Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00534 009930 20618468 na godz. na dobę w sumie
ABC Photoshop CS6/CS6 PL - książka
ABC Photoshop CS6/CS6 PL - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3431-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie zwlekaj! Poznaj Photoshopa CS6 już dziś!

Photoshop zyskał w ostatnich latach tak wielką popularność, że jego nazwa jednoznacznie kojarzy się z cyfrowym retuszowaniem zdjęć i jest odmieniana przez wszystkie przypadki nie tylko w profesjonalnych agencjach reklamowych i pracowniach DTP, lecz również w codziennych rozmowach zwykłych użytkowników komputerów. Doszło nawet do tego, że w powszechnym użyciu znalazł się powstały od tej nazwy czasownik - dziś 'photoshopuje' już niemal każdy, choć niestety nie każdemu wychodzi to równie dobrze...

Jeśli nie chcesz powielać typowych błędów początkujących użytkowników programu i pragniesz poznać jego obsługę naprawdę dobrze, sięgnij po książkę 'ABC Photoshop CS6/CS6 PL '. Bezboleśnie wprowadzi Cię ona w arkana sztuki retuszu zdjęć, zaprezentuje podstawy korzystania z najnowszej wersji aplikacji i zaznajomi z najciekawszymi technikami edycji grafiki rastrowej podczas nauki stosowania konkretnych narzędzi. Marzysz o karierze profesjonalnego grafika? Chcesz nauczyć się poprawiać zdjęcia na własny użytek? To właśnie od tej książki powinieneś zacząć!

Spraw, aby świat cyfrowej edycji grafiki stanął przed Tobą otworem!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Maciek Pasek Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?abcph5 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3431-6 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI 1 Zamiast wstÚpu ................................................................9 Rzut oka na historiÚ sztuki ...........................................................10 Malarstwo ................................................................................10 Druk .........................................................................................12 Fotografia .................................................................................13 SieÊ WWW .....................................................................................14 Co nowego? ....................................................................................14 Photoshopa czas zaczÈÊ ..................................................17 Uruchamianie programu ...............................................................18 Ekran gïówny ...........................................................................18 Praca z dokumentami ..............................................................19 Elementy okna obrazu ..................................................................27 Adobe Bridge — przeglÈdarka plików nowej generacji ................29 Uruchamianie przeglÈdarki plików .........................................30 Ocena plików ...........................................................................35 Wyszukiwanie plików .............................................................37 Tworzenie kolekcji obrazów ...................................................38 Publikowanie obrazów ............................................................40 Zapisywanie plików ......................................................................42 Zapisywanie nowego obrazu ...................................................42 Zapisywanie warstw, ksztaïtów wektorowych i efektów ......43 Zapisywanie istniejÈcego obrazu .............................................44 Zapisywanie nowej wersji pliku ..............................................44 2 ABC Photoshop CS6/CS6 PL Nawigacja ......................................................................................44 Zmiana skali podglÈdu obrazu ................................................45 Jak zyskaÊ potrzebne miejsce, czyli tryb peïnoekranowy .....47 WyĂwietlanie jednego obrazu w dwóch oknach .....................48 Koñczenie pracy ............................................................................48 Zamykanie obrazu ...................................................................48 Zamykanie przeglÈdarki Adobe Bridge ...................................49 Koñczenie pracy z programem Photoshop ..............................49 Okno widokowe i proste narzÚdzia ................................. 51 Zmiana rozmiarów i rozdzielczoĂci ..............................................52 Zmiana wymiarów obrazu ......................................................52 Przeskalowywanie obrazu do okreĂlonych rozmiarów ..........54 Zmiana rozdzielczoĂci obrazu .................................................54 Korzystanie z funkcji Zapisz dla Internetu .............................56 Obszar roboczy ..............................................................................58 Zmiana rozmiaru obszaru roboczego ......................................59 Kadrowanie obrazu .......................................................................62 Kadrowanie przez zaznaczanie ...............................................62 Kadrowanie za pomocÈ polecenia Kadruj ...............................63 Kadrowanie za pomocÈ polecenia Przytnij .............................64 Rozmiar i rozdzielczoĂÊ ...........................................................66 Kadrowanie perspektywiczne .................................................67 Kadrowanie i prostowanie ......................................................68 Obracanie obrazu ..........................................................................68 Odwrócenie poziome i pionowe ..............................................68 Obracanie obrazu o dowolny kÈt ............................................70 Zaznaczanie ...................................................................................70 Zaznaczanie caïej warstwy .....................................................72 Selekcja prostokÈtna lub eliptyczna ........................................72 Selekcja o nieregularnym ksztaïcie .........................................74 Selekcja w oparciu o kolor .......................................................76 Pasek narzÚdziowy ........................................................................77 Gïówne menu poleceñ ...................................................................78 Menu Plik .................................................................................78 Menu Edycja ............................................................................79 Menu Obraz .............................................................................80 Menu Warstwa ........................................................................81 Menu Zaznacz ..........................................................................81 Menu Filtr i Widok ..................................................................82 Menu Okno ...............................................................................82 Menu Pomoc ............................................................................83 Pasek opcji .....................................................................................83 Palety .............................................................................................83 Co zrobiÊ, ĝeby nie przeszkadzaïy? .........................................83 Obszar roboczy, czyli wïasne Ărodowisko ..............................84 4 Spis treĂci Paleta Kolor ..............................................................................84 Paleta Próbki ............................................................................85 Paleta Style ..............................................................................86 Paleta Informacje .....................................................................87 Paleta Warstwy ........................................................................88 Paleta Kanaïy ...........................................................................88 Paleta ¥cieĝki ...........................................................................89 Paleta Historia .........................................................................89 Paleta Operacje ........................................................................90 Palety Typografia i Akapit .......................................................91 Paleta Predefiniowane ustawienia narzÚdzia .........................91 Paleta PÚdzel ............................................................................91 Wszystko o kolorach ......................................................93 Zacznijmy od podstaw ...................................................................94 RGB a CMYK, czyli monitor kontra drukarka ........................94 Co to sÈ kanaïy? .......................................................................95 Tryby kolorów .........................................................................96 Tryby mieszania kolorów ........................................................97 Wybór kolorów ............................................................................101 Kolor narzÚdzia i kolor tïa .....................................................102 Definiowanie koloru ..............................................................102 Edycja kolorów ......................................................................107 Obrysowywanie krawÚdzi selekcji lub zawartoĂci warstwy ...............................................................................110 Wymiana kolorów ..................................................................111 Miejscowa modyfikacja nasycenia koloru ............................112 Polecenia podmenu Dopasowania .........................................113 ¥ciemnianie i rozjaĂnianie obrazu .........................................120 Warstwy, Ăcieĝki i ksztaïty ..........................................123 Podstawowe operacje na warstwach ..........................................124 Tworzenie nowej warstwy ....................................................124 Kopiowanie warstwy w obrÚbie obrazu ...............................126 Odbicie lustrzane warstwy ....................................................126 Ukrywanie i wyĂwietlanie ....................................................126 Przeksztaïcanie selekcji w warstwÚ ......................................128 Usuwanie warstwy ................................................................128 ZarzÈdzanie warstwami ........................................................128 Zmiana kolejnoĂci warstw .....................................................128 Konwersja tïa na warstwÚ i warstwy na tïo .........................129 Przesuwanie warstwy ...........................................................130 Blokowanie parametrów warstwy ........................................131 Kopiowanie warstw ...............................................................131 Zestawy warstw ....................................................................133 ’Èczenie i spïaszczanie ..........................................................133 3 4 5 ABC Photoshop CS6/CS6 PL Operacje zaawansowane przeprowadzane na warstwach ........134 Krycie warstwy ......................................................................135 Efekty warstw .......................................................................135 Mieszanie warstw .................................................................143 Maski warstwy ......................................................................145 Grupy odcinania ....................................................................145 ¥cieĝki i ksztaïty ..........................................................................147 ¥cieĝki ....................................................................................147 Ksztaïty ........................................................................................155 Tworzenie ksztaïtów .............................................................156 Operacje na ksztaïtach ..........................................................157 Malowanie i gradienty ................................................. 161 NarzÚdzia malarskie ....................................................................162 NarzÚdzie PÚdzel ....................................................................162 NarzÚdzie Smuĝenie ..............................................................164 NarzÚdzie Wiadro z farbÈ ......................................................164 NarzÚdzie Gumka ..................................................................165 Paleta PÚdzel ..........................................................................168 Gradienty .....................................................................................175 Tworzenie gradientu .............................................................176 Edycja gradientu ....................................................................177 Dodatkowe biblioteki gradientów .........................................179 Mapa gradientu ......................................................................179 Tekst .......................................................................... 181 Tworzenie tekstu .........................................................................181 Edytowalna warstwa tekstowa ............................................182 Edycja tekstu ...............................................................................183 Skalowanie .............................................................................184 OdstÚpy pomiÚdzy znakami ...................................................185 Paleta Typografia ...................................................................186 Zmiana orientacji tekstu ........................................................186 Formatowanie akapitu ..........................................................187 Efekty specjalne ..........................................................................188 Przeksztaïcanie i znieksztaïcanie tekstu ..............................189 Rasteryzacja warstwy tekstowej ................................................191 Wypeïnianie tekstu obrazem ......................................................192 Zanikanie napisów i efekty warstwy ....................................193 5 6 7 Filtry i maski .............................................................. 195 Filtry ............................................................................................196 Stosowanie filtrów ................................................................196 PrzeglÈd filtrów .....................................................................197 6 Spis treĂci mwiczenia .....................................................................................206 PostrzÚpione krawÚdzie .........................................................206 Naïoĝenie tekstury za pomocÈ maski warstwy ....................207 Tworzenie efektu ruchu ........................................................209 Filtr Maska wyostrzajÈca ......................................................210 Filtr Inteligentne rozmycie ....................................................211 Maski ...........................................................................................213 Kanaïy alfa .............................................................................214 Szybka maska .........................................................................215 8 Edycja i obróbka zdjÚÊ .................................................217 Kadrowanie, skalowanie, zmiana rozdzielczoĂci .......................218 Korekta bïÚdów ............................................................................224 Zabawa z kolorem .......................................................................232 OstroĂÊ .........................................................................................237 Skorowidz ....................................................................241 7 ABC Photoshop CS6/CS6 PL 8 7 FILTRY I MASKI Filtry programu Photoshop to caïkiem nowy obszar moĝliwoĂci. Moĝesz ich uĝywaÊ do subtel- nego modyfikowania obrazu — i tutaj przychodzÈ na myĂl filtry Rozmycie (Blur) lub Wyostrzanie (Sharpen) — albo do tworzenia caïkowicie abstrak- cyjnych form z prostego obrazu — tutaj moĝesz liczyÊ na filtry grup ZnieksztaïÊ (Distort) i Szkic (Sketch). Moĝesz nakïadaÊ kilka filtrów na siebie, jak równieĝ ograniczaÊ zakres dziaïania filtrów do wyselekcjonowanego fragmentu obrazu. Filtry sÈ zebrane w kilkanaĂcie grup, z których kaĝda tworzy osobne podmenu menu Filtr (Filter), zgodnie z wïaĂciwoĂciami danej grupy filtrów. W dalszej czÚĂci rozdziaïu omówi równieĝ maski, o których czÚsto dotychczas wspominaïam, ale teraz zbiorÚ te informacje w jednÈ caïoĂÊ. Szcze- gólnie skupiÚ siÚ na zapisywaniu selekcji w ka- naïach alfa i zastosowaniu trybu Szybka maska (Quick Mask). ABC Photoshop CS6/CS6 PL Filtry Jak juĝ wspominaïam, kaĝdy z filtrów moĝna stosowaÊ na caïej warstwie bie- ĝÈcej lub na jej wyselekcjonowanym obszarze. W tym drugim przypadku warto zmiÚkczyÊ granice selekcji przed zastosowaniem filtra, aby przejĂcie pomiÚdzy fragmentem obrazu zmodyfikowanym za pomocÈ filtra a resztÈ obrazu nie byïo zbyt gwaïtowne. Wszystkie filtry dziaïajÈ na obrazach w trybie RGB i Wielokanaïowy (Multichan- nel), lecz nie wszystkie sÈ dostÚpne dla trybów CMYK, Skala szaroĂci (Grayscale) i Lab. Natomiast ĝaden filtr nie moĝe byĂ stosowany dla obrazów w trybie Bit- mapa (Bitmap) i Kolory indeksowane (Indexed Colors) oraz obrazów zawierajÈ- cych 16 bitów w kaĝdym kanale. Stosowanie filtrów CzÚĂÊ filtrów wprowadza siÚ przez wybranie samej nazwy filtra z menu, reszta po wybraniu nazwy filtra wyĂwietla okno dialogowe, w którym moĝesz zmieniÊ parametry dziaïania filtra. WiÚkszoĂÊ okien dialogowych oferuje okno podglÈ- du, które pokazuje, jak obraz bÚdzie wyglÈdaï po zastosowaniu filtra z wybra- nymi parametrami. PrzeciÈgniÚcie kursorem w oknie podglÈdu powoduje prze- mieszczenie obrazu wewnÈtrz tego okna. W przypadku niektórych filtrów kursor umieszczony w obrÚbie okna dokumen- tu przybiera ksztaït kwadratu. Po klikniÚciu w danym miejscu obrazu podglÈd pokaĝe, jak bÚdzie wyglÈdaï wskazany fragment obrazu po zastosowaniu filtra. Po wciĂniÚciu klawisza Alt wpïyw zwiÚkszenia lub zmniejszenia wartoĂci parametru bÚdzie widoczny bezpoĂrednio na obrazie. JeĂli chcesz, aby filtr zmodyfikowaï piksele znajdujÈce siÚ tylko w czÚĂci obra- zu, utwórz selekcjÚ, a jeĂli jednoczeĂnie chcesz uzyskaÊ gïadkie przejĂcie pomiÚ- dzy tym obszarem a resztÈ obrazu, przed naïoĝeniem filtra zastosuj polecenie Wtapianie (Feather). Inne sposoby ograniczenia zakresu dziaïania filtra to zastosowanie maski war- stwy lub utworzenie czarno-biaïego gradientu na masce warstwy i zastosowanie filtra na warstwie z obrazem. WiÚcej na ten temat dowiesz siÚ w dalszej czÚĂci rozdziaïu, w której bÚdÚ omawiaÊ przykïady uĝycia filtrów. 196 Filtry i maski Z pewnoĂciÈ wypróbowaïeĂ juĝ dziaïanie filtrów na obrazie i zauwaĝyïeĂ, ĝe zastosowanie niektórych daje niezwykle nienaturalny efekt. Moĝesz tego unik- nÈÊ, stosujÈc dany filtr wielokrotnie. DziÚki temu efekt koñcowy moĝe byÊ bar- dziej naturalny. W przypadku niektórych filtrów zwiÚkszenie jasnoĂci oraz kontrastu moĝe po- móc w intensyfikacji ich efektów. Do zwiÚkszenia kontrastu warstwy sïuĝy zna- ne Ci juĝ polecenie Poziomy (Levels) wywoïywane z menu Obraz/Dopasowania (Image/Adjustments); jeĂli zechcesz zmieniÊ kolor warstwy po uĝyciu filtra usu- wajÈcego kolor z obrazu, pomocne moĝe siÚ okazaÊ znajdujÈce siÚ w tym samym menu polecenie Barwa/Nasycenie (Hue/Saturation). Z pewnoĂciÈ ucieszy CiÚ równieĝ informacja, iĝ w przypadku niektórych filtrów istnieje moĝliwoĂÊ mapowania tekstury za pomocÈ filtra. Zamiast uĝywaÊ pre- definiowanych deseni do tworzenia tekstur, moĝesz wczytaÊ dowolny obraz z dysku i zastosowaÊ go jako mapÚ tekstury. PamiÚtaj, ĝe obraz, który zamierzasz odwzorowaÊ, musi byÊ zapisany w formacie pliku Photoshopa (.psd). W oknie dialogowym filtra wybierz opcjÚ Dodanie tekstury (Load Texture), wskaĝ obraz w formacie Photoshopa i kliknij przycisk OK. PrzeglÈd filtrów Najprostszym sposobem podejrzenia tego, jak dziaïajÈ poszczególne filtry, jest uĝycie okna dialogowego Galeria filtrów (Filter Gallery) (rysunek 7.1), które pre- zentuje filtry grupami, w jakich wystÚpujÈ one w menu. Aby uruchomiÊ galeriÚ filtrów, wybierz z menu polecenie Filtr/Galeria filtrów (Filter/Filter Gallery). Rysunek 7.1. Okno dialogowe Galeria filtrów 197 ABC Photoshop CS6/CS6 PL Okno Galeria filtrów (Filter Gallery) skïada siÚ z czterech gïównych elementów: Q Okna podglÈdu — znajdujÈcego siÚ po lewej stronie okna gïównego. Pozwala ono oglÈdaÊ efekt zastosowania wybranego filtra na bieĝÈcym obrazie. Za pomocÈ przycisków (+) i (–) moĝesz powiÚkszaÊ lub zmniejszaÊ widok w oknie podglÈdu. Moĝesz równieĝ okreĂliÊ procentowe powiÚkszenie bieĝÈcego obrazu, jakie ma byÊ widoczne w oknie podglÈdu. Q Pola miniaturek filtrów — znajdujÈcego siÚ w Ărodkowej czÚĂci okna gïównego. Zawiera ono uszeregowane foldery odpowiadajÈce grupom dostÚpnych w programie filtrów. KlikniÚcie nazwy grupy powoduje rozwiniÚcie listy filtrów przyporzÈdkowanych do tej grupy. Aby zastosowaÊ jeden z filtrów na bieĝÈcym obrazie, kliknij jego miniaturkÚ, a efekt bÚdzie widoczny w oknie podglÈdu. Q Pola opcji filtra — znajdujÈcego siÚ z prawej strony okna gïównego i zawierajÈcego dostÚpne opcje i parametry aktualnie wybranego filtra. Q Listy nazw filtrów stosowanych na aktywnym obrazie — znajdujÈcej siÚ w prawej dolnej czÚĂci okna gïównego. Lista zawiera nazwy wszystkich filtrów, które zostaïy uĝyte na bieĝÈcym obrazie podczas aktualnej sesji Galerii filtrów (Filter Gallery). Okno Galerii filtrów (Filter Gallery) nie wyĂwietla wszystkich grup filtrów dostÚpnych w programie. Do filtrów, które nie sÈ widoczne w galerii, uĝytkownik ma dostÚp poprzez wybranie z menu opcji Filtr/nazwa_grupy/nazwa_filtra. Jak juĝ wspominaïam, filtry sÈ zgrupowane w kilku kategoriach, a podziaï jest uzaleĝniony od ich wpïywu na obraz. Na kolejnych stronach pokazano przeglÈd filtrów dostÚpnych w programie Photoshop CS6 — zgodnie z podziaïem na gru- py, jaki znajdziesz w programie. Mam nadziejÚ, ĝe dziÚki niemu bÚdziesz miaï uïatwione zadanie wyboru filtra, który jest Ci w danej chwili potrzebny, w sy- tuacji, gdy nie masz czasu sprawdzaÊ tego, jak kolejne filtry zadziaïajÈ na Twój obrazek. Wszystkie filtry zastosowano z ustawieniami domyĂlnymi, jakie oferuje program. Rysunek 7.2 przedstawia oryginaï obrazka. Filtry z grupy Artystyczne (Artistic) W skïad grupy Artystyczne (Artistic) wchodzi piÚtnaĂcie filtrów, których uĝycie pozwala nadaÊ obrazowi bardziej malarski charakter. 198 Filtry i maski Rysunek 7.2. Obrazek, który na kilku kolejnych stronach zostanie poddamy dziaïaniu róĝnego rodzaju filtrów Filtr Kolorowanie kredkami (Colored Pencil) — pozwala uzyskaÊ efekt zbliĝony do malowania kredkami caïego obrazu. Okno dialogowe uruchamiane po wy- braniu z menu opcji Filtr/Artystyczny/Kolorowanie kredkami (Filter/Artistic/ Colored Pencil) zawiera trzy suwaki: Q GruboĂÊ oïówka (Pencil Width) — definiuje gruboĂÊ rysika kredki, Q Nacisk kredki (Stoke Pressure) — reguluje poziom nacisku rysika, Q JaskrawoĂÊ papieru (Paper Brightness) — definiuje stopieñ jasnoĂci kartki, na której znajduje siÚ obraz. Efekt uĝycia filtra oraz okno dialogowe z jego parametrami pokazano na ry- sunku 7.3. Rysunek 7.3. Efekt zastosowania filtra Kolorowanie kredkami 199 ABC Photoshop CS6/CS6 PL Filtr Wycinanka (Cutout) — pozwala uzyskaÊ efekt tworzenia obrazu z koloro- wego papieru. Obrazy o wysokim kontraĂcie przybierajÈ postaÊ szkicu, a kolo- rowe obrazy wydajÈ siÚ skïadaÊ z kilku warstw kolorowego papieru. Filtr Suchy pÚdzel (Dry Brush) — pozwala uzyskaÊ efekt tworzenia obrazu z wy- korzystaniem techniki malarskiej suchego pÚdzla. Okno dialogowe uruchamiane po wybraniu z menu opcji Filtr/Artystyczny/Suchy pÚdzel (Filter/Artistic/Dry Brush) zawiera trzy suwaki definiujÈce gruboĂÊ pÚdzla, dokïadnoĂÊ pÚdzla i teksturÚ. Filtr Ziarno bïony fotograficznej (Film Grain) — pozwala ujednoliciÊ wyglÈd ob- razów pochodzÈcych z róĝnych ěródeï przez zastosowanie jednolitego wzoru do cieni i póïcieni obrazka, a wzoru nasyconego do jasnych fragmentów. Filtr Fresk (Fresco) — dzieli obraz na okrÈgïe, niesymetrycznie rozïoĝone elemen- ty. Okno dialogowe uruchamiane po wybraniu z menu opcji Filtr/Artystyczny/ Fresk (Filter/Artistic/Fresco) zawiera trzy suwaki definiujÈce gruboĂÊ pÚdzla, dokïadnoĂÊ pÚdzla i teksturÚ. Filtr Blask neonu (Neon Glow) — pozwala dodaÊ do obrazka róĝne typy blasku, co powoduje jego zmiÚkczenie. Okno dialogowe uruchamiane po wybraniu z me- nu opcji Filtr/Artystyczny/Blask neonu (Filter/Artistic/Neon Glow) zawiera pole Kolor blasku (Glow Color), które umoĝliwia wybór koloru blasku poprzez uĝycie palety Próbnik kolorów (Color Picker). Filtr MaěniÚcia farbÈ (Paint Dubas) — pozwala nadaÊ obrazowi efekt malowa- nia za pomocÈ maěniÚÊ pÚdzla o definiowanej (w zakresie od 1 do 50) gruboĂci. Uĝytkownik moĝe równieĝ wybraÊ typ efektów, takich jak Prosty (Simple), Sze- roki ostry (Wide Sharp) czy BïyszczÈcy (Sparke). Filtr Szpachla malarska (Palette Knife) — zmniejsza szczegóïowoĂÊ obrazka i na- daje mu efekt malowanego pïótna o wyraěnej teksturze. Filtr Foliowanie (Plastik Wrap) — sprawia, ĝe obraz wyglÈda, jakby przedstawio- na scena zostaïa owiniÚta w miÚkki plastik, który powoduje zagubienie szczegó- ïów obrazu (rysunek 7.4). Filtr Posteryzacja brzegów (Poster Edges) — zmniejsza liczbÚ uĝytych kolorów zgodnie z wybranÈ wartoĂciÈ parametru Posteryzacja (Posterization), a krawÚ- dzie obiektów przedstawionych na obrazie zostajÈ podkreĂlone czarnÈ kreskÈ. Filtr Pastele (Rough Pastels) — daje efekt naïoĝenia pastelowej kredki. W obsza- rach, gdzie wystÚpuje jasny kolor, warstwa nakïadanych pasteli jest gruba i wi- doczna jest minimalna iloĂÊ tekstury, a w ciemnych obszarach maïa iloĂÊ pasteli ujawnia znajdujÈcÈ siÚ poniĝej teksturÚ. 200 Filtry i maski Rysunek 7.4. Efekt zastosowania filtra Foliowanie Filtr Smuĝenie (Smudge Stick) — powoduje zmiÚkczenie krawÚdzi przez naïo- ĝenie efektu rysowania krótkimi, miÚkkimi pociÈgniÚciami pÚdzla, co powoduje rozmazanie ciemniejszych obszarów. Jasne obszary stajÈ siÚ jaĂniejsze i tracÈ ostroĂÊ. Filtr GÈbka (Sponge) — tworzy na obrazie obszary kontrastujÈcych ze sobÈ ko- lorów pokryte teksturÈ, co daje efekt malowania za pomocÈ gÈbki. Filtr Akwarele (Watercolor) — nadaje obrazowi efekt malowania akwarelami z wykorzystaniem Ăredniego pÚdzla. W oknie dialogowym uruchamianym po wybraniu z menu opcji Filtr/Artystyczny/Akwarele (Filter/Artistic/Watercolor) znajdujÈ siÚ trzy suwaki odpowiedzialne za regulacjÚ dokïadnoĂci pÚdzla, inten- sywnoĂci cienia i tekstury. Filtr Podkïad (Underpainting) — umieszcza obraz na tle wypeïnionym wybranÈ teksturÈ. Filtry z grupy Rozmycie (Blur) Filtry z grupy Rozmycie (Blur) powodujÈ rozmiÚkczenie caïego obrazu lub jego wybranego fragmentu i sÈ niezwykle przydatne podczas retuszowania. Powo- dujÈ one wygïadzenie przejĂÊ przez uĂrednienie pikseli znajdujÈcych siÚ w sÈ- siedztwie ostrych krawÚdzi (rysunek 7.5). Filtry z grupy PociÈgniÚcia pÚdzla (Brush Strokes) W skïad grupy PociÈgniÚcia pÚdzla (Brush Strokes) wchodzi osiem filtrów, któ- rych uĝycie pozwala nadaÊ obrazowi efekty graficzne przypominajÈce rysunek oraz rozmazywaÊ kolory. 201 ABC Photoshop CS6/CS6 PL Rysunek 7.5. Filtr z grupy Rozmycie — Inteligentne rozmycie Filtr Akcentowanie krawÚdzi (Accented Edges) — powoduje podkreĂlenie kra- wÚdzi na obrazie. JeĂli wartoĂÊ parametru JasnoĂÊ krawÚdzi (Edge Brightness) jest wysoka, akcenty na obrazie wydajÈ siÚ zaznaczone biaïÈ kredÈ, a jeĂli war- toĂÊ tego parametru jest niska — czarnym tuszem. Filtr PociÈgniÚcia pod kÈtem (Angled Strokes) — powoduje, ĝe obraz jest prze- rysowywany technikÈ prostopadïych pociÈgniÚÊ pÚdzla, gdzie ciemne i jasne ob- szary malowane sÈ pociÈgniÚciami pÚdzla w przeciwnych kierunkach. Filtr Kreskowanie (Crosshatch) — dodaje do obrazu teksturÚ i podkreĂla krawÚ- dzie pokolorowanych obszarów przy zachowaniu oryginalnych szczegóïów. Uzy- skuje siÚ w ten sposób efekt kreskowania oïówkiem. Filtr Ciemne kreski (Dark Strokes) — powoduje, ĝe ciemne obszary obrazu sÈ po- krywane ciemnymi, krótkimi kreskami, a jaĂniejsze — dïugimi, jasnymi kreskami. Filtr Kontury tuszem (Ink Outlines) — obrysowuje obrazek, dodajÈc cienkie li- nie na szczegóïach, co daje efekt rysowania tuszem. W oknie dialogowym uru- chamianym po wybraniu z menu opcji Filtr/PociÈgniÚcia pÚdzlem/Kontury tu- szem (Filter/Brush Strokes/Ink Outlines) znajdujÈ siÚ trzy parametry definiujÈce dïugoĂÊ obrysu oraz intensywnoĂÊ ciemnych i jasnych obszarów. Efekt uĝycia filtra oraz okno dialogowe z parametrami pÚdzla pokazano na rysunku 7.6. Filtry z grupy Znieksztaïcenie (Distort) W skïad grupy Znieksztaïcenie (Distort) wchodzi trzynaĂcie filtrów, które po- wodujÈ znieksztaïcenie obrazu na skutek przemieszczenia kolorów oraz znie- ksztaïcenie geometrii obrazka. SÈ one uĝywane do tworzenia efektów trójwy- miarowych lub innych efektów plastycznych. 202 Filtry i maski Rysunek 7.6. Efekt uĝycia filtra Kontury tuszem Filtr ZmiÚkczona poĂwiata (Diffuse Glow) — nakïada na obraz miÚkki filtr dy- fuzyjny, który dodaje do niego póïprzejrzysty biaïy szum. W oknie dialogowym uruchamianym po wybraniu z menu opcji Filtr/Znieksztaïcenie/ZmiÚkczona po- Ăwiata (Filter/Distort/Diffuse Glow) znajdujÈ siÚ trzy parametry: Q ZiarnistoĂÊ (Grainness) — okreĂla wielkoĂÊ ziarna na obrazie, Q WartoĂÊ blasku (Glow Amount) — okreĂla stopieñ intensywnoĂci blasku, Q WielkoĂÊ czyszczenia (Clear Amount) — okreĂla stopieñ przezroczystoĂci biaïego szumu. Efekt uĝycia filtra oraz okno dialogowe z parametrami filtra pokazano na ry- sunku 7.7. Rysunek 7.7. Efekt uĝycia filtra ZmiÚkczona poĂwiata 203 ABC Photoshop CS6/CS6 PL Filtry z grupy Szum (Noise) Filtry z grupy Szum (Noise) sÈ przeznaczone gïównie do nakïadania lub usuwa- nia szumu albo pikseli z losowo rozïoĝonymi poziomami kolorów. DziÚki tym filtrom zaznaczony obszar moĝe w prosty sposób wtopiÊ siÚ w otaczajÈce go pik- sele. Filtry z tej grupy pozwalajÈ równieĝ tworzyÊ niezwykïe tekstury i usuwaÊ z obrazu plamy lub przebarwienia. Filtry z grupy Pikslowanie (Pixelate) Filtry z grupy Pikslowanie (Pixelate) pozwalajÈ na mocne wyróĝnienie zaznaczo- nego obszaru przez ïÈczenie pikseli o zbliĝonych wartoĂciach kolorów w komórki. Przykïad uĝycia filtra z grupy Pikslowanie (Pixelate) pokazano na rysunku 7.8. Rysunek 7.8. Przykïadowy filtr z grupy Pikslowanie: Mezzotinta — Krótkie pociÈgniÚcia Filtry z grupy Renderowanie (Render) DziÚki filtrom z grupy Renderowanie (Render) moĝliwe sÈ tworzenie trójwy- miarowych ksztaïtów i wzorów chmur oraz symulacja efektów Ăwietlnych na zdjÚciach. UmoĝliwiajÈ one równieĝ obróbkÚ obiektów w przestrzeni trójwy- miarowej, tworzenie obiektów trójwymiarowych (szeĂcianów, kul i cylindrów) oraz tworzenie wypeïnieñ teksturÈ w celu uzyskania trójwymiarowych efektów Ăwietlnych. Filtry z grupy Wyostrzanie (Sharpen) DziÚki filtrom z grupy Wyostrzanie (Sharpen) moĝliwe jest przywrócenie ostro- Ăci rozmazanym obrazom przez zwiÚkszenie kontrastu sÈsiadujÈcych pikseli. Przykïad uĝycia filtra z grupy Wyostrzanie (Sharpen) pokazano na rysunku 7.9. 204 Filtry i maski Rysunek 7.9. Przykïadowy filtr z grupy Wyostrzanie — Maska wyostrzajÈca Filtry z grupy Szkic (Sketch) Filtry z grupy Szkic (Sketch) sÈ wykorzystywane do nakïadania tekstury na ob- razy, czÚsto w celu uzyskania efektów trójwymiarowych. PozwalajÈ one rów- nieĝ uzyskiwaÊ efekty rysunku odrÚcznego. CzÚsto filtry z grupy Szkic (Sketch) wykorzystujÈ kolor tïa i narzÚdzia podczas przetwarzania obrazu. Filtry z grupy Stylizacja (Stylize) Filtry z grupy Stylizacja (Stylize) pozwalajÈ nadawaÊ impresjonistyczny wyglÈd zaznaczonemu obszarowi obrazu przez przemieszczanie pikseli i podnoszenie kontrastu obrazu. Filtry z grupy Tekstura (Texture) Filtry z grupy Tekstura (Texture) sïuĝÈ do tworzenia wraĝenia gïÚbi lub nadawa- nia organicznego wyglÈdu obiektom na obrazie. Przykïad uĝycia filtra z grupy Tekstura (Texture) pokazano na rysunku 7.10. PamiÚtaj, ĝe dopiero klikniÚcie przycisku OK powoduje zastosowanie filtra na obrazie. Dopóki nie klikniesz przycisku OK, ĝaden filtr nie zostanie zastosowany na bieĝÈcym obrazie, a tym samym wyglÈd okna obrazu nie ulegnie zmianie. 205 ABC Photoshop CS6/CS6 PL Rysunek 7.10. Przykïadowy filtr z grupy Tekstura — Pïytki mozaiki mwiczenia Nie bÚdÚ oczywiĂcie omawiaÊ kolejno kaĝdego z filtrów programu Photoshop CS, gdyĝ zabrakïoby mi miejsca w tej ksiÈĝce, ale chciaïabym pokazaÊ ciekawe zastosowania niektórych z nich. PostrzÚpione krawÚdzie Filtry Falowanie (Ripple), Wirówka (Twirl) i Zygzak (ZigZag) zastosowane na warstwie posiadajÈcej biaïy margines pozwalajÈ otrzymaÊ nieregularnÈ tekstu- rÚ przypominajÈcÈ wyglÈdem postrzÚpiony papier. Aby uzyskaÊ efekt pokazany na rysunku 7.11: 1. Wybierz biaïy kolor tïa. 2. NastÚpnie wybierz z menu polecenie Obraz/Rozmiar obszaru roboczego (Image/Canvas Size) i zwiÚksz rozmiar obszaru roboczego w taki sposób, aby uzyskaÊ szeroki biaïy margines (rysunek 7.11). 3. Z paska narzÚdziowego wybierz narzÚdzie Zaznaczenie prostokÈtne (Rectangular Marquee) i wpisz wartoĂÊ 8 dla parametru Wtapianie (Feather). 4. Utwórz selekcjÚ obejmujÈcÈ czÚĂÊ obrazu i wybierz z menu polecenie Zaznacz/OdwrotnoĂÊ (Select/Inverse). Aktywna selekcja obejmuje teraz pozostaïÈ czÚĂÊ obrazu. 206 Filtry i maski Rysunek 7.11. W pierwszym kroku naleĝy zwiÚkszyÊ rozmiar obszaru roboczego w stosunku do obrazu 5. Wybierz z menu Filtr/Znieksztaïcenie/Falowanie (Filter/Distort/Ripple) lub Wirówka (Twirl) albo Zygzak (ZigZag) (rysunek 7.12). Rysunek 7.12. Efekt postrzÚpionych krawÚdzi uzyskany za pomocÈ filtra z grupy Znieksztaïcenie Naïoĝenie tekstury za pomocÈ maski warstwy W tym Êwiczeniu spróbujemy naïoĝyÊ na obraz teksturÚ, korzystajÈc z maski warstwy (rysunek 7.13). Czarne obszary maski warstwy spowodujÈ zakrycie pikseli warstwy z maskÈ i odsïoniÚcie zawartoĂci warstwy znajdujÈcej siÚ niĝej. 207 ABC Photoshop CS6/CS6 PL Rysunek 7.13. Rysunek oryginalny oraz filtr naïoĝony za poĂrednictwem maski warstwy 1. Utwórz dowolny obraz, stwórz nowÈ warstwÚ i wypeïnij jÈ kolorem. 2. Kliknij ikonÚ Utwórz maskÚ warstwy (Add a Mask) znajdujÈcÈ siÚ w dolnej czÚĂci palety Warstwy (Layers), aby utworzyÊ maskÚ dla nowo utworzonej warstwy. 3. Dla nowo utworzonej warstwy zastosuj filtr Dodaj szum (Add Noise) — Filtr/Szum/Dodaj szum (Filter/Noise/Add Noise) (rysunek 7.14). Rysunek 7.14. Nad obrazem umieszczono warstwÚ wypeïnionÈ kolorem z naïoĝonym szumem 4. NastÚpnie na masce zastosuj inny filtr lub kilka filtrów (polecam szczególnie filtry z podmenu Artystyczne (Artistic). Moĝesz równieĝ: i zwiÚkszyÊ intensywnoĂÊ dziaïania filtra, stosujÈc filtr Wirówka (Twirl) lub Falowanie (Ripple), i zmniejszyÊ efekt zastosowania filtra, stosujÈc polecenie Zanik (Fade) z menu Edycja (Edit). 208 Filtry i maski 5. NastÚpnie dostosuj krycie warstwy zawierajÈcej maskÚ, wykorzystujÈc róĝne tryby mieszania kolorów [na przykïad ’agodne Ăwiatïo (Soft Light)]. JeĂli chcesz ograniczyÊ efekt nakïadania tekstury do niektórych kanaïów, wyïÈcz pewne kanaïy w sekcji Mieszanie zaawansowane (Advanced Blending) okna Efekty (Layer Style) dla nowej warstwy. Tworzenie efektu ruchu Czy zdarzaïo Ci siÚ kiedyĂ podziwiaÊ fotografików za umiejÚtnoĂÊ stworzenia efektu ruchu na zdjÚciu, gdzie pierwszy plan jest jakby zamroĝony i niezwykle ostry, podczas gdy w tle widaÊ ruch? JeĂli nie dysponujesz sprzÚtem, czasem lub umiejÚtnoĂciami pozwalajÈcymi na wykonanie takiego zdjÚcia, moĝesz stwo- rzyÊ je w zaciszu domowego studia, wykorzystujÈc do tego celu jeden z filtrów programu Photoshop CS5. Wystarczy, ĝe wyselekcjonujesz jeden przedmiot, który powinien zostaÊ nienaruszony, skopiujesz go na nowÈ warstwÚ, a na oryginal- nym tle zastosujesz filtr Poruszenie (Motion Blur) (rysunek 7.15). Rysunek 7.15. Samochód, który w rzeczywistoĂci staï nieruchomo, wyglÈda, jakby siÚ poruszaï 209 ABC Photoshop CS6/CS6 PL 1. Zaznacz przedmiot, który chcesz pozostawiÊ nienaruszony (moĝesz skorzystaÊ z narzÚdzia Magnetyczne lasso — Magic Lasso). 2. Wybierz z menu polecenie Zaznacz/Wtapianie (Select/Feather) i ustaw promieñ wtapiania na 5. 3. NaciĂnij skrót klawiaturowy Ctrl+J, co spowoduje skopiowanie obszaru selekcji na nowÈ warstwÚ. 4. PowróÊ na warstwÚ oryginalnÈ i wybierz z menu filtr Filtr/Rozmycie/ Poruszenie (Filter/Blur/Motion Blur). 5. Wybierz wartoĂÊ kÈta (w zakresie od –360° do 360°) w polu KÈt (Angle), co jest uzaleĝnione od tego, w którym kierunku ruch ma byÊ pozorowany, oraz okreĂl wartoĂÊ parametru OdlegïoĂÊ (Distance), który przyjmuje wartoĂci w zakresie od 1 do 999 i decyduje o intensywnoĂci rozmycia (rysunek 7.16). Rysunek 7.16. Parametry filtra Poruszenie Filtr Maska wyostrzajÈca PamiÚtasz, ĝe gdy w poczÈtkowych rozdziaïach mówiïam o zmianie rozmiarów obrazu, wspominaïam, iĝ podczas operacji wymagajÈcej ponownego próbkowa- nia obrazu moĝe nastÈpiÊ pewna utrata ostroĂci. W tym przypadku ratunkiem moĝe byÊ uĝycie filtra Maska wyostrzajÈca (Unsharp Mask), który sïuĝy do wy- ostrzania obrazów. Powoduje on zwiÚkszenie kontrastu pomiÚdzy przylegïymi, kontrastowymi pikselami. Przykïad zastosowania filtra Maska wyostrzajÈca (Unsharp Mask) pokazano na rysunku 7.17. 1. Wybierz z menu polecenie Filtr/Wyostrzanie/Maska wyostrzajÈca (Filter/Sharpen/Unsharp Mask). 210 Filtry i maski Rysunek 7.17. Oryginalny obraz oraz ten sam obraz po zastosowaniu filtra Maska wyostrzajÈca 2. Wpisz wartoĂÊ w okienku WartoĂÊ (Amount), aby okreĂliÊ intensywnoĂÊ wyostrzania. Uĝywaj wartoĂci nieprzekraczajÈcych 50, gdyĝ zbyt wysoka wartoĂÊ tego parametru moĝe spowodowaÊ niepoĝÈdanÈ otoczkÚ wokóï krawÚdzi. Wyĝsze wartoĂci sÈ zarezerwowane dla obrazów o duĝej rozdzielczoĂci. 3. WartoĂÊ parametru Promieñ (Radius) jest uzaleĝniona od koñcowego rozmiaru, rozdzielczoĂci i zawartoĂci obrazu. Parametr ten decyduje o tym, jaka liczba pikseli przylegajÈcych do wyostrzonej krawÚdzi ulegnie modyfikacji. JeĂli nie masz doĂwiadczenia w uĝyciu tego filtra, zalecam stosowanie wartoĂci pomiÚdzy 1 a 2. JeĂli nabierzesz doĂwiadczenia, bÚdziesz potrafiï lepiej dobraÊ odpowiedniÈ wartoĂÊ w zaleĝnoĂci od kontrastu i rozdzielczoĂci obrazu. 4. Parametr Próg (Threshold) okreĂla minimalny kontrast miÚdzy pikselami, dla którego program zastosuje wyostrzanie. MogÚ Ci poradziÊ, abyĂ dla zdjÚÊ przedstawiajÈcych ludzi wartoĂÊ tego parametru ustawiaï na poziomie w zakresie od 8 do 20 aby uniknÈÊ powstania szumu w obszarach skóry. Filtr Inteligentne rozmycie Filtr Inteligentne rozmycie (Smart Blur) przydaje siÚ fotografom, gdy chcÈ zre- dukowaÊ ziarno na zdjÚciu lub usunÈÊ z obrazu plamy i skazy bez utraty ostro- Ăci krawÚdzi. 211 ABC Photoshop CS6/CS6 PL Aby usunÈÊ ze zdjÚcia plamy i ziarno za pomocÈ filtra Inteligentne rozmycie (Smart Blur): 1. Wybierz z menu opcjÚ Filtr/Rozmycie/Inteligentne rozmycie (Filter/Blur/ Smart Blur), co spowoduje otwarcie okna dialogowego Inteligentne rozmycie (Smart Blur) (rysunek 7.18). Rysunek 7.18. Okno dialogowe Inteligentne rozmycie Okno podglÈdu pozwala obserwowaÊ efekty stosowania filtra. Za pomocÈ przycisków (+) i (–) moĝesz zwiÚkszaÊ i zmniejszaÊ widok w oknie podglÈdu. 2. Parametry Promieñ (Radius) i Próg (Treshold) przyjmujÈ wartoĂci w zakresie od 0,1 do 100. Mniejsza wartoĂÊ parametru Promieñ (Radius) powoduje efekt delikatnego rozmycia obrazka, ale rezultaty jego uĝycia sÈ zaleĝne od wartoĂci parametru Próg (Treshold). Najlepszy efekt uzyskasz, ustawiajÈc wartoĂÊ parametru Promieñ (Radius) wyĝszÈ niĝ wartoĂÊ parametru Próg (Treshold). 3. WartoĂci dostÚpne dla parametru JakoĂÊ (Quality) to: Niska (Low), ¥rednia (Medium) i Wysoka (High), z których kaĝda pozwala okreĂliÊ stopieñ gïadkoĂci krawÚdzi. Najlepszy efekt uzyskasz, wybierajÈc opcjÚ Wysoka (High). 212 Filtry i maski 4. KorzystajÈc z parametru Tryb (Mode), moĝesz obrysowaÊ biaïymi liniami krawÚdzie i podkreĂliÊ je, wybierajÈc opcjÚ Pomiñ krawÚdě (Overlay Edges), lub uwidoczniÊ tylko podkreĂlone kontury, wybierajÈc opcjÚ Tylko krawÚdě (Edge Only). Na rysunku 7.19 przedstawiono efekt zastosowania filtra Inteligentne rozmycie (Smart Blur) z uĝyciem trybu Zwykïy (Normal) oraz Tylko krawÚdě (Edges Only). Rysunek 7.19. Przykïady uĝycia filtra Inteligentne rozmycie Maski Maska to inaczej selekcja przedstawiona za pomocÈ obrazu w skali szaroĂci. Ko- lor biaïy symbolizuje obszary zaznaczone (takie, które nie podlegajÈ maskowa- niu), a czarny — niezaznaczone (takie, które podlegajÈ maskowaniu). Elementy 213 ABC Photoshop CS6/CS6 PL obrazka czÚĂciowo zaznaczone bÚdÈ reprezentowane przez odcienie szaroĂci. Jak juĝ wspomniaïam na poczÈtku rozdziaïu, zajmiemy siÚ teraz dwiema szcze- gólnymi metodami pracy z selekcjami: zapisywaniem selekcji w kanaïach alfa i trybem Szybka maska (Quick Mask). Kanaïy alfa JeĂli zapiszesz selekcjÚ w oddzielnym kanale, zwanym kanaïem alfa, moĝesz jÈ w kaĝdej chwili otworzyÊ na dowolnej warstwie obrazu. DziÚki temu jesteĂ w stanie przechowywaÊ na dysku selekcje, które w innym przypadku trudno byïoby odtworzyÊ. Maksymalnie moĝesz mieÊ 24 kanaïy alfa w jednym doku- mencie, ale naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe kaĝdy z nich zwiÚksza rozmiar pliku. Zapisywanie kanaïu alfa Operacja zapisania selekcji jako kanaïu alfa jest niezwykle prosta. Wystarczy, ĝe utworzysz selekcjÚ i klikniesz znajdujÈcÈ siÚ w dolnej czÚĂci palety Kanaïy (Channels) ikonÚ Zapisz zaznaczenie jako kanaï (Save Selection As Channel). Moĝesz równieĝ wykonaÊ operacjÚ zapisywania kanaïu alfa za pomocÈ menu Zaznacz/Zapisz zaznaczenie (Select/Save Selection). W tym przypadku moĝesz nadaÊ selekcji nowÈ nazwÚ. WyĂwietlanie kanaïu alfa Na palecie Kanaïy (Channels) kliknij nazwÚ kanaïu alfa. Spowoduje to wyĂwie- tlanie wyselekcjonowanego obszaru w kolorze biaïym, a obszaru chronionego w kolorze czarnym. JeĂli selekcja ma wïÈczone zmiÚkczanie krawÚdzi, na gra- nicy pomiÚdzy kolorami pojawi siÚ pas szaroĂci, a leĝÈce w tym rejonie piksele bÚdÈ siÚ jedynie czÚĂciowo poddawaïy edycji. Aby przywróciÊ normalne wyĂwietlanie obrazu, kliknij pierwszÈ pozycjÚ na pa- lecie Kanaïy (Channels). Wczytywanie selekcji do obrazu Aby wczytaÊ selekcjÚ do obrazu z wykorzystaniem bieĝÈcych opcji, przytrzymaj wciĂniÚty klawisz Ctrl i kliknij nazwÚ kanaïu alfa na palecie Kanaïy (Channels). JeĂli chcesz zmieniÊ opcjÚ: 1. Kliknij pierwszÈ pozycjÚ na palecie Kanaïy (Channels) i wybierz z menu polecenie Zaznacz/Wczytaj zaznaczenie (Select/Load Selection). 2. Z listy Kanaïy (Channels) wybierz nazwÚ kanaïu, który chcesz wczytaÊ. 214 Filtry i maski 3. Aby poïÈczyÊ ten kanaï z istniejÈcÈ selekcjÈ, wybierz jednÈ z opcji dostÚpnych w czÚĂci Rezultat (Operation) i kliknij przycisk OK. Moĝe siÚ okazaÊ, ĝe zechcesz wczytaÊ kanaï alfa do innego obrazu. W takim przypadku: 1. Sprawdě, czy obraz ěródïowy i docelowy majÈ takie same rozmiary i rozdzielczoĂÊ. 2. NastÚpnie uaktywnij obraz docelowy i wybierz z menu polecenie Zaznacz/Wczytaj zaznaczenie (Select/Load Selection). 3. Z listy Kanaïy (Channels) wybierz nazwÚ kanaïu w dokumencie ěródïowym, który chcesz wczytaÊ. 4. Aby poïÈczyÊ ten kanaï z istniejÈcÈ selekcjÈ, wybierz jednÈ z opcji w czÚĂci Rezultat (Operation) i kliknij przycisk OK. Szybka maska WïÈczenie opcji Szybka maska (Quick Mask) powoduje pokrycie niewyselekcjo- nowanych obszarów obrazu póïprzezroczystÈ maskÈ, którÈ moĝna nastÚpnie mo- dyfikowaÊ za pomocÈ narzÚdzi do edycji i malowania, a obszary poïoĝone pod maskÈ sÈ niedostÚpne dla edycji. W przeciwieñstwie do kanaïu alfa maski naïo- ĝonej w ten sposób nie moĝna zapisaÊ na dysku, jednak po przeïÈczeniu siÚ na tryb standardowy maska zmieni siÚ w selekcjÚ, a tÚ juĝ moĝna zapisaÊ na dysku. Uruchamianie trybu szybkiej maski Otwórz obrazek, na którym masz zamiar uruchomiÊ tryb szybkiej maski, a na- stÚpnie na pasku narzÚdziowym kliknij przycisk Edytuj w trybie szybkiej maski (Edit in Quick Mask Mode). Efekt uruchomienia tego trybu jest na razie niewi- doczny, ale w panelu Kanaïy (Channels) pojawiï siÚ nowy kanaï o nazwie Szybka maska (Quick Mask), w którym bÚdzie zapisywany obraz szybkiej maski, dziÚki czemu bÚdziesz mógï jÈ edytowaÊ. Jak juĝ wspominaïam, szybkÈ maskÚ tworzy siÚ za pomocÈ narzÚdzi malarskich, dlatego przed przejĂciem do tworzenia maski musisz ustawiÊ kolor narzÚdzia i kolor tïa, wybraÊ narzÚdzie i ustawiÊ parametry jego pracy. W zaleĝnoĂci od zawartoĂci obrazka wybierz koñcówkÚ narzÚdzia, którÈ bÚdziesz malowaÊ maskÚ — najlepsza do tego celu bÚdzie miÚkka koñcówka Ăredniej wielkoĂci (szczegóïo- we informacje na temat wyboru koñcówek znajdziesz w rozdziale 5., „Malowa- nie i gradienty”). Pozwoli ona uzyskaÊ naturalne wtopienie krawÚdzi selekcjono- wanego obiektu. 215 ABC Photoshop CS6/CS6 PL Tworzenie i edycja maski Tworzenie maski polega na zamalowywaniu obiektu, który chcesz wyselekcjo- nowaÊ. 1. Zacznij od zamalowania krawÚdzi maski (zalecana jest nieduĝa koñcówka pÚdzla, która moĝe uwzglÚdniÊ niezbÚdne szczegóïy w masce). 2. NastÚpnie zmieñ koñcówkÚ pÚdzla na nieco wiÚkszÈ i maluj wzdïuĝ wewnÚtrznej krawÚdzi. 3. Ostatnim krokiem jest wypeïnienie maski. Do tego celu najlepiej wykorzystaÊ narzÚdzie Wiadro z farbÈ (Paint Bucket). Po wstÚpnej obróbce maska jest juĝ utworzona, ale nie jest na pewno idealna. Na szczÚĂcie w drugim etapie obróbki moĝesz jÈ poprawiÊ. Jak to zrobiÊ? Podczas tworzenia maski obowiÈzuje zasada uĝycia kolorów czarnego i biaïego. Oznacza to, ĝe czarnym kolorem malujesz maskÚ, a biaïym jÈ usuwasz. Moĝli- woĂÊ szybkiego przeïÈczania siÚ miÚdzy kolorami zapewnia ikona Zamieñ kolor narzÚdzia i kolor tïa (Switch Foreground and Background Colors) znajdujÈca siÚ na pasku narzÚdziowym. Konwersja maski na zaznaczenie Gdy maska jest gotowa, moĝesz przeksztaïciÊ jÈ w zaznaczenie, co pozwoli wy- izolowaÊ zaznaczony obszar z obrazka. W tym celu: 1. WróÊ do standardowego trybu edycji, klikajÈc ikonÚ Edycja w trybie standardowym (Edit in Standard Mode). 2. Na podstawie namalowanej maski program utworzy selekcjÚ. 3. Zaznaczony zostanie obszar, który nie byï pokryty maskÈ, wiÚc w celu odwrócenia zaznaczenia naleĝy wybraÊ z menu polecenie Zaznacz/ OdwróÊ zaznaczenie (Select/Inverse). 4. Moĝesz zapisaÊ utworzone zaznaczenie, wybierajÈc z menu polecenie Zaznacz/Zapisz zaznaczenie (Select/Save Selection), i podaÊ nazwÚ kanaïu, w którym selekcja ma zostaÊ zapisana. 5. Po klikniÚciu przycisku OK na palecie Kanaïy (Channels) pojawi siÚ nowy kanaï zawierajÈcy utworzonÈ maskÚ. 216 SKOROWIDZ Ulubione, 30 uruchamianie, 30 Widok, 32 WyjĂcie, 34 ZwiÚksz jakoĂÊ, 39 Advanced, Patrz Zaawansowane Akapit, 91, 187, 188 Arbitrary, Patrz Swobodnie Auto-kolor, 117, 235 Auto-kontrast, 118 Automatyzuj, 54 ZmieĂÊ obraz, 54 B Background, Patrz Tïo Background Contents, Patrz ZawartoĂÊ tïa Background Eraser, Patrz Gumka tïa Balans kolorów, 116 Cienie, 116 PodĂwietlenia, 116 Póïcienie, 116 Barwa/Nasycenie, 118 Barwa, 119 Edycja, 118, 119 JasnoĂÊ, 119 Nasycenie, 119 PodglÈd, 118 Podstawowy, 118 Add to Selection, Patrz Dodaj do ulubionych zaznaczenia Adjustments, Patrz Dopasowania Adobe Bridge, 29 A Actions, Patrz Operacje Add a Mask, Patrz Utwórz maskÚ warstwy Add to Favorites, Patrz Dodaj do Diapozytyw, 33 Dodaj do ulubionych, 30 Edycja, 32 elementy gïówne okna aplikacji, 32 Etykieta, 32 Foldery, 30, 34 Metadane, 33 NarzÚdzia, 32 Okno, 33 Plik, 32 PodglÈd, 34 PodĂwietlany pulpit, 34 Pomoc, 33 Potrzebne, 33 Sïowa kluczowe, 34 Stosy, 32 Tryb kompaktowy, 31 Tryb peïny, 31 Tryb recenzji, 32 ABC Photoshop CS6/CS6 PL Batch Rename, Patrz Seryjna zmiana nazw Biblioteka kolorów, 102 Próbnik kolorów, 102 Blending, Patrz Mieszanie Blending Options, Patrz Opcje mieszania Brush, Patrz PÚdzel Burn, Patrz ¥ciemnij C Canvas Size, Patrz Rozmiar obszaru roboczego Channels, Patrz Kanaïy Character, Patrz Typografia Cieñ, 137 Cieñ wewnÚtrzny, 137 JakoĂÊ, 138 Kontur, 138 Szum, 138 Wygïadzony, 138 KÈt, 137 Krycie, 137 OdlegïoĂÊ, 138 Rozmiar, 138 RozpiÚtoĂÊ, 138 Tryb mieszania, 137 Clear Style, Patrz WyczyĂÊ styl CMYK, 94 Cofnij, 79 Collections, Patrz Kolekcje Color Balance, Patrz Balans kolorów Color Burn, Patrz ¥ciemnianie koloru Color Dodge, Patrz RozjaĂnianie koloru Color Libraries, Patrz Biblioteka kolorów Color Mode, Patrz Tryb kolorów Color Overlay, Patrz Naïoĝenie koloru Color Picker, Patrz Próbnik kolorów Color Profile, Patrz Profil kolorów Color Range, Patrz Zakres koloru Color Replacement, Patrz ZastÚpowanie kolorów Color Settings, Patrz Ustawienia kolorów Contents, Patrz ZawartoĂÊ Contiguous, Patrz SÈsiadujÈcy Create New Layer, Patrz Utwórz warstwÚ Create New Set, Patrz Utwórz nowÈ grupÚ Create New Style, Patrz Utwórz nowy styl Criteria, Patrz Kryteria Crop, Patrz Kadrowanie Current Size, Patrz Rozmiar bieĝÈcy Curves, Patrz Krzywe CzasochïonnoĂÊ, 29 D Default, Patrz Potrzebne Define Pattern, Patrz Zdefiniuj worek Delete Layer, Patrz Usuñ warstwÚ Delete Style, Patrz Usuñ styl Desaturate, Patrz Zmniejsz nasycenie Deselect, Patrz Usuñ zaznaczenie Destination Folder, Patrz Folder docelowy Diapozytyw, 33 Direct Selection, Patrz Zaznaczanie bezpoĂrednie Display Cursors, Patrz Interfejs Do przodu, 79 Document Dimensions, Patrz Wymiary dokumentu Document Profile, Patrz Profil dokumentu Document Size, Patrz Rozmiar dokumentu Dodaj do ulubionych, 30 Dodaj do zaznaczenia, 74 Dodge, Patrz RozjaĂnianie DomyĂlne ustawienia narzÚdzia, 221 Dopasowania, 80, 113 PodglÈd, 113 Dopasuj, 37 Duplicate Layer, Patrz Powiel warstwÚ E Edycja, 27, 32, 37, 79 Cofnij, 79 Do przodu, 79 Obrysuj Obrys, 110 Preferencje, 27 Interfejs, 95 Przeksztaïcanie swobodne, 189 PrzeksztaïÊ punkty, 152 PrzeksztaïÊ ĂcieĝkÚ, 151 ObróÊ, 151 ObróÊ o 180°, 152 ObróÊ o 90°, 152 Odbij w pionie, 152 Odbij w poziomie, 152 Perspektywa, 152 Pochyl, 151 Skaluj, 151 ZnieksztaïÊ, 152 Stonuj, 79 Ustawienia koloru, 232 Wklej na, 193 242 Skorowidz WyczyĂÊ, 79 Wypeïnij Wypeïnianie, 108, 110 Zdefiniuj wzorek, 109 Znajdě, 37 Efficiency, Patrz WydajnoĂÊ ekran gïówny, 18, 19 Minimalizuj, 18 Pasek opcji, 19 Pasek stanu, 19 PrzywróÊ/Maksymalizuj, 18 Zamknij, 18 Ekspozycja 32-bity, 29 Eliptical Marquee, Patrz Zaznaczanie eliptyczne Emboss, Patrz Pïaskorzeěba Eraser, Patrz Gumka Etykieta, 32, 35 Bez oceny, 35 Brak etykiety, 35 Zmniejsz ocenÚ, 35 ZwiÚksz ocenÚ, 35 Exit, Patrz Zakoñcz Eyedropper, Patrz Kroplomierz F Faza i pïaskorzeěba, 141 Cieniowanie, 142 GïÚbia, 141 KÈt, 142 Kierunek, 141 Kontur poïysku, 142 Rozmiar, 142 Struktura, 141 Styl warstwy, 141 Technika, 141 Tryb cienia, 142 Tryb podĂwietlenia, 142 ZmiÚkcz, 142 Feather, Patrz Wtapianie File, Patrz Plik File Handling, Patrz Obsïuga plików File name, Patrz Nazwa pliku Fill, Patrz Wypeïnienie Fill Path, Patrz Wypeïnij ĂcieĝkÚ Filter Gallery, Patrz Galeria filtrów Filtr, 36 Galeria filtrów, 197 filtry, 195, 196 Artystyczne, 199 Akwarele, 201 Blask neonu, 200 Foliowanie, 200 Fresk, 200 GÈbka, 201 Kolorowanie kredkami, 199 MaěniÚcia farbÈ, 200 Pastele, 200 Podkïad, 201 Posteryzacja brzegów, 200 Smuĝenie, 201 Suchy pÚdzel, 200 Szpachla malarska, 200 Wycinanka, 200 Ziarno bïony fotograficznej, 200 Korekta obiektywu, 15 okno dialogowe Galeria filtrów, 197 Pikslowanie, 204 PociÈgniÚcia pÚdzla, 201 Akcentowanie krawÚdzi, 202 Ciemne kreski, 202 Kontury tuszem, 202 Kreskowanie, 202 PociÈgniÚcia pod kÈtem, 202 Renderowanie, 204 Rozmycie, 201 Inteligentne rozmycie, 211 Poruszenie, 209 stosowanie, 196 Stylizacja, 205 Pïaskorzeěba, 239 Szkic, 205 Szum, 204 Dodaj szum, 208 Tekstura, 205 Wyostrzanie, 204 Maska wyostrzajÈca, 56, 210, 237 Znieksztaïcenie, 202 Falowanie, 206 Wirówka, 206 ZmiÚkczona poĂwiata, 203 Zygzak, 206 Find, Patrz Znajdě Fit Image, Patrz ZmieĂÊ obraz Flatten Image, Patrz Spïaszcz obraz Folder docelowy, 39 Foldery, 30, 34 Format, 43 G Galeria filtrów, 197 GÈbka, 94, 112 PÚdzel, 113 Przepïyw, 113 243 ABC Photoshop CS6/CS6 PL GÈbka Tryb, 113 Zmniejsz nasycenie, 113 ZwiÚksz nasycenie, 113 Gradient, 175 Krycie, 177 OdwróÊ, 177 PrzezroczystoĂÊ, 177 RoztrzÈsanie, 177 Tryb, 177 Gradient Editor, Patrz Edytor gradientów Gradient Fill, Patrz Wypeïnienie Gradient Map, Patrz Mapa gradientu Gradient Overlay, Patrz Naïoĝenie gradientem gradientu gradienty, 175 edycja, 177 okno dialogowe Edytor gradientów, 178 okno dialogowe Wypeïnienie gradientem, 176 pasek opcji narzÚdzia Gradient, 177 tworzenie, 176 tworzenie wielokolorowego tïa, 179 graficzny interfejs uĝytkownika, 11 Grow, Patrz PowiÚksz Gumka, 102, 165 Gumka tïa, 166 CiÈgïe, 167 Jednorazowe, 167 NiesÈsiadujÈcy, 167 Ograniczenia, 166 Próbka tïa, 167 Próbkowanie, 167 SÈsiadujÈcy, 167 Szukanie krawÚdzi, 167 H Height, Patrz WysokoĂÊ Historia, 89 Horizontal Filstrip, Patrz Diapozytyw Horizontal Type Mask, Patrz Pozioma maska tekstowa Hue/Saturation, Patrz Barwa/Nasycenie I Image, Patrz Obraz Image Processor, Patrz Procesor obrazów Image Size, Patrz Rozmiar obrazu 244 Informacje, 87, 94 Inner Shadow, Patrz Cieñ wewnÚtrzny Inny kolor, 102 Interfejs, 95 interpolacja, 53 Inverse, Patrz OdwrotnoĂÊ JakoĂÊ, 56 J K Kadrowanie, 62, 66, 67, 68 Kadrowanie perspektywiczne, 67 Kolor, 63 Krycie, 63 Prostowanie, 68 Rozmiar i rozdzielczoĂÊ, 66 Usuñ wykadrowane piksele, 63 Widok, 62 WïÈcz pole wyciÚcia, 62 Zïoty podziaï, 62 kadrowanie obrazu, 62 opcja Zïoty podziaï, 62 pasek opcji dla narzÚdzia Kadrowanie, 62 przez zaznaczanie, 62 rozmiar i rozdzielczoĂÊ, 66 za pomocÈ polecenia Kadruj, 63 za pomocÈ polecenia PrzyciÚcie, 64 Kadrowanie perspektywiczne, 67 Kadruj, 62 Kanaïy, 88, 95 Keywords, Patrz Sïowa kluczowe Kolekcje, 38 Nowa kolekcja, 38 Nowa kolekcja inteligentna, 38 Kolor, 84, 94, 95, 102, 104, 108 CMYK, 95 HSB, 95 Kolory z palety internetowej, 95 Lab, 95 Próbnik kolorów, 85 RGB, 95 Skala szaroĂci, 95 Suwak skali szaroĂci, 120 kolory, 93 CMYK, 94 edycja kolorów, 107 kolor narzÚdzia, 102 kolor tïa, 102 Skorowidz menu palety Próbki, 106 okno dialogowe Balans kolorów, 116 okno dialogowe Barwa/Nasycenie, 118 okno dialogowe Biblioteki kolorów, 103 okno dialogowe Nazwa wzorka, 110 okno dialogowe Obrys, 111 okno dialogowe Poziomy, 117 okno dialogowe Próbnik kolorów, 103 okno dialogowe Wariacje, 115 okno dialogowe Wymieñ kolor, 112 okno dialogowe Wypeïnienie, 109 paleta Kolor, 104 RGB, 94 Ăciemnianie i rozjaĂnianie obrazu, 120 tryby kolorów, 96 tryby mieszania kolorów, 97 Bichromia, 96 Bitmapa, 96 CMYK, 96 Kolor indeksowany, 96 LAB, 96 RGB, 96 Skala szaroĂci, 96 Wielokanaïowy, 97 Barwa, 101 Ciemniej, 97 JasnoĂÊ, 101 JaĂniej, 98 Kolor, 101 ’agodne Ăwiatïo, 100 Nakïadka, 99 Nasycenie, 101 Ostre Ăwiatïo, 100 Pomnóĝ, 98 RozjaĂnianie, 99 RozjaĂnianie liniowe, 99 Rozpuszczanie, 98 Róĝnica, 101 ¥ciemnianie, 98 ¥ciemnianie liniowe, 99 ¥wiatïo jaskrawe, 100 ¥wiatïo liniowe, 100 ¥wiatïo punktowe, 99 Wykluczenie, 101 Zwykïy, 97 wybór kolorów, 101 wymiana kolorów, 111 koñczenie pracy, 48 koñczenie pracy z programem Photoshop, 49 zamykanie obrazu, 48 zamykanie przeglÈdarki Adobe Bridge, 49 Kroplomierz, 102, 105 Rozmiar próbki, 106 Próbka punktowa, 107 ¥rednia 101x101, 107 ¥rednia 11x11, 107 ¥rednia 31x31, 107 ¥rednia 3x3, 107 ¥rednia 51x51, 107 ¥rednia 5x5, 107 Krycie, 135 Kryteria, 37 Krzywe, 233 ksztaïty, 155 dodawanie ksztaïtu do próbnika, 157 rasteryzacja warstwy ksztaïtu, 158 tworzenie, 156 ustawianie opcji geometrycznych, 157 zmiana wypeïnienia, 158 L Label, Patrz Etykieta Lasso, 74 magnetyczne, 74 CzÚstotliwoĂÊ, 76 Kontrast, 76 SzerokoĂÊ, 76 wielokÈtne, 74 Layer Style, Patrz Styl warstwy Layers, Patrz Warstwy Layout, Patrz Ukïad Levels, Patrz Poziomy Limits, Patrz Ograniczenia Lock Position, Patrz Zablokuj poïoĝenie Lupka, 46 M Magic Wand, Patrz Róĝdĝka Magiczna gumka, 167 Make Selection, Patrz Utwórz zaznaczenie Mapa gradientu, 179 Maska wyostrzajÈca, 56, 237 Promieñ, 237 Próg, 238 WartoĂÊ, 237 maski, 213 kanaïy alfa, 214 Szybka maska, 215 Match, Patrz Dopasuj matryca CCD, 13 Measurement Scale, Patrz Skala pomiaru 245 ABC Photoshop CS6/CS6 PL menu, 78 Edycja, 27, 79 Etykieta, 35 Filtr i Widok, 82 Obraz, 52, 56, 68, 80 Okno, 45, 82 Plik, 20, 54, 78 Pomoc, 83 Warstwy, 15, 81 Widok, 41 WyjĂcie, 41 Zaznacz, 81 Merge Down, Patrz Scal w dóï Merge Visible, Patrz Scal widoczne Metadane, 33 Mieszanie, 109 Minimalizuj, 18 Mode, Patrz Tryb Move, Patrz PrzesuniÚcie N Naïoĝenie gradientu, 143 Naïoĝenie koloru, 142 Naïoĝenie wzorku, 143 Name, Patrz Nazwa narzÚdzia Auto-kolor, 235 GÈbka, 94, 112 Gradient, 175 Gumka, 102, 162, 165 Gumka tïa, 166 Kadrowanie, 62, 66 Kroplomierz, 105 Lasso, 74 magnetyczne, 74 wielokÈtne, 74 Lupka, 46 Magiczna gumka, 167 malarskie, 162 Oïówek, 168 PÚdzel, 102, 162 Pionowa maska tekstowa, 182 Pióro, 89, 148 Pozioma maska tekstowa, 182 ProstokÈt, 155 PrzesuniÚcie, 130 RozjaĂnianie, 120 Róĝdĝka, 76 Smuĝenie, 164 ¥ciemnij, 120 Tekst, 181 Tekst pionowy, 181 246 Wiadro z farbÈ, 164 Zakres koloru, 15 ZastÚpowanie kolorów, 107 Zaznaczanie eliptyczne, 72 Zaznaczanie prostokÈtne, 72, 109 NarzÚdzia, 32 NarzÚdzie bieĝÈce, 29 nawigacja, 44 suwak powiÚkszenia obrazu, 45 tryb peïnoekranowy, 47 zmiana skali podglÈdu obrazu, 45 Nawigator, 45 Nazwa, 20 Nazwa pliku, 43 New, Patrz Nowy New Selection, Patrz Nowe zaznaczenie New Size, Patrz Nowy rozmiar Nowa kolekcja, 38 Nowa kolekcja inteligentna, 38 Nowa warstwa, 125, 129 Nazwa, 126 Nowe nazwy plików, 39 Nowe zaznaczenie, 74 Nowy, 20 Nazwa, 20 RozdzielczoĂÊ, 22 SzerokoĂÊ, 20 Tryb kolorów, 22 Ustawienia domyĂlne, 20 WysokoĂÊ, 20 Zaawansowane, 22 ZawartoĂÊ tïa, 22 Nowy rozmiar, 59 O obiekty inteligentne, 26 Obracanie obrazu, 68 Odbij obszar roboczy w pionie, 69 Swobodnie, 70 Obraz, 52, 56, 64, 68, 69, 70, 80 Auto-kolor, 117, 235 Dopasowania, 80 Balans kolorów, 116 Barwa/Nasycenie, 118 Krzywe, 233 Poziomy, 116 Wariacje, 114 ZastÈp kolor, 111 Zmniejsz nasycenie, 114 Kadruj, 64 Obracanie obrazu, 68, 69, 70 Przytnij, 64 Rozmiar obrazu, 52, 56, 223 Rozmiar obszaru roboczego, 59 Stonuj Auto-kolor, 235 Tryb Bichromia, 96 Bitmapa, 96 CMYK, 96 Kolor indeksowany, 96 LAB, 96 RGB, 96 Skala szaroĂci, 96 Wielokanaïowy, 97 obróbka zdjÚÊ, 217 automatyczna korekcja koloru, 235 format RAW, 236 kadrowanie, 218, 220 korekcja koloru, 232, 233 okno dialogowe Krzywe, 234 korekta bïÚdów, 224 efekt czerwonych oczu, 230 krzywy horyzont, 224 niedoĂwietlone zdjÚcie, 230 tworzenie ramek kadrowania, 221 wyostrzanie zdjÚcia, 237 zmiana rozmiaru zdjÚcia, 223 ObróÊ obszar roboczy, 70 KÈt, 70 Obrys, 110, 143 Krycie, 111 Poïoĝenie, 110, 143 Rodzaj wypeïnienia, 143 Rozmiar, 143 ¥rodek, 111 Tryb, 111 WewnÚtrzny, 111 ZewnÚtrzny, 111 Obrysuj, 97, 110 Barwa, 101 Ciemniej, 97 JasnoĂÊ, 101 JaĂniej, 98 Kolor, 101 ’agodne Ăwiatïo, 100 Nakïadka, 99 Nasycenie, 101 Ostre Ăwiatïo, 100 Pomnóĝ, 98 RozjaĂnianie, 99 RozjaĂnianie liniowe, 99 Rozpuszczanie, 98 Róĝnica, 101 ¥ciemnianie, 98 ¥ciemnianie liniowe, 99 Skorowidz ¥wiatïo jaskrawe, 100 ¥wiatïo liniowe, 100 ¥wiatïo punktowe, 99 Wykluczenie, 101 Zwykïy, 97 Obrysuj ĂcieĝkÚ, 153 Obsïuga plików, 27 obszar roboczy, 58 okno dialogowe Rozmiar obszaru roboczego, 59 zmiana rozmiaru, 59 Odbij obszar roboczy w pionie, 69 Odbij obszar roboczy w poziomie, 68 Odejmij od zaznaczenia, 74 Odetnij, 65 OdĂwieĝ podglÈd, 42 OdwrotnoĂÊ, 81 Ograniczenia, 108 Okno, 33, 45, 82 Kolor, 104 Nawigator, 45 Próbki, 105 okno obrazu, 27 elementy skïadowe, 28 Pasek tytuïowy dokumentu, 28 Pole informacyjne, 28 Pole stopnia powiÚkszenia widoku obrazka, 28 Oïówek, 168 Autogumka, 168 Opacity, Patrz Krycie Opcje, 40 Opcje mieszania, 144 Opcje pokazu slajdów, 41 Operacje, 90 Ostatnio otwierane, 27 Otwórz, 24, 25 Otwórz jako obiekt inteligentny, 26 P Paint Bucket, Patrz Wiadro z farbÈ palety, 83 Akapit, 91 Historia, 89 Informacje, 87, 94 Kanaïy, 88, 95 Kolor, 84, 94, 102, 104 Nawigator, 45 Operacje, 90 PÚdzel, 91 Predefiniowane ustawienia narzÚdzia, 91 247 ABC Photoshop CS6/CS6 PL palety Próbki, 85, 102, 105 Style, 86 ¥cieĝki, 89 Typografia, 91 Warstwy, 88, 124 Paragraph, Patrz Akapit Pasek opcji, 19 Pasek stanu, 19 Path, Patrz ¥cieĝka Pattern Overlay, Patrz Naïoĝenie wzroku Pen, Patrz Pióro Perspective Crop, Patrz Kadrowanie perspektywistyczne PÚdzel, 91, 102, 120, 162, 168 Aerograf, 162 Krycie, 162 Przepïyw, 162 Puszka farby, 162 Ustawienia predefiniowane pÚdzla, 169 Dynamika koloru, 171 Dynamika ksztaïtu, 170 Ksztaït koñcówki pÚdzla, 169 Podwójny pÚdzel, 171 Rozpraszanie, 170 Tekstura, 171 Pionowa maska tekstowa, 182 Pióro, 89, 148 Dodawanie punktów kontrolnych, 148 Konwertowanie punktów, 148 Pióro dowolne, 148, 149 CzÚstotliwoĂÊ, 150 Dopasowanie krzywej, 150 Kontrast, 150 Magnetyczne, 149 Nacisk pióra, 150 SzerokoĂÊ, 150 ¥cieĝka, 148 Usuwanie punktów kontrolnych, 148 Zaznaczenie, 153 Utwórz zaznaczenie, 153 Place, Patrz UmieĂÊ Plik, 20, 32, 54, 56, 57, 78 Automatyzuj, 54 Nowy, 20 Ostatnio otwierane, 27 Otwórz, 24 Otwórz jako obiekt inteligentny, 26 PrzeglÈdaj w programie Bridge, 30 PrzywróÊ, 44 Skrypty, 57 UmieĂÊ, 26 Zakoñcz, 49 Zamknij, 48 Zapisz, 42, 44 Zapisz dla Internetu, 56 Pïaskorzeěba, 239 IntensywnoĂÊ, 239 KÈt, 239 WysokoĂÊ, 239 PodglÈd, 34, 40, 113 Podobne, 76 PodĂwietlany pulpit, 34 Pokaz slajdów, 41 Pokaĝ, 28 CzasochïonnoĂÊ, 29 Ekspozycja 32-bity, 29 NarzÚdzie bieĝÈce, 29 Profil dokumentu, 29 Rozmiar dokumentu, 28 Skala pomiaru, 29 WielkoĂÊ magazynów, 29 WydajnoĂÊ, 29 Wymiary dokumentu, 29 Pole informacyjne, 28 Pokaĝ, 28 Pomoc, 33, 83 Potrzebne, 33 Powiel warstwÚ, 126, 131 Powielenie warstwy, 131 Dokument, 131 Miejsce docelowe, 132 Nazwa, 132 Nowy, 131 PowiÚksz, 76 Pozioma maska tekstowa, 182 Poziomy, 116 Kanaï, 116 Obraz/Dopasowania Barwa/Nasycenie, 197 Poziomy wejĂciowe, 117 Poziomy wyjĂciowe, 117 Tylko bieĝÈce narzÚdzie, 91 Preferencje, 27, 58, 95 Lista ostatnich plików, 27 Obsïuga plików, 27 Pokaĝ kanaïy w kolorze, 95 Preview, Patrz PodglÈd Procesor obrazów, 57 Dostosuj rozmiar, 58 Preferencje, 58 Uruchom, 58 Profil dokumentu, 29 Profil kolorów, 22 Predefiniowane ustawienia narzÚdzia, 91 248 Skorowidz Proporcje pikseli, 22 ProstokÈt, 155 Prostowanie, 68 Próbki, 85, 102, 105, 108 Próbkuj obraz, 55 Próbnik kolorów, 85, 102, 103 PrzeglÈdaj w programie Bridge, 30 Przeksztaïcanie swobodne, 189 PrzeksztaïÊ punkty, 152 przeskalowanie obrazu, 54 okno dialogowe ZmieĂÊ obraz, 54 PrzesuniÚcie, 130 Przetnij z zaznaczeniem, 74 Przybornik, 120 RozjaĂnianie, 120 ¥ciemnij, 120 PrzyciÚcie, 62, 64 Kolor pikseli w dolnym prawym rogu, Kolor pikseli w górnym lewym rogu, 65 65 Odetnij, 65 Przezroczyste piksele, 65 W oparciu o, 64 PrzywróÊ, 44 PrzywróÊ/Maksymalizuj, 18 publikowanie obrazów, 40 eksportowanie obrazów do formatu PDF, 41 tworzenie pokazu slajdów, 40 Purge, Patrz WyczyĂÊ Q Quality, Patrz JakoĂÊ Quick Mask, Patrz Szybka maska R Rasteryzuj, 158 Rectangular Marquee, Patrz Zaznaczanie prostokÈtne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Photoshop CS6/CS6 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: