Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 006720 18479793 na godz. na dobę w sumie
ABC CorelDRAW X3 PL - książka
ABC CorelDRAW X3 PL - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1277-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowa odsłona CorelDRAW -- dla laików i wtajemniczonych

Program CorelDRAW, istniejący na rynku już od dobrych kilkunastu lat, wciąż cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Częste aktualizacje sprawiły, że najnowsze wydanie tej aplikacji jest już trzynaste z kolei. Wraz ze zmianą oznaczeń wersji firma Corel wprowadziła także szereg innowacji ułatwiających pracę z programem zarówno osobom początkującym, jak i profesjonalnym użytkownikom. Do najważniejszych z nich należy paleta Podpowiedzi, zawierająca wskazówki zmieniające się w zależności od używanego narzędzia, a także uproszczenie pracy związanej z tworzeniem i wypełnianiem obiektów oraz dopasowywaniem tekstu do ścieżki.

CorelDRAW X3 PL świetnie nadaje się do wszelkich zastosowań graficznych -- do tworzenia reklam, banerów, szyldów, wizytówek, jak również skomplikowanych projektów technicznych. Znakomicie spisuje się także przy opracowywaniu ozdobnych druków, takich jak dyplomy czy biuletyny.

'ABC CorelDRAW X3 PL' jest znakomitym podręcznikiem służącym do nauki obsługi tego programu lub do rozwijania swoich umiejętności przy użyciu najnowszych rozwiązań wprowadzonych przez producenta. Dzięki tej książce dowiesz się, jak rysować i modyfikować obiekty, jak zmieniać parametry dodawanego tekstu, jak wykorzystać dostępne możliwości do tworzenia oryginalnych projektów. Zawarte tu informacje pomogą Ci odpowiednio ożywić i uzupełnić tworzone przez Ciebie obiekty, umieścić je w określonym miejscu na stronie, dostosowywać je do Twoich potrzeb. W przystępny i klarowny sposób wyjaśniono tu kwestie kadrowania, używania precyzyjnych narzędzi przy dokonywaniu ostatecznych poprawek projektów, pracy z mapami bitowymi i uzyskiwania efektów specjalnych.

Poznaj CorelDRAW X3 PL
i zdobądź klucz do fascynującego świata niesamowitych projektów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC CorelDRAW X3 PL Autor: Roland Zimek ISBN: 978-83-246-1277-2 Format: B5, stron: 280 Nowa ods‡ona CorelDRAW (cid:150) dla laik(cid:243)w i wtajemniczonych (cid:149) Przekonaj siŒ, jak prosta i efektywna mo¿e by(cid:230) praca z CorelDRAW X3 PL! (cid:149) Osi„gnij mistrzostwo w stosowaniu niesamowitych funkcji programu! (cid:149) Stw(cid:243)rz inspiruj„ce projekty, kt(cid:243)re przyci„gn„ uwagŒ odbiorc(cid:243)w! Program CorelDRAW, istniej„cy na rynku ju¿ od dobrych kilkunastu lat, wci„¿ cieszy siŒ nies‡abn„cym powodzeniem. CzŒste aktualizacje sprawi‡y, ¿e najnowsze wydanie tej aplikacji jest ju¿ trzynaste z kolei. Wraz ze zmian„ oznaczeæ wersji firma Corel wprowadzi‡a tak¿e szereg innowacji u‡atwiaj„cych pracŒ z programem zar(cid:243)wno osobom pocz„tkuj„cym, jak i profesjonalnym u¿ytkownikom. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y paleta Podpowiedzi, zawieraj„ca wskaz(cid:243)wki zmieniaj„ce siŒ w zale¿no(cid:156)ci od u¿ywanego narzŒdzia, a tak¿e uproszczenie pracy zwi„zanej z tworzeniem i wype‡nianiem obiekt(cid:243)w oraz dopasowywaniem tekstu do (cid:156)cie¿ki. (cid:132)ABC CorelDRAW X3 PL(cid:148) jest znakomitym podrŒcznikiem s‡u¿„cym do nauki obs‡ugi tego programu lub do rozwijania swoich umiejŒtno(cid:156)ci przy u¿yciu najnowszych rozwi„zaæ wprowadzonych przez producenta. DziŒki tej ksi„¿ce dowiesz siŒ, jak rysowa(cid:230) i modyfikowa(cid:230) obiekty, jak zmienia(cid:230) parametry dodawanego tekstu, jak wykorzysta(cid:230) dostŒpne mo¿liwo(cid:156)ci do tworzenia oryginalnych projekt(cid:243)w. Zawarte tu informacje pomog„ Ci odpowiednio o¿ywi(cid:230) i uzupe‡ni(cid:230) tworzone przez Ciebie obiekty, umie(cid:156)ci(cid:230) je w okre(cid:156)lonym miejscu na stronie, dostosowywa(cid:230) je do Twoich potrzeb. W przystŒpny i klarowny spos(cid:243)b wyja(cid:156)niono tu kwestie kadrowania, u¿ywania precyzyjnych narzŒdzi przy dokonywaniu ostatecznych poprawek projekt(cid:243)w, pracy z mapami bitowymi i uzyskiwania efekt(cid:243)w specjalnych. (cid:149) Instalacja i uruchamianie CorelDRAW X3 PL (cid:149) Tworzenie i zapisywanie projekt(cid:243)w (cid:149) Korzystanie z okien dokowanych (cid:149) Podstawy rysunku wektorowego (cid:149) Praca z obiektami (cid:150) rysowanie i przekszta‡canie (cid:149) Wprowadzanie tekstu (cid:150) znaki specjalne i narzŒdzia jŒzykowe (cid:149) Zabawa z konturami i wype‡nieniami (cid:149) Precyzyjne rysowanie (cid:150) przyci„ganie do obiekt(cid:243)w i siatki (cid:149) Stosowanie (cid:156)rodk(cid:243)w artystycznych i efekt(cid:243)w specjalnych (cid:149) Kszta‡towanie obiekt(cid:243)w i ich powielanie (cid:149) Wykorzystywanie mened¿er(cid:243)w obiekt(cid:243)w, danych obiektu i widok(cid:243)w Poznaj CorelDRAW X3 PL i zdob„d(cid:159) klucz do fascynuj„cego (cid:156)wiata niesamowitych projekt(cid:243)w! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TREŚCI 2 1 Wstęp ............................................................................ 7 Opis programu CorelDRAW X3 ....................................................... 7 Co nowego w programie? ................................................................ 8 Wymagania systemowe ................................................................... 9 Różnice między rysunkiem rastrowym a wektorowym .............. 10 Pierwsze kroki ............................................................. 15 Instalacja programu CorelDRAW X3 ............................................ 15 Uruchamianie programu ............................................................... 20 Podstawowe terminy ..................................................................... 22 Wygląd ekranu ............................................................................... 22 Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków ...................... 26 Zapisywanie rysunków ............................................................ 26 Otwieranie rysunków .............................................................. 29 Drukowanie rysunków ............................................................ 30 Przydatne informacje .................................................................... 32 Korzystanie z okien dokowanych ................................................. 35 Okno dokowane Podpowiedzi ....................................................... 37 Obszar roboczy .............................................................................. 40 Rozmiar strony ........................................................................ 40 Tło strony ................................................................................. 42 Wstawianie i usuwanie stron ................................................. 43 Korzystanie z Pomocy ................................................................... 44 Podstawy rysunku wektorowego ................................... 47 Rysowanie prostych obiektów ...................................................... 47 Prostokąty, elipsy, wielokąty, gwiazdy i spirale .................... 48 Kształty podstawowe .............................................................. 51 3 ABC CorelDRAW X3 PL Obiekty z 3 punktów ................................................................53 Inteligentne rysowanie ............................................................53 Nadawanie obiektom kolorów .......................................................55 Transformacje obiektów ................................................................58 Precyzyjne transformacje obiektów ..............................................62 Tworzenie kopii obiektu ................................................................64 Tworzenie kopii obiektu podczas transformacji .....................64 Tworzenie wielu kopii obiektu ................................................65 Duplikowanie obiektu ..............................................................67 Klonowanie obiektów ...............................................................68 Symbole ..........................................................................................71 Kolejność obiektów ........................................................................76 Wybieranie obiektów .....................................................................78 Grupowanie obiektów ....................................................................79 Blokowanie obiektów .....................................................................81 Wyrównywanie i rozkładanie obiektów .......................................82 Wyrównywanie ........................................................................82 Rozkładanie ..............................................................................84 Praca z tekstem ............................................................87 Wprowadzanie tekstu ....................................................................87 Importowanie tekstu ......................................................................89 Formatowanie tekstu .....................................................................91 Formatowanie znaków .............................................................91 Formatowanie akapitów ..........................................................93 Tabulatory ................................................................................94 Kolumny ....................................................................................95 Znaki wypunktowania .............................................................97 Inicjały wpuszczane .................................................................98 Interakcyjne formatowanie tekstu ..........................................98 Ramki tekstu ...........................................................................100 Dzielenie wyrazów .................................................................100 Narzędzia językowe ................................................................102 Zmiana wielkości liter ............................................................107 Przekształcanie tekstu ...........................................................107 Statystyka tekstu ....................................................................108 Wyrównywanie obiektów względem tekstu ..............................109 Wstawianie znaków specjalnych ................................................109 Używanie wypełnień i konturów ..................................111 Zmiana ustawień domyślnych .....................................................112 Wypełnienie jednolite ..................................................................113 Wypełnienie tonalne ....................................................................117 Wypełnienie deseniem .................................................................120 Wypełnienie teksturą ...................................................................122 Wypełnienie postscriptowe .........................................................124 Okno dokowane Kolor ..................................................................125 Kontury obiektów .........................................................................126 4 5 4 Spis treści 6 7 Interakcyjne wypełnienie ............................................................ 131 Interakcyjne wypełnienie siatkowe ............................................ 132 Inteligentne wypełnianie ............................................................ 133 Przekształcanie konturu w obiekt .............................................. 134 Precyzyjne rysowanie ................................................. 137 Linijki ........................................................................................... 139 Siatka ........................................................................................... 140 Prowadnice .................................................................................. 143 Dynamiczne prowadnice ............................................................. 145 Przyciąganie do obiektów ........................................................... 147 Edycja krzywych ........................................................ 151 Rysowanie linii ............................................................................ 151 Rysunek odręczny .................................................................. 152 Krzywe Béziera ...................................................................... 154 Środki artystyczne ................................................................. 155 Pisak ....................................................................................... 157 Łamana ................................................................................... 158 Krzywa z 3 punktów .............................................................. 159 Interakcyjny łącznik .............................................................. 160 Wymiary ................................................................................. 161 Krzywe Béziera ............................................................................ 165 Zmiana kształtu krzywych .......................................................... 167 Zmiana kształtu obiektów ........................................................... 171 8 Modyfikacje obiektów ................................................. 173 Narzędzia kadrowania ................................................................ 173 Kadrowanie ............................................................................ 174 Nóż .......................................................................................... 175 Gumka .................................................................................... 175 Usuwanie segmentów wirtualnych ...................................... 176 Narzędzia kształtu ....................................................................... 177 Pędzel rozmazujący ............................................................... 177 Pędzel chropowaty ................................................................. 178 Swobodna transformacja ....................................................... 179 Łączenie obiektów ....................................................................... 180 Kształtowanie .............................................................................. 181 Spawanie ................................................................................ 182 Przycinanie ............................................................................. 183 Część wspólna ........................................................................ 184 Uprość ..................................................................................... 184 Przód bez tyłu ........................................................................ 185 Tył bez przodu ....................................................................... 185 Praca z bitmapami ...................................................... 187 9 5 ABC CorelDRAW X3 PL 10 11 Efekty .........................................................................195 Dopasowanie, transformacje i korekcja ......................................196 Metamorfoza ................................................................................198 Obrys .............................................................................................203 Obwiednia .....................................................................................205 Głębia ............................................................................................208 Faza ...............................................................................................214 Soczewka ......................................................................................217 Perspektywa .................................................................................222 Utwórz granice .............................................................................223 Kadrowanie ...................................................................................224 Efekty interakcyjne ......................................................................228 Interakcyjna metamorfoza .....................................................228 Interakcyjny obrys ..................................................................229 Interakcyjne zniekształcenie .................................................229 Interakcyjny cień ....................................................................231 Interakcyjna obwiednia .........................................................232 Interakcyjna głębia .................................................................232 Interakcyjna przezroczystość ................................................233 Dopasowanie tekstu do ścieżki ....................................................237 Obwiednia i oblewanie tekstem obiektów ............................240 Narzędzia ...................................................................243 Menedżer obiektów ......................................................................244 Zarządzanie obiektami ...........................................................245 Warstwy ..................................................................................247 Menedżer danych obiektu ............................................................253 Menedżer widoków ......................................................................256 Style grafiki i tekstu .....................................................................258 Teczka podręczna .........................................................................262 Skorowidz ...................................................................265 6 8 MODYFIKACJE OBIEKTÓW Narzędzia kadrowania Gdy przytrzymasz przez chwilę wciśnięty przycisk kadrowania, rozwinie się lista dająca dostęp do kilku narzędzi, którymi można wpływać na wygląd obiektów. Samo Kadrowanie ( ) jest narzędziem znanym raczej z programów rastrowych, jednak w przypadku rysunków wektorowych także świet- nie się sprawdza (rysunek 8.1). Bardzo ciekawe możliwości modyfikacji obiektów dają narzędzia przypominające swoim działaniem nóż (Nóż ) i gumkę (Gumka ). Pozwalają na wykonywanie podobnych czynności, jak ich rzeczywiste odpo- wiedniki. Nożem możesz „pokroić” obiekt na kilka części, a Gumką wymazać jego fragment. Ostatnie z narzędzi, Usuwanie segmentów wirtualnych ( ), pozwala na usuwanie fragmentów konturów obiektów nachodzących na siebie. ABC CorelDRAW X3 PL Rysunek 8.1. Lista narzędzi kadrowania Kadrowanie Kadrowanie ( ) pozwala na prostokątne przycięcie rysunku wektorowego lub rastrowego. Obszar, do którego zostanie przycięty rysunek, należy narysować po wybraniu z przybornika narzędzia Kadrowanie (rysunek 8.2). Rysunek 8.2. Kadrowanie rysunku wektorowego Obszar kreślimy, mając wciśnięty lewy przycisk myszy. Jeżeli nie został prawi- dłowo narysowany, można go jeszcze poprawić, chwytając jego wnętrze i prze- ciągając w odpowiednie miejsce. Na obwodzie ramki kadrowania widoczne są uchwyty umożliwiające zmianę rozmiaru. Przycięcie rysunku nastąpi po dwu- krotnym szybkim kliknięciu wewnątrz ramki kadrowania. Ramkę kadrowania można obrócić. W tym celu należy ponownie kliknąć już narysowaną ramkę kadrowania. W jej narożnikach pojawią się uchwyty obrotu. 174 Modyfikacje obiektów Podczas rysowania, zmiany rozmiaru, położenia czy też obracania ramki kadrowania można oczywiście korzystać z klawiszy Shift i Ctrl, których działanie jest analogiczne jak podczas rysowania zwykłych obiektów. Ramka kadrowania może być także przyciągana do obiektów, prowadnic i siatki. Nóż ) umożliwia podzielenie obiektów na dowolną liczbę części. Aby podzielić Nóż ( obiekt, wybierz narzędzie Nóż i ustaw wskaźnik myszy w kształcie noża na krawędzi obiektu (wskaźnik przybierze wtedy pionową postać). Trzymając wci- śnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij nóż przez obiekt, aż dojdziesz do jego brzegu. Obiekt zostanie podzielony na dwie części, które możesz dalej oddzielnie modyfikować (rysunek 8.3). Rysunek 8.3. Elipsa przekrojona na dwie części Jeżeli chcesz, aby po przecięciu obiekt nadal stanowił całość, to powinieneś przed rozpoczęciem czynności wcisnąć na pasku właściwości przycisk Pozostaw jako jeden obiekt ( ). ) powoduje, Wciśnięty przycisk Automatycznie zamykaj ścieżki po przycinaniu ( że części podzielonego obiektu będą po podziale zamknięte, w przeciwnym razie pozostaną jedynie kontury (rysunek 8.4). Rysunek 8.4. Pasek właściwości Noża Gumka Narzędzie Gumka ( ) umożliwia wymazanie części obiektu, podobnie jak praw- dziwa gumka. Pamiętaj jednak, że przed rozpoczęciem tej czynności obiekt musi być zaznaczony, w przeciwnym razie pojawi się okienko z komunikatem o nie- możliwości wykonania tej czynności (rysunek 8.5). 175 ABC CorelDRAW X3 PL Rysunek 8.5. Takie okienko pojawia się, gdy próbujesz użyć Gumki, nie mając wskazanego obiektu Po wybraniu narzędzia trzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy i przesuń gumkę przez obiekt, wymazując zbędne fragmenty. Grubość gumki możesz określić na pasku właściwości (rysunek 8.6) tego narzędzia (1). Domyślnie narzędzie to auto- matycznie redukuje liczbę węzłów powstałych po gumce, jednak i tę własność możesz wyłączyć na pasku właściwości (2). Kształt końcówki gumki możesz zmienić z okrągłej na kwadratową dzięki przyciskowi Okrąg/Kwadrat (3). Rysunek 8.6. Pasek właściwości Gumki Usuwanie segmentów wirtualnych Usuwanie segmentów wirtualnych ( ) umożliwia usunięcie fragmentu konturu obiektu, który nachodzi częściowo na inny obiekt (rysunek 8.7). Narzędzie Usu- wanie segmentów wirtualnych jest dostępne na pasku przybornika po przytrzy- maniu lewym przyciskiem myszy narzędzia Kadrowanie. Rysunek 8.7. Usunięcie fragmentu gwiazdy nachodzącego na elipsę Po wybraniu tego narzędzia należy przybliżyć wskaźnik myszy do wybranego segmentu. Jeżeli zostanie wskazany właściwy segment, który program będzie mógł usunąć, wtedy wskaźnik myszy przybierze kształt wyprostowanego noża. Usunięte mogą być jedynie te fragmenty konturu obiektu, które są widoczne. Jeżeli położony wyżej obiekt posiada wypełnienie zakrywające obiekt dolny, to nie można usunąć tej właśnie zakrytej części konturu. 176 Modyfikacje obiektów Usuwany jest fragment konturu obiektu pomiędzy najbliższymi punktami prze- cięcia z konturem innego obiektu. Po przycięciu obiekt jest zawsze przekształcany w krzywe. Taki obiekt nie będzie mógł także otrzymać wypełnienia, ponieważ jest krzywą otwartą. Narzędzia kształtu Z kolei dwa inne narzędzia, Pędzel rozmazujący ( ), umożliwiają rozmazywanie i wyostrzanie krawędzi obiektów. Po rozwinięciu narzędzia Kształt (rysunek 8.8) można także wybrać narzędzie Swobodna trans- formacja ( ) oraz Pędzel chropowaty ( ). Rysunek 8.8. Rozwinięte narzędzia Kształtu Pędzel rozmazujący Umożliwia rozmazywanie konturu obiektów wektorowych. Po wybraniu tego narzędzia wskaż obiekt, który chcesz rozmazać. Jeżeli wybrany obiekt nie jest krzywą (na przykład kwadrat, okrąg, tekst), pojawi się okienko z pytaniem, czy ten obiekt ma zostać automatycznie przekształcony w krzywe (rysunek 8.9). Rysunek 8.9. Okienko z pytaniem, czy zamienić wskazany obiekt na krzywe Możesz zmienić między innymi rozmiar końcówki Pędzla rozmazującego, jego nachylenie względem podłoża i obrót końcówki (rysunek 8.10). Bardzo ciekawie działa zmniejszanie rozmiaru końcówek. Pozwala na ustalenie, czy podczas rozmazywania rozmiar końcówki będzie malał (wartości dodatnie), czy też wzrastał (wartości ujemne). Wybranie wartości 0 spowoduje, że rozmiar końcówki będzie stały podczas stosowania efektu (rysunek 8.11). 177 ABC CorelDRAW X3 PL Rysunek 8.10. Pasek właściwości Pędzla rozmazującego Rysunek 8.11. Wpływ ustawień pola Dodaj zasychanie do efektu na działanie narzędzia rozmazywania Działanie tego efektu jest wrażliwe na siłę nacisku i zmianę kąta nachylenia piórka tabletu. Narzędzie to pozwala na przykład uzyskać efekt trawy, widoczny na rysunku 8.12. Pędzel chropowaty Narzędzie to pozwala poszarpać kontur wybranego obiektu. Podobnie jak w przy- padku rozmazywania, wybrany obiekt musi być krzywą, gdyż w przeciwnym przypadku pojawi się okienko z pytaniem, czy przekształcić dany obiekt w krzywe (rysunek 8.13). Rysunek 8.12. Trawa na tym rysunku została wykonana poprzez rozmycie konturu prostokąta 178 Modyfikacje obiektów Rysunek 8.13. Pasek właściwości Pędzla chropowatego Narzędzie to pozwala ustalić częstotliwość, z jaką będą się pojawiać poszarpane fragmenty, ustawianą w polu Dodaj zasychanie do efektu na pasku właściwości tego pędzla (rysunek 8.14). Rysunek 8.14. Ustalanie częstotliwości powtarzania efektu Korzystając z tabletu, można ustawić wartość kierunku wyostrzania, który może dopasowywać się automatycznie do przebiegu konturu obiektu, gdy w polu Kieru- nek ostrzy będzie ustawiona wartość Automatycznie. Z kolei zmiana na Stały kie- runek pozwoli zadziałać efektowi tylko w jednym kierunku (rysunek 8.15). Efekt ten także wykorzystuje tablety graficzne, reagując na kąt nachylenia piórka i siłę nacisku na podłoże. Rysunek 8.15. Ustalanie kierunku działania efektu Swobodna transformacja Za pomocą narzędzia Swobodna transformacja ( obiekcie takich czynności, jak (rysunek 8.16): ) możliwe jest wykonanie na 179 ABC CorelDRAW X3 PL Rysunek 8.16. Swobodny obrót prostokąta (cid:81) Swobodny obrót — pozwala na swobodne obracanie obiektu przy wciśniętym lewym przycisku myszy. Obrót następuje wokół punktu, w którym został wciśnięty lewy przycisk myszy. (cid:81) Swobodne odbicie — umożliwia zmianę skali wybranego obiektu albo utworzenie jego lustrzanego odbicia. (cid:81) Swobodne skalowanie — umożliwia interakcyjną zmianę rozmiaru wybranego obiektu. (cid:81) Swobodne pochylenie — pozwala na pochylanie krawędzi obiektu względem punktu, w którym został wciśnięty lewy przycisk myszy. Wybór jednej z opisanych czynności jest możliwy przez kliknięcie odpowiedniego przycisku dostępnego na pasku właściwości. Zawsze jest transformowany obiekt, który jest zaznaczony przed wybraniem narzędzia Swobodna transformacja, a punkt, względem którego następuje trans- formacja, jest zawsze określony pozycją, w jakiej nastąpiło kliknięcie lewym przy- ciskiem myszy. Łączenie obiektów Czynność Rozmieszczenie/Połącz (można ją też wybrać z paska właściwości; ) pozwala połączyć co najmniej dwa zaznaczone obiekty w jeden. Ich wspólna część zostanie usunięta, dzięki czemu będzie można zobaczyć obiekty leżące pod spodem. Wszystkie obiekty, dla których zastosowano to polecenie, zostaną przekształcone uprzednio w krzywe. Jako wypełnienie obiektu zostanie ustalone wypełnienie obiektu położonego najniżej (rysunek 8.17). 180 Modyfikacje obiektów Rysunek 8.17. Prostokąt i tekst przed i po połączeniu Odwrotną czynnością do łączenia obiektów jest ich rozłączanie (Rozmieszcze- nie/Rozłącz). Polecenie to działa jednak tylko na obiekty, które zostały uprzednio połączone poleceniem Połącz lub zostały połączone w wyniku Twojego działania, na przykład przecięcia nożem. Czynność ta pozwala odzyskać obiekty, które wcho- dziły w skład połączonego obiektu. Nie odzyskasz jednak w ten sposób poprzed- nich wypełnień ani też obiektów, które były figurami geometrycznymi lub tek- stem (rysunek 8.18). Rysunek 8.18. Oto co powstało po rozłączeniu (obiekty zostały przesunięte celowo) Trochę inaczej działają te polecenia w stosunku do tekstu ozdobnego, który domyślnie jest już połączony. Po wybraniu polecenia Rozmieszczenie/Rozłącz Tekst ozdobny będziemy mogli przesuwać każdy wyraz niezależnie od reszty tekstu. Gdy będziemy chcieli rozłączyć wyraz, rozłączymy wszystkie litery. Po wydaniu polecenia połączenia Rozmieszczenie/Połącz z powrotem scalimy wyrazy w jeden tekst ozdobny (choć możemy nie odzyskać poprzedniej kolejności wyrazów lub liter, jeżeli mocno je przesunęliśmy). Kształtowanie Z górnego menu Rozmieszczenie/Kształtowanie otrzymamy dostęp do opcji wpły- wających na kształt obiektów: części wspólnej (Część wspólna), przycinania (Przyt- nij), spawania (Spawaj), prostego przycinania (Uprość), przodu bez tyłu (Przód bez tyłu) oraz tyłu bez przodu (Tył bez przodu). Polecenia te umożliwiają tworzenie nowych obiektów o zupełnie odmiennych od standardowych kształtach na pod- stawie istniejących już obiektów. Możesz także korzystać z tych funkcji, wybiera- jąc odpowiednie przyciski na pasku właściwości, ale tylko wtedy, gdy masz zazna- czone co najmniej dwa obiekty (rysunek 8.19). 181 ABC CorelDRAW X3 PL Rysunek 8.19. Dostęp do opcji kształtowania obiektów Możesz także wywołać okno dokowane z prawej strony ekranu z górnego menu Rozmieszczenie/Kształtowanie/Kształtowanie (rysunek 8.20). Zawiera ono więcej sposobów działania dla danych efektów. Pozwoli Ci samodzielnie zdecydować, które obiekty w wyniku działania mają pozostać na ekranie, a które program ma usunąć. Rysunek 8.20. Okno dokowane narzędzi kształtowania Spawanie Za pomocą tego polecenia można ze sobą połączyć dwa obiekty lub więcej w jeden. Jeżeli spawane obiekty nachodzą na siebie, to nowy obiekt będzie miał jeden kontur. Aby zespawać ze sobą obiekty, musisz zaznaczyć oba, a następnie wydać 182 Modyfikacje obiektów polecenie Rozmieszczenie/Kształtowanie/Spawaj. Możesz także skorzystać z okna dokowanego Kształtowanie, a wtedy po zaznaczeniu przynajmniej jednego z obiek- tów klikasz przycisk Spawaj z i wskazujesz inny, z którym ma zostać zespawany (rysunek 8.21). Rysunek 8.21. Wybieranie obiektu do spawania Jeżeli pola Obiekty źródłowe i Obiekty docelowe okna dokowanego pozostaną nie- zaznaczone, to stracisz obiekty, które spawałeś, a pozostanie jedynie obiekt zespa- wany. Obiekty źródłowe to obiekty, które zaznaczyłeś przed spawaniem, a Obiekty docelowe to te, które wskazałeś po kliknięciu przycisku Spawaj z. Jeżeli chciał- byś pozostawić też te obiekty, na podstawie których dokonywałeś spawania, to zaznacz odpowiednie pola (rysunek 8.22). Rysunek 8.22. Tekst zespawany z elipsą Przycinanie Polecenie to umożliwia utworzenie nowego obiektu poprzez usunięcie ze wska- zanego elementu obszaru przykrytego przez inny obiekt lub obiekty. Jeżeli zazna- czysz kilka elementów i wydasz polecenie Rozmieszczenie/Kształtowanie/Przytnij, to obiekt leżący najniżej zostanie przycięty przez pozostałe. Możesz także skorzy- stać z okna dokowanego Kształtowanie. Na przykład na poniższym rysunku po zaznaczeniu tekstu kliknąłem przycisk Przytnij w oknie dokowanym i wskazałem elipsę. Powstała w ten sposób elipsa z „nadgryzioną” górną częścią (rysunek 8.23). 183 ABC CorelDRAW X3 PL Rysunek 8.23. Elipsa przycięta tekstem Gdy korzystasz z okna dialogowego Kształtowanie, nie musisz przed wykonaniem przycinania zadbać o to, aby obiekt przycinający leżał nad przycinanym. Tutaj obiektem przycinającym będzie ten, który zaznaczyłeś przed wybraniem przycisku Przytnij, a obiektem przycinanym ten, który następnie wskazałeś strzałką. Część wspólna Polecenie to umożliwia utworzenie nowego obiektu z nachodzących na siebie części wspólnych innych elementów. Utworzony obiekt będzie miał taki kształt, jak część wspólna zaznaczonych elementów. W przypadku okna dokowanego Kształtowanie najpierw wskazujesz jeden z obiektów, a następnie klikasz przy- cisk Część wspólna z i wskazujesz obiekt docelowy (rysunek 8.24). Rysunek 8.24. Część wspólna tekstu i elipsy Uprość W przypadku zaznaczenia dwóch obiektów polecenie to działa podobnie jak zwykłe przycinanie. Różnica pojawia się w przypadku zaznaczenia większej liczby obiek- tów. Przypomnę, że przycinanie (Przytnij) używa obiektów leżących wyżej do modyfikacji kształtu obiektu położonego na samym dole. Z kolei upraszczanie przycina wszystkie obiekty, oprócz leżącego najwyżej, obiektami położonymi wyżej. Na rysunku 8.25 najwyżej położonym obiektem jest litera „A”, a najniżej — koło. Koło zostanie przycięte w obu przypadkach (jako leżące pod wszystkimi innymi obiektami). Kwadrat (jako leżący pośrodku) zostanie przycięty tylko w przypadku prostego przycinania. 184 Modyfikacje obiektów Przytnij Uprość Rysunek 8.25. Różnica w działaniu przycinania (Przytnij) i upraszczania (Uprość) Przód bez tyłu Jest to kolejna odmiana przycinania. Po zaznaczeniu dowolnej liczby obiektów i wydaniu polecenia Rozmieszczenie/Kształtowanie/Przód bez tyłu obiekt znaj- dujący się najwyżej (czyli widoczny w całości) zostanie przycięty wszystkimi obiektami leżącymi poniżej. Wszystkie obiekty przycinające zostaną usunięte po wykonaniu tej czynności (rysunek 8.26). Rysunek 8.26. Prostokąt przycięty poleceniem Przód bez tyłu Tył bez przodu Polecenie to działa podobnie jak poprzednie (czyli Tył bez przodu), z tym że przy- cięte zostaną wszystkie obiekty leżące w tle przez obiekt leżący najwyżej. Obiekt przycinający zostanie usunięty (rysunek 8.27). Rysunek 8.27. Kot przycięty tekstem „KOT” Możesz także szybko wywołać niektóre polecenia modyfikacji obiektów za pomocą kombinacji klawiszy podanych w tabeli 8.1. 185 ABC CorelDRAW X3 PL Tabela 8.1. Spis klawiszy przydatnych podczas modyfikacji obiektów Kombinacja klawiszy Wykonywana czynność X Ctrl+L Ctrl+K Wybranie narzędzia Gumka Połączenie obiektów Rozłączenie obiektów 186
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC CorelDRAW X3 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: