Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 007675 18431521 na godz. na dobę w sumie
ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć - książka
ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć - książka
Autor: , Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0596-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czasy, w których pojęcie 'grafika komputerowa' kojarzyło się ze wzorkami kreślonymi na monitorach komputerów za pomocą myślników i kropek, wydają się dziś niemal prehistorią. Współczesna grafika komputerowa to odrębna dziedzina informatyki, a możliwości aplikacji graficznych pozwalają nie tylko na tworzenie publikacji drukowanych i animacji komputerowych, ale również na poprawianie nieudanych fotografii. Na rynku dostępna jest ogromna ilość programów graficznych umożliwiających zarówno profesjonalistom, jak i amatorom rozwijanie talentu i realizowanie nawet najbardziej niezwykłych pomysłów.

'ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć' to wprowadzenie do grafiki komputerowej przeznaczone dla tych, którzy chcą poznać jej możliwości i znaleźć aplikację odpowiednią do swoich potrzeb. Przedstawiono tu dwa najpopularniejsze programy -- CorelDRAW X3 do grafiki wektorowej oraz Photoshop CS2 do grafiki bitmapowej. Czytając tę książkę, poznasz różnice pomiędzy tymi aplikacjami i dowiesz się, do czego można je stosować. Nauczysz się korzystać z narzędzi rysunkowych, filtrów i efektów, a także przygotujesz elementy publikacji drukowanych i przeprowadzisz korekty cyfrowych fotografii.

Nawet jeśli nie planujesz kariery grafika komputerowego, podstawowa wiedza na temat grafiki pozwoli Ci zrealizować artystyczne marzenia.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjêæ Autorzy: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek, Roland Zimek ISBN: 83-246-0596-7 Format: B5, stron: oko³o 250 Czasy, w których pojêcie „grafika komputerowa” kojarzy³o siê ze wzorkami kreœlonymi na monitorach komputerów za pomoc¹ myœlników i kropek, wydaj¹ siê dziœ niemal prehistori¹. Wspó³czesna grafika komputerowa to odrêbna dziedzina informatyki, a mo¿liwoœci aplikacji graficznych pozwalaj¹ nie tylko na tworzenie publikacji drukowanych i animacji komputerowych, ale równie¿ na poprawianie nieudanych fotografii. Na rynku dostêpna jest ogromna iloœæ programów graficznych umo¿liwiaj¹cych zarówno profesjonalistom, jak i amatorom rozwijanie talentu i realizowanie nawet najbardziej niezwyk³ych pomys³ów. „ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjêæ” to wprowadzenie do grafiki komputerowej przeznaczone dla tych, którzy chc¹ poznaæ jej mo¿liwoœci i znaleŸæ aplikacjê odpowiedni¹ do swoich potrzeb. Przedstawiono tu dwa najpopularniejsze programy — CorelDRAW X3 do grafiki wektorowej oraz Photoshop CS2 do grafiki bitmapowej. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, poznasz ró¿nice pomiêdzy tymi aplikacjami i dowiesz siê, do czego mo¿na je stosowaæ. Nauczysz siê korzystaæ z narzêdzi rysunkowych, filtrów i efektów, a tak¿e przygotujesz elementy publikacji drukowanych i przeprowadzisz korekty cyfrowych fotografii. (cid:129) Instalacja programu CorelDRAW X3 (cid:129) Podstawowe narzêdzia rysunkowe (cid:129) Transformowanie obiektów (cid:129) Praca z tekstem (cid:129) Kontury i wype³nienia (cid:129) Modyfikowanie obiektów (cid:129) Instalacja programu Photoshop (cid:129) Zarz¹dzanie plikami graficznymi za pomoc¹ przegl¹darki Bridge (cid:129) Interfejs u¿ytkownika Photoshopa (cid:129) Korzystanie z warstw (cid:129) Narzêdzia malarskie (cid:129) Korekcja barwna i tonalna obrazów Nawet jeœli nie planujesz kariery grafika komputerowego, podstawowa wiedza na temat grafiki pozwoli Ci zrealizowaæ artystyczne marzenia. SPIS TREŚCI I 1 2 3 Edycja grafiki wektorowej ............................... 11 Wstęp ........................................................................... 15 Co nowego w programie? ............................................................... 15 Wymagania systemowe .................................................................. 16 Różnice między rysunkiem rastrowym a wektorowym ............... 16 Pierwsze kroki .............................................................. 21 Instalacja programu CorelDRAW X3 ............................................. 21 Uruchamianie programu ................................................................ 24 Wygląd ekranu ................................................................................ 26 Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków ....................... 30 Zapisywanie rysunków ............................................................. 30 Otwieranie rysunków ............................................................... 32 Drukowanie rysunków ............................................................. 33 Przydatne informacje ..................................................................... 34 Doker Hints ..................................................................................... 36 Podstawy rysunku wektorowego .................................... 39 Rysowanie prostych obiektów ....................................................... 39 Prostokąty, elipsy, wielokąty, gwiazdy i spirale ..................... 39 Kształty podstawowe ............................................................... 43 Obiekty z 3 punktów ................................................................ 44 Uproszczone rysowanie ............................................................ 44 Nadawanie kolorów obiektom ....................................................... 46 Transformacje obiektów ................................................................ 48 ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć Tworzenie kopii obiektu ................................................................ 51 Tworzenie kopii obiektu podczas transformacji ..................... 51 Kopiowanie obiektu w określonych odstępach ....................... 52 Kolejność obiektów ........................................................................ 53 Wybieranie obiektów ..................................................................... 54 Grupy obiektów .............................................................................. 55 Blokowanie obiektów ..................................................................... 56 Wyrównywanie i rozkładanie obiektów ....................................... 57 Przykłady ........................................................................................ 60 Gwiazda z prostokąta ............................................................... 60 Rysunek z pochylonych obiektów ........................................... 61 Litera C z kwadratów ............................................................... 62 Przesłanianie obiektów ............................................................ 64 Szachownica Polskiego Lotnictwa Wojskowego ..................... 66 Gwiazda z kołem ...................................................................... 68 Praca z tekstem .............................................................71 Wprowadzanie i formatowanie tekstu .......................................... 71 Okno Format Text .......................................................................... 73 Formatowanie znaków ............................................................. 74 Formatowanie akapitów .......................................................... 75 Wyrównywanie obiektów względem tekstu ................................ 81 Wstawianie znaków specjalnych .................................................. 82 Przykłady ........................................................................................ 83 Tekst z cieniem ......................................................................... 83 Cień tekstu oświetlonego z przodu .......................................... 84 Obrócony tekst w skali szarości .............................................. 84 Obrót tekstu .............................................................................. 85 Używanie wypełnień i konturów .....................................87 Zmiana ustawień domyślnych ....................................................... 88 Wypełnienie jednolite (Uniform Fill) ............................................. 89 Wypełnienie tonalne (Fountain Fill) .............................................. 93 Wypełnienie deseniem (Pattern Fill) ............................................. 95 Wypełnienie teksturą (Texture Fill) .............................................. 96 Wypełnienie postscriptowe (PostScript Texture) ......................... 98 Okno dokowane (Color Docker Window) ...................................... 99 Kontury obiektów ........................................................................... 99 Szybkie wypełnianie części wspólnej .......................................... 103 Przykłady ...................................................................................... 104 Efekt przycisku ....................................................................... 105 Dwukolorowy tekst ................................................................ 106 Precyzyjne rysowanie ..................................................107 Linijki ............................................................................................ 109 Siatka ............................................................................................ 111 Prowadnice ................................................................................... 113 Dynamiczne prowadnice .............................................................. 115 Przyciąganie do obiektów ............................................................ 117 4 5 6 4 Spis treści Przykłady ...................................................................................... 120 Efekt siatki na kuli ................................................................. 120 Kompozycja figur utworzona przy użyciu przyciągania do obiektów ................................ 123 Piramida z trójkątów .............................................................. 124 Tarcza zegara .......................................................................... 127 Edycja krzywych ......................................................... 129 Rysowanie linii ............................................................................. 129 Rysunek odręczny (Freehand Tool) ........................................ 130 Krzywe Béziera (Bezier Tool) ................................................. 132 Środki artystyczne (Artistic Media Tool) ............................... 133 Pisak (Pen Tool) ....................................................................... 136 Łamana (Polyline Tool) ........................................................... 136 Krzywa z 3 punktów (3 Point Curve Tool) ............................ 137 Interakcyjny łącznik (Interactive Connector Tool) ............... 137 Krzywe Béziera ............................................................................. 139 Zmiana kształtu krzywych ........................................................... 141 Zmiana kształtu obiektów ............................................................ 145 Przykłady ...................................................................................... 147 Modyfikacja kształtu litery .................................................... 147 Serce z dwóch węzłów ........................................................... 149 Róża wiatrów .......................................................................... 151 Modyfikacje obiektów .................................................. 155 Pędzle ............................................................................................ 155 Pędzel rozmazujący (Smudge Brush) ..................................... 156 Pędzel chropowaty (Roughen Brush) ..................................... 157 Przycinanie i usuwanie ................................................................ 158 Kadrowanie (Crop Tool) .......................................................... 158 Nóż (Knife Tool) ...................................................................... 159 Gumka (Eraser Tool) ............................................................... 160 Inteligentne usuwanie segmentów (Virtual Segment Delete) .... 160 Łączenie obiektów ........................................................................ 161 Kształtowanie ............................................................................... 162 Spawanie (Weld) ..................................................................... 163 Przycinanie (Trim) .................................................................. 164 Część wspólna (Intersect) ....................................................... 165 Proste przycinanie (Simplify) ................................................. 166 Przód bez tyłu (Front Minus Back) ........................................ 166 Tył bez przodu (Back Minus Front) ....................................... 167 Przykłady ...................................................................................... 167 Przecięty napis ........................................................................ 167 Jaskółka .................................................................................. 169 Flaga olimpijska ...................................................................... 170 Kwiatek ................................................................................... 173 Praca z bitmapami ....................................................... 179 5 7 8 9 II 10 11 ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć Edycja grafiki rastrowej .................................185 Wstęp do części II ........................................................................ 185 Co o Photoshopie wiedzieć wypada? ........................................... 185 Rzut oka na historię sztuki .......................................................... 186 Malarstwo ............................................................................... 187 Druk ........................................................................................ 188 Fotografia ................................................................................ 189 Sieć WWW .............................................................................. 190 Co nowego? ................................................................................... 190 Photoshopa czas zacząć ................................................195 Uruchamianie programu .............................................................. 196 Ekran główny .......................................................................... 196 Praca z dokumentami .................................................................. 197 Tworzenie nowego dokumentu ............................................. 198 Otwieranie dokumentu w programie Photoshop .................. 200 Elementy okna obrazu ........................................................... 201 Adobe Bridge — przeglądarka plików nowej generacji ........ 203 Zapisywanie plików ................................................................ 211 Nawigacja ..................................................................................... 213 Zmiana skali podglądu obrazu ............................................... 214 Skąd brać obrazy? ........................................................................ 217 Skanowanie ............................................................................. 217 Adobe Stock Photos ................................................................ 219 Kończenie pracy ........................................................................... 224 Zamykanie obrazu .................................................................. 224 Zamykanie przeglądarki Adobe Bridge .................................. 225 Kończenie pracy z programem Photoshop ............................ 225 Okno widokowe, czyli jak korzystać z prostych narzędzi ......................................................227 Zmiana rozmiarów i rozdzielczości ............................................. 228 Automatyczne skalowanie obrazu ......................................... 228 Zmiana rozmiarów obrazu ..................................................... 229 Przeskalowywanie obrazu do określonych rozmiarów ........ 230 Zmiana rozdzielczości obrazu ................................................ 231 Obszar roboczy ............................................................................. 232 Zmiana wielkości obszaru roboczego .................................... 232 Kadrowanie obrazu ................................................................ 235 Kilka słów o pasku opcji narzędzia Kadrowanie (Crop) ........ 238 Obracanie obrazu .................................................................... 239 Zaznaczanie ............................................................................ 240 Pasek narzędziowy ....................................................................... 247 Pasek narzędziowy — narzędzie po narzędziu ..................... 248 Główne menu poleceń .................................................................. 250 Menu Plik (File) ....................................................................... 250 Menu Edycja (Edit) ................................................................. 250 6 Spis treści Menu Obrazek (Image) ............................................................ 250 Menu Warstwa (Layer) ........................................................... 252 Menu Zaznacz (Select) ............................................................ 252 Menu Filtr (Filter) i Widok (View) .......................................... 253 Menu Okno (Window) ............................................................. 253 Menu Pomoc (Help) ................................................................. 254 Pasek opcji ............................................................................... 254 Palety ............................................................................................ 254 Co zrobić, żeby palety nie przeszkadzały? ............................ 254 Studnia palet ........................................................................... 255 Obszar roboczy, czyli własne środowisko ............................. 255 Paleta Kolor (Color) ................................................................. 256 Paleta Próbki (Swatches) ........................................................ 257 Paleta Style (Styles) ................................................................. 258 Paleta Info (Info) ..................................................................... 259 Paleta Warstwy (Layers) ......................................................... 260 Paleta Kanały (Channels) ........................................................ 260 Paleta Ścieżki (Paths) .............................................................. 261 Paleta Historia (History) ......................................................... 261 Paleta Zadania (Actions) ......................................................... 262 Palety Typografia (Character) i Akapit (Paragraph) .............. 263 Paleta Ustawienia narzędzia (Tools Presets) ......................... 263 Paleta Pędzle (Brushes) ........................................................... 263 12 Wszystko o kolorach .................................................... 265 Zacznijmy od podstaw .................................................................. 266 RGB a CMYK, czyli monitor kontra drukarka ....................... 266 Co to są kanały? ...................................................................... 267 Tryby kolorów ........................................................................ 268 Tryby mieszania kolorów ....................................................... 269 Wybór kolorów ............................................................................. 274 Kolor narzędzia i kolor tła ...................................................... 274 Definiowanie koloru ............................................................... 274 Edycja kolorów ....................................................................... 279 Polecenia podmenu Dopasuj (Adjustments) ................................ 285 Okno dialogowe Balans kolorów (Color Balance) .................. 287 Poziomy jasności obrazu ........................................................ 288 Polecenia Auto-kolor (Auto Color) i Auto-kontrast (Auto Contrast) ...................................................................... 289 Okno dialogowe Barwa/Nasycenie (Hue/Saturation) ............ 290 Warstwy wypełnione kolorem naturalnym ................................ 292 Ściemnianie i rozjaśnianie obrazu ............................................... 292 13 Warstwy, ścieżki i kształty ......................................... 295 Podstawowe operacje na warstwach .......................................... 296 Tworzenie nowej warstwy ..................................................... 296 Kopiowanie warstwy w obrębie obrazu ................................ 298 Odbicie lustrzane warstwy .................................................... 299 7 ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć Ukrywanie i wyświetlanie ..................................................... 299 Przekształcanie selekcji w warstwę ...................................... 299 Usuwanie warstwy ................................................................. 300 Zarządzanie warstwami ............................................................... 300 Zmiana kolejności warstw ..................................................... 300 Konwersja tła na warstwę i warstwy na tło ......................... 301 Przesuwanie warstwy ............................................................ 302 Blokowanie parametrów warstwy ........................................ 302 Kopiowanie warstw ................................................................ 303 Grupy warstw ......................................................................... 304 Łączenie i spłaszczanie .......................................................... 305 Operacje zaawansowane przeprowadzane na warstwach ......... 306 Krycie warstwy ....................................................................... 307 Efekty warstw ........................................................................ 307 Mieszanie warstw .................................................................. 315 Maski warstwy ....................................................................... 317 Grupy odcinania ..................................................................... 317 Ścieżki i kształty ........................................................................... 319 Ścieżki ..................................................................................... 319 Edycja ścieżek ......................................................................... 323 Kształty ................................................................................... 328 14 Malowanie i gradienty .................................................FTP Narzędzia malarskie ....................................................................FTP Narzędzie Pędzel (Brush) ........................................................FTP Narzędzie Smużenie (Smudge) ...............................................FTP Narzędzie Wiadro z farbą (Paint Bucket) ..............................FTP Narzędzie Gumka (Eraser) .....................................................FTP Paleta Pędzle (Brushes) ................................................................FTP Edycja końcówki pędzla .........................................................FTP Zapisywanie ustawień pędzla ................................................FTP Wczytywanie biblioteki końcówek ........................................FTP Gradienty ......................................................................................FTP Tworzenie gradientu ..............................................................FTP Edycja gradientu .....................................................................FTP Dodatkowe biblioteki gradientów .........................................FTP Mapa gradientu ......................................................................FTP Tekst ..........................................................................FTP Tworzenie tekstu .........................................................................FTP Edytowalna warstwa tekstowa .............................................FTP Edycja tekstu ..........................................................................FTP Efekty specjalne ...........................................................................FTP Przekształcanie i zniekształcanie tekstu ...............................FTP Rasteryzacja warstwy tekstowej ...........................................FTP Wypełnianie tekstu obrazem .................................................FTP Zanikanie napisów i efekty warstwy ....................................FTP 15 8 Spis treści 16 17 Filtry i maski ............................................................. FTP Filtry ..............................................................................................FTP Stosowanie filtrów ..................................................................FTP Przegląd filtrów ......................................................................FTP Ćwiczenia ................................................................................FTP Maski .............................................................................................FTP Kanały alfa ..............................................................................FTP Szybka maska ..........................................................................FTP Edycja i obróbka zdjęć ................................................ FTP Kadrowanie, skalowanie, zmiana rozdzielczości ........................FTP Korekta błędów .............................................................................FTP Zabawa z kolorem ........................................................................FTP Ostrość ..........................................................................................FTP Skorowidz ................................................................... 333 9 3 PODSTAWY RYSUNKU WEKTOROWEGO Rysowanie prostych obiektów Prostokąty, elipsy, wielokąty, gwiazdy i spirale Aby narysować jakikolwiek obiekt, należy skorzy- stać z paska narzędzi widocznego z lewej strony ekranu. Na początek proponuję narysowanie pro- stokąta. W tym celu odszukaj przycisk z taką wła- śnie figurą i kliknij go . Kursor myszy zamieni się w krzyżyk z małym prostokątem . Następnie wskaż na kartce jeden z narożników przyszłego prostokąta i — trzymając przez cały czas wciśnięty lewy przycisk myszy — przesuwaj kursor tak, aby wskazać przeciwległy narożnik (podobnie postępuje się podczas rysowania elipsy ( )). Edycja grafiki wektorowej Po narysowaniu dowolnego obiektu zobaczysz na jego obwodzie szereg czar- nych kwadratów. Są to tak zwane uchwyty zaznaczenia (lub po prostu uchwy- ułatwiający ty). Natomiast w środku obiektu zawsze pojawia się znacznik ) — ry- przemieszczanie go, gdy masz wybrane narzędzie inne niż wskaźnik ( sunek 3.1. Rysunek 3.1. Uchwyty zaznaczenia oraz znacznik środka obiektu Jeżeli narysowałeś jeden bądź kilka obiektów, możesz wskazać dowolny z nich i przesunąć go w dowolne miejsce. W tym celu wybierz narzędzie Pick Tool, czyli wskaźnik ( ). Następnie kliknij interesujący obiekt, aby go zaznaczyć. Aby przesunąć obiekt w inne miejsce, chwyć go lewym przyciskiem myszy. Kursor myszy w trakcie przeciągania obiektu zamieni się w mały znak plusa ze ). Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przecią- strzałkami na końcach ( gnij obiekt w wybrane miejsce na kartce. Zwolnij przycisk myszy (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Zmiana położenia obiektu Jeżeli nie odpowiada nam rozmiar obiektu, możemy to zmienić po zaznaczeniu go. Chwytamy i przeciągamy górny lub dolny uchwyt, aby zmienić rozmiar w pionie. Następnie chwytamy lewy bądź prawy uchwyt i zmieniamy szero- kość obiektu. Aby zmienić jednocześnie wysokość i szerokość obiektu, chwyć jeden z naroż- nikowych uchwytów i przeciągnij wskaźnik myszy — rysunek 3.3. 40 Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.3. Zmiana rozmiaru obiektu Kiedy wskazany jest dowolny obiekt, możesz go łatwo usunąć, wciskając kla- wisz Delete. . Możesz także narysować okrąg, korzystając z narzędzia do rysowania elips Przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl, narysuj okrąg (podobnie postępuj w przy- padku rysowania kwadratu za pomocą narzędzia do rysowania prostokątów). Zwróć uwagę, że podczas rysowania kwadratu czy prostokąta zawsze jeden z narożników będzie się znajdował w miejscu, gdzie zacząłeś rysować. Istnieje jednak możliwość rysowania figury nie od narożnika, ale od środka. W tym celu podczas całego procesu należy trzymać wciśnięty klawisz Shift (tak samo można rysować elipsy i inne obiekty, o których jeszcze nie mówiłem). Sprawdź także, co się stanie, gdy podczas rysowania jednocześnie przytrzymasz klawisze Ctrl i Shift. Możesz także w łatwy sposób narysować prostokąt o rozmiarach całej strony. W tym celu wystarczy dwa razy szybko kliknąć narzędzie prostokąta. Znacznie więcej możliwości wybrania różnych ustawień masz podczas rysowa- nia wielokątów i gwiazd (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Wielokąt i gwiazdy 41 Edycja grafiki wektorowej Chcąc narysować wielokąt, wybierz narzędzie Polygon Tool. Następnie przecią- gnij kursorem myszy na ukos (pamiętaj, żeby trzymać przy tym wciśnięty lewy przycisk myszy). Zostanie narysowany wielobok o pięciu wierzchołkach. Wy- bierz liczbę wierzchołków wielokąta za pomocą pola Number of points or sides on polygon znajdującego się na pasku właściwości (gdy wybierzesz wartość 3 dla prostokąta, otrzymasz trójkąt). Gwiazdę narysujesz po rozwinięciu narzędzia Polygon Tool i wybraniu przyci- sku do rysowania tego typu obiektów. Następnie przeciągnij na ukos kursorem myszy (pamiętaj, żeby trzymać przy tym wciśnięty lewy przycisk myszy). Nary- sujesz tym samym gwiazdę o pięciu ramionach. W polu Number of points or sides on polygon wpisz (lub wybierz strzałkami) wymaganą liczbę ramion gwiazdy. Złożoną gwiazdę możesz narysować także po rozwinięciu narzędzia Polygon Tool. Wybierz następnie narzędzie do rysowania złożonych gwiazd. Potem przeciągnij na ukos kursorem myszy (pamiętaj, żeby trzymać przy tym wciśnięty lewy przycisk myszy). Tym samym narysujesz złożoną gwiazdę o dziewięciu ramionach. W polu Number of points or sides on polygon wpisz (lub wybierz strzałkami) wymaganą liczbę ramion złożonej gwiazdy. Aby narysować spiralę, wybierz narzędzie Spiral Tool (spirala), które pojawi się, gdy przytrzymasz przez chwilę wciśnięty lewy przycisk myszy nad narzędziem Polygon Tool (wielokąt). Pojawi się wtedy nowy pasek narzędzi z ustawieniami dotyczącymi rysowania spiral — rysunek 3.5. Rysunek 3.5. Pasek narzędzi spirali Na pasku narzędzi spirali wybierz liczbę zwojów. Zdecyduj, czy chcesz naryso- wać spiralę o skoku stałym czy logarytmicznym (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Spirala o skoku stałym i logarytmicznym oraz kratka Jeżeli zdecydujesz się na spiralę o skoku logarytmicznym, musisz także określić współczynnik jej rozszerzania. 42 Podstawy rysunku wektorowego Na tej samej palecie wysuwanej, na której znajduje się wielokąt i spirala, masz też możliwość wybrania rysowania kratek. Ten obiekt jest dość prosty i dlatego możesz wybrać na pasku narzędzi jedynie interesującą Cię liczbę kolumn i wierszy. Kształty podstawowe CorelDRAW posiada także wiele zdefiniowanych obiektów podstawowych. Umoż- liwiają one narysowanie kształtów takich jak strzałki, błyskawice, dymki, wstęgi, serca itp. (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Przykładowe kształty zdefiniowane w programie Aby narysować dowolny z tych kształtów, wybierz i przytrzymaj przez chwilę narzędzie Basic Shapes. Następnie wskaż na palecie grupę, która Cię interesuje. Potem kliknij przycisk Perfect Shapes znajdujący się na pasku właściwości i wy- bierz konkretny kształt, który chcesz utworzyć (ma on różny wygląd dla różnych grup prostych obiektów) — rysunek 3.8. Rysunek 3.8. Palety przykładowych kształtów Wiele narysowanych w ten sposób kształtów możesz jeszcze dodatkowo zmo- dyfikować (na przykład z uśmiechniętej buzi możesz zrobić smutną). W tym celu wskaż obiekt i odszukaj mały czerwony symbol, a następnie chwyć go i przesuń — rysunek 3.9. Rysunek 3.9. Zmiana kształtu prostych obiektów 43 Edycja grafiki wektorowej Obiekty z 3 punktów W przypadku gdy zechcesz narysować prostokąt lub elipsę obrócone do krawędzi kartki pod kątem innym niż 90 stopni, pomocne będą tzw. „obiekty z 3 punk- tów”. Są to predefiniowane obiekty o tajemniczo brzmiących nazwach: elipsa z 3 punktów (3 point ellipse), prostokąt z 3 punktów (3 point rectangle) i krzywa z 3 punktów (3 point curve). Narzędzia te przyspieszają bardziej precyzyjne ry- sowanie pochylonych obiektów. Do tej pory, gdy chciałeś narysować obróconą elipsę, najpierw tworzyłeś „zwykłą”, a potem musiałeś ją kliknąć i obrócić, chwytając za jedną z zaokrąglonych „strzałek”. Nowe narzędzie pozwala wyko- nać tę czynność znacznie szybciej. Chcąc narysować elipsę z 3 punktów, wciśnij i przytrzymaj przez chwilę narzę- dzie tego typu obiektów, a pojawi się dodatkowe menu. Kliknij drugą z kolei ikonkę. Wciśnij lewy przycisk myszy i — przytrzymując go — przesuń kursor. Na ekranie pojawi się linia bazowa określająca jedną z osi elipsy. Zwolnij przy- cisk i — poruszając myszą — określ rozmiar elipsy. Ponowne kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje ostateczne zaakcep- towanie obiektu — rysunek 3.10. Rysunek 3.10. Rysowanie elipsy z 3 punktów W podobny sposób możesz narysować prostokąt z 3 punktów. Krzywą z 3 punk- tów opiszę przy okazji omawiania rysowania tego typu obiektów. Uproszczone rysowanie Bardzo ciekawym narzędziem jest tzw. „uproszczone rysowanie” (Smart Dra- wing Tool). Pozwala ono naszkicować odręcznie dowolny obiekt, w którym pro- gram postara się rozpoznać jeden z podstawowych kształtów, takich jak na przy- kład prostokąt, elipsa, strzałka itp. W ten sposób narysowane ręcznie kształty przestaną odróżniać się od tych narysowanych za pomocą odpowiednich narzędzi (rysunek 3.11). Rozwiń paletę narzędzia Smart Fill Tool, a następnie wybierz przycisk uprosz- czonego rysowania. Narysuj odręcznie dowolny kształt, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy. Program postara się samodzielnie rozpoznać narysowany kształt i przekształci go w jedną z podstawowych figur. 44 Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.11. Uproszczone rysowanie Jeżeli narysowany kształt będzie zbytnio odbiegał od jednej z figur znanych programowi, CorelDRAW będzie w stanie jedynie nieznacznie go uprościć, na przykład poprzez odszukanie i poprawienie odcinków prostych. Jeżeli uznasz, że program zbyt słabo rozpoznaje rysowane przez Ciebie kształ- ty, możesz zwiększyć poziom rozpoznawania, rozwijając listę Shape Recogni- tion Level na pasku właściwości (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. Wybór poziomu rozpoznawania i wygładzania Wybierając pozycję Highest, spowodujesz, że program będzie się starał za wszelką cenę rozpoznać w narysowanym przez Ciebie kształcie jedną z podstawowych figur. Ustawienie Lowest spowoduje, że rozpoznawane będą jedynie bardzo po- dobne figury (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Różne poziomy rozpoznawania kształtu W podobny sposób możesz zmienić poziom wygładzania ostrych narożników. Wystarczy w tym celu zmienić ustawienie listy Smart Smoothing Level. Aby wyłączyć rozpoznawanie oraz wygładzanie kształtów, wystarczy na obu opisanych powyżej listach wybrać pozycję None. 45 Edycja grafiki wektorowej Nadawanie kolorów obiektom W tej części rozdziału zajmę się wybieraniem kolorów. Ponieważ możliwości nadawania kolorów oraz wypełnień obiektom są olbrzymie i w celu dokładnego ich poznania trzeba by omawiać trochę bardziej skomplikowane czynności, zajmę się tutaj tylko najbardziej podstawowymi opcjami. Jeżeli chcesz, aby jakiś obiekt miał określony kolor, najpierw musisz go wska- zać narzędziem wskaźnika. Następnie na palecie z prawej strony ekranu kliknij kolor, który chcesz nadać obiektowi. Wnętrze obiektu zostanie wypełnione wybra- nym kolorem (jest to tak zwany kolor wypełnienia). Aby zmienić kolor konturu obiektu, kliknij prawym przyciskiem myszy barwę z tej samej palety. Jeżeli na palecie nie znajdziesz odpowiedniego koloru, skorzystaj z małych strzałek. Strzałkami w górę i w dół możesz „przewijać” paletę kolorów (jest ich więcej, niż widać na ekranie), a strzałka w lewą stronę rozwija całą dostępną paletę — rysunek 3.14. Rysunek 3.14. Wypełnienie i kontur obiektu Aby usunąć kolor obiektu, kliknij przekreślony kwadrat znajdujący się na sa- mym początku palety barw. Pozwala on nadać obiektom przezroczystość. Po- traktowany w ten sposób obiekt nie posiada wypełnienia ani konturu. Przytrzymaj dłużej kolor jak najbardziej zbliżony do tego, którego potrzebujesz. W ten sposób będziesz mógł zastosować kolor zbliżony do niego, inny niż te po- kazane na podstawowej palecie. Pojawi się wówczas dodatkowa paleta kolo- rów. Kliknij wybrany kolor — rysunek 3.15. Na rysunku poniżej widoczne jest szare kółko, biały kwadrat i przezroczysty trój- kąt. Przezroczystość jest często mylona z kolorem białym, ponieważ rysujemy na białej „kartce”, która prześwituje przez obiekt (rysunek 3.16). 46 Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.15. Paleta z dodatkowymi kolorami Rysunek 3.16. Przezroczysty trójkąt umożliwia zobaczenie obiektów leżących pod nim Wybrany kolor można również przeciągnąć na konkretny obiekt. Aby to zrobić, kliknij go i — przytrzymując lewy przycisk myszy — przeciągnij nad obiekt, a następnie puść. Powtórz to jeszcze raz, ale tym razem przeciągnij kolor nad kontur obiektu. W trakcie przeciągania koloru trzeba zwrócić uwagę na kursor myszy. Zobaczysz obok niego kwadrat w wybranym kolorze. Gdy kursor myszy znajdzie się nad konturem obiektu, z prawej strony pojawi się kwadrat pusty w środku. Gdy natomiast znajdzie się nad obiektem, kwadrat ten ponownie zostanie wypeł- niony wybranym kolorem. W ten sposób możesz przeciągać kolory, nadając obiektom wybrane wypełnienia lub barwy konturów (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Przeciąganie koloru na obiekt Jeżeli podczas przeciągania puścisz lewy przycisk myszy w miejscu, gdzie nie ma żadnego obiektu, pojawi się okno o nazwie Uniform Fill z zaznaczoną opcją Graphic (rysunek 3.18). Jeżeli zaakceptujesz ją poprzez kliknięcie przycisku OK lub wciśnięcie klawisza Enter, od tej pory każdy nowo rysowany obiekt będzie miał taki właśnie kolor. Będzie to tak zwany kolor domyślny. 47 Edycja grafiki wektorowej Rysunek 3.18. Nadawanie domyślnego koloru Bardzo ciekawą funkcją jest mieszanie kolorów. Jeśli podczas przeciągania ja- kiegoś koloru przytrzymasz wciśnięty klawisz Ctrl, a docelowy obiekt będzie już inaczej pokolorowany, obie barwy zostaną ze sobą zmieszane w stosunku 90 do 10 (90 barwy wcześniejszej do 10 nowej). Aby zastosować takie mieszanie, prawym przyciskiem myszy kliknij obiekt, z którego chcesz skopiować kolor, a następnie przesuń kursor nad obiekt doce- lowy i zwolnij przycisk. Wybierz z tzw. podręcznego menu (albo kontekstowego, jak kto woli) jedną z trzech możliwości (rysunek 3.19): (cid:81) Copy Fill Here — aby skopiować tylko wypełnienie, (cid:81) Copy Outline Here — aby skopiować jedynie kontur, (cid:81) Copy All Properties — aby skopiować zarówno wypełnienie, jak i kontur. Rysunek 3.19. Kopiowanie wypełnienia i konturu W takim przypadku oprócz kolorów zostaną skopiowane także inne właściwo- ści obiektu, które opiszę w innym rozdziale. Transformacje obiektów Po narysowaniu dowolnego obiektu możesz go poddawać wielu różnym trans- formacjom. W tym celu zaznacz obiekt za pomocą wskaźnika (tak naprawdę możesz wskazać obiekt przy wybranym dowolnym narzędziu, lecz nie polecam 48 Podstawy rysunku wektorowego tego, gdyż niechcący możesz narysować na przykład elipsę). Kliknij jeden z czar- nych kwadratów znajdujących się na obwodzie obiektu, a zwanych uchwytami zaznaczenia, aby zmienić rozmiar — rysunki 3.20 i 3.21. Rysunek 3.20. Zmiana wysokości obiektu Rysunek 3.21. Proporcjonalna zmiana wysokości i szerokości obiektu Kliknij wskaźnikiem dowolną część obiektu i przeciągnij go w inne miejsce. Znak znajdujący się w środku obiektu pozwala na przesuwanie go, gdy wybrane jest dowolne narzędzie. Aby dokładnie określić położenie danego obiektu, skorzystaj z paska właściwo- ści. W polach x i y wpisz współrzędne położenia obiektu na kartce (wartość x: 0.0 mm i y: 0.0 mm to punkt (0, 0) na linijce; jeśli linijka nie jest widoczna, mo- żesz ją włączyć przy użyciu polecenia View/Rulers) — rysunek 3.22. Rysunek 3.22. Fragment paska właściwości z polami współrzędnych i rozmiarem obiektu W dwóch następnych polach podaj rozmiar obiektu — jego szerokość i wysokość. Możesz też określić nowe proporcje obiektu w procentach. Kłódka (Nonproportio- nal Scaling/Sizing Ratio) pozwala określić, czy zmiana jednej wartości ma po- ciągnąć za sobą proporcjonalną zmianę drugiej. Na przykład gdy kłódka jest ak- tywna (widać wtedy, że jest otwarta), a Ty wpiszesz nową szerokość obiektu, jego wysokość nie ulegnie zmianie. Natomiast gdy kłódka jest zamknięta, zmiana szero- kości pociągnie za sobą odpowiednią zmianę wysokości. Podobnie rzecz ma się z wartościami procentowymi. 49 Edycja grafiki wektorowej Możesz także zmienić rozmiary obiektu o wielokrotność jego dotychczasowych wymiarów. W tym celu wciśnij klawisz Ctrl. Następnie kliknij i przesuń jeden z uchwytów zaznaczenia, aby zwiększyć rozmiar o 100 , 200 , 300 itd. Przeciągnij następnie któryś z uchwytów przez obiekt na jego „drugą” stronę. W ten sposób utworzysz lustrzane odbicie obiektu — rysunek 3.23. Nie zapomnij o przytrzymaniu klawisza Ctrl, bo inaczej zmienisz oryginalne rozmiary. Rysunek 3.23. Lustrzane odbicie obiektu Obiekty możesz także obracać bądź pochylać. Kliknij ponownie zaznaczony obiekt. Następnie kliknij jedną z prostych strzałek i pochyl obiekt. Pochylanie obiektu z przytrzymanym klawiszem Ctrl pozwala na modyfikację w odstępach co 15 stopni — rysunek 3.24. Rysunek 3.24. Pochylanie obiektu Kliknij następnie jedną z „zakręconych” strzałek i obróć obiekt. Tak samo jak przy pochylaniu, wciśnięty klawisz Ctrl pozwala obracać obiekt w odstępach co 15 stopni — rysunek 3.25. Rysunek 3.25. Obracanie obiektu Jeżeli nie chcesz obracać obiektu względem jego środka, kliknij i przeciągnij jego środek obrotu, który znajduje się w samym jego środku i jest oznaczony kó- łeczkiem z czarną kropką. Jeżeli chcesz, możesz dowolnie zmienić jego położenie (nawet na takie poza obiektem). Następnie kliknij jedną ze strzałek obrotu i obróć obiekt względem punktu, w którym umieściłeś środek obrotu. 50 Podstawy rysunku wektorowego Jeśli podczas przesuwania środka obrotu przytrzymasz klawisz Ctrl, przesunię- cie nastąpi do jednego z 9 punktów (narożniki, środki boków i środek obiektu). Przy obracaniu obiektów bardzo przydatne może się też okazać pole kąta obrotu na pasku narzędzi, gdzie na bieżąco możesz kontrolować wartość obrotu. Tworzenie kopii obiektu Aby utworzyć kopię obiektu, wskaż go poprzez kliknięcie. Następnie wciśnij klawisz + znajdujący się z prawej strony klawiatury (tzw. blok klawiszy nume- rycznych). Utworzysz w ten sposób kopię obiektu. Ponieważ wygląda ona tak samo i znajduje się w tym samym miejscu co oryginał, aby zobaczyć efekt swoje- go działania, musisz kliknąć i trochę ją przesunąć. Analogicznie działa wykonanie sekwencji poleceń z menu Edit/Copy, a następ- nie Edit/Paste (ewentualnie kombinacje klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V), ale pierwszy podany tu sposób jest znacznie wygodniejszy. Tworzenie kopii obiektu podczas transformacji Możesz także tworzyć kopie obiektów podczas ich transformacji. W tym celu kliknij i przeciągnij myszą dowolny obiekt w inne miejsce, ale nie zwalniaj przycisku myszy. Wciśnij i puść klawisz +. Następnie zwolnij lewy przycisk myszy. W ten sposób przesuniesz kopię obiektu, a oryginał pozostanie na pier- wotnym miejscu. Trzeba zwrócić uwagę, że gdy wciśniesz + podczas przesuwania, kursor myszy zmieni się z plusa ze strzałkami w czarną strzałkę z małym plusem w kwadra- cie (oznaczającym właśnie, że przesuwasz kopię). Jeżeli pomylisz się i nie bę- dziesz chciał utworzyć kopii podczas transformacji, wystarczy, że ponownie wciśniesz szary +, a operacje będą wykonywane na oryginalnym obiekcie (kur- sor myszy w postaci plusa zakończonego strzałkami). Wypróbuj to w odniesie- niu do wszystkich opisanych transformacji. Znacznie wygodniejszym (ale i trudniejszym dla początkujących) sposobem jest wciśnięcie podczas transformacji prawego przycisku myszy zamiast klawisza +. Działa on analogicznie, tzn. tworzy kopię obiektu. Musisz zwracać baczną uwagę na kształt kursora myszy, gdyż podczas takiego działania można nie- chcący kilka razy wcisnąć prawy przycisk tego urządzenia. Skutkiem tego bę- dzie zaś brak rozeznania, czy modyfikujesz kopię czy też oryginał. Po nabraniu wprawy można zapomnieć o szarym +. 51 Edycja grafiki wektorowej Jeśli masz zamiar utworzyć wiele kopii tego samego obiektu, zachowując jed- nocześnie jednakowe odległości pomiędzy nimi, wygodnym narzędziem może się okazać okno dokowane Step and Repeat. Umożliwia ono tworzenie serii jed- nakowych obiektów w określonych odstępach. Kopiowanie obiektu w określonych odstępach Aby utworzyć kopię wybranego obiektu w określonych odstępach, wskaż go, a następnie rozwiń menu Edit — rysunek 3.26. Rysunek 3.26. Tworzenie wielu kopii obiektu Wybierz pozycję Step and Repeat. Z prawej strony ekranu pojawi się okno do- kowane o takiej samej nazwie. W polu Number of copies określ ilość nowych obiektów, która ma zostać utworzona — rysunek 3.27. Rysunek 3.27. Okno dokowane Step and Repeat W części Horizontal Settings wybierz sposób tworzenia nowych kopii: (cid:81) No offset — kopie nie będą przesuwane w poziomie, (cid:81) Offset — pozwala na określenie przesunięcia w poziomie każdej kolejnej kopii, 52 Podstawy rysunku wektorowego (cid:81) Sparing between objects — pozwala na podanie odległości pomiędzy kolejnymi kopiami, a także na określenie kierunku, w którym mają zostać przesunięte. Podobnie określ sposób przesunięcia kopii w pionie, ustalając odpowiednie pa- rametry w części Vertical Settings. Następnie kliknij przycisk Apply. Utworzone w ten sposób nowe obiekty można oczywiście później w miarę po- trzeby dowolnie modyfikować, zmieniając ręcznie ich położenie, kolor itp. Kolejność obiektów Jeśli masz już narysowanych kilka obiektów, wiesz pewnie, że przesłaniają się one nawzajem, gdy częściowo na siebie nachodzą. Każdy z obiektów jest bo- wiem rysowany jakby wyżej od poprzedniego. Nie ma możliwości, aby dwa różne obiekty znajdowały się na tym samym poziomie. Aby zmienić kolejność obiektów, wskaż ten, który znajduje się pod innym. Kliknij następnie na pasku narzędzi przycisk To Front, aby przesunąć obiekt na samą górę. Następnie kliknij przycisk To Back, aby przesunąć go z powrotem na sam dół. Sposób ten pozwala jednak przekładać obiekty tylko na samą górę i na sam dół. Dzięki menu Arrange/Order możesz jednak przesuwać obiekty o jeden poziom w górę lub w dół (rysunek 3.28). Warto także zapamiętać kombinacje klawiszy, które odpowiadają tym czynnościom. Oto one: (cid:81) Shift+PgUp — przesuń na wierzch, (cid:81) Shift+PgDn — przesuń pod spód, (cid:81) Ctrl+PgUp — przesuń wyżej, (cid:81) Ctrl+PgDn — przesuń niżej. Rysunek 3.28. Kolejność położenia obiektów. Najwyżej położony jest trójkąt, a najniżej kwadrat 53 Edycja grafiki wektorowej Znajdują się tam też dwie ciekawe możliwości, a mianowicie In Front Off… i Behind… Po ich wybraniu pojawia się duża czarna strzałka służąca do wska- zania obiektu, przed którym (lub za którym) ma być ustawiony ten zaznaczony. Wybieranie obiektów Aby wskazać pojedynczy obiekt, wystarczy go kliknąć po wybraniu narzędzia Pick Tool. Gdy pracujesz z większą liczbą obiektów, często zachodzi potrzeba wy- konania pewnej operacji na nich wszystkich bądź na ich części. Na przykład je- żeli chcesz zmienić kolor kilku obiektów na czerwony, możesz to zrobić, nada- jąc go każdemu z nich osobno. Wygodniej byłoby jednak nadać kolor wszystkim wybranym obiektom za jednym zamachem. Musisz więc wiedzieć, jak zaznaczyć kilka obiektów jednocześnie. Wybierz narzędzie Pick Tool (wskaźnik) i przeciągnij myszą ukośnie po rysunku z wciśniętym jej lewym przyciskiem (tak jakbyś chciał narysować prostokąt). Wszystkie obiekty, które w całości znajdą się we wskazanym obszarze, zostaną zaznaczone. Na rysunku 3.29 zaznaczone zostały następujące obiekty: (cid:81) kropla, (cid:81) elipsa, (cid:81) kwadrat. Rysunek 3.29. Zaznaczanie większej liczby obiektów Następnie kliknij jeden z zaznaczonych obiektów i przeciągnij w inne miejsce. Tym samym zmienisz położenie także innych zaznaczonych obiektów. Możesz teraz wykonać dowolne czynności (takie jak zmiana koloru, obracanie itp.) na pojedynczym obiekcie, a zostaną one zastosowane do wszystkich wybra- nych. Musisz jednak uważać, aby nie kliknąć kartki lub niezaznaczonego obiektu, gdyż wtedy zniknie zaznaczenie całej grupy. 54 Podstawy rysunku wektorowego Co jednak zrobić, jeśli nie da się tak zaznaczyć kilku obiektów, aby przy okazji nie zaznaczyły się inne, których nie chcesz wybrać? Na przykład gdybyś chciał na poprzednim rysunku zaznaczyć tylko trójkąt i elipsę, zawsze zaznaczyłby się też kwadrat. Aby wybierać własnoręcznie obiekty, kliknij jeden z nich. Następnie wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift. Kliknij kolejny obiekt, aby go także zaznaczyć. Kliknij obiekt już wybrany, jeżeli chcesz zlikwidować jego zaznaczenie. Oczywiście możesz łączyć obie metody zaznaczania. Musisz pamiętać jednak, aby najpierw zaznaczyć prostokątny obszar, a dopiero potem przy wciśniętym klawiszu Shift dodawać nowe obiekty (albo odejmować już zaznaczone). Od- wrotna kolejność zaznaczania też jest możliwa, jednak gdy masz już zaznaczone obiekty i chcesz dodatkowo zaznaczyć te w prostokątnym obszarze, musisz podczas przeciągania myszą trzymać wciśnięty klawisz Shift. Jak już pisałem, podczas przeciągania kursorem myszy standardowo zaznacza- ne są obiekty, które w całości mieszczą się w danym obszarze. Możesz jednak podczas przeciągania trzymać wciśnięty klawisz Alt — zaznaczone zostaną wówczas także te obiekty, które tylko częściowo będą się mieściły we wskaza- nym obszarze. Istnieje łatwy sposób zaznaczenia wszystkich narysowanych obiektów. W tym celu należy kliknąć szybko dwa razy narzędzie Pick Tool lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+A. Grupy obiektów Jeśli masz kilka obiektów, które od tej pory chcesz traktować jak jeden (na przykład narysowałeś domek i teraz chcesz jedynie przesuwać go w inne miejsce kartki), możesz je zaznaczyć i zgrupować. Aby zgrupować kilka obiektów, zaznacz je. Następnie kliknij na pasku właści- wości przycisk Group. Od tej pory obiekty te będą traktowane tak, jakby były całością. Kliknięcie dowolnego z tych obiektów będzie zawsze powodowało zaznaczenie wszystkich innych z nim zgrupowanych. Możesz grupę przesuwać, kopiować, skalować i przeprowadzać wszystkie inne czynności stosowane do tej pory wo- bec pojedynczego obiektu. Zabezpieczasz w ten sposób pozycje obiektów względem 55
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: