Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00456 006922 18478456 na godz. na dobę w sumie
3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0935-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj w błyskawicznym tempie
najnowszą wersję programu 3ds Max

Najnowsza, dziewiąta już wersja programu 3ds Max pozwoli Ci jeszcze szybciej tworzyć fantastyczne trójwymiarowe animacje, renderingi i modele. Wśród nowości warto zwrócić uwagę na zwiększoną wydajność, możliwość przygotowywania animacji przy użyciu warstw, usprawnione generowanie włosów i materiałów. Aby nie zgubić się w gąszczu licznych funkcji tego rozbudowanego programu, warto skorzystać z pomocy zaufanego przewodnika.

Książka '3ds Max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II' pomoże Ci wkroczyć w trójwymiarowy świat programu 3ds Max 9. Dzięki niej poznasz jego interfejs oraz opcje licznych menu i odpowiadające im skróty klawiaturowe. Nauczysz się używać okien widokowych, a także dowiesz się, jak korzystać z najważniejszych narzędzi dostępnych na głównej listwie narzędziowej. Informacje przedstawione w tym leksykonie pozwolą Ci szybko poznać podstawy pracy ze scenami oraz tworzyć i modyfikować efektowne obiekty.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK 3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II Autor: Wojciech Pazdur ISBN: 978-83-246-0935-2 Format: B6, stron: 256 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Poznaj w b³yskawicznym tempie najnowsz¹ wersjê programu 3ds Max CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Najnowsza, dziewi¹ta ju¿ wersja programu 3ds Max pozwoli Ci jeszcze szybciej tworzyæ fantastyczne trójwymiarowe animacje, renderingi i modele. Wœród nowoœci warto zwróciæ uwagê na zwiêkszon¹ wydajnoœæ, mo¿liwoœæ przygotowywania animacji przy u¿yciu warstw, usprawnione generowanie w³osów i materia³ów czy potê¿ny renderer mental ray 3.5. Aby nie zgubiæ siê w g¹szczu licznych funkcji tego rozbudowanego programu, warto skorzystaæ z pomocy zaufanego przewodnika. Ksi¹¿ka „3ds Max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II” pomo¿e Ci wkroczyæ w trójwymiarowy œwiat programu 3ds Max 9. Dziêki niej poznasz jego interfejs oraz opcje licznych menu i odpowiadaj¹ce im skróty klawiaturowe. Nauczysz siê u¿ywaæ okien widokowych, a tak¿e dowiesz siê, jak korzystaæ z najwa¿niejszych narzêdzi dostêpnych na g³ównej listwie narzêdziowej. Informacje przedstawione w tym leksykonie pozwol¹ Ci szybko poznaæ podstawy pracy ze scenami oraz tworzyæ i modyfikowaæ efektowne obiekty. (cid:129) Interfejs programu 3ds Max 9 (cid:129) U¿ywanie okien widokowych (cid:129) Mo¿liwoœci podstawowych narzêdzi (cid:129) Opcje menu (cid:129) Podstawy przygotowywania scen (cid:129) Tworzenie i modyfikowanie obiektów Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie .............................................................................11 1. Omówienie elementów interfejsu .............................................13 13 14 14 14 14 14 15 15 16 17 17 17 Górna listwa menu Główna listwa narzędziowa Pasek informacyjny języka MAXScript Linia statusu Współrzędne zaznaczonego obiektu Listwa czasowa Centrum komunikacji Narzędzia do kluczowania animacji Sterowanie odtwarzaniem animacji Sterowanie widokiem sceny Okna widoku Panele boczne 2. Praca z oknami widokowymi ......................................................19 19 19 20 20 20 20 21 Zoom (Alt+Z) Zoom All Zoom Extents (Alt+Ctrl+Z) Zoom Extents All (Shift+Ctrl+Z) Zoom Region (Ctrl+W) Pan View (Ctrl+P) Arc Rotate (Ctrl+R) 3 Maximize Viewport Toggle (Alt+W) Menu podręczne okna widokowego 21 21 3. Narzędzia z głównej listwy narzędziowej .................................31 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 37 Undo Redo Select And Link Unlink Selection Bind To Space Warp Selection Filter Select Objects Selection Region Window/Crossing Select And Move Select and Scale Reference Coordinate System Use Center Select And Manipulate Keyboard Shortcut Override Toggle Snap Toggle Edit Named Selection Sets Mirror Align Layer Manager Curve Editor Schematic View Material Editor Render Scene Render Type Quick Render (Production) 4 | Spis treści 4. Menu File ..................................................................................... 38 39 39 39 41 41 42 42 42 42 43 44 45 46 46 48 48 48 49 49 49 50 50 51 51 52 New (Ctrl+N) Reset Open (Ctrl+O) Open Recent Save (Ctrl+S) Save As Save Selected Set Project Folder XRef Objects XRef Scene File Link Manager Merge Replace Load Animation Save Animation Import Export Export Selected Publish to DWF Asset Tracking Archive Summary Info File Properties View Image File Exit 5. Menu Edit .................................................................................... 53 53 53 54 54 Undo (Ctrl+Z) Redo (Ctrl+Y) Hold (Alt+Ctrl+H) Fetch (Alt+Ctrl+F) Spis treści | 5 Delete (Delete) Clone (Ctrl+V) Move (W) Rotate (E) Scale (R) Transform Type-In (F12) Select All (Ctrl+A) Select None (Ctrl+D) Select Invert (Ctrl+I) Select By Region Edit Named Selection Sets Object Properties 54 54 55 55 56 56 56 57 57 57 58 59 60 6. Menu Tools ................................................................................... 71 71 72 73 74 77 78 78 80 80 80 82 83 83 84 84 84 85 Selection Floater Display Floater Layer Manager Light Lister Manage Scene States Mirror Array Align (Alt+A) Quick Align (Shift+A) Snapshot Spacing Tool (Shift+I) Clone and Align Normal Align (Alt+N) Align Camera Align to View Place Highlight (Ctrl+H) Isolate Selection (Alt+Q) 6 | Spis treści Rename Objects Assign Vertex Color Color Clipboard Camera Match Grab Viewport Measure Distance Channel Info 85 85 88 88 89 90 90 7. Menu Group ................................................................................ 92 92 93 93 93 93 93 93 94 Group Ungroup Open Close Attach Detach Explode Assembly 8. Menu Views ................................................................................ 95 95 95 95 96 96 97 100 101 101 101 102 103 103 103 Undo View Change (Shift+Z) Redo View Change (Shift+Y) Save Active nazwa_okna View Restore Active nazwa_okna View Grids Viewport Background (Alt+B) Update Background Image (Alt+Shift+Ctrl+B) Reset Background Transform Show Transform Gizmo Show Ghosting Show Key Times Shade Selected Show Dependencies Create Camera From View (Ctrl+C) Spis treści | 7 Add Default Lights To Scene Redraw All Views Activate All Maps Deactivate All Maps Update During Spinner Drag Adaptive Degradation (O) Object Display Culling (Alt+O) Expert Mode (Ctrl+X) 104 104 104 105 105 105 106 106 9. Menu Create ...............................................................................107 107 115 118 125 132 136 137 140 142 143 144 149 150 152 161 Standard Primitives Extended Primitives AEC Objects Compound Particles Patch Grids NURBS Dynamics Shapes Extended Shapes Lights Cameras Helpers Space Warps Systems 10. Menu Modifiers .........................................................................163 163 166 171 179 181 187 Selection Patch/Spline Editing Mesh Editing Conversion Animation Cloth 8 | Spis treści Hair and Fur UV Coordinates Cache Tools Subdivision Surfaces Free Form Deformers Parametric Deformers Surface NURBS Editing Radiosity Cameras 187 189 192 194 195 197 202 203 204 204 11. Menu Rendering ....................................................................... 206 207 216 218 219 221 223 224 225 225 227 234 235 236 236 237 239 Render (F10) Environment (8) Effects Advanced Lighting Render To Texture (0) Batch Render Raytracer Settings Raytrace Global Include/Exclude mental ray Message Window Material Editor (M) Material/Map Browser Video Post Show Last Rendering Panorama Exporter Print Size Wizard RAM Player Skorowidz ..................................................................................241 Spis treści | 9 Rozdział 6. Menu Tools Menu Tools (rysunek 6.1) służy do uruchamiania różnych narzędzi MAX-a, do których skróty znajdują się też (np. w postaci ikon) w innych miejscach interfejsu programu, m.in. na głównej listwie narzędziowej. Rysunek 6.1. Menu Tools Selection Floater To polecenie otwiera pływające okno służące do selekcji obiektów według nazwy (Selection Floater). Okno jest identyczne pod wzglę- dem zawartości z oknem otwieranym za pomocą polecenia Select By Name, omówionym w rozdziale 5. Jedyna różnica polega na tym, że okna Selection Floater nie trzeba zamykać, aby kontynu- ować pracę ze sceną. Rozdział 6. Menu Tools | 71 Display Floater To polecenie otwiera pływające okno Display Floater (rysunek 6.2), w którym wybieramy opcje związane z edycją obiektów oraz ich wyświetlaniem na ekranie. Wiele z opcji zgrupowanych w tym oknie pokrywa się z opcjami w oknie Object Properties opisanym w rozdziale 5. Na zakładce Hide/Freeze znajdują się opcje ukry- wania (Hide) i ponownego wyświetlania (Unhide) obiektów, a także „zamrażania” (Freeze) i „odmrażania” (Unfreeze) edycji. Na za- kładce Object Level dostępne są opcje ukrywania poszczególnych typów obiektów oraz ustawienia właściwości wyświetlania zazna- czonego obiektu odpowiadające tym omówionym wcześniej przy okazji okna Object Properties. Rysunek 6.2. Okno z opcjami wyświetlania i edycji obiektów 72 | 3ds max. Leksykon kieszonkowy Layer Manager Za pomocą tego polecenia otwieramy pływające okno Layer (rysu- nek 6.3), w którym można zarządzać warstwami projektu. Okno to pozwala tworzyć i usuwać warstwy, dodawać do nich obiekty oraz określać opcje wyświetlania, edycji i renderingu obiektów, które znajdują się na poszczególnych warstwach. Rysunek 6.3. Okno menedżera warstw projektu Większość opcji dostępnych w oknie Layer Manager ma swoje odpowiedniki w opcjach okna Object Properties (omówionych w rozdziale 5.), jednak tu można łatwiej wybierać je dla wszystkich obiektów z danej warstwy i dla każdego obiektu osobno. Włą- czenie konkretnej opcji jest sygnalizowane przez pojawienie się odpowiedniej ikony w kolumnie: Hide obiekty ukryte są oznaczane ikoną czarnej maski; Freeze obiekty wyłączone z edycji („zamrożone”) są oznaczane ikoną z płatkiem śniegu; Render obiekty podlegające renderingowi są oznaczane ikoną zielo- nego czajniczka; Rozdział 6. Menu Tools | 73 Color próbka koloru danego obiektu jest wyświetlana w postaci małego kwadratu; Radiosity uwzględnianie obiektu w algorytmie renderowania metodą energetyczną jest oznaczane ikoną żółtego trapezu z trzema skierowanymi w różne strony strzałkami. Light Lister To polecenie otwiera pływające okno Light Lister (rysunek 6.4), w którym zostały zestawione informacje o wszystkich światłach sceny i ich najważniejszych parametrach (opcja All Lights). Para- metry świateł można modyfikować tak samo jak w bocznym panelu Modify, z tym że tutaj nie jest konieczne zaznaczanie świa- tła, które chcemy poddać edycji. Można wprowadzać modyfikacje tylko na zbiorze zaznaczonych świateł (opcja Selected Lights) lub globalnie ustawić niektóre parametry, czyli nadać tę samą wartość niektórym parametrom wszystkich źródeł światła w scenie (opcja General Settings). Przyciskiem Refresh możemy odświeżyć zawar- tość okna, jeśli dokonaliśmy zmian w scenie po jego otwarciu. W kolejnych kolumnach okna Light Lister definiujemy następujące parametry: On włączenie lub wyłączenie emisji światła z danego źródła. Name nazwa światła. Multiplier jasność (intensywność) emisji światła. Color kolor światła. 74 | 3ds max. Leksykon kieszonkowy y n e c s ł e t a i w ś i m a i n e i w a t s u z o n k O . 4 . 6 k e n u s y R Rozdział 6. Menu Tools | 75 Shadows rzucanie cieni przez dane źródło światła (za pomocą ele- mentu po lewej stronie kolumny włączamy tę opcję, a z roz- wijanej listy po prawej stronie wybieramy algorytm do obli- czania cieni). Map Size rozmiar (tym samym dokładność) tzw. mapy cieni wykorzy- stywanej przez cienie generowane za pomocą algorytmu Shadow Map lub mental_ray_Shadow_Map. (Nie dotyczy innych algorytmów służących do obliczania cieni). Bias przesunięcie cienia względem obiektu, który go rzuca. (Nie jest uwzględniany przez algorytm mental_ray_Shadow_ Map). Sm.Range zasięg próbkowania krawędzi cienia. (Pozwala to rozmięk- czyć jego krawędzie przy większych wartościach parametru. Jest dostępny tylko dla cieni generowanych za pomocą algo- rytmów Shadow Map lub mental_ray_Shadow_Map). Transp. przezroczystość cienia (tylko dla cieni typu Adv. Ray Traced i Area Shadows). Int. Qual. czyli Shadow Integrity w cieniach typu Adv. Ray Traced i Area Shadows. (Ten parametr decyduje o dokładności w obliczaniu cienia). czyli Shadow Quality w cieniach typu Adv. Ray Traced i Area Shadows. (Ten parametr podobnie jak Shadow Integrity decy- duje o dokładności w obliczaniu cienia). 76 | 3ds max. Leksykon kieszonkowy Decay sposób zanikania światła: None — brak zanikania, Inverse — liniowe zanikanie wraz z odległością od emitera, Inv. Squ- are — zanikanie zgodnie z kwadratem odległości od emitera (najbliższe rzeczywistości). Start odległość od emitera, powyżej której światło zanika zgodnie z ustawieniem w polu Decay. Gdy włączymy opcję General Settings znajdującą się w górnej części okna Light Lister, możemy nie tylko globalnie ustawić parametry wszystkich źródeł światła w scenie, ale i zmienić niektóre z nich: Global Tint nadaje określone zabarwienie wszystkim światłom sceny, z wyjątkiem światła otaczającego (Ambient). Kolor wybrany w tym polu jest dodawany do koloru każdego światła. Global Level zwiększa lub zmniejsza intensywność wszystkich świateł w scenie. Ambient Color definiuje kolor światła otaczającego (kolor ten jest widoczny tam, gdzie nie dociera światło z emiterów ustawionych w scenie, czyli np. w cieniach). Manage Scene States Otwiera okno dialogowe Manage Scene States (rysunek 6.5), w któ- rym mamy możliwość zapisywania bieżącego stanu sceny pod określoną nazwą — w tym celu należy kliknąć przycisk Save i w kolejnym oknie dialogowym określić nazwę stanu (Enter a Sce- ne State name) oraz atrybuty zachowywane w celu późniejszego przywrócenia (Select Parts). Dzięki tej funkcji możliwe jest przy- wracanie wersji sceny z określonego etapu pracy (po wybraniu Rozdział 6. Menu Tools | 77 Rysunek 6.5. Okno służące do zarządzania stanami sceny odpowiedniego stanu klikamy przycisk Restore). Można też zmie- niać nazwy wcześniej zapisanych stanów (Rename) i je usuwać (Delete). Mirror To polecenie otwiera okno narzędzia Mirror (rysunek 6.6), które umożliwia tworzenie lustrzanych odbić obiektów. W tym oknie można nie tylko wskazać oś bądź płaszczyznę odbicia (Mirror Axis) oraz przesunięcie odbitego obiektu względem oryginału (Offset), ale i skopiować odbity obiekt (Clone Selection). Array To polecenie otwiera okno Array (rysunek 6.7). Narzędzie to wyko- rzystujemy do równoczesnego tworzenia wielu kopii zaznaczo- nego obiektu rozmieszczonych w przestrzeni zgodnie z parame- trami określanymi w oknie Array. Można przemieszczać, obracać i skalować każdą kopię (Move, Rotate, Scale) o określoną liczbę jed- nostek, definiować liczbę kopii (Count) oraz typ obiektu wyniko- wego (Type of Object). 78 | 3ds max. Leksykon kieszonkowy Rysunek 6.6. Okno narzędzia Mirror Rysunek 6.7. Okno narzędzia Array W polu Total in Array program podaje całkowitą liczbę kopii osza- cowaną na podstawie bieżących ustawień okna Array. Przycisk Preview pozwala obejrzeć efekt końcowy w oknach widokowych, Rozdział 6. Menu Tools | 79 zanim potwierdzimy utworzenie kopii przyciskiem OK. Opcja Display as Box (wyświetlanie nowych obiektów jako prostopadło- ściany) pozwala uniknąć przeciążenia systemu, gdy wygenerujemy zbyt wiele obiektów i przekroczymy pojemność pamięci opera- cyjnej. Wciskając Reset All Parameters, przywracamy domyślne ustawienia parametrów w oknie Array. Align (Alt+A) Umożliwia dopasowanie transformacji (najczęściej po prostu wy- równanie) zaznaczonego obiektu do obiektu odniesienia, który wskazujemy po wybraniu polecenia Align. Otwiera się wtedy okno Align Selection „nazwa obiektu odniesienia” (rysunek 6.8) z opcjami dopasowania. W trzech kolejnych polach tego okna możemy włą- czyć dopasowanie współrzędnych względem osi X, Y i Z dla pozycji (Align Position), obrotu (Align Orientation) oraz skali (Match Scale). W przypadku dopasowania pozycji określamy też, które punkty zaznaczonego obiektu (Current Object) i obiektu-celu (Tar- get Object) są względem siebie wyrównywane. Quick Align (Shift+A) Wyrównuje pozycję zaznaczonego obiektu do obiektu, który wskazujemy po wybraniu tego polecenia. Wyrównywane są środki transformacji (pivot points) obu obiektów. Snapshot To polecenie otwiera okno narzędzia Snapshot (rysunek 6.9). Two- rzy kopię zaznaczonego obiektu w wybranej klatce animacji (Sin- gle) lub określoną liczbę kopii w różnych klatkach (Range). Najczę- ściej używamy go, aby uzyskać kopię obiektu „zamrożonej” 80 | 3ds max. Leksykon kieszonkowy Rysunek 6.8. Okno z opcjami dopasowania obiektów Rysunek 6.9. Okno narzędzia Snapshot Rozdział 6. Menu Tools | 81 w określonym ujęciu animacji (pozwala na to domyślnie włączona opcja Mesh w polu z opcjami kopiowania). Spacing Tool (Shift+I) To polecenie otwiera pływające okno narzędzia Spacing Tool (rysu- nek 6.10), które służy do równomiernego rozmieszczania wielu kopii obiektu wzdłuż ścieżki zdefiniowanej przez krzywą typu Spline (Pick Path) lub pomiędzy dwoma wybranymi punktami w przestrzeni (Pick Points). Za pomocą opcji i parametrów zgru- powanych w tym oknie można zdefiniować m.in. liczbę kopii (Count), odstępy między nimi (Spacing) oraz odległości od punktu początkowego i końcowego (Start Offset, End Offset). Rysunek 6.10. Okno narzędzia Spacing Tool 82 | 3ds max. Leksykon kieszonkowy Clone and Align To polecenie otwiera pływające okno narzędzia Clone and Align (rysunek 6.11), które pozwala utworzyć jedną lub więcej kopii zaznaczonego obiektu i wyrównać wszystkie kopie do serii obiek- tów wybranych ze sceny. Po zaznaczeniu obiektu źródłowego włą- czamy przycisk Pick i wskazujemy obiekt docelowy, do którego ma być wyrównana kopia. Po włączeniu przycisku Pick List mo- żemy wybrać większą liczbę obiektów docelowych i utworzyć w ich miejscach więcej kopii obiektu źródłowego. Rysunek 6.11. Okno narzędzia Clone and Align Normal Align (Alt+N) Wyrównuje dwa obiekty tak, że stykają się ze sobą wybranymi ściankami. Po włączeniu narzędzia najpierw klikamy ściankę obiektu, który ma zostać przemieszczony, a potem ściankę obiektu docelowego, do której ma zostać dopasowany pierwszy obiekt. Rozdział 6. Menu Tools | 83
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: