Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00552 013615 17897355 na godz. na dobę w sumie
802.11. Bezpieczeństwo - książka
802.11. Bezpieczeństwo - książka
Autor: , Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-412-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci bezprzewodowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sieci bezprzewodowe otwierają nowe możliwości dla wszystkich użytkowników i odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu. Najpopularniejszy protokół sieci WLAN -- 802.11 -- zmienia całkowicie sposób postrzegania tradycyjnych sieci lokalnych.

Sieci bezprzewodowe stanowią poważne wyzwanie zarówno dla użytkowników, jak i administratorów. Brak zabezpieczeń fizycznych, dostęp do darmowych narzędzi, które można wykorzystać do przeprowadzenia ataku, a także możliwość monitorowania ruchu sieciowego bez ryzyka wykrycia przez administratora sprawiają, że sieci bezprzewodowe stanowią łatwy cel ataku dla hakerów. Oznacza to konieczność dokładnego zabezpieczenia każdego elementu sieci w celu zapewnienia ochrony danych.

W niniejszej książce znajdują się podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Poznasz sposób działania sieci w standardzie 802.11 oraz ich słabe punkty. Bardzo ważną kwestią jest zrozumienie typowych metod włamań oraz najważniejszych zagrożeń związanych z wdrażaniem sieci bezprzewodowych.

Książka '802.11. Bezpieczeństwo' zawiera praktyczne rozwiązania dla wszystkich podstawowych komponentów sieci bezprzewodowych. Książka prezentuje też najlepsze aplikacje do zabezpieczania różnych systemów operacyjnych, omówiono użytkowanie sieci bezprzewodowych pod kontrolą Linuksa, FreeBSD, Mac OS X i Windows

W książce omawiane są również bardziej zaawansowane tematy, takie jak:

Książka '802.11. Bezpieczeństwo' jest przeznaczona dla wszystkich osób zajmujących się wdrażaniem sieci bezprzewodowych. Prezentuje teorię oraz praktyczne przykłady pozwalające zabezpieczyć zarówno sieć, jak i cenne dane.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 802.11. Bezpieczeñstwo Autorzy: Bruce Potter, Bob Fleck T³umaczenie: Marcin Jêdrysiak ISBN: 83-7361-412-5 Tytu³ orygina³u: 802.11 Security Format: B5, stron: 215 Sieci bezprzewodowe otwieraj¹ nowe mo¿liwoġci dla wszystkich u¿ytkowników i odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê w naszym ¿yciu. Najpopularniejszy protokó³ sieci WLAN — 802.11 — zmienia ca³kowicie sposób postrzegania tradycyjnych sieci lokalnych. Sieci bezprzewodowe stanowi¹ powa¿ne wyzwanie zarówno dla u¿ytkowników, jak i administratorów. Brak zabezpieczeñ fizycznych, dostêp do darmowych narzêdzi, które mo¿na wykorzystaæ do przeprowadzenia ataku, a tak¿e mo¿liwoġæ monitorowania ruchu sieciowego bez ryzyka wykrycia przez administratora sprawiaj¹, ¿e sieci bezprzewodowe stanowi¹ ³atwy cel ataku dla hakerów. Oznacza to koniecznoġæ dok³adnego zabezpieczenia ka¿dego elementu sieci w celu zapewnienia ochrony danych. W niniejszej ksi¹¿ce znajduj¹ siê podstawowe informacje na temat bezpieczeñstwa sieci bezprzewodowych. Poznasz sposób dzia³ania sieci w standardzie 802.11 oraz ich s³abe punkty. Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest zrozumienie typowych metod w³amañ oraz najwa¿niejszych zagro¿eñ zwi¹zanych z wdra¿aniem sieci bezprzewodowych. Ksi¹¿ka „802.11. Bezpieczeñstwo” zawiera praktyczne rozwi¹zania dla wszystkich podstawowych komponentów sieci bezprzewodowych. Ksi¹¿ka prezentuje te¿ najlepsze aplikacje do zabezpieczania ró¿nych systemów operacyjnych, omówiono u¿ytkowanie sieci bezprzewodowych pod kontrol¹ Linuksa, FreeBSD, Mac OS X i Windows W ksi¹¿ce omawiane s¹ równie¿ bardziej zaawansowane tematy, takie jak: • zabezpieczanie punktów dostêpowych, • bezpieczeñstwo bramy, • konfigurowanie zabezpieczeñ dla stacji roboczych Linux, OpenBSD, FreeBSD, Mac OS X i Windows, • monitorowanie SNMP, • ataki DoS i próby ataków socjotechnicznych, • konfiguracja sieci VPN i protoko³u 802.1x s³u¿¹cego do uwierzytelniania i autoryzacji u¿ytkowników. Ksi¹¿ka „802.11. Bezpieczeñstwo” jest przeznaczona dla wszystkich osób zajmuj¹cych siê wdra¿aniem sieci bezprzewodowych. Prezentuje teoriê oraz praktyczne przyk³ady pozwalaj¹ce zabezpieczyæ zarówno sieæ, jak i cenne dane. Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z.................... ......7 Część I Podstawy bezpieczeństwa sieci 802.11 ..................................15 Rozdział 1. Świat bez kabli...................................................z......................................17 Technologie bezprzewodowe ................................................... ................................................... ........18 Transmisja radiowa ................................................... ................................................... .........................19 Problemy z bezpieczeństwem ................................................... ..........................................................21 Standard 802.11 ................................................... ................................................... ................................23 Struktura warstwy 802.11 MAC................................................... .......................................................27 WEP................................................. ................................................... ......................................................28 Problemy związane z WEP ................................................... ................................................... ............30 Czy sytuacja jest beznadziejna?................................................... ........................................................31 Rozdział 2. Ataki i zagrożenia...................................................z.................................33 Przykładowa sieć ................................................... ................................................... .............................33 Ataki DoS ................................................... ................................................... ..........................................34 Ataki za pośrednictwem człowieka................................................... .................................................40 Niewłaściwe użycie ................................................... ................................................... .........................42 Ryzyko związane z sieciami bezprzewodowymi................................................... ..........................43 Wiedza pomaga zwyciężać ................................................... ................................................... ............45 Część II Bezpieczeństwo stacji bezprzewodowych............................47 Rozdział 3. Zabezpieczanie stacji bezprzewodowych ............................................49 Bezpieczeństwo klienta — cele................................................... .........................................................49 Kontrola zabezpieczeń i dzienników ................................................... ..............................................53 Instalacja aktualizacji................................................... ................................................... .......................53 4 Spis treści Rozdział 4. Zabezpieczanie systemu FreeBSD ...................................................z......55 Konfiguracja klienta FreeBSD ................................................... ...........................................................55 Rozdział 5. Zabezpieczanie systemu Linux ...................................................z...........71 Konfiguracja klienta linuksowego ................................................... ...................................................71 Konfiguracja jądra ................................................... ................................................... ...........................72 Ochrona systemu operacyjnego ................................................... .......................................................80 Kontrola zabezpieczeń i dzienników ................................................... ..............................................84 Bezpieczna komunikacja................................ ................................................... ....................................86 Rozdział 6. Zabezpieczanie systemu OpenBSD ...................................................z....87 Konfiguracja klienta OpenBSD................................................... .........................................................87 Konfiguracja jądra ................................................... ................................................... ...........................88 Ochrona systemu operacyjnego ................................................... .......................................................94 Kontrola zabezpieczeń i dzienników ................................................... ..............................................96 Rozdział 7. Zabezpieczanie systemu Mac OS X...................................................z...97 Konfiguracja klienta Mac OS X........................... ................................................... ..............................97 Ochrona systemu operacyjnego ................................................... .....................................................100 Kontrola zabezpieczeń i dzienników ................................................... ............................................106 Rozdział 8. Zabezpieczanie systemu Windows...................................................z...107 Konfiguracja klienta Windows ................................................... .......................................................107 Ochrona systemu operacyjnego ................................................... .....................................................107 Kontrola zabezpieczeń i dzienników ................................................... ............................................109 Bezpieczna komunikacja................................ ................................................... ..................................109 Część III Bezpieczeństwo punktu dostępowego ...............................111 Rozdział 9. Konfigurowanie punktu dostępowego................................................113 Ogólne bezpieczeństwo punktu dostępowego ................................................... ............................114 Konfigurowanie punktu dostępowego w systemie Linux................................................... .........121 Konfigurowanie punktu dostępowego w systemie FreeBSD................................................... ....125 Konfigurowanie punktu dostępowego w systemie OpenBSD................................................... ..127 Następny krok — brama ................................................... ................................................... ..............132 Spis treści 5 Część IV Bezpieczeństwo bramy ...................................................d......133 Rozdział 10. Zabezpieczanie bramy ...................................................z......................135 Architektura bramy ................................................... ................................................... .......................135 Bezpieczna instalacja ................................................... ................................................... .....................138 Tworzenie reguł firewalla ................................................... ................................................... ............138 Kontrola zabezpieczeń ................................................... ................................................... ..................139 Rozdział 11. Tworzenie bramy w systemie Linux.................................................141 Planowanie struktury sieci................................................... ..............................................................141 Tworzenie bramy................................................... ................................................... ...........................143 Konfiguracja interfejsów sieciowych ................................................... .............................................144 Tworzenie reguł firewalla ................................................... ................................................... ............146 Filtrowanie adresów MAC................................................... ................................................... ...........152 DHCP................................................... ................................................... ...............................................153 DNS................................................... ................................................... ..................................................154 Statyczne wpisy ARP ................................................... ................................................... ....................155 Kontrola zabezpieczeń i dzienników ................................................... ............................................155 Podsumowanie................................................... ................................................... ...............................155 Rozdział 12. Tworzenie bramy w systemie FreeBSD............................................157 Tworzenie bramy................................................... ................................................... ...........................157 Tworzenie reguł firewalla ................................................... ................................................... ............160 Ograniczanie przepustowości................................................... .........................................................163 DHCP................................................... ................................................... ...............................................164 DNS................................................... ................................................... ..................................................165 Statyczne wpisy ARP ................................................... ................................................... ....................166 Kontrola zabezpieczeń i dzienników ................................................... ............................................166 Rozdział 13. Tworzenie bramy w systemie OpenBSD..........................................167 Tworzenie bramy................................................... ................................................... ...........................167 Tworzenie reguł firewalla ................................................... ................................................... ............170 Ograniczanie przepustowości................................................... .........................................................174 DHCP................................................... ................................................... ...............................................176 DNS................................................... ................................................... ..................................................176 Statyczne wpisy ARP ................................................... ................................................... ....................177 Kontrola zabezpieczeń i dzienników ................................................... ............................................177 6 Spis treści Rozdział 14. Uwierzytelnianie i szyfrowanie ...................................................z.....179 Portale................................................... ................................................... ..............................................179 Wirtualne sieci prywatne IPsec ................................................... ......................................................181 802.1x ................................................... ................................................... ...............................................189 Rozdział 15. Łączenie wszystkich elementów...................................................z.....197 Elementy spójnego systemu................................................... ................................................... .........197 Wiedza użytkownika ................................................... ................................................... ....................198 Spojrzenie w przyszłość................................................... ................................................... ................199 Dodatki...................................................d..................................................201 Skorowidz ...................................................z...................................................z..............203 Zabezpieczanie systemu Linux Komputery pracujące w sieci bezprzewodowej są narażone na ataki wszystkich znajdu- jących się w pobliżu użytkowników. Dzieje się tak, gdyż w przeciwieństwie do sieci przewodowych nie istnieją żadne fizyczne ograniczenia dostępu, co znacznie zwiększa zagrożenie hosta. Linux jest potężnym i złożonym systemem operacyjnym. Prawidłowa konfiguracja tego systemu pozwoli zabezpieczyć komputer przed wieloma atakami ha- kerów. Należy jednak pamiętać, że źle skonfigurowany system linuksowy może stać się potężną bronią w ręku włamywacza. Konfiguracja klienta linuksowego Obsługa urządzeń bezprzewodowych w Linuksie znacznie się poprawiła w ciągu ostat- nich kilku lat. Jeszcze do niedawna FreeBSD był zalecanym system dla sieci WLAN, ale zmiany dokonane przez programistów sprawiły, że Linux stał się świetnym narzędziem do obsługi sieci 802.11. Linux pozwala na użycie wielu typowych kart 802.11b, a więk- szość producentów urządzeń 802.11a i 802.11g projektuje sterowniki dla tego systemu równolegle do sterowników dla Windows. Inni producenci dostarczają zmodyfikowane wersje Linuksa z wbudowaną obsługą sieci bezprzewodow ych. Jeżeli nie wspomniano inaczej, wszystkie przykłady przedstawione w tym rozdziale od- noszą się do systemu RedHat Linux 7.2 z jądrem 2.4.18. Oczywiście możliwe jest użycie tych przykładów w innych dystrybucjach Linuksa, ale zwykle wymaga to dokonania małych zmian w skryptach lub położeniu plików. Więcej informacji na temat dystrybucji RedHat można znaleźć pod adresem http://www.redhat.com, natomiast informacje o jądrze 2.4.18 umieszczono pod adresem http://www.kernel.org. 72 Rozdział 5. Zabezpieczanie systemu Linux Konfiguracja jądra Aby możliwe było bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowej, należy zapewnić prawidłową konfigurację hosta. Podstawą bezpieczeństwa każdego komputera jest sta- bilna i dobrze zaplanowana konfiguracja jądra. Wprowadzane zabezpieczenia jądra mu- szą być zgodne z zasadą najmniejszego przywileju. Zasada ta mówi, że użytkownik lub system powinny otrzymać tylko te przywileje i uprawnienia, które są niezbędne do wy- konywania określonych zadań. Oznacza to konieczność usunięcia z jądra wszystkich niepotrzebnych opcji konfiguracji; na przykład, jeżeli w komputerze nie ma żadnych urządzeń SCSI, należy usunąć z konfiguracji jądra wszystk ie sterowniki SCSI. Konfiguracja jądra z obsługą sieci bezprzewodowych Zanim możliwe będzie użycie bezprzewodowych kart sieciowych, należy skompilo- wać jądro z odpowiednimi opcjami. Proces kompilacji jądra Linuksa wykracza jednak poza zakres niniejszej książki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku /usr/src/linux-2.4/README w komputerze z Linuksem lub pod adresem http://www. tldp.org/HOWTO/Kernel-HOWTO.html. Jądro należy skonfigurować i skompilować z jak najmniejszym zestawem opcji. Po uzyskaniu okrojonego jądra można wykonać procedu- ry przedstawione w dalszej części tego rozdziału. Istnieje wiele sposobów konfiguracji jądra. Niezależnie od tego, czy używane są metody make menuconfig, make xconfig czy też po prostu make config, wszystkie zmiany zostają zapisane w pliku konfiguracyjnym, który znajduje się zwykle w /usr/src/linux-2.4/configs/ kernel-[ver].config. Opisane w niniejszym rozdziale opcje stanowią dyrektywy umiesz- czone w tym pliku. Sposób wprowadzania tych opcji do pliku jest zależny od Czytel- nika; możliwa jest zarówno bezpośrednia edycja pliku konfiguracyjnego, jak i użycie skryptów make *_config. Bezprzewodowe karty sieciowe są zwykle montowane w wewnętrznym złączu PCI lub w gnieździe PCMCIA (karta PC). Pierwszym krokiem będzie wybranie typu interfejsu. Obsługa złączy PCI została już prawdopodobnie skompilowana w jądrze, a włączenie odpowiednich funkcji odbywa się za pomocą następują cego polecenia: CONFIG_PCI=y Jądro Linuksa zapewnia obsługę bezprzewodowych kart PCI wielu producentów, włącznie z urządzeniami firm Lucent, Cisco i Linksys. W dokumentacji jądra można znaleźć informacje dotyczące sposobu włączenia obsługi konkretnego modelu karty. Karty PCMCIA mogą być obsługiwane na wiele sposobów. W przypadku jądra 2.4 naj- prostszym sposobem będzie zainstalowanie pakietu do obsługi bezprzewodowych kart PC o nazwie pcmcia-cs, który jest dostępny pod adresem http://pcmcia-cs.sourceforge.net/. Aby możliwe było użycie tego pakietu, należy włączyć obsługę ładowanych modułów i wyłączyć macierzystą obsługę kart PC: Konfiguracja jądra CONFIG_MODULES=y CONFIG_CARDBUS=y 73 Kolejnym krokiem jest włączenie obsługi sieci bezprzewodowych (funkcja ta jest znana również jako „non-hamradio”): CONFIG_NET_RADIO=y W tym momencie należy skonfigurować i zainstalować jądro. Za obsługę wszystkich niezbędnych funkcji będzie odpowiedzialny pakiet pcmcia-cs. Większość dystrybucji Linuksa zawiera wstępnie skompilowane moduły pcmcia-cs. Ich użycie nie powinno sprawiać żadnych większych problemów. Jeżeli jednak konieczne jest samodzielne skompilowanie pakietu pcmcia-cs, można wykonać poniższą procedurę. Ze strony http://pcmcia-cs.sourceforge.net/ należy pobrać kod źródłowy pakietu. Uzyskany plik należy rozpakować w katalogu, który zawiera katalog główny kodu źródłowego Linuksa (zwykle /usr/src). Przejście do tego katalogu i wpisanie polecenia make config spowoduje rozpoczęcie kompilacji, podczas której wy świetlane będą następujące pytania: Alternate target install category? Możliwe jest podanie alternatywnego miejsca, w który m znajduje się kod źródłowy Linuksa. Domyślnie jest to katalog /usr/src/linux. Build trusting versions of card utilites? Zwykle narzędzia tworzone w tym pakiecie muszą być u ruchamiane przez użytkownika root, który może dokonać zmian w konfigur acji karty. Wybranie tej opcji pozwala na modyfikację konfiguracji przez dowol nego użytkownika. Należy się jednak zastanowić, czy będzie to bezpiecz ne. Include 32-bit (CardBus card support)? Jeżeli posiadane urządzenie pracuje w standardzie CardBus, konieczne jest włączenie tej funkcji. Jej użycie nie powinno jednak sprawiać ż adnych problemów nawet w przypadku, gdy używana karta nie jest typu CardBus. Include PnP BIOS resource checking? Dzięki kontroli zasobów BIOS-u PnP, jaka jest wykonywana przez pakiet pcmcia-cs, możliwe jest uniknięcie konfliktów zasobów. Opcja ta może jednak spowodować pewne problemy w przypadku niektórych komputerów. D ecyzję o jej włączeniu należy więc podjąć w zależności od posiadanego sprzęt u. Module install directory? W razie potrzeby możliwe jest podanie alternatywnego katalogu dla modułu. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania należy wydać polecenia make all i make install. Przejrzenie pliku /etc/pcmcia pozwoli ustalić, czy konieczne jest dokonanie 74 Rozdział 5. Zabezpieczanie systemu Linux dodatkowych zmian dla posiadanego urządzenia. Ostatnim krokiem będzie zrestarto- wanie komputera i sprawdzenie, czy karta jest rozpoznawana przez hosta. Konfiguracja zabezpieczeń jądra Jeżeli urządzenia bezprzewodowe działają poprawnie, należy dodać do jądra wymagane opcje zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane prze z inne narzędzia klienta. Firewall stanowi podstawową linię obrony przeciwko atakom sieciowym. Odgrywa to szczególną rolę w przypadku sieci bezprzewodowych. Systemy klienckie korzystające z tego samego punktu dostępowego nie mają zwykle żadnego mechanizmu kontroli do- stępu na poziomie sieci, który zapobiegałby ich komunikacji. Oznacza to, że zabezpie- czenia przeciwko atakom złośliwych użytkowników bezprzewodowych należy włączyć bezpośrednio w systemie klienta. Linux zapewnia elastyczny mechanizm firewalla o nazwie Netfilter. Jest on zaimple- mentowany w jądrze i kontrolowany za pomocą programu o nazwie iptables. Wcześniej- sze wersje Linuksa (2.2 i starsze) korzystały z firewalla IPFW, który był zarządzany za pomocą programów ipfwadmin i ipchains. Wszystkie te narzędzia zostały jednak usunięte z nowszych wersji systemu. W tym rozdziale skoncentrujemy się wyłącznie na opisie firewalla Netfilter i programu iptables, które wspólnie zapewniają zabezpieczenia klienta. Informacje dotyczące bardziej skomplikowanych zastosowań firewalla Netfilter przed- stawiono w rozdziale 11., który jest poświęcony konfig uracji bramy z systemem Linux. Włączenie firewalla odbywa się za pomocą następującej opcji: CONFIG_NETFILTER=y Firewall Netfilter zapewnia wiele opcji konfiguracji. Niektóre z nich są wymagane, acz- kolwiek większość z nich można dodać w zależności od p otrzeb: CONFIG_IP_NF_IPTABLES Opcja ta zapewnia podstawową strukturę jądra, jaka jest wykorzystywana przez program iptables do zarządzania firewallem. Użycie tej opcji jest wy magane. CONFIG_IP_NF_FILTER Dzięki tej opcji firewall może filtrować wszystkie pa kiety, które host próbuje wysłać lub odebrać. Użycie tej opcji jest wymagane. CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC Użycie tej opcji sprawia, że firewall dopasowuje pakiety na podstawie źródłowego i docelowego adresu MAC. Funkcja ta będzie bardzo przy datna w sieci bezprzewodowej, gdzie bardzo łatwe jest podszywanie się pod inne adresy IP. CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE Parametr ten przekształca Netfilter w firewall z kontr olą stanu (ang. stateful firewall), który może śledzić wszystkie aktywne i poprawne połąc zenia. Po przesłaniu Konfiguracja jądra 75 i odebraniu pakietu tworzącego transakcję dwukierunkową firewall dodaje tę sesję do tablicy stanu. Pozwala to na szybsze przetwarzan ie pakietów dla ustanowionej sesji, a także zapobiega przekazywaniu fałszywych pakietów (stanowi to poważny problem w przypadku firewalli filtrujących pakiety, takich jak IPFW). Użycie tej opcji nie jest wymagane, ale w większości przypadków zalec ane. Wszystkie przedstawione w tym rozdziale przykłady wykorzystują funkcje firewa lla tego typu. CONFIG_IP_NF_CONNTRACK Opcja ta pozwala na śledzenie połączeń przez firewall. W połączeniu z funkcjami kontroli stanu pozwala to programowi Netfilter na bar dziej efektywne śledzenie ustanowionych połączeń. CONFIG_IP_NF_FTP Ten moduł dodaje funkcje logiczne wymagane do śledzenia połączeń FTP. Firewalle od zawsze miały problemy z takimi połączeniami, poni eważ wykorzystują oddzielne kanały poleceń i danych. Dzięki temu modułowi możliwe jest śledzenie trybów aktywnego i pasywnego FTP. CONFIG_IP_NF_IRC Moduł ten przypomina przedstawiony powyżej moduł do o bsługi połączeń FTP i zapewnia funkcje logiczne wysokiego poziomu do praw idłowego śledzenia połączeń IRC. CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG Dzięki tej opcji firewall protokołuje wszystkie paki ety w dziennikach syslog w celu ich późniejszego zbadania. Pozwala to uzyskać ogromną ilość informacji, które mogą być wykorzystane do szczegółowej analizy przeprowadza nych prób włamania. Dzięki użyciu powyższych opcji możliwe jest uzyskan ie elastycznego firewalla klienta. Przykład konfiguracji firewalla Netfilter przed stawiono w podrozdziale „Konfiguracja firewalla” w dalszej części tego rozdziału. Poniżej przedstawiono dodatkowe parametry firewalla. CONFIG_SYN_COOKIES Opcja ta umożliwia użycie techniki migracji SYN flood o nazwie SYN Cookies. Powoduje to utworzenie wyzwania kryptograficznego w pa kiecie ACK w celu zweryfikowania, czy pakiet SYN stanowi część poprawnej sesji. Użycie tej opcji w hoście powoduje jednak znaczne obciążenie zasobów . Technika SYN Cookies jest domyślnie wyłączona, nawet po jej włączeniu w ją drze. Aby ją wywołać, należy wprowadzić następujące polecenie: echo 1 /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies Użycie tej opcji nie jest wymagane w komputerze, któ ry służy wyłącznie jako stacja robocza i nie jest wykorzystywany jako serwer. Jeże li jednak uruchomiono jakiekolwiek usługi sieciowe, należy włączyć obsługę SYN Cookies. 76 Rozdział 5. Zabezpieczanie systemu Linux CONFIG_PACKET=y Ta opcja konfiguracji umożliwia przechwytywanie pakie tów pierwotnych z interfejsu. W pewnym sensie jest więc to odpowiedn ik opcji BPF w jądrze FreeBSD. Użytkownik root może użyć tej funkcji do nasłuchu ramek skierowanych do innych komputerów sieci. Włączenie tej opcji jest wymagane do prawidłowego działania niektórych programów narzędziowych, takich jak tcpdump i arpwatch. Konfiguracja startowa Bezprzewodowe karty sieciowe należy zainicjalizować podczas startu systemu, podając właściwe informacje. Wszystkie te dane są zapisywane w pliku /etc/pcmcia/wireless.opt. Plik dołączony do danej dystrybucji systemu może zawierać wpisy dla różnych modeli kart. Choć możliwość wybrania odmiennych ustawień sieciowych dla różnych kart mo- że być przydatna, zwykle nie jest potrzebna. Większość użytkowników woli stosować identyczne ustawienia sieciowe niezależnie od używanego urządzenia. Poniżej przed- stawiono szablon dla informacji w pliku wireless.opt: case $ADDRESS in *,*,*,*) # INFO - nazwa opisujaca to polaczenie INFO= Siec bezprzewodowa ESSID - Nazwa sieci ESSID, z ktora nastapi polaczenie ESSID= Przyklad # MODE - tryb dzialania. Typowe wartosci to Managed dla powiazan # z punktem dostepowym i ad hoc dla polaczen z siecia iBSS. MODE= Managed # RATE - szybkosc danych polaczenia. Wartosc auto pozwala karcie # na automatyczne wybranie szybkosci w zaleznosci od warunkow. RATE= auto # KEY - klucz WEP. Klucze szesnastkowe sa podawane w postaci # 0123-4567-89. Klucze ASCII sa poprzedzone litera s, # na przyklad s:secrt KEY= s:secrt ;; esac Domyślny plik wireless.opt zawiera również dodatkowe opcje, które można skonfiguro- wać w zależności od potrzeb. Wszystkie wartości ustawione w tym pliku są przekazy- wane do programu iwconfig w celu konfiguracji karty. Więcej informacji na temat tego narzędzia można znaleźć w podrozdziale „Konfiguracja k arty”. Domyślne pliki startowe powodują automatyczne włączenie interfejsu i ustawienie niezbędnych opcji sieciowych. Interfejs jest zwykle skonfigurowany w taki sposób, aby adres IP był przydzielany przez DHCP. Aby skonfigurować statyczny adres IP, należy dokonać edycji pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-[urządzenie]. Poniżej przedstawio- no parametry urządzenia ifcfg-eth0 dla statycznego adresu IP: DEVICE=eth0 IPADDR=192.168.0.100 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.168.0.0 Konfiguracja jądra 77 BROADCAST=192.168.0.255 GATEWAY=192.168.0.1 ONBOOT=yes Jeśli klient wymaga DHCP do uzyskania adresu IP, należy użyć następującego zestawu opcji: DEVICE=eth0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=DHCP Konfiguracja karty sieciowej Konfigurowanie bezprzewodowej karty sieciowej w systemie Linux to proces składający się z dwóch etapów. Najpierw należy ustawić parametry połączenia bezprzewodowego za pomocą narzędzia iwconfig. Kiedy karta utworzy poprawne powiązanie z punktem dostępowym, należy użyć programu ifconfig do skonfigurowania informacji odnoszą- cych się do IP. Poniżej przedstawiono najważniejsze parametry konfigu racji programu iwconfig: interfejs Jest to nazwa interfejsu, który należy skonfigurować. Zwykle jest tu podawana wartość typu eth0. Jeżeli do programu iwconfig przekazano tylko nazwę interfejsu bez żadnych parametrów konfiguracji, zostanie wyświet lona bieżąca konfiguracja interfejsu bezprzewodowego. essid identyfikator_essid Jest to identyfikator sieci ESSID (ang. Extended Service Set ID), z którą należy się połączyć. Wartość ta musi być zgodna z wartością ustawion ą w punkcie dostępowym. Podanie wartości any sprawi, że klient będzie się łączył z punktem dostępowym o najwyższej mocy sygnału. Użycie takiej o pcji nie jest zalecane, ponieważ znajdujący się w pobliżu haker może zmusić stację roboczą do połączenia z wrogim punktem dostępowym. nwid identyfikator_nwid Jest to identyfikator sieci; jest to mechanizm używan y do identyfikacji określonych punktów dostępowych w sieci SSID. Wiele punktów dostęp owych może mieć identyczny identyfikator SSID, zapewniając w ten sposó b usługi dla tej samej sieci. Z kolei identyfikatory nwid poszczególnych punktów dostępowych mogą się różnić, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać urządzenie, z k tórym chcą się połączyć. Podanie wartości off spowoduje wyłączenie sprawdzania nwid. Użycie tego parametru nie jest wymagane. 78 channel kanał Rozdział 5. Zabezpieczanie systemu Linux Jest to kanał służący do komunikacji z punktem dostęp owym. Specyfikacja PHY w standardzie 802.11b określa kanały w paśmie 2,4 GHz, jakie mogą być używane przez urządzenia radiowe. W Stanach Zjednoczonych moż liwe jest użycie 11 kanałów, podczas gdy w Europie aż 14 kanałów. Aby komuni kacja pomiędzy klientem a punktem dostępowym była możliwa, koniecz ne jest określenie tego samego kanału dla obu urządzeń. mode tryb Parametr ten określa typ sieci, z jaką będzie się łąc zył klient. Dostępne wartości obejmują managed dla powiązań z punktami dostępowymi oraz ad hoc dla powiązań tworzonych w trybie IBSS. ap adres_mac Jest to adres MAC wybranego punktu dostępowego. Poprzez określenie tego parametru klient będzie łączył się tylko z jednym pu nktem dostępowym. Pozwoli to znacznie zminimalizować ryzyko związane z obecno ścią wrogich punktów dostępowych, które próbują podszywać się pod identy fikatory SSID i NWID. Wartość tego parametru jest podawana w formie 00:08:20:4e:5e:1f. Użycie parametru ap nie jest wymagane. key [klucz_wep] [indeks] [tryb] Ten znacznik służy do ustawiania wszystkich opcji ko nfiguracji WEP. Klucz WEP można podawać zarówno szesnastkowo (na przykład 0123-4567-89), jak i w postaci łańcucha ASCII poprzedzonego znakami s: (na przykład s:secrt). Dzięki indeksom w zakresie od 0 do 3 możliwe jest wp rowadzenie i użycie czterech kluczy WEP. Ostatnia opcja pozwala na ustawienia trybu powiązania, który decyduje o sposobie obsługi przez klienta pakietów WEP i innych . Wartości on i off wyłączają zabezpieczenia WEP, wartość open pozwala karcie sieciowej na zestawianie połączeń w zależności od obecności punktów dostępowych, natom iast wartość restricted wymusza tworzenie powiązań tylko z zabezpieczeniami WEP. Nie jest to pełna lista znaczników, jakie można przekazać do programu iwconfig. Pozo- stałe opcje konfigurują ustawienia oszczędzania energii, czułość oraz metody identyfika- cji klienta. Aby uzyskać informacje o wszystkich dostępnych parametrach, należy wpisać polecenie man iwconfig. Aby zestawić połączenie z zamkniętą siecią Ethernet z kluczem WEP secrt, należy wprowadzić poniższe polecenie, które pozwoli skonfigu rować to powiązanie: iwconfig eth0 essid Przyklad key s:secrt restricted Program iwconfig może być także użyty do zbadania stanu bezprzewodowej karty sie- ciowej. W takim przypadku jako jedyny parametr należy przekazać nazwę żądanego interfejsu: Konfiguracja jądra 79 [root@mo root]# iwconfig eth0 eth0 IEEE 802.11-DS ESSID: Przyklad Nickname: Prism 1 Mode:Managed Frequency:2.412GHz Access Point: 00:02:2D:04:3D:5D Bit Rate:2Mb/s Tx-Power=15 dBm Sensitivity:1/3 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:3433-6435-64 Power Management:off Link Quality:92/92 Signal level:-11 dBm Noise level:-102 dBm Rx invalid nwid:0 invalid crypt:0 invalid misc:0 Program iwconfig wyświetla klucz WEP, ponieważ został uruchomiony przez użytkow- nika root. Klucz szyfrowania nie będzie dostępny, jeżeli program zostanie wywołany przez użytkownika z niższymi uprawnieniami. Po skonfigurowaniu informacji dotyczących sieci bezprzewodowej należy w normalny sposób wprowadzić informacje o ustawieniach IP. Służy do tego narzędzie ifconfig. W systemie FreeBSD możliwe było skonfigurowanie wszystkich parametrów sieci i ustawień IP za pomocą pojedynczego programu. Linux wymaga jednak w tym samym celu użycia dwóch oddzielnych narzędzi. Programy narzędziowe dla kart sieciowych W Linuksie dostępnych jest wiele poleceń z rodziny iw, które mogą być przydatne w konfiguracji bezprzewodowej karty sieciowej: iwgetid interfejs To polecenie zwraca identyfikator SSID punktu dostępow ego, z którym powiązany jest klient. iwlist [interfejs] [freq | ap | rate | key | power | txpower | retry] To polecenie zwraca różne statystyki interfejsu bezp rzewodowego, dzięki którym można ustalić możliwości karty; na przykład polecenie iwlist key wyświetli listę dostępnych długości klucza oraz istniejące klucze, ja kie zapisano na karcie. Z kolei polecenie iwlist rate wyświetla informacje o wszystkich szybkościach, z ja kimi karta może przesyłać dane. iwspy interfejs [+] IPADDR | HWADDR […] Polecenie iwspy zapewnia mechanizm pozwalający na śledzenie jakości połączenia pomiędzy dwoma węzłami sieci bezprzewodowej. Najpier w należy podać adres IP lub MAC, który będzie śledzony (na przykład iwspy 192.168.0.1). Dodanie znaku + do listy adresów spowoduje ich dodanie na końcu is tniejącego zestawu śledzonych adresów. Od tej chwili możliwe jest spraw dzenie stanu wybranego połączenia poprzez przekazanie nazwy interfejsu do p olecenia iwspy, na przykład: [root@mo root]# iwspy eth0 eth0 Statistics collected: 00:60:1D:20:E0:00 : Quality:91/92 Signal level:-11 dBm Noise level:-102 dBm (updated) 80 Rozdział 5. Zabezpieczanie systemu Linux iwpriv interfejs prywatne_polecenie [prywatne_parametry] To polecenie powoduje ustawienie parametrów sterown ika, które nie są dostępne poprzez standardowy zestaw poleceń iwconfig. Za pomocą polecenia iwpriv możliwe jest, na przykład, włączenie funkcji roamingu, jakie i stnieją w pakiecie wavelan_cs. Można również zbadać stan dowolnego interfejsu bezprzewodowego poprzez system plików /proc: [root@mo root]# cat /proc/net/wireless Inter-| sta-| Quality | Discarded packets | Missed face | tus | link level noise | nwid crypt frag retry misc| beacoyn eth0: 0000 92. 245. 154. 0 0 0 0 0 y 0 Ochrona systemu operacyjnego Poprawnie skonfigurowane jądro to tylko część rozwiązania umożliwiającego bezpiecz- ne korzystanie z sieci bezprzewodowej. Jest to wrogie środowisko pracy dla stacji robo- czej, gdyż każda znajdująca się w pobliżu osoba może przeprowadzić atak przeciwko niej. Oznacza to, że nie można opierać się tylko na zabezpieczeniach zapewnianych przez sieć, ale trzeba zastosować również techniki chroniące stację roboczą przed wszystkimi wrogimi czynnościami, jakie są przeprowad zane przeciwko niej. Konfiguracja firewalla Konfiguracja firewalla dla klienta bezprzewodowego jest relatywnie prosta. Na więk- szości stacji roboczych nie są uruchamiane żadne usługi sieciowe, takie jak serwery pocztowe i WWW. Wszystkie nowe połączenia powinny więc wychodzić od klienta, a przychodzące żądania połączenia nie powinny być obsługiwane. Jeżeli jednak na stacji roboczej uruchomiono jakieś usługi sieciowe, należy zmodyfikować odpowiednio konfi- gurację firewalla. Firewall Netfilter, jaki stanowi część systemu Linux 2.4, jest zarządzany poprzez pro- gram iptables. Netfilter wykorzystuje do przetwarzania wszystkich pakietów zestaw re- guł firewalla nazywanych łańcuchami (ang. chains). Dostępne są trzy różne łańcuchy: INPUT Pakiety przeznaczone dla danego hosta są obsługiwane przez łańcuch INPUT. Jeżeli w hoście uruchomiono, na przykład, serwer WWW, wszystk ie pakiety przeznaczone dla portu 80 publicznego adresu IP hosta będą przetwarzane przez łańcuch INPUT. OUTPUT Łańcuch OUTPUT przetwarza wszystkie pakiety wygenerowane przez danego hosta dla innego hosta. Żądanie strony internetowej wysłane ze stacji roboczej do zdalnego serwera WWW zostanie obsłużone właśnie przez łańcuch wyjś ciowych hosta. Ochrona systemu operacyjnego 81 FORWARD Łańcuch FORWARD przetwarza pakiety, które pochodzą z niel okalnego hosta i są skierowane do innego nielokalnego hosta w sieci. Jest to typowe działanie firewalla, który chroni całą sieć lokalną — ruch sieciowy przech odzi przez danego hosta, choć nie jest przeznaczony dla komputera, w którym uruch omiono firewall. Aby możliwe było zarządzanie firewallem, należy utworzyć skrypt powłoki, który bę- dzie wywoływał właściwe polecenia iptables w celu zaimplementowania żądanych reguł. Poniżej przedstawiono prosty przykład konfiguracji firewalla dla klienta bezprzewodo- wego, który wykorzystuje opcje kontroli stanu zapewniane przez Netfilter. Należy pa- miętać o dołączeniu do firewalla właściwych modułów, które opisano w podrozdziale „Konfiguracja jądra z obsługą sieci bezprzewodowych” we wcześniejszej części tego rozdziału. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu iptables i firewalla Netfilter, należy przejść do rozdziału 11., odwiedzić stronę http://www.netfilter.org/ lub wyświetlić stronę pomocy iptables. #!/bin/sh # Prosta konfiguracja rc.firewall dla klienta bezprzewodowego # Ustawienie zmiennych IPTABLES=/sbin/iptables # Oproznienie wszystkich lancuchow, aby zapewnic start od zera $IPTABLES -flush # Lancuchy INPUT i FORWARD zostana przeniesione do wlasnego # lancucha client # Utworzenie lancucha client $IPTABLES -N client # Dopuszczenie ustanowionego ruchu $IPTABLES -A client -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPyT # Zaakceptowanie wszystkich polaczen, ktore nie przychodza # do glownego interfejsu Ethernet (interfejs bezprzewodowy) $IPTABLES -A client -m state -state NEW 01 ! eth0 -j ACCEPT # Odrzucenie pozostalego ruchu $IPTABLES -A client -j DROP # Skok lancuchow INPUT i FORWARD do lancucha client $IPTABLES -A INPUT -j client $IPTABLES -A FORWARD -j client # Dopuszczenie calego ruchu wychodzacego $IPTABLES -A OUTPUT -j ACCEPT Powyższy kod należy zapisać w pliku wykonywalnym o nazwie /etc/init.d/rc.firewall. Na- stępnie należy dodać następujące wpisy do pliku /etc/rc.d/rc.local: # Firewall IP echo uruchamianie Firewalla IP /etc/init.d/rc.firewall 82 Rozdział 5. Zabezpieczanie systemu Linux Reguły firewalla zostaną zastosowane po zrestartowaniu systemu. Aby natychmiast za- ładować te reguły, należy użyć polecenia /etc/init.d/rc.firewall. Niektóre dystrybucje Linuksa wymagają użycia alternatywnych metod ładowania reguł firewalla podczas startu systemu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dołączo- nej do danej dystrybucji. Wyłączenie niepotrzebnych usług Zasada najmniejszego przywileju odnosi się nie tylko do opcji jądra, ale również do usług uruchomionych w stacji roboczej. Niepotrzebne usługi mogą być wykorzystane przez hakerów do przeprowadzenia próby włamania do hosta. Uruchomienie każdej dodatkowej usługi znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia luki w zabez- pieczeniach. Z tej przyczyny należy wybrać tylko naprawdę niezbędne usługi, a następ- nie wyłączyć wszystkie pozostałe. Pozwoli to na zredukowanie zagrożenia, a także uprości życie administratorowi systemu. Aby ustalić wszystkie udostępniane usługi, należy uruchomić narzędzie lsof ze znaczni- kiem –i, na przykład: [root@mo root]# lsof -i COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAMEy portmap 639 root 3u IPv4 913 UDP *:sunrpc portmap 639 root 4u IPv4 914 TCP *:sunrpc (LISTEyN) rpc.statd 668 root 4u IPv4 939 UDP *:844 rpc.statd 668 root 5u IPv4 966 UDP *:1024 rpc.statd 668 root 6u IPv4 969 UDP *:1024 (LISTEN) sshd 933 root 3u IPv4 1198 TCP *:ssh (LISTEyN) xinetd 966 root 3u IPv4 1222 TCP mo:1025 (LISTEN) xinetd 966 root 3u IPv4 1273 TCP *:echo sendmail 1006 root 4u IPv4 1274 TCP mo:smtp (LISTEN) X 1233 root 1u IPv4 1477 TCP *:x11 (LISTENy) Polecenia wyświetlane po lewej stronie otworzyły porty podane po prawej stronie. Na przykładowym hoście uruchomiono usługi echo i sendmail (smtp), które prawdopodob- nie nie są potrzebne i można je bezpiecznie wyłączyć. Według programu lsof port echa jest kontrolowany przez xinetd, natomiast port sendmail należy do samego programu sendmail. Aby wyłączyć te usługi, należy odnaleźć plik konfiguracyjny sendmail i zatrzy- mać ten program, a następnie zmodyfikować ustawienia d emona xinetd i wyłączyć echo. Usługi w systemie Linux mogą być uruchamiane na wiele sposobów. Wiele z nich, na przykład telnet, ftp i portmapper, jest uruchamianych przez superdemona inetd lub xinetd. inetd to od dłuższego czasu standardowy demon systemowy. Twórcy niektórych dystry- bucji (jak na przykład RedHat) zdecydowali się na migrację do demona xinetd, co było spowodowane rozbudowanym zestawem funkcji i lepszym i zabezpieczeniami. Usługi uruchamiane poprzez demona inetd są kontrolowane za pomocą pliku inetd.conf, który zwykle znajduje się w katalogu /etc. Aby zablokować uruchamianie wybranych usług, należy oznaczyć znakami komentarza (#) ich wpisy w pliku konfiguracyjnym inetd.conf. Wszystkie zmiany zostaną zastosowane po zresetowaniu komputera. Jeżeli Ochrona systemu operacyjnego 83 jednak konieczne jest natychmiastowe użycie zmodyfikowanych ustawień, należy wy- słać do demona inetd sygnał HUP, co spowoduje ponowne odczytanie pliku konfigura- cyjnego: killall –s HUP inetd Konfiguracja demona xinetd jest bardziej skomplikowana. W większości systemów ist- nieje plik osłony konfiguracji o nazwie /etc/xinetd.conf, który wywołuje skrypty znajdują- ce się w katalogu /etc/xinetd.d/. Aby wyłączyć usługę znajdującą się w katalogu xinetd.d, należy do pliku konfiguracyjnego tej usługi dodać nastę pujący wiersz: disable = yes Również w tym przypadku wszystkie zmiany zostaną wykonane po zresetowaniu systemu. Demon xinetd nie odczytuje ponownie pliku konfiguracyjnego po odebraniu sygnału HUP. Aby natychmiast zastosować wprowadzone zmiany, należy unicestwić całkowicie proces i uruchomić go ponownie za pomocą n astępującego polecenia: killall xinetd; xinetd –stayalive –reuse –pidfile /var/run/xinetd.pid Przewodnik po funkcjach zapewnianych przez demona xinetd można znaleźć pod adre- sem http://www.macsecurity.org/resources/xinetd/tutoriadl.shtml. Niektóre usługi nie są uruchamiane przez superdemona, ale poprzez jeden z katalogów startowych systemu. Pliki startowe są zapisywane w różnych miejscach w zależności od dystrybucji systemu; na przykład RedHat wykorzystuje katalogi /etc/rc.d/rc[0-6].d, nato- miast w przypadku Debiana są to katalogi /etc/rc[0-6].d. Liczba w nazwie katalogu od- powiada poziomowi startu, z jakim wywoływane są skrypty. Większość niepotrzebnych usług jest uruchamiana poprzez skrypty w podkatalogach rc2.d i rc3.d. Aby wyłączyć usługę znajdującą się w katalogu rc, należy zmienić pierwszą literę nazwy skryptu z S na inną literę (zwykle K); na przykład, aby wyłączyć program sendmail w dystrybucji RedHat, konieczne są następujące polecenia: cd /etc/rc.d/rc2.d mv S80sendmail K80sendmail Od tej chwili sendmail nie będzie się już uruchamia ł przy starcie komputera. Statyczne wpisy ARP Ataki zatrucia ARP, które omówiono w rozdziale 2., stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich użytkowników sieci bezprzewodowych. Skuteczne zatrucie pamięci pod- ręcznej ARP hosta pracującego w takiej sieci umożliwia przeprowadzenie ataku DoS lub włamania za pośrednictwem człowieka. Na szczęście dzięki statycznemu odwzorowaniu adresów MAC na adresy IP dla najważniejszych hostów w sieci można w dużym stop- niu zminimalizować ryzyko związane z atakami tego ty pu. 84 Rozdział 5. Zabezpieczanie systemu Linux Podstawowym zadaniem jest ustawienie statycznego wpisu ARP dla bramy domyślnej. Poniżej przedstawiono przykładowy skrypt, który po umieszczeniu w pliku /etc/init.d/ staticarp może tworzyć niezbędne przypisanie. Zamiast wartości adres_IP _bramy i adres_MAC_bramy należy podać konkretne ustawienia sieci lokalnej: #!/bin/sh # Ten skrypt ustawia statyczne wpisy arp w systemie Linux case $1 in start) # Dodanie adresu MAC bramy do tablicy ARP echo -n dodawanie adresu MAC bramy do tablicy ARP arp -s adres_IP_bramy adres_MAC_bramy ;; stop) # Usuniecie adresu MAC z tablicy ARP echo usuwanie statycznego adresu MAC z tablicy ARP arp -d adres_IP_bramy ;; *) # Standardowe polecenie uzycia echo Uzycie: `basename $0` {start|stop} 2 ;; esac exit 0 Aby statyczne wpisy ARP były ładowane automatycznie podczas startu systemu, należy upewnić się, czy plik staticarp jest wykonywalny, a następnie dodać dowiązanie symbo- liczne do katalogu /etc/rc.d/rc2.d. W tym celu należy wprowadzić następujące polecenia : [root@mo rc2.d]# chmod 755 /etc/init.d/staticarp [root@mo rc2.d]# cd /etc/rc.d/rc2.d [root@mo rc2.d]# ln -s /etc/init.d/staticarp S98staticarp Inne kwestie związane z bezpieczeństwem Jeżeli jest to niezbędne, możliwe jest wprowadzenie kolejnych zabezpieczeń stacji ro- boczej. Ich omówienie wykracza jednak poza tematykę niniejszej książki. Wiele przy- datnych informacji na temat bezpieczeństwa Linuksa można znaleźć na stronie Linux Security HOWTO, która jest dostępna pod adresem http://www.tldp.org/HOWTO/Security- HOWTO.html. Kontrola zabezpieczeń i dzienników Niezależnie od skuteczności zastosowanych zabezpieczeń zawsze można stać się ofiarą ataku nieznanego typu. Może to oznaczać poważne problemy, jeżeli użytkownik nie za- pisuje informacji i nie monitoruje regularnie dzienników. Wykonywanie tych czynności Kontrola zabezpieczeń i dzienników 85 pozwoli reagować na ataki w czasie rzeczywistym, chroniąc w ten sposób zasoby, użyt- kowników i ich dane. Narzędzie arpwatch Ze względu na brak fizycznych zabezpieczeń sieci bezprzewodowych ataki niskiego po- ziomu stanowią znacznie poważniejsze zagrożenie niż w przypadku klasycznych sieci Ethernet. Dzięki zatruwaniu ARP (patrz rozdział 2.) złośliwy host może posłużyć do przeprowadzenia ataku za pośrednictwem człowieka na inne komputery znajdujące się w sieci. Użycie statycznych wpisów ARP w sposób opisany we wcześniejszej części tego rozdziału to jedna z metod zabezpieczenia się przed atakami tego typu. Wykrywanie problemów z tablicami ARP to jedna z metod, dzięki którym administrator może przyjrzeć się ogólnemu bezpieczeństwu sieci. Wykrycie podejrzanych wpisów może oznaczać, że ktoś podsłuchuje wszystkie przesyłane pakiety, a dane są zagrożone. Do monitorowania sieci i sygnalizowania wszystkich nietypowych zdarzeń służy pro- gram o nazwie arpwatch. Aby możliwe było jego użycie, należy zapewnić dostęp do pierwotnych ramek, jakie są przesyłane poprzez sieć. W tym celu należy włączyć w ją- drze obsługę opcji CONFIG_PACKET. Szczegółowy opis konfiguracji i użycia programu arpwatch można znaleźć w podroz- dziale „Narzędzie arpwatch” w rozdziale 4. Narzędzie syslog Program syslog to bardzo popularne narzędzie, które może być używane przez prak- tycznie każdą aplikację. Wiele standardowych aplikacji, włącznie z dziennikiem jądra, przesyła do tego narzędzia przydatne informacje. Przekierowanie uzyskanych danych do wybranego miejsca i regularne ich monitorowanie pozwala na uzyskanie przeglądu wszystkich czynności wykonywanych przez system i jego użytkowników, włącznie z osobami znajdującymi się w sieci. Poszczególne dystrybucje Linuksa korzystają z odmiennych konfiguracji narzędzia syslog. W większości przypadków zebrane informacje są przesyłane do różnych plików dzienników na podstawie ich źródła i poziomu ważności. Czasami jednak przydaje się możliwość przesłania wszystkich danych do jednego pliku, gdyż pozwala to na ich przeglądanie za pomocą wybranych narzędzi, takich jak grep i perl. Samodzielnie prze- filtrowane dane kontroli zabezpieczeń są zwykle znacznie bardziej przydatne niż infor- macje sortowane na podstawie założeń przyjętych z gór y. Aby przekierować do dziennika /var/log/messages wszystkie informacje, jakie trafiają do narzędzia syslog, należy na początku pliku konfiguracyjnego /etc/syslog.conf dodać nastę- pujący wiersz: *.* /var/log/messages 86 Rozdział 5. Zabezpieczanie systemu Linux Należy pamiętać o oznaczeniu znakami komentarza (#) wszystkich innych wierszy w pliku konfiguracyjnym programu syslog, jakie odwołują się do dziennika /var/log/ messages. Aby zastosować dokonane zmiany bez restartowania systemu, można jako użytkownik root wydać polecenie killall syslogd; syslogd. Narzędzie swatch Przeglądanie dzienników systemowych jest nudne. Jeżeli nie występują żadne ciekawe zdarzenia, szybko można stracić zainteresowanie tą pracą i przestać zwracać na dzienni- ki systemowe uwagę. Nie jest także możliwe przeglądanie dzienników przez cały czas. Na szczęście dostępny jest program swatch, który stale monitoruje wszystkie informacje zapisywane w dzienniku ASCII, oczekując na pojawienie się interesujących łańcuchów. Po wykryciu problemu program może wysłać wiadomość e-mail, wyświetlić komunikat w konsoli, a nawet odtworzyć sygnał dźwiękowy. Szczegółowy opis programu swatch można znaleźć w podrozdziale „Narzędzie swatch” w rozdziale 4. Bezpieczna komunikacja Nawet jeżeli firewall działa poprawnie, a jądro zostało skonfigurowane z minimalną ilo- ścią opcji, wysłanie do serwera niezaszyfrowanego hasła pocztowego może sprawić, że zaimplementowane systemowe mechanizmy zabezpieczeń staną się całkowicie bezuży- teczne. Bezpieczna komunikacja stanowi podstawę dla bezpieczeństwa klienta. Szcze- gółowe przedstawienie mechanizmów komunikacyjnych można znaleźć w podrozdziale „Bezpieczna komunikacja” w rozdziale 3. Przygotowanie niezbędnych zabezpieczeń stacji roboczych z systemami FreeBSD i Linux pozwoli pracować we wrogim środowisku, jakim jest sieć bezprzewodowa. Jeżeli stacja robocza będzie niedostępna i odporna na przeprowadzane próby włamania, haker szybko się zniechęci i spróbuje zaatakować inny komputer w sieci. Kolejnym krokiem procedury wdrażania chronionej sieci bezprzewodowej jest zbadanie bezpieczeństwa punktów dostępowych i bramy sieciowej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

802.11. Bezpieczeństwo
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: