Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 007096 18472765 na godz. na dobę w sumie
505 praktycznych skryptów dla webmastera - książka
505 praktycznych skryptów dla webmastera - książka
Autor: Liczba stron: 944
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-749-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od dziś Twoje strony WWW będą bardziej funkcjonalne i atrakcyjne

Dynamiczny rozwój internetu zmienił również oblicze stron WWW. Skończyła się epoka statycznych stron WWW. Dziś niemal na każdej stronie WWW, zarówno korporacyjnej, jak i prywatnej, wykorzystywane są technologie skryptowe, dzięki którym można znacznie wzbogacić możliwości standardowego języka HTML. Technologie skryptowe nie tylko pomagają w zwiększeniu atrakcyjności wizualnej strony, ale także w jej zabezpieczaniu, zarządzaniu nią i analizie ruchu odwiedzających. Połączenie skryptów z bazami danych pozwala na stworzenie systemów dynamicznego generowania treści, wymianę informacji z osobami oglądającymi stronę i tworzenie statystyk.

Książka '505 praktycznych skryptów dla webmastera' to zbiór skryptów, napisanych w różnych językach skryptowych, dzięki którym Twoja strona zyska na atrakcyjności i funkcjonalności. Skrypty przedstawione w książce to zarówno efekty graficzne i tekstowe, wzbogacające wygląd strony, jak i złożone mechanizmy, które służą do tworzenia interakcji z użytkownikiem, generowania treści i odnośników na podstawie bazy danych oraz analizowania odwiedzin na witrynie. Książka zawiera przykłady rozwiązań, wykorzystujące wszystkie najpopularniejsze technologie skryptowe -- DHTML, JavaScript, VBScript, Java, PHP, ASP oraz Perl.

Jeśli chcesz, aby Twoje strony WWW wyróżniały się spośród innych, zastosuj w nich skrypty. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w książce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 505 praktycznych skryptów dla webmastera Autor: Marcin Lis ISBN: 83-7361-749-3 Format: B5, stron: 944 Od dziġ Twoje strony WWW bêd¹ bardziej funkcjonalne i atrakcyjne Dynamiczny rozwój internetu zmieni³ równie¿ oblicze stron WWW. Skoñczy³a siê epoka statycznych stron WWW. Dziġ niemal na ka¿dej stronie WWW, zarówno korporacyjnej, jak i prywatnej, wykorzystywane s¹ technologie skryptowe, dziêki którym mo¿na znacznie wzbogaciæ mo¿liwoġci standardowego jêzyka HTML. Technologie skryptowe nie tylko pomagaj¹ w zwiêkszeniu atrakcyjnoġci wizualnej strony, ale tak¿e w jej zabezpieczaniu, zarz¹dzaniu ni¹ i analizie ruchu odwiedzaj¹cych. Po³¹czenie skryptów z bazami danych pozwala na stworzenie systemów dynamicznego generowania treġci, wymianê informacji z osobami ogl¹daj¹cymi stronê i tworzenie statystyk. Ksi¹¿ka „505 praktycznych skryptów dla webmastera” to zbiór skryptów, napisanych w ró¿nych jêzykach skryptowych, dziêki którym Twoja strona zyska na atrakcyjnoġci i funkcjonalnoġci. Skrypty przedstawione w ksi¹¿ce to zarówno efekty graficzne i tekstowe, wzbogacaj¹ce wygl¹d strony, jak i z³o¿one mechanizmy, które s³u¿¹ do tworzenia interakcji z u¿ytkownikiem, generowania treġci i odnoġników na podstawie bazy danych oraz analizowania odwiedzin na witrynie. Ksi¹¿ka zawiera przyk³ady rozwi¹zañ, wykorzystuj¹ce wszystkie najpopularniejsze technologie skryptowe — DHTML, JavaScript, VBScript, Java, PHP, ASP oraz Perl. • Dynamiczny HTML • Wyġwietlanie daty i czasu • Interakcja z oknem przegl¹darki • Modyfikowanie wygl¹du ³¹czy • Zarz¹dzanie banerami w witrynie • Obs³uga logowania i autoryzacji u¿ytkowników • Pobieranie i wysy³anie plików z poziomu strony WWW • Rozpoznawanie adresu IP oraz typu i wersji przegl¹darki • Statystyki i liczniki odwiedzin • Wspó³praca z baz¹ danych Jeġli chcesz, aby Twoje strony WWW wyró¿nia³y siê spoġród innych, zastosuj w nich skrypty. Wszystkie niezbêdne informacje na ten temat znajdziesz w ksi¹¿ce. Spis treści Wstęp ...................................................o.......................................... 15 Rozdział 1. Dynamiczny HTML...................................................o......................... 21 Skrypty różne ...................................................n...................................................n............21 Skrypt 1. Blokada prawego przycisku myszy...................................................n......... 21 Skrypt 2. Okno powitalne...................................................n....................................... 23 Skrypt 3. Okno pożegnalne ...................................................n.................................... 24 Skrypt 4. Rozpoznanie typu przeglądarki...................................................n............... 24 Skrypt 5. Ładowanie różnych stron w zależności od typu przeglądarki.................... 26 Skrypt 6. Ładowanie różnych stron w zależności od systemu operacyjnego ............ 27 Skrypt 7. Zmiana wyglądu kursora myszy ...................................................n............. 28 Skrypt 8. Sprawdzenie poprawności danych w formularzu....................................... 30 Skrypt 9. Kalkulator...................................................n............................................... 33 Skrypt 10. Automatyczne przenoszenie kursora między polami formularza............. 38 Skrypt 11. Zablokowanie możliwości wpisywania określonych znaków w formularzu...................................................n...................................................n.... 39 Skrypt 12. Pole tekstowe dopasowujące swój rozmiar do wprowadzanego tekstu.... 40 Skrypt 13. Zmiana obrazka po najechaniu myszą (dynamiczne przyciski) ............... 42 Skrypt 14. Weryfikacja adresu e-mail ...................................................n.................... 43 Skrypt 15. Ukrycie adresu e-mail (antyspam) ...................................................n........ 45 Skrypt 16. Podświetlenie komórki tabeli...................................................n................ 46 Odnośniki ...................................................n...................................................n.................. 48 Skrypt 17. Zmiana kolorów odnośników ...................................................n............... 48 Skrypt 18. Akapit tekstowy udający odnośnik ...................................................n....... 49 Skrypt 19. Odnośniki w polu Combo...................................................n..................... 49 Skrypt 20. Odnośniki w polu Combo z automatyczną zmianą strony ....................... 51 Skrypt 21. Odnośniki na liście zwykłej...................................................n.................. 52 Skrypt 22. Odnośniki w polach wyboru typu radio...................................................n 53 Skrypt 23. Odnośniki na przyciskach...................................................n..................... 54 Skrypt 24. Odnośniki z dodatkowym opisem w polu tekstowym.............................. 55 Skrypt 25. Odnośniki z dodatkowym wyróżnieniem................................................. 57 Okna ...................................................n...................................................n.......................... 59 Skrypt 26. Automatyczne załadowanie innej strony [JavaScript] ............................. 59 Skrypt 27. Automatyczne załadowanie innej strony [HTML]................................... 60 Skrypt 28. Automatyczne wczytanie innej strony z regulowanym opóźnieniem ...... 61 Skrypt 29. Uniemożliwienie wczytania strony do ramki........................................... 62 Skrypt 30. Dodanie strony do listy Ulubione ...................................................n......... 62 Skrypt 31. Ustawianie strony jako startowej ...................................................n.......... 64 4 505 praktycznych skryptów dla webmastera Skrypt 32. Otworzenie dokumentu w nowym oknie ................................................. 65 Skrypt 33. Strona zależna od rozdzielczości ekranu.................................................. 68 Skrypt 34. Modyfikacja wyglądu suwaków okna...................................................n... 69 Skrypt 35. Dynamiczna zmiana kolorów suwaków okna.......................................... 70 Skrypt 36. Modyfikacja wyglądu suwaków w ramce................................................ 72 Skrypt 37. Potrząśnięcie ekranem ...................................................n.......................... 74 Skrypt 38. Zamknięcie okna przeglądarki...................................................n.............. 74 Data i czas ...................................................n...................................................n................. 75 Skrypt 39. Wyświetlenie aktualnej daty ...................................................n................. 75 Skrypt 40. Zegar w polu tekstowym...................................................n....................... 77 Skrypt 41. Zegar na pasku stanu ...................................................n............................ 79 Skrypt 42. Zegar w pasku tytułu ...................................................n............................ 79 Skrypt 43. Zegar na warstwie...................................................n................................. 80 Skrypt 44. Zegar na przycisku...................................................n................................ 82 Skrypt 45. Określenie dnia tygodnia ...................................................n...................... 83 Skrypt 46. Wyświetlenie daty, czasu oraz dnia tygodnia .......................................... 84 Skrypt 47. Ile dni do...? ...................................................n.......................................... 86 Skrypt 48. Data aktualizacji strony ...................................................n........................ 88 Skrypt 49. Kalendarz...................................................n.............................................. 89 Skrypt 50. Strona zależna od pory dnia...................................................n.................. 92 Banery ...................................................n...................................................n....................... 93 Skrypt 51. Losowo generowany baner ...................................................n................... 93 Skrypt 52. Banery wyświetlane w określonej kolejności .......................................... 94 Skrypt 53. Zmieniające się losowo banery...................................................n............. 96 Skrypt 54. Banery zmieniające się w określonej kolejności...................................... 98 Skrypt 55. Baner zależny od pory dnia ...................................................n.................. 99 Skrypt 56. Baner zależny od dnia tygodnia...................................................n.......... 100 Skrypt 57. Baner przenoszący na losową stronę ...................................................n.. 101 Przesuwanie tekstu ...................................................n...................................................n.. 102 Skrypt 58. Tekst pływający w polu tekstowym w lewo............................................... 102 Skrypt 59. Tekst pływający w polu tekstowym w prawo ........................................ 103 Skrypt 60. Tekst pływający w lewo uwzględniający rozmiar pola tekstowego....... 104 Skrypt 61. Symulacja wprowadzania znaków z klawiatury .................................... 105 Skrypt 62. Tekst odbijający się od lewej i prawej krawędzi pola tekstowego......... 106 Skrypt 63. Zamiana tekstu przez losowe wstawianie znaków ................................. 108 Skrypt 64. Zamiana tekstów poprzez najazd od prawej strony................................ 110 Skrypt 65. Zamiana tekstów poprzez najazd od lewej strony.................................. 111 Skrypt 66. Tekst pływający po pasku stanu ...................................................n......... 113 Skrypt 67. Tekst pływający po pasku tytułu...................................................n......... 114 Skrypt 68. Pływający zegar...................................................n.................................. 114 Skrypt 69. Zegar pływający w wierszu statusu ...................................................n.... 116 Użytkownicy i hasła ...................................................n...................................................n 117 Skrypt 70. Kod dostępu do strony ...................................................n........................ 117 Skrypt 71. Kod dostępu do strony ze zliczaniem błędnych prób............................. 119 Skrypt 72. Logowanie użytkowników...................................................n.................. 120 Skrypt 73. Logowanie użytkowników ze zliczaniem błędnych prób ...................... 122 Skrypt 74. Automatyczne logowanie użytkowników .............................................. 123 Skrypt 75. Nazwa strony jako hasło...................................................n..................... 126 Skrypt 76. Zapamiętanie danych użytkownika...................................................n..... 127 Skrypt 77. Zliczanie liczby odwiedzin ...................................................n................. 129 Skrypt 78. Ograniczenie liczby odwiedzin...................................................n........... 131 Warstwy i animacje ...................................................n...................................................n. 132 Skrypt 79. Tło pływające w pionie...................................................n....................... 132 Skrypt 80. Tło pływające w poziomie...................................................n.................. 133 Skrypt 81. Tło z cyklicznie zmieniających się obrazów.......................................... 134 Spis treści 5 Skrypt 82. Pulsująca warstwa (ściemnianie i rozjaśnianie) ..................................... 135 Skrypt 83. Pływająca warstwa...................................................n.............................. 136 Skrypt 84. Zegar pływający na warstwie HTML ...................................................n. 137 Skrypt 85. Tekst płynnie zmieniający kolor...................................................n......... 139 Skrypt 86. Skalowanie obrazu...................................................n.............................. 142 Skrypt 87. Padający śnieg (prosty efekt) ...................................................n.............. 144 Skrypt 88. Padający śnieg (efekt zaawansowany) ...................................................n 145 Skrypt 89. Spadająca piłka ...................................................n................................... 148 Rozdział 2. Aplety ...................................................o........................................ 151 Graficzne napisy...................................................n...................................................n...... 151 Skrypt 90. Napis pływający w lewo ...................................................n..................... 151 Skrypt 91. Napis pływający w prawo...................................................n................... 154 Skrypt 92. Napis pływający w poziomie odbijający się od brzegów apletu ............ 156 Skrypt 93. Teksty wpływające raz z jednej, raz z drugiej strony apletu.................. 158 Skrypt 94. Teksty najeżdżające od prawej strony...................................................n. 162 Skrypt 95. Różnokolorowe teksty nadjeżdżające od prawej strony......................... 165 Skrypt 96. Tekst płynący w górę...................................................n.......................... 168 Skrypt 97. Tekst płynący w dół...................................................n............................ 172 Skrypt 98. Pływający tekst płynnie zmieniający kolory.......................................... 174 Skrypt 99. Pulsowanie tekstu ...................................................n............................... 177 Skrypt 100. Wymiana tekstów przez ściemnianie i rozjaśnienie............................. 179 Skrypt 101. Kolory płynące przez tekst...................................................n................ 183 Skrypt 102. Kolory płynące przez przesuwający się tekst....................................... 187 Skrypt 103. Symulacja pisania na klawiaturze ...................................................n..... 189 Skrypt 104. Symulacja pisania na klawiaturze z losowym opóźnieniem ................ 192 Skrypt 105. Symulacja pisania na klawiaturze z wymianą tekstów......................... 194 Skrypt 106. Prosty napis poruszający się po sinusoidzie......................................... 198 Skrypt 107. Litery tańczące po sinusoidzie ...................................................n.......... 201 Skrypt 108. Litery płynące po sinusoidzie ...................................................n........... 204 Skrypt 109. Napisy pojawiające się w losowych punktach ..................................... 208 Skrypt 110. Napisy pojawiające się w losowych punktach II ................................. 210 Skrypt 111. Napis odbijający się od brzegów apletu............................................... 214 Banery ...................................................n...................................................n..................... 217 Skrypt 112. Zmieniające się losowo banery...................................................n......... 217 Skrypt 113. Banery zmieniające się w określonej kolejności.................................. 219 Skrypt 114. Baner nadjeżdżający z prawej strony...................................................n 221 Skrypt 115. Baner nadjeżdżający z lewej strony ...................................................n.. 225 Skrypt 116. Baner nadjeżdżający z góry ...................................................n.............. 228 Skrypt 117. Baner nadjeżdżający z dołu ...................................................n.............. 231 Skrypt 118. Baner zależny od dnia miesiąca ...................................................n........ 234 Skrypt 119. Baner zależny od dnia tygodnia...................................................n........ 235 Skrypt 120. Baner zależny od pory dnia ...................................................n.............. 237 Skrypt 121. Baner przenoszący na wybraną witrynę............................................... 238 Hasła dostępowe...................................................n...................................................n...... 242 Skrypt 122. Hasło dostępu ...................................................n................................... 242 Skrypt 123. Szyfrowane hasło dostępu ...................................................n................ 244 Skrypt 124. Aplet szyfrujący hasła...................................................n....................... 247 Skrypt 125. Wiele haseł dostępu ...................................................n.......................... 248 Skrypt 126. Wiele szyfrowanych haseł dostępu...................................................n... 250 Skrypt 127. Szybkie szyfrowanie wielu haseł ...................................................n...... 252 Skrypt 128. Nazwa pliku jako hasło dostępu ...................................................n....... 254 Skrypt 129. Zabezpieczenie hasłem ze zliczaniem błędnych prób.......................... 256 Skrypt 130. Oddzielna nazwa i hasło dla każdego użytkownika I........................... 258 6 505 praktycznych skryptów dla webmastera Skrypt 131. Oddzielna nazwa i hasło dla każdego użytkownika II ......................... 261 Skrypt 132. Szyfrowana nazwa i hasło użytkownika .............................................. 264 Skrypt 133. Nazwa i hasło ze zliczaniem błędnych prób ........................................ 267 Skrypt 134. Indywidualna strona dla każdego użytkownika ................................... 269 Odnośniki ...................................................n...................................................n................271 Skrypt 135. Odnośniki na etykietach...................................................n.................... 271 Skrypt 136. Dynamicznie wyróżniane odnośniki na etykietach .............................. 275 Skrypt 137. Odnośniki z opisami ...................................................n......................... 278 Skrypt 138. Odnośniki na etykietach ze zmieniającymi się opisami ....................... 281 Skrypt 139. Odnośniki na etykietach z opisami w wierszu statusu ......................... 285 Skrypt 140. Odnośniki na przyciskach...................................................n................. 289 Skrypt 141. Odnośniki na przyciskach dynamicznie zmieniających kolor.............. 292 Skrypt 142. Przyciski dynamicznie zmieniające kolor tła....................................... 295 Skrypt 143. Odnośniki otwierane w nowym oknie.................................................. 298 Skrypt 144. Menu...................................................n................................................. 300 Skrypt 145. Wielopoziomowe menu ...................................................n.................... 302 Skrypt 146. Menu kontekstowe...................................................n............................ 304 Skrypt 147. Wielopoziomowe menu kontekstowe .................................................. 306 Skrypt 148. Obrazy jako odnośniki...................................................n...................... 308 Skrypt 149. Obrazy zmieniające się po najechaniu myszą ...................................... 311 Data i czas ...................................................n...................................................n............... 314 Skrypt 150. Wyświetlenie aktualnej daty ...................................................n............. 314 Skrypt 151. Data płynąca po ekranie w poziomie ...................................................n 317 Skrypt 152. Data płynąca po ekranie w pionie...................................................n..... 319 Skrypt 153. Data pływająca w obszarze apletu ...................................................n.... 322 Skrypt 154. Zegar cyfrowy...................................................n................................... 325 Skrypt 155. Zegar cyfrowy płynący w poziomie...................................................n.. 327 Skrypt 156. Zegar cyfrowy płynący w pionie ...................................................n...... 330 Skrypt 157. Zegar cyfrowy pływający w obszarze apletu ....................................... 333 Skrypt 158. Zegar analogowy ...................................................n.............................. 335 Skrypt 159. Zegar analogowy pływający w obszarze apletu................................... 339 Skrypt 160. Ile pozostało dni do...?...................................................n...................... 342 Skrypt 161. Zegar odmierzający czas do wybranego zdarzenia .............................. 345 Skrypt 162. Zegar odmierzający czas do wybranego zdarzenia II........................... 349 Skrypt 163. Aplet obliczający liczbę dni między dwiema datami........................... 352 Efekty graficzne ...................................................n...................................................n...... 354 Skrypt 164. Generowanie kolorowego tła z płynnymi przejściami tonalnymi ........ 354 Skrypt 165. Animacja wielokolorowego tła ...................................................n......... 356 Skrypt 166. Pływające wielokolorowe tło...................................................n............ 358 Skrypt 167. Animacja poklatkowa ...................................................n....................... 360 Skrypt 168. Padający śnieg ...................................................n.................................. 362 Skrypt 169. Obraz odbijający się od brzegów apletu .............................................. 366 Skrypt 170. Obraz płynący po sinusoidzie ...................................................n........... 368 Skrypt 171. Przycisk samoczynnie zmieniający kolor tła ....................................... 370 Skrypt 172. Przycisk samoczynnie zmieniający kolor tekstu.................................. 373 Skrypt 173. Przycisk samoczynnie zmieniający kolor tekstu i tła........................... 375 Skrypt 174. Etykieta samoczynnie zmieniająca kolor tekstu................................... 377 Skrypt 175. Falowanie obrazu w pionie ...................................................n............... 379 Skrypt 176. Falowanie obrazu w pionie z możliwością definiowania kierunku ruchu...................................................n..... 384 Skrypt 177. Obraz falujący w poziomie ...................................................n............... 387 Skrypt 178. Obraz falujący w poziomie z możliwością definiowania kierunku ruchu...................................................n..... 390 Spis treści 7 Skrypt 179. Gwiazdy płynące po ekranie...................................................n............. 394 Skrypt 180. Gwiazdy warstwowe...................................................n......................... 396 Skrypt 181. Gwiazdy parametryczne ...................................................n................... 399 Rozdział 3. VBScript...................................................o..................................... 403 Rozmaitości...................................................n...................................................n............. 403 Skrypt 182. Okno ostrzegawcze...................................................n........................... 403 Skrypt 183. Okno pożegnalne ...................................................n.............................. 404 Skrypt 184. Wykrycie typu systemu operacyjnego ................................................. 405 Skrypt 185. Wybór wyglądu kursora myszy z listy................................................. 406 Skrypt 186. Przetwarzanie formularzy ...................................................n................. 407 Skrypt 187. Kalkulator...................................................n......................................... 411 Skrypt 188. Automatyczne ustawianie kursora w formularzu................................. 415 Skrypt 189. Uniemożliwienie wprowadzania liter w polu tekstowym .................... 416 Skrypt 190. Automatyczna zmiana rozmiaru pola tekstowego................................ 417 Skrypt 191. Dynamiczne obrazy ...................................................n.......................... 419 Skrypt 192. Sprawdzenie poprawności adresu e-mail ............................................. 420 Skrypt 193. Ukrycie adresu e-mail przed robotami skanującymi witryny............... 421 Odnośniki ...................................................n...................................................n................422 Skrypt 194. Odnośniki na liście rozwijalnej...................................................n......... 422 Skrypt 195. Odnośniki na liście rozwijalnej z automatyczną zmianą strony........... 423 Skrypt 196. Odnośniki na liście zwykłej ...................................................n.............. 424 Skrypt 197. Odnośniki umieszczone w polach wyboru typu radio.......................... 426 Skrypt 198. Odnośniki z opisem w polu tekstowym ............................................... 427 Skrypt 199. Odnośniki z opisem na pasku stanu ...................................................n.. 429 Skrypt 200. Dodatkowe wyróżnienie odnośników.................................................. 430 Skrypt 201. Odnośniki na przyciskach z dodatkowym wyróżnieniem .................... 432 Okna ...................................................n...................................................n........................ 434 Skrypt 202. Przekierowanie użytkownika na inną witrynę [VBScript]................... 434 Skrypt 203. Przekierowanie z opóźnieniem ...................................................n......... 434 Skrypt 204. Uniemożliwienie wczytania strony do ramki....................................... 435 Skrypt 205. Dodanie wpisu do zakładki Ulubione .................................................. 436 Skrypt 206. Różne wersje witryny w zależności od rozdzielczości ekranu............. 437 Skrypt 207. Otworzenie nowego okna przeglądarki................................................ 438 Skrypt 208. Dynamiczna zmiana kolorów suwaków okna...................................... 439 Skrypt 209. Potrząśnięcie ekranem ...................................................n...................... 441 Data i czas ...................................................n...................................................n............... 442 Skrypt 210. Określenie bieżącej daty ...................................................n................... 442 Skrypt 211. Wyświetlenie daty systemowej...................................................n......... 443 Skrypt 212. Zegar cyfrowy w polu tekstowym ...................................................n.... 444 Skrypt 213. Zegar cyfrowy w wierszu statusu ...................................................n..... 446 Skrypt 214. Zegar cyfrowy umieszczony na pasku tytułu....................................... 447 Skrypt 215. Aktualny czas wyświetlany na przycisku ............................................ 448 Skrypt 216. Zegar cyfrowy na niezależnej warstwie HTML................................... 449 Skrypt 217. Jaki dziś dzień tygodnia? ...................................................n.................. 450 Skrypt 218. Jednoczesne określenie daty, czasu i dnia tygodnia............................. 451 Skrypt 219. Obliczenie liczby dni do wybranej daty............................................... 454 Skrypt 220. Wyświetlenie daty aktualizacji strony ................................................. 455 Skrypt 221. Uzależnienie wyświetlanej strony od pory dnia................................... 456 Skrypt 222. Strona zależna od dnia tygodnia ...................................................n....... 457 Skrypt 223. Dynamiczny kalendarz ...................................................n..................... 458 Banery ...................................................n...................................................n..................... 461 Skrypt 224. Losowanie numeru banera ...................................................n................ 461 Skrypt 225. Określenie kolejności wyświetlania banerów ...................................... 462 Skrypt 226. Zmieniający się losowo baner...................................................n........... 465 8 505 praktycznych skryptów dla webmastera Skrypt 227. Banery zmieniające się w określonej kolejności.................................. 466 Skrypt 228. Wyświetlanie różnych banerów w zależności od pory dnia................. 468 Skrypt 229. Wyświetlanie różnych banerów w zależności od dnia tygodnia .......... 469 Skrypt 230. Baner przenoszący na losową stronę ...................................................n 470 Pływające napisy ...................................................n...................................................n..... 471 Skrypt 231. Przewijanie napisu w lewo...................................................n................ 471 Skrypt 232. Przewijanie napisu w prawo ...................................................n............. 472 Skrypt 233. Przewijanie napisu z uwzględnieniem rozmiaru pola tekstowego ....... 473 Skrypt 234. Wyświetlanie napisu z opóźnieniem przy każdym znaku.................... 475 Skrypt 235. Pływający napis odbijający się od brzegów pola tekstowego .............. 476 Skrypt 236. Losowa zamiana znaków w napisie ...................................................n.. 477 Skrypt 237. Napisy wjeżdżające do pola tekstowego z prawej strony..................... 479 Skrypt 238. Napisy wjeżdżające do pola tekstowego z lewej strony....................... 481 Skrypt 239. Przewijanie napisu na pasku statusu ...................................................n. 483 Skrypt 240. Przewijanie tekstu na pasku tytułu...................................................n.... 484 Skrypt 241. Zegar pływający w polu tekstowym ...................................................n. 485 Skrypt 242. Zegar pływający na pasku stanu ...................................................n....... 487 Użytkownicy i hasła ...................................................n...................................................n 488 Skrypt 243. Strona dostępna po podaniu hasła...................................................n..... 488 Skrypt 244. Hasło dostępu do strony ze zliczaniem błędnych prób ........................ 490 Skrypt 245. Logowanie użytkowników...................................................n................ 491 Skrypt 246. Logowanie użytkowników ze zliczaniem błędnych prób .................... 493 Skrypt 247. Automatyczne logowanie użytkowników ............................................ 494 Skrypt 248. Nietypowe hasło ...................................................n............................... 497 Skrypt 249. Rozpoznawanie użytkownika ...................................................n........... 498 Skrypt 250. Zliczanie liczby odwiedzin ...................................................n............... 501 Skrypt 251. Ograniczenie liczby odwiedzin...................................................n......... 503 Efekty graficzne ...................................................n...................................................n...... 505 Skrypt 252. Pływające tło...................................................n..................................... 505 Skrypt 253. Tło z cyklicznie zmieniających się obrazów........................................ 506 Skrypt 254. Pulsujące tło...................................................n...................................... 507 Skrypt 255. Ściemnianie koloru warstwy...................................................n............. 508 Skrypt 256. Rozjaśnianie koloru warstwy...................................................n............ 509 Skrypt 257. Pulsująca warstwa...................................................n............................. 510 Skrypt 258. Warstwa pływająca w oknie przeglądarki............................................ 511 Skrypt 259. Zegar pływający w oknie przeglądarki ................................................ 513 Skrypt 260. Płynne powiększanie obrazu...................................................n............. 515 Skrypt 261. Pulsowanie obrazu...................................................n............................ 516 Skrypt 262. Symulacja odbijającej się piłki ...................................................n......... 517 Rozdział 4. PHP...................................................o............................................ 521 Globalna sieć...................................................n...................................................n........... 521 Skrypt 263. Pobranie pliku z serwera ftp ...................................................n............. 521 Skrypt 264. Wysłanie pliku do serwera ftp ...................................................n.......... 522 Skrypt 265. Wysłanie pliku przez formularz (upload pliku) ................................... 524 Skrypt 266. Wysłanie pliku ze strony WWW do serwera ftp.................................. 526 Skrypt 267. Przekierowanie przy użyciu znacznika META.................................... 527 Skrypt 268. Przekierowanie na inną witrynę przy użyciu nagłówka HTTP ............ 527 Skrypt 269. Przekierowanie na losową witrynę ...................................................n... 528 Skrypt 270. Inna strona dla użytkowników o znanych IP ....................................... 529 Skrypt 271. Walidacja adresu e-mail...................................................n.................... 529 Skrypt 272. Pobranie pliku (download pliku) ...................................................n...... 530 Skrypt 273. Pobieranie plików z listy I ...................................................n................ 531 Skrypt 274. Pobieranie plików z listy II...................................................n............... 534 Spis treści 9 Skrypt 275. Generowanie listy plików do pobrania ................................................ 537 Skrypt 276. Wysłanie ze strony WWW listu elektronicznego ................................ 537 Skrypt 277. Wysłanie listu z walidacją adresów ...................................................n.. 540 Skrypt 278. Wysłanie listu z ograniczeniem rozmiaru ............................................ 541 Skrypt 279. Odczytanie adresu IP komputera ...................................................n...... 543 Skrypt 280. Lista plików z opisami...................................................n...................... 544 Skrypt 281. Lista plików z identyfikatorami i opisami ........................................... 546 Skrypt 282. Sortowana lista plików...................................................n...................... 548 Rozmaitości...................................................n...................................................n............. 551 Skrypt 283. Strona zależna od adresu IP ...................................................n.............. 551 Skrypt 284. Rozpoznanie typu przeglądarki...................................................n......... 552 Skrypt 285. Strona zależna od typu przeglądarki ...................................................n. 553 Skrypt 286. Strona zależna od systemu operacyjnego............................................. 555 Skrypt 287. Ochrona adresu e-mail przed spamem ................................................. 556 Skrypt 288. Ochrona adresu e-mail z wykorzystaniem pliku graficznego .............. 557 Skrypt 289. Lista odwiedzin strony...................................................n...................... 559 Skrypt 290. Ocenzurowanie tekstu...................................................n....................... 561 Skrypt 291. Ocenzurowanie tekstu z wykorzystaniem zewnętrznego słownika...... 562 Skrypt 292. Lista odnośników...................................................n.............................. 562 Skrypt 293. Lista odnośników z opisami...................................................n.............. 564 Skrypt 294. Sortowana lista odnośników ...................................................n............. 565 Użytkownicy i hasła ...................................................n...................................................n 566 Skrypt 295. Hasło dostępu do strony...................................................n.................... 566 Skrypt 296. Wiele haseł dostępu ...................................................n.......................... 568 Skrypt 297. Wiele haseł dostępu II ...................................................n...................... 569 Skrypt 298. Strona zależna od kodu dostępu...................................................n........ 569 Skrypt 299. Logowanie użytkowników...................................................n................ 571 Skrypt 300. Logowanie użytkowników z kodowaniem danych .............................. 574 Skrypt 301. Zarządzanie hasłami ...................................................n......................... 575 Skrypt 302. Logowanie użytkowników z danymi w kodzie skryptu ....................... 579 Skrypt 303. Generowanie losowego hasła...................................................n............ 580 Skrypt 304. Zablokowanie wybranych adresów IP ................................................. 580 Skrypt 305. Zablokowanie wybranych adresów IP z danymi w pliku..................... 581 Skrypt 306. Dopuszczenie jedynie wybranych adresów IP..................................... 582 Skrypt 307. Dopuszczenie jedynie wybranych adresów IP II ................................. 583 Skrypt 308. Automatyczne logowanie...................................................n.................. 584 Skrypt 309. Strona zależna od nazwy użytkownika ................................................ 587 Skrypt 310. Powiązanie nazwy użytkownika z adresem IP..................................... 589 Skrypt 311. Zliczanie liczby odwiedzin każdego użytkownika............................... 590 Skrypt 312. Ograniczenie liczby odwiedzin ze względu na adres IP ...................... 592 Data i czas ...................................................n...................................................n............... 594 Skrypt 313. Wyświetlenie bieżącej daty i czasu...................................................n... 594 Skrypt 314. Wyświetlenie daty ostatniej modyfikacji strony .................................. 596 Skrypt 315. Wyświetlenie dnia tygodnia...................................................n.............. 597 Skrypt 316. Strona zależna od pory dnia...................................................n.............. 598 Skrypt 317. Strona zależna od dnia tygodnia ...................................................n....... 599 Skrypt 318. Odliczanie dni...................................................n................................... 600 Skrypt 319. Różnica między datami...................................................n..................... 601 Skrypt 320. Czas generowania strony ...................................................n.................. 603 Skrypt 321. Kalendarz...................................................n.......................................... 604 Banery ...................................................n...................................................n..................... 607 Skrypt 322. Losowy baner ...................................................n................................... 607 Skrypt 323. Losowy baner II (dane w tablicy) ...................................................n..... 608 Skrypt 324. Baner losowany z plików z wybranego katalogu................................. 608 10 505 praktycznych skryptów dla webmastera Skrypt 325. Zapamiętanie kolejności wyświetlania banerów.................................. 609 Skrypt 326. Losowe banery bez powtórzeń...................................................n.......... 610 Skrypt 327. Baner zależny od pory dnia ...................................................n.............. 612 Skrypt 328. Baner zależny od dnia tygodnia...................................................n........ 612 Skrypt 329. Baner zależny od adresu IP...................................................n............... 613 Liczniki, księgi gości itp. ...................................................n........................................... 614 Skrypt 330. Prosty licznik tekstowy...................................................n..................... 614 Skrypt 331. Licznik graficzny ...................................................n.............................. 615 Skrypt 332. Licznik filtrujący adresy IP...................................................n............... 616 Skrypt 333. Licznik uwzględniający datę początkową............................................ 617 Skrypt 334. Licznik uwzględniający tylko jedno odwołanie z jednego adresu IP... 618 Skrypt 335. Księga gości...................................................n...................................... 619 Skrypt 336. Księga gości z nawigacją...................................................n.................. 623 Skrypt 337. Księga gości z filtrowaniem znaczników HTML................................. 627 Skrypt 338. Ankieta ...................................................n............................................. 630 Skrypt 339. Porada dnia ...................................................n....................................... 635 Skrypt 340. Porada dnia z hasłami w pliku ...................................................n.......... 635 Bazy danych ...................................................n...................................................n............ 636 Skrypt 341. Licznik...................................................n.............................................. 636 Skrypt 342. Ankieta ...................................................n............................................. 638 Skrypt 343. Liczba osób obecnych na stronie ...................................................n...... 640 Skrypt 344. Liczba osób przeglądających stronę z różnych adresów IP ................. 643 Skrypt 345. Księga gości...................................................n...................................... 644 Skrypt 346. Logowanie użytkowników...................................................n................ 648 Skrypt 347. Logowanie z filtrowaniem danych i kodowaniem haseł ...................... 650 Skrypt 348. Zarządzanie hasłami ...................................................n......................... 652 Skrypt 349. Zapamiętanie danych użytkownika...................................................n... 654 Skrypt 350. Statystyka odwiedzin ...................................................n........................ 660 Skrypt 351. Liczba osób obecnych na stronie II ...................................................n.. 662 Skrypt 352. Pobieranie plików ...................................................n............................. 664 Skrypt 353. Ranking plików...................................................n................................. 667 Skrypt 354. Wprowadzenie plików do bazy danych ............................................... 671 Skrypt 355. Porada dnia ...................................................n....................................... 672 Skrypt 356. Lista odnośników...................................................n.............................. 674 Skrypt 357. Lista odnośników z opisami...................................................n.............. 675 Skrypt 358. Ograniczenie liczby odwiedzin dla tych samych adresów IP............... 677 Skrypt 359. Ograniczenie liczby odwiedzin dla wybranych użytkowników ........... 679 Skrypt 360. Zliczanie liczby odwołań z każdego adresu IP .................................... 682 Skrypt 361. Statystyka przeglądarek ...................................................n.................... 684 Skrypt 362. Statystyka przeglądarek na podstawie statystyki strony ...................... 686 Skrypt 363. Statystyka systemów na podstawie statystyki strony ........................... 689 Grafika...................................................n...................................................n..................... 691 Skrypt 364. Galeria plików graficznych...................................................n............... 691 Skrypt 365. Galeria z podpisami ...................................................n.......................... 693 Skrypt 366. Galeria z miniaturami obrazów...................................................n......... 696 Skrypt 367. Przeskalowanie obrazu ...................................................n..................... 697 Skrypt 368. Obracanie obrazu...................................................n.............................. 699 Skrypt 369. Przeskalowanie serii obrazów...................................................n........... 700 Rozdział 5. ASP — Active Server Pages ...................................................o........ 703 Internet ...................................................n...................................................n.................... 703 Skrypt 370. Odczytanie adresu IP komputera osoby odwiedzającej stronę............. 703 Skrypt 371. Zablokowanie wybranych adresów IP ................................................. 704 Skrypt 372. Zablokowanie wybranych adresów IP II (dane w pliku) ..................... 705 Spis treści 11 Skrypt 373. Zablokowanie wybranych adresów IP z symulacją braku dokumentu........706 Skrypt 374. Dopuszczenie jedynie wybranych adresów IP..................................... 708 Skrypt 375. Dopuszczenie jedynie wybranych adresów IP II (dane w pliku tekstowym)...................................................n................................. 709 Skrypt 376. Przekierowanie na inną witrynę...................................................n........ 710 Skrypt 377. Przekierowanie z opóźnieniem ...................................................n......... 711 Skrypt 378. Rozpoznanie typu przeglądarki...................................................n......... 712 Skrypt 379. Różne wersje strony zależne od typu przeglądarki .............................. 713 Skrypt 380. Rozpoznanie systemu operacyjnego klienta ........................................ 714 Skrypt 381. Różne wersje strony zależne od typu systemu operacyjnego............... 715 Skrypt 382. Inna wersja strony dla wybranych adresów IP..................................... 715 Skrypt 383. Różne wersje strony w zależności od adresu IP użytkownika ............. 716 Skrypt 384. Wysłanie danych z formularza na adres e-mail.................................... 717 Skrypt 385. Wysłanie listu elektronicznego ...................................................n......... 720 Skrypt 386. Wysłanie wiadomości e-mail z ograniczeniem rozmiaru listu............. 723 Skrypt 387. Wysłanie listu elektronicznego z wykorzystaniem obiektu CDONTS........724 Skrypt 388. Sprawdzenie poprawności adresu e-mail ............................................. 726 Skrypt 389. Proste wysłanie pliku do przeglądarki ................................................. 727 Skrypt 390. Wysłanie pliku do przeglądarki z wykorzystaniem ADODB .............. 729 Skrypt 391. System pobierania plików...................................................n................. 730 Skrypt 392. System pobierania plików z filtrowaniem danych ............................... 733 Skrypt 393. Pobieranie plików z danymi w pliku tekstowym ................................. 735 Skrypt 394. Pobieranie plików z opisami...................................................n............. 738 Skrypt 395. Pobieranie plików z identyfikatorami .................................................. 741 Skrypt 396. Pobieranie plików z identyfikatorami i opisami................................... 745 Skrypt 397. Pobieranie plików z tabelarycznym wyświetlaniem danych................ 747 Skrypt 398. Sortowana lista plików do pobrania...................................................n.. 751 Systemy logowania (z danymi w systemie plików)...................................................n.... 755 Skrypt 399. Strona zabezpieczona kodem dostępu (z przekierowaniem)................ 755 Skrypt 400. Strona zabezpieczona kodem dostępu (bez przekierowania) ............... 756 Skrypt 401. Strona akceptująca wiele kodów dostępu ............................................ 757 Skrypt 402. Różne wersje strony w zależności od kodu dostępowego.................... 758 Skrypt 403. System logowania użytkowników ...................................................n.... 759 Skrypt 404. System logowania użytkowników z danymi zapisanymi w pliku tekstowym ...................................................n......... 761 Skrypt 405. System logowania zapamiętujący stronę startową ............................... 762 Skrypt 406. Tworzenie losowego hasła...................................................n................ 764 Skrypt 407. System logowania uwzględniający adres IP użytkownika ................... 765 Skrypt 408. System logowania blokujący wybrane adresy IP................................. 767 Skrypt 409. System logowania dopuszczający jedynie wybrane adresy IP............. 769 Skrypt 410. Zliczanie liczby odwiedzin pojedynczego użytkownika...................... 771 Skrypt 411. Ograniczenie liczby logowań...................................................n............ 774 Data i czas ...................................................n...................................................n............... 776 Skrypt 412. Wyświetlanie aktualnej daty ...................................................n............. 776 Skrypt 413. Wyświetlenie daty uwzględniające ustawienia systemowe serwera .... 778 Skrypt 414. Wyświetlenie nazwy aktualnego dnia tygodnia ................................... 778 Skrypt 415. Pełne określenie daty ...................................................n........................ 779 Skrypt 416. Różne wersje strony I (w zależności od pory dnia).............................. 780 Skrypt 417. Różne wersje strony II (w zależności od dnia tygodnia)...................... 782 Skrypt 418. Dynamicznie generowany kalendarz ...................................................n 782 Skrypt 419. Obliczenie czasu generowania strony .................................................. 786 Skrypt 420. Odliczanie...................................................n......................................... 787 Skrypt 421. Określenie daty aktualizacji strony ...................................................n... 789 12 505 praktycznych skryptów dla webmastera Liczniki, statystyki itp. ...................................................n............................................... 791 Skrypt 422. Licznik odwiedzin ...................................................n............................ 791 Skrypt 423. Licznik graficzny ...................................................n.............................. 792 Skrypt 424. Licznik odrzucający połączenia z wybranych adresów IP I................. 793 Skrypt 425. Licznik odrzucający połączenia z wybranych adresów IP II ............... 795 Skrypt 426. Licznik zliczający odwołania jedynie z wybranych adresów IP I........ 797 Skrypt 427. Licznik zliczający odwołania jedynie z wybranych adresów IP II....... 798 Skrypt 428. Licznik uwzględniający tylko różne adresy IP .................................... 800 Skrypt 429. Lista odwiedzin strony...................................................n...................... 802 Skrypt 430. Lista odwiedzin strony z ograniczeniem liczby wyświetlanych wpisów ...................................................n..................................... 804 Skrypt 431. Lista odwiedzin strony uwzględniająca jedynie wybrane adresy IP .... 805 Skrypt 432. Lista odwiedzin strony odrzucająca odwołania z wybranych adresów IP ...................................................n................................... 807 Skrypt 433. Lista odwiedzin uwzględniająca tylko różne adresy IP ....................... 809 Skrypt 434. Statystyka przeglądarek ...................................................n.................... 812 Skrypt 435. Statystyka systemów operacyjnych ...................................................n.. 814 Skrypt 436. Księga gości...................................................n...................................... 816 Skrypt 437. Księga gości odrzucająca wybrane adresy IP ...................................... 820 Skrypt 438. Księga gości filtrująca znaczniki HTML ............................................. 822 Skrypt 439. Porada dnia ...................................................n....................................... 823 Bazy danych ...................................................n...................................................n............ 824 Skrypt 440. Licznik...................................................n.............................................. 824 Skrypt 441. Licznik umożliwiający ustawienie daty początkowej .......................... 826 Skrypt 442. Licznik odrzucający połączenia z wybranych adresów IP ................... 827 Skrypt 443. Licznik zliczający odwołania jedynie z wybranych adresów IP .......... 829 Skrypt 444. Licznik uwzględniający tylko różne adresy IP .................................... 831 Skrypt 445. Zliczanie liczby odwołań z każdego adresu IP .................................... 832 Skrypt 446. Statystyka strony...................................................n............................... 834 Skrypt 447. Statystyka przeglądarek ...................................................n.................... 836 Skrypt 448. Statystyka przeglądarek na podstawie statystyki strony ...................... 839 Skrypt 449. Statystyka systemów operacyjnych ...................................................n.. 841 Skrypt 450. Statystyka systemów na podstawie statystyki strony ........................... 843 Skrypt 451. Księga gości...................................................n...................................... 845 Skrypt 452. Księga gości z ograniczeniem wpisów z pojedynczego adresu IP....... 849 Skrypt 453. Liczba osób obecnych na stronie ...................................................n...... 851 Skrypt 454. Zablokowanie wybranych adresów IP ................................................. 852 Skrypt 455. Dopuszczenie jedynie wybranych adresów IP..................................... 854 Skrypt 456. Wysyłanie e-mali z ograniczeniem czasowym .................................... 855 Skrypt 457. Ankieta ...................................................n............................................. 858 Skrypt 458. Ankieta ograniczająca głosowanie z pojedynczego adresu IP ............. 861 Skrypt 459. Ankieta czasowo ograniczająca oddawanie głosów z jednego adresu IP ...................................................n........................................... 864 Rozdział 6. Perl ...................................................o............................................ 867 Internet ...................................................n...................................................n.................... 867 Skrypt 460. Adres IP...................................................n............................................ 867 Skrypt 461. Typ przeglądarki...................................................n............................... 868 Skrypt 462. Typ systemu operacyjnego ...................................................n............... 869 Skrypt 463. Przekierowanie z opóźnieniem ...................................................n......... 870 Skrypt 464. Przekierowanie ze względu na adres IP............................................... 871 Skrypt 465. Przekierowanie ze względu na typ przeglądarki .................................. 871 Skrypt 466. Blokada użytkowników I ...................................................n.................. 872 Skrypt 467. Blokada użytkowników II...................................................n................. 873 Spis treści 13 Skrypt 468. Ograniczenie dostępu dopuszczające jedynie wybrane adresy IP........ 874 Skrypt 469. Wysyłanie poczty...................................................n.............................. 875 Skrypt 470. Walidacja adresu e-mail...................................................n.................... 878 Skrypt 471. Wysyłanie poczty z walidacją adresów................................................ 879 Skrypt 472. Wysyłanie poczty z ograniczeniem długości listu ............................... 880 Skrypt 473. Wysyłanie pliku...................................................n................................ 882 Skrypt 474. Pobieranie plików I...................................................n........................... 883 Skrypt 475. Pobieranie plików II ...................................................n......................... 885 Skrypt 476. Pobranie pliku z serwera ftp ...................................................n............. 887 Skrypt 477. Wysłanie pliku do serwera...................................................n................ 889 Data i czas ...................................................n...................................................n............... 891 Skrypt 478. Wyświetlenie aktualnej daty ...................................................n............. 891 Skrypt 479. Wyświetlenie aktualnego dnia tygodnia .............................................. 892 Skrypt 480. Czas generowania strony ...................................................n.................. 893 Skrypt 481. Obliczenie liczby dni pozostałych do wybranej daty........................... 894 Skrypt 482. Obliczanie różnicy dni pomiędzy dwoma datami ................................ 896 Skrypt 483. Strona zależna od pory dnia...................................................n.............. 898 Skrypt 484. Strona zależna od dnia tygodnia ...................................................n....... 899 Liczniki ...................................................n...................................................n................... 899 Skrypt 485. Licznik tekstowy...................................................n............................... 899 Skrypt 486. Licznik graficzny ...................................................n.............................. 900 Skrypt 487. Licznik odrzucający niektóre odwołania I ........................................... 901 Skrypt 488. Licznik odrzucający niektóre odwołania II.......................................... 903 Skrypt 489. Licznik zliczający tylko jedno odwołanie z jednego adresu IP............ 904 Skrypt 490. Licznik przechowujący datę początkową............................................. 906 Banery ...................................................n...................................................n..................... 907 Skrypt 491. Losowy baner ...................................................n................................... 907 Skrypt 492. Losowy baner II...................................................n................................ 907 Skrypt 493. Baner losowany z wybranego katalogu................................................ 908 Skrypt 494. Baner zależny od pory dnia ...................................................n.............. 909 Skrypt 495. Baner zależny od dnia tygodnia...................................................n........ 910 Skrypt 496. Wyświetlanie banera w zależności od adresu IP.................................. 911 Autoryzacje ...................................................n...................................................n............. 912 Skrypt 497. Pojedyncze hasło dostępu do strony ...................................................n. 912 Skrypt 498. Wiele haseł dostępu do strony I ...................................................n........ 913 Skrypt 499. Wiele haseł dostępu do strony II...................................................n....... 914 Skrypt 500. Różne witryny w zależności od hasła dostępu..................................... 915 Skrypt 501. Logowanie użytkowników I ...................................................n............. 916 Skrypt 502. Logowanie użytkowników II ...................................................n............ 917 Skrypt 503. Logowanie uwzględniające adres IP użytkownika .............................. 919 Skrypt 504. Różne witryny w zależności od nazwy użytkownika........................... 920 Skrypt 505. Logowanie blokujące niektóre adresy IP ............................................. 921 Skorowidz...................................................o................................... 923 Rozdział 2. Aplety Graficzne napisy Skrypt 90. Napis pływający w lewo Wykorzystując język programowania Java, możemy napisać aplet, który będzie reali- zował efekt płynnego przewijania tekstu w poziomie. Tekst ten będzie mógł mieć do- wolną wielkość, kolor czy krój czcionki. Takie zadanie realizuje klasa (NQY5VTKPI przed- stawiona na listingu 90B. Aplet powinien zostać osadzony w kodzie HTML za pomocą znacznika #2. 6 przedstawionego na listingu 90A. W tym znaczniku powinny zostać uwzględnione następujące parametry:  VGZV — napis, który będzie przewijany, wartość domyślna: Brak parametru text! HQPVUKG — wielkość czcionki, wartość domyślna: 36. URGGFUVGR — liczba pikseli, o którą ma zostać przesunięty tekst w każdym ruchu, wartość domyślna: 1. Listing 90A. Kod HTML z zagnieżdżonym znacznikiem APPLET *6/. * # * # $1 ; #22. 6 EQFG(NQY5VTKPIENCUU VGZV2T[MđCFQY[VGMUV HQPVUKG URGGFUVGR YKFVJ JGKIJV #22. 6 $1 ; *6/. 152 505 praktycznych skryptów dla webmastera Listing 90B. Poziomy napis przesuwany w lewą stronę #RNGVRQEJQFKMUKæľMKUMT[RVÎYFNCYGDOCUVGTC  CWVQT/CTEKP.KUJVVROCTEKPNKUEQO KORQTVLCXCCYV KORQTVLCXCCRRNGV RWDNKE ENCUU(NQY5VTKPIGZVGPFU#RRNGVKORNGOGPVU4WPPCDNG ] KPVZ[URGGF5VGR KPVCRR9KFVJCRR*GKIJV KPVUVT9KFVJUVT*GKIJV 5VTKPIPCRKU (QPVHQPV6KOGU4QOCP +OCIGKOI )TCRJKEUI O DQQNGCPUVQRRGFHCNUG RWDNKEXQKFKPKV ] KH PCRKUIGV2CTCOGVGT VGZV PWNN PCRKU$TCMRCTCOGVTWVGZV 5VTKPIUVT(QPV5KG KPVHQPV5KG KH UVT(QPV5KGIGV2CTCOGVGT HQPVUKG PWNN UVT(QPV5KG VT[] HQPV5KG+PVGIGTRCTUG+PV UVT(QPV5KG _ ECVEJ ZEGRVKQPG ] HQPV5KG _ 5VTKPIUVT5RGGF5VGR KH UVT5RGGF5VGRIGV2CTCOGVGT URGGFUVGR PWNN UVT5RGGF5VGR VT[] URGGF5VGR/CVJCDU +PVGIGTRCTUG+PV UVT5RGGF5VGR _ ECVEJ ZEGRVKQPG ] URGGF5VGR _ CRR9KFVJIGV9KFVJ CRR*GKIJVIGV*GKIJV HQPV6KOGU4QOCPPGY(QPV 6KOGU4QOCP(QPV$1. HQPV5KG KOIETGCVG+OCIG CRR9KFVJCRR*GKIJV O KOIIGV)TCRJKEU I IGV)TCRJKEU I UGV(QPV HQPV6KOGU4QOCP (QPV/GVTKEUHOI IGV(QPV/GVTKEU UVT*GKIJVHOIGV*GKIJV Rozdział 2. ♦ Aplety 153 UVT9KFVJHOUVTKPI9KFVJ PCRKU 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

505 praktycznych skryptów dla webmastera
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: