Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00214 004290 18678118 na godz. na dobę w sumie
ABC nagrywania płyt - książka
ABC nagrywania płyt - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1157-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook (-86%), audiobook).

Odkryj tajniki profesjonalnego nagrywania płyt!

Mimo że dziś prawie każdy komputer wyposażony jest w nagrywarkę, nie wszyscy z niej korzystają, pozostawiając nagrywanie płyt znajomym informatykom. A przecież obecnie nie jest to czynność skomplikowana -- producenci oprogramowania sukcesywnie oddają w ręce użytkowników kolejne wersje programów, oferujących nowe możliwości i jeszcze bardziej intuicyjnych w obsłudze. Warto więc nauczyć się nagrywania płyt, aby samodzielnie tworzyć cyfrowe albumy fotograficzne czy pamiątkowe filmy, przechowywane dla rodziny w archiwum kina domowego.

Książka 'ABC nagrywania płyt' to kompletny przewodnik po nagrywaniu. Z tym podręcznikiem poznasz interfejsy nagrywarek oraz rozwiązania poprawiające jakość i bezpieczeństwo zapisu, stosowane w nowoczesnych nagrywarkach. Nauczysz się konfigurować system operacyjny do pracy z nagrywarką i dobierać odpowiednie oprogramowanie. Będziesz umiał nagrać płyty z danymi, muzyką i filmami, a ponadto stworzyć cyfrowy album fotograficzny, obrazy płyt i płytę multisesyjną. Dowiesz się także więcej o nowych technologiach czy słynnej wojnie formatów.

I Ty możesz profesjonalnie nagrywać płyty CD oraz DVD!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC nagrywania p‡yt Autor: Bartosz Danowski ISBN: 978-83-246-1157-7 Odkryj tajniki profesjonalnego nagrywania p‡yt! (cid:149) Jak przygotowa(cid:230) materia‡ do nagrania p‡yty? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z obraz(cid:243)w p‡yt? (cid:149) Jak odzyskiwa(cid:230) dane ze skasowanej sesji? Mimo ¿e dzi(cid:156) prawie ka¿dy komputer wyposa¿ony jest w nagrywarkŒ, nie wszyscy z niej korzystaj„, pozostawiaj„c nagrywanie p‡yt znajomym informatykom. A przecie¿ obecnie nie jest to czynno(cid:156)(cid:230) skomplikowana (cid:150) producenci oprogramowania sukcesywnie oddaj„ w rŒce u¿ytkownik(cid:243)w kolejne wersje program(cid:243)w, oferuj„cych nowe mo¿liwo(cid:156)ci i jeszcze bardziej intuicyjnych w obs‡udze. Warto wiŒc nauczy(cid:230) siŒ nagrywania p‡yt, aby samodzielnie tworzy(cid:230) cyfrowe albumy fotograficzne czy pami„tkowe filmy, przechowywane dla rodziny w archiwum kina domowego. Ksi„¿ka (cid:132)ABC nagrywania p‡yt(cid:148) to kompletny przewodnik po nagrywaniu. Z tym podrŒcznikiem poznasz interfejsy nagrywarek oraz rozwi„zania poprawiaj„ce jako(cid:156)(cid:230) i bezpieczeæstwo zapisu, stosowane w nowoczesnych nagrywarkach. Nauczysz siŒ konfigurowa(cid:230) system operacyjny do pracy z nagrywark„ i dobiera(cid:230) odpowiednie oprogramowanie. BŒdziesz umia‡ nagra(cid:230) p‡yty z danymi, muzyk„ i filmami, a ponadto stworzy(cid:230) cyfrowy album fotograficzny, obrazy p‡yt i p‡ytŒ multisesyjn„. Dowiesz siŒ tak¿e wiŒcej o nowych technologiach czy s‡ynnej wojnie format(cid:243)w. (cid:149) Konfiguracja systemu operacyjnego do pracy z nagrywark„ (cid:149) Oprogramowanie (cid:149) Nagrywanie p‡yt z danymi oraz muzyk„, a tak¿e p‡yt wideo (cid:149) P‡yta multisesyjna (cid:149) Cyfrowy album fotograficzny (cid:149) Zapis pakietowy (cid:149) Obraz p‡yty (cid:149) Nagrywanie w systemie Linux (cid:149) Kopie bezpieczeæstwa (cid:149) Obs‡uga wielu nagrywarek I Ty mo¿esz profesjonalnie nagrywa(cid:230) p‡yty CD oraz DVD! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TRE¥CI 1 2 WstÚp ..............................................................................7 Wprowadzenie do tematu nagrywania pïyt .......................9 Ogólna charakterystyka pïyt CD, DVD i BD ....................................9 Ogólna charakterystyka dostÚpnych nagrywarek ........................14 Oznaczenia nagrywarek ..........................................................15 Interfejsy nagrywarek — IDE, SATA, USB i FireWire ............15 RozwiÈzania poprawiajÈce jakoĂÊ i bezpieczeñstwo zapisu stosowane w nowoczesnych nagrywarkach .........................17 Metody zapisu — CAV, CLV, Z-CLV, P-CAV ............................21 Instalacja nagrywarki w komputerze ...........................................24 Konfiguracja systemu operacyjnego do pracy z nagrywarkÈ .......29 MS Windows 2000/XP .............................................................29 MS Windows Vista ...................................................................40 Potrzebne oprogramowanie ............................................47 Nero 8 ............................................................................................48 CdrWIN ..........................................................................................52 DeepBurner ....................................................................................52 Acronis True Image .......................................................................53 Burrrn ............................................................................................53 DVDShrink .....................................................................................53 EAC ................................................................................................54 DAEMON Tools ..............................................................................54 ISO Burn ........................................................................................55 3 4 5 6 7 8 9 ABC nagrywania pïyt Nareszcie nagrywamy ................................................... 57 Pïyta z danymi ...............................................................................58 Nero Burning ROM ..................................................................58 DeepBurner ..............................................................................73 Pïyta z muzykÈ ..............................................................................76 Przygotowanie materiaïu ........................................................77 Nero Burning ROM ..................................................................81 Burrrn ......................................................................................87 Kopia istniejÈcej pïyty CD .............................................................90 Nero Burning ROM ..................................................................90 Obsïuga pïyty CD-RW w opisywanych programach ....................97 Wyĝszy stopieñ wtajemniczenia ................................... 101 Pïyta multisesyjna .......................................................................101 Nero Burning ROM ................................................................102 DeepBurner ............................................................................108 Odzyskiwanie danych ze skasowanej sesji ...........................112 Pïyta z muzykÈ i danymi komputerowymi ................................115 Nero Burning ROM ................................................................116 Overburning ................................................................................119 Pïyta wideo ................................................................. 123 Kodowanie pliku MPEG ..............................................................125 Pïyta VCD/SVCD ..........................................................................129 Pïyta DVD-Video ..........................................................................135 Testowanie pïyty wideo ..............................................................144 Cyfrowy album fotograficzny ....................................... 147 Przygotowanie zdjÚÊ ...................................................................148 JPEG CD, JPEG DVD ...................................................................153 Profesjonalny cyfrowy album .....................................................157 Zapis pakietowy .......................................................... 169 Obraz pïyty .................................................................. 175 Tworzenie obrazu ........................................................................176 Edycja istniejÈcych obrazów .......................................................177 Konwersja obrazów .....................................................................178 Wirtualny napÚd CD/DVD-ROM .................................................179 Pïyta startowa ............................................................. 181 Kilka sïów na temat ustawieñ BIOS-u ........................................182 Pïyta startowa dla MS DOS oraz MS Windows 9x/Me ...............184 NiezbÚdne dodatki .................................................................184 Przygotowanie pïyty startowej .............................................188 Pïyta startowa dla MS Windows XP ...........................................193 Przygotowania .......................................................................193 Integracja ...............................................................................198 Multisystemowa pïyta startowa — kilka systemów na jednym dysku DVD ...............................................................217 4 Spis treĂci 10 11 12 13 14 Systemy zapisu wbudowane w MS Windows XP oraz Vista ....................................................................229 MS Windows XP ..........................................................................230 Konfiguracja ...........................................................................230 Przygotowanie pïyt z danymi ................................................230 Przygotowanie pïyt audio ......................................................234 MS Windows Vista ......................................................................237 Konfiguracja ...........................................................................238 Nagrywanie pïyty z danymi ..................................................240 Nagrywanie pïyty audio ........................................................243 Nagrywanie w systemie Linux .....................................247 Pïyta z danymi .............................................................................247 Pïyta z muzykÈ ............................................................................256 Kopia istniejÈcej pïyty .................................................................262 Pïyta multisesyjna .......................................................................264 Pïyta jako tani noĂnik dla kopii bezpieczeñstwa waĝnych danych ...........................................................269 Tworzenie archiwum ..................................................................270 Odzyskiwanie danych z archiwum .............................................277 Automatyzacja procesu archiwizacji ..........................................280 Kopie bezpieczeñstwa zabezpieczonych pïyt CD i DVD ..285 Kopia pïyty audio ........................................................................286 Kopia pïyty DVD-Video ...............................................................293 Kopia pïyty z danymi ..................................................................299 Tworzenie okïadek i nadruków na pïytach ...................307 Projektowanie i drukowanie okïadek .........................................308 Nadruki na pïytach — LightScribe .............................................324 Dodatek ..................................................................................331 Podsumowanie ........................................................................351 Skorowidz ..............................................................................353 5 4 WY¿SZY STOPIE” WTAJEMNICZENIA W tym rozdziale bÚdziemy kontynuowaÊ nagrywa- nie pïyt, ale omówimy tutaj rodzaje pïyt, które nie sÈ tak popularne jak opisywane w rozdziale trze- cim. Opowiem tu o metodach przygotowania na- stÚpujÈcych rodzajów kompilacji: Q pïyty wielosesyjnej, Q pïyty zawierajÈcej jednoczeĂnie dane i muzykÚ, Q pïyty nagranej przy wykorzystaniu overburningu. Pïyta multisesyjna Duĝa pojemnoĂÊ pïyty ma niemal same korzyĂci, jednak w niektórych przypadkach moĝe okazaÊ siÚ maïo ekonomiczna z powodu zbyt maïej iloĂci danych przeznaczonych do nagrania. PrÚdzej czy ABC nagrywania pïyt póěniej spotkasz siÚ z sytuacjÈ, w której bÚdziesz zmuszony nagraÊ mniej danych, niĝ wynosi pojemnoĂÊ pïyty. OczywiĂcie moĝesz zapisaÊ dane w znany z roz- dziaïu trzeciego sposób, jednak niewykorzystana czÚĂÊ pïyty zostanie bezpow- rotnie stracona. W przypadku gdy korzystasz z noĂnika wielokrotnego zapisu, nie ma wiÚkszego problemu, gdyĝ w kaĝdej chwili moĝesz wyczyĂciÊ pïytÚ i na- graÊ jÈ od nowa, dziÚki czemu nie tracisz pieniÚdzy na pïyty, które nie zostaïy wykorzystane do koñca. Z pewnoĂciÈ nasuwa siÚ pytanie, czy nie moĝna w jakiĂ magiczny sposób lepiej wykorzystaÊ pïyty jednokrotnego zapisu, tak by daïo siÚ do nich dograÊ dane w przyszïoĂci. Otóĝ jest to moĝliwe, jednak wymaga wykorzystania zapisu w trybie wielosesyjnym. W trybie zapisu wielosesyjnego dane bÚdÈ zapisywane w sesjach, a te z kolei bÚdÈ zakañczane, tak by pïyta nadawaïa siÚ do odczytu w czytnikach DVD-ROM. W zwiÈzku z tym, ĝe zakoñczona jest tylko pojedyncza sesja, istnieje moĝliwoĂÊ dodania danych w przyszïoĂci w postaci nastÚpnych sesji. RozwiÈza- nie to jest bardzo przydatne w przypadku pïyt DVD, gdyĝ trudno je zapeïniÊ za jednym razem. Zapis wielosesyjny ma równieĝ swoje wady, które objawiajÈ siÚ zmniejsze- niem pojemnoĂci wraz z dodaniem kolejnych sesji. Chodzi o to, ĝe kaĝda sesja musi zapisaÊ pewne dane, na które potrzebuje kilkanaĂcie megabajtów miejsca. W zwiÈzku z tym zapis pakietowy nie jest najlepszym rozwiÈzaniem, jeĝeli chcesz nagrywaÊ maïe partie danych na przykïad po 10 MB. Natomiast idealnie nadaje siÚ, w przypadku gdy chcesz nagraÊ pïytÚ w kilku czÚĂciach. Musisz pamiÚtaÊ, ĝe zapis wielosesyjny moĝe zawieraÊ maksymalnie 99 sesji. Innymi sïowy, pïytÚ moĝesz nagraÊ maksymalnie w 99 kawaïkach. OczywiĂcie ograniczenie to w zestawieniu z utratÈ danych na kolejne sesje nie stanowi pro- blemu, gdyĝ — jak juĝ wiesz — taka duĝa liczba sesji nie jest korzystna i wiÈĝe siÚ ze sporÈ iloĂciÈ straconego miejsca na pïycie. Nero Burning ROM Przygotowanie pïyty wielosesyjnej za pomocÈ Nero jest zadaniem stosunkowo prostym, chociaĝ wymaga odrobiny skupienia, gdyĝ nierozwaĝne dodawanie ko- lejnych sesji moĝe skoñczyÊ siÚ utratÈ danych zapisanych w poprzednich sesjach. Jeĝeli przy nagrywaniu pïyty wielosesyjnej utracisz dane z poprzednich sesji, nie zaïamuj siÚ. W dodatku do niniejszej ksiÈĝki znajdziesz opis, w jaki sposób odzyskaÊ uprzednio skasowane dane. 102 Wyĝszy stopieñ wtajemniczenia Przygotowanie pïyty wielosesyjnej zaczynamy od okreĂlenia, jaki rodzaj pïyty nagrywamy, oraz wybrania opcji DVD-ROM (ISO) lub CD-ROM (ISO) w oknie wy- boru kompilacji widocznym na rysunku 4.1. Rysunek 4.1. Wybór kompilacji DVD-ROM (ISO) lub CD-ROM (ISO) dla pïyty wielosesyjnej — pierwsza sesja Podczas nagrywania pierwszej sesji na nowej pïycie zaznacz w zakïadce IloĂÊ sesji na pïytce opcjÚ Rozpocznij dysk multisesyjny. DziÚki temu pïyta zostanie przygo- towana w sposób umoĝliwiajÈcy dodawanie nastÚpnych danych w przyszïoĂci. Ustawienia kolejnych zakïadek moĝesz dobraÊ na podstawie opisu nagrania zwy- czajnej pïyty, który znajdziesz w trzecim rozdziale niniejszej ksiÈĝki. Po ustawie- niu wszystkich wïaĂciwoĂci kompilacji kliknij przycisk Nowy, by przejĂÊ do gïów- nego okna Nero. Dodaj zgromadzone dane do kompilacji. Wystarczy, ĝe przeciÈgniesz je z prawej do lewej czÚĂci gïównego okna Nero (rysunek 4.2). Obserwuj pasek zajÚtoĂci kom- pilacji i, w sytuacji gdy masz bardzo maïo danych, zaprzestañ nagrywania pïyty w trybie wielosesyjnym, gdyĝ nie jest to najlepsze wyjĂcie. ProponujÚ, byĂ poszu- kaï rozdziaïu o zapisie pakietowym i zastosowaï siÚ do opisów tam zawartych. 103 ABC nagrywania pïyt Rysunek 4.2. Dodaj dane do kompilacji pïyty wielosesyjnej Po dodaniu danych do kompilacji z menu Nagrywarka wybierz opcjÚ Wypal kom- pilacjÚ. Nowo otwarte okno (rysunek 4.3) jest juĝ doskonale znane, ale pamiÚtaj, ĝe nie moĝesz zastosowaÊ identycznych ustawieñ jak w przypadku kompilacji, w której caïa pïyta jest nagrywana w caïoĂci za jednym razem. Przy nagrywaniu pierwszej sesji, a takĝe wszystkich nastÚpnych — poza ostatniÈ — bezwzglÚdnie musisz wyïÈczyÊ opcjÚ Zakoñcz dysk (bez opcji dalszego zapisu). Jeĝeli zapomnisz wyïÈczyÊ tÚ opcjÚ, to pïyta zostanie zakoñczona, a dogranie ko- lejnych danych w przyszïoĂci okaĝe siÚ niemoĝliwe. Zanim klikniesz przycisk Zapis, ustaw jeszcze szybkoĂÊ zapisu i ewentualnÈ liczbÚ kopii, jakie majÈ zostaÊ nagrane. Dopiero teraz moĝesz rozpoczÈÊ zapis pierwszej sesji — kliknij przycisk Zapis. ZajmÚ siÚ teraz przypadkiem, gdy na pïycie masz juĝ nagranÈ jednÈ sesjÚ i chcesz dograÊ kolejne kilkaset megabajtów. Po uruchomieniu Nero w oknie kompilacji musisz wybraÊ opcjÚ DVD-ROM (ISO) lub CD-ROM (ISO), tak jak w przypadku ty- powej kompilacji. 104 Wyĝszy stopieñ wtajemniczenia Rysunek 4.3. Zapis kompilacji pïyty wielosesyjnej — pierwsza sesja W zakïadce IloĂÊ sesji na pïytce (rysunek 4.4) zaznacz opcjÚ Kontynuuj dysk multi- sesyjny. Po wybraniu opcji kontynuowania istniejÈcej pïyty automatycznie zo- stanie uaktywniona zawartoĂÊ sekcji Opcje. Zanim jednak wyjaĂniÚ, do czego sïuĝÈ wszystkie tajemnicze ustawienia, musisz wiedzieÊ, ĝe podczas dogrywania no- wych sesji istnieje moĝliwoĂÊ skasowania plików lub folderów zapisanych pod- czas poprzednich sesji. Dokïadniej mówiÈc, dane nie zostanÈ zupeïnie usuniÚte z pïyty, ale nie bÚdÈ widoczne np. w Eksploratorze Windows. Zabieg usuwania jest wiÚc jedynie pozorny, gdyĝ nie zwraca miejsca na pïycie, ale pozwala na upo- rzÈdkowania danych. Podczas dodawania kolejnej sesji moĝe zajĂÊ taka sytuacja, ĝe bÚdziesz chciaï do- daÊ plik lub katalog o takiej nazwie, jakÈ ma istniejÈcy na pïycie. Za pomocÈ ustawieñ zgrupowanych w sekcji Opcje moĝesz okreĂliÊ, w jaki sposób program zachowa siÚ w przypadku wykrycia dwóch identycznych plików lub folderów. Pierwsza opcja o nazwie Zamieñ pliki w kompilacji okreĂla zachowanie programu wtedy, kiedy dodajesz plik o takiej samej nazwie jak zapisany na pïycie. Masz do wyboru piÚÊ schematów zachowania w takiej sytuacji. Moĝesz zabroniÊ zamia- ny plików — musisz wyïÈczyÊ opcjÚ Zamieñ pliki w kompilacji w przypadku gdy. Jeĝeli zdecydujesz siÚ na zastÚpowanie plików, to czynnoĂÊ ta moĝe mieÊ miejsce, w sytuacji gdy plik na pïycie posiada atrybut archiwalny, zmieniïa siÚ data i dodawany plik jest nowszy aniĝeli ten na pïycie, zmieniïa siÚ zawartoĂÊ pliku lub zastÚpowanie bÚdzie miaïo miejsce bez wzglÚdu na okolicznoĂci. 105 ABC nagrywania pïyt Rysunek 4.4. Dogrywanie kolejnych sesji do istniejÈcej pïyty ZawartoĂÊ zakïadki Opcje ISO powinna byÊ taka sama dla kaĝdej dogrywanej sesji, dlatego proponujÚ, byĂ wprowadziï staïe ustawienia i uĝywaï ich przy nagrywa- niu wiÚkszoĂci pïyt. OczywiĂcie w szczególnych przypadkach moĝesz wprowadzaÊ modyfikacje, ale pamiÚtaj, co zmieniïeĂ. Po ustawieniu opisanych opcji i umieszczeniu pïyty, do której chcesz dograÊ ko- lejnÈ sesjÚ, kliknij przycisk Nowy. Nero dokona sprawdzenia pïyty umieszczonej w napÚdzie i po chwili na ekranie pojawi siÚ okno z informacjÈ na temat sesji znajdujÈcej siÚ na pïycie. Musisz zaznaczyÊ wpis z listy, a nastÚpnie kliknÈÊ przy- cisk OK (rysunek 4.5). PamiÚtaj o tym, by zawsze zaznaczyÊ najnowszy wpis na liĂcie, w przeciwnym razie skasujesz wszystkie dane dodane w nowszej sesji. Jeĝeli nagrywaïeĂ poprzednie sesje na swoim komputerze, Nero sprawdzi, czy pliki wchodzÈce w skïad poprzednich kompilacji ulegïy zmianie, i w razie potrzeby powiadomi CiÚ o tym za pomocÈ odpowiedniego komunikatu. Wystarczy, ĝe klik- niesz przycisk OK, a Nero wprowadzi zmiany w plikach na pïycie zgodnie z usta- wieniami z zakïadki IloĂÊ sesji zgrupowanymi w sekcji Opcje. W gïównym oknie Nero odpowiedzialnym za zawartoĂÊ pïyty zobaczysz pliki na- grane w poprzednich sesjach (rysunek 4.6). Moĝesz teraz dodaÊ nowe dane do kom- pilacji lub skasowaÊ foldery i pliki, które juĝ sÈ niepotrzebne na pïycie. Wystar- czy, ĝe w odpowiednim oknie zaznaczysz plik lub folder, a nastÚpnie naciĂniesz klawisz Delete na klawiaturze komputera. 106 Wyĝszy stopieñ wtajemniczenia Rysunek 4.5. Dodawanie nowej sesji do pïyty Rysunek 4.6. Gïówne okno Nero — dodajemy dane kolejnej sesji Po skompletowaniu kompilacji wybierz z menu Nagrywarka opcjÚ Wypal kom- pilacjÚ i nagraj pïytÚ w identyczny sposób jak poprzednie sesje. PamiÚtaj jednak o tym, by opcja Zakoñcz dysk byïa bezwzglÚdnie wyïÈczona, chyba ĝe nagrywasz juĝ ostatniÈ sesjÚ. W menu Nagrywarka znajduje siÚ opcja o nazwie Widok Ăcieĝki, za pomocÈ któ- rej moĝesz sprawdziÊ liczbÚ sesji zapisanych na pïycie. Opcja ta czasem okazuje siÚ przydatna np. w celu okreĂlenia, czy dana pïyta jest zapisywana w trybie wielo- sesyjnym. Na rysunku 4.7 widaÊ ukïad sesji na przykïadowej pïycie. 107 ABC nagrywania pïyt Rysunek 4.7. Widok kilku sesji zapisanych na pïycie DeepBurner Nagrywanie pïyt na raty jest moĝliwe równieĝ w przypadku programu DeepBurner. Proces jest prosty i równie szybki co w Nero Burning ROM. BezpoĂrednio po wïÈ- czeniu programu w oknie widocznym na rysunku 4.8 zaznacz opcjÚ Create data CD/DVD, a nastÚpnie kliknij przycisk Dalej. Rysunek 4.8. Przygotowanie pïyty multisesyjnej za pomocÈ programu DeepBurner — etap pierwszy W kolejnym oknie (rysunek 4.9) zaznacz opcjÚ Utwórz pïytÚ multisesyjnÈ i pono- wie kliknij przycisk Dalej. W gïównym oknie programu (rysunek 4.10) dodaj dane, które majÈ trafiÊ w pierw- szej partii na pïytÚ. Wystarczy, ĝe odpowiednie pliki lub katalogi przeciÈgniesz z prawej kolumny do lewej. Po skompletowaniu zawartoĂci pierwszej sesji kliknij opcjÚ Nagraj pïytÚ, która jest widoczna w skrajnej lewej kolumnie (rysunek 4.11). NastÚpnie w polu NapÚd okreĂl nagrywarkÚ, z której bÚdziesz korzystaÊ. W polu PrÚdkoĂÊ ustaw szybkoĂÊ, z jakÈ 108 Wyĝszy stopieñ wtajemniczenia Rysunek 4.9. Przygotowanie pïyty multisesyjnej za pomocÈ programu DeepBurner — etap drugi Rysunek 4.10. Przygotowanie pïyty multisesyjnej za pomocÈ programu DeepBurner — etap trzeci bÚdzie wypalana pïyta. Na koniec wïÈcz opcjÚ Write, upewnij siÚ, czy czysta pïyta jest w napÚdzie, i kliknij przycisk Nagraj. Spokojnie zaczekaj do zakoñczenia za- pisu pierwszej sesji na pïycie. Po nagraniu pierwszej sesji moĝemy zabraÊ siÚ za dodawanie kolejnych danych do juĝ istniejÈcej pïyty. W tym celu umieĂÊ pïytÚ w napÚdzie (to waĝne), wïÈcz program i w oknie widocznym na rysunku 4.8 wybierz opcjÚ Create data CD/DVD, a nastÚpnie kliknij przycisk Dalej. W nastÚpnym oknie (rysunek 4.12) zaznacz opcjÚ DoïÈcz sesjÚ i kliknij przycisk Dalej. 109 ABC nagrywania pïyt Rysunek 4.11. Przygotowanie pïyty multisesyjnej za pomocÈ programu DeepBurner — etap czwarty Rysunek 4.12. Przygotowanie pïyty multisesyjnej za pomocÈ programu DeepBurner — etap piÈty NastÚpny krok wymaga wskazania ostatniej sesji na pïycie, do której dodajemy dane. W oknie widocznym na rysunku 4.13 w polu NapÚd wskaĝ nagrywarkÚ, z której bÚdziesz korzystaÊ. NastÚpnie w polu Liczba istniejÈcych sesji zaznacz najnowszÈ z sesji widocznych na liĂcie i kliknij przycisk Dalej. W Ărodkowej czÚĂci lewej kolumny powinna siÚ pojawiÊ aktualna zawartoĂÊ pïyty (rysunek 4.14). Moĝesz dodaÊ kolejne dane (wystarczy je przeciÈgnÈÊ z prawej strony okna) oraz usunÈÊ zbÚdne pliki lub katalogi (kliknij zbÚdnÈ pozycjÚ, a na- stÚpnie naciĂnij klawisz Delete i potwierdě). 110 Wyĝszy stopieñ wtajemniczenia Rysunek 4.13. Przygotowanie pïyty multisesyjnej za pomocÈ programu DeepBurner — etap szósty Rysunek 4.14. Przygotowanie pïyty multisesyjnej za pomocÈ programu DeepBurner — etap siódmy Po zakoñczeniu kompletowania kolejnej sesji kliknij opcjÚ Nagraj pïytÚ i dalej po- stÚpuj tak samo jak podczas nagrywania pierwszej sesji. Jeĝeli napotkasz pro- blemy, wróÊ do poczÈtku niniejszego podrozdziaïu lub do rozdziaïu trzeciego. 111 ABC nagrywania pïyt Odzyskiwanie danych ze skasowanej sesji W poprzednich podrozdziaïach wspominaïem o tym, ĝe pomyïka podczas impor- towania sesji moĝe doprowadziÊ do czÚĂciowego lub caïkowitego skasowania zawartoĂci pïyty. Nie jest to do koñca prawdÈ i teraz przyszïa pora zmieniÊ ten sposób myĂlenia. Prawda jest taka, ĝe jeĂli coĂ raz nagramy na pïytÚ CD, nie da siÚ tego z niej skasowaÊ — wyjÈtkiem jest pïyta RW i jej formatowanie. Dokïadnie tak samo dzieje siÚ z sesjami. Raz nagrana sesja nie moĝe byÊ usuniÚta. Nato- miast za znikniÚcie ěle zaimportowanej sesji odpowiada coĂ zupeïnie innego. Otóĝ przy nagrywaniu pïyty z kilkoma sesjami wraz z dodawaniem kolejnych danych zawsze jest tworzony nowy TOC — spis zawartoĂci pïyty CD. Przyjrzyjmy siÚ nastÚpujÈcemu przykïadowi. Na pïytÚ nagrane sÈ dwie sesje danych: Sesja 1 — zawiera katalog 1-folder i plik 1.mp3 Sesja 2 — zawiera katalog 2-folder i plik 2.mp3 Jeĝeli chciaïbym zgodnie ze wzorem dograÊ kolejnÈ sesjÚ, to muszÚ zaimporto- waÊ TOC z sesji drugiej, gdyĝ to wïaĂnie on zawiera najbardziej aktualne dane. Jeĝeli omyïkowo zaimportujÚ TOC z pierwszej sesji, to jest on nieaktualny, gdyĝ nie zawiera wpisów z drugiej sesji. Tym sposobem straciïem wszystkie pliki i fol- dery dograne w drugiej sesji. OczywiĂcie nie sÈ one widoczne na pïycie, ale siÚ tam fizycznie znajdujÈ. Skoro dane sÈ na pïycie, a z noĂnika CD-R/DVD-R nic nie moĝe zostaÊ usuniÚte, to logika nakazuje myĂleÊ, ĝe tak samo dzieje siÚ z TOC. W zwiÈzku z tym na naszej pïycie z trzema sesjami powinno byÊ kilka TOC, a co za tym idzie, da siÚ odzyskaÊ utracone pliki z drugiej sesji. Przydatnym narzÚdziem podczas odzyskiwania skasowanych sesji jest program BadCopy Pro, który moĝemy pobraÊ ze strony http://www.jufsoft.com/badcopy. Aplikacja jest pïatna, ale przy wykorzystaniu darmowej wersji moĝemy sprawdziÊ, czy coĂ uda nam siÚ odzyskaÊ. Po wïÈczeniu programu w gïównym oknie (rysunek 4.15) kliknij opcjÚ CD and DVD. NastÚpnie w sekcji CD and DVD Drive List wskaĝ napÚd, gdzie znajduje siÚ pïyta, nad którÈ bÚdziesz pracowaÊ. W polu Recovery Mode ustaw opcjÚ Rescue Lost Files — Mode #2 i kliknij przycisk Next. W nowym oknie (rysunek 4.16) kliknij przycisk Start. W kolejnym nowym oknie, które jest widoczne na rysunku 4.17, zaznacz opcjÚ Full Scan i kliknij przycisk OK. 112 Wyĝszy stopieñ wtajemniczenia Rysunek 4.15. Odzyskiwanie skasowanej sesji — etap pierwszy Rysunek 4.16. Odzyskiwanie skasowanej sesji — etap drugi Rysunek 4.17. Odzyskiwanie skasowanej sesji — etap trzeci 113 ABC nagrywania pïyt W tej chwili rozpocznie siÚ skanowanie zawartoĂci pïyty. Proces ten moĝe po- trwaÊ nawet kilka godzin i postÚpy moĝesz ĂledziÊ w oknie pokazanym na rysun- ku 4.18. Po zakoñczeniu skanowania przycisk Next stanie siÚ aktywny i powinie- neĂ go kliknÈÊ. Rysunek 4.18. Odzyskiwanie skasowanej sesji — etap czwarty W tej chwili wrócisz do gïównego okna programu (rysunek 4.19). W sekcji Recove- ry Raport znajdziesz wykaz plików, które udaïo siÚ odzyskaÊ. Jeĝeli klikniesz wybranÈ pozycjÚ na liĂcie, a nastÚpnie przycisk Preview, to plik powinien zostaÊ otwarty i bÚdzie moĝna podejrzeÊ jego zawartoĂÊ. Aby zapisaÊ na dysku odzyska- ne z pïyty dane, w polu Select Destination Folder to Save the Recovered File(s) wskaĝ lokalizacjÚ, w której dane majÈ zostaÊ zapisane, i kliknij przycisk Next. Rysunek 4.19. Odzyskiwanie skasowanej sesji — etap piÈty 114 Wyĝszy stopieñ wtajemniczenia Spokojnie zaczekaj, aĝ wszystkie odzyskane dane zostanÈ zapisane na dysku we wskazanym miejscu. PostÚp operacji moĝesz ĂledziÊ dziÚki graficznemu wskaěni- kowi, który jest widoczny na rysunku 4.20. Po zakoñczeniu zapisywania kliknij przycisk Next i wyïÈcz program. Rysunek 4.20. Odzyskiwanie skasowanej sesji — etap szósty Teraz moĝesz przejĂÊ do katalogu, do którego kopiowaïeĂ odzyskane dane. Sprawdě swoje pliki i pamiÚtaj, ĝe znacznie proĂciej uwaĝniej nagrywaÊ pïyty, niĝ odzy- skiwaÊ z nich zamazane dane. Niestety, nie ma moĝliwoĂci odzyskania zawartoĂci pïyty RW, która zostaïa wyczyszczona za pomocÈ szybkiego lub peïnego kasowania zawartoĂci noĂnika. Pïyta z muzykÈ i danymi komputerowymi Zapewne spotkaïeĂ siÚ z pïytami, które mogÈ byÊ odtwarzane w sprzÚcie hi-fi oraz moĝna z nich korzystaÊ na komputerze. CzÚsto dostajemy pïytÚ muzycznÈ wraz z jakimĂ dodatkiem dla komputera np. wygaszaczem ekranu. 115 ABC nagrywania pïyt Specyfikacja zapisu pïyt CD przewiduje sytuacjÚ, w której na jednym krÈĝku CD zapisujemy jednoczeĂnie dane i muzykÚ. Tak siÚ skïada, ĝe moĝemy stworzyÊ takÈ hybrydowÈ pïytÚ i moĝe ona byÊ nagrana w jednej z dwóch odmian. W trybie Mixed Mode CD na pïycie zapisujemy najpierw dane komputerowe (Ăcieĝka 1.), a nastÚpnie Ăcieĝki audio. Zaïoĝeniem takiej konstrukcji byïo utwo- rzenie noĂnika, który dziaïa w sprzÚcie hi-fi i zawiera bonusy dostÚpne podczas pracy na komputerze. Odsïuchiwanie pïyty przygotowanej w trybie Mixed Mode CD na komputerze nie sprawia problemów. Natomiast stacjonarny sprzÚt hi-fi traktuje pierwszÈ ĂcieĝkÚ jako jeden z utworów i próbuje go odtworzyÊ, co objawia siÚ ciszÈ. Odtwarzanie danych audio nastÚpuje dopiero po przejĂciu do drugiego utworu na pïycie, czyli pierwszej Ăcieĝki audio. Drugie rozwiÈzanie nosi nazwÚ CD Extra i pozwala na usuniÚcie problemu z pu- stÈ pierwszÈ ĂcieĝkÈ. Dzieje siÚ tak, poniewaĝ informacje zapisywane sÈ w dwóch oddzielnych sesjach — najpierw muzyka, póěniej dane. ZaletÈ tego rozwiÈzania jest to, ĝe stacjonarny czytnik pïyty CD nie widzi Ăcieĝki z danymi i odtwarza jedynie piosenki. Natomiast komputer umoĝliwia zarówno odsïuchiwanie, jak i przeglÈdanie zawartoĂci danych komputerowych. W odróĝnieniu od pïyty w formacie Mixed Mode CD tutaj dane komputerowe znajdujÈ siÚ na koñcu, w od- dzielnej sesji. Bezsprzecznie lepszym i bardziej przydatnym rozwiÈzaniem jest CD Extra i z tego powodu wïaĂnie jemu poĂwiÚcÚ wiÚcej miejsca. Nero Burning ROM W celu przygotowania pïyty w formacie CD Extra w oknie wyboru kompilacji musisz wybraÊ opcjÚ CD Extra (rysunek 4.21). PamiÚtaj równieĝ o tym, ĝe w for- macie CD Extra moĝesz nagraÊ wyïÈcznie krÈĝek CD. Zestaw zakïadek przewidziany dla tej kompilacji jest imponujÈcy, ale tak napraw- dÚ po gïÚbszej analizie ich zawartoĂci dochodzimy do wniosku, ĝe sÈ to te same, które omawiaïem przy kompilacjach pïyty z danymi czy muzykÈ, z tÈ róĝnicÈ, ĝe wszystkie umieszczono w jednym oknie. W zwiÈzku z tym, ĝe byïy one do- kïadnie omawiane przy poprzednio nagrywanych pïytach, nie bÚdÚ ich ponow- nie prezentowaï. Zwïaszcza ĝe sïuĝÈ do tego samego, a ich dziaïanie równieĝ nie ulegïo zmianie. Po dokonaniu wymaganych poprawek moĝemy kliknÈÊ przycisk Nowy, aby przejĂÊ do gïównego okna programu (rysunek 4.22). 116 Wyĝszy stopieñ wtajemniczenia Rysunek 4.21. Przygotowanie pïyty z danymi i muzykÈ w formacie CD Extra — etap pierwszy Rysunek 4.22. Przygotowanie pïyty z danymi i muzykÈ w formacie CD Extra — etap drugi 117 ABC nagrywania pïyt Powyĝszy rysunek przedstawia okno Nero dostosowane do wymogów kompilacji CD Extra. Lewa strona okna w górnej czÚĂci ma dwa przyciski — Dane i Audio. Po klikniÚciu przycisku Audio w dolnej czÚĂci lewego okna zobaczysz zawartoĂÊ czÚĂci pïyty, na której ma byÊ zapisana muzyka. Teraz musisz tylko z prawej kolumny przeciÈgnÈÊ odpowiednie piosenki i dodaÊ do tworzonej kompilacji. Na- stÚpnie kliknij przycisk Dane — w dolnej czÚĂci okna bÚdzie widoczna czÚĂÊ krÈĝka z danymi. Musisz dodaÊ swoje pliki tak samo, jak to robiïeĂ w przypadku krÈĝka z danymi. Gdy juĝ skompletujesz zawartoĂÊ pïyty, z menu Nagrywarka wybierz opcjÚ Wypal kompilacjÚ. Przejdě do zakïadki Zapis widocznej na rysunku 4.23. Rysunek 4.23. Przygotowanie pïyty z danymi i muzykÈ w formacie CD Extra — etap trzeci W zakïadce Zapis koniecznie musisz uaktywniÊ opcje Zakoñcz dysk i Nagrywaj, a w polu Metoda zapisu pïyty wybraÊ Disc-At-Once. Innymi sïowy, caïa pïyta musi byÊ nagrana za jednym razem, bez pozostawiania moĝliwoĂci dodawania do niej nowych danych w przyszïoĂci. Upewnij siÚ, czy w napÚdzie znajduje siÚ czysta pïyta CD, i kliknij przycisk Zapis. GotowÈ pïytÚ moĝesz sprawdziÊ na komputerze oraz w sprzÚcie hi-fi. PamiÚtaj, ĝe na komputerze powinny poprawnie dziaïaÊ obie czÚĂci — audio i dane. 118 Wyĝszy stopieñ wtajemniczenia Overburning Niemal wszÚdzie sïyszymy to dziwne sïowo, ale niewielu wie, co ono oznacza i jakie daje moĝliwoĂci. Dlatego postaram siÚ w tym rozdziale napisaÊ kilka sïów na temat overburningu. Zgodnie ze specyfikacjÈ na typowej pïycie CD mieszczÈ siÚ 74 minuty muzyki lub 650 MB danych. OczywiĂcie w przypadku pïyt dïuĝszych, ok. 80-minutowych, mieĂci siÚ ich nieco wiÚcej, bo 700 MB. Zgodnie z zapisem w Orange Book (spe- cyfikacja nazywana pomarañczowÈ ksiÈĝeczkÈ) na pïycie musi znajdowaÊ siÚ pe- wien obszar pozwalajÈcy zapisaÊ Lead-Out — obszar na koñcu pïyty zawierajÈcy wpis o zakoñczeniu sesji. Funkcja overburningu pozwala na skrócenie obszaru zajmowanego przez Lead-Out oraz jego przesuniÚcie. DziÚki temu zostaje uzy- skane dodatkowe miejsce na zapis danych. W zaleĝnoĂci od pïyty i jej producenta moĝemy dziÚki temu zyskaÊ do kilku minut. W Internecie znajduje siÚ wiele baz, gdzie zostaïy skatalogowane pïyty CD pod kÈtem dïugoĂci przy overburningu. W naszym przypadku pomocnÈ bazÈ moĝe okazaÊ siÚ ta z serwisu CDRinfo — http://www.cdrinfo.pl. By dokonaÊ zapisu z uĝyciem tej wïaĂciwoĂci, kompilacja musi mieÊ wïÈczony typ zapisu DAO. JeĂli chcemy zapisywaÊ pïyty przy uĝyciu overburningu, to nasz napÚd musi obsïugiwaÊ takÈ funkcjÚ. Praktycznie kaĝdy nowy napÚd ma takÈ wïaĂciwoĂÊ. W przypadku starszych napÚdów — mamy pecha, bo uĝycie overburningu moĝe skoñczyÊ siÚ uszkodzeniem urzÈdzenia. Sam napÚd to nie wszystko, w oprogramowaniu musi byÊ takĝe specjalna opcja zapisywania danych. Poniĝej zamieszczam spis kilku popularnych aplikacji ob- sïugujÈcych zapis wiÚkszej iloĂci danych, niĝ przewidziaï to producent pïyty: Q Nero Burning ROM, Q CDRWin, Q CloneCD, Q WinOnCD. W celu nagrania pïyty z wykorzystaniem overburningu w Nero najpierw musimy odpowiednio skonfigurowaÊ sam program. W tym celu uruchamiamy program i wchodzimy do menu Plik/Opcje. NastÚpnie w nowo otwartym oknie klikamy zakïadkÚ Ustawienia zaawansowane (rysunek 4.24). 119 ABC nagrywania pïyt Rysunek 4.24. Ustawienia zaawansowane Nero pozwalajÈ na zapis pïyty z wykorzystaniem overburningu W celu aktywacji overburningu wïÈcz opcjÚ WïÈcz przepalenie w CD w trybie Disc-At-Once. NastÚpnie wybierz opcjÚ Absolutna maks. wielk. wydïuĝenia i w polu obok wpisz 99:00:00. Dodatkowo wïÈcz opcjÚ WïÈcz przepalanie (overburning) DVD i w polu Maksymalny rozmiar DVD wpisz 4500. Aby jeszcze zwiÚkszyÊ po- jemnoĂÊ pïyty, wïÈcz opcjÚ WïÈcz tworzenie krótkiego obszaru Lead-Out. Warto koniecznie pamiÚtaÊ o tym, ĝe pïyta nagrana z wykorzystaniem overbur- ningu moĝe: Q zawieraÊ bïÚdy, Q nie byÊ czytana przez niektóre napÚdy CD-ROM — zwïaszcza starsze modele, Q zapis moĝe uszkodziÊ nagrywarkÚ. Ostrzeĝenia musimy wziÈÊ sobie do serca i liczyÊ siÚ z problemami, a nawet uszkodzeniem nagrywarki, jeĝeli nie jest przystosowana do takiego zapisu. Na wïasnej nagrywarce zapisaïem wiele pïyt o dïugoĂci 80 minut przy wykorzysta- niu overburningu. CzÚĂÊ z tych pïyt po latach zawiera wiele bïÚdów i raczej nie nadaje siÚ do uĝytku, ale sÈ równieĝ noĂniki, które dziaïajÈ poprawnie. Moim zda- niem dla danych o szczególnym znaczeniu nie naleĝy uĝywaÊ overburningu, po- niewaĝ w przyszïoĂci dostÚp do tych danych moĝe byÊ utrudniony lub niemoĝliwy. 120 Wyĝszy stopieñ wtajemniczenia Przygotowanie pïyty z wiÚkszÈ iloĂciÈ danych niĝ jej nominalna pojemnoĂÊ nie róĝni siÚ niczym od opisanego wczeĂniej projektu pïyty z danymi. Jednak musisz pamiÚtaÊ o tym, ĝe taka pïyta bezwzglÚdnie musi byÊ zapisana za jednym razem, co wiÈĝe siÚ z odpowiednim ustawieniem kilku kluczowych opcji. Na rysunkach 4.25 i 4.26 zaznaczyïem opcje, które majÈ znaczenie dla zapisu pïyty przy wïÈczonym overburningu. W zakïadce IloĂÊ sesji na pïytce wïÈcz zapis tylko pojedynczej sesji. Rysunek 4.25. Konfiguracja zapisu z overburningiem — krok pierwszy W zakïadce Zapis wïÈcz opcjÚ Zakoñcz dysk i zapis w trybie Disc-At-Once. Bez tego Nero uparcie bÚdzie twierdziï, ĝe kompilacja zawiera wiÚcej danych, niĝ mieĂci pïyta. Po chwili od klikniÚcia przycisku Zapis, gdy program przeanalizuje dane i zajdzie koniecznoĂÊ wïÈczenia overburningu, naszym oczom ukaĝe siÚ odpowiedni komu- nikat zawierajÈcy informacje na temat braku miejsca na pïycie oraz informuje o moĝliwoĂci wïÈczenia overburningu. Autorzy równieĝ w tym miejscu dodali ostrzeĝenie o problemach mogÈcych wystÈpiÊ z takÈ pïytÈ. Jeĝeli chcesz wyko- rzystaÊ overburning, kliknij przycisk Wykorzystaj overburning i zaczekaj na za- koñczenie procesu zapisu pïyty. 121 ABC nagrywania pïyt Rysunek 4.26. Konfiguracja zapisu z overburningiem — krok drugi 122
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC nagrywania płyt
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: