Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 008197 20982291 na godz. na dobę w sumie
ABC Access 2016 PL - książka
ABC Access 2016 PL - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1734-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najpopularniejszy program do zarządzania bazami danych na świecie!

Wraz z rosnącą liczbą gromadzonych i przetwarzanych informacji oraz zwiększającym się tempem życia coraz istotniejsza się staje kwestia sprawnego zbierania, analizowana i udostępniania danych oraz elastycznego zarządzania nimi przy użyciu odpowiednich mechanizmów bazodanowych. Szczególne znaczenie mają tu najbardziej rozpowszechnione obecnie systemy obsługi relacyjnych baz danych, do których należy MS Access. Program oferuje intuicyjny i łatwy do opanowania interfejs graficzny oraz spore możliwości w zakresie zarządzania bazami danych, a także generowania kwerend i raportów, dzięki czemu przez lata obecności na rynku zdobył sobie sporą popularność wśród użytkowników wykorzystujących rozwiązanie do najrozmaitszych celów.

Niezależnie od tego, czy chcesz poznać Accessa z przyczyn hobbystycznych, czy zamierzasz utworzyć bazę danych opisującą Twoją kolekcję płyt albo katalog zbiorów bibliotecznych, czy też musisz nauczyć się programu, bo wymaga tego Twoja praca naukowa lub studia — powinieneś sięgnąć po odpowiednie źródło wiedzy. Książka ABC Access 2016 PL w przystępny sposób wprowadzi Cię w świat baz danych, podając podstawowe pojęcia i mechanizmy wykorzystywane w modelu relacyjnym, przybliży metodykę tworzenia i zarządzania bazami oraz zaprezentuje możliwości pozyskiwania z nich danych — wszystko to w odniesieniu do najnowszej polskojęzycznej wersji programu MS Access.

Naucz się, jak w pełni wykorzystać program MS Access 2016 PL!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/abca16 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1734-5 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI 1 2 3 4 5 Wst(cid:218)p ..............................................................................7 Od kartki do bazy danych ...............................................11 Dlaczego mamy u(cid:285)ywa(cid:202) komputerowej bazy danych ..................12 Po co wydawa(cid:202) pieni(cid:200)dze na Accessa ...........................................16 Zadziwiaj(cid:200)ce problemy bibliotekarki ............................................18 Podsumowanie ..............................................................................26 Burza mózgów i ból g(cid:239)owy ..............................................27 Podsumowanie ..............................................................................29 W ksi(cid:218)garni ...................................................................31 Tabela — i wszystko jasne ............................................................32 Za(cid:239)o(cid:285)enia ........................................................................................33 Podsumowanie ..............................................................................35 Trzy regu(cid:239)y ...................................................................37 Regu(cid:239)a 1. Unikanie nadmiarowo(cid:258)ci ..............................................38 Regu(cid:239)a 2. Jedna z kolumn musi zawiera(cid:202) dane unikatowe .........40 Regu(cid:239)a 3. W bazie danych musi znajdowa(cid:202) si(cid:218) klucz ..................41 Podsumowanie ..............................................................................42 Ujawniamy tajemnice bazy danych .................................43 Architektura bazy danych .............................................................44 Dobieranie kluczy ..........................................................................45 Si(cid:218)gamy po indeks .........................................................................46 Poleć książkęKup książkę ABC Access 2016 PL Zale(cid:285)no(cid:258)ci pomi(cid:218)dzy tabelami ......................................................47 Relacja 1 – 1 .............................................................................47 Relacja 1 – N ............................................................................48 Relacja N – M ...........................................................................49 Niezapowiedziana kartkówka ......................................................50 Lista (cid:285)ycze(cid:241) .............................................................................51 Wykaz danych .........................................................................52 Tabele i relacje .........................................................................52 Podsumowanie ..............................................................................53 Uruchamiamy program .................................................. 55 Baza danych w internecie .............................................................57 Lokalna baza danych .....................................................................58 Zatrudniamy kreatora ...................................................................60 W jaki sposób mo(cid:285)na wygenerowa(cid:202) baz(cid:218) danych ........................62 Wczytywanie bazy danych ...........................................................64 Tworzenie nowej bazy ..................................................................65 Podsumowanie ..............................................................................65 Obiekty bazy danych ...................................................... 67 Szablony ........................................................................................68 Tabele ............................................................................................69 Kwerendy .......................................................................................72 Formularze ....................................................................................74 Raporty ..........................................................................................77 Makra .............................................................................................79 Modu(cid:239)y ...........................................................................................80 Edycja obiektów ............................................................................81 Podsumowanie ..............................................................................82 Tabele ........................................................................... 83 Typy danych ..................................................................................84 Korzy(cid:258)ci z ró(cid:285)norodno(cid:258)ci ..............................................................85 Pomagamy w trudnym wyborze ...................................................88 Tekst d(cid:239)ugi czy Tekst krótki ....................................................88 Liczba .......................................................................................89 Data i Godzina .........................................................................91 Waluta ......................................................................................92 Autonumerowanie .........................................................................93 Tak i Nie ...................................................................................94 Obiekt OLE ...............................................................................94 Podsumowanie ..............................................................................95 Parametry typów danych ............................................... 97 Formatowanie tekstu ....................................................................99 Maski wprowadzania ............................................................100 Regu(cid:239)a poprawno(cid:258)ci ..............................................................101 Indeksowanie ..............................................................................104 Rozmiar pola ...............................................................................105 6 7 8 9 4 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 10 12 11 Formaty liczbowe ........................................................................105 Podsumowanie ............................................................................108 Tworzenie i edycja tabel ..............................................109 Definiowanie pól .........................................................................112 Definiowanie klucza ....................................................................112 Indeksowanie bazy ......................................................................114 ABC edycji tabel ...........................................................................116 Zmiany struktury tabeli ..............................................................117 Jak to zrobi(cid:202) ................................................................................118 Podsumowanie ............................................................................119 (cid:146)(cid:200)czenie i wczytywanie danych ....................................121 (cid:146)(cid:200)czenie danych ..........................................................................122 Importowanie danych .................................................................131 Importowanie danych z plików tekstowych ..............................136 Podsumowanie ............................................................................138 Eksportowanie danych .................................................139 Eksportowanie struktury tabeli ..................................................141 Eksportowanie do innych baz danych i arkuszy ........................143 Eksportowanie do plików tekstowych .......................................146 Eksportowanie z formatowaniem .........................................146 Podsumowanie ............................................................................147 13 Wy(cid:258)wietlanie i nawigacja ............................................149 Ikona Widok ................................................................................150 Widok projektu i Widok arkusza danych ...................................150 Nawigacja ....................................................................................152 Zaznaczanie .................................................................................154 Kursor kameleon ....................................................................155 Dopasowanie interfejsu ...............................................................157 Podsumowanie ............................................................................160 Edycja bazy danych ......................................................161 Otwieranie tabeli .........................................................................162 Tajemnicze znaczki .....................................................................163 Wpisywanie nowych danych ......................................................164 Edycja danych .............................................................................164 Usuwanie danych ........................................................................164 Usuwanie wielu rekordów ..........................................................165 U(cid:285)yteczne skróty .........................................................................166 Filtrowanie ..................................................................................167 Filtrowanie wed(cid:239)ug formularza ............................................169 Filtrowanie zaawansowane ...................................................170 Sortowanie danych ......................................................................172 Proste wyszukiwanie ..................................................................173 Zamiana danych ..........................................................................175 Podsumowanie ............................................................................175 14 5 Poleć książkęKup książkę ABC Access 2016 PL Relacje ........................................................................ 177 Definiowanie relacji 1 – N lub 1 – 1 ............................................178 Podsumowanie ............................................................................183 Kto pyta, nie b(cid:239)(cid:200)dzi ...................................................... 185 Kwerendy .....................................................................................186 Kwerendy wybieraj(cid:200)ce ..........................................................186 Kwerendy parametryczne .....................................................186 Kwerendy krzy(cid:285)owe ..............................................................187 Kwerendy funkcjonalne .........................................................187 Kwerendy SQL .......................................................................188 Tworzenie kwerendy wybieraj(cid:200)cej .............................................188 Wybieranie pól z tabel ...........................................................190 Kryteria ..................................................................................191 Tworzenie kwerendy aktualizuj(cid:200)cej baz(cid:218) ..................................193 Tworzenie kwerendy usuwaj(cid:200)cej rekordy .................................196 Podsumowanie ............................................................................199 Formularze ................................................................. 201 Z czego sk(cid:239)ada si(cid:218) formularz .......................................................202 Tworzenie formularza .................................................................203 Tworzenie formularza przy u(cid:285)yciu polecenia Formularz (Form) ............................203 Tworzenie formularza przy u(cid:285)yciu kreatora ........................206 Tworzenie formularza za pomoc(cid:200) Projektu formularza ......209 Instrukcja obs(cid:239)ugi formularzy ....................................................214 Podsumowanie ............................................................................216 Raporty ....................................................................... 217 Tworzenie nowego raportu .........................................................218 Tworzenie raportu za pomoc(cid:200) opcji Raport (Report) ...........219 Tworzenie raportu za pomoc(cid:200) Kreatora raportów (Report Wizard) ...................................................................221 Tworzenie raportu za pomoc(cid:200) Projektu raportu (Report Design) ....................................................................225 Sortowanie i grupowanie ............................................................226 Podsumowanie ............................................................................228 Skorowidz ................................................................... 229 15 16 17 18 6 Poleć książkęKup książkę 10 TWORZENIE I EDYCJA TABEL Z tego rozdzia(cid:239)u dowiesz si(cid:218): (cid:81) od czego zale(cid:285)y wygl(cid:200)d dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci okna Tabela (Table); (cid:81) kiedy nie b(cid:218)dzie mo(cid:285)liwe wprowadzanie w polu warto(cid:258)ci identycznej z ju(cid:285) istniej(cid:200)c(cid:200); (cid:81) które pola nale(cid:285)y indeksowa(cid:202). Tabele s(cid:200) obiektami bazy danych. Aby utworzy(cid:202) tabel(cid:218), nale(cid:285)y najpierw uruchomi(cid:202) baz(cid:218) danych. Nast(cid:218)pnie w oknie bazy danych trzeba klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Projekt tabeli (Table Design) we wst(cid:200)(cid:285)ce Tworzenie (Create) — rysunek 10.1. Poleć książkęKup książkę ABC Access 2016 PL Rysunek 10.1. Tworzenie nowego obiektu Je(cid:258)li chcemy tworzy(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) tabel(cid:218), wybieramy t(cid:218) opcje. Mamy tu mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) tworzenia nazw dowolnej liczby pól oraz wyboru typu danych, którego b(cid:218)- dziemy oczekiwa(cid:202) w danym polu. Mo(cid:285)liwo(cid:258)ci z tym zwi(cid:200)zane zosta(cid:239)y opisane w poprzednim rozdziale. Dopóki wszystkie pola s(cid:200) puste, mo(cid:285)emy nasz(cid:200) now(cid:200) ta- bel(cid:218) ogl(cid:200)da(cid:202) jedynie w Widoku projektu (Design View) lub w Widoku arkusza da- nych (Datasheet View) — rysunek 10.2. Rysunek 10.2. Dost(cid:218)pne widoki Pozosta(cid:239)e opcje widoczne w sekcji Tabele (Tables) na rysunku 10.1 znajduj(cid:200) si(cid:218) w Tabeli (Table). Klikni(cid:218)cie jej rozpoczyna proces tworzenia nowej tabeli, z t(cid:200) ró(cid:285)nic(cid:200), (cid:285)e zaczynamy od Widoku arkusza danych (Datasheet View), gdzie maj(cid:200)c mniejszy wp(cid:239)yw zarówno na ich zawarto(cid:258)(cid:202), jak i format oraz w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, mo(cid:285)emy tworzy(cid:202) nowe pola. Ograniczona jest tu te(cid:285) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) zmiany widoków do pozostaj(cid:200)cego jeszcze do wybrania Widoku projektu (Design View). Dost(cid:218)pna pozostaje nieopisana wcze(cid:258)niej opcja Listy SharePoint (SharePoint Lists) umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ca po(cid:239)(cid:200)czenie naszej aktualnie wybranej bazy danych z inn(cid:200) baz(cid:200) (ry- sunek 10.3). Wró(cid:202)my do tworzenia w(cid:239)asnej tabeli przy wybieraniu Projektu tabeli (Table Design). Po wybraniu tej opcji wy(cid:258)wietlona zostaje nowa pusta tabela (rysunek 10.4). Okno Tabela (Table) podzielone jest na dwie cz(cid:218)(cid:258)ci. Na górze widoczne s(cid:200) kratki s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)ce do definiowania pól. Na dole okna, w zale(cid:285)no(cid:258)ci od typu danych wybranego w górnej cz(cid:218)(cid:258)ci tabeli, wy(cid:258)wietlane s(cid:200) parametry szczegó(cid:239)owe. W kolumnie Nazwa pola (Field Name) mo(cid:285)na wpisywa(cid:202) nazwy, które b(cid:218)d(cid:200) na- g(cid:239)ówkami pól. Powinny by(cid:202) one zgodne z rodzajem danych wpisywanych w polu. 110 Poleć książkęKup książkę Tworzenie i edycja tabel Rysunek 10.3. Mo(cid:285)liwo(cid:258)ci tworzenia nowej tabeli Rysunek 10.4. Pusta tabela Po umieszczeniu kursora w kolumnie Typ danych (Data Type) w prawym rogu komórki wy(cid:258)wietlana jest czarna strza(cid:239)ka skierowana ku do(cid:239)owi. Klikni(cid:218)cie jej powoduje wy(cid:258)wietlenie predefiniowanych typów pól (rysunek 10.5). W kolumnie Opis (Description) mo(cid:285)na opcjonalnie wpisa(cid:202) informacje o polu. Wygl(cid:200)d dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci okna Tabela (Table) jest zale(cid:285)ny od typu danych wybranych dla pola. 111 Poleć książkęKup książkę ABC Access 2016 PL Rysunek 10.5. Lista typów danych Definiowanie pól Podstawowym elementem sk(cid:239)adowym tabel s(cid:200) pola. Przy ró(cid:285)nych okazjach wspo- mina(cid:239)em, jak s(cid:200) one tworzone. Podsumujmy i usystematyzujmy wiadomo(cid:258)ci. Aby zdefiniowa(cid:202) nowe pole: 1. Kliknij pierwszy od góry wolny wiersz w kolumnie Nazwa pola (Field Name). 2. Wpisz z klawiatury nazw(cid:218) pola. 3. Naci(cid:258)nij klawisz Tab. Kursor przesun(cid:200)(cid:239) si(cid:218) w poziomie do kolumny Typ danych (Data Type). 4. Rozwi(cid:241) list(cid:218) typów danych i zaznacz jeden z nich. 5. W ramce W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci pola (Field Properties) wybierz parametry charakteryzuj(cid:200)ce pole. 6. W kolumnie Opis (Description) wpisz obja(cid:258)nienie na temat przeznaczenia pola. W chwili obecnej mo(cid:285)e ono wydawa(cid:202) Ci si(cid:218) trywialne, ale gdy za kilka miesi(cid:218)cy b(cid:218)dziesz chcia(cid:239) wprowadzi(cid:202) poprawki w strukturze bazy, informacje zawarte w opisie mog(cid:200) zaoszcz(cid:218)dzi(cid:202) wiele cennego czasu. Definiowanie klucza Aby baza danych dzia(cid:239)a(cid:239)a poprawnie, nie mo(cid:285)e by(cid:202) w niej dwóch identycznych rekordów. Wymaganie to trudno jest spe(cid:239)ni(cid:202) w praktyce. Je(cid:258)li rejestrujemy np. sprzeda(cid:285) ksi(cid:200)(cid:285)ek, a jednego dnia ten sam klient przyjdzie dwa razy i za ka(cid:285)dym ra- zem kupi po jednym egzemplarzu tej samej ksi(cid:200)(cid:285)ki, powstan(cid:200) dwa identyczne 112 Poleć książkęKup książkę Tworzenie i edycja tabel rekordy. Aby temu zapobiec, trzeba do bazy doda(cid:202) pole. Znajd(cid:200) si(cid:218) w nim kolej- no numerowane transakcje, dzi(cid:218)ki czemu nie b(cid:218)dzie dwóch takich samych re- kordów. Pole, na którym ci(cid:200)(cid:285)y wymóg unikatowo(cid:258)ci informacji, nosi nazw(cid:218) klucza pod- stawowego tabeli. Od momentu zdefiniowania w tabeli klucza podstawowego nie b(cid:218)dzie mo(cid:285)liwe wprowadzanie w polu klucza podstawowego warto(cid:258)ci identycznej z ju(cid:285) istniej(cid:200)c(cid:200) ani pozostawienie pola pustego. Aby zdefiniowa(cid:202) klucz podstawowy: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy prostok(cid:200)t widoczny po lewej stronie nazwy pola (jest to selektor pola). 2. Z podr(cid:218)cznego menu wybierz polecenie Klucz podstawowy (Primary Key) — rysunek 10.6. Rysunek 10.6. Definiowanie klucza podstawowego Po wykonaniu powy(cid:285)szych czynno(cid:258)ci w prostok(cid:200)cie widocznym po lewej stronie nazwy pola pojawi si(cid:218) symbol klucza (rysunek 10.7). Rysunek 10.7. Pole pe(cid:239)ni(cid:200)ce funkcj(cid:218) klucza W bazie mo(cid:285)e by(cid:202) zdefiniowany wi(cid:218)cej ni(cid:285) jeden klucz (co prawda ju(cid:285) jeden wystarczy, aby zapewni(cid:202) unikatowo(cid:258)(cid:202) rekordów, czyli móc je rozró(cid:285)nia(cid:202)). Je(cid:285)eli chcemy, aby Microsoft Access sprawdza(cid:239), czy jaka(cid:258) informacja nie zosta(cid:239)a po- wtórzona, nale(cid:285)y w zawieraj(cid:200)cym j(cid:200) polu zdefiniowa(cid:202) klucz. Z tak(cid:200) sytuacj(cid:200) 113 Poleć książkęKup książkę ABC Access 2016 PL mo(cid:285)emy si(cid:218) zetkn(cid:200)(cid:202), gdy b(cid:218)dziemy rejestrowa(cid:202) numery NIP i PESEL. Oba po- winny by(cid:202) unikatowe. Wpisanie numeru, który ju(cid:285) istnieje, oznacza, (cid:285)e pope(cid:239)- nili(cid:258)my b(cid:239)(cid:200)d lub (cid:285)e taki rekord ju(cid:285) znajduje si(cid:218) w bazie. Aby utworzy(cid:202) w bazie wi(cid:218)cej ni(cid:285) jedno pole z kluczem: 1. Wci(cid:258)nij i przytrzymaj klawisz Ctrl. 2. Klikaj selektory pól, w których maj(cid:200) zosta(cid:202) zdefiniowane klucze. 3. Po zaznaczeniu wszystkich pól, w których chcesz umie(cid:258)ci(cid:202) klucze, zwolnij klawisz Ctrl. 4. Kliknij ikon(cid:218) Klucz podstawowy (rysunek 10.8). Rysunek 10.8. Definiowanie kilku kluczy Mo(cid:285)na tak(cid:285)e, przytrzymuj(cid:200)c prawy przycisk myszy, najecha(cid:202) na kilka s(cid:200)siaduj(cid:200)- cych z sob(cid:200) prostok(cid:200)tów z lewej strony Nazwy pola (Field Name), zaznaczaj(cid:200)c je. Indeksowanie bazy Co robimy, aby szybko znale(cid:283)(cid:202) informacj(cid:218) w grubej ksi(cid:200)(cid:285)ce? Nie wertujemy jej od deski do deski. Zagl(cid:200)damy do indeksu! W bazie danych Accessa równie(cid:285) mo(cid:285)na utworzy(cid:202) indeks. Indeks w bazie danych pomaga w szybszym znajdowaniu i sor- towaniu rekordów. Aby znale(cid:283)(cid:202) dane, w indeksie sprawdzane jest ich po(cid:239)o(cid:285)enie. Indeks w ksi(cid:200)(cid:285)ce spe(cid:239)nia swoj(cid:200) funkcj(cid:218), je(cid:258)li zawiera wyselekcjonowane has(cid:239)a. Wpisanie zbyt du(cid:285)ej liczby s(cid:239)ów utrudni przeszukiwanie. Natomiast zbytnie ogra- niczenie liczby terminów utrudni lub nawet uniemo(cid:285)liwi znalezienie informacji. Analogicznie jest w bazie danych. Wa(cid:285)ne jest w(cid:239)a(cid:258)ciwe dobranie pól, które b(cid:218)d(cid:200) indeksowane. 114 Poleć książkęKup książkę Tworzenie i edycja tabel Najcz(cid:218)(cid:258)ciej indeks tworzony jest na podstawie pól, które s(cid:200) cz(cid:218)sto przeszukiwane, sortowane itp. Klucz podstawowy tabeli jest indeksowany automatycznie. Nie mo(cid:285)na zaindeksowa(cid:202) pola, w którym typem danych jest obiekt OLE (OLE Object). Przy tworzeniu indeksu w bazie danych trzeba przestrzega(cid:202) kilku zasad. In- deksowa(cid:202) nale(cid:285)y te pola, w których przewiduje si(cid:218) wykonywanie wyszukiwa- nia lub sortowania. W przeciwnym razie baza zostanie rozbudowana o indeks, który nigdy nie zostanie wykorzystany. Indeksowa(cid:202) mo(cid:285)na pola zawieraj(cid:200)ce wiele ró(cid:285)ni(cid:200)cych si(cid:218) warto(cid:258)ci. Je(cid:258)li w polu jest wiele takich samych warto(cid:258)ci, indeks mo(cid:285)e nie przyspieszy(cid:202) wykonywania kwerend w znacz(cid:200)cy sposób. Aby zaindeksowa(cid:202) pole: 1. Otwórz tabel(cid:218) w Widoku projektu (Design View) — rysunek 10.9. Rysunek 10.9. Ikona, któr(cid:200) trzeba klikn(cid:200)(cid:202), aby zmieni(cid:202) widok bazy danych 2. Kliknij pole, dla którego ma zosta(cid:202) utworzony indeks. 3. W ramce W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci pola (Field Properties) odszukaj wiersz Indeksowane (Indexed). 4. Kliknij go i rozwi(cid:241) list(cid:218) typów indeksów. 5. W zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, czy w polu mog(cid:200) wyst(cid:218)powa(cid:202) powtórzenia, czy nie, wybierz jedn(cid:200) z opcji (rysunek 10.10). 115 Poleć książkęKup książkę ABC Access 2016 PL Rysunek 10.10. Opcje indeksowania pola ABC edycji tabel Istniej(cid:200)c(cid:200) tabel(cid:218) mo(cid:285)na modyfikowa(cid:202). Jest to cz(cid:218)sto spotykana sytuacja, rzadko si(cid:218) bowiem zdarza, (cid:285)e u(cid:285)ytkownicy nie maj(cid:200) uwag do sposobu dzia(cid:239)ania nowej bazy. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej problem stwarza nie sama modyfikacja bazy, ale konieczno(cid:258)(cid:202) wprowadzenia poprawek bez utraty danych. Przed rozpocz(cid:218)ciem edycji tabeli dane nale(cid:285)y zabezpieczy(cid:202). Konieczne jest sko- piowanie plików bazy w bezpiecznym miejscu. Gdy baza po wprowadzeniu zmian nie b(cid:218)dzie dzia(cid:239)a(cid:239)a poprawnie, wystarczy zast(cid:200)pi(cid:202) edytowane pliki ich kopi(cid:200). Jest to metoda szybka i niezawodna. Przy modyfikowaniu bazy danych warto wiedzie(cid:202), (cid:285)e: (cid:81) Usuni(cid:218)cie z tabeli pola powoduje usuni(cid:218)cie równie(cid:285) wszystkich zapisanych w nim danych. (cid:81) Zmiana typu danych mo(cid:285)e spowodowa(cid:202) utrat(cid:218) ca(cid:239)o(cid:258)ci lub cz(cid:218)(cid:258)ci danych zapisanych w tym polu. Stanie si(cid:218) tak wówczas, gdy Access nie b(cid:218)dzie móg(cid:239) dokona(cid:202) konwersji z jednego formatu danych na drugi. Na przyk(cid:239)ad zmiana typu pola z Tekstu na Liczb(cid:218) b(cid:218)dzie mo(cid:285)liwa jedynie wtedy, gdy w polu przechowywali(cid:258)my liczby zapisane jako znaki, a po konwersji rozmiar pola Liczba b(cid:218)dzie wystarczaj(cid:200)cy, aby przechowa(cid:202) otrzyman(cid:200) liczb(cid:218). (cid:81) Skrócenie pola przez zmian(cid:218) parametru Rozmiar pola mo(cid:285)e spowodowa(cid:202) obci(cid:218)cie tekstu w polach, w których zapisany jest tekst d(cid:239)u(cid:285)szy od nowo zdefiniowanego rozmiaru. Kolejnym problemem jest konieczno(cid:258)(cid:202) uaktualnienia w bazie wszystkich obiek- tów, które korzysta(cid:239)y z danej tabeli. Musimy przejrze(cid:202) wszystkie stworzone obiekty i wprowadzi(cid:202) niezb(cid:218)dne poprawki. 116 Poleć książkęKup książkę Tworzenie i edycja tabel Zmiany struktury tabeli Aby zmieni(cid:202) struktur(cid:218) tabeli, nale(cid:285)y otworzy(cid:202) zawieraj(cid:200)c(cid:200) j(cid:200) baz(cid:218) danych. Po wy(cid:258)wietleniu okna bazy danych nale(cid:285)y zmieni(cid:202) widok na Widok projektu (Design View) lub Widok tabeli przestawnej (PivotTable View). Spowoduje to otworzenie tabeli w trybie projektowania. Po wprowadzeniu zmian nale(cid:285)y je zapisa(cid:202). W tym celu trzeba wybra(cid:202) polecenie Plik (File) — rysunek 10.11 — a nast(cid:218)pnie w menu klikn(cid:200)(cid:202) Zapisz (Save) lub Zapisz jako (Save As) — rysunek 10.12. Rysunek 10.11. Dost(cid:218)p do polecenia zapisu mo(cid:285)na uzyska(cid:202) po rozwini(cid:218)ciu menu Plik Rysunek 10.12. Dost(cid:218)pne opcje zapisu Zamkni(cid:218)cie bazy danych bez zapisywania wprowadzonych zmian spowoduje ich bezpowrotn(cid:200) utrat(cid:218). 117 Poleć książkęKup książkę ABC Access 2016 PL Jak to zrobi(cid:202) W tabeli 10.1 znajduje si(cid:218) opis podstawowych czynno(cid:258)ci edycyjnych. Tabela 10.1. Edycja bazy danych — podsumowanie Co chcemy uzyska(cid:202) Jak to uzyska(cid:202) Doda(cid:202) nowe pole Doda(cid:202) pole na ko(cid:241)cu listy pól Usun(cid:200)(cid:202) pole z tabeli Wstawi(cid:202) pole pomi(cid:218)dzy dwa inne Zmieni(cid:202) kolejno(cid:258)(cid:202) pól Zmieni(cid:202) nazw(cid:218) pola Zmieni(cid:202) parametry pola Zmieni(cid:202) typ danych Otwórz tabel(cid:218) w trybie projektowania. W kolumnie Nazwa pola (Field Name) wpisz nazw(cid:218) pola. Zdefiniuj jego typ i w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci. Je(cid:285)eli chcesz umie(cid:258)ci(cid:202) pole mi(cid:218)dzy ju(cid:285) istniej(cid:200)cymi, kliknij wybrane miejsce prawym klawiszem myszy, po czym wybierz Wstaw wiersze (Insert Rows). Kliknij pierwsz(cid:200) woln(cid:200) komórk(cid:218) w kolumnie Nazwa pola (Field Name). Zdefiniuj w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci pola. Kliknij selektor pola, którego po(cid:239)o(cid:285)enie w tabeli chcesz zmieni(cid:202). Pod(cid:258)wietlony zosta(cid:239) ca(cid:239)y wiersz. Naci(cid:258)nij klawisz Del lub wybierz Usu(cid:241) wiersze (Delete Rows) z okna, które otworzy si(cid:218) po naci(cid:258)ni(cid:218)ciu prawym klawiszem myszy. Kliknij selektor pola, przed którym ma si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) nowe pole. Naci(cid:258)nij klawisz Wstaw wiersze (Insert Rows) — rysunek 10.13. Zdefiniuj w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci pola. Kliknij selektor pola, którego po(cid:239)o(cid:285)enie w tabeli chcesz zmieni(cid:202). Pod(cid:258)wietlony zosta(cid:239) ca(cid:239)y wiersz. Wci(cid:258)nij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Kursor zmieni si(cid:218) ze strza(cid:239)ki w strza(cid:239)k(cid:218) z kwadratem. Przeci(cid:200)gnij kursor do wiersza docelowego. Zwolnij lewy klawisz myszy. Otwórz baz(cid:218) danych w trybie projektowania. Kliknij komórk(cid:218) w kolumnie Nazwa pola (Field Name). Naci(cid:258)nij klawisz F2 i wprowad(cid:283) zmiany. Kliknij komórk(cid:218) w kolumnie Nazwa pola (Field Name). Wprowad(cid:283) zmiany w ramce W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci pola (Field Properties). Kliknij komórk(cid:218) w kolumnie Typ danych (Data Type). Wybierz nowy typ danych dla pola. Po wprowadzeniu zmian trzeba je zapisa(cid:202). Podczas zapisywania program kon- wertuje baz(cid:218) danych, aby by(cid:239)a zgodna z nowymi ustawieniami. Po napotkaniu problemów wy(cid:258)wietli okno z ostrze(cid:285)eniem. Je(cid:285)eli ka(cid:285)emy mu kontynuowa(cid:202) kon- wersj(cid:218), dane stwarzaj(cid:200)ce problemy nie zostan(cid:200) przeniesione do nowej bazy. Ich miejsce zajm(cid:200) puste pola. 118 Poleć książkęKup książkę Tworzenie i edycja tabel Rysunek 10.13. Pole mo(cid:285)na doda(cid:202), klikaj(cid:200)c przycisk Wstaw wiersze (Insert Rows) Podsumowanie (cid:81) Wygl(cid:200)d dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci okna Tabela (Table) jest zale(cid:285)ny od typu danych wybranych dla pola. (cid:81) Od momentu zdefiniowania w tabeli klucza podstawowego nie b(cid:218)dzie mo(cid:285)liwe wprowadzanie w polu klucza podstawowego warto(cid:258)ci identycznej z ju(cid:285) istniej(cid:200)c(cid:200) ani pozostawienie pola pustego. (cid:81) Indeksowa(cid:202) nale(cid:285)y te pola, w których przewiduje si(cid:218) wykonywanie wyszukiwania lub sortowania. W przeciwnym razie baza zostanie rozbudowana o indeks, który nigdy nie zostanie wykorzystany. Drugim kryterium jest unikatowo(cid:258)(cid:202) warto(cid:258)ci. Je(cid:258)li w polu jest wiele takich samych warto(cid:258)ci, indeks mo(cid:285)e nie przyspieszy(cid:202) wykonywania kwerend w znacz(cid:200)cy sposób. 119 Poleć książkęKup książkę ABC Access 2016 PL 120 Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ relacyjna, 18, 33 szablon, 60, 61, 62, 68, 69, 72 tradycyjna, 15 tworzenie, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 97, 121, 130, 131, 132, 133, 136 w internecie, 57 wczytywanie, 64 bitmapa, 87 button, Patrz: przycisk C check box, Patrz: pole wyboru chmura, 15, 123, 124, 218 control, Patrz: formant czas, 86, 91 D dane aktualizowanie, 193, 194, 196 eksportowanie, 139 do plików tekstowych, 146 format, 140, 143 filtrowanie, 167, 170 wed(cid:239)ug formularza, 169 aktualizowanie, 193, 194, 196 architektura, 44, 75, 185 edytowanie, 162, 163, 164 elektroniczna, 13 wady, 15 indeksowanie, Patrz: indeks kartotekowa, Patrz: baza danych A Access, 17, 55 oznaczenia, 163 uruchamianie, 56 B baza danych p(cid:239)aska kopiowania, Patrz: replikacja lokalna, 58 optymalizacja, 43 p(cid:239)aska, 17 poziom poj(cid:218)ciowy, 44, 45, 61 wewn(cid:218)trzny, 44 zewn(cid:218)trzny, 44, 45, 61, 74 projektowanie, 20, 26, 27 Poleć książkęKup książkę ABC Access 2016 PL dane grupowanie, 226, 227 importowanie, 121, 122, 127, 128, 130, 131, 132, 133 z plików tekstowych, 136 integralno(cid:258)(cid:202), 183 numeryczne, 86 sortowanie, 172, 192, 226, 227 typ, Patrz: typ usuwanie, 164 wyszukiwanie, 173 zamiana, 175 zliczanie, 187 data, 86, 91 deklaracja, 80 E edytor tekstów, 17 F form, Patrz: formularz formant, 202, 212 narz(cid:218)dzia, 213, 214 formularz, 68, 74, 75, 77, 161, 186, 201, 226 czytelno(cid:258)(cid:202), 203 edycja, 81 formatowanie, 206 instrukcja obs(cid:239)ugi, 214 rozmiar, 212 stosowy, 205 tabelaryczny, 205 tworzenie, 75, 76, 202, 203, 206, 209 uk(cid:239)ad, 207 H hiper(cid:239)(cid:200)cze, 86 I indeks, 46, 104, 114 tworzenie, 115 230 input mask, Patrz: maska wprowadzania J j(cid:218)zyk SQL, Patrz: SQL K klucz, 41, 45, 113, 163 podstawowy, 113 definiowanie, 135 indeksowanie, 115 tabeli, 71 komórka aktywna, 152, 153, 154, 155 kompresja Unicode, 100 kursor, 155, 156, 157 kwerenda, 68, 72, 186 aktualizuj(cid:200)ca, 187 aktualizuj(cid:200)ca baz(cid:218), 193 do(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)ca, 187 edycja, 81 funkcjonalna, 187 krzy(cid:285)owa, 187 parametryczna, 186 SQL, 188 tworz(cid:200)ca tabele, 188 tworzenie, 74, 188, 190, 193, 196 kryteria, 191 usuwaj(cid:200)ca, 187, 196 wybieraj(cid:200)ca, 186, 188, 190, 194 L liczba losowa, 86 podtyp, 90 M macro, Patrz: makro makro, 68, 79, 81 edycja, 81 tworzenie, 80 maska wprowadzania, 100, 102 Microsoft Access, Patrz: Access Poleć książkęKup książkę Skorowidz Microsoft Visual Basic, Patrz: Visual Basic modu(cid:239), 81 N nadmiarowo(cid:258)(cid:202), 38 O obiekt, 67, 83 edycja, 81 OLE, 87, 94, 115 OneDrive, 123, 124 option button, Patrz: przycisk opcji P pasek szybkiego dost(cid:218)pu, 157, 159 podtyp, 90 pole, 69 definiowanie, 112 dodawanie, 118 nag(cid:239)ówek, 110 rozmiar, 100, 105 tekstowe, 202, 212 typ danych, 71 usuwanie, 118 w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, 70 wyboru, 202 zmiana kolejno(cid:258)ci, 118 procedura, 80 przycisk, 202 opcji, 202 polece(cid:241), 202 Q query, Patrz: kwerenda R raport, 17, 68, 77, 186, 217, 226 edycja, 81 prezentacja danych, 222 tworzenie, 78, 79, 218, 219, 221, 225, 227 regu(cid:239)a sprawdzania poprawno(cid:258)ci, 100, 101 rekord, 33, 40, 69, 152 grupowanie, 186 numer, 153 usuwanie, 164, 165, 187, 196 zaznaczanie, 164, 165 relacja, 33, 53, 163, 178 1 – 1, 47 1 – N, 48 definiowanie, 179 definiowanie, 179 definiowanie, 178 edytowanie, 179, 181, 183 integralno(cid:258)(cid:202), 183 N – M, 49 parametry, 182 usuwanie, 183 replikacja, 89 report, Patrz: raport S serwer SQL, 86, 87 SharePoint, 58 SQL, 188 strona WWW, 186 T tabela, 33, 52, 68, 69, 83 edycja, 81, 117, 118 eksportowanie, 141 klucz, Patrz: klucz tabeli modyfikowanie, 116 otwieranie, 162 pole, Patrz: pole po(cid:239)(cid:200)czona, 131 tryb projektowania, 84, 118 tworzenie, 109, 110, 178, 188 wiersz, Patrz: rekord tekst formatowanie, 99, 101 regu(cid:239)y sprawdzania, 100, 104 template, Patrz: baza danych szablon tryb arkusza danych, 149 IME, 100 231 Poleć książkęKup książkę ABC Access 2016 PL tryb projektowania, 84, 118, 149 wy(cid:258)wietlania, Patrz: widok zdania IME, 100 typ, 84, 85, 163 autonumerowanie, 86, 93, 105 data/godzina, 86, 91 podtyp, 92 d(cid:239)ugi tekst, 86, 88 hiper(cid:239)(cid:200)cze, 86 kreator wyszukiwania, 87 krótki tekst, 86, 88, 100, 105 liczba, 86, 89, 90, 105, 107 podtyp, 90 sta(cid:239)oprzecinkowa, 86 zmiennoprzecinkowa, 86 nvarchar, 86 obiekt OLE, 87, 94 obrazek, 87 parametr, 98, 99 podtyp, Patrz: podtyp tak/nie, 86, 94, 98 waluta, 86, 92 wyliczenia, 87 za(cid:239)(cid:200)cznik, 87 V validation rule, Patrz: regu(cid:239)a sprawdzania poprawno(cid:258)ci validation text, Patrz: tekst regu(cid:239)y sprawdzania Visual Basic, 80 W warto(cid:258)(cid:202) domy(cid:258)lna, 100 walutowa, 86, 92 widok, 149, 150 arkusza danych, 149, 150 projektu, 149, 150 uk(cid:239)adu, 149 Word, 17 wst(cid:200)(cid:285)ka, 157 Z zapytanie, 17, 72, Patrz te(cid:285): kwerenda znak alfanumeryczny, 86 U Unicode, 100 Unicode compression, Patrz: kompresja Unicode 232 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Access 2016 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: