Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00464 007825 18454529 na godz. na dobę w sumie
ABC grafiki komputerowej. Wydanie II - książka
ABC grafiki komputerowej. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0178-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Całkiem niedawno pojęcie 'grafika komputerowa' wywoływało uśmiechy politowania na twarzach ludzi uznawanych za autorytety w dziedzinie informatyki. Dzisiaj ci ludzie zapewne wstydzą się tego, co wówczas mówili. Z grafiką komputerową spotykamy się niemal na każdym kroku -- korzystamy z jej efektów nawet o tym nie wiedząc. Okładki książek i czasopism, czołówki programów telewizyjnych, etykiety na butelkach i kartki pocztowe -- to wszystko powstaje właśnie dzięki grafice komputerowej. Wzrost jej popularności najlepiej oddaje stale zwiększająca się ilość aplikacji graficznych dostępnych na rynku.

Książka 'ABC grafiki komputerowej. Wydanie II' zawiera wszystkie podstawowe informacje o grafice komputerowej, które powinien poznać się nie tylko początkujący grafik komputerowy, ale każdy, kto do pracy lub rozrywki wykorzystuje komputer. Jak poprawić źle zeskanowane lub błędnie skomponowane zdjęcia? Jak nadać slajdom prezentacji bardziej profesjonalny wygląd? W jakim programie stworzyć oryginalne zaproszenia na przyjęcie? Po lekturze tej książki nie będziesz już zadawał sobie takich pytań. Poznasz cechy odróżniające grafikę wektorową od bitmapowej i nauczysz się tworzyć i modyfikować obrazki obu typów wykorzystując aplikacje CorelDRAW i Adobe Photoshop.

Wiadomości zawarte w tej książce przydadzą Ci się nawet, jeśli nie zamierzasz zostać grafikiem komputerowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl ABC grafiki komputerowej. Wydanie II Autorzy: Roland Zimek, £ukasz Oberlan ISBN: 83-246-0178-3 Format: B5, stron: 248 Ca³kiem niedawno pojêcie „grafika komputerowa” wywo³ywa³o uœmiechy politowania na twarzach ludzi uznawanych za autorytety w dziedzinie informatyki. Dzisiaj ci ludzie zapewne wstydz¹ siê tego, co wówczas mówili. Z grafik¹ komputerow¹ spotykamy siê niemal na ka¿dym kroku — korzystamy z jej efektów nawet o tym nie wiedz¹c. Ok³adki ksi¹¿ek i czasopism, czo³ówki programów telewizyjnych, etykiety na butelkach i kartki pocztowe — to wszystko powstaje w³aœnie dziêki grafice komputerowej. Wzrost jej popularnoœci najlepiej oddaje stale zwiêkszaj¹ca siê iloœæ aplikacji graficznych dostêpnych na rynku. Ksi¹¿ka „ABC grafiki komputerowej. Wydanie II” zawiera wszystkie podstawowe informacje o grafice komputerowej, które powinien poznaæ siê nie tylko pocz¹tkuj¹cy grafik komputerowy, ale ka¿dy, kto do pracy lub rozrywki wykorzystuje komputer. Jak poprawiæ Ÿle zeskanowane lub b³êdnie skomponowane zdjêcia? Jak nadaæ slajdom prezentacji bardziej profesjonalny wygl¹d? W jakim programie stworzyæ oryginalne zaproszenia na przyjêcie? Po lekturze tej ksi¹¿ki nie bêdziesz ju¿ zadawa³ sobie takich pytañ. Poznasz cechy odró¿niaj¹ce grafikê wektorow¹ od bitmapowej i nauczysz siê tworzyæ i modyfikowaæ obrazki obu typów wykorzystuj¹c aplikacje CorelDRAW i Adobe Photoshop. (cid:129) Podstawowe wiadomoœci o grafice komputerowej (cid:129) Instalacja i uruchamianie programu CorelDRAW 12 (cid:129) Rysunek wektorowy (cid:129) Tworzenie i modyfikowanie obiektów wektorowych (cid:129) Efekty wektorowe (cid:129) Grafika bitmapowa (cid:129) Narzêdzia rysunkowe Photoshopa (cid:129) Palety i okna dialogowe (cid:129) Korzystanie z warstw, œcie¿ek, kana³ów i masek podczas edycji obrazów (cid:129) Korekcja i retusz obrazów za pomoc¹ narzêdzi i filtrów Wiadomoœci zawarte w tej ksi¹¿ce przydadz¹ Ci siê nawet, jeœli nie zamierzasz zostaæ grafikiem komputerowym. Spis treści Część I Edycja grafiki wektorowej ................................................7 Rozdział 1. Wstęp .............................................................................................. 9 Co nowego w programie? ................................................................................................. 9 Wymagania systemowe .................................................................................................. 10 Różnice pomiędzy rysunkiem rastrowym a wektorowym .............................................. 10 Rozdział 2. Pierwsze kroki ................................................................................ 13 Instalacja programu CorelDRAW 12 ............................................................................. 13 Uruchamianie programu ................................................................................................. 16 Wygląd ekranu ............................................................................................................... 18 Przydatne informacje ...................................................................................................... 21 Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego ..................................................... 25 Rysowanie prostych obiektów ........................................................................................ 25 Prostokąty, elipsy, wielokąty i spirale ...................................................................... 25 Kształty podstawowe ............................................................................................... 28 Nadawanie kolorów obiektom ........................................................................................ 29 Transformacje obiektów ................................................................................................. 31 Tworzenie kopii obiektu ................................................................................................. 33 Obiekty z 3 punktów ...................................................................................................... 35 Uproszczone rysowanie .................................................................................................. 36 Kolejność obiektów ........................................................................................................ 37 Wybieranie obiektów ..................................................................................................... 37 Grupy obiektów .............................................................................................................. 39 Blokowanie obiektów ..................................................................................................... 41 Wyrównywanie i rozkładanie obiektów ......................................................................... 42 Rozdział 4. Praca z tekstem ............................................................................. 47 Wpisywanie i formatowanie tekstu ................................................................................ 47 Okienko Format Text ..................................................................................................... 49 Rozdział 5. Nadawanie wypełnień i konturów ..................................................... 57 Zmiana ustawień domyślnych ........................................................................................ 57 Wypełnienie jednolite ..................................................................................................... 58 Wypełnienie tonalne ....................................................................................................... 60 Wypełnienie deseniem ................................................................................................... 62 Wypełnienie teksturą ...................................................................................................... 63 Wypełnienie postscriptowe ............................................................................................ 64 Okno dokowane .............................................................................................................. 65 Kontury obiektów ........................................................................................................... 65 4 ABC grafiki komputerowej Rozdział 6. Precyzyjne rysowanie ...................................................................... 69 Linijki ............................................................................................................................. 70 Siatka .............................................................................................................................. 71 Prowadnice ..................................................................................................................... 75 Dynamiczne prowadnice ................................................................................................ 77 Przyciąganie do obiektów ............................................................................................... 78 Rozdział 7. Edycja krzywych ............................................................................. 83 Krzywe Béziera .............................................................................................................. 83 Zmiana kształtu krzywych .............................................................................................. 85 Zmiana kształtu obiektów ............................................................................................... 88 Rysowanie linii ............................................................................................................... 89 Rysunek odręczny .................................................................................................... 89 Krzywe Béziera ........................................................................................................ 90 Środki artystyczne .................................................................................................... 91 Pisak ......................................................................................................................... 92 Łamana ..................................................................................................................... 92 Krzywa z 3 punktów ................................................................................................ 93 Interakcyjny łącznik ................................................................................................. 93 Rozdział 8. Modyfikacje obiektów ..................................................................... 97 Narzędzia kształtu .......................................................................................................... 97 Nóż ........................................................................................................................... 97 Gumka ...................................................................................................................... 98 Pędzel rozmazujący .................................................................................................. 98 Pędzel chropowaty ................................................................................................... 99 Łączenie obiektów ........................................................................................................ 100 Kształtowanie ............................................................................................................... 100 Spawanie ................................................................................................................ 101 Przycinanie ............................................................................................................. 102 Część wspólna ........................................................................................................ 104 Uprość .................................................................................................................... 105 Przód bez tyłu ........................................................................................................ 106 Tył bez przodu ....................................................................................................... 106 Rozdział 9. Praca z bitmapami ........................................................................ 109 Część II Edycja grafiki rastrowej ...............................................115 Rozdział 10. Wstęp .......................................................................................... 117 Rozdział 11. Narzędzia ..................................................................................... 119 Narzędzia do tworzenia selekcji ................................................................................... 121 Narzędzia zaznaczenia ........................................................................................... 121 Narzędzie Move (Przesunięcie) .............................................................................. 123 Narzędzie Lasso ..................................................................................................... 124 Narzędzie Magic Wand (Różdżka) ........................................................................ 125 Narzędzie Crop (Kadrowanie) ............................................................................... 126 Narzędzia odcinania ............................................................................................... 128 Narzędzia malarskie i edycyjne .................................................................................... 128 Narzędzie Brush (Pędzel) ....................................................................................... 130 Narzędzie Pencil (Ołówek) .................................................................................... 133 Narzędzie Clone Stamp (Stempel) ......................................................................... 134 Narzędzie Pattern Stamp (Stempel wzorkiem) ....................................................... 135 Narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący) oraz Patch (Łatka) ........................ 137 Spis treści 5 Narzędzia Spot Healing Brush (Pędzel korygujący punktowo) oraz Red Eye (Czerwone oko) ............................................................................. 137 Narzędzie History Brush (Pędzel historii) .............................................................. 138 Narzędzie Art History Brush (Pędzel stylowy) ...................................................... 139 Narzędzia typu Eraser (Gumka) ............................................................................. 139 Narzędzie Gradient ................................................................................................ 141 Narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) ............................................................... 143 Narzędzia Blur (Rozmycie), Sharpen (Wyostrzenie) oraz Smudge (Smużenie) .... 144 Narzędzia Dodge (Rozjaśnianie), Burn (Ściemnianie) oraz Sponge (Gąbka) ........ 145 Narzędzia Notes (Adnotacje), Hand (Rączka) oraz Zoom (Lupka) ........................ 146 Rozdział 12. Palety .......................................................................................... 147 Paleta Navigator (Nawigator) ....................................................................................... 150 Paleta Info .................................................................................................................... 151 Paleta Color (Kolor) ..................................................................................................... 152 Paleta Swatches (Próbki) .............................................................................................. 153 Paleta Styles (Style) ..................................................................................................... 155 Paleta History (Historia) ............................................................................................... 157 Zdjęcia ................................................................................................................... 157 Stany historii .......................................................................................................... 159 Paleta Actions (Zadania) .............................................................................................. 160 Paleta Layers (Warstwy) .............................................................................................. 163 Podstawowe operacje na warstwach ...................................................................... 164 Krycie ..................................................................................................................... 170 Tryb mieszania warstw .......................................................................................... 171 Blokowanie parametrów warstwy .......................................................................... 172 Zestawy warstw ...................................................................................................... 172 Łączenie warstw ..................................................................................................... 173 Warstwy dopasowania (korekcyjne) ...................................................................... 173 Efekty warstw ........................................................................................................ 176 Maski warstw ......................................................................................................... 178 Pozostałe operacje wykonywane na warstwach ..................................................... 178 Paleta Channels (Kanały) ............................................................................................. 179 Paleta Paths (Ścieżki) ................................................................................................... 181 Rozdział 13. Tryb szybkiej maski — selekcje dla niecierpliwych ......................... 183 Kilka słów na temat masek ........................................................................................... 183 Praca w trybie szybkiej maski ...................................................................................... 184 Uruchamianie trybu szybkiej maski ....................................................................... 185 Ustawianie opcji malowania .................................................................................. 186 Tworzenie maski .................................................................................................... 186 Poprawianie maski ................................................................................................. 188 Konwersja maski na zaznaczenie ........................................................................... 189 Zastosowanie .......................................................................................................... 191 Rozdział 14. Ścieżki i kształty, czyli obraz wektorowy w Photoshopie ................ 195 Elementy składowe ścieżki ........................................................................................... 197 Segmenty i węzły ................................................................................................... 197 Styczne kierunkowe i uchwyty pomocnicze .......................................................... 197 Węzły gładkie ........................................................................................................ 197 Węzły narożne ....................................................................................................... 198 Rodzaje ścieżek ............................................................................................................ 198 Podścieżki .............................................................................................................. 199 Narzędzia do tworzenia i edycji ścieżek ....................................................................... 199 Zastosowanie narzędzi ........................................................................................... 200 6 ABC grafiki komputerowej Narzędzia do zaznaczania ścieżek ................................................................................ 206 Narzędzia do tworzenia kształtów ................................................................................ 207 Ścieżki odcinania warstwy ........................................................................................... 207 Konwersja ścieżki na zaznaczenie ................................................................................ 211 Inne operacje wykonywane na ścieżkach ..................................................................... 212 Obrysowywanie ścieżek ......................................................................................... 212 Wypełnianie ścieżek .............................................................................................. 213 Eksport do programu Adobe Illustrator .................................................................. 213 Rozdział 15. Podstawy korekcji obrazów ........................................................... 215 Przygotowanie do edycji — kadrowanie i zmiana wymiarów obrazka ........................ 215 Zmiana wymiarów na potrzeby druku .................................................................... 215 Korekcja tonalna .......................................................................................................... 218 Polecenie Levels (Poziomy) ................................................................................... 218 Polecenie Curves (Krzywe) .................................................................................... 219 Retusz ........................................................................................................................... 222 Korekcja za pomocą filtrów ......................................................................................... 224 Stosowanie filtrów ................................................................................................. 224 Biblioteka filtrów ................................................................................................... 225 Dodatki ......................................................................................229 Dodatek A Konfiguracja tabletu graficznego ................................................... 231 Technologia .................................................................................................................. 231 Mysz ...................................................................................................................... 232 Piórko ..................................................................................................................... 232 Tablet ..................................................................................................................... 232 Zastosowanie ................................................................................................................ 233 Konfiguracja sterownika ........................................................................................ 233 Konfiguracja tabletu w Photoshopie ...................................................................... 236 Skorowidz ..................................................................................... 241 Rozdział 5. Nadawanie wypełnień i konturów Gdy narysujesz nowy obiekt, zostaną mu nadane domyślne kolory wypełnienia, konturu itp. (stan- dardowo jest to kolor czarny dla konturu i przezroczysty dla wypełnienia). Oczywiście wszyst- kie te parametry (i wiele innych) możesz dowolnie modyfikować. W rozdziale 3. omówiłem już, jak zmienić kolor wypełnienia. Jednak wypełnienie nie musi być jednokolorowe. CorelDRAW oferuje wiele różnych możliwości wypełnień. Aby do nich dotrzeć, musisz wybrać narzędzie Wypełnienie (rysunek 5.1). Zgrupowane są tam następujące sposoby wypełniania obiektów: 1. okno dialogowe jednolitego koloru wypełnienia, 2. okno dialogowe wypełnienia tonalnego, 3. okno dialogowe wypełnienia deseniem, 4. okno dialogowe wypełnienia teksturą, 5. okno dialogowe wypełnienia postscriptowego, 6. bez wypełnienia (obiekt przezroczysty), 7. okno dokowane. Rysunek 5.1. Narzędzie wypełnienia Zmiana ustawień domyślnych Pamiętaj, aby przed skorzystaniem z narzędzia Wypełnienie wskazać obiekt, gdyż w prze- ciwnym razie pojawi się okienko umożliwiające zmianę ustawień domyślnych, pokazane na rysunku 5.2. 58 Rysunek 5.2. Okienko zmiany ustawień domyślnych Część I ♦ Edycja grafiki wektorowej Ponieważ nie zaznaczyłeś obiektu, program będzie chciał zmienić ustawienia domyślne. Standar- dowo, gdy rysujesz nowy obiekt, jego kontur jest w kolorze czarnym, a wypełnienie przezroczy- ste. Możesz oczywiście to zmienić. Jeżeli chcesz, aby zmiany odnosiły się do nowo tworzonych obiektów graficznych, pozostaw zaznaczoną opcję Rysunek. Zaznaczenie Tekst ozdobny pozwoli Ci na zmianę ustawień domyślnych tekstu ozdobnego, a Tekst akapitowy — tekstu akapitowego. Kliknięcie przycisku OK spowoduje, że dokonanie zmian w kolejnym oknie zmieni ustawienia domyślne. Jeżeli będziesz chciał przywrócić oryginalne ustawienia, kliknij na pustym obszarze kartki, a na- stępnie kliknij kwadrat nad paletą kolorów (ustawisz domyślnie brak wypełnienia). Standar- dowy czarny kontur przywrócisz, klikając prawym przyciskiem myszy kolor czarny na palecie kolorów. Za każdym razem, gdy pojawi się okienko zmiany ustawień domyślnych, zaakceptuj je. W podobny sposób możesz zmienić inne ustawienia domyślne, np. krój czy rozmiar tekstu. Wypełnienie jednolite Jednolite wypełnienie (rysunek 5.3) pozwala nadać obiektowi tylko jeden kolor, podobnie jak po wybraniu barwy z palety przy prawej krawędzi ekranu. Rysunek 5.3. Obiekty z wypełnieniem jednolitym W okienku, które się pojawi na ekranie (rysunek 5.4), możesz wybrać modele kolorów bądź palety. Odpowiednie okno wybierasz spośród trzech zakładek w lewym górnym rogu okienka. W oknie przeglądarki kolorów możesz wybrać jeden spośród kilku modeli kolorów (CMYK, RGB, HSB, Lab i inne). Wykorzystywana tu jest wizualna reprezentacja całego spektrum kolorów. Zmiana palety koloru odbywa się przez przesunięcie odpowiedniego suwaka z jej prawej strony. Kolor wybierzesz klikając go na palecie koloru (zostanie on zaznaczony małym kwadracikiem). W prawym górnym rogu zobaczysz kolor obiektu, który zmieniasz (Stary), oraz kolor, który zostanie mu nadany (Nowy). Jeżeli znasz się na reprezentacji barw, możesz spróbować wybrać odpowiedni kolor, wykorzystując suwaki w części Składowe. Zaś szybkiego wyboru jednego spośród kilkudziesięciu standardowych kolorów dokonasz dzięki rozwijanej liście Nazwa. Rozdział 5. ♦ Nadawanie wypełnień i konturów 59 Rysunek 5.4. Zakładka Modele wypełnienia jednolitego Niezwykle interesujące jest okienko harmonii kolorów (Miksery), pokazane na rysunku 5.5. Wybierane w ten sposób kolory są najbardziej przydatne przy pracy z kilkoma obiektami, gdy chcesz, aby ich kolory współgrały ze sobą. Jeśli zastosujesz harmonię kolorów, sprawisz, że będą one do siebie pasowały. Koło harmonii kolorów możesz dowolnie obracać, a kolory, które harmonizują ze sobą, będą wyświetlane poniżej. Wyświetlaną liczbę harmonizujących ze sobą kolorów możesz określić dzięki suwakowi Rozmiar. Rysunek 5.5. Zakładka Miksery wypełnienia jednolitego Polecam także wypróbowanie okienka przejścia kolorów (rysunek 5.6), które wybieramy przy- ciskiem Opcje, a następnie, po zaznaczeniu pozycji Miksery, wskazujemy Przejście kolorów. Pojawi się wtedy kolorowy kwadrat, w którego narożnikach znajdują się pola umożliwiające wybór koloru „wylewającego” się z tego narożnika. W ostatniej zakładce Palety (rysunek 5.7) wybierasz jeden z predefiniowanych modeli koloro- wych. Istnieją dwa rodzaje palet, z których można wybierać kolory: standardowe i niestandardo- we. Standardowe palety kolorów dostarczane są przez niezależnych producentów i najkorzystniej jest je stosować wraz z odpowiednim katalogiem próbek kolorów. Gdy masz katalog z próbkami kolorów, możesz wybrać sobie odpowiedni model do katalogu. Jest to niezwykle przydatna opcja, 60 Rysunek 5.6. Przejście kolorów Część I ♦ Edycja grafiki wektorowej Rysunek 5.7. Zakładka Palety wypełnienia jednolitego gdy chcesz sobie zapewnić konkretny kolor na wydruku, gdyż kolory wydrukowane przeważnie różnią się od tych, które widzimy na ekranie. Wiąże się to z innym sposobem powstawania kolo- rów na drukarce i na ekranie. Wypełnienie tonalne Wypełnienie tonalne (nazywane także gradientowym), widoczne na rysunku 5.8, pozwala usta- wić łagodne przejście pomiędzy dwoma lub więcej kolorami. Istnieje wiele odmian wypełnienia tonalnego, pozwalającego uzyskać przejścia kolorów według własnego uznania. Rozdział 5. ♦ Nadawanie wypełnień i konturów 61 Rysunek 5.8. Obiekty z wypełnieniem tonalnym Każde z przejść można dodatkowo modyfikować, dopasowując je do własnych potrzeb przez zmianę właściwych parametrów, dostępnych w oknie tego przejścia (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Wypełnienie tonalne W polu Typ (rysunek 5.10.) możesz zmienić typ wypełnienia tonalnego, wybierając wzdłuż ścież- ki liniowej (Liniowe), promieniowej (Promieniowe), stożkowej (Stożkowe) lub kwadratowej (Kwadratowe). Rysunek 5.10. Typy wypełnienia tonalnego Zmiana kąta gradacji dla wypełnienia liniowego powoduje zmianę ukośnego położenia tonalnego. Kąt ten możesz też zmienić, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy i poruszając nią w obsza- rze miniaturki wybranego wypełnienia (prawy górny róg okienka), rysunek 5.11. Rysunek 5.11. Kąt wypełnienia tonalnego 62 Część I ♦ Edycja grafiki wektorowej Natomiast Brzeg określa, jak długo kolor początkowy i końcowy pozostają niezmienne, zanim zaczną się przenikać. W przypadku pozostałych typów przejść kąt gradacji zmienia się prawym przyciskiem myszy (oprócz ścieżki radialnej, która nie ma kąta gradacji), gdyż lewy służy do zmiany położenia środka. W polu przejścia kolorów (rysunek 5.12) wybierasz typ wypełnienia: dwukolorowe lub dowol- ne niestandardowe. W dwukolorowym określasz kolor początkowy, końcowy, środek przejścia kolorów i sposób dobierania kolorów przejściowych (wzdłuż linii prostej lub ścieżki biegnącej przez koło kolorów). Rysunek 5.12. Przejście kolorów Dowolne wypełnienie pozwala wybrać kilka kolorów, które będą się przenikać nawzajem. Miej- sce każdego koloru określane jest małym trójkącikiem nad paskiem mieszania kolorów. Możesz chwycić dowolny z trójkącików i przesunąć go w inne miejsce, bądź też zmienić kolor. Kwa- draty po bokach określają kolor początkowy i końcowy. Najlepszym jednak sposobem wyboru przejścia niestandardowego jest wybranie go spośród zdefiniowanych wzorców. Przyciski z plu- sem i minusem pozwalają dodawać i usuwać wzorce. Wypełnienie deseniem Wypełnienie deseniem obiektu (rysunek 5.13) umożliwia wypełnienie go obrazkiem dwukoloro- wym, wielokolorowym lub mapą bitową. Jedynie w przypadku deseniu dwukolorowego możesz wybrać własne kolory. W pozostałych przypadkach określasz tylko istniejący deseń. Rysunek 5.13. Obiekty wypełnione deseniem Wszystkich zmian działania tego wypełnienia możemy dokonać w oknie wypełnienia deseniem (rysunek 5.14). Możesz także załadować istniejący deseń z dysku (na przykład w formacie wektorowym dla deseniu wielokolorowego lub GIF, JPG czy innym dla mapy bitowej). Jeżeli chcesz, aby mody- fikacje i deformacje obiektu były stosowane także do deseniu (rysunek 5.15), musisz zaznaczyć pole Transformuj wypełnienie z obiektem. Desenie wypełniają w całości zaznaczony obiekt w ten sposób, że w miejscu, gdzie kończy się jeden kafelek, zaczyna się następny. Jest to identyczna zasada, jaką stosuje się np. dla tapety w systemie Windows, z tym że możesz dokonać także dowolnych transformacji, takich jak po- chylenie czy obrót. Aby deseń był ładnie widoczny (ładnie wypełniał obiekt), powinieneś dobrać odpowiedni rozmiar kafelka. W części Rozmiar tak zmieniaj szerokość i wysokość, aby obiekt był pokryty przynajm- niej kilkoma kafelkami. Rozdział 5. ♦ Nadawanie wypełnień i konturów 63 Rysunek 5.14. Wypełnienie deseniem Rysunek 5.15. Górny kwadrat został wypełniony bez zaznaczenia transformacji wypełnienia wraz z obiektem, odwrotnie niż dolny. Dlatego dolny po zmniejszeniu i obrocie zmodyfikował także rozmiary kafelków
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC grafiki komputerowej. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: