Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 010086 18629444 na godz. na dobę w sumie
ABC PowerPoint 2016 PL - książka
ABC PowerPoint 2016 PL - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1741-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się tworzyć dobre prezentacje!


Wykonanie dobrej prezentacji w PowerPoincie to nic trudnego. Tysiące ludzi codziennie używają tego programu do prowadzenia szkoleń, przedstawiania efektów swojej pracy lub przybliżania innym skomplikowanych zagadnień, a nawet zapisywania osobistych wspomnień. PowerPoint zapewnia swoim użytkownikom przyjazne środowisko, szablony, motywy, wizualne i dźwiękowe efekty specjalne, opcję animowania różnych elementów i wiele innych atrakcji. W nowej odsłonie — 2016 — oferuje także możliwość jednoczesnej pracy kilku osób nad prezentacją w chmurze i korzystanie z genialnej wyszukiwarki Tell Me, która podpowiada, jak wykonać daną operację, i uczy się zachowań użytkownika.

Jeśli chcesz zaprzyjaźnić się z PowerPointem i poznać najważniejsze oraz najbardziej efektowne sposoby tworzenia prezentacji, ta książka będzie dobrym wyborem. Dzięki niej nauczysz się nadawać właściwą strukturę Twojej prezentacji, dodawać do niej tekst i elementy multimedialne, ustalać i zmieniać kolejność slajdów, używać motywów wbudowanych i tworzyć własne. Odkryjesz, jak wyświetlać i drukować Twoje dokumenty, a także modyfikować je w zależności od potrzeb. Liczne ilustracje i jasne opisy pomogą Ci szybko znaleźć te informacje, które najbardziej Cię interesują. Czas zacząć pracę z PowerPointem 2016!

Odkryj zalety PowerPointa 2016!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/abpp16 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1741-3 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI 1 2 3 4 Pierwsze kroki ................................................................7 (cid:165)rodowisko programu .....................................................................8 Otwieranie, przegl(cid:200)danie i zamykanie prezentacji ......................12 Ró(cid:285)ne widoki prezentacji ..............................................................15 Zapisywanie prezentacji ................................................................17 Tworzenie nowej prezentacji ..........................................21 Prezentacja gotowa w pi(cid:218)(cid:202) minut .................................................22 Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem szablonu ....................23 Konspekt jako baza do tworzenia prezentacji ..............................24 Eksport prezentacji w postaci konspektu .....................................26 Praca z tekstem .............................................................27 Wprowadzanie tekstu ...................................................................28 Edycja tekstu .................................................................................29 Dodawanie i modyfikowanie pól tekstowych ..............................33 Zmiana domy(cid:258)lnej czcionki pola tekstowego ..........................38 Poprawianie i skalowanie tekstu podczas pisania .......................39 Sprawdzanie pisowni i dobór wyrazów .......................................39 Wyszukiwanie s(cid:239)ów w tezaurusie ...........................................40 Wyszukiwanie i zast(cid:218)powanie tekstu .....................................41 Zmiana w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci tekstu ...........................................................43 Modyfikowanie uk(cid:239)adu, kolejno(cid:258)ci i wygl(cid:200)du slajdów .....47 Zmiana uk(cid:239)adu slajdu ....................................................................48 Dodawanie symbolu zast(cid:218)pczego do uk(cid:239)adu ...........................49 Zmienianie symbolu zast(cid:218)pczego ............................................50 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL Dodawanie uk(cid:239)adu ........................................................................52 Zmiana kolejno(cid:258)ci slajdów w prezentacji .....................................53 Kopiowanie i wklejanie slajdów ..............................................54 Duplikowanie slajdów .............................................................56 Ukrywanie i pokazywanie slajdu ............................................56 U(cid:285)ycie motywu ..............................................................................57 Dostosowywanie motywu dokumentu ...................................59 Dostosowywanie czcionek motywu ........................................61 Wybieranie zestawu efektów motywu ...................................62 Zapisywanie motywu dokumentu ...........................................63 Formatowanie t(cid:239)a slajdu ...............................................................64 Dodawanie tabel, wykresów i diagramów ....................... 73 Dodawanie i formatowanie tabeli ................................................74 Formatowanie tabeli ...............................................................77 Modyfikowanie uk(cid:239)adu tabeli .......................................................87 Zmiana rozmiaru tabeli ...........................................................89 Wstawianie i aktualizowanie arkusza kalkulacyjnego ................90 Wstawianie i formatowanie wykresu .....................................91 Wstawianie i formatowanie grafiki SmartArt ..............................94 Konwersja listy na grafik(cid:218) SmartArt ....................................100 Grafika ........................................................................ 101 Wstawianie i modyfikowanie obrazów ......................................102 Tworzenie albumu zdj(cid:218)(cid:202) .............................................................105 Tworzenie i modyfikowanie kszta(cid:239)tów ......................................109 Tworzenie i modyfikowanie stylizowanego tekstu ....................114 Porz(cid:200)dkowanie grafiki w obr(cid:218)bie slajdu ....................................118 Animacje, d(cid:283)wi(cid:218)ki i filmy ............................................ 121 Animowanie tekstu i obiektów na slajdach ................................122 Tworzenie efektów przej(cid:258)cia ......................................................126 Dodawanie, odtwarzanie i modyfikowanie plików d(cid:283)wi(cid:218)kowych ............................................................................129 Dodawanie narracji .....................................................................132 Dodawanie, odtwarzanie i modyfikowanie ustawie(cid:241) filmów ...136 Przegl(cid:200)danie i udost(cid:218)pnianie prezentacji ..................... 141 Podgl(cid:200)d i wydruk prezentacji .....................................................142 Notatki .........................................................................................145 Ograniczenie dost(cid:218)pu do prezentacji ..........................................146 Wstawianie komentarzy .............................................................148 Tworzenie w(cid:239)asnych elementów prezentacji ................. 151 Tworzenie i modyfikowanie motywów ......................................152 Dostosowywanie motywu dokumentu .................................153 Zapisywanie motywu dokumentu .........................................156 5 6 7 8 9 4 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci Modyfikowanie wzorca slajdów .................................................158 Tworzenie uk(cid:239)adu slajdów ..........................................................161 Zapisywanie w(cid:239)asnego szablonu .................................................162 Przedstawianie prezentacji ..........................................165 Dostosowywanie prezentacji do potrzeb ró(cid:285)nych grup odbiorców ..................................................................................166 Próba generalna ...........................................................................169 Przygotowywanie komentarzy i materia(cid:239)ów informacyjnych ...172 Przygotowywanie prezentacji do transportu .............................173 Wielka chwila ..............................................................................176 Z(cid:239)ote zasady tworzenia prezentacji ...............................179 Zasada pierwsza: Najwa(cid:285)niejsza jest prostota ...........................180 Zasada druga: Prezentacja to nie ksi(cid:200)(cid:285)ka, nie musi zawiera(cid:202) ca(cid:239)ego tekstu wyst(cid:200)pienia ..........................181 Zasada trzecia: Je(cid:258)li chcesz dotrze(cid:202) do odbiorców, nie u(cid:285)ywaj atramentu sympatycznego .....................................183 Kilka sztuczek na koniec, czyli pos(cid:239)owie ......................185 Jak zmieni(cid:202) lokalizacj(cid:218), w której automatycznie zapisywana jest prezentacja? ......186 Jak pozby(cid:202) si(cid:218) „czerwonych w(cid:218)(cid:285)yków”? ..............................186 Jak doda(cid:202) polecenia do paska szybkiego uruchamiania oraz do menu? ......................................................................187 Skorowidz ....................................................................191 10 11 5 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL 6 Poleć książkęKup książkę 6 GRAFIKA Dzi(cid:218)ki (cid:239)atwej dost(cid:218)pno(cid:258)ci profesjonalnych sza- blonów prezentacje sta(cid:239)y si(cid:218) ostatnio znacznie bar- dziej wyrafinowane i atrakcyjne wizualnie. Si(cid:239)a i celno(cid:258)(cid:202) przytaczanych argumentów nie s(cid:200) ju(cid:285) gwarantem udanej prezentacji, gdy(cid:285) coraz wi(cid:218)ksze znaczenie maj(cid:200) elementy graficzne u(cid:285)yte do jej ozdobienia i skupienia uwagi odbiorców. Ogólnie u(cid:285)ywane okre(cid:258)lenie „grafika” odnosi si(cid:218) do kilku rodzajów elementów umieszczanych w ob- r(cid:218)bie prezentacji. Dla potrzeb tego rozdzia(cid:239)u zde- finiujemy grafik(cid:218) jako ró(cid:285)nego rodzaju obrazy oraz stylizowany tekst. Wszystkie te rodzaje grafiki s(cid:200) umieszczane w slajdzie jako obiekt i mog(cid:200) by(cid:202) ska- lowane, przenoszone, kopiowane i formatowane na wiele sposobów. Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL Wstawianie i modyfikowanie obrazów Do prezentacji mo(cid:285)esz dodawa(cid:202) ilustracje stworzone w programach graficznych, zeskanowane lub wykonane aparatem cyfrowym. Ogólnie tego typu obiekty s(cid:200) okre(cid:258)lane jako obrazy. Obrazy maj(cid:200) za zadanie uczynienie Twojej prezentacji bardziej atrakcyjn(cid:200). Nie zapominaj, (cid:285)e jeden obraz jest wart tysi(cid:200)ca s(cid:239)ów. Mo(cid:285)e przekaza(cid:202) odbiorcom informacje, które b(cid:218)dzie Ci czasem trudno uj(cid:200)(cid:202) w s(cid:239)owa. Na przyk(cid:239)ad podczas prezentacji nowej wycieczki wprowadzanej do oferty biura podró(cid:285)y nic lepiej nie zach(cid:218)ci potencjalnych klientów ni(cid:285) zdj(cid:218)cia z miejsc, o których mówisz. Nie zapominaj, (cid:285)e mo(cid:285)esz równie(cid:285) zapisa(cid:202) slajd z programu PowerPoint, aby nast(cid:218)pnie umie(cid:258)ci(cid:202) go wewn(cid:200)trz dokumentu innego typu. W tym celu wy(cid:258)wietl slajd, który chcesz wykorzysta(cid:202), a nast(cid:218)pnie przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Plik i wybierz polecenie Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisywanie jako rozwi(cid:241) list(cid:218) w polu Zapisz jako typ i wybierz opcj(cid:218) Plik Windows Metafile (.wmf). Wpisz nazw(cid:218) pliku, pod któr(cid:200) slajd ma zosta(cid:202) zapisany, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi si(cid:218) komunikat, który pozwala wybra(cid:202), czy eksportowane maj(cid:200) by(cid:202) wszystkie slajdy w prezentacji, czy tylko bie(cid:285)(cid:200)cy (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Zapisuj(cid:200)c slajdy prezentacji w postaci plików Windows Metafile, musisz zdecydowa(cid:202), czy chcesz eksportowa(cid:202) wszystkie slajdy prezentacji, czy tylko bie(cid:285)(cid:200)cy Aby doda(cid:202) obraz do slajdu, kliknij przycisk Obrazy w sekcji Obrazy zak(cid:239)adki Wsta- wianie lub ikon(cid:218) Obrazy wewn(cid:200)trz symbolu zast(cid:218)pczego. Spowoduje to pojawienie si(cid:218) okna dialogowego Wstawianie obrazu (rysunek 6.2), w którym mo(cid:285)esz wy- bra(cid:202) lokalizacj(cid:218) i wskaza(cid:202) obraz, który ma zosta(cid:202) dodany do slajdu. Kliknij przycisk Wstaw, aby doda(cid:202) obraz do slajdu. 102 Poleć książkęKup książkę Grafika Rysunek 6.2. Okno dialogowe Wstawianie obrazu Po dodaniu obrazu do slajdu mo(cid:285)esz go formatowa(cid:202), korzystaj(cid:200)c z narz(cid:218)dzi za- k(cid:239)adki Narz(cid:218)dzia obrazów/Formatowanie (rysunek 6.3). Mo(cid:285)esz na przyk(cid:239)ad: (cid:81) Zmieni(cid:202) kolor, jasno(cid:258)(cid:202) i kontrast obrazu. (cid:81) Obróci(cid:202) obraz o dowolny k(cid:200)t. (cid:81) Zastosowa(cid:202) efekty specjalne, jak na przyk(cid:239)ad cie(cid:241), odbicie, wyg(cid:239)adzanie kraw(cid:218)dzi. (cid:81) Podda(cid:202) obraz kadrowaniu, aby usun(cid:200)(cid:202) zb(cid:218)dne fragmenty. (cid:81) Skompresowa(cid:202) obraz, aby zmniejszy(cid:202) jego rozmiar. Rysunek 6.3. Narz(cid:218)dzia zak(cid:239)adki Narz(cid:218)dzia obrazów/Formatowanie pozwalaj(cid:200) mi(cid:218)dzy innymi zmieni(cid:202) kolor, jasno(cid:258)(cid:202) i kontrast obrazu Je(cid:258)li nie odpowiada Ci (cid:285)adne z gotowych ustawie(cid:241), mo(cid:285)esz rozwin(cid:200)(cid:202) list(cid:218) na przyk(cid:239)ad obok pozycji Korekty i wybra(cid:202) polecenie Opcje korekty obrazu. Pojawi si(cid:218) okno Formatowanie obrazu, w którym mo(cid:285)esz samodzielnie regulowa(cid:202) wszystkie parametry. 103 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL W zale(cid:285)no(cid:258)ci od ustawie(cid:241) rozdzielczo(cid:258)ci podczas poddawania obrazu kompresji mo(cid:285)e pogorszy(cid:202) si(cid:218) jego jako(cid:258)(cid:202). Mo(cid:285)esz wybra(cid:202) rozdzielczo(cid:258)(cid:202) obrazu w zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, jak prezentacja b(cid:218)dzie publikowana. Mo(cid:285)esz równie(cid:285) zachowa(cid:202) jako(cid:258)(cid:202) obrazu, zmniejszaj(cid:200)c nieco jego rozmiar, je(cid:258)li podczas kadrowania zdecydujesz si(cid:218) usun(cid:200)(cid:202) obszary wykadrowane, gdy(cid:285) standardowo s(cid:200) one jedynie ukrywane. W sekcji Style obrazu mo(cid:285)esz wybra(cid:202) jedno z gotowych obramowa(cid:241) dost(cid:218)pnych w galerii oraz zastosowa(cid:202) efekty takie jak cie(cid:241), odbicie, po(cid:258)wiata czy obrót. Mo(cid:285)esz mi(cid:218)dzy innymi dodawa(cid:202) obrazy ze swojego komputera lub z wyszuki- wania w sieci WWW. Przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Wstawianie. Je(cid:258)li masz obraz na swoim komputerze lub pod(cid:239)(cid:200)czonym urz(cid:200)dzeniu takim jak dysk zewn(cid:218)trzny lub pami(cid:218)(cid:202) przeno(cid:258)na, kliknij przycisk Obrazy. Je(cid:258)li chcesz przeszuka(cid:202) sie(cid:202) WWW, kliknij Obrazy online. Je(cid:258)li dodajesz obraz dost(cid:218)pny lokalnie na komputerze: 1. Kliknij przycisk Obrazy w sekcji Obrazy zak(cid:239)adki Wstawianie lub kliknij przycisk Obrazy wewn(cid:200)trz symbolu zast(cid:218)pczego. 2. Przejd(cid:283) do odpowiedniego obrazu. 3. Kliknij plik, aby go zaznaczy(cid:202), a nast(cid:218)pnie kliknij pozycj(cid:218) Wstaw. Do prezentacji mo(cid:285)esz dodawa(cid:202) obrazy i obiekty clipart spo(cid:258)ród tysi(cid:218)cy obrazów znalezionych w wyszukiwarce obrazów Bing. Pami(cid:218)taj jednak, (cid:285)e odpowiadasz za przestrzeganie praw w(cid:239)asno(cid:258)ci innych osób, w tym praw autorskich. 1. Kliknij przycisk Obrazy online w sekcji Obrazy zak(cid:239)adki Wstawianie lub kliknij przycisk Obrazy online wewn(cid:200)trz symbolu zast(cid:218)pczego. 2. W polu Wyszukiwanie za pomoc(cid:200) us(cid:239)ugi Bing — Obrazy wprowad(cid:283) szukane s(cid:239)owo kluczowe i naci(cid:258)nij klawisz Enter (rysunek 6.4). 3. Przejd(cid:283) do interesuj(cid:200)cego Ci(cid:218) obrazu. 4. Kliknij plik, aby go zaznaczy(cid:202), a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Wstaw. 104 Poleć książkęKup książkę Grafika Rysunek 6.4. Okno wyszukiwania obrazów przy pomocy wyszukiwarki Bing Tworzenie albumu zdj(cid:218)(cid:202) Album fotograficzny programu PowerPoint jest prezentacj(cid:200), która mo(cid:285)e s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) do wy(cid:258)wietlania zbioru zdj(cid:218)(cid:202). Mo(cid:285)esz j(cid:200) wzbogaci(cid:202) w takie efekty, jak przej(cid:258)cia mi(cid:218)dzy slajdami, kolorowe t(cid:239)a i motywy czy ró(cid:285)nego rodzaju uk(cid:239)ady. Po wprowa- dzeniu obrazów do albumu mo(cid:285)esz do nich doda(cid:202) podpisy, dopasowa(cid:202) ich kolej- no(cid:258)(cid:202) i uk(cid:239)ad, wstawi(cid:202) dooko(cid:239)a nich ramki, a nawet wykorzysta(cid:202) motyw w celu lepszego dostosowania wygl(cid:200)du albumu. Aby utworzy(cid:202) pierwszy slajd albumu i doda(cid:202) do niego obraz z pliku: 1. Na zak(cid:239)adce Wstawianie w sekcji Obrazy kliknij strza(cid:239)k(cid:218) pod przyciskiem Album fotograficzny, a nast(cid:218)pnie wybierz polecenie Nowy album fotograficzny. 2. W oknie dialogowym Album fotograficzny (rysunek 6.5) w sekcji Wstaw obraz z kliknij przycisk Plik/Dysk. 3. W oknie dialogowym Wstawianie nowych obrazów zlokalizuj folder zawieraj(cid:200)cy obraz do wstawienia, a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Wstaw. 4. Aby wy(cid:258)wietli(cid:202) podgl(cid:200)d pliku obrazu w albumie fotograficznym, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazw(cid:218) pliku obrazu, który chcesz wy(cid:258)wietli(cid:202) w oknie Podgl(cid:200)d. 105 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL Rysunek 6.5. W oknie dialogowym Album fotograficzny nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Plik/Dysk, aby doda(cid:202) obraz znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w pliku na dysku komputera 5. Aby zmieni(cid:202) kolejno(cid:258)(cid:202) wy(cid:258)wietlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazw(cid:218) pliku obrazu, która ma zosta(cid:202) przeniesiona, a nast(cid:218)pnie za pomoc(cid:200) przycisków strza(cid:239)ek przenie(cid:258) j(cid:200) w gór(cid:218) lub w dó(cid:239) listy (rysunek 6.6). Rysunek 6.6. Przyciski strza(cid:239)ek pozwalaj(cid:200) zmieni(cid:202) kolejno(cid:258)(cid:202) obrazów w albumie 6. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk Utwórz. Do ka(cid:285)dego zdj(cid:218)cia w albumie mo(cid:285)esz doda(cid:202) podpis. W tym celu: 1. Na zak(cid:239)adce Wstawianie w sekcji Obrazy kliknij strza(cid:239)k(cid:218) pod przyciskiem Album fotograficzny, a nast(cid:218)pnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny. 106 Poleć książkęKup książkę Grafika 2. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami (rysunek 6.7). Je(cid:258)li to pole wyboru jest niedost(cid:218)pne, nale(cid:285)y najpierw okre(cid:258)li(cid:202) uk(cid:239)ad obrazów w albumie fotograficznym. Aby to zrobi(cid:202), nale(cid:285)y wybra(cid:202) w obszarze Uk(cid:239)ad albumu odpowiedni uk(cid:239)ad z listy Uk(cid:239)ad obrazu. Rysunek 6.7. Okno dialogowe Edytowanie albumu fotograficznego 3. Kliknij przycisk Aktualizuj. Program PowerPoint u(cid:285)ywa nazwy pliku obrazu jako domy(cid:258)lnego tekstu zast(cid:218)pczego dla podpisu. 4. W widoku normalnym kliknij tekst zast(cid:218)pczy podpisu, a nast(cid:218)pnie wprowad(cid:283) podpis. Po dodaniu obrazu do albumu mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) jego wygl(cid:200)d. Aby to zrobi(cid:202): 1. Otwórz prezentacj(cid:218) albumu fotograficznego zawieraj(cid:200)c(cid:200) obraz, który ma zosta(cid:202) zmieniony, i na zak(cid:239)adce Wstawianie w sekcji Obrazy kliknij strza(cid:239)k(cid:218) pod przyciskiem Album fotograficzny, a nast(cid:218)pnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny. 2. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego wykonaj co najmniej jedn(cid:200) z nast(cid:218)puj(cid:200)cych czynno(cid:258)ci: (cid:105) Aby wy(cid:258)wietli(cid:202) wszystkie obrazy w albumie fotograficznym w postaci czarno-bia(cid:239)ej, w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru WSZYSTKIE obrazy czarno-bia(cid:239)e. 107 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL (cid:105) Aby wybra(cid:202) uk(cid:239)ad obrazów, w obszarze Uk(cid:239)ad albumu wybierz odpowiedni uk(cid:239)ad z listy Uk(cid:239)ad obrazu (rysunek 6.8). Rysunek 6.8. Lista opcji dost(cid:218)pnych w polu Uk(cid:239)ad obrazu okna dialogowego Edytowanie albumu fotograficznego (cid:105) Aby doda(cid:202) ramk(cid:218) do obrazów, w obszarze Uk(cid:239)ad albumu z listy Kszta(cid:239)t ramki wybierz kszta(cid:239)t ramki, który b(cid:218)dzie pasowa(cid:239) do wszystkich obrazów albumu. (cid:105) Aby wybra(cid:202) motyw dla albumu fotograficznego, w obszarze Uk(cid:239)ad albumu obok pola Motyw kliknij przycisk Przegl(cid:200)daj, a nast(cid:218)pnie w oknie dialogowym Wybieranie motywu zlokalizuj motyw, który ma zosta(cid:202) u(cid:285)yty (rysunek 6.9). Rysunek 6.9. Okno dialogowe Wybieranie motywu pojawia si(cid:218) po klikni(cid:218)ciu przycisku Przegl(cid:200)daj obok pola Motyw 108 Poleć książkęKup książkę Grafika (cid:105) Aby doda(cid:202) pole tekstowe (umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce wyznaczenie odst(cid:218)pów mi(cid:218)dzy obiektami w albumie fotograficznym), w obszarze Obrazy w albumie kliknij obraz, który ma zosta(cid:202) uzupe(cid:239)niony o pole tekstowe, a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Nowe pole tekstowe. (cid:105) Aby obróci(cid:202) obraz, zwi(cid:218)kszy(cid:202) lub zmniejszy(cid:202) jasno(cid:258)(cid:202) albo zwi(cid:218)kszy(cid:202) lub zmniejszy(cid:202) kontrast, na li(cid:258)cie Obrazy w albumie kliknij obraz, który chcesz podda(cid:202) modyfikacji, a nast(cid:218)pnie kliknij jeden z przycisków znajduj(cid:200)cych si(cid:218) poni(cid:285)ej pola Podgl(cid:200)d (rysunek 6.10). Rysunek 6.10. Poni(cid:285)ej pola Podgl(cid:200)d w oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego znajduj(cid:200) si(cid:218) przyciski pozwalaj(cid:200)ce obróci(cid:202) obraz, zmieni(cid:202) jego kontrast i jasno(cid:258)(cid:202) Je(cid:258)li zdecydujesz si(cid:218) na usuni(cid:218)cie zdj(cid:218)cia z albumu fotograficznego, mo(cid:285)esz to zrobi(cid:202) w nast(cid:218)puj(cid:200)cy sposób: 1. Na zak(cid:239)adce Wstawianie w sekcji Obrazy kliknij strza(cid:239)k(cid:218) pod przyciskiem Album fotograficzny, a nast(cid:218)pnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny. 2. Na li(cid:258)cie Obrazy w albumie zaznacz obraz, który chcesz usun(cid:200)(cid:202), a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Usu(cid:241). Tworzenie i modyfikowanie kszta(cid:239)tów Kolejnym sposobem wzbogacenia tworzonej prezentacji jest dodanie do niej kszta(cid:239)tów. W programie PowerPoint masz dost(cid:218)p do narz(cid:218)dzi pozwalaj(cid:200)cych tworzy(cid:202) kilka rodzajów kszta(cid:239)tów, jak na przyk(cid:239)ad gwiazdy, wst(cid:218)gi, linie, okr(cid:218)- gi i prostok(cid:200)ty. Dzi(cid:218)ki wyobra(cid:283)ni (cid:239)atwo Ci b(cid:218)dzie samodzielnie opracowa(cid:202) wiele sposobów tworzenia rysunków poprzez (cid:239)(cid:200)czenie standardowych kszta(cid:239)tów. 109 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL Aby utworzy(cid:202) kszta(cid:239)t w programie PowerPoint, wystarczy klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Kszta(cid:239)ty, znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w sekcji Ilustracje zak(cid:239)adki Wstawianie. Z listy, która si(cid:218) pojawi (rysunek 6.11), wybierz kszta(cid:239)t, który Ci(cid:218) interesuje, a nast(cid:218)pnie wska(cid:285) miejsce na slajdzie, w którym ma on zosta(cid:202) umieszczony. Rysunek 6.11. Lista standardowych kszta(cid:239)tów dost(cid:218)pnych po klikni(cid:218)ciu przycisku Kszta(cid:239)ty w sekcji Ilustracje Je(cid:258)li chcesz narysowa(cid:202) okr(cid:200)g lub kwadrat, wybierz z listy owal lub prostok(cid:200)t i podczas rysowania przytrzymaj wci(cid:258)ni(cid:218)ty klawisz Shift. 110 Poleć książkęKup książkę Grafika Po narysowaniu kszta(cid:239)tu wokó(cid:239) niego widoczne s(cid:200) uchwyty, które pozwalaj(cid:200) stwierdzi(cid:202), (cid:285)e jest on aktualnie aktywny (rysunek 6.12). Uchwyty wokó(cid:239) aktywnego kszta(cid:239)tu pozwalaj(cid:200): (cid:81) Zmieni(cid:202) jego rozmiar przez przeci(cid:200)gni(cid:218)cie jednego z uchwytów w dowolnym kierunku. (cid:81) Obróci(cid:202) go o dowolny k(cid:200)t. Rysunek 6.12. Uchwyty widoczne wokó(cid:239) kszta(cid:239)tu wskazuj(cid:200), (cid:285)e jest on aktywny i mo(cid:285)esz podda(cid:202) go modyfikacjom Mo(cid:285)esz kopiowa(cid:202) lub wycina(cid:202) kszta(cid:239)t albo grup(cid:218) kszta(cid:239)tów, a nast(cid:218)pnie wkleja(cid:202) je w innym miejscu tej samej prezentacji, innej prezentacji lub w dokumencie inne- go programu Microsoft Office. Aby przenie(cid:258)(cid:202) kszta(cid:239)t z miejsca na miejsce w obr(cid:218)bie tego samego slajdu, mo(cid:285)esz go po prostu przeci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Mo(cid:285)esz utworzy(cid:202) kopi(cid:218) wybranego kszta(cid:239)tu, trzymaj(cid:200)c wci(cid:258)ni(cid:218)ty klawisz Ctrl i przeci(cid:200)gaj(cid:200)c go w nowe miejsce. Ten sam efekt uzyskasz, klikaj(cid:200)c strza(cid:239)k(cid:218) pod przyciskiem Wklej w sekcji Schowek zak(cid:239)adki Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne i wybieraj(cid:200)c z listy polecenie Duplikuj. Po narysowaniu kszta(cid:239)tu mo(cid:285)esz go modyfikowa(cid:202), korzystaj(cid:200)c z narz(cid:218)dzi za- k(cid:239)adki Narz(cid:218)dzia do rysowania — Formatowanie. Mo(cid:285)esz na przyk(cid:239)ad: (cid:81) Umie(cid:258)ci(cid:202) tekst wewn(cid:200)trz kszta(cid:239)tu — tekst b(cid:218)dzie wyrównywany do (cid:258)rodka kszta(cid:239)tu podczas pisania i stanie si(cid:218) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) kszta(cid:239)tu. Mo(cid:285)esz nast(cid:218)pnie podda(cid:202) tekst formatowaniu, korzystaj(cid:200)c z narz(cid:218)dzi sekcji Czcionka zak(cid:239)adki Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne. (cid:81) Zmieni(cid:202) kolor i grubo(cid:258)(cid:202) kraw(cid:218)dzi kszta(cid:239)tu. (cid:81) Nada(cid:202) kszta(cid:239)towi efekt trójwymiarowy. 111 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL Po utworzeniu kszta(cid:239)tu mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) jego orientacj(cid:218) na slajdzie, obracaj(cid:200)c go lub tworz(cid:200)c jego odbicie lustrzane. Aby obróci(cid:202) wybrany kszta(cid:239)t, kliknij przy- cisk Obró(cid:202) w sekcji Rozmieszczanie zak(cid:239)adki Formatowanie, a nast(cid:218)pnie wy- bierz interesuj(cid:200)ce Ci(cid:218) polecenie. Je(cid:258)li chcesz obróci(cid:202) kszta(cid:239)t o dowolny k(cid:200)t, mo- (cid:285)esz przeci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) uchwyt widoczny nad kszta(cid:239)tem (rysunek 6.13). Rysunek 6.13. Polecenia menu Obró(cid:202) Do dyspozycji masz równie(cid:285) funkcje sekcji Style kszta(cid:239)tów (rysunek 6.14), po- zwalaj(cid:200)ce modyfikowa(cid:202) styl kszta(cid:239)tu, definiowa(cid:202) jego wype(cid:239)nienie i kontury oraz nadawa(cid:202) kszta(cid:239)tom efekty specjalne. Rysunek 6.14. Sekcja Style kszta(cid:239)tów zak(cid:239)adki Formatowanie obszaru Narz(cid:218)dzia do rysowania Je(cid:258)li wprowadzisz zmiany dla jednego kszta(cid:239)tu, mo(cid:285)esz w prosty sposób prze- nie(cid:258)(cid:202) ustawienia na inny kszta(cid:239)t. W tym celu: 1. Zaznacz kszta(cid:239)t, którego ustawienia chcesz przenie(cid:258)(cid:202) na inny kszta(cid:239)t w prezentacji. 2. Kliknij przycisk Malarz formatów, znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w sekcji Schowek zak(cid:239)adki Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne. 3. Zaznacz kszta(cid:239)t, na który chcesz przenie(cid:258)(cid:202) zdefiniowane wcze(cid:258)niej ustawienia. Zamiast dodawania pojedynczych kszta(cid:239)tów w celu utworzenia rysunku mo(cid:285)na utworzy(cid:202) grafik(cid:218) SmartArt. W takiej grafice rozmieszczenie kszta(cid:239)tów i ilo(cid:258)(cid:202) zawartego w nich tekstu s(cid:200) aktualizowane automatycznie podczas dodawania 112 Poleć książkęKup książkę Grafika lub usuwania kszta(cid:239)tów oraz edytowania tekstu. Je(cid:258)li (cid:285)aden z uk(cid:239)adów nie spe(cid:239)- nia dok(cid:239)adnie oczekiwa(cid:241) u(cid:285)ytkownika, zawsze mo(cid:285)na doda(cid:202) kszta(cid:239)t do grafiki SmartArt lub go zast(cid:200)pi(cid:202). Mo(cid:285)esz równie(cid:285) zastosowa(cid:202) ustawienia wybranego kszta(cid:239)tu do wszystkich kszta(cid:239)- tów w prezentacji. Aby to zrobi(cid:202), kliknij kszta(cid:239)t prawym przyciskiem myszy i z me- nu kontekstowego wybierz polecenie Ustaw jako kszta(cid:239)t domy(cid:258)lny (rysunek 6.15). Od tego momentu wszystkie kszta(cid:239)ty tworzone w bie(cid:285)(cid:200)cej prezentacji b(cid:218)d(cid:200) mia(cid:239)y w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci wybranego kszta(cid:239)tu. Rysunek 6.15. Wybranie z menu kontekstowego kszta(cid:239)tu polecenia Ustaw jako kszta(cid:239)t domy(cid:258)lny powoduje, (cid:285)e ustawienia wybranego kszta(cid:239)tu b(cid:218)d(cid:200) stosowane do wszystkich kszta(cid:239)tów w prezentacji Dwa kszta(cid:239)ty w prezentacji mo(cid:285)esz ze sob(cid:200) po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202), rysuj(cid:200)c lini(cid:218) (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)c(cid:200) uchwyty zwane punktami po(cid:239)(cid:200)czenia. Przesuni(cid:218)cie jednego z po(cid:239)(cid:200)czonych kszta(cid:239)tów po- woduje, (cid:285)e linia (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)ca kszta(cid:239)ty jest przesuwana wraz z nim, a po(cid:239)(cid:200)czenie mi(cid:218)dzy kszta(cid:239)tami nie zostaje zerwane. Kilka kszta(cid:239)tów na slajdzie mo(cid:285)esz po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) w grup(cid:218), dzi(cid:218)ki czemu mo(cid:285)liwe b(cid:218)dzie edytowanie, kopiowanie i przenoszenie ca(cid:239)ej grupy (rysunek 6.16). Mo(cid:285)esz tak- (cid:285)e zmieni(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci pojedynczego kszta(cid:239)tu — kolor, rozmiar, po(cid:239)o(cid:285)enie — nie usuwaj(cid:200)c grupowania. 113 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL Rysunek 6.16. Obiekty mo(cid:285)na po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) w grup(cid:218), dzi(cid:218)ki czemu kilka obiektów b(cid:218)dzie od tego momentu wspólnie poddawanych edycji, kopiowaniu czy przenoszeniu Tworzenie i modyfikowanie stylizowanego tekstu By(cid:202) mo(cid:285)e w prezentacjach, które ogl(cid:200)da(cid:239)e(cid:258), spotka(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) z fantazyjnymi na- g(cid:239)ówkami slajdów i te(cid:285) chcia(cid:239)by(cid:258) takich u(cid:285)y(cid:202). Skorzystaj z mo(cid:285)liwo(cid:258)ci tekstu WordArt, dzi(cid:218)ki czemu mo(cid:285)esz wizualnie wzbogaci(cid:202) umieszczany w prezentacji tekst. Nie musisz by(cid:202) wcale grafikiem, aby stworzy(cid:202) co(cid:258) naprawd(cid:218) (cid:239)adnego, gdy(cid:285) teksty WordArt mo(cid:285)esz wybiera(cid:202) z dost(cid:218)pnej w programie galerii. Najlepsze efekty daje u(cid:285)ycie tekstu WordArt dla pojedynczych zda(cid:241) (na przyk(cid:239)ad Informatyka w najlepszym wydaniu) lub pojedynczych s(cid:239)ów w prezentacji (na przyk(cid:239)ad Pytania). 114 Poleć książkęKup książkę Grafika Aby umie(cid:258)ci(cid:202) w slajdzie stylizowany tekst, kliknij przycisk WordArt w sekcji Tekst zak(cid:239)adki Wstawianie. Nast(cid:218)pnie wybierz styl z galerii stylów WordArt, wprowad(cid:283) tekst i ewentualnie zastosuj dodatkowe formatowanie dost(cid:218)pne na zak(cid:239)adce Formatowanie (rysunek 6.17). Rysunek 6.17. Obiekt WordArt umieszczony w slajdzie Wygl(cid:200)d tekstu lub obiektu WordArt mo(cid:285)na zmodyfikowa(cid:202), zmieniaj(cid:200)c jego wy- pe(cid:239)nienie lub kontur albo dodaj(cid:200)c efekty, takie jak cienie, odbicia lub po(cid:258)wiaty. Wype(cid:239)nienie to wewn(cid:218)trzny obszar liter w tek(cid:258)cie obiektu WordArt. Zmieniaj(cid:200)c kolor wype(cid:239)nienia, mo(cid:285)na równie(cid:285) doda(cid:202) do niego tekstur(cid:218), obraz lub gradient. Kontur to zewn(cid:218)trzne obramowanie ka(cid:285)dego znaku w obiekcie WordArt; zmie- niaj(cid:200)c kontur tekstu, mo(cid:285)na równie(cid:285) dostosowa(cid:202) kolor, grubo(cid:258)(cid:202) i styl linii. Aby doda(cid:202) lub zmieni(cid:202) wype(cid:239)nienie obiektu WordArt: 1. W obiekcie WordArt zaznacz tekst, do którego chcesz doda(cid:202) wype(cid:239)nienie. Je(cid:258)li chcesz doda(cid:202) to samo wype(cid:239)nienie w kilku miejscach, zaznacz pierwszy fragment tekstu, a nast(cid:218)pnie naci(cid:258)nij i przytrzymaj klawisz Ctrl, zaznaczaj(cid:200)c pozosta(cid:239)e fragmenty. 2. Na zak(cid:239)adce Narz(cid:218)dzia do rysowania — Formatowanie w sekcji Style WordArt kliknij strza(cid:239)k(cid:218) obok przycisku Wype(cid:239)nienie tekstu (rysunek 6.18), a nast(cid:218)pnie wykonaj jedn(cid:200) z nast(cid:218)puj(cid:200)cych czynno(cid:258)ci: (cid:81) Aby doda(cid:202) lub zmieni(cid:202) kolor wype(cid:239)nienia, kliknij kolor, który chcesz zastosowa(cid:202). Je(cid:258)li nie chcesz korzysta(cid:202) z wype(cid:239)nienia kolorem, wybierz polecenie Brak wype(cid:239)nienia. Pami(cid:218)taj jednak, (cid:285)e po wybraniu polecenia Brak wype(cid:239)nienia tekst nie b(cid:218)dzie widoczny, je(cid:258)li wcze(cid:258)niej nie dodano do niego konturu. Mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) kolor na nienale(cid:285)(cid:200)cy do kolorów motywu. W tym celu kliknij polecenie Wi(cid:218)cej kolorów wype(cid:239)nienia, a nast(cid:218)pnie wybierz odpowiedni kolor na zak(cid:239)adce Standardowy lub zmieszaj w(cid:239)asny kolor na zak(cid:239)adce Niestandardowy. (cid:81) Aby doda(cid:202) lub zmieni(cid:202) obraz wype(cid:239)nienia, wybierz polecenie Obraz, znajd(cid:283) folder zawieraj(cid:200)cy obraz, którego chcesz u(cid:285)y(cid:202), kliknij plik tego obrazu, a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Wstaw. Po zaznaczeniu nieci(cid:200)g(cid:239)ych fragmentów tekstu i zastosowaniu wype(cid:239)nienia obrazem ka(cid:285)dy zaznaczony fragment zostanie wype(cid:239)niony ca(cid:239)ym obrazem (rysunek 6.19). 115 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL Rysunek 6.18. Lista polece(cid:241) dost(cid:218)pnych po klikni(cid:218)ciu przycisku Wype(cid:239)nienie tekstu w sekcji Style tekstu WordArt Rysunek 6.19. Tekst WordArt wype(cid:239)niony obrazem (cid:81) Aby doda(cid:202) lub zmieni(cid:202) wype(cid:239)nienie gradientowe, wybierz polecenie Gradient, a nast(cid:218)pnie kliknij rodzaj gradientu, który chcesz zastosowa(cid:202). Mo(cid:285)esz dostosowa(cid:202) gradient, klikaj(cid:200)c polecenie Wi(cid:218)cej gradientów, a nast(cid:218)pnie wybieraj(cid:200)c odpowiednie opcje. (cid:81) Aby doda(cid:202) lub zmieni(cid:202) tekstur(cid:218) wype(cid:239)nienia, wybierz polecenie Tekstura, a nast(cid:218)pnie kliknij tekstur(cid:218), któr(cid:200) chcesz zastosowa(cid:202). Polecenie Wi(cid:218)cej tekstur pozwoli dostosowa(cid:202) tekstur(cid:218) do Twoich oczekiwa(cid:241). Kontury tekstu WordArt mo(cid:285)esz zmodyfikowa(cid:202), klikaj(cid:200)c strza(cid:239)k(cid:218) obok przycisku Kontury tekstu w sekcji Style WordArt. Polecenia, które si(cid:218) pojawi(cid:200), pozwol(cid:200) Ci: 116 Poleć książkęKup książkę Grafika (cid:81) Doda(cid:202) lub zmieni(cid:202) kolor konturu — w tym celu kliknij kolor, który chcesz zastosowa(cid:202). Mo(cid:285)esz nie wybiera(cid:202) (cid:285)adnego koloru, klikaj(cid:200)c polecenie Brak konturu. (cid:81) Doda(cid:202) lub zmieni(cid:202) grubo(cid:258)(cid:202) konturu — w tym celu wybierz polecenie Grubo(cid:258)(cid:202), a nast(cid:218)pnie kliknij grubo(cid:258)(cid:202), któr(cid:200) chcesz zastosowa(cid:202). Mo(cid:285)esz dostosowa(cid:202) grubo(cid:258)(cid:202), klikaj(cid:200)c polecenie Wi(cid:218)cej linii, a nast(cid:218)pnie wybieraj(cid:200)c odpowiednie opcje. (cid:81) Doda(cid:202) kontur w postaci kropek lub kresek — w tym celu wska(cid:285) polecenie Kreski, a nast(cid:218)pnie kliknij styl, który chcesz zastosowa(cid:202) (rysunek 6.20). Mo(cid:285)esz dostosowa(cid:202) styl, klikaj(cid:200)c polecenie Wi(cid:218)cej linii, a nast(cid:218)pnie wybieraj(cid:200)c odpowiednie opcje. Rysunek 6.20. Je(cid:258)li po klikni(cid:218)ciu przycisku Kontury tekstu wybierzesz polecenie Kreski, b(cid:218)dziesz móg(cid:239) zmieni(cid:202) obrys tekstu WordArt Trzeci przycisk w sekcji Style WordArt to Efekty tekstowe, który pozwala wy- bra(cid:202) dla tekstu WordArt dodatkowe efekty tekstowe. Po klikni(cid:218)ciu tego przycisku mo(cid:285)esz: (cid:81) Doda(cid:202) lub zmieni(cid:202) cie(cid:241) — do tego celu s(cid:239)u(cid:285)y polecenie Cie(cid:241), po klikni(cid:218)ciu którego mo(cid:285)esz wybra(cid:202) cie(cid:241), jaki chcesz zastosowa(cid:202). Polecenie Opcje cienia pozwala wybra(cid:202) dodatkowe opcje cieniowania. (cid:81) Doda(cid:202) lub zmieni(cid:202) odbicie — pozwala na to polecenie Odbicie (rysunek 6.21). 117 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL Rysunek 6.21. Po wybraniu polecenia Odbicie z listy dost(cid:218)pnej po klikni(cid:218)ciu przycisku Efekty tekstowe mo(cid:285)esz wybra(cid:202) interesuj(cid:200)cy Ci(cid:218) efekt odbicia (cid:81) Doda(cid:202) lub zmieni(cid:202) po(cid:258)wiat(cid:218) — klikaj(cid:200)c polecenie Po(cid:258)wiata, a nast(cid:218)pnie wybieraj(cid:200)c po(cid:258)wiat(cid:218), któr(cid:200) chcesz zastosowa(cid:202). Mo(cid:285)esz dostosowa(cid:202) kolory po(cid:258)wiaty, klikaj(cid:200)c polecenie Wi(cid:218)cej kolorów z po(cid:258)wiat(cid:200), a nast(cid:218)pnie klikaj(cid:200)c kolor, który chcesz zastosowa(cid:202). (cid:81) Nada(cid:202) tekstowi efekt g(cid:239)(cid:218)bi przez dodanie lub zmian(cid:218) kraw(cid:218)dzi — s(cid:239)u(cid:285)y do tego celu polecenie Skos. Aby dostosowa(cid:202) skos, kliknij polecenie Skos, a nast(cid:218)pnie wybierz odpowiednie opcje. (cid:81) Doda(cid:202) lub zmieni(cid:202) obrót 3-W — wska(cid:285) polecenie Obrót 3-W, a nast(cid:218)pnie kliknij obrót 3-W, który chcesz zastosowa(cid:202). Aby dostosowa(cid:202) obrót 3-W, kliknij polecenie Opcje obrotu 3-W, a nast(cid:218)pnie wybierz odpowiednie opcje. (cid:81) Doda(cid:202) albo zmieni(cid:202) wyginanie lub (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) tekstu — pozwala na to polecenie Przekszta(cid:239)cenie, po wybraniu którego kliknij efekt wyginania lub (cid:258)cie(cid:285)ki, jaki chcesz zastosowa(cid:202). Porz(cid:200)dkowanie grafiki w obr(cid:218)bie slajdu Po umieszczeniu grafiki lub kszta(cid:239)tów w miejscach, w których mia(cid:239)yby si(cid:218) znajdo- wa(cid:202) na slajdzie, mo(cid:285)esz je uporz(cid:200)dkowa(cid:202) lub zmieni(cid:202) ich kolejno(cid:258)(cid:202), korzystaj(cid:200)c z przycisków sekcji Rozmieszczanie (rysunek 6.22) zak(cid:239)adki Narz(cid:218)dzia obra- zów/Formatowanie. 118 Poleć książkęKup książkę Grafika Rysunek 6.22. Sekcja Rozmieszczanie zak(cid:239)adki Formatowanie Klikni(cid:218)cie przycisku Wyrównaj pozwala wybra(cid:202) jedno z polece(cid:241) wyrównywania jednego lub kilku obiektów graficznych. Mo(cid:285)esz za jego pomoc(cid:200): (cid:81) Wyrówna(cid:202) do lewej, do (cid:258)rodka w poziomie lub do prawej. (cid:81) Wyrówna(cid:202) do góry, do (cid:258)rodka w pionie lub do do(cid:239)u. (cid:81) Roz(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) w poziomie lub w pionie. Je(cid:258)li obiekty zachodz(cid:200) na siebie, mo(cid:285)esz ustali(cid:202) ich kolejno(cid:258)(cid:202), czyli zdefiniowa(cid:202), który obiekt ma si(cid:218) znajdowa(cid:202) na wierzchu, a który pod spodem. Do tego celu s(cid:239)u(cid:285)(cid:200) przyciski Przesu(cid:241) do przodu oraz Przesu(cid:241) do ty(cid:239)u. Je(cid:258)li obiekt jest prze- s(cid:239)oni(cid:218)ty przez inne obiekty znajduj(cid:200)ce si(cid:218) na slajdzie, kliknij przycisk Okienko zaznaczenia, aby wy(cid:258)wietli(cid:202) okienko zada(cid:241) Zaznaczenie (rysunek 6.23). Zawiera ono list(cid:218) obiektów, które mo(cid:285)esz dowolnie porz(cid:200)dkowa(cid:202), korzystaj(cid:200)c z przyci- sków dost(cid:218)pnych w dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci okienka zada(cid:241). Rysunek 6.23. Okienko zada(cid:241) Zaznaczenie pojawia si(cid:218) po klikni(cid:218)ciu przycisku Okienko zaznaczenia 119 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL 120 Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ A album fotograficzny, 105, 106, 109 animacja, 121, 123, 124 antonim, 40 arkusz kalkulacyjny, 90, 91, 93 C czcionka, 38, 43, 61, 155 D diagram, 74 ko(cid:239)owy, 95 przep(cid:239)ywu, 94 d(cid:283)wi(cid:218)k, 129, 130 E element zast(cid:218)pczy dodawanie, 33 modyfikacja, 34 orientacja, 36 Excel, 90, 91, 93 F film, 136 efekty, 139 formatowanie, 138, 139 odtwarzanie, 136, 137 wstawianie, 137 G grafika SmartArt, Patrz: SmartArt gwiazda, 109 K komentarz, 149 kszta(cid:239)t, 28, 109 domy(cid:258)lny, 113 kopiowanie, 111 kszta(cid:239)t (cid:239)(cid:200)czenie, 113 modyfikowanie, 111 rozmiar, 111 SmartArt, 98, 99 styl, 112 tworzenie, 110 L lista punktowana, 28 konwersja na grafik(cid:218), 100 M makro, 146 materia(cid:239)y informacyjne wzorzec, 160 Microsoft OneNote, motyw, 48, 57, 152 czcionka, 61 domy(cid:258)lny, 152 dostosowywanie, 59, 153 efekty, 62, 156 galeria, 158 kolor, 59, 153 zapisywanie, 63, 156 multimedia, 49, 136, N narracja, 132, 133, 134 notatki, 145, 172 drukowanie, 145 wzorzec, 160 O obiekt animacja, 122 niestandardowa, 124 opcje, 123 clipart, 104 kolejno(cid:258)(cid:202), 118, 119 multimedialny, 121, wyrównanie, 119 obraz, 28, 49, 102 efekty, 103 kompresja, 104 Poleć książkęKup książkę ABC PowerPoint 2016 PL wzorzec, 158 zamykanie, 14 zapisywanie, 17, 18 prostok(cid:200)t, 109 przycisk prze(cid:239)(cid:200)czania widoku prezentacji, 10 S schemat organizacyjny, 95 slajd duplikowanie, 56 edycja, 28 kopiowanie, 54 przej(cid:258)cie, 105, 126 d(cid:283)wi(cid:218)k, 127, 128 pr(cid:218)dko(cid:258)(cid:202), 127 pusty, 49 szablon, 48 t(cid:239)o, 64 obraz, 67 przezroczysto(cid:258)(cid:202), 65 uk(cid:239)ad, 28, 48, 161 dodawanie, 52 ukrywanie, 56, 165, wklejanie, 54, 55 wzorzec, 48, 158, 160, 166 163 zapisywanie, 102 zestaw niestandardowy, 158 standardowy, 158 zmiana kolejno(cid:258)ci, 53 s(cid:239)ownik, 40 SmartArt, 28, 49, 94, 112 kszta(cid:239)t, 98, 99 styl, 98 tekst, 95 typ, 95 symbol zast(cid:218)pczy, 28, 48 dodawanie, 49 modyfikowanie, 50, 51 multimedia, 49 obraz, 49 obraz online, 49 SmartArt, 49 tabela, 49 tekst, 49 wykres, 49 zawarto(cid:258)(cid:202), 49 synonim, 40 system identyfikacji graficznej, 152 T tabela, 28, 49, 73, 77 dodawanie, 74, 76 efekty, 86 formatowanie, 77 komórka formatowanie, 77 obramowanie, 83 scalanie, 88 wype(cid:239)nienie, 83 modyfikowanie uk(cid:239)adu, 87 obramowanie, 80 rozmiar, 89 styl, 78, 79 t(cid:239)o, 85 tekst, 27, 49 animacja, 122, 123, 124 autokorekta, 39 czcionka, Patrz: czcionka edycja, 29, 31, 32, 33 interlinia, 44 tekst 33 wprowadzanie, 28, 29, wyrównanie, 44 wyszukiwanie, 41 zaznaczanie, 30, 31 W WordArt, 114 cie(cid:241), 117 efekt g(cid:239)(cid:218)bi, 118 kontury, 116 po(cid:258)wiata, 118 wype(cid:239)nienie, 115 wst(cid:200)(cid:285)ka, 9 wst(cid:218)ga, 109 wykres, 28, 49, 73, 91 formatowanie, 93, 94 styl, 93 tworzenie, 91 obraz online, 49 rozdzielczo(cid:258)(cid:202), 104 wstawianie, 102 okr(cid:200)g, 109 P panel pasek komentarzy, 11 notatek, 11 podgl(cid:200)du, 11 powi(cid:218)kszenia, 10 statusu, 10 szybkiego uruchamiania, 9 pole tekstowe, 28, 33, 109 orientacja, 36 rozmiar, 34 PowerPoint Viewer, 175 prezentacja dostosowywanie, 165, 166 drukowanie, 142 do pliku, 144 format, 142 OneNote, 144 eksport, 26 konspekt, 22, 24, 26 ograniczanie dost(cid:218)pu, 146, 147 otwieranie, 12 pokaz, 166, 176 niestandardowy, 166, 167 próba generalna, 169 schemat, 152 spakuj na dysk, 173 szablon, 13, 22, 23, 48, 101, zapisywanie, 162, 163 t(cid:239)o, 64, 67 tworzenie, 13, 22, 23 udost(cid:218)pnianie, 141 uk(cid:239)ad, 48, widok, 10, 15, 16 wy(cid:258)wietlanie zakre(cid:258)lanie, 149 192 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC PowerPoint 2016 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: