Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00216 015903 17222432 na godz. na dobę w sumie
6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF - ebook/pdf
6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3914-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 '6 etapów sprawnego przejścia na MSR/MSSF' to publikacja w pigułce zawierająca omówienie najważniejszych zagadnień związanych z przejściem z UoR na MSR/MSSF. Poszczególne etapy obejmują: 
Etap 1: Ustal nowe zasady rachunkowości, 
Etap 2: Ustal zakres korzystania ze zwolnień od retrospektywnego stosowania standardów, 
Etap 3: Określ datę przejścia na MSSF, 
Etap 4: Sporządź sprawozdanie ze stanu początkowego sytuacji finansowej na datę przejścia na MSSF, 
Etap 5: Sporządź sprawozdanie finansowego za okres porównywalny, 
Etap 6: Sporządź pierwsze sprawozdanie finansowe zgodnie MSSF.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marcin Krupa biegły rewident, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie wieloletniej pracy w firmach audytorskich. Posiada bogatą praktykę w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z regulacjami MSR/MSSF, a także regulacjami krajowymi. Od kilku lat nadzoruje całość prac związanych z funkcjonowaniem i realizacją projektów z zakresu audytu finansowego. Specjalista w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, przekształcania sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. Ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, a także autor licznych artykułów i opracowań. Sprawdź nasze publikacje na: 6 ETAPÓW SPRAWNEGO PRZEJŚCIA Z UOR NA MSSF PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK PRZEJŚĆ NA MSSF I BEZPIECZNIE JE STOSOWAĆ UOM59 Cena 89 zł BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA 6 ETAPÓW SPRAWNEGO PRZEJŚCIA Z UOR NA MSSF PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK PRZEJŚĆ NA MSSF I BEZPIECZNIE JE STOSOWAĆ BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Redaktor prowadzący: Lidia Pogodzińska Autor: Marcin Krupa Korekta: Zespół Skład i łamanie: Norbert Bogajczyk, Raster studio Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller Druk sp. z o.o. Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. ISBN: 978-83-269-3914-3 Nakład: 200 egz. Wydawca: Natalia Gowin „Oficyna Prawa Polskiego” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Dystrybucja: tel.: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl Publikacja „6 etapów sprawnego przejścia na MSSF” chroniona jest prawem au torskim. Prze- druk opublikowanych materiałów, bez zgody wydawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobo- we będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w War- szawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marke- tingowych – przesyłania materia łów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobro- wolne. Zapew niamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. SPIS TREŚCI Wstęp ........................................................................................................................................... 5 Rozdział 1. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy ................................................................ Dostosowanie dotychczas stosowanych zasad .............................................................. Pierwsze sprawozdanie zgodne z MSSF .......................................................................... Etapy – algorytm działania ................................................................................................ Kluczowe daty i zasady procesu ....................................................................................... Zwolnienia ze stosowania zasad MSSF ............................................................................ Zwolnienia o charakterze fakultatywnym ...................................................................... Umowy ubezpieczeniowe .................................................................................................. Leasing ................................................................................................................................... Różnice z tytułu przeliczenia walut obcych ................................................................... Inwestycje w jednostkach zależnych ................................................................................ Aktywa i zobowiązania jednostek zależnych ................................................................. Wartość godziwa lub przeszacowanie do zakładanego kosztu ...................................................................................................... Zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji .......................................................... Aktywa finansowe lub wartości niematerialne ujmowane zgodnie z KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane ................................................................... Zwolnienia o charakterze obligatoryjnym ...................................................................... Rozdział 2. Wybrane zagadnienia MSR/MSSF – porównanie z UoR ................................ Rzeczowe aktywa trwałe .................................................................................................... Wartości niematerialne ....................................................................................................... Zapasy ................................................................................................................................... Płatności w formie akcji ...................................................................................................... Świadczenia pracownicze .................................................................................................. Szacunki księgowe ............................................................................................................... 7 7 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 22 27 28 29 29 33 38 39 46 49 Instrumenty finansowe ...................................................................................................... Złożone instrumenty finansowe ....................................................................................... Klasyfikacja poprzednio ujętych instrumentów finansowych .................................... Wycena w wartości godziwej ............................................................................................ Usuwanie ze sprawozdania z sytuacji finansowej aktywów i zobowiązań finansowych ......................................................................................................................... Rachunkowość zabezpieczeń ............................................................................................ Połączenia jednostek ........................................................................................................... Rozdział 3. Układ i treść pierwszego sprawozdania finansowego ................................... Sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej ............................................................. Sprawozdane z całkowitych dochodów ........................................................................... Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................................................. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ..................................................................... Zakres ujawnień do pierwszego sprawozdania finansowego ..................................... Rozdział 4. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości ............................................... 51 53 54 54 55 55 57 64 65 67 69 70 71 73 4 6 etapów sprawnego przejścia z UoR na MSSF WSTĘP Dynamiczny rozwój rynków kapitałowych, ich globalizacja, płynność funkcjono- wania struktur i grup międzynarodowych, a także rozwój i ekspansja polskich kon- cernów powodują coroczne zwiększanie się liczby podmiotów, które rozpoczynają prezentację sytuacji finansowej w ujęciu jednostki i grupy kapitałowej na podstawie regulacji międzynarodowych. Zgodnie z regulacją ustawy o rachunkowości istnieje nakaz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań podmiotów dopuszczonych do obrotu publicznego zgodnie z regulacjami MSSF. Jednostki te mogą ponadto fakultatywnie rozszerzać ten obowiązek na pozostałe podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej. Prawo do sporządzania sprawo- zdań finansowych zgodnie z MSSF przysługuje również podmiotom ubiegającym się, zamierzającym się ubiegać oraz dopuszczonym do obrotu publicznego, sporzą- dzającym sprawozdania finansowe inne niż skonsolidowane. Dla jednostek, które przechodzą na MSR, mostem łączącym dotychczas stoso- wane zasady rachunkowości oraz nowe regulacje jest MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy. Ustanawia on wymogi formalne oraz definiuje zasady dotyczące spo- rządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami MSSF po raz pierwszy. 5 ZASTOSOWANIE MSSF PO RAZ PIERWSZY Dostosowanie dotychczas stosowanych zasad Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, ich treść i zakres, stanowić mogą źródło prawa dla podmiotów stosujących regulacje ustawy o rachunkowości (dalej: UoR), wyłącznie wówczas gdy spełnione zostały warunki przewidziane dla ich stosowania. Zgodnie z art. 55 ustawy o rachunkowości skonsolidowane sprawozdania finan- sowe emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, oraz banków, sporządza się zgodnie z MSSF. Ponadto prawo wyboru w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z regulacjami MSSF ustawa rozszerza na: − skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościo- wych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego; − skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek dominujących niższe- go szczebla, wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF; − sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczo- nych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopusz- czenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego; − sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF. Ważne Decyzję w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF podejmuje organ zatwierdzający jednostki dominującej. Ustawa nie precyzuje okresu, w jakim jednostka zobligowana jest ziścić zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na jednym 7 z rynków regulowanych, co w praktyce może oznaczać możliwość stosowania zasad MSSF pomimo faktu, iż ustawa nie daje w tym zakresie jasnych wskazówek. Rozporządzenie 1606/2002 jest kluczowe z punktu widzenia zasad rachunkowo- ści w Polsce. Przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej skutkowało bowiem koniecznością przyjęcia wielu regulacji, w tym między innymi rozporządzenia w sprawie zasad stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Przy- toczony zapis ustawy stanowi implementację regulacji rozporządzenia 1606/2002 na grunt krajowy, dając w efekcie ograniczoną możliwość stosowania regulacji międzynarodowych. Jest to szczególnie istotne dla podmiotów, które już znajdują się na rynku regulowanym. W ich przypadku każda działalność akwizycyjna pole- gająca na nabyciu udziałów bądź akcji w innym podmiocie powinna być rozpatry- wana pod kątem konsekwencji bilansowych, jakie może zrodzić powstanie grupy kapitałowej. Immanentnym bowiem skutkiem powstania grupy kapitałowej jest obowiązek sporządzenia najbliższego raportu okresowego po jej powstaniu, zgodnie z regulacjami MSSF i koniecznością przekształcenia – na zgodne z MSR – danych wejściowych spółek tworzących grupę. Konieczne jest jednak stwierdzenie, iż pomimo faktu, że stosowanie zasad MSSF w Polsce dla podmiotów innych niż wymienione jest zabronione, ustawa dopuszcza na mocy art. 10 ust. 3 możliwość ich stosowania w przypadku zagadnień, które nie są uregulowane zarówno w ustawie, jak i w Krajowych Standardach Rachunkowości (KSR). Nie jest to jednak nakaz, lecz jedynie prawo. Ustawa jest aktem prawnym konstytuującym funkcjonowanie rachunkowości w Polsce i stanowi również podstawę sprawozdawczości finansowej zgodnej z re- gulacjami MSSF. Ustawa reguluje (art. 10 ust. 3 UoR) – analogicznie jak w przypadku stosujących ustawę – hierarchię prawa dla podmiotów stosujących regulację MSR. Według z art. 2 ust. 3 UoR jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie roz- porządzeń Komisji Europejskiej (dalej: MSR) stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. O ile w przypadku art. 10 ust. 3 UoR ustawodawca wprowadza możliwość fakul- tatywnego stosowania regulacji MSR, o tyle w przypadku podmiotów stosujących regulacje MSR w zakresie nieuregulowanym w ustawie istnieje obowiązek stoso- wania regulacji wprost z ustawy. Ważne Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jednostki, które mają prawo lub obowiązek spo- rządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSR, mogą to czynić wyłącznie w zakresie, w jakim regulacje te zostały ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 8 6 etapów sprawnego przejścia z UoR na MSSF
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: