Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 006716 18631722 na godz. na dobę w sumie
5+ (plus). Życie obfite w Szczęście, Humor, Pomoc, Nadzieję oraz Zdrowie - książka
5+ (plus). Życie obfite w Szczęście, Humor, Pomoc, Nadzieję oraz Zdrowie - książka
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1638-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Nowa religia?

Edward de Bono jest kultową postacią - tworzy ćwiczenia, które wyostrzają umysł 'The Times'

Edward de Bono zrewolucjonizował sposób, w jaki myślimy. Teraz zrewolucjonizuje sposób, w jaki żyjemy...

To książka prowokująca i skłaniająca do myślenia. Czy proponowana przez autora koncepcja jest całkowicie poważna, czy może rościć sobie prawo do stworzenia wytycznych nowej religii bliskiej buddyzmowi? A może autor puszcza do Ciebie oko i sprawdza, jak bardzo jesteś skłonny uwierzyć we wszystko, co mówią Ci autorytety? Opinię musisz wyrobić sobie samodzielnie.

Edward de Bono stworzył koncepcję myślenia lateralnego, niezbędnego uzupełnienia rozumowania logicznego (wertykalnego). Nie poprzestał jednak na opracowaniu techniki myślenia. Nie zostawił nas - głodomorów ciągłego rozwoju - bez odpowiedzi na pytanie, jak żyć, kiedy widzi się więcej i inaczej niż reszta świata. Autor proponuje nam całkowicie nowy sposób życia, oparty w całości na pozytywnym przekazie. 5+ (plus) zawiera zestaw zasad prowadzących prosto do spełnienia.

Wyobraź sobie szczęście jako wyuczony nawyk - podobnie jak stosowanie odpowiedniej diety. Od czasu do czasu może Ci się nie udać jej dotrzymać. Ale to nie znaczy, że powinieneś przestać próbować!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl 5+ (plus). flycie obfite w SzczŒ(cid:156)cie, Humor, Pomoc, NadziejŒ oraz Zdrowie Autor: Edward de Bono T‡umaczenie: Monika Raulinajtys ISBN: 978-83-246-1638-1 Tytu‡ orygina‡u: H+ (Plus) A New Religion?: How to Live Your Life Positively Through Happiness, Humour, Help, Hope, Health Format: 122x194, stron: 80 Nowa religia? (cid:149) Jak uczyni(cid:230) ze szczŒ(cid:156)cia stan naturalny, a nie wyj„tkowy? (cid:149) Dlaczego humor jest (cid:156)miertelnie powa¿n„ spraw„? (cid:149) Kiedy najbardziej pomagasz sobie? (cid:149) Na co zawsze warto mie(cid:230) nadziejŒ? (cid:149) Po co w‡a(cid:156)ciwie dbasz o zdrowie? Edward de Bono jest kultow„ postaci„ (cid:150) tworzy (cid:230)wiczenia, kt(cid:243)re wyostrzaj„ umys‡ (cid:132)The Times(cid:148) Edward de Bono zrewolucjonizowa‡ spos(cid:243)b, w jaki my(cid:156)limy. Teraz zrewolucjonizuje spos(cid:243)b, w jaki ¿yjemy(cid:133) To ksi„¿ka prowokuj„ca i sk‡aniaj„ca do my(cid:156)lenia. Czy proponowana przez autora koncepcja jest ca‡kowicie powa¿na, czy mo¿e ro(cid:156)ci(cid:230) sobie prawo do stworzenia wytycznych nowej religii bliskiej buddyzmowi? A mo¿e autor puszcza do Ciebie oko i sprawdza, jak bardzo jeste(cid:156) sk‡onny uwierzy(cid:230) we wszystko, co m(cid:243)wi„ Ci autorytety? OpiniŒ musisz wyrobi(cid:230) sobie samodzielnie. Edward de Bono stworzy‡ koncepcjŒ my(cid:156)lenia lateralnego, niezbŒdnego uzupe‡nienia rozumowania logicznego (wertykalnego). Nie poprzesta‡ jednak na opracowaniu techniki my(cid:156)lenia. Nie zostawi‡ nas (cid:150) g‡odomor(cid:243)w ci„g‡ego rozwoju (cid:150) bez odpowiedzi na pytanie, jak ¿y(cid:230), kiedy widzi siŒ wiŒcej i inaczej ni¿ reszta (cid:156)wiata. Autor proponuje nam ca‡kowicie nowy spos(cid:243)b ¿ycia, oparty w ca‡o(cid:156)ci na pozytywnym przekazie. 5+ (plus) zawiera zestaw zasad prowadz„cych prosto do spe‡nienia. Wyobra(cid:159) sobie szczŒ(cid:156)cie jako wyuczony nawyk (cid:150) podobnie jak stosowanie odpowiedniej diety. Od czasu do czasu mo¿e Ci siŒ nie uda(cid:230) jej dotrzyma(cid:230). Ale to nie znaczy, ¿e powiniene(cid:156) przesta(cid:230) pr(cid:243)bowa(cid:230)! 16 5+ (PLUS). ¿YCIE OBFITE W SZCZ}¥CIE 5+ jest: Pozytywny Twórczy Pomocny 5+ nie uwolni CiÚ od caïego zïa tego Ăwiata. Nie wy- starczy usiÈĂÊ w kÈcie i siÚ doskonaliÊ. Doskonalisz siÚ wyïÈcznie przez pomoc innym ludziom oraz ota- czajÈcemu Ăwiatu. PomagajÈc innym, pomagasz sobie. Na pustyni nie byïoby ĝadnych pustelników, gdyby nie ich rozmyĂla- nia, które ostatecznie sÈ pomocne dla innych. Istotna jest chÚÊ niesienia pomocy oraz wïoĝony w to wysiïek. Z czasem moĝe wystÈpiÊ koniecznoĂÊ udo- skonalenia efektywnoĂci Twojej pomocy. Kaĝdy „pluser” (co moĝe staÊ siÚ ogólnie przyjÚtym terminem okreĂlajÈcym tych, którzy znajÈ 5+) bÚ- dzie miaï wïasnÈ listÚ dziaïañ, które mogÈ pomóc innym. 5+ (PLUS). ¿YCIE OBFITE W SZCZ}¥CIE 17 Oceniasz siebie przez pryzmat tego, jak skutecznie pomogïeĂ innym. Mamy nacisk. Mamy postawÚ. Podejmujemy dzia- ïania. Nacisk na poszczególne kwestie prowadzi do rozwoju konkretnych postaw. Te kwestie zostaïy wy- szczególnione na kolejnych stronach ksiÈĝki i sta- nowiÈ czÚĂÊ zasad 5+. NastÚpnie wystÚpujÈ dziaïania. Nie ma grzechów, jak w przypadku innych religii. Ich miejsce zajmujÈ po- zytywne dziaïania. W miarÚ wykonywania dziaïañ powstaje poczucie dokonanych osiÈgniÚÊ, wzrost sa- mooceny oraz nawyku niesienia pomocy — w miejsce bycia egocentrycznym i pasywnym. Te pozytywne dziaïania zostaïy nazwane „ponami”. Ich rola i natura zostanÈ opisane w dalszej czÚĂci ksiÈĝki (patrz s. 44). 18 5+ (PLUS). ¿YCIE OBFITE W SZCZ}¥CIE Czïowiek+ 5+ oznacza Czïowiek+. „Plus” wskazuje na najlep- sze czy pozytywne aspekty czïowieczeñstwa. IstniejÈ równieĝ dobrze znane aspekty negatywne, takie jak strach, agresja, oszustwo itp. Istnieje na przykïad nienawiĂÊ. W ramach 5+ je- dynym, czego nienawidzisz, jest nienawiĂÊ sama w sobie. Podobnie jak nie ma wÈtpliwoĂci, ĝe ludzie mogÈ byÊ podli, nie ma teĝ wÈtpliwoĂci, ĝe ludzie mogÈ byÊ cudowni. Nacisk kïadzie siÚ na aspekty pozytywne. Nie oczekujemy, by ludzie byli udoskonalonymi ro- botami. WrÚcz przeciwnie, powinni byÊ nawet bar- dziej ludzcy — ale w pozytywny sposób. Z pewnoĂciÈ wystÈpiÈ potkniÚcia, poraĝki i przypadki zmniejszenia poziomu pozytywnej energii. Ale wciÈĝ jest nadzieja, ĝe negatywna faza dobiegnie koñca i pozytywne czynniki ponownie siÚ pojawiÈ. 5+ (PLUS). ¿YCIE OBFITE W SZCZ}¥CIE 19 SzczÚĂcie+ SzczÚĂcie równieĝ znajduje siÚ w centrum zaintere- sowania 5+. SzczÚĂcie musi byÊ zamierzonym na- wykiem, a nie wyïÈcznie uczuciem, które pojawia siÚ, kiedy wszystko jest idealne. Zbyt dïugo literatura propagowaïa myĂl, ĝe tragedia, katastrofa, rozpacz i udrÚka stanowiÈ sedno ĝycia. Wszystko inne byïo postrzegane jako trywialne i po- wierzchowne. W kaĝdym mieĂcie znajduje siÚ szpital, a w kaĝdym szpitalu znajduje siÚ ostry dyĝur, na który przywoĝone sÈ ofiary wypadków. SpotkaÊ moĝna tam udrÚkÚ, tragediÚ i rozpacz. Czy udajemy siÚ w takie miejsca, by siÚ rozerwaÊ, lub czy czerpiemy z nich wiedzÚ o ĝyciu? To prawda, ĝe nieszczÚĂcie jest waĝnÈ czÚĂciÈ ĝycia, ale podobnie jest ze szczÚĂciem. Media wydajÈ siÚ celebrowaÊ katastrofy, krytycyzm, przestÚpstwa i skandale, poniewaĝ jest to ïatwy sposób na zwró- cenie uwagi. Wzbudzenie zainteresowania szczÚ- Ăciem wymaga duĝo wiÚcej umiejÚtnoĂci. WyglÈda 20 5+ (PLUS). ¿YCIE OBFITE W SZCZ}¥CIE równieĝ na to, ĝe media, i sïusznie, uwaĝajÈ siÚ za sumienie spoïeczeñstwa, które powinno piÚtnowaÊ wady i poraĝki. ByÊ moĝe powinien istnieÊ „wskaěnik poziomu szczÚ- Ăcia” dla filmów. Byïyby filmy SS, a nawet SSSS. Wi- dzowie wiedzieliby z góry, czy idÈ obejrzeÊ strzelani- nÚ, czy neurotyczny balet emocji. WiÚcej jest prawdy w szczÚĂciu niĝ w rozpaczy. SzczÚĂcie nie jest tylko brakiem bólu i cierpienia. Podobnie jak musimy ceniÊ rzeczy i byÊ bardziej wyczulonymi na punkcie wartoĂci, musimy równieĝ wspieraÊ szczÚĂcie w zamierzony sposób, na przykïad przez wyszukiwanie rzeczy, które nas uszczÚĂliwiajÈ. Sposób myĂlenia ma ogromny wpïyw na szczÚĂcie, poniewaĝ dziÚki niemu przejmujemy kontrolÚ nad naszym ĝyciem, zamiast byÊ jak spïawik w strumie- niu popychany przez prÈdy. Sposób myĂlenia moĝe zmieniÊ sposób postrzegania, który z kolei kontro- luje nasze emocje. Sposób myĂlenia moĝe dostarczyÊ nam sposobów dziaïania i rozwiÈzywania problemów. Sposób myĂlenia moĝe pozwoliÊ nam zrozumieÊ 5+ (PLUS). ¿YCIE OBFITE W SZCZ}¥CIE 21 innych ludzi i porozumieÊ siÚ z nimi. Udowodniono, ĝe myĂlenie istotnie obniĝa wskaěnik przestÚpczo- Ăci wĂród mïodych ludzi. CoRT stanowi skrót od angielskiego zwrotu ozna- czajÈcego Zbiór Badañ Kognitywnych (ang. Cognitive Research Trust). Jest to program zajÚÊ z zakresu my- Ălenia, który jest wykorzystywany w wielu szkoïach na caïym Ăwiecie. ZajÚcia majÈ na celu poszerzanie i wzbogacanie percepcji. Moĝna przyswoiÊ i wyko- rzystaÊ bardzo proste narzÚdzia, które z czasem wejdÈ w nawyk. Na przykïad OPV (Zdanie Innych Ludzi, ang. Other People’s View) rozmyĂlnie zachÚca do odkrycia sposobu myĂlenia drugiej osoby. Kiedy to nastÈpi, wiele konfliktów po prostu znika. Metoda C S (Konsekwencja i PowtarzalnoĂÊ, ang. Consequ- ence Sequel) zachÚca do przeanalizowania natych- miastowych krótko-, Ărednio- i dïugoterminowych konsekwencji okreĂlonego wyboru czy dziaïania. Celowe dziaïanie jest zdecydowanie czymĂ innym niĝ wiara w to, ĝe tak siÚ robi. Grupa menedĝerów wysokiego szczebla zostaïa poproszona o ocenÚ ja- kiejĂ sugestii. OsiemdziesiÈt szeĂÊ procent oceniïo jÈ pozytywnie. Ta sama grupa zostaïa póěniej popro- szona o zastosowanie metody C S. Odsetek osób 22 5+ (PLUS). ¿YCIE OBFITE W SZCZ}¥CIE oceniajÈcych sugestiÚ pozytywnie spadï do 15 pro- cent. Kaĝdy z tych menedĝerów twierdziï jednak, ĝe jego praca wymaga ciÈgïej analizy skutków. SzczÚĂcie jest istotnie powiÈzane z oczekiwaniami. Oczekujemy, ĝe Ăwiat i inni ludzie powinni nas trak- towaÊ w okreĂlony sposób — gdy jest inaczej, czu- jemy siÚ nieszczÚĂliwi. Oczekujemy, ĝe coĂ osiÈ- gniemy, i czujemy siÚ nieszczÚĂliwi, gdy okazuje siÚ, ĝe brakuje nam talentu lub nie pozwalajÈ nam na to okolicznoĂci. SzczÚĂcie powinno byÊ stanem naturalnym, a nie- szczÚĂcie wyïÈcznie stanem przejĂciowym, podobnie jak przeziÚbienie czy ból gïowy sÈ stanem przej- Ăciowym w stosunku do Twojego naturalnego sta- nu zdrowia. Dostosowanie i zmiana JeĂli nauczysz siÚ dostosowywaÊ do bieĝÈcej sytuacji, moĝesz byÊ dziÚki temu szczÚĂliwszy. Brak umie- jÚtnoĂci dostosowania siÚ nie przynosi ĝadnych ko- rzyĂci. 5+ (PLUS). ¿YCIE OBFITE W SZCZ}¥CIE 23 Moĝna twierdziÊ, ĝe jeĂli zbyt mocno przystosujesz siÚ do sytuacji, nie bÚdziesz staraï siÚ jej zmieniÊ. Jednak zaïoĝenie, ĝe dostosowanie i zmiana sÈ prze- ciwieñstwami, jest bïÚdne. Moĝesz siÚ dostosowaÊ i jednoczeĂnie wciÈĝ próbowaÊ dokonaÊ zmian. Mo- tywacja do tego, by coĂ zmieniÊ, nie musi przysparzaÊ Ci nieszczÚĂcia, a jedynie chÚci do zmiany i ulep- szania sytuacji. „Prototyp prawdy” jest tym, co uwaĝamy za praw- dziwe tak dïugo, jak staramy siÚ to zmieniÊ. SzczÚĂcie zaleĝy od uwagi. JeĂli nabierzemy nawyku koncentrowania uwagi na aspektach negatywnych, prawdopodobnie nie bÚdziemy szczÚĂliwi. JeĂli na- uczymy siÚ koncentrowaÊ na aspektach pozytyw- nych, moĝemy byÊ bardziej szczÚĂliwi. Pewna mïoda kobieta urodziïa siÚ bez nóg, a mimo to wydaje siÚ szczÚĂliwa. Bierze udziaï w zawodach lekkoatletycz- nych i pracuje jako modelka na wybiegu. Rzeczy wkoïo nas zwykle przykuwajÈ naszÈ uwagÚ. JeĂli rozwiniemy w sobie umiejÚtnoĂÊ „kierowania” naszej uwagi tam, gdzie chcemy, ïatwiej nabierzemy nawyku bycia szczÚĂliwym.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

5+ (plus). Życie obfite w Szczęście, Humor, Pomoc, Nadzieję oraz Zdrowie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: