Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 004064 18678165 na godz. na dobę w sumie
ABC CorelDRAW X4 PL - książka
ABC CorelDRAW X4 PL - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1926-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najnowszą wersję programu i twórz wspaniałą grafikę

Corel to jeden z najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej przyjaznych dla użytkownika programów graficznych. Pozwala na profesjonalne wykonanie materiałów reklamowych, wizytówek, ilustracji i innych dokumentów z elementami graficznymi. Najnowsza wersja pakietu CorelDRAW Graphics Suite X4 została wyposażona w kilkadziesiąt nowych funkcji oraz usprawnień. Jedna z najważniejszych zmian to wprowadzenie narzędzia Tabela, pozwalającego na rysowanie tabel o dowolnych rozmiarach i poddawanie ich transformacjom. Daje ono także możliwość importowania tabel z innych programów. Nowością są znacznie bardziej zaawansowane techniki pracy z warstwami, zapewniające niezależną edycję wszystkich warstw dla każdej strony i całego dokumentu, przy czym każda ze stron może zawierać swoje własne prowadnice. Wprowadzenie tych i innych usprawnień powoduje, że praca z programem staje się znacznie łatwiejsza i daje wspaniałe efekty.

Książka 'ABC CorelDRAW X4 PL' w bardzo przejrzysty i jasny sposób pokazuje, jak pracować z grafiką bitmapową i wektorową. Dzięki temu podręcznikowi szybko nauczysz się rysować i transformować obiekty, nadawać im kolory oraz tworzyć ich kopie. Będziesz umiał tworzyć tabele, a także na różne sposoby łączyć rysunki z tekstem. Dowiesz się, na czym polega trasowanie, metamorfoza czy interakcyjna przezroczystość. Poznasz wszystkie czynności niezbędne do zaprojektowania i wykonania profesjonalnych materiałów reklamowych, wizytówek, kalendarzy, plakatów i wielu innych dokumentów.

Grafika komputerowa bez tajemnic!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC CorelDRAW X4 PL Autor: Roland Zimek ISBN: 83-246-1926-7 Format: 158x228, stron: 304 Poznaj najnowsz„ wersjŒ programu i tw(cid:243)rz wspania‡„ grafikŒ (cid:149)Jak korzysta(cid:230) z okien dokowanych? (cid:149)Jak tworzy(cid:230) kopiŒ obiektu podczas transformacji? (cid:149)Jak u¿ywa(cid:230) wype‡nieæ i kontur(cid:243)w? Corel to jeden z najpopularniejszych i jednocze(cid:156)nie najbardziej przyjaznych dla u¿ytkownika program(cid:243)w graficznych. Pozwala na profesjonalne wykonanie materia‡(cid:243)w reklamowych, wizyt(cid:243)wek, ilustracji i innych dokument(cid:243)w z elementami graficznymi. Najnowsza wersja pakietu CorelDRAW Graphics Suite X4 zosta‡a wyposa¿ona w kilkadziesi„t nowych funkcji oraz usprawnieæ. Jedna z najwa¿niejszych zmian to wprowadzenie narzŒdzia Tabela, pozwalaj„cego na rysowanie tabel o dowolnych rozmiarach i poddawanie ich transformacjom. Daje ono tak¿e mo¿liwo(cid:156)(cid:230) importowania tabel z innych program(cid:243)w. Nowo(cid:156)ci„ s„ znacznie bardziej zaawansowane techniki pracy z warstwami, zapewniaj„ce niezale¿n„ edycjŒ wszystkich warstw dla ka¿dej strony i ca‡ego dokumentu, przy czym ka¿da ze stron mo¿e zawiera(cid:230) swoje w‡asne prowadnice. Wprowadzenie tych i innych usprawnieæ powoduje, ¿e praca z programem staje siŒ znacznie ‡atwiejsza i daje wspania‡e efekty. Ksi„¿ka (cid:132)ABC CorelDRAW X4 PL(cid:148) w bardzo przejrzysty i jasny spos(cid:243)b pokazuje, jak pracowa(cid:230) z grafik„ bitmapow„ i wektorow„. DziŒki temu podrŒcznikowi szybko nauczysz siŒ rysowa(cid:230) i transformowa(cid:230) obiekty, nadawa(cid:230) im kolory oraz tworzy(cid:230) ich kopie. BŒdziesz umia‡ tworzy(cid:230) tabele, a tak¿e na r(cid:243)¿ne sposoby ‡„czy(cid:230) rysunki z tekstem. Dowiesz siŒ, na czym polega trasowanie, metamorfoza czy interakcyjna przezroczysto(cid:156)(cid:230). Poznasz wszystkie czynno(cid:156)ci niezbŒdne do zaprojektowania i wykonania profesjonalnych materia‡(cid:243)w reklamowych, wizyt(cid:243)wek, kalendarzy, plakat(cid:243)w i wielu innych dokument(cid:243)w. (cid:149) R(cid:243)¿nice miŒdzy rysunkiem rastrowym a wektorowym (cid:149) Podstawy rysunku wektorowego (cid:149) Inteligentne rysowanie (cid:149) Transformacje obiekt(cid:243)w (cid:149) Grupowanie, wyr(cid:243)wnywanie i rozk‡adanie obiekt(cid:243)w (cid:149) Praca z tekstem i tabelami (cid:149) U¿ywanie wype‡nieæ i kontur(cid:243)w (cid:149) Dynamiczne prowadnice i przyci„ganie do obiekt(cid:243)w (cid:149) Edycja krzywych (cid:149) NarzŒdzia kadrowania i narzŒdzia kszta‡tu (cid:149) Bitmapy i trasowanie Grafika komputerowa bez tajemnic! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TRE¥CI 1 2 3 WstÚp ..............................................................................7 Opis programu CorelDRAW X4 .......................................................7 Co nowego w programie? ................................................................8 Wymagania systemowe ...................................................................9 Róĝnice miÚdzy rysunkiem rastrowym a wektorowym ..............10 Pierwsze kroki ..............................................................15 Uruchamianie programu ...............................................................15 Podstawowe terminy .....................................................................18 WyglÈd ekranu ..............................................................................19 Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków .......................23 Zapisywanie rysunków ............................................................23 Otwieranie rysunków ..............................................................26 Drukowanie rysunków ............................................................28 Przydatne informacje ....................................................................30 Korzystanie z okien dokowanych .................................................33 Okno dokowane Podpowiedzi .......................................................35 Obszar roboczy ..............................................................................38 Rozmiar strony ........................................................................38 Tïo strony .................................................................................40 Wstawianie i usuwanie stron ..................................................41 Korzystanie z Pomocy ...................................................................42 Podstawy rysunku wektorowego .....................................45 Rysowanie prostych obiektów ......................................................45 ProstokÈty, elipsy, wielokÈty, gwiazdy i spirale ....................46 Ksztaïty podstawowe ...............................................................50 ABC CorelDRAW X4 PL Obiekty z 3 punktów ...............................................................51 Inteligentne rysowanie ............................................................52 Nadawanie obiektom kolorów ......................................................53 Transformacje obiektów ...............................................................57 Precyzyjne transformacje obiektów .............................................61 Tworzenie kopii obiektu ...............................................................63 Tworzenie kopii obiektu podczas transformacji ....................63 Tworzenie wielu kopii obiektu ...............................................64 Duplikowanie obiektu .............................................................65 Klonowanie obiektów ..............................................................67 Symbole .........................................................................................70 KolejnoĂÊ obiektów .......................................................................75 Wybieranie obiektów ....................................................................77 Grupowanie obiektów ...................................................................78 Blokowanie obiektów ....................................................................80 Wyrównywanie i rozkïadanie obiektów .......................................81 Wyrównywanie .......................................................................81 Rozkïadanie .............................................................................83 Praca z tekstem i tabelami ............................................ 87 Tekst ..............................................................................................87 Wprowadzanie tekstu ..............................................................87 Importowanie tekstu ...............................................................90 Formatowanie tekstu ..............................................................92 Wyrównywanie obiektów wzglÚdem tekstu ........................110 Wstawianie znaków specjalnych ..........................................111 Rozpoznawanie kroju czcionki .............................................112 Tabele ..........................................................................................113 Tworzenie tabel .....................................................................115 Zaznaczanie wybranych elementów tabeli ...........................118 Praca nad kolumnami, wierszami i komórkami ...................119 Wprowadzanie do komórek tekstu oraz obrazów ................123 Formatowanie tabeli i komórek ............................................124 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów .................................. 127 Zmiana ustawieñ domyĂlnych ....................................................128 Wypeïnienie jednolite ..................................................................129 Wypeïnienie tonalne ...................................................................134 Wypeïnienie deseniem ................................................................136 Wypeïnienie teksturÈ ..................................................................139 Wypeïnienie postscriptowe .........................................................140 Okno dokowane Kolor .................................................................142 Kontury obiektów ........................................................................143 Interakcyjne wypeïnienie ...........................................................147 Interakcyjne wypeïnienie siatkowe ............................................149 Inteligentne wypeïnianie ............................................................150 Przeksztaïcanie konturu w obiekt ..............................................151 4 5 4 Spis treĂci 6 7 8 9 10 Precyzyjne rysowanie ..................................................153 Linijki ...........................................................................................154 Siatka ...........................................................................................156 Prowadnice ..................................................................................159 Dynamiczne prowadnice .............................................................161 PrzyciÈganie do obiektów ...........................................................164 Edycja krzywych ..........................................................169 Rysowanie linii ............................................................................169 Rysunek odrÚczny ..................................................................170 Krzywe Béziera ......................................................................172 ¥rodki artystyczne .................................................................173 Pisak .......................................................................................176 ’amana ...................................................................................176 Krzywa z 3 punktów ..............................................................177 Interakcyjny ïÈcznik ..............................................................177 Wymiary .................................................................................179 Krzywe Béziera ............................................................................182 Zmiana ksztaïtu krzywych ..........................................................185 Zmiana ksztaïtu obiektów ...........................................................189 Modyfikacje obiektów ...................................................193 NarzÚdzia kadrowania ................................................................193 Kadrowanie ............................................................................194 Nóĝ .........................................................................................195 Gumka ....................................................................................196 Usuwanie segmentów wirtualnych .......................................196 NarzÚdzia ksztaïtu ......................................................................197 PÚdzel rozmazujÈcy ...............................................................197 PÚdzel chropowaty .................................................................199 Swobodna transformacja .......................................................200 ’Èczenie obiektów .......................................................................201 Ksztaïtowanie ..............................................................................202 Spawanie ................................................................................203 Przycinanie ............................................................................204 CzÚĂÊ wspólna ........................................................................205 UproĂÊ ....................................................................................205 Przód bez tyïu ........................................................................206 Tyï bez przodu .......................................................................206 Praca z bitmapami .......................................................207 Edycja grafiki rastrowej ..............................................................207 Trasowanie ..................................................................................213 Efekty ..........................................................................219 Dopasowanie, transformacje i korekcja ......................................220 Metamorfoza ...............................................................................222 Obrys ............................................................................................228 5 ABC CorelDRAW X4 PL Obwiednia ....................................................................................229 GïÚbia ...........................................................................................233 Faza ..............................................................................................239 Soczewka .....................................................................................242 Perspektywa ................................................................................247 Utwórz granice ............................................................................248 Kadrowanie ..................................................................................249 Efekty interakcyjne .....................................................................253 Interakcyjna metamorfoza ....................................................254 Interakcyjny obrys .................................................................254 Interakcyjne znieksztaïcenie .................................................255 Interakcyjny cieñ ...................................................................257 Interakcyjna obwiednia .........................................................258 Interakcyjna gïÚbia ................................................................258 Interakcyjna przezroczystoĂÊ ................................................259 Dopasowanie tekstu do Ăcieĝki ...................................................263 Obwiednia i oblewanie tekstem obiektów ............................266 NarzÚdzia .................................................................... 269 Menedĝer obiektów .....................................................................270 ZarzÈdzanie obiektami ..........................................................271 Warstwy .................................................................................273 Menedĝer danych obiektu ...........................................................280 Menedĝer widoków .....................................................................282 Style grafiki i tekstu ....................................................................284 Skorowidz ................................................................... 289 11 6 5 U¿YWANIE WYPE’NIE” I KONTURÓW Gdy narysujesz nowy obiekt, zostanÈ mu nadane domyĂlne kolory wypeïnienia, konturu itp. (stan- dardowo jest to kolor czarny dla konturu i przezro- czysty dla wypeïnienia). OczywiĂcie, wszystkie te parametry (i wiele innych) moĝna dowolnie modyfi- kowaÊ. We wczeĂniejszej czÚĂci ksiÈĝki opisaïem juĝ, jak moĝna zmieniÊ kolor wypeïnienia. Jednak nie musi ono byÊ jednokolorowe. CorelDRAW ofe- ruje wiele róĝnych moĝliwoĂci uĝywania wypeï- nieñ. Aby do nich dotrzeÊ, musisz wybraÊ narzÚ- dzie Wypeïnienie. Tam zgrupowane sÈ wszystkie sposoby wypeïniania obiektów (rysunek 5.1): ABC CorelDRAW X4 PL Rysunek 5.1. NarzÚdzie wypeïnienia Zmiana ustawieñ domyĂlnych Musisz pamiÚtaÊ o tym, aby przed skorzystaniem z narzÚdzia Wypeïnienie wska- zaÊ obiekt, gdyĝ w przeciwnym razie pojawi siÚ okno umoĝliwiajÈce zmianÚ ustawieñ domyĂlnych pokazane na rysunku 5.2. Rysunek 5.2. Okno zmiany ustawieñ domyĂlnych Gdy rysujesz nowy obiekt, standardowo jego kontur przyjmuje kolor czarny, a wypeïnienie jest przezroczyste. Aby to zmieniÊ, kliknij pusty obszar „kartki”. NastÚpnie kliknij lewym przyciskiem myszy paletÚ kolorów z prawej strony ekra- nu, wybierajÈc barwÚ czerwonÈ. Poniewaĝ nie zaznaczyïeĂ obiektu, program bÚ- dzie chciaï zmieniÊ ustawienia domyĂlne. 128 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Pojawi siÚ okno zmiany ustawieñ domyĂlnych. Pozostaw zaznaczonÈ opcjÚ Rysu- nek. DziÚki temu zmiany bÚdÈ siÚ odnosiïy do nowo tworzonych obiektów graficz- nych. Zaznacz Tekst ozdobny, jeĝeli chcesz zmieniÊ takĝe ustawienia domyĂlne tekstu ozdobnego, lub Tekst akapitowy, jeĂli chcesz dokonaÊ zmian w tekĂcie akapitowym. Kliknij przycisk OK. Od tego momentu kaĝdy nowo rysowany obiekt bÚdzie miaï czerwone wy- peïnienie. Jeĝeli chcesz przywróciÊ oryginalne ustawienia, kliknij pusty obszar „kartki”. Na- stÚpnie kliknij przekreĂlony kwadrat znajdujÈcy siÚ nad paletÈ kolorów (ustawisz domyĂlny brak wypeïnienia). Gdy pojawi siÚ okno zmiany ustawieñ domyĂlnych, zaakceptuj jego ustawienia, klikajÈc OK. NastÚpnie kliknij prawym przyciskiem myszy kolor czarny na palecie kolorów. W ten sposób przywrócisz standardowy czarny kontur. Gdy ponownie pojawi siÚ okno zmiany ustawieñ domyĂlnych, za- akceptuj jego ustawienia. W podobny sposób moĝesz zmieniÊ inne ustawienia domyĂlne, na przykïad krój czy rozmiar czcionki. Przypominam, ĝe moĝesz takĝe przywróciÊ domyĂlne ustawienia fabryczne (w tym takĝe domyĂlne kolory wypeïnieñ i konturu), jeĝeli uruchomisz program CorelDRAW z przytrzymanym klawiszem F8. Wtedy jednak przywrócone zostanÈ wszystkie ustawienia programu. Wypeïnienie jednolite Jednolite wypeïnienie (rysunek 5.3) pozwala nadaÊ obiektowi tylko jeden kolor, a wiÚc dziaïa tak, jak paleta znajdujÈca siÚ przy prawej krawÚdzi ekranu. W oknie, które pojawia siÚ na ekranie, moĝna wybraÊ modele kolorów bÈdě palety (rysu- nek 5.4). Odpowiednie okno wybiera siÚ spoĂród trzech zakïadek. Rysunek 5.3. Obiekty z wypeïnieniem jednolitym 129 ABC CorelDRAW X4 PL Rysunek 5.4. Zakïadka modeli wypeïnienia jednolitego W oknie przeglÈdarki kolorów moĝna wybraÊ jeden spoĂród kilku modeli kolo- rów (CMYK, RGB, HSB, Lab i inne). Wykorzystywana jest tu wizualna reprezen- tacja caïego spektrum kolorów. Aby zastosowaÊ wypeïnienie jednolite przy wykorzystaniu zakïadki Model, prze- suñ pionowy suwak z prawej strony jej okna — w ten sposób wybierzesz po- trzebny kolor. NastÚpnie kliknij paletÚ koloru, wybierajÈc odcieñ (zostanie on za- znaczony kwadracikiem). W prawym górnym rogu zobaczysz pierwotny kolor obiektu (Stary) oraz kolor, który zostanie mu nadany (Nowy). NastÚpnie kliknij przycisk OK, by zaakceptowaÊ wybór. Jeĝeli orientujesz siÚ, jak reprezentowane sÈ barwy w poszczególnych mode- lach kolorów, moĝesz wybraÊ odpowiedni kolor, wykorzystujÈc suwaki w czÚĂci Skïadowe. Szybkiego wyboru jednego spoĂród kilkudziesiÚciu standardowych ko- lorów da siÚ zaĂ dokonaÊ dziÚki rozwijanej liĂcie Nazwa. Niezwykle interesujÈce jest okno Miksery. Wybierane przy jego uĝyciu kolory sÈ najbardziej przydatne podczas pracy z kilkoma obiektami, gdy chcesz, aby ich kolory wspóïgraïy ze sobÈ. JeĂli zastosujesz harmoniÚ kolorów w oknie Miksery, to sprawisz, ĝe bÚdÈ do siebie pasowaïy. Aby dokonaÊ wyboru kolorów w oknie harmonii kolorów, kliknij zakïadkÚ Miksery (rysunek 5.5). 130 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Rysunek 5.5. Zakïadka mikserów wypeïnienia jednolitego ChwyÊ jedno z kóïeczek widocznych na kole harmonii kolorów. PrzesuwajÈc deli- katnie mysz, obróÊ je. Kolory harmonizujÈce ze sobÈ zostanÈ wyĂwietlone poniĝej. Wybierz liczbÚ harmonizujÈcych ze sobÈ kolorów, zmieniajÈc poïoĝenie suwaka Rozmiar. Wybierz potrzebny Ci kolor. Kliknij przycisk OK. Wybierz inny obiekt. Przejdě ponownie do okna harmonii kolorów. PozostawiajÈc poïoĝenie koïa harmonii kolorów bez zmian, wybierz innÈ barwÚ z palety znajdu- jÈcej siÚ w dolnej czÚĂci okna. Polecam takĝe wypróbowanie okna przejĂcia kolorów. W tym celu musisz w oknie Miksery kliknÈÊ przycisk Opcje. NastÚpnie zaznacz pozycjÚ Miksery i wskaĝ Przej- Ăcie kolorów (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Wybór przejĂcia kolorów Zobaczysz kolorowy kwadrat, w którego naroĝnikach znajdujÈ siÚ pola umoĝli- wiajÈce wybór koloru odpowiedniego dla kaĝdego naroĝnika. ZostanÈ one póěniej wymieszane ze sobÈ, dajÈc moĝliwoĂÊ wyboru koloru poĂredniego. Po kolei klikaj 131 ABC CorelDRAW X4 PL pola znajdujÈce siÚ w naroĝnikach duĝego kwadratu. Dla kaĝdego z nich wy- bierz odpowiedni kolor. W duĝym kwadracie zobaczysz wtedy kolory poĂrednie, powstaïe w wyniku wymieszania wybranych rÚcznie barw (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Okno przejĂcia kolorów Zmieñ poïoĝenie paska Rozmiar tak, by dobraÊ odpowiednie wielkoĂci kwadra- tów z kolorami poĂrednimi. Wskaĝ odpowiedni kolor widniejÈcy w duĝym kwadracie. Zostanie on zaznaczony czarnÈ ramkÈ. Kliknij przycisk OK. W ostatniej zakïadce wybierany jest jeden z predefiniowanych modeli kolory- stycznych. IstniejÈ dwa rodzaje palet, z których moĝna wybieraÊ kolory: gotowe i niestandardowe. Gotowe palety kolorów sÈ dostarczane przez niezaleĝnych pro- ducentów i najlepiej stosowaÊ je wraz z odpowiednim drukowanym katalogiem próbek kolorów. JeĂli posiadasz katalog z próbkami kolorów, moĝesz wybraÊ odpowiedni model z tego katalogu. Jest to niezwykle przydatna opcja, gdy chcesz zapewniÊ pojawienie siÚ konkretnego koloru na wydruku, z uwagi na to, ĝe ko- lory wydrukowane zwykle róĝniÈ siÚ od tych, które widzisz na ekranie. WiÈĝe siÚ to z innym sposobem powstawania kolorów w drukarce i na ekranie. Opcje ostatniej zakïadki okna dialogowego Wypeïnienie jednolite pokazano na rysunku 5.8. Aby skorzystaÊ z palety kolorów, w oknie wyboru kolorów wskaĝ zakïadkÚ Palety. Rozwiñ listÚ Paleta i wybierz z niej takÈ paletÚ, jakÈ masz takĝe w po- staci wydrukowanej. ListÚ palet do wyboru prezentuje rysunek 5.9. 132 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Rysunek 5.8. Zakïadka palet wypeïnienia jednolitego Rysunek 5.9. Wybór palety kolorów Przy uĝyciu suwaka widniejÈcego z prawej strony wybierz odpowiedni kolor. Wskaĝ na palecie kolor i odczytaj jego nazwÚ w polu Nazwa (rysunek 5.10). Rysunek 5.10. Nazwa wybranego koloru Odszukaj teraz w drukowanym katalogu odczytanÈ nazwÚ i sprawdě, jak bÚdzie wyglÈdaï wybrany kolor na wydruku (najtañsze drukarki nie wydrukujÈ jednak dokïadnie takiego samego koloru; jeĝeli zaleĝy Ci na dokïadnym odwzorowaniu kolorów, powinieneĂ skorzystaÊ z profesjonalnych urzÈdzeñ). Kliknij przycisk OK. Moĝna takĝe postÚpowaÊ odwrotnie, to znaczy najpierw wybraÊ kolor na wy- drukowanej palecie, a nastÚpnie odszukaÊ jego nazwÚ w oknie Palety. 133 ABC CorelDRAW X4 PL Wypeïnienie tonalne Wypeïnienie tonalne (nazywane takĝe gradientowym) pozwala ustawiÊ ïagodne przejĂcie miÚdzy dwoma kolorami lub wiÚkszÈ ich liczbÈ, co pokazuje rysunek 5.11. Rysunek 5.11. Obiekty z wypeïnieniem tonalnym Aby zastosowaÊ wypeïnienie tonalne dwukolorowe, musisz wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci: Wskaĝ narysowany uprzednio obiekt. NastÚpnie rozwiñ narzÚdzie wypeïnienia ( Pojawi siÚ okno dialogowe, takie jak na rysunku 5.12. ) i wybierz wypeïnienie tonalne ( ). Rysunek 5.12. Wypeïnienie tonalne Wybierz typ wypeïnienia za pomocÈ listy rozwijanej Typ. Moĝesz siÚ zdecydowaÊ na wypeïnienie wzdïuĝ jednej ze Ăcieĝek: Liniowe, Promieniowe, Stoĝkowe, Kwa- dratowe. Wszystkie te opcje pokazano na rysunku 5.13. 134 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Rysunek 5.13. Typy wypeïnienia tonalnego Zmieñ kÈt gradacji w polu KÈt — to spowoduje zmianÚ ukoĂnego poïoĝenia to- nalnego. KÈt ten moĝesz teĝ zmieniÊ poprzez przytrzymanie wciĂniÚtego prawego przycisku myszy i poruszanie niÈ w obszarze miniaturki wybranego wypeïnienia (prawy górny róg okna). Natomiast w polu Brzeg okreĂl, na jakim obszarze kolor poczÈtkowy i koñcowy majÈ pozostaÊ niezmienne, zanim zacznÈ siÚ przenikaÊ. W obszarze miniaturki wypeïnienia ustal poïoĝenie Ărodka wypeïnienia, trzyma- jÈc wciĂniÚty lewy przycisk myszy; kÈt gradacji zmienia siÚ prawym przyciskiem myszy (wyjÈtkiem jest tu Ăcieĝka radialna, która nie posiada kÈta gradacji). Wybierz typ przejĂcia jednego koloru w inny — w tym przypadku bÚdzie to wy- peïnienie Dwukolorowe — w polu PrzejĂcie kolorów. OkreĂl kolor poczÈtkowy w polu Od i koñcowy w polu Do. Wyznacz takĝe ¥rodek przejĂcia kolorów. Na zakoñczenie wybierz sposób dobierania kolorów przejĂciowych — wzdïuĝ linii prostej lub Ăcieĝki biegnÈcej przez koïo kolorów. Ten fragment okna poka- zano na rysunku 5.14. Kliknij przycisk OK. Aby wybraÊ dowolne wypeïnienie, wybierz w polu PrzejĂcie kolorów pozycjÚ Niestandardowe. Dowolne wypeïnienie pozwala wybraÊ kilka kolorów, które bÚdÈ siÚ przenikaÊ. 135 ABC CorelDRAW X4 PL Rysunek 5.14. Sposób przejĂcia miÚdzy kolorami w wypeïnieniu dwukolorowym Wybierz jeden z predefiniowanych rodzajów przejĂÊ w polu Wzorce — fragment jego listy rozwijanej pokazano na rysunku 5.15. Rysunek 5.15. Wybór jednego z predefinio- wanych typów wypeïnieñ Ustal poïoĝenie kaĝdego koloru przez przesuniÚcie maïego trójkÈta ( skiem przejĂcia kolorów. Pasek widnieje na rysunku 5.16. ) nad pa- Rysunek 5.16. Pasek przejĂcia kolorów Jeĝeli nie odpowiada Ci jeden z kolorów, kliknij biaïy trójkÈt ( nad nim i zmieñ barwÚ na innÈ. ) znajdujÈcy siÚ Moĝesz takĝe dziÚki kwadratom ( kolorów okreĂliÊ kolor poczÈtkowy i koñcowy. ) znajdujÈcym siÚ z obu stron paska przejĂÊ Wypeïnienie deseniem Wypeïnienie deseniem pozwala zastosowaÊ jeden ze zdefiniowanych wzorków jako wypeïnienie obiektu (rysunek 5.17). Rysunek 5.17. Obiekty wypeïnione deseniem 136 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Aby zastosowaÊ do obiektu wypeïnienie deseniem, wskaĝ narysowany uprzed- nio obiekt. NastÚpnie rozwiñ narzÚdzie Wypeïnienie i wybierz Wypeïnienie de- seniem — odpowiednie okno dialogowe widnieje na rysunku 5.18. Rysunek 5.18. Wypeïnienie deseniem Zdecyduj siÚ na wypeïnienie obiektu obrazkiem dwukolorowym, wielokolorowym lub mapÈ bitowÈ. Rozwiñ widniejÈce obok pole z wyborem desenia i wybierz jeden z predefinio- wanych w programie. Jeĝeli zdecydowaïeĂ siÚ na deseñ Dwukolorowy, moĝesz wybraÊ wïasne kolory za pomocÈ pól Przód oraz Tyï. W pozostaïych przypadkach nie masz tej moĝliwoĂci. Zaznacz pole Transformuj wypeïnienie z obiektem. DziÚki temu modyfikacje i de- formacje obiektu obejmÈ takĝe jego deseñ. Desenie wypeïniajÈ w caïoĂci zazna- czony obiekt w taki sposób, ĝe w miejscu, w którym koñczy siÚ jeden kafelek, zaczyna siÚ nastÚpny. TakÈ samÈ zasadÚ stosuje siÚ na przykïad dla tapety w sys- temie Windows — z tym, ĝe tutaj moĝesz dokonaÊ takĝe dowolnych transformacji, takich jak pochylenie czy obrót, co pokazuje rysunek 5.19. W czÚĂci Rozmiar zmieñ SzerokoĂÊ i WysokoĂÊ w taki sposób, aby dobraÊ odpo- wiedni rozmiar desenia (by ïadnie wypeïniaï obiekt). Moĝesz takĝe zaznaczyÊ Wypeïnienie lustrzane, aby utworzyÊ lustrzane odbicie wzoru. 137 ABC CorelDRAW X4 PL Rysunek 5.19. Górny kwadrat zostaï wypeïniony bez zaznaczenia transformacji wypeïnienia wraz z obiektem, inaczej niĝ dolny. Dlatego dolny po zmniejszeniu i obróceniu zmodyfikowaï takĝe rozmiary kafelków Jednak zdecydowanie najciekawszy efekt uzyskamy, wybierajÈc wypeïnienie typu Mapa bitowa (rysunek 5.20). Rysunek 5.20. Wypeïnienie mapÈ bitowÈ SÈ tutaj zdefiniowane desenie przypominajÈce naturalne powierzchnie, takie jak tektura, marmur czy teĝ kilka rodzajów faktur drewna. Jeĝeli posiadasz wïasne rysunki, z których chciaïbyĂ utworzyÊ deseñ, to moĝesz kliknÈÊ przycisk Zaïaduj i wczytaÊ dowolne zdjÚcie zapisane na dysku. 138 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Wypeïnienie teksturÈ Kolejnym sposobem wypeïnienia dowolnego obiektu jest uĝycie tekstury (rysu- nek 5.21). Wypeïnienia teksturÈ sÈ obrazami losowymi, generowanymi przy wy- korzystaniu fraktali. NadajÈ one wypeïnianym obiektom wyglÈd materiaïów natu- ralnych. Jednak uĝywanie tekstury moĝe znaczÈco powiÚkszyÊ rozmiar pliku i wydïuĝyÊ czas jego drukowania. Rysunek 5.21. Obiekty wypeïnione teksturÈ Aby zastosowaÊ do obiektu wypeïnienie teksturÈ, wskaĝ narysowany uprzednio ) i wybierz wypeïnienie tek- obiekt. NastÚpnie rozwiñ narzÚdzie wypeïnienia ( sturÈ ( ). Pojawi siÚ okno dialogowe pokazane na rysunku 5.22. Rysunek 5.22. Wypeïnienie teksturÈ Rozwiñ listÚ Biblioteka tekstur i wybierz jednÈ z dostÚpnych tam moĝliwoĂci. Przewiñ listÚ Lista tekstur. WybierajÈc z niej poszczególne wzory, moĝesz zoba- czyÊ ich podglÈd w okienku poniĝej. 139 ABC CorelDRAW X4 PL Zdefiniuj kolory wypeïnienia przy uĝyciu pól z kolorami (sÈ one dostÚpne w pra- wym dolnym rogu okienka). W zaleĝnoĂci od wybranej tekstury liczba barw moĝe byÊ róĝna. Kliknij przycisk PodglÈd, aby zobaczyÊ, jak dokonane zmiany wpïynÚïy na wy- glÈd tekstury. Zmieñ parametry tekstury z prawej strony okna, aby zmodyfikowaÊ jej wyglÈd. Nie zapomnij wcisnÈÊ przycisku PodglÈd po kaĝdej zmianie. OkreĂl dokïadnie roz- miar, poczÈtek i inne parametry kafelka (podobnie jak w przypadku wypeïnienia deseniem), wybierajÈc przycisk Kafelkowanie. Zaakceptuj wybór przyciskiem OK. Jeĝeli klikniesz przycisk PodglÈd bez uprzedniej zmiany jakiegokolwiek para- metru, to program sam je losowo dobierze, generujÈc przypadkowy wzór. Jednak obok kaĝdego pola ze zmianÈ parametru widnieje ikona kïódki. Jeĝeli jÈ klikniesz, zamieni siÚ w ikonÚ z zamkniÚtÈ kïódkÈ. Spowodujesz w ten sposób, ĝe ten para- metr nie bÚdzie siÚ losowo zmieniaï, gdy klikniesz przycisk PodglÈd. Wypeïnienie postscriptowe Ostatnim rodzajem wypeïnienia jest wypeïnienie postscriptowe (rysunek 5.23). Rysunek 5.23. Obiekty z wypeïnieniem postscriptowym Aby zastosowaÊ do obiektu wypeïnienie postscriptowe, wskaĝ narysowany uprzed- ) i wybierz wypeïnienie postscrip- nio obiekt. Rozwiñ narzÚdzie wypeïnienia ( towe ( ). Okno dialogowe tego wypeïnienia znajduje siÚ na rysunku 5.24. Zaznacz pole PodglÈd, aby zobaczyÊ danÈ teksturÚ w oknie znajdujÈcym siÚ z pra- wej strony — w przeciwnym razie zobaczysz jedynie jej nazwÚ. Zmieñ ustawienia parametrów w czÚĂci Parametry tak, by dopasowaÊ wyglÈd tekstury do wïasnych potrzeb. Za kaĝdym razem zatwierdzaj zmiany przyciskiem OdĂwieĝ. Gdy dokonasz juĝ wyboru, wciĂnij przycisk OK. 140 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Rysunek 5.24. Wypeïnienie postscriptowe Jeĝeli w programie nie zobaczysz obiektów wypeïnionych postscriptem, wybierz z górnego menu Widok polecenie Dokïadny. Dla pozostaïych widoków bÚdÈ wyĂwietlane jedynie literki PS. ChoÊ CorelDRAW interpretuje tekstury postscriptowe w drukarkach nieobsïu- gujÈcych jÚzyka PostScript, umoĝliwiajÈc ich wydruk, moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe na starszych i specyficznych drukarkach nie otrzymasz oczekiwanego rezultatu. Tekstury postscriptowe mogÈ znacznie obciÈĝyÊ komputer. Dlatego teĝ w przypadku sïabszych komputerów i wiÚkszej liczby obiektów wypeïnionych teksturami postscriptowymi moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe czas reakcji na polecenia uĝytkownika bÚdzie bardzo dïugi. W takim przypadku warto wïÈczyÊ jeden z prostszych widoków generowania obrazu, dostÚpnych po rozwiniÚciu górnego menu Widok (rysunek 5.25). 141 ABC CorelDRAW X4 PL Rysunek 5.25. WïÈczenie poglÈdowego widoku dokumentu Okno dokowane Kolor Okno to pojawia siÚ przy prawej krawÚdzi ekranu, umoĝliwiajÈc szybkie nada- wanie kolorów wskazanym obiektom. W prawym górnym rogu widoczne sÈ trzy przyciski pozwalajÈce wybieraÊ kolory za pomocÈ suwaków, przeglÈdarki kolo- rów lub palet. KlikniÚcie przycisku Wypeïnienie spowoduje nadanie wskazanym obiektom aktualnie wybranego koloru, a klikniÚcie przycisku Kontur zmieni kolor krawÚdzi obiektu. Jeĝeli chcesz eksperymentowaÊ z róĝnymi kolorami, musisz wcisnÈÊ symbol kïód- ), a przy zmianie koloru nie bÚdziesz musiaï za kaĝdym razem klikaÊ przyci- ki ( sku Wypeïnienie. Okno dokowane pokazano na rysunku 5.26. Rysunek 5.26. Okno dokowane Kolor 142 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Kontury obiektów WiÚkszoĂÊ obiektów oprócz wnÚtrza ma takĝe kontur. Jest on obrysem danego obiektu o wïasnym kolorze, gruboĂci i innych atrybutach. Gdy rysujesz okrÈg oïów- kiem na papierze, rysujesz kontur koïa, a gdy zamalujesz Ărodek na przykïad kredkÈ, nadasz mu kolor wypeïnienia. RóĝnicÚ miÚdzy konturem a wypeïnieniem obiektu pokazano na rysunku 5.27. Rysunek 5.27. Kontur i wypeïnienie obiektu Innego rodzaju kontury mogÈ posiadaÊ obiekty zamkniÚte, na przykïad wieloboki, kwadraty, a innego obiekty otwarte, czyli chociaĝby linie, które mogÈ byÊ za- koñczone strzaïkami. OczywiĂcie, podobnie jak w przypadku wypeïnienia, moĝesz nadaÊ konturowi przezroczystoĂÊ i traktowaÊ go tak, jakby go nie byïo. Przy- pominam, ĝe najprostszym sposobem nadania koloru danemu obiektowi jest wskazanie go i klikniÚcie lewym przyciskiem myszy dowolnego koloru z prawej strony ekranu (na palecie kolorów). JeĂli natomiast klikniesz paletÚ kolorów prawym przyciskiem myszy, moĝesz ustawiÊ kolor konturu danego obiektu. Znacznie bardziej rozbudowane moĝliwoĂci dostÚpne sÈ po wybraniu narzÚdzia Kontur. Pojawi siÚ wtedy dodatkowe menu (rysunek 5.28): Okno dialogowe Pióro konturu poza zmianÈ rozmiaru, ksztaïtu i koloru koñcówki oferuje takĝe moĝliwoĂÊ zmiany ksztaïtu zakoñczenia konturu. Okno to moĝesz zobaczyÊ na rysunku 5.29. Obiekty otwarte mogÈ posiadaÊ takie specyficzne wïaĂciwoĂci, takie jak zakoñczenie zaokrÈglone, kwadratowe, ĂciÚte lub wy- koñczone strzaïkami. Obiekty zamkniÚte (takie jak kwadraty) nie majÈ zakoñ- czenia, wiÚc moĝesz jedynie modyfikowaÊ na przykïad ksztaït ich naroĝników. Aby nadaÊ obiektowi kontur, za pomocÈ okna konturu wskaĝ narysowany uprzed- nio obiekt. Przytrzymaj przez chwilÚ wciĂniÚte narzÚdzie Kontur, a nastÚpnie wybierz okno konturu. Zmieñ kolor konturu, korzystajÈc z pola Kolor znajdujÈ- cego siÚ w lewym górnym rogu okna. NastÚpnie okreĂl szerokoĂÊ konturu za pomocÈ pola SzerokoĂÊ. SzerokoĂÊ mo- ĝesz wybraÊ z listy lub wpisaÊ jÈ rÚcznie. Pole i listÚ pokazano na rysunku 5.30. 143 ABC CorelDRAW X4 PL Rysunek 5.28. NarzÚdzie konturu Rysunek 5.29. Okno pióra konturu Rysunek 5.30. Wybór szerokoĂci konturu 144 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Ustal teraz Styl konturu, a wiÚc okreĂl, czy linia bÚdzie ciÈgïa, przerywana, wy- kropkowana itp. DostÚpne style linii widniejÈ na rysunku 5.31. Rysunek 5.31. Wybór stylu konturu NastÚpnie w polu ksztaïtu naroĝników (Naroĝniki) ustaw sposób rysowania linii i krzywych w miejscach, gdzie nie sÈ proste, czyli w naroĝnikach (rysunek 5.32). PamiÚtaj jednak, ĝe najlepszy efekt dla naroĝników uzyskasz przy bardzo grubych konturach. Rysunek 5.32. Naroĝniki Podobnego wyboru trzeba bÚdzie dokonaÊ przy okreĂlaniu zakoñczeñ linii dla obiektów otwartych (Zakoñczenia). DostÚpne zakoñczenia linii widniejÈ na ry- sunku 5.33. Rysunek 5.33. Zakoñczenia linii Jeĝeli w obiekcie dwie linie ïÈczÈ siÚ w jednym punkcie pod bardzo duĝym kÈ- tem, to czÚsto pojawia siÚ bardzo ostry naroĝnik. Aby temu zapobiec, moĝna okre- ĂliÊ Limit zïÈcza ostrego (rysunek 5.34), poniĝej którego naroĝniki zostanÈ ĂciÚte. Im wiÚksza wartoĂÊ zostanie wpisana w tym polu, tym mniej ostry bÚdzie musiaï byÊ kÈt, aby zostaï ĂciÚty. 145 ABC CorelDRAW X4 PL Rysunek 5.34. Limit zïÈcza ostrego Moĝna takĝe nadaÊ inny ksztaït zakoñczeniom linii za pomocÈ list rozwijanych Strzaïki. Oprócz wymienionych wczeĂniej opcji linie mogÈ takĝe koñczyÊ siÚ strzaï- kami, przy czym dla kaĝdego ich koñca moĝna wybraÊ innÈ strzaïkÚ. Przycisk Opcje pozwala utworzyÊ wïasnÈ strzaïkÚ lub inne dowolne zakoñczenie. DostÚp- ne strzaïki widniejÈ na rysunku 5.35. Rysunek 5.35. Zakoñczenia linii OkreĂl ksztaït koñcówki pióra kaligraficznego w polu Kaligrafia. Moĝesz usta- wiaÊ parametry w polach Nacisk i KÈt, a takĝe rÚcznie modyfikowaÊ ksztaït koñ- cówki. W tym celu przytrzymaj wciĂniÚty lewy przycisk myszy w okienku podglÈ- du i poruszaj niÈ (rysunek 5.36). Zaznacz pole Za wypeïnieniem, jeĝeli chcesz, by kontur zostaï umieszczony za obiektem (tylko poïowa gruboĂci konturu bÚdzie widoczna). Ustawienie tej opcji jest wskazane dla bardzo skomplikowanych obiektów, a w szczególnoĂci dla tekstu. W przeciwnym razie tekst bÚdzie bardzo niewyraěny, szczególnie przy grubszych konturach. Moĝesz takĝe zaznaczyÊ pole Skaluj z obrazkiem, by gruboĂÊ konturu zmieniaïa siÚ automatycznie, gdy modyfikujesz rozmiar obiektu. Efekt zastosowania tej opcji zaprezentowano na rysunku 5.37. 146 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Rysunek 5.36. Wpïyw ksztaïtu koñcówki na kontur Rysunek 5.37. Skalowanie konturu razem z obiektem Okno Kolor konturu pozwala dokïadnie okreĂliÊ kolor rysowanego konturu. Okno to opisaïem juĝ dokïadnie przy okazji omawiania wypeïnienia obiektu. Okno dokowane Kolor równieĝ zostaïo opisane wczeĂniej. Interakcyjne wypeïnienie Wypeïnienie interakcyjne pozwala w szybki sposób nadawaÊ obiektom wypeï- nienia. Podczas interakcyjnego wypeïnienia wyĂwietlane sÈ na obiekcie dodatko- we znaczniki, których poïoĝenie moĝna zmieniaÊ, a tym samym wpïywaÊ na zmia- nÚ wypeïnienia obiektu (rysunek 5.38). CzynnoĂÊ ta nie wprowadza ĝadnych nowych moĝliwoĂci wypeïnieñ, niĝ te, które zostaïy juĝ wczeĂniej opisane. Daje jedynie moĝliwoĂÊ swobodnego ich stosowania bez potrzeby wypeïniania pól w oknach dialogowych. 147 ABC CorelDRAW X4 PL Rysunek 5.38. Interakcyjne wypeïnienie Aby zastosowaÊ tÚ funkcjÚ, wystarczy wybraÊ narzÚdzie Interakcyjne wypeïnie- nie, a nastÚpnie chwyciÊ obiekt lewym przyciskiem myszy i przeciÈgnÈÊ wskaě- nik. Juĝ w trakcie tej czynnoĂci bÚdzie moĝna obserwowaÊ, jakie wypeïnienie zostanie zastosowane. Aby zmieniÊ sposób wypeïnienia, moĝna przeciÈgnÈÊ biaïÈ poprzeczkÚ na wek- torze wypeïnienia. W ten sposób zostanie okreĂlony sposób przenikania jednego koloru w drugi (rysunek 5.39). Moĝna zmieniÊ poïoĝenie uchwytów wektora wy- peïnienia, aby okreĂliÊ punkt poczÈtkowy danego koloru. Rysunek 5.39. Zmiana uchwytów wektora wypeïnienia DomyĂlnym wypeïnieniem interakcyjnym jest wypeïnienie tonalne od koloru czar- nego do biaïego. Moĝna jednak szybko zmieniÊ barwy, wybierajÈc wïasne. Naleĝy w tym celu chwyciÊ lewym przyciskiem myszy ikonÚ koloru na palecie kolorów znajdujÈcej siÚ przy prawej krawÚdzi ekranu (rysunek 5.40). NastÚpnie naleĝy przeciÈgnÈÊ kolor i upuĂciÊ go na jednym z uchwytów koñcowych wektora wypeïnienia. W wypeïnieniu interakcyjnym moĝna stosowaÊ dowolne z opisanych wczeĂniej wypeïnieñ. Aby je wybraÊ, wystarczy rozwinÈÊ listÚ rozwijanÈ Typ wypeïnienia (rysunek 5.41). Dla kaĝdego z wypeïnieñ pojawiÈ siÚ charakterystyczne uchwyty, których przeciÈganie wpïywa na ksztaït, rozmiar i wïaĂciwoĂci wypeïnienia. 148 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Rysunek 5.40. Zmiana koloru wypeïnienia Rysunek 5.41. Wybór typu wypeïnienia interakcyjnego Interakcyjne wypeïnienie siatkowe Interakcyjne wypeïnienie siatkowe moĝe zostaÊ zastosowane dla kaĝdego obiektu posiadajÈcego wypeïnienie nadane w dowolny sposób. Aby je utworzyÊ, naleĝy rozwinÈÊ menu interakcyjnego wypeïnienia i wybraÊ narzÚdzie Interakcyjne wypeïnienie siatkowe (rysunek 5.42). Na obiekcie pojawi siÚ siatka. Na prze- ciÚciu linii siatki bÚdÈ widoczne uchwyty, których przeciÈganie spowoduje wy- paczenie wypeïnienia w podobny sposób jak rozciÈganie powierzchni nadmu- chanego balonu. LiczbÚ linii siatek interakcyjnego wypeïnienia siatkowego moĝna zmieniÊ za po- mocÈ pól dostÚpnych na pasku wïaĂciwoĂci. 149 ABC CorelDRAW X4 PL Rysunek 5.42. Wypaczanie powierzchni Inteligentne wypeïnianie JeĂli masz narysowanych kilka obiektów, które czÚĂciowo nachodzÈ na siebie, moĝesz szybko wypeïniÊ ich czÚĂÊ wspólnÈ. W ten sposób nie tylko wypeïnisz kolorem dany obszar, ale takĝe przeksztaïcisz go w osobny obiekt. Wykonasz tÚ czynnoĂÊ za pomocÈ narzÚdzia Inteligentne wypeïnianie. Aby wypeïniÊ czÚĂÊ wspólnÈ kilku obiektów, narysuj przynajmniej dwa obiekty i przesuñ je tak, by czÚĂciowo nakïadaïy siÚ na siebie. Wybierz z przybornika narzÚdzie Inteligentne wypeïnianie — pokazano to na rysunku 5.43. Rysunek 5.43. Inteligentne wypeïnianie 150 Uĝywanie wypeïnieñ i konturów Rozwiñ listÚ Opcje wypeïnienia, aby okreĂliÊ kolor wypeïnienia czÚĂci wspólnej: Q Uĝyj domyĂlnych — uĝywa domyĂlnego koloru wypeïnienia (takiego samego jak w przypadku rysowania nowych obiektów). Q OkreĂl — umoĝliwia rozwiniÚcie dostÚpnej obok listy Kolor wypeïnienia i wybranie koloru wypeïnienia. Q Bez wypeïnienia — nowo utworzony obiekt nie bÚdzie posiadaï wypeïnienia. W podobny sposób okreĂl kontur obiektu, który zostanie utworzony na podstawie czÚĂci wspólnej. W tym celu wybierz odpowiednie ustawienia w czÚĂci Opcje konturu, które sÈ takĝe dostÚpne na pasku wïaĂciwoĂci. Kliknij w obrÚbie czÚĂci wspólnej kilku obiektów. W ten sposób przeksztaïcisz jÈ w nowy obiekt ze zdefiniowanym kolorem. Efekt tego dziaïania prezentuje rysunek 5.44. Rysunek 5.44. Nowo powstaïy obiekt Przeksztaïcanie konturu w obiekt Jak moĝna siÚ byïo zorientowaÊ, istnieje wiele róĝnych sposobów wypeïnieñ obiektów. Niestety, gdy zamierzamy nadaÊ kolor konturowi obiektu, mamy do dyspozycji jedynie kolor jednolity. Moĝna temu zaradziÊ, przeksztaïcajÈc kontur obiektu w odrÚbny obiekt, którego wïaĂciwoĂci bÚdzie moĝna okreĂlaÊ, tak jak dla kaĝdego innego obiektu. Po narysowaniu obiektu posiadajÈcego kontur, wybierz z górnego menu Rozmiesz- czenie polecenie PrzeksztaïÊ kontur w obiekt (rysunek 5.45). Tak przeksztaïcony kontur staï siÚ teraz odrÚbnym obiektem, który moĝna dowol- nie modyfikowaÊ. Kolor, który byï uprzednio kolorem konturu, staï siÚ obecnie wypeïnieniem, a nowo powstaïy obiekt nie posiada konturu. Moĝna jednak nadaÊ 151 ABC CorelDRAW X4 PL Rysunek 5.45. Przeksztaïcenie konturu w obiekt mu dowolne wypeïnienie, moĝe teraz nawet posiadaÊ swój wïasny kontur (rysu- nek 5.46), który, jeĂli zaistnieje potrzeba, takĝe bÚdzie moĝna ponownie przeksztaï- ciÊ w obiekt. Rysunek 5.46. Nadanie wypeïnienia tonalnego obiektowi bÚdÈcemu poprzednio konturem 152
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC CorelDRAW X4 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: