Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00109 007233 13868922 na godz. na dobę w sumie
ABC języka HTML - książka
ABC języka HTML - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-835-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Łatwy start dla nowicjuszy, którzy w krótkim czasie stają się profesjonalistami oraz przystępne wyjaśnienie najważniejszych terminów: Internet, HTML, WWW.

Książki Marii Sokół cieszą się podobnym zainteresowaniem i zdobywają podobne opinie, jak publikacje Laury Lemay ('HTML 4. Vademecum profesjonalisty', Helion). I tym razem polska autorka daje dowód umiejętności przekazywania wiedzy na trudne tematy. W książce z serii ABC, przeznaczonej dla początkujących, zaprezentowała m.in. następujące zagadnienia:

Wiedzę teoretyczną doskonale uzupełniają liczne przykłady ilustrujące język HTML. Dzięki nim szybko nauczysz się tworzenia stron WWW w czystym kodzie HTML. Później pozostanie tylko rozwinięcie skrzydeł fantazji, by tworzyć serwisy, które zdobędą uznanie i za które otrzymasz wymarzone honorarium.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI ABC HTML KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Maria Sok(cid:243)‡ Autor: ISBN: 83-7197-835-9 Format: B5, stron: 192 ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA £atwy start dla nowicjuszy, kt(cid:243)rzy w kr(cid:243)tkim czasie staj„ siŒ profesjonalistami oraz przystŒpne wyja(cid:156)nienie najwa¿niejszych termin(cid:243)w: Internet, HTML, WWW. CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Ksi„¿ki Marii Sok(cid:243)‡ ciesz„ siŒ podobnym zainteresowaniem i zdobywaj„ podobne opinie, jak publikacje Laury Lemay ((cid:132)HTML 4. Vademecum profesjonalisty(cid:148), Helion). I tym razem polska autorka daje dow(cid:243)d umiejŒtno(cid:156)ci przekazywania wiedzy na trudne tematy. W ksi„¿ce z serii ABC, przeznaczonej dla pocz„tkuj„cych, zaprezentowa‡a m.in. nastŒpuj„ce zagadnienia: Znaczniki HTML. Kaskadowe arkusze styl(cid:243)w. Osadzanie obraz(cid:243)w. Tworzenie tabel. Ramki i uk‡ady ramek. R(cid:243)¿nice pomiŒdzy jŒzykiem HTML, a now„ specyfikacj„ XHTML. WiedzŒ teoretyczn„ doskonale uzupe‡niaj„ liczne przyk‡ady ilustruj„ce jŒzyk HTML. DziŒki nim szybko nauczysz siŒ tworzenia stron WWW w czystym kodzie HTML. P(cid:243)(cid:159)niej(cid:160) pozostanie tylko rozwiniŒcie skrzyde‡ fantazji, by tworzy(cid:230) serwisy, kt(cid:243)re zdobŒd„ uznanie i za kt(cid:243)re otrzymasz wymarzone honorarium. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp ...................................................z............................................5 Rozdział 1. Informacje podstawowe...................................................z...................7 Zacznijmy od A................................................... ................................................... .............7 Od historii do teraźniejszości ................................................... ...........................................9 Definicja typu dokumentu — DTD................................................... ................................10 Zapisywanie dokumentów HTML w edytorze i otwieranie w przeglądarce ......................11 Trochę treningu ................................................... ................................................... ...........13 Najważniejsze informacje ................................................... ..............................................13 Rozdział 2. Internet, strona WWW i znaczniki HTML ...........................................15 World Wide Web i strona WWW ................................................... ..................................15 Znaczniki ................................................... ................................................... .....................16 Elementy dokumentu HTML ................................................... .........................................17 Kodowanie polskich znaków ................................................... .........................................20 Najważniejsze informacje ................................................... ..............................................21 Rozdział 3. Znaczniki HTML formatujące tekst i nadające strukturę dokumentowi HTML ..........................................23 Nagłówki i akapity tekstu................................................... ...............................................23 Trzy rodzaje list................................................... ................................................... ...........34 Najważniejsze informacje ................................................... ..............................................40 Rozdział 4. Podstawy kaskadowych arkuszy stylów ............................................43 Ogólne informacje na temat kaskadowych arkuszy stylów ..............................................43 Komentarze CSS ................................................... ................................................... .........49 Styl wpisany ................................................... ................................................... ................50 Osadzony arkusz stylów................................................... .................................................51 Zewnętrzny arkusz stylów................................................... ..............................................57 Rozciąganie stylu ................................................... ................................................... ........59 Wydzielone bloki ................................................... ................................................... ........62 Przykłady stylów CSS dla tła strony WWW ................................................... .....................64 Atrybuty stylu odnoszące się do tekstu ................................................... ..........................68 Najważniejsze informacje ................................................... ..............................................75 Rozdział 5. Obrazy w dokumencie HTML...................................................z..........79 Najważniejsze informacje ................................................... ..............................................90 Rozdział 6. Połączenia ...................................................z....................................93 Uniform Resource Locator................................................... .............................................93 Ulokowanie dokumentu a ścieżka dostępu ................................................... ....................94 Definiowanie połączeń ................................................... ................................................... 96 4 ABC języka HTML Definiowanie połączenia z inną stroną................................................... ...........................99 Zakotwiczenia ................................................... ................................................... ...........105 Więcej o obrazach pełniących funkcję połączeń................................................... ..........109 Połączenia z archiwami FTP ................................................... ........................................115 Najważniejsze informacje ................................................... ............................................115 Rozdział 7. Tabele HTML...................................................z...............................117 Elementy konstrukcyjne tabeli ................................................... .....................................132 Najważniejsze informacje ................................................... ............................................134 Rozdział 8. Ramki i układy ramek ...................................................z.................137 Najważniejsze informacje ................................................... ............................................149 Rozdział 9. HTML a XHTML...................................................z...........................151 Dodatek A Znaczniki HTML i ich funkcje...................................................z.......157 Dodatek B Podstawowe moduły kodu HTML ...................................................z.181 Dodatek C Atrybuty standardowe ...................................................z.................185 Dodatek D Kolory w HTML ...................................................z...........................187 Rozdział 2. World Wide Web i strona WWW Co to jest World Wide Web? World Wide Web (w skrócie WWW) to sieć komputerów nazywana popularnie Interne- tem. Tworzą ją komputery z całego świata. Komputery te porozumiewają się ze sobą za pośrednictwem protokołu HTTP. Jak to działa? Wszelkie informacje umieszczone w sieci zapisane są w dokumentach zwanymi stronami WWW. Strona WWW to dokument utworzony za pomocą języka HTML. Gotowe strony WWW zapisywane są na specyficznym komputerze, który nazywamy serwerem. Serwer to właściwie program, ale przyjęło się określać tym mianem także komputer, na którym zainstalowano ten program. Serwer jest odpowiedzialny za realizację żądania przesłania dokumentów do tego komputera, który wystąpił z takim żądaniem. Jest także konieczny do publikowania dokumentów w Internecie. Internet z kolei stanowi sieć komputerów połączonych ze sobą. Oczywiście nie fizyczn(ie. Komputery mogą jednak komunikować się ze sobą i przesyłać sobie dane, czyli informacje. Strony WWW stano- wią jedno ze źródeł informacji. Co musisz zrobić, żeby przeglądać strony WWW? Aby przeglądać strony WWW, konieczne jest nawiązanie połączenia z Internetem — za pośrednictwem modemu lub łącza stałego — i uruchomienie specjalnego programu, który nazywa się przeglądarką — najpopularniejsze przeglądarki to Netscape Navigator i Internet Explorer. Przeglądarkę należy poinformować, gdzie ma szukać danych. Infor- macja ta zawarta jest w adresie URL. 16 ABC jzyka HTML Co to jest adres URL? URL — to skrót od Uniform Resource Locator, co można przetłumaczyć jako „uniwersalny identyfikator zasobów”. Jego postać jest mniej więcej taka: http://www.dobrastrona.com/. Adres ten wpisujesz najczęściej w polu adresu przeglądarki (patrz rysunek 2.1). Prze- glądarka wysyła do komputera (serwera), którego adres podałeś, wiadomość zawie- rającą żądanie strony. Serwer pobiera odpowiednie dane i przekazuje je występującemu o nie komputerowi. Rysunek 2.1. Pole adresu przeglądarki — tu wpisujesz adres URL strony, której zawartość chcesz wyświetlić w przeglądarce Co przeglądarka zrobi z danymi, które otrzyma od selrwera? Dane, które trafiły do Twojej przeglądarki, są zakodowane w specjalny sposób — są zapisane w języku HTML. Przeglądarce to nie przeszkadza — potrafi ona interpretować ten kod, więc wyświetla pobraną stronę na Twoim ekranie. Język HTML informuje przeglądarkę, jak ma obsłużyć pobrane dane. Tak więc sam widzisz, jak ważny jest język HTML. Dotrzemy teraz do jego istoty — zajmiemy się znacznikami tego języka. Znaczniki Jeśli wyświetlisz kod źródłowy strony WWW, zobaczysz, że zawiera on szereg poleceń języka HTML umieszczonych w nawiasach kątowych. Twory te noszą nazwę znaczników. Jak wyglądają znaczniki? Znaczniki stosowane są zazwyczaj w parach: 2+-238;/6+- – 2+-2+(cid:19) +-, np. 8 – 8. Zwróć uwagę na ukośnik ( ), który odróżnia znacznik zamykający od otwierającego. Od zasady występowania znaczników w parach istnieją wyjątki. Oto niektóre z nich:  4 — znacznik akapitu. Wprawdzie istnieje znacznik za(mykający ( 4), ale pominięcie go nie spowoduje błędu w działaniu stro(ny; stosuj ten znacznik, aby rozpocząć nowy akapit. ,6 — znacznik nowego wiersza. 6— znacznik umożliwiający dodanie linii poziomej. Parę znaczników (lub znacznik pojedynczy, jeśli nie ma on znacznika zamykającego) nazywa się także elementem. Element pozbawiony znacznika zamykającego nazywa się pustym. Może on zawierać jedynie atrybuty. Rozdział 2. Internet, strona WWW i znaczniki HTML 17 Jaka jest funkcja znaczników? Znaczniki informują przeglądarkę, jak wyświetlić stronę (na ekranie. Wielkie czy małe litery w znacznikach? Nie ma znaczenia, czy znaczniki zapisane są za pomocą małych, czy dużych liter. Oznacza to, że ,3. jest tym samym, co . Warto jednak zacząć przyzwyczajać się do małych liter. Są one zalecane w rekomendacji W3C dotyczącej specyfikacji HTML 4, a w specyfikacji XHTML są wymagane. Co to są atrybuty znaczników i jaka jest ich funkcja? Atrybuty znaczników dostarczają dodatkowych informacji o elementach strony, defi- niowanych poprzez znaczniki. Jeśli na przykład chciałbyś, aby Twoja strona miała tło w kolorze zielonym, wystarczy, że poinformujesz o tym przeglądarkę, dodając do znacznika ,3. odpowiedni atrybut: ,3.,1-33616//2. Atrybut definiowany jest za pomocą pary: +86,98;+683 i zawsze jest umieszczany w znaczniku otwierającym danego elementu HTML. Wartości należy podawać w cudzysłowie — po- jedynczym () lub podwójnym ($. Elementy dokumentu HTML Pewne znaczniki pełnią szczególne funkcje. Tworzą bowiem podstawowy szkielet doku- mentu HTML. Jaka jest podstawowa postać kodu dokumentu HTML? Otwórz Notatnik lub edytor Webber i wpisz w nim następujący tekst (wydruk 2.1) — jest to podstawowy, najprostszy szkielet dokumentu HTML: Wydruk 2.1. Podstawowy szkielet dokumentu HTML 8 /+. 88/$89o78632 88/ /+. ,3. $3/783+4/6;7+78632+ ,3. 8 Zapisz plik pod nazwą mojastrona.html, uruchom przeglądarkę i otwórz w niej swój plik (wybierz w menu File lub Plik — w zależności od wersji językowej — pozycję Open, Open File lub Otwórz). W przeglądarce wyświetlone zostanie tylko zdanie To jest moja pierwsza strona WWW. Reszta tekstu nie pojawi się, ponieważ stanowi dla przeglądarki kod, który informuje ją, co ma z dokument(em zrobić (patrz rysunek 2.2). 18 Rysunek 2.2. Zapisz dokument HTML i otwórz go w przeglądarce — oto Twoja pierwsza strona WWW ABC jzyka HTML Jakie znaczenie mają poszczególne wyrażenia kodu z wydlruku 2.1? Pierwszym znacznikiem w Twoim dokumencie HTML jest znacznik 8. Informuje on przeglądarkę, że jest to początek dokumentu HTML. Ostatnim znacznikiem kodu jest znacznik 8 — jak już wiesz, jest to znacznik zamykający i informuje on przeglądarkę, że na nim kończy się dokument HTML. Znaczniki 8 i 8 informują, że wszystko, co znajduje się między nimi stano- wi dokument HTML. Nową stronę będziesz zawsze rozpoczynał od znacznika 8 i kończył znacznikiem 8. Pierwszym elementem strony jest nagłówek. Jego ramy wyznacza para /+. – /+.. Między tymi znacznikami umieszczany jest kod definiujący tytuł strony. W żadnym wypadku nie należy tu umieszczać treści strony! Zawartość nagłówka nie jest wyświetlana na stronie WWW. Zwróć jednak uwagę na pasek tytułu okna przeglądarki, w którym wyświetliłeś swoją pierwszą stronę WWW. Tekst, który wpisałeś między znacznikami 88/– 88/, pojawia się na pasku tytułu tego okna. Strona może mieć tylko jeden tytuł, a ten z kolei może zawierać tylko tekst — żadne inne znaczniki nie są tu dozwolone. Tytuł nie może być zbyt długi, bo nie zmieści się na pasku tytułu, ale nie przesadź też w odwrotną stronę, aby dać szansę przypadkowym czytelnikom zorientować się, jaka jest (tematyka strony. Strona WWW ma oczywiście swoją zawartość. W przykładzie umieściliśmy ją między znacznikami ,3. – ,3.. One właśnie wyznaczają drugi element strony WWW — obszar treści. Rozdział 2. Internet, strona WWW i znaczniki HTML 19 Para ,3. – ,3. wyznacza podstawową część strony — tu twórca strony (WWW umieszcza wszystko: tekst, obrazy, połączenia itd. Elementy strony WWW często nazywa się (od angielskich nazw znaczników) sekcją head i sekcją body. Potrafisz już je zdefiniować i umiesz już wyświetlić na ekranie przeglądarki tekst. Pora, abyś poznał nowe znaczniki i nauczył się kontrolować wygląd wyświetlanego na ekranie tekstu oraz nadawać mu okre(śloną strukturę. Co to jest element meta? Element /+. zawiera ogólne informacje na temat dokumentu. Umieszczane są one mię- dzy innymi w znaczniku /8+. Najczęściej są to informacje przydatne przeglądar- kom lub słowa kluczowe, wykorzystywane przez serwisy wyszukujące (coraz rzadziej jednak). W znaczniku /8+ można na przykład umieścić adres URL, pod który przeglą- darka ma się skierować, aby wyświetlić nową wersję strony WWW lub opis dokumentu. Do czego służą atrybuty znacznika meta ? Niektóre serwisy wyszukujące korzystają z atrybutów znacznika /8+ przy indek- sowaniu dokumentów. Atrybuty opisują dokument i dostarczają słów kluczowych. I tak, atrybut 2+/ określa sposób opisu dokumentu dostarczony w atrybucie -328/28. Oto przykład elementu /8+, który definiuje opis strony (2+/./7-64832): /8+2+/./7-64832-328/28#8632+43;#-32+383/220986+3 Oto przykład elementu /8+, który zawiera słowa kluczowe, charakteryzujące zawar- tość strony WWW (2+//;36.7): /8+2+//;36.7-328/28$)$)##))$)+:+#-6/48) #-648 Poniżej przedstawiony został przykład dokumentu HTML, w którym za pomocą ele- mentu /8+ umieszczono informacje o autorze strony, dacie ostatniej modyfikacji do- kumentu oraz o stosowanym oprogramowaniu (patrz wyd(ruk 2.2). Wydruk 2.2. Atrybuty znacznika meta 8 /+. /8+2+/+9836 -328/28+23;+7 /8+2+/6/:7/. -328/28+23;+7) /8+2+/1/2/6+836 -328/28-6373086328 +1/  /+. ,3. 4 20 ABC jzyka HTML 86,98/8+43.+;8.39/2-/.+2/+9836+).+8/#;463;+./2+4346+;/36+ 8478373;+2/13346316+3;+2+ 4 ,3. 8 Jak wykorzystać element meta, aby skierować użytkownika pod inny adres URL? Element /8+ będzie bardzo przydatny, jeśli zmienił się adres URL, pod którym można było oglądać Twoją stronę WWW. Na wydruku 2.3 znajdziesz kod HTML, który nie tylko pozwoli poinformować użytkownika, gdzie powinien Cię teraz szukać, ale nawet sam skieruje go we właściwe miejsce. Wydruk 2.3. Kierowanie użytkownika pod nowy adres URL 8 /+. /8+884 /59: /06/7 -328/2896884 ;;; +.6/7 -3 /+. ,3. 4 6/46+7+9 2/892/+3; /78+ 6/0884 ;;; +.6/7 -3884 ;;; +.6/7 -3 + 4 4 ++7/92.378+2/77/63;+243.23;+.6/7 4 4 /392+8;;/8+2/78.o9 /2 7/92.)28343o-/2/ 4 ,3. 8 Kodowanie polskich znaków Jak wykorzystać znacznik meta , aby zdefiniować stron lkodową? Poprawne zdefiniowanie kodowania znaków jest w dokumencie HTML bardzo pożądane. Zaleca się, aby polskie strony były kodowane w ISO-8859-2, bo tylko wtedy będą poprawnie wyświetlane. Korzystając z edytora Webber, nie musisz się martwić o poprawność kodowania samych liter — to jego zmartwienie — musisz jednak pamiętać o wstawieniu odpowiedniego nagłówka /8+. Aby zapewnić czytelność dokumentu HTML, możesz: Rozdział 2. Internet, strona WWW i znaczniki HTML 21 Zrezygnować ze stosowania polskich znaków diakrytyczn(ych — takie rozwiązanie posiada wiele zalet: niezależnie od syst(emu zawsze widać znaki, a poza tym wyrazy nie są podzielone dziwnymi znakam(i. Może słowa nie są poprawne ortograficznie, ale względnie czytelne. Zdarza( się, że potencjalni czytelnicy nie posiadają przeglądarki czytającej po( polsku. Większość przeglądarek w Polsce zapewne ma polską stronę kodową(, ale niekoniecznie tak będzie gdzieś w świecie. Dlatego też kodowanie bez p(olskich znaków jest dość dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie wymaga żad(nych specjalnych zabiegów. Korzystać z kodowania Windows-1250 — kodowanie Windows (zapewnia poprawne oglądanie strony użytkownikom systemu Windo(ws, ale są przecież inne systemy i inni użytkownicy. Niewątpliwie zaletą( tego sposobu jest to, że użytkownicy polskiej wersji systemu Windows mogą bez( żadnych problemów pisać kod swoich stron, korzystając z Notatnika. Gdy (z jakichś powodów zechcesz zdefiniować w dokumencie HTML stronę kodową Wi(ndows-1250, wpisz odpowiednią informację: /8+/8+884 /59:-328/28 84/-328/288/8 8-+67/8;2.3;7  Takie rozwiązanie należy jednak odradzać. Zdefiniować stronę kodową ISO-8859-2 — aby zdefiniować w dokumencie HTML tę stronę kodową, wpisz w elemencie /8+: /8+884 /59:-328/28 84/-328/288/8 8-+67/8#  Jeśli zadeklarujesz stronę kodową w ten właśnie sposób, musisz skorzystać z edytora, który potrafi prawidłowo kodować polskie litery — takim edytorem jest Webber (http:// www.magsoft.com.pl/~rsokol/). Gorąco polecam takie właśnie rozwiązanie. Najwarniejsze informacje World Wide Web (w skrócie WWW) to sieć komputerów nazywana popula(rnie Internetem. Informacje dostępne są w Internecie w postaci dokume(ntów HTML, zwanych stronami WWW. Strony WWW umieszczane są na specyficznych komputera(ch, zwanych serwerami. Aby przeglądać strony WWW, konieczne jest nawiązanie (połączenia z Internetem — za pośrednictwem modemu lub łącza stałego — i uruchomi(enie specjalnego programu, który nazywa się przeglądarką. URL — to skrót od Uniform Resource Locator, co można przetłumaczyć jako „uniwersalny identyfikator zasobów”. Jego postać jest mniej więcej taka: http:// www.dobrastrona.com/. Adres ten określa ulokowanie strony WWW i jest podawany w polu adresu przeglądarki. 22 ABC jzyka HTML Dane, które trafiły do Twojej przeglądarki, są zakodowa(ne w specjalny sposób — są zapisane w języku HTML. Język HTML informuje przeglądarkę, jak ma obsłużyć pobrane dane — informacje te zawarte są w zna(cznikach. Znaczniki to polecenia języka HTML umieszczone w nawia(sach kątowych. Ich postać jest następująca: 2+-238;/6+- 2+-2++-. Wielkość liter przy pisaniu znaczników nie ma znacz(enia. Dokument HTML otwiera znacznik 8, a zamyka znacznik 8. Elementy strony umieszczane są między tymi znacznika(mi. Podstawowe elementy strony WWW to obszar nagłówka i o(bszar treści (sekcja head i sekcja body). Obszar nagłówka wyznaczają znaczniki /+.i /+.. Zawartość strony WWW — tekst, obrazy, połączenia itp. — jest umieszczana między znacznikami ,3. – ,3.. One właśnie wyznaczają drugi element strony WWW — obszar treści. Element /+. zawiera ogólne informacje na temat dokumentu. Umiesz(czane są one między innymi w znaczniku /8+. Najczęściej są to informacje przydatne przeglądarkom lub słowa kluczowe wykorzyst(ywane przez serwisy wyszukujące. W znaczniku /8+ można na przykład umieścić adres URL, pod który przeglądarka ma się skierować, aby wyświetli(ć nową wersję strony WWW lub opis dokumentu. Można także umieścić nowy adre(s URL, pod który użytkownik zostanie automatycznie skierowany (po określonym czasie. Stronę kodową ISO-8859-2 (polskie litery!) definiuje się w (elemencie /8+: /8+884 /59:-328/28 84/-328/288/8 8-+67/8# 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC języka HTML
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: