Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 010070 18629466 na godz. na dobę w sumie
ABC pewności siebie i atrakcyjności - książka
ABC pewności siebie i atrakcyjności - książka
Autor: , Liczba stron: 328
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7874-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> wygląd i wizerunek
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Czy bywa tak, że:

Czytasz, rozmawiasz... starasz się zrozumieć, a jednak dalej nie wiesz, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego wciąż brak Ci takiej pewności siebie, jaką chciałbyś osiągnąć. Wciąż boisz się kobiet. Czy tak ma pozostać do końca Twojego życia? Czy jedna książka na temat wszystkich aspektów związanych z pewnością siebie może zmienić Twoje życie? Gwarantujemy Ci, że tak!

ABC Pewności siebie to największe tego typu kompendium wiedzy, zawierające odpowiedzi na wszystkie pytania związane z pewnością siebie w relacjach damsko-męskich. Dzięki tej książce zmienisz swoje życie na zawsze! Czy warto? Spróbuj...!Patroni medialni:


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?abcpew Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7874-7 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREĶCI 1. Od kogo siö uczyä? 7 2. Gdzie znaleŖä mapy z drogâ do skarbu? 10 3. W jaki sposób siö uczyä? 15 4. Czy pewnoķci siebie moŘna siö nauczyä? 18 5. Jak zdobyä pewnoķä siebie? 20 6. GĞöboka pewnoķä siebie 22 7. ŗyjemy w dwóch ķwiatach 24 8. Budowanie ramy 29 9. Obiektywna ocena ķwiata 40 10. Twoje decyzje 44 11. Jak byä pewnym siebie? 58 12. Skâd wziâä motywacjö do dziaĞania? 61 13. Jak zrealizowaä swoje marzenia? 64 14. Bödziesz podejmowaĞ wszystkie wyzwania 67 15. Czy dasz radö? 70 16. Co, jeķli nie dasz rady? 75 Kup książkęPoleć książkę ABC PEWNO¥CI SIEBIE I ATRAKCYJNO¥CI 17. ZmieĠ swoje przyzwyczajenia 78 18. Magnetyzm osobisty 83 19. Plan na caĞe Řycie 86 20. Modelowanie wzorów 94 21. Negatywne myķli 98 22. Pozytywne myķlenie 107 23. DziaĞaj! 116 24. Radzenie sobie z problemami 123 25. Zmiana przyzwyczajeĠ 126 26. Co Ciö ogranicza? 130 27. Rozkuj kajdany 134 28. Szczöķcie tu i teraz 141 29. Zasady savoir-vivre’u 149 30. Samiec wysokoenergetyczny 152 31. Jak osiâgnâä w Řyciu sukces? 156 32. Nowa jakoķä Řycia 159 33. Budowanie silnej ramy 162 34. Kim naprawdö jesteķ? 166 35. Siögnij w gĞâb siebie i przekonaj siö, Ře moŘna inaczej 169 Indywidualne podejķcie, jak siö patrzy 172 36. 37. Czym jest möskoķä? 177 38. Co podoba siö kobietom? 179 39. Ona to doceni 183 40. Jak zainteresowaä sobâ dziewczynö? 185 41. Piöä cech, które kobiety kochajâ w möŘczyznach 188 42. Jak byä dla niej alfâ? 190 4 Kup książkęPoleć książkę 43. Gry w podryw 194 44. Jak staä siö najlepszym podrywaczem? 198 45. Skâd wziâä motywacjö do podchodzenia do kobiet? 201 46. Uwodzenie kobiet myķlami. Trzy bajki 203 47. Uwodzenie kobiet ķwiadome czy nieķwiadome? 208 48. Pierwsze spotkanie 213 49. Pierwsza randka 216 50. Jak umówiä siö na randkö? 219 51. PomysĞ na randkö 222 52. Jak umówiä siö na randkö przez telefon? 226 53. Jak zachowaä siö na pierwszej randce? 229 54. Sposoby na randkö 232 55. 5 randkowych zasad, których nie moŘesz przeoczyä 234 56. O czym nie rozmawiaä na pierwszej randce? 236 57. Drogie randki to tylko spotkania 239 58. Gdzie powinna siö odbyä pierwsza randka? 241 59. Jak powinna wyglâdaä pierwsza randka? 244 60. Gdzie na sylwestra? 247 61. Trzy najgorsze miejsca na pierwszâ randkö 249 62. To moŘe zrujnowaä kaŘdâ randkö 252 63. Nie rób tego na randkach! 255 64. Czego nie mówiä na randce? 258 65. Gdzie nie iķä na pierwszâ randkö? 260 66. Pewnoķä siebie podczas randki 262 67. Kobieta to nie szkĞo 265 Spis treĂci 5 Kup książkęPoleć książkę ABC PEWNO¥CI SIEBIE I ATRAKCYJNO¥CI 68. Piökna czy bestia? 267 69. Jak pokonaä nieķmiaĞoķä? 270 70. Nie chcö umrzeä jako prawiczek! 274 71. Kobiety postrzegajâ mnie jako przyjaciela 277 72. To rujnuje Twoje Řycie 279 73. Kompleksowy paraliŘ 282 74. DŘentelmen XXI wieku 285 75. Co siö staĞo z tymi möŘczyznami? 288 76. Homo novus 290 77. Czy ja jestem brzydki? 292 78. Skala Twojego wyglâdu 294 79. Ubranie 299 80. Twoje ciaĞo 303 81. Twój dom 306 82. Jak wyrwaä dziewczynö na wyglâd? 309 83. O ideale Rysia z „Klanu” i prawdziwych pragnieniach kobiet 312 84. Jak osiâgnâä nieskazitelny wyglâd? 316 85. Co powinien goliä sobie facet? 319 86. W co nie powinieneķ siö ubieraä? 323 87. PomysĞ na prezent dla dziewczyny 325 6 Kup książkęPoleć książkę ABC PEWNO¥CI SIEBIE I ATRAKCYJNO¥CI 66 PEWNOĶã SIEBIE PODCZAS RANDKI W wielu poradnikach przeczytasz, ĝe by zdobyÊ kobietÚ, wystarczy poczucie humoru, dobry wyglÈd, miïa aparycja i ciekawa rozmo- wa. Nie ïudě siÚ jednak! TTymi cechami zdobÚdziesz co najwyĝej nowÈ przyjacióïkÚ, która nigdy nie pójdzie z TobÈ do ïóĝka. Prze- czytaj o tym, jak waĝna jest ppewnoĂÊ siebie podczas pierwszego spo- tkania z kobietÈ! KiedyĂ czytaïem w jednym z bardzo znanych magazynów dla kobiet ankietÚ, wedïug której numerem jeden na liĂcie najatrak- cyjniejszych rzeczy u mÚĝczyzn jest dla kobiet ppewnoĂÊ siebie. Tro- chÚ czasu mi zajÚïo, ĝeby zgïÚbiÊ ten temat i odkryÊ, o co w tym tak naprawdÚ chodzi. Czy to oznacza, ĝe trzeba siÚ przeksztaïciÊ w jaskiniowca, nie braÊ „nie” za odpowiedě i zawsze stawiaÊ na swoim? Czy to oznacza, ĝe naleĝy pojawiÊ siÚ pod drzwiami domu dziewczyny, z którÈ ledwo co rozmawiaïeĂ, i zaproponowaÊ jej wy- jazd do Paryĝa na weekend? Co to znaczy „pewnoĂÊ siebie”? Mu- siaïem znaleěÊ odpowiedě na to pytanie. Kaĝda kobieta, którÈ pytaïem o ppewnoĂÊ siebie, odpowiadaïa w inny sposób, wiÚc nie moĝna byïo z tego przygotowaÊ wiedzy 262 Kup książkęPoleć książkę PewnoĂÊ siebie podczas randki uniwersalnej dla wszystkich mÚĝczyzn. Wychodzi na to, ĝe ppewnoĂÊ siebie to bardzo pïynne pojÚcie. Co gorsza, bardzo czÚsto mamy mylne pojÚcie dotyczÈce pewnoĂci siebie, przez co dochodzi do wielu nieciekawych sytuacji. W sumie to ïatwiej zdefiniowaÊ przeciwieñ- stwo pewnoĂci siebie, sstrach. Strach u mÚĝczyzn nie jest w ĝadnym stopniu atrakcyjny. Strach okreĂla danego mÚĝczyznÚ jako osobÚ, która nie zna swojej wïasnej wartoĂci, osobÚ, która nie ma poczucia wïasnej wartoĂci, osobÚ niebÚdÈcÈ pewnÈ swoich umiejÚtnoĂci, osobÚ o sïabej prezencji i niskim poziomie determinacji. MogÚ jedy- nie dodaÊ, ĝe jest to bardzo róĝne od tego poczucia strachu, któremu wszyscy stawiamy czoïa i który da siÚ usprawiedliwiÊ. OK, ale wróÊmy do pewnoĂci siebie. Jedna przyjacióïka powie- dziaïa mi kiedyĂ, ĝe mÚĝczyěni sÈ atrakcyjni, kiedy sÈ ppewni siebie. Inna powiedziaïa mi, ĝe „ppewny siebie mÚĝczyzna sprawia, ĝe miÚk- nÈ mi kolana”. Postanowiïem podrÈĝyÊ z nimi ten temat. Wyszïo na to, ĝe pewny siebie mÚĝczyzna to taka osoba, która potrafi po- dejmowaÊ decyzje, ale zdecydowanie nie jest arogancka. PewnoĂÊ siebie to stan umysïu, kiedy mÚĝczyzna jest Ăwiadomy swoich umiejÚtnoĂci i tego, kim jest, wie, co chce osiÈgnÈÊ, wie, do czego jest zdolny, wie, kiedy moĝe ponieĂÊ poraĝkÚ, ale mimo wszyst- ko nie boi siÚ spróbowaÊ. PPewny siebie mÚĝczyzna ma pod kontrolÈ swoje przeznaczenie, swojÈ przyszïoĂÊ, swojÈ karierÚ, kaĝdy dzieñ swojego ĝycia — dla kobiet jest to ekstremalnie podniecajÈce. Tak naprawdÚ kobiety poszukujÈ partnera, który nie tylko bÚdzie do nich pasowaÊ pod wzglÚdem mentalnym i fizycznym, ale takĝe kogoĂ, kto posiada ambicje i energiÚ do ĝycia i potrafi te wartoĂci przekazaÊ kobiecie. PPewny siebie mÚĝczyzna jest seksowny, po- niewaĝ czuje siÚ komfortowo we wïasnej skórze, ma wszystko pod kontrolÈ i jest w stanie podejmowaÊ decyzje, dobre decyzje. Bycie wybranym przez wïaĂciwego mÚĝczyznÚ równieĝ potrafi byÊ sexy. Zbyt wielu mÚĝczyzn przed podejĂciem do kobiety zastanawia siÚ, czy sÈ godni jej uwagi, czy nie. Zbyt czÚsto dochodzÈ do wnio- sku, ĝe jednak nie. Jedynym wyjÈtkiem jest sytuacja, kiedy sÈ pod wpïywem alkoholu. MÚĝczyěni przy barze powiÚkszajÈ swojÈ ppewnoĂÊ siebie kolejnymi drinkami, ale jednoczeĂnie drastycznie zmieniajÈ 263 Kup książkęPoleć książkę ABC PEWNO¥CI SIEBIE I ATRAKCYJNO¥CI woñ swojego oddechu! InteresujÈcy jest fakt, ĝe nieĂmiali mÚĝczyěni czÚsto sami strzelajÈ sobie w kolano, myĂlÈc, ĝe jakimĂ magicznym zbiegiem okolicznoĂci to kobieta podejdzie do nich i rozpocznie caïÈ interakcjÚ, przez co przez caïÈ noc sami nie podejmujÈ wïasnej inicja- tywy. Chyba nie muszÚ Ci mówiÊ, jaki jest skutek takiego dziaïania. Znam wielu bardzo przystojnych mÚĝczyzn, którzy bojÈ siÚ podejĂÊ do kobiety, wiÚc chyba nie chodzi w tej kwestii o wyglÈd. PewnoĂÊ siebie polega na respektowaniu samego siebie i zrozu- mieniu siebie. Czasami bbrak pewnoĂci siebie wynika z braku ak- ceptacji wïasnego wyglÈdu, ale to akurat jest ïatwe do naprawienia. DwanaĂcie tygodni na siïowni, i po sprawie. Dobrze wyglÈdajÈcy mÚĝczyzna to ppewny siebie mÚĝczyzna. Ubiór to kolejna sprawa, która wpïywa na pewnoĂÊ siebie. Niechlujny ubiór nie jest ĝadnÈ wymówkÈ i chyba nie muszÚ Ci tïumaczyÊ dlaczego. Prawda jest taka, ĝe od czasu do czasu KA¿DY z nas ma gorszy dzieñ, podczas którego nie grzeszy ppewnoĂciÈ siebie. Moĝemy zostaÊ jej pozbawieni zarówno w domu, jak i w pracy, bÚdÈc w zwiÈzku oraz bÚdÈc singlem. JeĂli jest coĂ, co mÚĝczyzna moĝe zrobiÊ dla sie- bie w kwestii randkowania, to nauczyÊ siÚ swoich poziomów pew- noĂci siebie i postaraÊ siÚ je zwiÚkszyÊ. 264 Kup książkęPoleć książkę Kobieta to nie szkïo 67 KOBIETA TO NIE SZKĝO Lubisz uwaĝaÊ siÚ za prawdziwego dĝentelmena? Twoje zachowanie wobec kobiet jest zawsze nienaganne? JesteĂ zawsze peïny szacunku dla pïci piÚknej? Nie ĂmiaïbyĂ obraziÊ tych piÚknych i kruchych istot? To wszystko super, tylko jak znam ĝycie, nadal jesteĂ sa- motny… Bycie dĝentelmenem wobec kobiet i darzenie ich szacunkiem jest jak najbardziej wskazane, jednak trzeba wyznaczyÊ sobie granice takiego zachowania. Kobiety oczywiĂcie sÈ delikatniejsze od mÚĝ- czyzn, stÈd ich traktowanie powinno byÊ równie delikatne. Jednak wielu mÚĝczyzn poszukujÈcych swojej drugiej poïowy wpada w „pu- ïapkÚ dĝentelmeñskÈ”. Jak jej uniknÈÊ? Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe kobiety teĝ pposzukujÈ odrobiny hard core’u! „ProszÚ”, „przepraszam” i „dziÚkujÚ” — choÊ te sïowa sÈ pod- stawÈ kulturalnej komunikacji miÚdzyludzkiej, to jeĂli bÚdziesz ich uĝywaï non stop, nie poderwiesz ĝadnej dziewczyny. Kobiety lubiÈ eleganckich i grzecznych mÚĝczyzn, ale nie lubiÈ poukïada- nych maminsynków, którzy potrafiÈ przepraszaÊ za wszystko, co zïe na Ăwiecie. Gdy Twoim co drugim sïowem jest „przepraszam” lub „dziÚkujÚ”, kobieta moĝe odnieĂÊ wraĝenie, ĝe jesteĂ kimĂ, kto nigdy nnie potrafi postawiÊ na swoim. A to nie jest pociÈgajÈce. 265 Kup książkęPoleć książkę ABC PEWNO¥CI SIEBIE I ATRAKCYJNO¥CI Kolejnym bïÚdem czÚsto popeïnianym przez facetów jest bier- noĂÊ wobec zagroĝenia. Wyobraěmy sobie takÈ sytuacjÚ. Stoisz ze swojÈ dziewczynÈ w dïugiej kolejce, a jakiĂ perfidny typ wpycha siÚ przed Was. Co robisz? Stoisz spokojnie, bo przecieĝ jeden czïowiek wiÚcej nie robi duĝej róĝnicy, czy moĝe od razu sprzeda- jesz mu piÚtÚ z póïobrotu? Podpowiem, ĝe ĝadna z tych dróg nnie jest dobra. Przede wszystkim nie moĝesz nie zareagowaÊ! Kobieta uzna CiÚ za sïabeusza, który nie umie, a nawet nie chce walczyÊ o swoje. Taki bbrak mÚskoĂci moĝe siÚ objawiÊ totalnym brakiem poĝÈdania — a tego nikt nie chce. Druga droga teĝ nie jest odpo- wiednia, gdyĝ moĝesz zostaÊ uznany za szukajÈcego rozróby buca, który najwiÚkszÈ przyjemnoĂÊ czerpie z moĝliwoĂÊ dania komuĂ w mordÚ. Co wiÚc powinieneĂ zrobiÊ? PowinieneĂ po prostu zwróciÊ mu uwagÚ. RRuszyÊ do dziaïania i powiedzieÊ goĂciowi, ĝe nie ĝyczysz sobie takiego zachowania w obecnoĂci swojej kobiety. PowinieneĂ mówiÊ uprzejmie, ĝeby nie sprowokowaÊ niepotrzebnego rozlewu krwi, ale stanowczo, ĝeby Twoje sïowa odniosïy poĝÈdany efekt. BÈdě dla kobiety bohaterem, który polega nie tylko na sile miÚĂni, ale takĝe na inteligencji. Krótka piïka — nie moĝesz wiecznie komplementowaÊ. Czasami trzeba daÊ dziewczynie maïego przytyczka w nos. PokazaÊ pazurki. PrzyzwyczajajÈc dziewczynÚ do ciÈgïych komplementów i ppodli- zywania siÚ, tracisz wizerunek twardego mÚĝczyzny. A jest to wize- runek, którego straciÊ nie moĝesz! Dlatego wïaĂnie tak waĝne w kon- taktach z kobietami sÈ negi. 266 Kup książkęPoleć książkę PiÚkna czy bestia? 68 PIõKNA CZY BESTIA? Jak kaĝdemu facetowi, tak pewnie i Tobie zdarzyïo siÚ w swoim ĝy- ciu poznaÊ kilka absolutnie piÚknych kobiet. Nie mówiÚ tutaj o tych bardzo ïadnych, tylko o tych, które na tle bardzo ïadnych wybijajÈ siÚ swojÈ urodÈ. Kaĝdy z nas, spotykajÈc jednÈ z nich, pomyĂlaï sobie: „Och, gdyby ona byïa moja, to juĝ nic wiÚcej od ĝycia bym nie oczekiwaï”. BïÈd, bïÈd, bardzo wielki bïÈd. WaĝnÈ rzeczÈ, którÈ w tym momencie musimy sobie uĂwiadomiÊ, jest to, ĝe ta kkobieta równieĝ jest czïowiekiem — jak Ty i ja. Teĝ oddycha, teĝ musi od czasu do czasu coĂ zjeĂÊ i wykonuje wszystkie te same czynnoĂci fizjologiczne co Ty, tak, wszystkie. Powiedz mi w tym momencie, dlaczego tylko za swój wyglÈd ma byÊ przez Cie- bie gloryfikowana? Czy jeĂli widzisz naprawdÚ przystojnego mÚĝ- czyznÚ, to teĝ od razu do niego podchodzisz i chcesz mu postawiÊ drinka? Matka Natura przecieĝ takĝe jego obdarzyïa wspaniaïym wyglÈdem, ale w tÚ stronÚ juĝ tak piÚkna nie doceniasz. Zastanów siÚ teraz przez chwilÚ, jak wielu facetów przed TobÈ miaïo okazjÚ poznaÊ tÚ wybitnie piÚknÈ kobietÚ. JeĂli powiesz, ĝe setki, to pomylisz siÚ o jedno zero na koñcu. Faceci majÈ w sobie coĂ takiego, ĝe na widok piÚknej kobiety ccaïkowicie dziecinniejÈ i zmieniajÈ siÚ w goĂci, których nawet ich znajomi przestajÈ po- znawaÊ. Nie bÈdě jednym z nich! 267 Kup książkęPoleć książkę ABC PEWNO¥CI SIEBIE I ATRAKCYJNO¥CI Wielu mÚĝczyzn wpada w pewnÈ puïapkÚ. Wpada w niÈ nawet ten, który twierdzi, ĝe o podrywie wie wszystko, a kumple nazywajÈ go casanovÈ. Zasadzka na nas zastawiona rysuje siÚ tak: idealnie piÚkna kobieta = kobieta speïniajÈca Twoje wszystkie wymagania. No i tutaj niestety w znakomitej wiÚkszoĂci przypadków jest to tylko iluzja wykreowana przez najwiÚkszego magika, czyli Twój mózg, w który od wielu lat wpajano, ĝe tylko z Ferrari i tylko z wy- jÈtkowo ĂlicznÈ kobietÈ bÚdziesz kimĂ… Gdy wejdziesz w ten labirynt, odbierzesz sobie prawo do tego, aby byÊ nnaprawdÚ szczÚĂliwym. Przejděmy do konkretów. Ponad poïowa kobiet z tych, na któ- rych widok wszyscy faceci siÚ ĂliniÈ, poza swoim wyglÈdem nie ma zbyt wwiele do zaoferowania. Taka kobieta nie bÚdzie wyjÈtkowo in- teligentna, uczuciowa, kochajÈca, w koñcu nie bÚdzie wystarczajÈco ludzka. Praca jest dla niej czymĂ obrzydliwym, faceci sÈ idiotami, którzy wszystko jej kupiÈ za ïadny uĂmiech i gïÚboki dekolt, a Ty bÚdziesz kolejnym z nich, z którego w domu bÚdzie siÚ z koleĝan- kami Ămiaïa. Powie tak: „Frajer kupiï mi drinka za 50 zï i speszony sobie poszedï”… Abym nie zostaï zlinczowany, sprostujÚ, ĝe czasami naprawdÚ dziewczyny, które nadawaïyby siÚ na wiÚkszoĂÊ okïadek pism dla facetów, majÈ ciekawsze atuty niĝ swój wyglÈd. Miaïem kiedyĂ oka- zjÚ poznaÊ takÈ wïaĂnie lepiej. Okazaïo siÚ, ĝe to, jak wyglÈda, jakÈ ma figurÚ i jak siÚ uĂmiecha, to tylko wierzchoïek góry lodowej. Umiaïa nawet mówiÊ po polsku, jednak nie byï to jej rodzimy jÚzyk. Pozostaïe jednak „najpiÚkniejsze” byïy rozpieszczonymi paniu- siami, które najbardziej skupiajÈ siÚ na sobie — nie tylko w ĝyciu, ale takĝe w ïóĝku. Do czego zmierzam? Chcesz podbiÊ sobie ego i udowodniÊ wszyst- kim, ĝe moĝesz poznaÊ i zaczarowaÊ najpiÚkniejszÈ kobietÚ na im- prezie? ProszÚ bardzo, jednak z tego miejsca ostrzegam, ĝe poza jednonocnÈ przygodÈ i szacunkiem kolegów nie zyskasz zbyt wiele. Kobiety, o których mowa 400 sïów wyĝej, to dziewczyny, które potrzebujÈ bardzo mÚskiego faceta. ¿adne próby kupowania drinków, obiecania prezentów, szpanowania majÈtkiem Ci nie pomogÈ. Tylko Twoja wyraěnie zdecydowana postawa, umiejÚtnoĂÊ zauwaĝania 268 Kup książkęPoleć książkę PiÚkna czy bestia? wad kobiety i umiejÚtnoĂÊ prowadzenia jej mogÈ zaowocowaÊ suk- cesem. Taka kobieta miaïa juĝ w swoim ĝyciu stycznoĂÊ z okoïo 5 tysiÈcami facetów, którzy albo chcieli siÚ od razu oĂwiadczaÊ, albo byli zabójczo mili i sypali komplementami jak z rÚkawa. Po co jej kolejny? By jeszcze bardziej czuïa siÚ ksiÚĝniczkÈ? Zagrajcie jak równy z równym. ByĂ mógï to zrobiÊ dobrze, potrzebujesz mocnych, niczym niezachwianych fundamentów. Twoja ppewnoĂÊ siebie musi wychodziÊ z Ciebie, nie z przedmiotów, które posiadasz. JeĂli staniesz siÚ kimĂ, kogo ona nigdy nie miaïa okazji spotkaÊ, bÚdziesz blisko sukcesu. OglÈdaïeĂ film Hitch? Jest tam pokazana fajna historia. Spec od uwodzenia zauwaĝa kobietÚ typu, o którym mowa, podchodzi do niej, daje jej 20 dolarów i kaĝe przynieĂÊ so- bie piwo do stolika. Traktuje jÈ jak kelnerkÚ, a nie uosobienie Bo- ga na ziemi. Ona zdziwiona przychodzi do niego, oburzona mówi, ĝe kelnerkÈ nie jest, rzuca mu pieniÈdze na stóï. On tylko skwitowaï to tak: „WyglÈdaïaĂ jak kelnerka”. W nastÚpnej scenie ta dziew- czyna siÚ budzi razem z naszym specjalistÈ. Scenarzysta filmu za- pewne wiedziaï o tym, ĝe tylko taka postawa ggwarantuje sukces. Teraz wiesz o tym równieĝ i Ty. Nie wiem, czy jesteĂ w peïni gotów na to, aby uwieĂÊ kobietÚ, która jest Twoim zdaniem najpiÚkniejsza. JeĂli uroda nie bÚdzie tym, co jest w niej najlepsze, masz dduĝe szanse na sukces juĝ teraz (pod warunkiem ĝe zaglÈdasz na stronÚ www.perfectdating.pl, a za- kïadam, ĝe tak jest). JeĂli jednak poza piÚknÈ buěkÈ i seksownym ciaïem nie bÚdzie w niej nic obiecujÈcego, to czeka CiÚ walka na nieznanym terenie, w której bÚdziesz musiaï caïy czas siÚ pilnowaÊ i która nie wróĝy satysfakcji adekwatnej do podjÚtych wysiïków. Wybór naleĝy do Ciebie. 269 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC pewności siebie i atrakcyjności
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: