Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 006578 18458205 na godz. na dobę w sumie
ABC języka HTML i XHTML - książka
ABC języka HTML i XHTML - książka
Autor: Liczba stron: 258
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0753-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dynamiczny rozwój internetu sprawia, że pojawia się w nim coraz więcej witryn WWW. Swoją 'wizytówkę' w internecie chcą mieć nie tylko przedsiębiorstwa i organizacje, ale również użytkownicy domowi, dla których strona WWW może być miejscem do zaprezentowania swoich fotografii, podzielenia się wspomnieniami z podróży lub po prostu przedstawienia się. Wiele firm oferujących konta WWW udostępnia również mechanizmy do tworzenia własnych stron opartych na gotowych szablonach, jednak przygotowanie naprawdę 'własnej' witryny internetowej wymaga przynajmniej elementarnej znajomości jej podstawowego budulca -- języka HTML.

Książka 'ABC języka HTML i XHTML' to wprowadzenie do tematu całkowicie samodzielnego tworzenia własnych witryn WWW. Przedstawia najnowszą specyfikację języka HTML i jego wersji rozwojowej, XHTML. Czytając tę książkę, poznasz strukturę dokumentów HTML i znaczniki wykorzystywane do określania wyglądu strony. Dowiesz się, w jaki sposób umieszczać na stronie elementy tekstowe i formatować je, tworzyć hiperłącza i mechanizmy nawigacyjne oraz wstawiać do dokumentów obrazy w formatach: GIF, JPG i PNG. Nauczysz się korzystać z kaskadowych arkuszy stylów oraz tworzyć tabele i ramki.

Zaznacz swoją obecność w sieci -- stwórz własną stronę WWW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl ABC jêzyka HTML i XHTML Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0753-6 Format: B5, stron: 256 Przyk³ady na ftp: 28 kB Dynamiczny rozwój internetu sprawia, ¿e pojawia siê w nim coraz wiêcej witryn WWW. Swoj¹ „wizytówkê” w internecie chc¹ mieæ nie tylko przedsiêbiorstwa i organizacje, ale równie¿ u¿ytkownicy domowi, dla których strona WWW mo¿e byæ miejscem do zaprezentowania swoich fotografii, podzielenia siê wspomnieniami z podró¿y lub po prostu przedstawienia siê. Wiele firm oferuj¹cych konta WWW udostêpnia równie¿ mechanizmy do tworzenia w³asnych stron opartych na gotowych szablonach, jednak przygotowanie naprawdê „w³asnej” witryny internetowej wymaga przynajmniej elementarnej znajomoœci jej podstawowego budulca — jêzyka HTML. Ksi¹¿ka „ABC jêzyka HTML i XHTML” to wprowadzenie do tematu ca³kowicie samodzielnego tworzenia w³asnych witryn WWW. Przedstawia najnowsz¹ specyfikacjê jêzyka HTML i jego wersji rozwojowej, XHTML. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, poznasz strukturê dokumentów HTML i znaczniki wykorzystywane do okreœlania wygl¹du strony. Dowiesz siê, w jaki sposób umieszczaæ na stronie elementy tekstowe i formatowaæ je, tworzyæ hiper³¹cza i mechanizmy nawigacyjne oraz wstawiaæ do dokumentów obrazy w formatach: GIF, JPG i PNG. Nauczysz siê korzystaæ z kaskadowych arkuszy stylów oraz tworzyæ tabele i ramki. (cid:129) Elementy dokumentu HTML (cid:129) Tytu³, s³owa kluczowe i opis strony (cid:129) Wprowadzanie i formatowanie tekstu (cid:129) Adresy URL wzglêdne i bezwzglêdne (cid:129) Hiper³¹cza (cid:129) Wstawianie obrazów na strony (cid:129) Stosowanie kaskadowych arkuszy stylów (cid:129) Tabele (cid:129) Witryny oparte na ramkach Zaznacz swoj¹ obecnoœæ w sieci — stwórz w³asn¹ stronê WWW Wstęp ............................................................................. 7 1 2 XHTML w pytaniach i odpowiedziach ............................. 11 Co to jest XHTML? ......................................................................... 11 Dlaczego XHTML? .......................................................................... 12 Czy XHTML wymaga specjalnych przygotowań? ......................... 12 Jakie są podstawowe wymagania odnośnie kodu XHTML? ........ 12 Co oznacza konieczność poprawnego zagnieżdżania elementów? ....13 Co oznacza, że dokument musi mieć poprawną formę? ............... 14 Dlaczego należy stosować małe litery? ......................................... 14 Dlaczego należy pamiętać o znacznikach zamykających? ............ 14 A co z elementami pustymi? .......................................................... 15 Co oznacza stwierdzenie, że XHTML ma czystszą formę? .......... 16 Co oznacza, że atrybut id zastępuje nazwę? ................................. 16 Co to jest atrybut lang? .................................................................. 17 Jakie są obowiązkowe elementy XHTML? ................................... 17 Jak wygląda przykładowy dokument XHTML? ........................... 18 Internet, strona WWW i znaczniki ................................ 19 Internet a WWW ............................................................................ 19 Przeglądarki .................................................................................... 20 Adres URL ....................................................................................... 20 Znaczniki ......................................................................................... 21 Wymagane oprogramowanie i sprzęt ............................................ 23 Elementy dokumentu XHTML ....................................................... 25 Tytuł strony WWW ........................................................................ 27 Deklarowanie sposobu kodowania polskich znaków diakrytycznych ............................................................................. 28 ABC języka HTML i XHTML 3 4 5 6 Zapisywanie kodu strony na dysku twardym ............................... 32 Wyświetlanie strony w przeglądarce ............................................ 33 Najważniejsze informacje .............................................................. 35 Tekst i jego atrybuty ......................................................37 Atrybuty tekstu .............................................................................. 37 Po co są twarde spacje? .................................................................. 41 Jak zdefiniować wyrównywanie akapitu tekstu? ........................ 42 Jak łamać tekst wewnątrz akapitu? ............................................. 45 Jak zdefiniować kolor tekstu i tła akapitu? .................................. 46 Jak zdefiniować kolor znaków i tła fragmentu tekstu? ............... 48 Jak zmienić krój pisma i rozmiar czcionki? .................................. 50 Jak zdefiniować marginesy akapitu tekstu? ................................. 52 Struktura dokumentu .................................................................... 53 Jak korzystać z nagłówków? ......................................................... 54 Listy wypunktowane i numerowane ............................................ 57 Wstawianie znaków specjalnych .................................................. 61 Kompletna prosta strona ................................................................ 62 Najważniejsze informacje .............................................................. 64 Odnośniki .......................................................................65 Uniform Resource Locator ............................................................. 66 Ulokowanie dokumentu a ścieżka dostępu ................................... 67 Definiowanie odnośników ............................................................. 70 Definiowanie odnośnika do innej strony WWW ........................... 74 Zakotwiczenia ................................................................................ 80 Otwieranie plików w nowych oknach .......................................... 82 Mapy odnośników .......................................................................... 88 Połączenia z archiwami FTP .......................................................... 92 Najważniejsze informacje .............................................................. 95 Obrazy ...........................................................................97 Gdzie wstawiać obrazy? ................................................................ 97 Jaki format wstawianych obrazów? ............................................. 98 Oprogramowanie graficzne .......................................................... 101 Jaką postać ma element img? ...................................................... 101 Najważniejsze informacje ............................................................ 120 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów ........................123 Ogólne informacje na temat kaskadowych arkuszy stylów ....... 123 Komentarze CSS ........................................................................... 132 Styl wpisany ................................................................................. 132 Osadzony arkusz stylów .............................................................. 135 Zewnętrzny arkusz stylów .......................................................... 145 Formatowanie fragmentów tekstu .............................................. 148 Formatowanie bloków ................................................................. 148 Przykłady stylów CSS .................................................................... 149 Atrybuty stylu odnoszące się do tekstu ...................................... 161 Najważniejsze informacje ............................................................ 169 4 Spis treści 7 8 Tabele w XHTML ........................................................ 173 Do czego służą tabele? .................................................................. 173 Jak utworzyć tabelę? ................................................................... 173 Jaką strukturę ma kod tabeli w XHTML? .................................. 175 Tworzenie tabeli ........................................................................... 176 Modyfikacja tabeli ........................................................................ 178 Tabela tworząca układ strony ..................................................... 197 Podsumowanie .............................................................................. 201 Ramki i układy ramek ................................................. 203 Podstawowe informacje o ramkach ............................................ 204 Zmiana wyglądu ramek ................................................................ 213 Czy wszystkie przeglądarki obsługują ramki? ............................... 215 Ramki osadzone ............................................................................ 216 Podsumowanie .............................................................................. 220 A Elementy języka XHTML ............................................. 221 Skorowidz .................................................................. 247 5 Wprowadzenie przez konsorcjum W3C mechanizmu kaskadowych arkuszy stylu (ang. Cascade Style Sheets — CSS) zakończyło epokę niezgodnych ze sobą rozszerzeń języka HTML, wprowadzanych przez wszystkich liczących się producentów przegląda- rek WWW, dając twórcom stron internetowych ele- ganckie i spójne narzędzie umożliwiające precyzyjne określenie wyglądu strony. Cóż takiego specjalnego jest w kaskadowych arkuszach stylu? Przede wszystkim ich stosowanie jest niezwy- kle jednolite — prawie każdy element języka XHTML możesz rozbudować o atrybut style, a wewnątrz niego umieścić ściśle określony zestaw atrybutów stylu. Arkusze stylu pozwalają też ujednolicić wygląd serwi- su internetowego oraz ograniczyć ilość danych pobie- ranych z internetu podczas oglądania stron WWW. ABC języka HTML i XHTML Jeśli przygotowujesz prezentacje internetowe i przewidujesz możliwość ich dru- kowania, zainteresować Cię może opcja przygotowania dwóch odrębnych arkuszy stylu dla tego samego dokumentu: jednego zoptymalizowanego pod kątem ekranu komputera, a drugiego — pod kątem drukarki. Kaskadowe arkusze stylu możesz wykorzystać na trzy sposoby: stosując styl wpisany, styl osadzony lub zewnętrzne arkusze stylu. Z kaskadowymi arkuszami stylów wiążą się dwa istotne pojęcia: dziedziczenie stylów i ich kaskadowy charakter. Dlaczego arkusze stylów są kaskadowe? Kaskadowy arkusz stylów to mechanizm definiujący formatowanie dla danej strony przy zastosowaniu stylów złożonych, które przeglądarka zinterpretuje w określo- nym porządku, zwanym kaskadą. Prawie każdy element podrzędny (a więc na przykład element span zawarty we- wnątrz elementu p) dziedziczy atrybuty stylu elementu nadrzędnego, a wybrane z nich może samodzielnie nadpisywać. W efekcie powstaje swoista kaskada defi- nicji stylu, której wyższe stopnie narzucają wygląd stopniom niższym, a te z kolei mogą anulować wybrane elementy definicji i zastąpić je własnymi, które z kolei spróbują narzucić własnym elementom podrzędnym. Na czym polega dziedziczenie stylu? Dziedziczenie polega na tym, że elementy niższe w hierarchii drzewa dokumentu dziedziczą formatowanie elementów leżących wyżej w hierarchii, chyba że wy- raźnie nadamy im inne formatowanie. Jeśli więc do tekstu tabeli zastosowano czcionkę pogrubioną o określonym kroju, to pojawi się ona we wszystkich komór- kach tej tabeli, gdyż element td leży niżej w hierarchii drzewa dokumentu niż element table. Możemy jednak zdefiniować odrębne formatowanie dla wybranej komórki i w ten sposób uniknąć efektu dziedziczenia stylu. Ustawienia zdefinio- wane bezpośrednio w wybranym elemencie mają bowiem pierwszeństwo nad dzie- dziczonymi. Ogólna zasada jest więc taka — jeśli wyraźnie nie zdefiniujemy forma- towania dla jakiegoś elementu, dziedziczy on własności po swoich „przodkach”, czyli elementach wyższych w hierarchii. Są jednak odstępstwa od tej zasady. Na przykład zdefiniowanie stylu czcionki w sekcji body (a więc na szczycie hierarchii) nie wpływa na postać czcionki w ko- mórkach tabeli, jeśli stronę oglądamy w przeglądarce Netscape Communicator. Z tego względu należy sprawdzać wygląd strony przynajmniej w dwóch prze- glądarkach. 124 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów Co daje stosowanie arkuszy CSS? Podstawowe zalety stylów CSS to możliwość szybkiej i prostej modyfikacji stylu oraz błyskawiczna wręcz aktualizacja postaci dokumentu w przypadku takich zmian. One naprawdę zaoszczędzą Twój czas! Wyobraź sobie, że w rozbudowanym serwisie internetowym trzeba zmienić sposób formatowania dziesiątków nagłów- ków czy odnośników! To wiele godzin pracy, jeśli będziesz ręcznie wyszukiwał elementy i zmieniał ich atrybuty, lub kilka chwil, jeśli zastosujesz w dokumencie arkusze CSS — wówczas modyfikacja stylu to parę stuknięć w klawisze, a aktu- alizacja odbywa się automatycznie. Jakie są rodzaje arkuszy stylów? Arkusze stylów dają wiele możliwości stosowania stylów. Definicja stylu może pojawić się w konkretnym elemencie XHTML — wówczas mówimy o stylu wpisa- nym; w obrębie elementu head strony HTML (to znaczy między znacznikami head /head ) — takie arkusze stylów nazywa się osadzonymi; lub może zostać pobra- na z pliku zewnętrznego — jest to wtedy zewnętrzny lub łączony arkusz stylów. Wszystkie typy arkuszy CSS — wpisane, osadzone i zewnętrzne — można stoso- wać jednocześnie. Łączone arkusze stylów są przechowywane w zewnętrznym pliku o rozszerzeniu nazwy .css. Składnia takiego arkusza jest podobna do składni arkusza osadzonego, a sformatowanie strony wymaga jedynie umieszczenia odnośnika do pliku zawie- rającego definicję stylu. Arkusze stylów można także importować. Opcję tę obsługuje na razie tylko Internet Explorer (od wersji 4). Polecenie importu umieszcza się w obrębie ele- mentu head: style !-- @import url( adres URL arkusza ); -- /style W wyrażeniu @import url( adres URL arkusza ) można korzystać zarówno z adresu względnego, jak i bezwzględnego. Importowane style ułatwiają zachowanie jednolitego wyglądu witryn. Importo- wany arkusz stylów można także wzbogacać o własne definicje stylów dla róż- nych elementów. W przypadku konfliktu pierwszeństwo będą miały ustalenia własne. Oto przykład takiej definicji: 125 ABC języka HTML i XHTML style !-- @import url( http://www.strona.com/style/styl.css ); H1 {font-size: 30pt; font-family: Helvetica} -- /style W definicji możemy podać kilka kolejnych adresów importowanych arkuszy (pole- cenia @import muszą się znajdować na początku). W przypadku konfliktu definicji pierwszeństwo mają ostatnie w kolejności definicje @import. Jaki styl zostanie zastosowany, jeśli w dokumencie zdefiniowano kilka arkuszy stylów (czyli jak działa kaskada stylów)? Ponieważ źródła stylów mogą być różne — definicje można umieszczać w nagłów- ku strony, bezpośrednio w dokumencie, mogą one też pochodzić z zewnętrznych źródeł — konieczne jest więc ustalenie hierarchii ważności w przypadku konfliktu stylów. Może się bowiem zdarzyć, że zewnętrzny arkusz definiuje akapit za po- mocą czcionki Times 12pt, w nagłówku strony akapit jest reprezentowany przez czcionkę Helvetica 11pt, a w samym dokumencie pojawia się akapit zdefiniowany za pomocą czcionki Times 11pt. Musi więc istnieć sposób rozwiązania takiego konfliktu. Przyjęto, że oddziaływanie stylów z arkuszy zewnętrznych może być modyfiko- wane przez style zdefiniowane w nagłówku dokumentu, to zaś może być modyfi- kowane przez style zdefiniowane bezpośrednio w treści dokumentu. Pierwszeń- stwo mają zatem style zdefiniowane „bliżej” konkretnego elementu. Przeglądarka sprawdza więc najpierw, czy istnieją jakieś arkusze zewnętrzne, i stosownie do ich definicji formatuje stronę. Następnie sprawdza, jakie są definicje stylów w na- główku strony, i modyfikuje wygląd zgodnie z ich ustaleniami. Następnie spraw- dza style w samym dokumencie i ponownie modyfikuje fizyczną postać strony. Ten model działania pokazuje, jak działa kaskada stylów. Między stylami z róż- nych źródeł nie muszą zresztą wcale występować żadne konflikty — style mogą uzupełniać się, tworząc styl wypadkowy. Ta zasada pozwala też wygodnie manipulować postacią całych kompleksów stron. Można na przykład ustalić pewne ogólne cechy całej witryny firmy i zawrzeć je w zewnętrznym arkuszu stylów. Następnie można zbudować odrębne arkusze dla wydziałów firmy i zawrzeć w nich bardziej precyzyjną informację. Po ustale- niu hierarchii arkuszy można łatwo definiować style dla dziesiątek i setek stron, a jedna drobna zmiana w arkuszu spowoduje zmiany we wszystkich objętych nimi dokumentach. 126 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów Jak z tego widać, kaskadowy charakter arkuszy stylów i zasada dziedziczenia stylu uzupełniają się, tworząc zwarty system ogólnych zasad sterujących działaniem stylów. Kaskada ustala hierarchię źródeł stylów, a dziedziczenie wpływa na wy- gląd strony z punktu widzenia hierarchii elementów w danym dokumencie. Tak więc w przypadku obecności różnych arkuszy stylów na jednej stronie sto- pień ich ważności rośnie w następującej kolejności: 1. Domyślne ustawienia przeglądarki. 2. Zewnętrzny arkusz stylów. 3. Osadzony arkusz stylów (umieszczony między znacznikami head /head ). 4. Styl wpisany (dotyczący konkretnego elementu HTML). Najwyższy priorytet ma styl wpisany, co oznacza, że jego ustawienia są domi- nujące względem zadeklarowanych w sekcji head oraz pobranych z pliku zawie- rającego zewnętrzny arkusz stylów. Ustawienia stylu wpisanego dominują także nad domyślnymi ustawieniami przeglądarki. Jaka jest ogólna postać kaskadowego arkusza stylów? Styl wpisany Ten sposób wykorzystania kaskadowych arkuszy stylu jest Ci już doskonale znany. Polega on na rozbudowywaniu wybranego elementu języka HTML, którego wygląd chcesz zmienić, o atrybut style, którego wartością jest definicja stylu: znacznik style= właściwość: wartość; Na przykład: span style= color: blue; background-color: yellow; Niebieski tekst na żółtym tle /span Zaletą tej metody jest jej bezpośredniość — możesz zmienić wygląd dowolnego, najmniejszego choćby elementu strony całkowicie niezależnie od wyglądu pozo- stałych elementów. Z tej zalety wynika również największa wada tej metody — zmiana wyglądu większej liczby elementów wymaga wprowadzania olbrzy- miej ilości kodu. Stosowanie stylu wpisanego ma największy sens, gdy chcesz zmienić wygląd kilku wyrazów lub linijek tekstu. Zanim jednak zastosujesz styl wpisany, zastanów się, czy nie warto zastosować stylu osadzonego. W prezentowanych dotychczas przykładach pojawiał się styl wpisany, gdyż jest on najprostszą formą kaskado- wych arkuszy stylu. Jednak w większości przypadków lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie stylu osadzonego. 127 ABC języka HTML i XHTML Styl osadzony Styl osadzony jest najchętniej stosowanym elementem kaskadowych arkuszy stylu. Definicję stylu osadzonego tworzy się w całkowitym oderwaniu od rzeczywistego elementu — określamy rodzaj czcionki, kolor tekstu i szerokość marginesu, mając na myśli nie jakiś pojedynczy, konkretny element strony, a całą klasę elementów. Definicja stylu może określać wygląd wybranych elementów języka HTML lub też wyłącznie ich wydzielonych podklas. Raz stworzona definicja stylu osadzonego może być wykorzystana później do zmia- ny wyglądu dowolnej liczby elementów strony WWW. Co więcej, jeśli nagle za- pragniesz zmienić nieco tę definicję, automatycznie zmieni się wygląd wszystkich elementów, których wygląd ta definicja określa! Nie muszę mówić, jak wielkim jest to udogodnieniem. Trudno się dziwić, że w zasadzie wygląd każdej większej strony WWW opisany jest właśnie za pomocą osadzonego arkusza stylu. Zmniejsza się w ten sposób rozmiar pliku HTML (definicja stylu umieszczona jest tyko w jednym miejscu kodu), zaś ewentualne zmiany wyglądu strony nie wymagają wprowadzania poprawek w dziesiątkach lub setkach miejsc kodu. Ogólna postać osadzonego arkusza CSS jest następująca: style type= text/css !-- selektor {właściwość:wartość [; właściwość:wartość] ...} -- /style Zawarta w obrębie elementu style definicja ma następującą składnię: selektor{właściwość:wartość [; właściwość:wartość] ...} Selektorem nazywa się znacznik lub element, który chcesz zdefiniować; właściwość to jego atrybut, który zmieniasz przypisując mu nową wartość. Właściwość i wartość rozdzielone są dwukropkiem oraz zawarte w nawiasach klamrowych: body {color: black} Jeśli wartość ma postać wielowyrazową — na przykład sans serif — umieszcza się ją w cudzysłowie: p {font-family: sans serif } 128 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów Oto przykład rzeczywistej definicji: style type= text/css !-- body {margin:20px; color:black} h1 {color:blue; text-align:center} h2 {color:blue; text-align:left} p {text-align:justify; text-indent:25px} -- /style Między znacznikami style i /style umieszczana jest lista elementów HTML wraz z właściwościami arkusza, które te elementy definiują. Jeśli właściwości jest kilka, wszystkie muszą być umieszczone w nawiasie klamrowym ({}) oraz muszą być oddzielone średnikami (;). Atrybut type znacznika style ma wartość text/css. Jest to dla przeglądarki informacja, że następne instrukcje to arkusz stylów. Instrukcje te zawarte są w znaczniku komentarza, !-- -- . Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby strona trafiła do przeglądarki starego typu, która nie potrafi obsłużyć arkuszy stylów. Wówczas instrukcje formatowania zostaną zignorowane, a nie wyświetlone na ekranie jako tekst. Zewnętrzny arkusz stylu Zewnętrzny arkusz stylu nie różni się zasadniczo od osadzonego arkusza stylu; rozszerza tylko jego uniwersalność, przenosząc definicje stylów z wnętrza kodu jednej strony WWW do osobnego pliku, który może być wykorzystany w dziesiąt- kach, setkach lub nawet tysiącach stron składających się na serwis internetowy. Zewnętrzny arkusz stylu jest tym dla serwisu internetowego, czym styl osadzony był dla pojedynczej strony — umożliwia scentralizowanie definicji stylu i unik- nięcie konieczności wprowadzania poprawek w wielu plikach przy każdej naj- drobniejszej zmianie Twojego projektu. Zewnętrzny arkusz stylu jeszcze bardziej ogranicza ilość danych, które czytelnik musi pobrać z Sieci — raz pobrany plik arkusza stylu pozostaje w pamięci podręcznej przeglądarki i jest dostępny natych- miast dla każdej kolejnej strony Twojego serwisu. Czy jedną właściwość można przypisać kilku elementom? W definicji stylu elementy (inaczej selektory) można grupować. Selektory w grupie oddzielane są przecinkami. Oto przykład definicji, w której wszystkim poziomom nagłówka (od h1 do h6) przypisany zostaje kolor czerwony: h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: red } 129 ABC języka HTML i XHTML Czy jednemu elementowi można przyporządkować różne style? Klasę określa się w taki oto sposób: element.nazwa_klasy{właściwość:wartość [; właściwość:wartość] ...} lub .nazwa_klasy{właściwość:wartość [; właściwość:wartość] ...} W pierwszym przykładzie klasa jest powiązana z elementem danego typu, w drugim przypadku klasa jest niezależna od typu elementu. Powiedzmy, że chcesz w swoim dokumencie zastosować do akapitów dwa różne sposoby wyrównania tekstu: pewne akapity chcesz dosunąć do prawego margine- su, a pozostałe wycentrować. W takim przypadku przydatny będzie atrybut class. Pozwala on zdefiniować różne style dla tego samego elementu — inaczej mówiąc, pozwala zdefiniować klasy stylu. W naszym przykładzie musimy więc zdefiniować dwie klasy: pierwszą, nazwijmy ją prawy, w której ustawimy sposób wyrównania tekstu do prawego marginesu, i klasę center, w której tekst będzie wyśrodkowany: p.prawy {text-align: right} p.center {text-align: center} Teraz wystarczy wstawić nazwę klasy do tych znaczników, w których chcemy mieć określony sposób formatowania, i gotowe: p class= prawy Ten akapit zostanie wyrównany do prawej. /p p class= center Ten akapit zostanie wyśrodkowany. /p Nazwy klas mogą być dowolne, pamiętaj jednak, by nie stosować w nich pol- skich liter. Jeśli pominiesz nazwę selektora w definicji klasy: .nazwa_klasy{właściwość: wartość} zdefiniowany zostanie styl, który można zastosować do wielu elementów. W przy- kładzie przedstawionym poniżej ta sama klasa prawy została zastosowana zarów- no do elementu h1, jak i do akapitu p: h1 class= prawy Ten nagłówek został wyrównany do prawego marginesu: /h1 p class= prawy Ten akapit został wyrównany do prawego marginesu: /p 130 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów Czy można narzucić styl pojedynczym wystąpieniom danego elementu? Pojedynczym wystąpieniom danego typu można narzucić styl, korzystając z atry- butu id. Atrybut id pozwala oznaczać elementy, podobnie jak atrybut class — id jest czymś w rodzaju identyfikatora elementów. Atrybut id można zdefiniować na dwa sposoby: tak, by styl stosowany był do do- wolnego elementu o określonym id, lub tak, by styl był stosowany do określonego elementu o danym id. Ogólna postać definicji jest następująca: selektor#id {właściwość:wartość [; właściwość:wartość] ...} lub #id {właściwość:wartość [; właściwość:wartość] ...} Nazwa atrybutu id musi być jednoznaczna. W dokumencie może istnieć tylko jeden element o danym id. Oto przykłady dwóch definicji identyfikatora id. W pierwszym przypadku styl zostanie zastosowany do każdego elementu, który oznaczysz identyfikatorem wstep: #wstep { font-size:110 ; font-weight:bold; color:#0000ff; background-color:transparent } A oto drugi przypadek. Tutaj styl będzie zastosowany tylko do elementu p o id= wstep : p#wstep { font-size:110 ; font-weight:bold; color:#0000ff; background-color:transparent } ... p id= wstep Do tego akapitu zostaną zastosowane ustawienia stylu zdefiniowane w definicji id o nazwie wstep. /p Zwróć uwagę, że w obu przypadkach ustawienia stylu, które będą stosowane do elementów oznaczonych atrybutem id, identyfikuje się wartością atrybutu id po- przedzoną znakiem #. 131 ABC języka HTML i XHTML Definicje stylu często nie są proste, a nawet jeśli są, nie zawsze pamiętamy, dla- czego wybraliśmy takie, a nie inne właściwości. Dlatego stosuj komentarze. Będą bardzo przydatne przy przyszłej edycji arkusza stylów. Jaką postać ma komentarz CSS? Komentarz CSS rozpoczyna się od znaku prawego ukośnika, po nim następuje gwiazdka, potem tekst komentarza i wreszcie komentarz zostaje zamknięty gwiazd- ką i prawym ukośnikiem. Oto przykład: /* To jest komentarz CSS */ p { text-align: right; /* To też jest komentarz CSS */ color: green; font-family: arial } Informacje ogólne na temat arkuszy stylów sprawdzimy teraz w praktyce. Za- czniemy od zdefiniowania stylu wpisanego. Jak zmienić czcionkę, kolor tekstu i tła oraz marginesy tekstu, korzystając ze stylu wpisanego? O tym, jak zmieniać czcionkę, którą złożony jest tekst, kolor tej czcionki, kolor tła tekstu oraz szerokość marginesów elementu języka HTML, dowiedziałeś się już w części tego kursu poświęconej formatowaniu akapitów i bloków tekstu. Tutaj omówię te zagadnienia jeszcze raz w wielkim skrócie, by przypomnieć Ci sposób stosowania stylu wpisanego. Za zmianę kroju pisma, którym rysowany jest tekst zapisany wewnątrz elementu, odpowiada atrybut stylu font-family. W jego wnętrzu podaje się listę sugerowa- nych krojów pisma w kolejności od preferowanego aż po najbardziej ogólny. Jeżeli nazwa kroju zawiera znaki odstępu, należy zamknąć ją w pojedynczych znakach cudzysłowu: font-family: Trebuchet MS ,Arial,sans-serif; 132 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów Nazwy ogólnych krojów pisma to: n serif — czcionka szeryfowa, np. Times New Roman, n sans-serif — czcionka bezszeryfowa, np. Arial, n cursive oraz fantasy — ozdobne czcionki pochyłe (rzadko używane, gdyż każda przeglądarka może podstawić w ich miejsce całkowicie inne kroje pisma — często w ogóle nieprzystające do zamysłu autora strony), n mono — czcionka nieproporcjonalna (o stałej szerokości wszystkich znaków) używana najczęściej do zapisywania tekstu programów komputerowych, tworzenia prymitywnych tabel lub wyróżniania poleceń programów; np. Courier New. Za rozmiar czcionki odpowiada atrybut stylu font-size. Rozmiar najczęściej podaje się w punktach drukarskich (pt; każdy punkt to 1/72 część cala): font-size: 12pt; Atrybut stylu color pozwala zdefiniować kolor wyświetlanego tekstu. Podana w nim wartość może być zestandaryzowaną nazwą barwy, opisem natężenia składowych RGB zapisanym szesnastkowo (#RGB lub #RRGGBB) lub opisem natężenia zapisanym w postaci rgb(r,g,b): color: blue; color: #A05; color: #0015A0; color: rgb(100, 0, 255); Atrybut stylu background-color określa kolor tła tekstu lub elementu. Oznaczenia koloru można podawać we wszystkich formach opisanych powyżej: background-color: yellow; Za pomocą atrybutu stylu margin możesz zdefiniować szerokość zewnętrznych marginesów akapitu tekstu lub elementu języka HTML. Wartość atrybutu stylu margin składa się z czterech elementów oddzielonych znakami spacji i podanych w następującej kolejności: szerokość górnego marginesu, szerokość prawego mar- ginesu, szerokość dolnego marginesu i szerokość lewego marginesu: margin: 1cm 1cm 1cm 1cm; Jeżeli chciałbyś wyzerować szerokości marginesów (usunąć je całkiem), możesz też użyć skróconej postaci: margin: 0; 133 ABC języka HTML i XHTML Za wewnętrzny margines (zawierający w sobie kolor tła elementu) odpowiada z kolei atrybut stylu padding, którego zasady stosowania są identyczne: padding: 5pt 1cm 10px 0; padding: 0; Kompletny kod znacznika otwierającego element p wraz z definicją stylu może wyglądać więc mniej więcej następująco: p style= font-family: Trebuchet MS ,Arial,sans-serif; font-size: 12pt; color: blue; background-color: yellow; margin: 0; padding: 5pt 5pt 5pt 5pt; Wpisany arkusz stylów odnosi się tylko do tych akapitów, w znacznikach któ- rych umieszczona została definicja stylu. Pozostałe akapity zachowują domyślne formatowanie. W ramach treningu zmieńmy kolor tła strony (elementu body) na niebieski, uży- wając mechanizmu stylu wpisanego (listing 6.1, rysunek 6.1): Listing 6.1. Styl wpisany ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl lang= pl head title Style CSS /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / /head body style= background-color: blue; p Akapit 1 /p p Akapit 2 /p p Czy tekst jest czytelny? Nie? To trzeba zmienić kolor czcionki w każdym akapicie. Zastosowanie stylu wpisanego będzie w tym przypadku nieekonomiczne. /p p Akapit 4 /p p Akapit 5 /p /body /html Ze stylu wpisanego korzystaj tylko tam, gdzie koniecznie zachodzi potrzeba zmiany wyglądu jednego tylko elementu strony. 134 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów Rysunek 6.1. Do określenia tła strony zastosowano styl wpisany. Na ciemnym tle tekst nie jest widoczny. Zmiana koloru tekstu we wszystkich akapitach byłaby bardzo czasochłonna — w tym przypadku nie ma sensu korzystać ze stylu wpisanego Tekst na rysunku 6.1 nie jest czytelny. Prezentowałby się o wiele lepiej, gdyby był zapisany kolorem białym lub żółtym. Gdybyś jednak chciał zmieniać kolor każdego akapitu, czekałoby Cię poprawianie deklaracji stylu w pięciu miejscach — a co począć z większymi stronami lub częstszymi zmianami kolorystyki? Jak sformatować tekst i tło strony, korzystając z osadzonego arkusza stylów? Deklaracja stylu osadzonego pozwala za jednym zamachem zmienić atrybuty stylu wszystkich elementów języka HTML danego typu. Wystarczy dodać do pliku (we- wnątrz elementu head) następujący fragment: style type= text/css !-- p { color: yellow; } -- /style a wszystkie akapity tekstu zmienią swój kolor na żółty dokładnie tak, jakbyś znacznik otwierający każdego z nich zapisał nie jako p , lecz jako p style= color: yellow; . 135 ABC języka HTML i XHTML Osadzenie stylu elementu p na początku kodu strony umożliwia Ci teraz natych- miastową zmianę koloru tekstu na biały, turkusowy lub dowolny inny — możesz eksperymentować, za każdym razem zmieniając definicję koloru w jednym tylko miejscu! Rozszerzmy definicję stylu również na element body, dodatkowo zmieniając jesz- cze dalej wygląd akapitów (listing 6.2, rysunek 6.2). Listing 6.2. Styl osadzony ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl lang= pl head title Style CSS /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css !-- body { background-color: blue; } p { color: yellow; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 11pt; } -- /style /head body p Akapit 1 /p p Akapit 2 /p p Czy potrafisz przeczytać wygodnie ten tekst? /p p Akapit 4 /p p Akapit 5 /p /body /html Dzięki osadzonym definicjom stylu wszystko, co dotyczy wyglądu strony WWW, zgrupowane jest w jednym miejscu i może podlegać prostym zmianom, a właściwy kod HTML określa strukturę dokumentu, a nie jego wygląd. Globalne formatowanie oznacza, że styl jest stosowany do wszystkich instancji elementu, dla którego został zdefiniowany. Są, oczywiście, wyjątki od reguły. Już o nich wspominaliśmy przy okazji omawiania klas i atrybutów id. W dalszej części rozdziału zobaczysz, jak w praktyce poradzić sobie z odejściem od zasad globalnego formatowania w przypadku pewnych wystąpień elementu. 136 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów Rysunek 6.2. Strona została sformatowana przy użyciu osadzonego arkusza stylów Skąd się wzięła taka postać strony? Jak już wspomniałam, osadzony arkusz stylów definiuje style dla całego doku- mentu. Definicja stylu z listingu 6.2: style type= text/css !-- body { background-color: blue; } p { color: yellow; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 11pt; } -- /style stanowi, że: n Tło strony będzie koloru niebieskiego — decyduje o tym wartość właściwości background-color: blue. blue to nazwa koloru. Zamiast niej możesz użyć kodu koloru, #0000FF. Kody kolorów znajdziesz w Dodatku A. n Tekst dokumentu (akapitów) będzie koloru żółtego. Określa to para: color: yellow. n Zastosowana zostanie czcionka szeryfowa, najlepiej taka jak Arial, (font-family: Arial,sans-serif) o rozmiarze 11 punktów (font-size: 11pt). Jak widzisz, pomimo tajemniczego wyglądu, osadzony arkusz stylów nie jest wcale tak tajemniczy. 137 ABC języka HTML i XHTML W jaki sposób zastosować inny styl do wybranej instancji elementu? Powiedzmy, że chcesz, aby jeden z akapitów tekstu miał zupełnie inne formato- wanie niż pozostałe. Okaże się to prostym zadaniem, jeśli skorzystamy z atrybutu id (patrz informacje wstępne do tego rozdziału). Wartość atrybutu może składać się z liter od a do z, cyfr, łączników i kropek, przy czym na początku musi znaj- dować się litera. Na listingu 6.3 przedstawiony został kod źródłowy dokumentu z listingu 6.2, w którym jednemu z akapitów zmieniono styl. Akapitowi przypisano identyfikator id= wyjatek , a styl #wyjatek dołączono do listy definicji stylów w elemencie style. Zgodnie z definicją, tekst pojawi się na białym tle i będzie koloru czerwone- go. Pozostałe ustawienia stylu akapitu zostaną zachowane. Listing 6.3. Osadzony arkusz stylów, w którym wykorzystano atrybut id ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl lang= pl head title Style CSS /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css !-- body { background-color: blue; } p { color: yellow; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 11pt; } #wyjatek { color: #FF0000; background-color: #FFFFFF; } -- /style /head body p Akapit 1 /p p Akapit 2 /p p id= wyjatek Ten akapit jest wyjątkiem w regule. /p p Akapit 4 /p p Akapit 5 /p /body /html Wygląd strony pokazany został na rysunku 6.3. 138 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów Rysunek 6.3. Osadzony arkusz stylów określa style na całej stronie, lecz można spod jego działania wyłączyć określone instancje elementu Atrybut id stosuje się jednak przede wszystkim w skryptach — do wskazywania z poziomu skryptu jednej konkretnej instancji obiektu znajdującej się na stronie, na przykład w celu zmiany stylu odpowiedniego pojedynczego elementu strony z poziomu skryptu. Jak zastosować w dokumencie klasy? Klasy także pozwalają na indywidualizację ustawień stylu — aby skorzystać z tej możliwości, musisz po prostu zdefiniować odpowiednią klasę i oznaczyć za po- mocą atrybutu class konkretny element. Nazwa klasy stylu powinna składać się ze znaków alfabetu łacińskiego oraz cyfr i nie powinna zaczynać się od cyfry. Stosowanie polskich znaków diakrytycznych jest zabronione. Załóżmy, że na swojej stronie — poświęconej, powiedzmy, motoryzacji — chcesz cytować fragmenty obcych tekstów, każdy z fragmentów wyróżniając kursywą i szerszymi marginesami. Dodatkowo inną czcionką warto wyróżnić nazwy tytu- łów czasopism oraz marek samochodów. Aby za każdym razem nie wprowadzać wpisanej definicji stylu odróżniającej elementy p stanowiące cytat od elemen- tów p tworzących Twój własny tekst, należy dokonać podziału: normalne ele- menty p będą tworzyły akapity własnego tekstu, a elementy p klasy cytat — cy- taty. Z kolei elementy span klasy czasopismo będą służyły do zapisywania tytułów, a klasy marka — marek samochodów. Oto przykład (listing 6.4): 139 ABC języka HTML i XHTML Listing 6.4. Zastosowanie klas stylów w dokumencie ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl lang= pl head title Style CSS /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css !-- p { font-size: 11pt; line-height: 135 ; } p.cytat { font-style: italic; margin: 0 20pt 0 20pt; } span.tytul { font-weight: bold; font-style: normal; color: brown; } span.marka { color: blue; font-weight: bold; } -- /style /head body p Co się dzieje ostatnimi czasy na rynku motoryzacyjnym? Miesięcznik span class= tytul Twoja Bryka /span zadał to pytanie swojemu korespondentowi, Arnoldowi Mogunckiemu, który napisał: /p p class= cytat Najnowszy model span class= marka poloneza /span może sporo namieszać na rynku motoryzacyjnym. Jego silnik o mocy 82 KM pozwala właścicielowi pozostawić w tyle wszystkie „maluchy”. Nawet span class= marka FIAT /span 125p z silnikiem 1300 cm sup 3 /sup dał się pokonać! /p p Czy span class= marka polonezy /span pozostaną niedoścignione? W span class= tytul Wysokich Szprychach /span czytamy: /p p class= cytat Chodzą słuchy, że nowy, wzmocniony silnik 1500 cm sup 3 /sup montowany w najnowszych span class= marka polonezach /span ma zostać przeniesiony również do „dużych” span class= marka FIAT /span ów. W takim przypadku przewagę polskiego samochodu może pomóc zachować jedynie rozwiercenie cylindrów i zwiększenie pojemności silnika. /p /body /html 140 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów Efekty możesz podziwiać na rysunku 6.4. Rysunek 6.4. Dzięki klasom te same zasady składu zostały zastosowane wielokrotnie wobec różnych elementów tego samego typu Definicja klasy stylu elementu wyróżnia się dodaniem do nazwy elementu dowol- nie wybranej nazwy klasy, oddzielonej kropką. Na przykład, aby założyć klasę cytat elementu p, utworzyliśmy wewnątrz elementu style następującą definicję: p.cytat { ......... } Aby skorzystać z utworzonej klasy, dodaliśmy do elementu atrybut class i podali- śmy w cudzysłowie nazwę założonej wcześniej klasy, na przykład: p class= cytat ......... /p Wszystkie klasy dziedziczą atrybuty stylu elementu podstawowego. Widać to w powyższym przykładzie: mimo iż dla klasy cytat elementu p nie zadeklaro- waliśmy rozmiaru czcionki, fakt, że dla samego elementu p została podana de- klaracja font-size: 11pt;, wystarczył, by również cytaty były zapisane czcionką o rozmiarze 11 punktów. Generalnie, dla podstawowej klasy elementu (czyli dla samego elementu) powinie- neś nadawać wszystkie cechy wspólne klas pochodnych, by nigdy nie dopuszczać do duplikowania wpisów. Klasy powinny zawierać tylko deklaracje odróżniające je od klasy podstawowej. 141 ABC języka HTML i XHTML Jakie są zalety tworzenia klas? Pomyśl sobie, że nie użyłeś ich, stosując w powyż- szym przykładzie za każdym razem styl wpisany modyfikujący wygląd tytułów i marek. Gdybyś teraz chciał zmienić wygląd marek samochodów, by były pod- kreślone i wypisane zieloną czcionką, czekałoby Cię poprawianie deklaracji w kil- kunastu, kilkudziesięciu lub kilkuset miejscach! Używając klas, wystarczy wpro- wadzić poprawkę w deklaracji klasy stylu: span.marka { color: green; font-weight: bold; text-decoration: underline; } a wszystkie miejsca, w których otoczyłeś tekst elementami span klasy marka, natychmiast po odświeżeniu strony zmienią swój wygląd (rysunek 6.5). Rysunek 6.5. Centralizacja definicji klas stylu elementów pozwala szybko zmieniać wygląd strony, dostosowując go do nowych wymagań Zauważ też, że tworzenie klas stylów stanowi kolejny krok w kierunku rozdzie- lenia logicznej struktury dokumentu (strony WWW) od jego wyglądu. Nawet gdy- byś kiedyś stwierdził, że nazwy marek samochodów nie wymagają specjalnego wyróżnienia na ekranie, pozostaną wyróżnione w kodzie i będziesz miał poten- cjalną możliwość zmiany ich wyglądu. Poza tym tworząc klasy elementów, unikasz umieszczania w kodzie strony (i w zapisywanym tekście) jakichkolwiek informacji o wyglądzie. 142 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów Przy okazji tego przykładu poznałeś kilka nowych atrybutów stylu elementów. Pierwszym z nich jest line-height, w którym podaje się odstęp międzywierszowy tekstu. Możesz podawać go w dowolnych jednostkach, jednak najczęściej używa się skali względnej ( ), zmieniającej odstępy równomiernie w zależności od roz- miaru czcionki. Pamiętaj jednak, że mała czcionka wymaga szerokich odstępów między wierszami, podczas gdy duża pozostaje czytelna, nawet gdy kolejne wier- sze prawie stykają się ze sobą. Drugi z atrybutów to font-style. Wartość normal oznacza zwykły tekst, a italic — kursywę. Atrybut ten zastępuje element i — a więc możesz z niego w ogóle zrezygnować, jeżeli cały tekst pojawiający się w konkretnych elementach ma być zapisany kursywą. Trzeci to font-weight, który może przybierać wiele wartości, jednak dwie naj- częściej używane (i często jedyne dające widoczne na ekranie efekty) to normal i bold. Wartość normal oznacza tekst normalnie zapisany, zaś bold — pogrubiony. Jak w przypadku kursywy, atrybut bold zastępuje element b, umożliwiając automatyczne pogrubianie całych fragmentów tekstu bez używania znaczni- ków b i /b . Ostatnim jest atrybut text-decoration. Może on przyjmować następujące wartości: n none — brak dekoracji tekstu, n underline — podkreślenie, n overline — nakreślenie, n line-through — przekreślenie. Tego atrybutu używaj bardzo rozważnie. Podkreślony tekst może kojarzyć się z odnośnikami, zaś przekreślenia czynią go nieczytelnym. Najlepiej w ogóle zre- zygnować z tego typu dekoracji, rezerwując ją dla odnośników. Podany powyżej przykład zamiany stylu tekstu reprezentującego markę samochodu jest właśnie przykładem, jak nie używać podkreślenia. Jak zdefiniować niezależne klasy stylu? Klasy stylu związane z elementami języka HTML pozwalają określić wygląd pod- zbioru elementów danego typu. Czasem jednak przydaje się możliwość określenia wyglądu szerszej grupy elementów, niekoniecznie jednolitych pod względem typu. W takich przypadkach mogą się okazać pomocne niezależne klasy stylu. Na przykład, poniższy kod strony WWW definiuje niezależną klasę o nazwie niebieski, nadającą dowolnemu elementowi niebieski kolor. 143 ABC języka HTML i XHTML W deklaracji niezależnej klasy stylu nie pojawia się nazwa elementu języka HTML, a od razu tylko kropka i nazwa klasy (listing 6.5, rysunek 6.6): Listing 6.5. Niezależne klasy stylu ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl lang= pl head title Style CSS /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css !-- th { background-color: gray; color: white; } .niebieski { color: blue; } -- /style /head body p Oto podsumowanie zysków za nbsp;ubiegły nbsp;rok. Najwyższe dochody zostały wyróżnione na nbsp; span class= niebieski niebiesko /span : /p table cellpadding= 4 cellspacing= 0 tr th Kwartał /th th Zysk /th /tr tr th pierwszy /th td 1400 nbsp;zł /td /tr tr th drugi /th td 1500 nbsp;zł /td /tr tr th trzeci /th td class= niebieski 2000 nbsp;zł /td /tr tr th czwarty /th td 1900 nbsp;zł /td /tr /table /body /html Mimo wygody, unikaj nadużywania uniwersalnych, niezwiązanych z żadnym konkretnym elementem języka HTML klas stylów. Tak naprawdę przydają się one niezwykle rzadko, a w większości przypadków wygodniejsze jest stworzenie kilku specjalizowanych klas stylów — po jednej dla każdego typu elementu — niż dostosowywanie różnych elementów do jednej, niezależnej klasy. 144 Podstawy kaskadowych arkuszy stylów Rysunek 6.6. Za pomocą niezależnej klasy stylów można kształtować wygląd elementów różnego typu Kiedy stosowany jest zewnętrzny arkusz stylów? Zewnętrzny (lub inaczej łączony) arkusz stylów to doskonałe rozwiązanie dla serwisów internetowych, czyli układów wielu stron. Wówczas te same style mogą być stosowane do wszystkich stron, dzięki czemu serwis jest jednolity wizualnie. Jeśli przyjdzie Ci ochota zmienić wygląd serwisu, wprowadzisz zmiany tylko w pliku arkuszy stylów, a zmiany zostaną automatycznie uwzględnione na wszyst- kich stronach. Zewnętrzny arkusz stylów rezyduje zgodnie z nazwą poza doku- mentem XHTML, w zewnętrznym pliku o rozszerzeniu nazwy .css. Jak wygląda zewnętrzny arkusz stylów? W kodzie każdej ze stron korzystających z zewnętrznych arkuszy stylów musi zostać zdefiniowany odnośnik do pliku zewnętrznego, który je zawiera. Odnośnik ten definiuje się za pomocą znacznika link , który umieszczany jest w sekcji head dokumentu: head link rel= stylesheet type= text/css href= mojestyle.css /head 145
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC języka HTML i XHTML
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: