Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00304 006873 18476076 na godz. na dobę w sumie
3ds max. Leksykon kieszonkowy - książka
3ds max. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0051-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

3ds max jest jednym z najpopularniejszych programów do tworzenia grafiki i animacji 3D. Jego możliwości wykorzystują twórcy gier komputerowych, filmowych efektów specjalnych i animacji reklamowych. Sprawne korzystanie z 3ds max wymaga poznania dziesiątek poleceń, narzędzi i opcji. Najczęściej wykorzystywane narzędzia zapamiętuje się niemal automatycznie, ale znaczenia rzadziej stosowanych elementów programu trzeba szukać w dokumentacji. Przeszukiwanie setek stron instrukcji może zająć wiele cennego czasu. W takich przypadkach niezwykle przydatne jest zestawienie krótkich opisów każdego z poleceń i narzędzi.

'3ds max. Leksykon kieszonkowy' to takie właśnie zestawienie. Znajdziesz w nim omówienie wszystkich poleceń menu, narzędzi i okien dialogowych związanych z tworzeniem i modyfikowaniem obiektów i scen. W pierwszej części przeczytasz o zagadnieniach podstawowych, związanych z konfiguracją interfejsu użytkownika i pracą w oknach widokowych sceny. Drugą część stanowi opis elementów programu uzupełniony o informacje dotyczące dostępnych skrótów klawiaturowych.

Pracując z 3ds max 7, miej tę książkę zawsze pod ręką.
Będziesz korzystać z niej bardzo często.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 3ds max. Leksykon kieszonkowy Autor: Wojciech Pazdur ISBN: 83-246-0051-5 Format: B6, stron: 160 3ds max jest jednym z najpopularniejszych programów do tworzenia grafiki i animacji 3D. Jego mo¿liwoœci wykorzystuj¹ twórcy gier komputerowych, filmowych efektów specjalnych i animacji reklamowych. Sprawne korzystanie z 3ds max wymaga poznania dziesi¹tek poleceñ, narzêdzi i opcji. Najczêœciej wykorzystywane narzêdzia zapamiêtuje siê niemal automatycznie, ale znaczenia rzadziej stosowanych elementów programu trzeba szukaæ w dokumentacji. Przeszukiwanie setek stron instrukcji mo¿e zaj¹æ wiele cennego czasu. W takich przypadkach niezwykle przydatne jest zestawienie krótkich opisów ka¿dego z poleceñ i narzêdzi. „3ds max. Leksykon kieszonkowy” to takie w³aœnie zestawienie. Znajdziesz w nim omówienie wszystkich poleceñ menu, narzêdzi i okien dialogowych zwi¹zanych z tworzeniem i modyfikowaniem obiektów i scen. W pierwszej czêœci przeczytasz o zagadnieniach podstawowych, zwi¹zanych z konfiguracj¹ interfejsu u¿ytkownika i prac¹ w oknach widokowych sceny. Drug¹ czêœæ stanowi opis elementów programu uzupe³niony o informacje dotycz¹ce dostêpnych skrótów klawiaturowych. (cid:129) Elementy interfejsu u¿ytkownika (cid:129) Okna widokowe (cid:129) Listwa narzêdziowa (cid:129) Polecenia menu (cid:129) Tworzenie nowych obiektów (cid:129) Transformacje obiektów (cid:129) Konfiguracja okien widokowych Pracuj¹c z 3ds max 7, miej tê ksi¹¿kê zawsze pod rêk¹. Bêdziesz korzystaæ z niej bardzo czêsto Spis treści Wprowadzenie .............................................................................5 1. Omówienie elementów interfejsu .............................................. 7 2. Praca z oknami widokowymi ......................................................13 3. Narzędzia z głównej listwy narzędziowej ................................24 4. Menu File .....................................................................................31 5. Menu Edit ...................................................................................45 6. Menu Tools .................................................................................62 7. Menu Group ................................................................................82 8. Menu Views ................................................................................85 9. Menu Create ............................................................................... 97 Skorowidz ................................................................................. 149 3 Rozdział 3. Narzędzia z głównej listwy narzędziowej Na głównej listwie narzędziowej, w górnej części ekranu MAX-a znajdują się ikony skrótów do najczęściej wykorzystywanych poleceń programu. Rysunek 3.1. Ikony na głównej listwie narzędziowej Cofa ostatnio wykonaną w scenie operację. Undo Redo Ponawia operację cofniętą poleceniem Undo. Select And Link Tworzy połączenia hierarchiczne pomiędzy obiektami. Należy wcisnąć przycisk i przeciągnąć kursor od jednego obiektu do drugiego. 25 Unlink Selection Zrywa połączenia hierarchiczne między zaznaczonymi obiektami. Bind To Space Warp Poddaje obiekt działaniu pola sił. Należy przeciągnąć kursor znad obiektu nad ikonę pola sił. Selection Filter Dzięki rozwijanej liście można określić kategorie obiektów sceny, które mogą być zaznaczane w oknach widokowych (np. Cameras — kamery). Domyślnie włączona opcja All zezwala na zaznaczanie wszyst- kich typów obiektów Select Objects Włącza tryb zaznaczania obiektów. Select By Name Otwiera okno Select Objects, służące do zaznaczania obiektów na podstawie ich nazwy. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 5. 26 | 3ds max. Leksykon kieszonkowy Selection Region Kiedy klikniemy i przytrzymamy kursorem tę ikonę, wyświetli się podmenu, z którego możemy wybrać kształt ramki przeznaczonej do zaznaczania obiektów. Wyliczając od góry są to ramki: • prostokątna (domyślna), • okrągła, • o kształcie dowolnego wielokąta, • o dowolnym kształcie, zakreślonym kursorem na ekranie (odpowiednik narzędzia Lasso w innych pro- gramach graficznych), • namalowana narzędziem przypominającym w dzia- łaniu pędzel. Window/Crossing Przełącza tryb zaznaczania obiektów pomiędzy: • Window — aby obiekt został zaznaczony, powinien w całości znaleźć się w obrębie ramki zaznaczenia. • Crossing — aby obiekt został zaznaczony, wystarczy, że dowolna jego część znajdzie się w obrębie ramki zaznaczenia. Select And Move Włącza tryb zaznaczania i przemieszczania obiektów. Rozdział 3. Narzędzia z głównej listwy narzędziowej | 27 Select And Rotate Włącza tryb zaznaczania i obracania obiektów. Select and Scale Włącza tryb zaznaczania i skalowania obiektów. Kiedy klikniemy i przytrzymamy kursorem tę ikonę, wyświetli się podmenu, z którego możemy wybrać jeden z trybów skalowania. Domyślnie skalowanie jest proporcjonalne względem wszystkich osi układu współrzędnych (ikona u góry, Uniform Scale). Możliwe jest też skalowanie niepro- porcjonalne (ikona pośrodku, Non-Uniform Scale) względem wy- branych osi lub „ściskanie” obiektu (ikona na dole, Squash), czyli wydłużanie obiektu względem jednej osi i skracanie go wzdłuż innej. Reference Coordinate System Ta lista umożliwia wybór jednego z dostępnych układów współrzędnych transformacji. Use Center Kiedy klikniemy i przytrzymamy kursorem tę ikonę, wyświetli się podmenu, dzięki któremu można wybrać środek transformacji obiektu. Domyślnie transformacje wykonywane są względem specyficznego środka trans- formacji przypisanego obiektowi (ikona u góry, Pivot Point), można jednak wykonywać je względem geometrycznego środka zaznaczonych obiektów (ikona pośrodku, Selection Center) lub względem dowolnie wybranego układu współrzędnych (iko- na u dołu, Transform Coordinate Center). 28 | 3ds max. Leksykon kieszonkowy Select And Manipulate Włącza tryb manipulatora. Możemy kliknąć obiekt typu Manipulator i operować nim w oknie widokowym. Snap Toggle Ikony włączające i wyłączające funkcje przyciągania kursora i skokowych zmian parametrów. Edit Named Selection Sets Ikona włącza okno przeznaczone do edycji zestawów zaznaczenia. Z rozwijanej listy obok możemy wybrać jeden z utwo- rzonych wcześniej zestawów. Mirror Tworzy lustrzane odbicie obiektu. Więcej informacji na temat tego narzędzia zawiera rozdział 6. Align Kiedy klikniemy i przytrzymamy kursorem tę ikonę, wyświetli się podmenu, z którego można wybrać na- rzędzie do wyrównywania obiektów. Narzędzia te zo- stały opisane dokładniej w rozdziale 6. Rozdział 3. Narzędzia z głównej listwy narzędziowej | 29 Wyliczając kolejno (od góry) są to ikony narzędzi: • Align, • Quick Align, • Normal Align, • Place Highlight, • Align Camera, • Align to View. Layer Manager Otwiera okno menedżera warstw projektu. To narzędzie służy do organizowania i porządkowania sceny. Curve Editor Otwiera okno edytora krzywych. To narzędzie jest przeznaczone do zaawansowanej edycji animacji. Schematic View Otwiera okno schematycznego widoku sceny. To narzędzie ułatwia analizowanie hierarchii obiektów i zależności między nimi. Material Editor Otwiera okno edytora materiałów. To narzędzie wyko- rzystuje się do definiowania i nakładania na obiekty materiałów imitujących różne substancje i powierzchnie. 30 | 3ds max. Leksykon kieszonkowy Render Scene Otwiera okno z ustawieniami renderingu sceny. Render Type Rozwijana lista umożliwia wybór fragmentu sceny do renderingu. Quick Render (Production) Renderuje zawartość aktywnego okna widokowego. Kiedy klikniemy i przytrzymamy kursorem tę ikonę, wy- świetli się podmenu, z którego możemy wybrać jedną z opcji szybkiego renderingu sceny. Rozdział 3. Narzędzia z głównej listwy narzędziowej | 31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

3ds max. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: