X, jak na rysunku 2.13. na wysokości pozycji Move, 9. W polu Array Dimensions ustaw liczbę tworzonych obiektów (parametr Count) na 12. W polu Type of Object pozostaw zaznaczoną opcję Instance, by wszystkie belki były od siebie zależne. 56 3ds max 8 • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.13. Przemieszczenie łączne o 600 jednostek w kierunku poziomym (Move: X) 10. Kliknij OK, by zamknąć okno. Szereg belek pokrył sufit pomieszczenia (rysunek 2.14). Rysunek 2.14. Dwanaście belek pod sufitem
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

3ds max 8. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: