Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 006223 18485932 na godz. na dobę w sumie
ABC internetu. Wydanie V - książka
ABC internetu. Wydanie V - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0609-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj fascynujący świat internetu

Internet -- to słowo pojawia się dziś niemal wszędzie. Czym naprawdę jest internet? Ogromnym zbiorem komputerów połączonych ze sobą? Niezmierzoną skarbnicą informacji? Wielkim pasażem handlowym? Kolejnym medium komunikacyjnym? Na każde z tych pytań można odpowiedzieć twierdząco. Niegdyś niewielka sieć łącząca ośrodki militarne, a później akademickie, rozrosła się do niewyobrażalnych rozmiarów. Współczesny internet jest miejscem pracy, spotkań towarzyskich i wymiany informacji. Umiejętność korzystania z jego zasobów stała się niezbędna dla współczesnego człowieka.

Dzięki książce 'ABC internetu. Wydanie V' dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o globalnej sieci. Kolejne, piąte już wydanie tego bestsellerowego poradnika wprowadzi Cię w tajniki korzystania z oferowanych przez nią usług: poczty elektronicznej, WWW, wyszukiwarek, grup dyskusyjnych, pobierania plików, rozmów przez komunikatory, a nawet programów telewizyjnych. Dowiesz się także, jak uchronić się przed czyhającymi w sieci niebezpieczeństwami: wirusami, atakami hakerów i programami szpiegującymi. Jeśli zechcesz opublikować w sieci swoją własną witrynę WWW, w tej książce przeczytasz, jak to zrobić.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl ABC internetu. Wydanie V Autor: Krzysztof Pikoñ ISBN: 83-246-0609-2 Format: B5, stron: 328 Poznaj fascynuj¹cy œwiat internetu Internet — to s³owo pojawia siê dziœ niemal wszêdzie. Czym naprawdê jest internet? Ogromnym zbiorem komputerów po³¹czonych ze sob¹? Niezmierzon¹ skarbnic¹ informacji? Wielkim pasa¿em handlowym? Kolejnym medium komunikacyjnym? Na ka¿de z tych pytañ mo¿na odpowiedzieæ twierdz¹co. Niegdyœ niewielka sieæ ³¹cz¹ca oœrodki militarne, a póŸniej akademickie, rozros³a siê do niewyobra¿alnych rozmiarów. Wspó³czesny internet jest miejscem pracy, spotkañ towarzyskich i wymiany informacji. Umiejêtnoœæ korzystania z jego zasobów sta³a siê niezbêdna dla wspó³czesnego cz³owieka. Dziêki ksi¹¿ce „ABC internetu. Wydanie V” dowiesz siê wszystkiego, co powinieneœ wiedzieæ o globalnej sieci. Kolejne, pi¹te ju¿ wydanie tego bestsellerowego poradnika wprowadzi Ciê w tajniki korzystania z oferowanych przez ni¹ us³ug: poczty elektronicznej, WWW, wyszukiwarek, grup dyskusyjnych, pobierania plików, rozmów przez komunikatory, a nawet programów telewizyjnych. Dowiesz siê tak¿e, jak uchroniæ siê przed czyhaj¹cymi w sieci niebezpieczeñstwami: wirusami, atakami hakerów i programami szpieguj¹cymi. Jeœli zechcesz opublikowaæ w sieci swoj¹ w³asn¹ witrynê WWW, w tej ksi¹¿ce przeczytasz, jak to zrobiæ. (cid:129) Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ internetu (cid:129) Dostêp do internetu (cid:129) Us³ugi internetowe (cid:129) Przegl¹darki WWW (cid:129) Poczta elektroniczna (cid:129) Ochrona przed wirusami i kradzie¿¹ danych (cid:129) Portale internetowe (cid:129) Pobieranie plików Od autora ........................................................................ 7 1 2 3 Czym jest internet? ....................................................... 11 Krótka historia internetu .............................................................. 13 Internet dzisiaj ............................................................................... 15 Dostęp do internetu ....................................................... 21 Łącza modemowe .................................................................... 22 Stałe łącza ................................................................................ 23 Sprzęt ............................................................................................. 26 Oprogramowanie ........................................................................... 27 Instalacja modemu ................................................................... 27 Połączenia internetowe ........................................................... 31 Skąd wziąć przeglądarkę i program pocztowy? ..................... 33 Sieć domowa .................................................................................. 35 Usługi sieciowe ............................................................ 39 WWW ............................................................................................. 40 Adresy ....................................................................................... 42 Łącza i hipertekst ..................................................................... 44 Z czego zbudowane są strony? ................................................ 49 Poruszanie się po sieci ............................................................. 52 Poczta elektroniczna ..................................................................... 54 Adresy pocztowe ...................................................................... 55 Wysyłanie i odbieranie korespondencji .................................. 56 Programy pocztowe ................................................................. 62 Pocztowe serwisy WWW ......................................................... 63 Grupy dyskusyjne .......................................................................... 66 FTP ................................................................................................. 67 ABC internetu 4 5 6 Przeglądarki ................................................................. 71 Internet Explorer ...........................................................................72 Rzut oka na przeglądarkę .........................................................74 Podróże po sieci ........................................................................76 Ulubione strony ........................................................................79 Tajemniczy prawy przycisk myszy .........................................82 Konfigurowanie Internet Explorera ........................................87 Firefox .............................................................................................93 Instalacja ...................................................................................93 Rzut oka na przeglądarkę .........................................................94 Podróże po sieci ........................................................................96 Zakładki .....................................................................................99 Tajemniczy prawy przycisk myszy .......................................104 Konfigurowanie Firefoksa ......................................................106 Mozilla ..........................................................................................109 Instalacja .................................................................................110 Rzut oka na przeglądarkę .......................................................112 Podróże po sieci ......................................................................115 Zakładki ...................................................................................118 Tajemniczy prawy przycisk myszy .......................................124 Konfigurowanie Mozilli ..........................................................127 Profile ......................................................................................134 Programy pocztowe ..................................................... 135 Outlook Express ...........................................................................135 Rzut oka na Outlook Express .................................................136 Konfigurowanie programu Outlook Express .........................138 Wysyłanie i odbieranie korespondencji .................................139 Książka adresowa ...................................................................143 Thunderbird .................................................................................145 Instalacja .................................................................................146 Rzut oka na Thunderbirda .....................................................148 Konfigurowanie Thunderbirda ..............................................152 Wysyłanie i odbieranie korespondencji .................................156 Książka adresowa ...................................................................159 Mozilla — Kurier Poczty ..............................................................163 Rzut oka na Kuriera Poczty ...................................................163 Konfigurowanie Kuriera Poczty .............................................168 Wysyłanie i odbieranie korespondencji .................................171 Książka adresowa ...................................................................174 Profile ......................................................................................177 Bezpieczeństwo w sieci ............................................... 181 Wirusy ..........................................................................................182 Poczta elektroniczna ..............................................................183 Surfowanie ..............................................................................185 Dialery .....................................................................................186 Programy antywirusowe ........................................................187 Spyware ..................................................................................191 4 Spis treści Płatności internetowe ................................................................. 196 Banki internetowe ....................................................................... 198 Ochrona prywatności .................................................................. 201 Włamania z zewnątrz ................................................................. 205 Centrum zabezpieczeń systemu Windows ........................... 206 Aktualizacja systemu ............................................................. 207 Zapora ..................................................................................... 210 Połączenia szyfrowane SSL i certyfikaty ................................... 212 Ochrona najmłodszych i nie tylko .............................................. 214 Pożyteczne narzędzia .................................................. 215 Moduły rozszerzające .................................................................. 215 Kopiowanie stron internetowych ............................................... 217 Efektywne ściąganie plików ....................................................... 223 Blokowanie wyskakujących okienek .................................... 227 Usługi peer to peer ................................................................. 230 Darmowy internet ....................................................... 233 Onet .............................................................................................. 234 Interia ........................................................................................... 236 Wirtualna Polska ......................................................................... 238 Gazeta ........................................................................................... 240 Wprost .......................................................................................... 240 Yahoo Geocities ........................................................................... 242 Edysk ............................................................................................ 244 Darmowe oprogramowanie ......................................................... 245 Portale i szperacze sieciowe ....................................... 249 Google ........................................................................................... 250 Onet .............................................................................................. 254 Interia ........................................................................................... 255 Wirtualna Polska ......................................................................... 256 Yahoo! .......................................................................................... 257 Altavista ....................................................................................... 257 7 8 9 10 Telefony komórkowe i internet .................................... 261 Coś dla telefonów ........................................................................ 262 SMS przez internet ...................................................................... 265 Orange .................................................................................... 266 Plus i Sami Swoi ..................................................................... 269 Era i Heyah ............................................................................. 270 11 Wymiana poglądów ..................................................... 273 Czat .............................................................................................. 274 Listy dyskusyjne .......................................................................... 279 Komunikatory .............................................................................. 280 Blog — czyli internetowy pamiętnik .......................................... 287 5 ABC internetu 12 13 Internetowe radio i telewizja ....................................... 291 Odtwarzacze .................................................................................293 Adresy rozgłośni ...........................................................................295 Handel w internecie .................................................... 297 Księgarnia internetowa — helion.pl ............................................299 Skąpiec ..........................................................................................306 Sklepy internetowe — amazon.com i merlin.pl ..........................306 Aukcje internetowe — allegro.pl .................................................308 Skorowidz ................................................................... 313 6 Poczta elektroniczna to jedno z podstawowych i naj- bardziej popularnych zastosowań internetu. Aby z niej korzystać, musimy mieć odpowiedni program do ob- sługi poczty elektronicznej. Standardowo w systemie Windows znajduje się Outlook Express. Nie musimy jednak z niego korzystać. Z sieci można bezpłatnie po- brać i zainstalować inne programy. Największą popu- larnością cieszą się Thunderbird oraz Kurier Poczty zintegrowany z pakietem Mozilla. Wszystkie trzy pro- gramy zostały opisane w niniejszym rozdziale. Programem służącym do obsługi poczty elektronicz- nej, dostarczanym razem w systemem Windows, jest Outlook Express (rysunek 5.1). Ma on spore możli- wości, włącznie z obsługą kilku kont pocztowych, do- syć przejrzystą i wygodną strukturę folderów, obsługę przesyłek z dołączonymi plikami itp. Jednym słowem, jest to dobry, podstawowy, prosty program pocztowy. ABC internetu Rysunek 5.1. Outlook Express w całej okazałości Bardziej zaawansowani użytkownicy internetu — ci z dłuższym stażem — twier- dzą, że jest on niewystarczający i w dodatku czasami mało bezpieczny. Wybie- rają więc inne programy (np. Mozilla, Thunderbird czy pełnego Outlooka). Co prawda, Outlook Express faktycznie jest dosyć mało wyszukany, to jednak dla zwykłego użytkownika, który po prostu chce wysłać i odebrać kilka prywatnych listów w ciągu tygodnia czy nawet dnia, jest on zupełnie wystarczający. Jeżeli zatem spodoba się, to można go spokojnie używać. Ma w końcu tę przewagę, że jest już zainstalowany w naszym systemie i nie musimy się martwić o jego ścią- ganie z internetu, instalację itp. Rzut oka na Outlook Express Outlook Express jest dostępny w menu sytemu Start/Wszystkie programy/ Outlook Express. Okno programu podzielone jest na kilka części. Pierwsza przedstawia strukturę folderów, w których przechowywana jest korespondencja, druga — zawartość wskazanego folderu, trzecia — treść wskazanego listu. U góry pod menu znajduje się pasek narzędziowy zawierający przyciski, które służą do szybkiego wyboru najczęściej używanych funkcji (rysunek 5.2). 136 Programy pocztowe Rysunek 5.2. Pasek narzędziowy zawierający przyciski Outlooka Oto one. — Przycisk służący do redagowania i wysłania nowego listu. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno zawierające narzędzia do tworzenia i adresowania listu. Obok tego przycisku znajduje się strzałka skierowana w dół. Po jej naciśnięciu można wybrać jedną z wielu papeterii, na której zostanie napisany nowy list. — Przycisk służący do wysłania odpowiedzi na wskazany, wcześniej otrzymany list. Jako adresat zostanie automatycznie wpisany nadawca lub nadawcy wskazanego listu. — Przycisk służący do wysłania odpowiedzi autorowi i wszystkim, którzy otrzymali kopię listu, na który odpowiadamy. — Przycisk służący do przesłania wskazanego listu pod inny adres. — Przycisk służący do drukowania wybranego listu. — Przycisk służący do usunięcia wskazanego listu. Ten sam efekt można osiągnąć, naciskając na klawiaturze klawisz Del. — Przycisk służy do sprawdzenia i pobrania poczty z serwera według ustalonej wcześniej listy własnych kont pocztowych. Jeżeli naciśniemy strzałkę skierowaną w dół, uzyskamy możliwość np. tylko wysłania przygotowanej korespondencji lub tylko jej ściągnięcia. Jeżeli naciśniemy sam przycisk, obie te czynności zostaną wykonane jednocześnie. — Przycisk uaktywnia książkę adresową. — Przycisk uaktywniający moduł służący do odnajdywania konkretnego listu za pomocą słów kluczowych. 137 ABC internetu Konfigurowanie programu Outlook Express Na samym początku pracy należy zdefiniować parametry używanego konta pocz- towego, czyli ustalić profil. Musimy określić, z jakiego serwera pocztowego będzie- my korzystać, podać nazwy użytkownika, hasła itp. Służy do tego kreator. Uru- chamiamy go, wybierając z menu opcję Narzędzia/Konta, naciskając przycisk Dodaj i wybierając Poczta. Dalej zostaniemy poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, serwera poczty wychodzącej i przychodzącej. Informacje te powinniśmy uzyskać od administratora serwera, na którym mamy założone konto internetowe. Pamię- tajmy, że nie chodzi tu o serwer, przez który jesteśmy podłączeni do internetu (np. Telekomunikacji Polskiej S.A.). W dalszej kolejności wpisujemy nazwę użyt- kownika — czyli jako kto mamy być logowani na serwerze (zwykle nazwa użyt- kownika to ciąg znaków występujący w adresie e-mailowym przed znaczkiem @) — i hasło dostępu. Później należy podać przyjazną nazwę, czyli oznaczenie, pod którym zaprojektowany profil będzie zapamiętany. Na zakończenie podajemy typ połączenia z internetem — za pomocą sieci lokal- nej (LAN) lub linii telefonicznej i modemu. Na ekranie ponownie pojawi się okno, które pozwala na zarządzanie poszcze- gólnymi profilami (rysunek 5.3). Przycisk Dodaj umożliwia utworzenie kolejnego profilu dla poczty elektronicznej, grupy dyskusyjnej czy usługi katalogowej. Przy- cisk Właściwości służy do modyfikowania już istniejących profili, a Usuń — do ich kasowania, natomiast Ustaw kolejność — do ustawienia kolejności usług ka- talogowych. Rysunek 5.3. Okno zarządzania kontami internetowymi 138 Programy pocztowe Zakładki w górnej części okna pozwalają na posegregowanie utworzonych profili. Oprócz konfigurowania samego konta pocztowego, możemy — oczywiście — po wybraniu z menu Narzędzia/Opcje (rysunek 5.4) dostosować Outlook Express do naszych wymagań estetycznych i przyzwyczajeń czy też wygody. Rysunek 5.4. Okno pozwalające dostosowywać Outlook Express do naszych wymagań W specjalnym oknie można zmienić szereg opcji dotyczących samego odczytywa- nia wiadomości, ich redagowania, wysyłania itd. Warto poświęcić chwilę i po- przeglądać zawartość wszystkich zakładek. Pamiętajmy jednak, że w większości są to zmiany kosmetyczne i nie zawsze konieczne. Outlook Express będzie działał poprawnie bez dostosowywania wszystkich opcji. Jeżeli na początku prawidłowo podaliśmy parametry skrzynki (adresy serwerów itp.), to zaglądanie do opcji nie jest wcale konieczne, bo i tak będziemy mogli bez przeszkód pracować z pocztą elektroniczną i Outlookiem. Wysyłanie i odbieranie korespondencji Outlook Express ma wbudowany własny edytor przeznaczony do tworzenia li- stów. Jeżeli więc chcemy wysłać list elektroniczny, wystarczy nacisnąć przycisk Utwórz pocztę, by na ekranie pojawił się edytor, który umożliwi przygotowanie, zaadresowanie i wysłanie listu (rysunek 5.5). 139 ABC internetu Rysunek 5.5. W tym oknie tworzymy list elektroniczny n W linii oznaczonej Do: należy wpisać adres osoby, do której chcemy wysłać list. W linii DW: wpisujemy adresatów, którzy mają otrzymać kopię listu. n W linii Temat: wpisujemy krótką informację o tematyce listu. Informacja ta z formalnego punktu widzenia nie jest niezbędna do wysłania listu, natomiast bardzo ułatwia życie odbiorcy. n W polu w dolnej części okna należy wpisać treść listu. n Na końcu naciskamy przycisk Wyślij, a list zostanie przeniesiony do folderu Skrzynka nadawcza. Faktyczne wysłanie nastąpi dopiero po naciśnięciu przycisku Wyślij i Odbierz lub automatycznie po pewnym czasie ustalonym w opcjach (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Sprawdź czy są nowe wiadomości co ...). Po fizycznym wysłaniu kopia listu zostanie automatycznie umieszczona w folderze Elementy wysłane. Czasami zdarza się, że chcielibyśmy przesłać pocztą elektroniczną nie tylko tekst, ale również grafikę czy np. dokument napisany w edytorze MS Word. Outlook Express umożliwia dołączanie do korespondencji dowolnych plików. Wystarczy nacisnąć przycisk oznaczony spinaczem lub wybrać Wstaw/Plik załącznika. We wskazaniu właściwego pliku pomoże nam standardowe okno Windows. Lista do- łączonych plików pojawi się w polu Dołącz. Oczywiście, decyzję o dołączeniu jakiegoś elementu do listu można cofnąć. Wystar- czy wskazać właściwy element i nacisnąć klawisz Del. 140 Programy pocztowe Aby uniknąć potencjalnych błędów literowych, warto skorzystać z modułu spraw- dzania pisowni. W tym celu wybieramy Narzędzia/Pisownia, naciskamy klawisz F7 lub odpowiedni przycisk na pasku narzędzi. Outlook Express dysponuje sporymi możliwościami obróbki tekstu. W zasadzie ma on wbudowany edytor, który bez problemu poradzi sobie ze skomponowaniem nawet dosyć skomplikowanych li- stów. Można już nie tylko zmieniać czcionki i ich wielkość. Istnieje możliwość automatycznego wyliczania, numerowania. List przed wysłaniem można spraw- dzić za pomocą korektora ortograficznego. Do dyspozycji mamy również papeterię (Format/Zastosuj papeterię), która ubarwi naszą korespondencję. Jak na przyzwoity edytor przystało, w treści listu może pojawić się grafika, łącza, linie i tabelki. Dzieje się tak, ponieważ Outlook może komponować i odczytywać listy utworzone w języku HTML, a więc do każdego listu można zastosować wszystkie możliwości, jakie spotykamy na stronach WWW. Otrzymywanie korespondencji jest tak samo przyjemne jak jej wysyłanie. Aby sprawdzić, czy nie przyszedł jakiś nowy list, wystarczy nacisnąć przycisk Wyślij/ Odbierz lub wybrać z menu Narzędzia/Wyślij i odbierz. Wiadomości po pobraniu z serwera pocztowego pojawią się w folderze Skrzynka odbiorcza. Wiadomości nowe, jeszcze nieodczytane, zaznaczane są poprzez ich pogrubienie. Zawartość listu, który zostanie wskazany, pojawi się w dolnej części okna Outlook Express. Jeżeli wskażemy list i klikniemy go dwukrotnie, wówczas zostanie on wyświetlony w nowym oknie. Załączniki, które przyszły razem z listem, zostaną ujawnione po naciśnięciu przy- cisku oznaczonego spinaczem (rysunek 5.6). Załącznik możemy zapisać na dysku (Zapisz załącznik...) w wybranym folderze lub też próbować od razu otworzyć, po prostu go klikając. Operacja ta jest jednak niebezpieczna, bo w załączniku mogą znajdować się np. wirusy. Dlatego też Outlook Express zawsze prosi o potwierdzenie, jednocześnie wskazując, jakiego typu jest to plik i jakie zagrożenie może nieść (rysunek 5.7). Najlepszym rozwiązaniem jest, oczywiście, zainstalowanie oprogramowania anty- wirusowego, które na bieżąco sprawdza każdy przychodzący list. Załącznik zostaje otwarty za pomocą aplikacji, którą Outlook Express podejrzewa o to, że dany typ obsługuje. Wybór jest automatyczny. W celu ochrony naszej kieszeni i zminimalizowania rachunków telefonicznych Outlook Express ma możliwość pobierania nagłówków wiadomości do przeczy- tania w trybie off-line. Jeżeli program został tak ustawiony, możesz w tym trybie 141 ABC internetu Rysunek 5.6. Okno Outlook Express po otrzymaniu nowej wiadomości i wskazaniu znaczka spinacza — ujawniona lista załączników Rysunek 5.7. Okno otwierania załączników zaznaczyć nagłówki wybranych wiadomości, a następnie wybrać z menu Narzę- dzia/Wyślij i odbierz/Pobierz wszystkie. Możliwość ta jest jednak coraz mniej przydatna ze względu na fakt, że większość internautów dysponuje stałymi łącza- mi internetowymi. 142 Programy pocztowe Książka adresowa Książka adresowa jest nieodzowna dla każdego internauty (rysunek 5.8). Dzięki niej nie musimy wpisywać długich adresów składających się z ciągów znaków, nie zawsze mających jakiś sens. Rysunek 5.8. Książka adresowa w całej okazałości Książkę adresową uruchamiamy, wybierając z menu Narzędzia/Książka adresowa lub naciskając odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym programu Outlook Express. W oknie pokazana jest pełna struktura książki adresowej. Najczęściej używane operacje można wykonać za pomocą kilku przycisków. Oto one. — Umożliwia dopisanie nowej pozycji do książki adresowej, nowej grupy dyskusyjnej lub utworzenie nowego folderu. — Ujawnia właściwości wskazywanego adresu i umożliwia jego modyfikację. — Służy do usunięcia wskazanej karty adresowej. Ten sam efekt można osiągnąć, naciskając na klawiaturze Del. 143 ABC internetu — Umożliwia odszukanie właściwego adresu według słów kluczowych. — Służy do drukowania informacji z książki adresowej. — Przycisk służący do komponowania i wysłania nowego listu, wybrania numeru lub aktywowania połączenia internetowego. Książki adresowe są zapamiętywane w postaci plików dyskowych o specyficz- nym formacie. Nie są to już, jak to miało miejsce w poprzednich wersjach, zwy- kłe dokumenty w języku HTML. Dlatego też nie istnieje możliwość bezpośredniego wczytywania starych książek adresowych. Jeżeli chcemy umieścić w książce adresowej osobę, z którą planujemy stale ko- respondować, wówczas wystarczy z menu wybrać Plik/Nowy kontakt. Na ekranie pojawi się okno dialogowe (rysunek 5.9), gdzie w poszczególnych rubrykach należy wpisać konieczne dane i nacisnąć przycisk Dodaj i OK. Rysunek 5.9. Okno pozwalające na wprowadzenie nowego kontaktu do książki adresowej Zapamiętane wpisy możemy modyfikować i uaktualniać. Należy wskazać właści- wy wpis, który chcemy zmienić, i nacisnąć przycisk Właściwości. Modyfikacji możemy dokonywać we wszystkich polach wszystkich zakładek, z wyjątkiem zakładki Podsumowanie. 144 Programy pocztowe Usuwamy wpisy, wskazując je i naciskając klawisz Del. Jeżeli chcemy skorzystać z adresu e-mailowego wcześniej wpisanego do książki adresowej i wysłać list, to — oczywiście — nie musimy adresu przepisywać ręcz- nie, korzystając z naszej pamięci. Wystarczy, że wskażemy odpowiedni wpis i naciśniemy przycisk Akcja i Wyślij pocztę. Automatycznie zostanie otwarte okno edytora służącego do przygotowania listu, a w polu adresata Do wstawiona zo- stanie nazwa osoby, do której list ma zostać wysłany. Mimo iż wyświetlona jest podkreślona nazwa, a nie sam adres e-mailowy, to list z pewnością zostanie pra- widłowo zaadresowany podczas wysyłki. Thunderbird to stosunkowo nowy, ale zdobywający coraz większą popularność, program pocztowy. Jest efektywny i bardzo intuicyjny w obsłudze (rysunek 5.10). Dla każdego, kto nie lubi Outlooka czy programu Outlook Express, może okazać się dobrym rozwiązaniem. Rysunek 5.10. Thunderbird w całej okazałości 145 ABC internetu Instalacja Źródłem jest — oczywiście — internet. Program jest zupełnie darmowy, więc może go bez obaw ściągnąć z sieci. Dobrym miejscem jest np. serwis MozillaPL (Thunderbird to w zasadzie wyodrębniona część pocztowa pakietu Mozilla) http:// www.mozillapl.org/ lub http://www.thunderbird.pl/. Dostępny jest również w różnych serwisach z programami typu shareware lub freeware. Zwróćmy uwa- gę jednak, by pobrać polską wersję językową, co będzie trudne w zagranicznych serwisach. Instalacja jest standardowa i intuicyjna (rysunek 5.11). Wystarczy uruchomić po- brany plik z rozszerzeniem .exe. Jak zwykle w takich przypadkach, zadane zostaną pytania dotyczące akceptacji umowy licencyjnej i typu instalacji (można zainsta- lować tylko przeglądarkę, cały pakiet, z najczęściej wykorzystywanymi składni- kami lub tylko wybrane elementy). Najczęściej zwykły użytkownik wybiera opcję Standardowa. Rysunek 5.11. Początek instalacji programu pocztowego Thunderbird Po trwającej kilka minut instancji Thunderbird jest gotowy do pracy. Po drodze będziemy musieli zaakceptować warunki licencji. Zaraz po zainstalowaniu Thun- derbird zostanie uruchomiony i uzyskamy możliwość zaimportowania folderów i ustawień pocztowych z innych używanych wcześniej programów (Outlook, Out- look Express). Jeżeli dopiero zaczynamy naszą przygodę z internetem i nie uży- waliśmy do tej pory żadnego programu, wybieramy opcję Nie importuj niczego. 146 Programy pocztowe Oczywiście, żeby program poprawnie pracował — odbierał i wysyłał koresponden- cję — musimy mu dostarczyć informacje na temat serwera, na jakim posiadamy konto, nazwy użytkownika itp. Konfiguracja konta powinna się rozpocząć automatycznie przy pierwszym urucho- mieniu programu. Po przejściu całej procedury — kiedy będziemy musieli podać informacje, takie jak adresy serwera poczty przychodzącej (tam gdzie mamy zain- stalowane konto pocztowe), poczty wychodzącej (czyli przez jaki serwer będą wysyłane nasze listy) oraz odpowiednie nazwy użytkowników — powinno się pojawić okno podsumowujące proces konfigurowania konta (rysunek 5.12). Rysunek 5.12. Okno podsumowujące konfigurację konta pocztowego w programie Thunderbird Jeżeli program nie został skonfigurowany do obsługi naszego konta pocztowego, to nie ma problemu. Zawsze możemy to zrobić później, wybierając z menu Narzę- dzia, Konfiguracja kont i naciskając przycisk Dodaj konto. Zostaniemy poproszeni o podanie wszelkich informacji potrzebnych do jego skonfigurowania. Nazwy kont i hasła powinniśmy otrzymać od administratora serwisu. 147 ABC internetu Rzut oka na Thunderbirda Okno programu podzielone jest na kilka części. Pierwsza przedstawia strukturę folderów, w których przechowywana jest korespondencja, druga — zawartość wskazanego folderu, trzecia — treść wskazanego listu. Po uruchomieniu programu na ekranie pojawi się okno, w którym należy podać hasło dostępu do konta internetowego na danym serwerze (rysunek 5.13). Rysunek 5.13. Okno, w którym wpisujemy hasło dostępu do naszego konta Jeżeli hasło jest poprawne, wówczas program sprawdzi, czy na serwerze są jakieś nowe wiadomości. Oprócz elementów typowych dla aplikacji windowsowej, uwagę zwraca rząd przy- cisków skrótów do najczęściej używanych poleceń programu. Oto one. — Przycisk służący do ściągania z serwera nowo otrzymanej poczty. Naciśnięcie strzałki skierowanej w dół sprawi, że uzyskamy możliwość ściągnięcia poczty z wybranego, wcześniej wskazanego serwera. — Przycisk służący do komponowania i wysłania nowego listu. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno zawierające narzędzia do tworzenia i adresowania listu. — Przycisk otwiera książkę adresową. — Przycisk służący do wysłania odpowiedzi na wskazywany, wcześniej otrzymany list. Jako adresat zostanie automatycznie wpisany nadawca wskazanego listu lub adresy wszystkich korespondentów. — Przycisk służący do wysłania odpowiedzi na wskazywany, wcześniej otrzymany list. Odpowiedź zostanie przesłana na adres nadawcy oraz wszystkie adresy odbiorców wskazane w tym liście. 148 Programy pocztowe — Przycisk służący do przesłania wskazanego listu pod inny adres. — Przycisk służący do usunięcia wskazanego listu. Ten sam efekt można osiągnąć, naciskając na klawiaturze przycisk Del. Oznaczenie aktualnie wskazywanej wiadomości jako niechciana. Przycisk ten należy do wbudowanego w Thunderbirda mechanizmu rozpoznawania niechcianej korespondencji. Jeżeli wskazujemy list, który program uzna za niepożądany, wówczas przycisk ten zmieni się w Pożądana i będzie służył do anulowania statusu niepożądanej poczty dla danego listu. — Przycisk służący do wydrukowania wskazanego listu. — Przycisk służący do wstrzymania aktualnie realizowanej operacji. — Umożliwia nałożenie filtra na typ wyświetlanych wiadomości (np. tylko nieprzeczytanych). — Umożliwia wyszukanie wiadomości zawierających podany ciąg znaków. Ekran programu Thunderbird jest podzielony na trzy główne części. W jednej pokazano strukturę folderów, w drugiej — zawartość wskazanego folderu, nato- miast trzecia służy do podglądania treści wskazanego listu. Pierwsze okno (rysunek 5.14) dostarcza informacji o strukturze folderów, w któ- rych przechowywane są wiadomości. Oczywiście, struktura ta może być przez nas dowolnie zmieniana. Standardowo składa się z sześciu folderów: Odebrane — listy przychodzące, Niewysłane — już napisane listy, które oczekują na wy- słanie, Szkice — folder na kopie robocze, Szablony — wzorce szablonów listów (pojawia się, gdy zapamiętamy pierwszy szablon), Wysłane — listy wysłane; Kosz — kosz, do którego wrzucane są usuwane listy. Jak już wspomnieliśmy, istnieje możliwość dowolnej zmiany konfiguracji folderów. Aby dodać nowy folder, należy wskazać miejsce, gdzie ma być utworzony nowy folder, nacisnąć prawy przycisk myszy, wybrać z menu Nowy folder (lub Nowy podfolder, jeżeli wskazujemy już wcześniej utworzony folder) i podać nazwę, jaka ma być mu nadana. Usunięcie folderu jest również bardzo łatwe. Wystarczy wskazać odpowiedni folder i na- cisnąć Del. 149 ABC internetu Rysunek 5.14. Okno struktury folderów Drugie okno (rysunek 5.15) pokazuje zawartość wskazanego folderu. Każdy z li- stów, oprócz adresu (Nadawca — w zależności od tego, czy jest to skrzynka nadawcza, czy odbiorcza) nadawcy, jest opatrzony skrótową informacją na temat jego treści (Temat), czymś w rodzaju znanej formułki „dotyczy:…” w pismach urzędowych oraz datą wysłania lub otrzymania (Data). Jeżeli jakiś list nie został jeszcze przeczytany, wówczas pojawi się przy nim zielony znaczek, a wiersz zawierający dane listu będzie formatowany czcionką pogrubioną. Po przeczytaniu listu zielony znaczek znika i w jego miejsce pojawia się szara kropka. Możemy jednak sprawić, by znaczek pojawił się ponownie, jeżeli w taki sposób chcemy wyróżnić dany list. Należy kliknąć myszą szarą kropkę umieszczoną w kolumnie opatrzonej małymi okularami. Natychmiast zmieni się liczba listów nieprze- czytanych w danym folderze, a list i folder zostaną dodatkowo wyróżnione przez pogrubienie. Rysunek 5.15. Okno zawartości wskazanego folderu Przy każdym liście możemy również umieścić specjalny czerwony znaczek chorą- giewki, który pełni funkcję dodatkowego wyróżnika. Dzięki niemu łatwiej można się orientować w zgromadzonej korespondencji. Umieszczanie i usuwanie znacz- nika odbywa się podobnie, jak to miało miejsce w przypadku znacznika przeczy- tania listu. Wystarczy kliknąć szary kwadracik umieszczony przy danym liście w kolumnie oznaczonej czerwoną chorągiewką. Ponadto przy każdym liście mogą się pojawić informacje w dodatkowych kolum- nach. Pełna lista kolumn, które mogą zostać ujawnione, pojawi się, gdy naciśnie- my znaczek po prawej stronie listwy (rysunek 5.16). 150 Programy pocztowe Rysunek 5.16. Lista kolumn możliwych do wyświetlenia Wyświetlone listy mogą być posortowane według adresu, daty, wielkości oraz spraw, jakich dotyczą itp. Aby zmienić klucz sortowania, wystarczy kliknąć jeden z nagłówków kolumny np. Nadawca (według adresu), Temat (według przed- miotu), Data (według daty) itp. Każdy z listów może być przesunięty do innego folderu w najprostszy możliwy sposób — standardowy dla programu Windows. Po prostu wybrany element nale- ży chwycić (nacisnąć lewy przycisk myszy) i przenieść w żądane miejsce, a na- stępnie upuścić (zwolnić lewy przycisk myszy). Usunięcie natomiast można zreali- zować za pomocą przycisku Usuń w pasku narzędziowym programu lub po prostu za pomocą klawisza Del na klawiaturze. Trzeba pamiętać, że usunięte listy nie są od razu kasowanie z dysku. Najpierw umieszczane są w koszu — w folderze Kosz. Kosz może być opróżniony dopiero na nasze polecenie: Plik/Opróżnij Kosz. Rozwiązanie takie ma wielką zaletę — bierze pod uwagę porywczość i nieprze- myślane działanie człowieka. Polecenie kasowania nie jest bowiem ostateczne i może być anulowane. Bez problemu możemy przenieść wybrany list z powrotem z folderu Kosz do dowolnego innego folderu. Opróżnienie kosza zwalnia miejsce na dysku. Inną metodą oszczędzania miejsca jest kompaktowanie folderu. Można to zrobić, wybierając z menu polecenie Plik/ Porządkuj foldery. 151 ABC internetu W trzecim oknie (rysunek 5.17) pojawia się treść wskazanego listu. Na samej górze znajdzie się nagłówek. Jest to informacja, kto, kiedy i komu przesłał dany list. Poniżej umieszczona jest właściwa treść listu. Rysunek 5.17. Okno zawartości wskazanego listu Konfigurowanie Thunderbirda Przed przystąpieniem do pracy program pocztowy Thunderbird należy odpowied- nio skonfigurować. Jest to konieczne nie tylko z powodów estetycznych i naszych preferencji, ale również ze względu na działanie systemu. Najistotniejsze jest prawidłowe ustawienie adresów serwerów obsługujących pocztę elektroniczną. Jeżeli podczas pierwszego uruchamiania nie zostaliśmy poproszeni o podanie in- formacji na temat serwerów naszego konta pocztowego lub chcemy zmodyfikować te dane, to z menu musimy wybrać: Narzędzia/Konfiguracja kont (rysunek 5.18). Każde zainstalowane konto będzie miało swoje własne parametry (poza opcjami serwera wysyłania poczty). Nowe konto możemy utworzyć, naciskając przycisk Dodaj konto. Na liście po lewej stronie — w odniesieniu do każdego założonego konta — znaj- dują się następujące opcje. Konfiguracja serwera — Pozwala na zmianę np. nazwy serwera poczty przychodzącej (POP), nazwy użytkownika, ustawień zabezpieczeń, czasu automatycznego pobierania wiadomości, katalogu roboczego, w którym będą przechowywane przychodzące wiadomości oraz folderu, w którym będą wyświetlane itp. 152 Programy pocztowe Rysunek 5.18. Okno konfiguracji kont Kopie i foldery — Pozwala na określenie, gdzie mają być umieszczane listy po ich wysłaniu oraz w jakich folderach będą przechowywane szkice i szablony. Tworzenie — Pozwala wybierać sposób tworzenia wiadomości oraz ich adresowania. Miejsce na dysku — Pozwala wprowadzić limit wielkości wiadomości, które będą pobierane z serwera. Potwierdzenia — Pozwala na określenie trybu wysyłania potwierdzeń dostarczenia wiadomości. Zabezpieczenia — Pozwala określić sposób szyfrowania wiadomości, opcje podpisu cyfrowego oraz stosowanych certyfikatów. Konfiguracja pracy Thunderbirda jest dostępna po wybraniu Narzędzia/Opcje (rysunek 5.19). 153 ABC internetu Rysunek 5.19. Okno konfigurowania Thunderbirda w kategorii Ogólne W kategorii Ogólne można podjąć decyzje dotyczące domyślnych ustawień oraz tego, w jaki sposób Thunderbird ma się łączyć z internetem. W kategorii Wyświetlanie znajdują się następujące podkategorie. Formatowanie — gdzie możemy podjąć decyzję, w jaki sposób Thunderbird będzie wyświetlał niektóre elementy przychodzących listów. Etykiety — przyporządkowanie kolorów do etykiet w celu klasyfikowania wiadomości i nadawania im priorytetów. Czcionki — ustawienia czcionek używanych przez Thunderbirda oraz sposobu kodowania znaków narodowych. Jeżeli będziemy używali języka polskiego, pamiętajmy, żeby w sekcji Kodowanie znaków ustawić w obu listach opcję Środkowoeuropejski ISO 8859-2. Kategoria Tworzenie pozwala określić szczegóły odpowiadania na listy i ich prze- kazywania na inny adres. Tutaj również ustalimy podstawowy domyślny standard kodowania znaków w trakcie tworzenia nowego listu. Słownik (podkategoria Pisownia) jest bardzo przydatnym narzędziem. Pozwala na uniknięcie błędów literowych w naszej korespondencji. Standardowo instalowany jest słownik angielski. Na szczęście, inne słowniki są już dostępne. Możemy je 154 Programy pocztowe instalować poprzez internet. Z menu wybieramy opcję Narzędzia/Opcje/Tworzenie/ Pisownia i klikamy łącze Pobierz więcej słowników, a połączymy się z witryną, na której znajduje się lista dostępnych słowników. Teraz wystarczy wskazać Polish, a reszta instalacji przebiegnie automatycznie (rysunek 5.20). Rysunek 5.20. Okno instalacji słownika języka polskiego Opcje pozwalające zarządzać działaniem Thunderbirda pod kątem ochrony bez- pieczeństwa zawiera kategoria Prywatność. Podkategoria Ogólne pozwala blokować wyświetlanie w wiadomościach obrazków ze zdalnych serwerów, wyłączać skrypty języka JavaScript w wiadomościach (są to potencjalnie niebezpieczne elementy!) itp. Obierając pocztę elektroniczną, narażamy się na potencjalne kłopoty. Zawsze je- steśmy zagrożeni np. atakiem jakiegoś wirusa. Możemy być również narażeni na ataki hakerów rozsyłających np. korespondencję, która ma nas skłonić do podania jakiś poufnych danych (phishing), numeru karty kredytowej, haseł itp. Thunderbird stara się pomóc w tego typu sytuacjach. Ma np. moduł sprawdzający wiadomości, czy nie zawierają elementów często wykorzystywanych przez oszu- stów (podkategoria Fałszywe wiadomości). Podkategoria Ochrona antywirusowa pozwala na zezwolenie programowi anty- wirusowemu na przenoszenie podejrzanych wiadomości do kwarantanny. Thunderbird może zapamiętywać hasła wpisywane np. podczas logowania się do serwerów, obsługi różnych kont e-mailowych itp. Jest to wygodne rozwiązanie, gdyż zwalnia z konieczności pamiętania haseł. Słabą stroną takiego rozwiązania jest to, że hasła rzadko wprowadzane są zapominane, a jeżeli nie są nigdzie za- pisane, oznacza to ich bezpowrotną utratę. Dodatkową wadą jest to, że Thun- derbird zainstalowany na Twoim komputerze zawsze będzie wprowadzał automa- tycznie zapamiętane hasła, niezależnie od tego, czy przed komputerem siedzisz Ty, czy włamywacz, który ukradł Ci komputer. W każdym razie świadomą decyzję w tej sprawie można podjąć w podkategorii Hasła. Podkategoria Zabezpieczenia pozwala na zarządzanie certyfikatami, ich weryfi- kacją, listami unieważnionych certyfikatów oraz urządzeniami bezpieczeństwa. 155 ABC internetu Kategoria Załączniki pozwala zdecydować, w jaki sposób mają być traktowane elementy dołączane do listów elektronicznych. Są to potencjalnie niebezpieczne elementy, często nośniki wirusów. Dlatego też z wielką rozwagą należy podejść do kwestii automatycznego otwierania przez Thunderbirda różnych typów załącz- ników, które będą towarzyszyły odbieranym przez nas listom elektronicznym. Kategoria Zaawansowane jest przeznaczona do zarządzania pracą w trybie off-line (gdy nie jesteśmy podłączeni do internetu), limitem czasu połączeń, aktualizacją programu itp. Pożyteczną funkcją Thunderbirda jest możliwość importowania nie tylko książek adresowych, ale również ustawień czy samych listów. Z menu należy wybrać Narzędzia, Importuj i wskazać, co chcemy importować. Możemy wczytywać dane z programów pocztowych, takich jak Outlook, Outlook Express i Eudora. Dzięki tej funkcji możemy bez problemu zamienić te programy na Thunderbird i w sposób zupełnie bezbolesny odtworzyć historię naszej korespondencji i wszystkie zebrane do tej pory kontakty. Wysyłanie i odbieranie korespondencji Thunderbird ma wbudowany własny edytor przeznaczony do tworzenia listów. Jeżeli chcemy wysłać list elektroniczny, wystarczy, że naciśniemy przycisk Napisz, by na ekranie pojawił się edytor, który umożliwi przygotowanie, zaadresowanie i wysłanie listu (rysunek 5.21). Rysunek 5.21. Okno, w którym wpisujemy tekst listu elektronicznego 156 Programy pocztowe n W linii oznaczonej symbolem Do: należy wpisać adres osoby, do której chcemy wysłać dany list. Naciskając przycisk oznaczony strzałką skierowaną w dół, możemy wpisać również inne adresy, np. ten, pod który ma być skierowana kopia wysyłanego listu (Kopia:). n W linii Temat: wpisujemy krótką informację o temacie listu. Informacja ta z formalnego punktu widzenia nie jest niezbędna do wysłania listu, natomiast ułatwia życie odbiorcy. n W polu w dolnej części okna należy wpisać treść listu. n Na końcu naciskamy przycisk Wyślij, a skomponowany list zostanie wysłany. Jego kopia zostanie automatycznie umieszczona w folderze Wysłane. Czasami zdarza się, że chcielibyśmy przesłać pocztą elektroniczną nie tylko tekst, ale również grafikę czy np. dokument napisany w edytorze MS Word. Thunderbird umożliwia bardzo łatwe dołączanie do korespondencji dowolnych plików. Wystar- czy nacisnąć przycisk Załącz. Rozwijane menu pozwoli zdecydować, czy chcemy dołączyć zwykły plik, czy też stronę WWW. Adres musimy wpisać ręcznie, nato- miast we wskazaniu właściwego pliku pomoże standardowe okno wyboru pliku w Windows. Pełna lista plików i stron, które zostały dołączone do naszego listu, jest ujawniona w sekcji oznaczonej jako Załączniki. Oczywiście, decyzję o dołączeniu jakiegoś elementu do listu można cofnąć. Wy- starczy wskazać właściwy element i nacisnąć klawisz Del. Thunderbird dysponuje dużymi możliwościami formatowania tekstu. W zasadzie jest tu wbudowany mały edytor, który bez problemu poradzi sobie ze skompo- nowaniem nawet skomplikowanych listów. Można już nie tylko zmieniać czcionki i ich wielkość. Istnieje możliwość automatycznego wyliczania, numerowania, a na- wet definiowania stylów. List przed wysłaniem można sprawdzić za pomocą ko- rektora ortograficznego (również polskiego — jeżeli został zainstalowany). Można też list zapamiętać w folderze Szkice, aby wykorzystać go w przyszłości. Jak na przyzwoity edytor przystało, w treści listu może pojawić się różnego ro- dzaju grafika, łącza, linie i tabelki. Dzieje się tak, ponieważ Thunderbird może tworzyć i odczytywać listy w języku HTML, a więc każdy list może zawierać wszystkie elementy, jakie spotykamy na stronach WWW. Thunderbird ma ciekawą możliwość przesyłania nie tylko najrozmaitszych plików w najdziwniejszych formatach, ale również — i jest to rzecz zupełnie fantastyczna — całych stron WWW! Wystarczy nacisnąć przycisk Plik, Załącz, Stronę WWW i wpisać pełny adres żądanej strony. Otrzymywanie korespondencji jest tak samo przyjemne jak jej wysyłanie. W przy- padku Thunderbirda obie czynności są jednakowo proste i przyjemne. 157 ABC internetu Po uruchomieniu program automatycznie dokonuje cyklicznego sprawdzenia, czy przyszła jakaś nowa korespondencja. Jeżeli tak jest, to na pasku narządzi Win- dows pojawi się mała kopertka ze strzałką. Oznacza to, że przyszedł nowy list i mo- żemy go pobrać z serwera. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk Pobierz. Pamiętajmy, że listy przychodzące są umieszczane w folderze Odebrane. Jeżeli otrzymaliśmy list, do którego została dołączona jakaś strona WWW, wówczas jej zawartość pojawi się po tekście listu. Po prostu tak, jakby została dopisana na końcu. Poniżej zamieszczono przykład listu, do którego dołączona została strona (rysunek 5.22). Rysunek 5.22. Tak wygląda list odczytany przez Thunderbird, do którego została dołączona cała strona W oknie pojawił się zwykły hipertekst udostępniony w takiej samej formie, jakby to zrobiła sama przeglądarka. Nie tylko znajduje się tu grafika, ale także wszystkie łącza mogą być aktywowane po kliknięciu ich myszą. Wówczas zostaje włączona przeglądarka, która zrealizuje żądane połączenie. Jeżeli więc chciałbyś napisać koledze o fantastycznej stronie, jaką znalazłeś na antypodach, nie musisz już używać miliona słów, by opisać, co się na niej znajdu- je. Po prostu dołącz ją do Twojego listu! Adresat od razu ją obejrzy i będzie mógł od niej rozpocząć podróż po cyberprzestrzeni, przy użyciu łączy w niej zawartych. 158 Programy pocztowe Jeżeli do listu dołączony został plik zawierający dźwięk lub film, wówczas w oknie Thunderbirda pojawi się znaczek symbolizujący dołączony plik. Jego kliknięcie spowoduje włączenie przeglądarki i odtworzenie dołączonego pliku. Aby odpowiedzieć na list, wystarczy nacisnąć przycisk Odpowiedz na pasku głów- nym programu pocztowego po uprzednim wskazaniu właściwego listu. Pojawi się okno, podobne jak przy tworzeniu nowego listu — z tą wszakże różnicą, że auto- matycznie zostanie wstawiony adres nadawcy listu, na który odpowiadamy (ry- sunek 5.23). W treści pojawi się specjalnie oznaczona, pionowymi niebieskimi liniami, zawartość listu, na który odpowiadamy. Rysunek 5.23. Okno tworzenia listu pojawiające się po naciśnięciu klawisza Odpowiedz, pozwalające na zredagowanie odpowiedzi na odebrany list. Automatycznie dołączona jest jego treść Książka adresowa Książka adresowa jest niesłychanie pożyteczną funkcją Thunderbirda. Dzięki niej ominie nas wątpliwa przyjemność wklepywania długich ciągów znaczków two- rzących adres pocztowy. Może to być irytujące zwłaszcza wtedy, gdy często piszemy do tej samej osoby. 159 ABC internetu Pełnych operacji na książce adresowej można dokonywać po naciśnięciu przycisku Adresy. Na ekranie pojawi się wówczas okno, takie jak na rysunku 5.24. Rysunek 5.24. Książka adresowa w całej okazałości — okno pozwalające na zarządzanie wpisami Książka adresowa jest zorganizowana tak jak system zakładek. Mamy więc folde- ry grupujące tematycznie karty z adresami. Standardowymi folderami są Osobista książka adresowa i Zebrane adresy. Ten ostatni jest tworzony automatycznie przez Thunderbird na podstawie adresów, do których wysyłaliśmy korespondencję lub skąd ją otrzymywaliśmy. Najczęściej używane operacje można wykonać za pomocą zestawu przycisków, które omawiamy poniżej. — Przycisk umożliwia dopisanie pozycji do książki adresowej. Na ekranie pojawi się okno, do którego będziemy musieli ręcznie wpisać dane określonej osoby. — Przycisk umożliwia sporządzenie nowej listy wysyłkowej. — Przycisk ujawnia właściwości wskazanej karty adresowej i umożliwia jej modyfikację. 160 Programy pocztowe — Przycisk służący do komponowania i wysłania nowego listu. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno zawierające narzędzia do utworzenia i zaadresowania listu. — Przycisk służący do usunięcia wskazanej karty adresowej. Ten sam efekt można osiągnąć, naciskając na klawiaturze Del. Do książki adresowej kolejne wpisy możemy dodawać, korzystając z przycisku Nowa wizytówka. Możemy również sprawić, by wykorzystane zostały dane np. z listu, który odebraliśmy. Wówczas nie wchodząc nawet do modułu książki ad- resowej, klikamy adres w głównym oknie Thunderbirda — tak jak to widać na rysunku 5.25. — i widzimy menu, z którego teraz wybierzemy Dodaj do książki adresowej. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Nowa wizytówka (rysunek 5.26). W poszczególnych rubrykach zostaną automatycznie wpisane dane nadawcy listu, który został wskazany. Możemy teraz poprawić, uzupełnić czy wręcz zupełnie zmienić zawartość rubryk. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje zapamiętanie wprowadzonych danych. Rysunek 5.25. Dodawanie wpisu do książki adresowej na podstawie otrzymanej korespondencji Od tej pory łatwiej będzie wysyłać listy. Komponując list (przycisk Napisz), wystar- czy nacisnąć przycisk Adresy, a na ekranie pojawi się okno z listą zapamiętanych adresów. Wskazanie żądanego adresu spowoduje umieszczenie go w linii Do:. Książki adresowe są zapamiętywane w postaci plików dyskowych o specyficznym formacie. Możemy bez problemu wyeksportować książkę adresową np. do pliku tekstowego. W tym celu z menu modułu książki adresowej wybieramy Narzędzia, Eksportuj, a następnie wskazujemy żądany format. Istnieje możliwość wczytywania książek adresowych uprzednio zapisanych na dysku. Thunderbird potrafi również importować książki adresowe innych pro- gramów, takich jak np. Outlook (rysunek 5.27). W tym celu wystarczy z menu wybrać Narzędzia, Importuj. 161 ABC internetu Rysunek 5.26. Dołączanie kolejnego adresu do książki adresowej Rysunek 5.27. Okno wyboru formatu importu książki adresowej 162 Programy pocztowe Mozilla jest znana przede wszystkim jako przeglądarka stron WWW. Jednak może ona również świadczyć usługi innego typu. Stała się uniwersalnym narzędziem do obsługi najrozmaitszych zastosowań sieci. Jej możliwości nie odbiegają już w za- sadzie od tego, co oferują stare, znane na rynku programy e-mailowe. Jeżeli jesteś prywatnym użytkownikiem, który chce korzystać z poczty elektronicznej, to Kurier Poczty (rysunek 5.28), powinien Ci w zupełności wystarczyć. Co więcej — pro- gram pocztowy Mozilli jest np. odporniejszy od niektórych konkurentów na ataki wirusów. Rysunek 5.28. Kurier Poczty w całej okazałości Rzut oka na Kuriera Poczty Aby uruchomić Kuriera Poczty, najpierw musisz otworzyć Mozillę. Wystarczy wówczas wybrać z menu głównego opcję Okno/Kurier Poczty (rysunek 5.29). Drugim sposobem jest kliknięcie znaczka koperty, umieszczonego w lewym dol- nym rogu okna przeglądarki. Po wykonaniu jednej z tych czynności na ekranie pojawi się okno, w którym nale- ży podać hasło dostępu do konta internetowego na danym serwerze (rysunek 5.30). 163 ABC internetu Rysunek 5.29. Przełączanie pomiędzy poszczególnymi składnikami pakietu Mozilla następuje za pomocą polecenia w menu głównym Rysunek 5.30. Okno, w którym wpisujemy hasło dostępu do naszego konta Jeżeli hasło jest poprawne, wówczas program sprawdzi, czy na serwerze są jakieś nowe wiadomości. Kurier Poczty jest częścią Mozilli, dlatego też ich wygląd, sposób organizacji i działania są bardzo podobne. Niektóre funkcje i opcje menu są wręcz tożsame i mają wpływ na oba programy. Oprócz elementów typowych dla aplikacji win- dowsowej, uwagę zwraca rząd przycisków skrótów do najczęściej używanych poleceń programu. 164 Programy pocztowe Oto one. — Przycisk służący do ściągania z serwera nowo otrzymanej poczty. Naciśnięcie strzałki skierowanej w dół sprawi, że uzyskamy możliwość ściągnięcia poczty z wybranego, wcześniej zdefiniowanego serwera. — Przycisk służący do komponowania i wysłania nowego listu. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno zawierające narzędzia do tworzenia i adresowania listu. — Przycisk służący do wysłania odpowiedzi na wskazywany, wcześniej otrzymany list. Jako adresat zostanie automatycznie wpisany nadawca wskazanego listu lub adresy wszystkich korespondentów. — Przycisk służący do wysłania odpowiedzi na wskazywany, wcześniej otrzymany list. Odpowiedź zostanie przesłana na adres nadawcy oraz wszystkie adresy odbiorców wskazane w tym liście. — Przycisk służący do przesłania wskazanego listu pod inny adres. — Przycisk służący do otwarcia następnego w kolejności listu, ewentualnie nieczytanego listu czy folderu. Pełna lista opcji pojawia się po krótkim przytrzymaniu tego przycisku. — Oznaczenie aktualnie wskazywanej wiadomości jako niechciana. Przycisk ten należy do wbudowanego w Kurier Poczty mechanizmu rozpoznawania niechcianej korespondencji. Jeżeli wskazujemy list, który program uzna za niepożądany, wówczas przycisk ten zmieni się w Pożądana i będzie służył do anulowania statusu niepożądanej poczty dla danego listu. — Przycisk służący do usunięcia wskazanego listu. Ten sam efekt można osiągnąć, naciskając na klawiaturze Del. Ekran programu Kuriera Poczty jest podzielony na trzy główne części. W jednej pokazana jest struktura folderów, w drugiej — zawartość wskazanego folderu, natomiast trzecia służy do podglądania treści wskazanego listu. Pierwsze okno (rysunek 5.31) dostarcza informacje o strukturze folderów, w któ- rych przechowywane są wiadomości. Oczywiście, struktura ta może być przez nas dowolnie zmieniana. Standardowo składa się ona z pięciu folderów: Odebrane — listy przychodzące, Szkice — folder na kopie robocze, Szablony — wzorce szablonów listów, Wysłane — listy wysłane, Kosz — kosz, do którego wrzucane są usuwane listy. Jak już wspomnieliśmy, istnieje możliwość dowolnej zmiany 165 ABC internetu Rysunek 5.31. Okno struktury folderów konfiguracji folderów. Aby dodać nowy folder, należy z menu głównego wybrać opcję Plik/Nowy/Folder i podać nazwę, jaka ma być mu nadana. Usunięcie folde- ru jest również bardzo łatwe. Wystarczy wskazać odpowiedni folder i nacisnąć klawisz Del. Drugie okno (rysunek 5.32) pokazuje zawartość wskazanego folderu. Każdy z li- stów, oprócz adresu (Nadawca — w zależności od tego, czy jest to skrzynka nadawcza, czy odbiorcza) nadawcy, jest opatrzony skrótową informacją na temat jego treści (Temat), czymś w rodzaju znanej formułki „dotyczy:…” w pismach urzędowych oraz datą wysłania lub otrzymania (Data). Jeżeli jakiś list nie został jeszcze przeczytany, wówczas pojawi się przy nim zielony znaczek. Po przeczy- taniu listu zielony znaczek znika i w jego miejsce pojawia się szara kropka. Mo- żemy jednak sprawić, by zielony znaczek pojawił się ponownie — jeżeli chcemy w taki sposób wyróżnić dany list. Należy kliknąć myszą szarą kropkę umieszczo- ną w kolumnie opatrzonej zielonym znaczkiem. Natychmiast zmieni się liczba nieczytanych listów w danym folderze, a list i folder zostaną dodatkowo wyróż- nione przez pogrubienie. Rysunek 5.32. Okno zawartości wskazanego folderu Przy każdym liście możemy również umieścić specjalny czerwony znaczek chorą- giewki, który pełni funkcję dodatkowego wyróżnika. Dzięki niemu łatwiej można się orientować w zgromadzonej korespondencji. Umieszczanie i usuwanie znacz- nika odbywa się podobnie, jak to miało miejsce w przypadku znacznika przeczy- tania listu. Wystarczy kliknąć szary kwadracik umieszczony przy danym liście w kolumnie oznaczonej czerwoną chorągiewką. 166 Programy pocztowe Ponadto przy każdym liście mogą się pojawić informacje w dodatkowych kolum- nach: Status — status listu (np. Nowy, Przeczytany), Priorytet — priorytet listu (może być np. Najwyższy, Wysoki, Normalny, Niski i Najniższy). Odpowiedni prio- rytet nadajemy listom podczas wysyłania. Kolumn może być więcej. Naciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie — obok przycisku Priorytet — umożliwi określenie, które kolumny mają być wy- świetlony. Wyświetlone listy mogą być posortowane według zawartości którejkolwiek z ko- lumn. Naciśnięcie nagłówka kolumny powoduje uporządkowanie listów według tej kolumny w porządku rosnącym, powtórne naciśnięcie — w porządku malejącym. Każdy z listów może być przesunięty do innego folderu — w sposób charaktery- styczne dla Windows — przez jego chwycenie i upuszczenie w folderze docelo- wym. Usunięcie natomiast można zrealizować za pomocą przycisku Usuń w pasku narzędziowym programu lub po prostu przy użyciu klawisza Del na klawiaturze. Trzeba pamiętać, że usunięte listy nie są od razu kasowanie z dysku. Najpierw umieszczane są w koszu — w folderze Kosz. Kosz może być opróżniony dopiero na nasze polecenie: Plik/Opróżnij Kosz. Rozwiązanie takie ma wielką zaletę — bierze pod uwagę porywczość i nieprze- myślane działanie człowieka. Polecenie kasowania nie jest bowiem ostateczne i może być anulowane. Bez problemu możemy przenieść wybrany list z powro- tem z folderu Kosz do dowolnego innego. W trzecim oknie (rysunek 5.33) pojawia się treść wskazanego listu. Na samej górze znajdzie się nagłówek. Jest to informacja, kto, kiedy i komu przesłał dany list. Poniżej umieszczona jest właściwa treść listu. Rysunek 5.33. Okno zawartości wskazanego listu 167 ABC internetu Konfigurowanie Kuriera Poczty Przed przystąpieniem do pracy Kurier Poczty należy odpowiednio skonfigurować. Jest to konieczne nie tylko z powodów estetycznych i naszych preferencji, ale rów- nież ze względu na działanie systemu. Najistotniejsze jest prawidłowe ustawie- nie adresów serwerów obsługujących pocztę elektroniczną. Jeżeli z menu głównego wybieramy opcję Edycja/Preferencje/Kurier Poczty, wów- czas na ekranie pojawi się okno, takie jak na rysunku 5.34. Rysunek 5.34. Okno preferencji, w którym możemy modyfikować wygląd Kuriera Poczty Okno udostępnia funkcje pozwalające na modyfikację wyglądu Kuriera Poczty oraz określenie szczegółów pracy przy tworzeniu, wysyłaniu i odbieraniu listów. Podkategoria Okna pozwala zarządzać podziałem głównego okna Kuriera Poczty. Podkategoria Wiadomości pozwala na określenie, w jaki sposób będzie wyświe- tlany tekst listów i z jakiego zestawu znaków w sposób domyślny program powi- nien korzystać. Jeżeli będziemy używali języka polskiego pamiętajmy, żeby opcję Kodowanie znaków ustawić na Środkowoeuropejski ISO 8859-2. 168 Programy pocztowe Podkategoria Powiadomienia umożliwia określenie, w jaki sposób mamy być in- formowani o nowym liście, który przyszedł do skrzynki. Podkategoria Tworzenie ułatwia ustalenie szczegółów odpowiadania na listy i ich przekazywania na inny adres. Tutaj również określimy domyślny standard kodo- wania znaków w trakcie tworzenia nowego listu. W podkategorii Formatowanie możemy określić, czy i w jakich okolicznościach list ma zostać zamieniony na zwykły tekst bez znaków HTML. Jest to przydatne, w przypadku gdy serwer odbiorcy akceptuje tylko i wyłącznie korespondencję składającą się z czystego tekstu. Podkategoria Adresowanie pozwala zdecydować się, z którego folderu adresy mają być automatycznie zapisywane w książce adresowej. Można też określić limit tak utworzonej bazy danych. Podkategoria Etykiety umożliwia określenie kolorystyki poszczególnych znaczni- ków, które potem będą towarzyszyły listom. Ta technika pozwala utrzymać lepszy porządek w naszej skrzynce. Podkategoria Potwierdzenia pozwala określić, w jaki sposób Kurier Poczty ma traktować żądania powiadamiania o dostarczeniu wiadomości. Podkategoria Tryb offline i miejs... umożliwia ustawienie opcji pracy, w czasie gdy nie ma łączności z internetem i określa, jakie działania mają być podejmo- wane po jej nawiązaniu. Warto przeglądnąć wszystkie dostępne opcje i dostosować je do własnych po- trzeb. Odpowiednie ustawienie sprawi, że korzystanie z poczty będzie łatwiejsze i przyjemniejsze. Wybierając z menu Edycja/Konfiguracja kont, będziemy mieli możliwość zmody- fikowania ustawień naszego konta e-mailowego, jakie zostały poczynione w trakcie rejestracji nowego użytkownika (rysunek 5.35). Podkategoria Konfiguracja serwera umożliwi zmodyfikowanie adresu serwera poczty przychodzącej (POP), nazwy użytkownika i folderu, w którym będą prze- chowywane nasze listy. Podkategoria Kopie i foldery odpowiada za zarządzanie folderami, określamy tu np., gdzie mają być składowane kopie wysłanej korespondencji oraz sposób przechowywania szablonów listów (Szablony)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC internetu. Wydanie V
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: