Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 004060 18678243 na godz. na dobę w sumie
ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II - książka
ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1935-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> rozbudowa i naprawa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Złota komp-rączka

Rozpoznawaj objawy, diagnozuj usterki i sam naprawiaj swój komputer

Przeciętny użytkownik komputera potrafi doskonale posługiwać się nim w takim zakresie, w jakim potrzebuje go do swoich codziennych zajęć. Jednak w przypadku jakichkolwiek -- nawet błahych -- awarii większość z nas staje się zupełnie bezradna wobec tego urządzenia i zaczyna w panice szukać kogoś, kto się na tym zna. A przecież jeśli poznasz budowę komputera, jego zasady działania oraz objawy typowych usterek, sam możesz świetnie poradzić sobie ze zdiagnozowaniem awarii i naprawą -- bez ponoszenia kosztów i oddawania sprzętu do serwisu.

Książka 'ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II' prezentuje praktyczne i skuteczne rozwiązania dotyczące różnych usterek Twojego komputera. Podręcznik omawia nieinwazyjne i bezpieczne metody diagnozowania oraz usuwania awarii, które możesz przeprowadzić w warunkach domowych. Dowiesz się między innymi, co zrobić, jeśli niektóre urządzenia USB nie działają, lub jak poradzić sobie z sytuacją, gdy komputer zawiesza się albo masz kłopoty z instalacją systemu. Wreszcie, możesz nauczyć się rozwiązywać problem, gdy nie udaje się uzyskać litery 'ł', lub gdy zamiast 'z' pojawia się 'y'. Z tym poradnikiem świetnie poradzisz sobie z samodzielną naprawą komputera.

Ten podręcznik to Twój osobisty konsultant ds. napraw komputera!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II Autor: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla ISBN: 978-83-246-1935-1 Format: 158x228, stron: 416 Z‡ota komp-r„czka (cid:149) W jaki spos(cid:243)b rozwi„za(cid:230) problemy z instalacj„ systemu? (cid:149) Jak usun„(cid:230) z‡o(cid:156)liwe oprogramowanie? (cid:149) Co zrobi(cid:230), gdy BIOS nie rozpoznaje dysk(cid:243)w twardych i napŒd(cid:243)w optycznych? Rozpoznawaj objawy, diagnozuj usterki i sam naprawiaj sw(cid:243)j komputer PrzeciŒtny u¿ytkownik komputera potrafi doskonale pos‡ugiwa(cid:230) siŒ nim w takim zakresie, w jakim potrzebuje go do swoich codziennych zajŒ(cid:230). Jednak w przypadku jakichkolwiek (cid:151) nawet b‡ahych (cid:151) awarii wiŒkszo(cid:156)(cid:230) z nas staje siŒ zupe‡nie bezradna wobec tego urz„dzenia i zaczyna w panice szuka(cid:230) kogo(cid:156), kto siŒ na tym zna. A przecie¿ je(cid:156)li poznasz budowŒ komputera, jego zasady dzia‡ania oraz objawy typowych usterek, sam mo¿esz (cid:156)wietnie poradzi(cid:230) sobie ze zdiagnozowaniem awarii i napraw„ (cid:151) bez ponoszenia koszt(cid:243)w i oddawania sprzŒtu do serwisu. Ksi„¿ka (cid:132)ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II(cid:148) prezentuje praktyczne i skuteczne rozwi„zania dotycz„ce r(cid:243)¿nych usterek Twojego komputera. PodrŒcznik omawia nieinwazyjne i bezpieczne metody diagnozowania oraz usuwania awarii, kt(cid:243)re mo¿esz przeprowadzi(cid:230) w warunkach domowych. Dowiesz siŒ miŒdzy innymi, co zrobi(cid:230), je(cid:156)li niekt(cid:243)re urz„dzenia USB nie dzia‡aj„, lub jak poradzi(cid:230) sobie z sytuacj„, gdy komputer zawiesza siŒ albo masz k‡opoty z instalacj„ systemu. Wreszcie, mo¿esz nauczy(cid:230) siŒ rozwi„zywa(cid:230) problem, gdy nie udaje siŒ uzyska(cid:230) litery (cid:132)‡(cid:148), lub gdy zamiast (cid:132)z(cid:148) pojawia siŒ (cid:132)y(cid:148). Z tym poradnikiem (cid:156)wietnie poradzisz sobie z samodzieln„ napraw„ komputera. (cid:149) Budowa komputera (cid:149) Diagnostyka w teorii i praktyce (cid:149) Prawid‡owa konfiguracja ustawieæ BIOS (cid:149) Instalacja dw(cid:243)ch system(cid:243)w na jednym komputerze (cid:149) Odzyskiwanie skasowanych plik(cid:243)w i danych (cid:149) Zerowanie dysku (cid:149) Instalacja MS Windows XP oraz MS Windows Vista (cid:149) Identyfikacja oznaczeæ procesor(cid:243)w (cid:149) Awarie p‡yt g‡(cid:243)wnych, napŒd(cid:243)w optycznych i kart graficznych (cid:149) Czyszczenie i optymalizacja pracy systemu (cid:149) Przydatne oprogramowanie narzŒdziowe Ten podrŒcznik to Tw(cid:243)j osobisty konsultant ds. napraw komputera! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TRE¥CI 1 2 WstÚp ..............................................................................7 Podstawy budowy komputera .........................................11 Rozmieszczenie podzespoïów we wnÚtrzu jednostki centralnej ................................................12 Pïyta gïówna i zintegrowane elementy ........................................13 Procesor i chïodzenie .....................................................................18 PamiÚÊ RAM ..................................................................................22 Karta graficzna ..............................................................................25 Dysk twardy ..................................................................................28 NapÚdy optyczne ...........................................................................29 Obudowa i zasilacz ........................................................................30 Okablowanie ..................................................................................34 Kable zasilajÈce ........................................................................34 Kable sygnaïowe ......................................................................37 Diagnostyka komputera w teorii .....................................39 Oprogramowanie diagnostyczne ...................................................40 Pakiety narzÚdziowe ................................................................41 Testery i diagnostyka pamiÚci RAM .......................................42 Testery i diagnostyka procesora ..............................................43 Testowanie i diagnostyka dysku twardego .............................47 Testowanie i diagnostyka karty graficznej .............................49 Testowanie i diagnostyka napÚdu optycznego .......................51 Testowanie i diagnostyka monitora ........................................51 Partycjonowanie dysku ...........................................................53 Zbieranie informacji na temat komputera ..............................57 Diagnostyka przez eliminacjÚ podzespoïów .................................60 Diagnostyka przez podmianÚ podzespoïów ..................................62 Kody děwiÚkowe bïÚdów ..............................................................62 3 4 ABC sam naprawiam komputer Stanowisko pracy i niezbÚdne narzÚdzia .....................................68 Potrzebne narzÚdzia ................................................................69 Podstawowe zasady bezpieczeñstwa ......................................70 ’adunki elektrostatyczne, róĝnice potencjaïów .....................70 Prawidïowa konfiguracja ustawieñ BIOS-u .................... 73 WejĂcie do menu BIOS-u ...............................................................75 NajczÚĂciej wystÚpujÈce ukïady menu BIOS-u .............................76 Bezpieczne ustawienia BIOS-u .....................................................79 Ustawienia, które warto zmieniÊ .................................................80 Zapis ustawieñ ...............................................................................94 Aktualizacja BIOS-u ......................................................................95 Identyfikacja pïyty gïównej .....................................................95 Identyfikacja wersji BIOS-u ....................................................98 Aktualizacja BIOS-u z dyskietki ..............................................99 Diagnostyka i naprawa w praktyce .............................. 103 Problemy z uruchomieniem komputera .....................................104 Brak oznak zasilania ..............................................................104 Brak obrazu na monitorze .....................................................110 Z wnÚtrza komputera wydobywajÈ siÚ piski ........................120 Komputer nie uruchamia siÚ z wiÚcej niĝ jednym moduïem pamiÚci ...............................122 Natychmiast po wïÈczeniu komputer sam siÚ wyïÈcza .......124 Komputer zawiesza siÚ w trakcie procedury POST ..............126 Po uruchomieniu komputera wystÚpuje bïÈd CMOS ............133 Komputer automatycznie przechodzi do BIOS-u ..................133 Komputer nie uruchamia siÚ po zakoñczeniu procedury POST .......................................134 Problemy z dyskami twardymi i innymi napÚdami ...................135 BIOS nie rozpoznaje dysków twardych i napÚdów optycznych .........................................................135 Primary/Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed .....................................................................140 Dioda na stacji dyskietek ciÈgle siÚ Ăwieci ...........................141 Brak moĝliwoĂci zapisu dyskietki .........................................142 Komputer nie uruchamia siÚ ze startowej pïyty CD/DVD ....143 Dysk twardy nie jest widoczny przy próbie partycjonowania w systemie Windows 2000/XP ...............144 W trakcie partycjonowania i formatowania nie jest widoczna caïa pojemnoĂÊ dysku ............................147 Bardzo dïugi czas formatowania dysku twardego ...............148 Podczas instalacji MS Windows XP nie da siÚ zaïoĝyÊ partycji FAT32 .......................................148 Komputer zawiesza siÚ w trakcie formatowania dysku twardego podczas instalacji MS Windows 2000/XP ...........149 Dysk twardy jest niewidoczny przy próbie instalacji systemu Windows 2000/XP .............150 NapÚd optyczny „nie widzi” pïyty .........................................150 4 Spis treĂci Nagrywarka nie nagrywa na niektórych noĂnikach .............155 Problemy z wykrywaniem napÚdów optycznych przez niektóre programy dla MS Windows ........................161 Problemy z kartami rozszerzeñ i urzÈdzeniami peryferyjnymi ..... 162 Klawiatura USB nie dziaïa w systemie DOS .........................162 Utrata danych z pamiÚci PenDrive oraz kart pamiÚci flash w systemie Windows 2000 ...........163 UrzÈdzenia USB nie sÈ rozpoznawane przez system operacyjny .....................................................164 Niektóre urzÈdzenia USB nie dziaïajÈ ...................................168 Nie dziaïa karta děwiÚkowa zintegrowana z pïytÈ gïównÈ ...... 169 Brak děwiÚku na przednim panelu obudowy .......................171 Brak děwiÚku po instalacji sterowników ..............................172 Brak poïÈczenia modemowego w Windows 98SE ................173 Brak poïÈczenia z sieciÈ .........................................................174 Karty PCI nie sÈ rozpoznawane i nie moĝna ich zainstalowaÊ ..............................................177 Brak styku miÚdzy kartÈ a gniazdem ....................................178 Problemy z instalacjÈ i dziaïaniem systemu operacyjnego ........180 Przy próbie instalacji MS Windows 98 pojawia siÚ czarny ekran ....................................................180 Podczas instalacji MS Windows XP pojawia siÚ czarny ekran .....................................................181 Zawieszanie siÚ komputera w trakcie instalacji MS Windows XP ..................................181 Po zaïadowaniu systemu ekran monitora pozostaje czarny ..... 184 Nieprawidïowe wyĂwietlanie obrazu — artefakty ..............186 System operacyjny nie jest uruchamiany .............................187 Po instalacji nowej wersji sterownika komputer odmawia posïuszeñstwa ....................................190 Usuwanie wirusów z systemu ..............................................192 Usuwanie zïoĂliwego oprogramowania ................................196 Nie moĝna uzyskaÊ litery „’” ................................................200 Po wciĂniÚciu litery „z” na ekranie pojawia siÚ „y” ..............200 Rejestr systemu operacyjnego zostaï uszkodzony ................201 Punkty przywracania ............................................................202 Odzyskiwanie skasowanego bootsektora ..............................209 Instalacja dwóch systemów na jednym komputerze ............212 Problemy ze stabilnoĂciÈ komputera ..........................................213 Komputer zawiesza siÚ w regularnych odstÚpach czasu ......214 Komputer czÚsto resetuje siÚ lub zawiesza ...........................216 Komputer resetuje siÚ lub zawiesza po wejĂciu do BIOS-u .... 226 CzÚste bïÚdy zapisu/odczytu z dysku twardego lub utrata danych ................................................................227 Inne problemy .............................................................................229 Zakïócenia děwiÚku w trakcie odczytu/zapisu na dysku twardym lub w napÚdzie optycznym ..................229 Zbyt gïoĂna praca wentylatorów lub zatarty wentylator ....232 Wentylator w zasilaczu nie dziaïa ........................................234 5 ABC sam naprawiam komputer RozwiÈzywanie problemów z bïÚdnÈ aktualizacjÈ BIOS-u .................................... 239 Awarie pïyt gïównych .................................................................240 Naprawa w przypadku aktywnego obszaru BootBlock .......240 Gdy widaÊ jedynie czarny ekran monitora ...........................242 Gdy takĝe BootBlock jest uszkodzony ...................................243 Gdy ukïad flashrom jest wlutowany w pïytÚ .......................248 Gdy ukïad umieszczony jest w podstawce i zawiodïy wszystkie moĝliwoĂci jego reanimacji ..............248 Awarie napÚdów optycznych ......................................................252 Naprawa urzÈdzeñ zbudowanych na podstawie chipsetu firmy MTK .....................................253 Naprawa urzÈdzeñ zbudowanych na podstawie innych chipsetów ..........................................256 Naprawa urzÈdzeñ, które powodujÈ bïÚdy podczas pracy ...257 Awarie kart graficznych ..............................................................257 Zakïócenia obrazu ..................................................................257 Komputer nie uruchamia siÚ po zamontowaniu karty graficznej .....................................257 Instalacja systemu ....................................................... 259 Instalacja i konfiguracja MS Windows XP .................................260 Przygotowanie komputera do instalacji systemu .................260 Podziaï dysku na partycje .....................................................263 Kopiowanie plików systemowych .........................................269 Instalacja systemu .................................................................270 WstÚpna konfiguracja ............................................................277 Instalacja sterowników .........................................................281 Instalacja i konfiguracja MS Windows Vista ..............................291 Przygotowanie komputera do instalacji systemu .................292 Instalacja systemu .................................................................294 Instalacja sterowników .........................................................314 Dodatek ....................................................................... 329 Odzyskiwanie skasowanych plików ...........................................329 Odzyskiwanie skasowanej partycji .............................................332 Przydatne oprogramowanie narzÚdziowe ..................................337 Odzyskiwanie danych ............................................................338 NarzÚdzia systemowe ............................................................345 Inne narzÚdzia .......................................................................380 Pakiety narzÚdziowe ..............................................................384 Zerowanie dysku krok po kroku .................................................387 Przygotowanie dysku do pracy ...................................................393 Identyfikacja oznaczeñ procesorów ...........................................397 Podsumowanie ............................................................ 399 Skorowidz .................................................................. 401 5 6 7 6 2 DIAGNOSTYKA KOMPUTERA W TEORII ¿ycie bywa pokrÚtne i przewrotne, a zasada ta odnosi siÚ równieĝ do Ăwiata komputerów, gdzie bardzo czÚsto zdarza siÚ, iĝ to, co wyglÈda na po- waĝne uszkodzenie, nie zawsze nim jest. Powo- dów nieprawidïowego dziaïania komputera moĝe byÊ wiele. CzÚsto sÈ to bïÚdy oprogramowania, np. nieprawidïowo dziaïajÈce sterowniki lub kon- flikty miÚdzy nimi, wirusy lub inne destrukcyjne programy. Zdarza siÚ równieĝ, ĝe ěle dobrane podzespoïy mogÈ byÊ przyczynÈ stresów, jakie powoduje wieszajÈcy siÚ co chwila komputer. Musisz pamiÚtaÊ o tym, ĝe na niektórych pïytach gïównych moĝe niepra- widïowo dziaïaÊ dany element, np. pamiÚÊ RAM lub karta graficzna. NajczÚĂciej przekonujemy siÚ o tym po fakcie, gdy zakupimy dodatkowÈ czÚĂÊ do naszego komputera lub gdy skïadamy samodzielnie komputer bez uprzedniego dobrania komponentów. ABC sam naprawiam komputer Znaczna czÚĂÊ pseudouszkodzeñ wynika równieĝ z nieprawidïowo zïoĝonego komputera, niedokïadnoĂci osoby skïadajÈcej zestaw, zïego obiegu powietrza, a w konsekwencji zbyt wysokich temperatur podzespoïów (np. dysków twardych) lub po prostu fatalnej jakoĂci tanich elementów. W takich przypadkach niejed- nokrotnie wystarcza uporzÈdkowanie wnÚtrza jednostki centralnej, aby przywró- ciÊ stabilnoĂÊ zarówno komputera, jak i naszych nadszarpniÚtych nerwów. Bez wzglÚdu na rodzaj usterki najwaĝniejszym czynnikiem majÈcym wpïyw na sprawne rozwiÈzanie problemów z komputerem jest prawidïowa diagnostyka podzespoïów. Ma ona na celu wykazanie, który z komponentów jest sprawcÈ problemów lub jest uszkodzony. Z naszego doĂwiadczenia wynika, ĝe nieprawi- dïowa praca komputera nie zawsze jest wynikiem uszkodzenia sprzÚtu. Aby poprawnie przeprowadziÊ diagnostykÚ uszkodzeñ, w pierwszej kolejnoĂci naleĝy zaopatrzyÊ siÚ w odpowiednie narzÚdzia programowe — programy diagno- styczne i testujÈce poszczególne podzespoïy znajdujÈce siÚ w Twoim komputerze. Przydaje siÚ równieĝ ĂrubokrÚt krzyĝakowy i — o ile to moĝliwe — czÚĂci za- mienne, np. poĝyczona od kolegi pamiÚÊ RAM, zasilacz czy karta grafiki. PamiÚ- taj, ĝe na nic siÚ nie zda optymalnie dobrane oprogramowanie i narzÚdzia, jeĂli nie masz moĝliwoĂci uruchomienia komputera. Problemy, u podstaw których leĝy niekompatybilnoĂÊ podzespoïów, bÚdÈ wy- magaïy sprawdzenia podejrzanych elementów w innej konfiguracji sprzÚtowej. W warunkach domowych zadanie to moĝe byÊ utrudnione, a nawet niemoĝliwe do wykonania, chyba ĝe dysponujesz zamiennymi podzespoïami. Brak moĝliwoĂci przetestowania podzespoïów w innym komputerze moĝe uniemoĝliwiÊ skutecznÈ diagnozÚ lub naprawÚ. Sugerujemy wiÚc, abyĂ juĝ wczeĂniej zrobiï rozeznanie wĂród znajomych i skorzystaï z ich czÚĂci. Oprogramowanie diagnostyczne W dalszej czÚĂci niniejszego rozdziaïu zamieĂciliĂmy wykaz oraz krótkie opisy naj- waĝniejszych programów diagnostycznych, z których korzystamy w swojej pra- cy. Poszczególne programy znajdziesz bez wiÚkszych problemów w internecie. DodatkowÈ zaletÈ jest to, ĝe prezentowane aplikacje w wiÚkszoĂci sÈ darmowe. W dodatku do niniejszej ksiÈĝki przedstawiliĂmy dodatkowe aplikacje, które mogÈ siÚ przydaÊ podczas zbierania informacji na temat komputera, diagnozowania usterki oraz naprawy i optymalizacji systemu operacyjnego. 40 Diagnostyka komputera w teorii Pakiety narzÚdziowe Ultimate Boot CD Strona domowa: http://www.ultimatebootcd.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 4.1.1 Rozmiar: 146 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie Ultimate Boot CD — rysunek 2.1 — jest bardzo rozbudowanym pakietem narzÚ- dziowym dostarczanym w postaci obrazu startowej pïyty CD. Wszystkie narzÚ- dzia zgromadzone na pïycie posiadajÈ wspólny interfejs i mogÈ byÊ uruchamiane bezpoĂrednio z noĂnika. Rysunek 2.1. Ultimate Boot CD Poszczególne programy zostaïy podzielone na kilka gïównych grup oraz dziesiÈtki podgrup. Najwaĝniejsze grupy narzÚdzi to: dotyczÈce pïyty gïównej, dysków twar- dych, systemu plików oraz obrazy dyskietek startowych i zbiór innych narzÚdzi. WĂród ogromnej iloĂci programów na szczególnÈ uwagÚ zasïugujÈ narzÚdzia dia- gnostyczne przeznaczone do testowania: Q dysków twardych firm Seagete, IBM, Hitachi, Maxtor, Quantum, Western Digital, Fujitsu oraz Samsung; Q procesorów; 41 ABC sam naprawiam komputer Q pamiÚci RAM; Q monitorów; Q portów. Uzupeïnieniem caïoĂci sÈ programy antywirusowe, narzÚdzia do odzyskiwania da- nych oraz zarzÈdzania partycjami na dysku, aplikacje informacyjne i wiele innych. Peïny wykaz wszystkich programów dostÚpnych w ramach tego pakietu moĝna znaleěÊ na stronie autora. Ultimate Boot CD jest rozwiÈzaniem darmowym dla wszystkich uĝytkowników. Polska wersja nie jest dostÚpna. Testery i diagnostyka pamiÚci RAM Memtest86 i Memtest86+ Strona domowa: http://www.memtest86.com http://www.memtest.org Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 3.4 Rozmiar: 1,8 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie Memtest86 — rysunek 2.2 — umoĝliwia dokïadne przetestowanie pamiÚci RAM Twojego komputera. DziÚki temu programowi sprawdzisz, a nastÚpnie uzyskasz informacje na temat sprawnoĂci wszystkich moduïów pamiÚci zamontowanych w Twoim pececie. Rysunek 2.2. Memtest86 — doskonaïe Ărodowisko testowe do diagnozowania pamiÚci RAM 42 Diagnostyka komputera w teorii Program w wielu przypadkach jest w stanie odpowiedzieÊ na pytanie, czy pamiÚÊ jest sprawna, czy teĝ nie. PamiÚtaj, ĝe koñcowy wynik przeprowadzonej diagno- styki nie jest w 100 jednoznaczny. Moĝe siÚ bowiem zdarzyÊ sytuacja, w której moduï pamiÚci jest sprawny, ale np. nie wspóïpracuje poprawnie z pïytÈ gïównÈ. SpotkaliĂmy siÚ równieĝ z sytuacjÈ, w której uszkodzone byïy gniazda na pïycie lub ukïady odpowiedzialne za obsïugÚ pamiÚci. Dlatego w przypadku, gdy Mem- test86 uzna pamiÚÊ za uszkodzonÈ, warto przeprowadziÊ testy moduïu w innym komputerze lub na innej pïycie gïównej, aby zminimalizowaÊ prawdopodobieñ- stwo, ĝe uszkodzeniu ulegïy inne elementy, np. podstawka. Plusy: Q darmowy dla potrzeb domowych, Q ïatwy w obsïudze, Q stosunkowo duĝa skutecznoĂÊ, Q czÚste aktualizacje, Q obsïuga nowoczesnych typów pamiÚci. Minusy: Q Jak w wiÚkszoĂci tego typu programów brak 100 pewnoĂci, ĝe uszkodzona jest pamiÚÊ, a nie np. pïyta, lub ĝe problem wynika z niekompatybilnoĂci moduïu z pïytÈ gïównÈ. Q W wersji darmowej brak moĝliwoĂci wykorzystania wszystkich opcji programu. PobierajÈc program ze strony autora, warto ĂciÈgnÈÊ obraz ISO pïyty CD, a na- stÚpnie nagraÊ go na pïytÚ. Z tak przygotowanego noĂnika naleĝy uruchomiÊ kom- puter. DziÚki temu rozwiÈzaniu testy pamiÚci bÚdÈ wiarygodne i bardzo dokïadne. Testery i diagnostyka procesora Hot CPU Test LE oraz BurnIn64 Strona domowa: http://7byte.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 4.4 Rozmiar: 1,62 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu 43 ABC sam naprawiam komputer Hot CPU Test LE oraz BurnIn64 — rysunek 2.3 — to oprogramowanie testujÈce poprawnoĂÊ dziaïania procesorów zarówno 32-, jak i 64-bitowych oraz wybra- nych komponentów komputera, np. pïyty gïównej i chipsetu. DziÚki szerokiemu wachlarzowi testów moĝemy dokïadnie sprawdziÊ procesor, zarówno jeĂli cho- dzi o wydajnoĂÊ, poprawnÈ pracÚ, jak i zachowanie w tzw. stresie, czyli dïugo- trwaïym maksymalnym obciÈĝeniu. Rysunek 2.3. Hot CPU Test LE Plusy: Q czÚste aktualizacje, Q obsïuga nowoczesnych typów procesorów. Minusy: Q w wersji darmowej brak moĝliwoĂci wykorzystania wszystkich opcji programu. Stress Prime 2004 Strona domowa: http://sp2004.fre3.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 0.4 Rozmiar: 2,03 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie 44 Diagnostyka komputera w teorii Stress Prime 2004 — rysunek 2.4 — jest programem sïuĝÈcym do maksymalne- go obciÈĝenia procesora i pamiÚci testowanego komputera. DziÚki takiemu testowi moĝemy sprawdziÊ stabilnoĂÊ komputera poddanego dïugotrwaïemu ekstremal- nemu obciÈĝeniu. Rysunek 2.4. Stress Prime 2004 — doskonaïe narzÚdzie dla kaĝdego overclockera i serwisanta komputerów Jeĝeli poskïadaïeĂ komputer lub podkrÚciïeĂ procesor i chcesz sprawdziÊ, czy pe- cet bÚdzie dziaïaÊ stabilnie, to koniecznie skorzystaj z prezentowanej aplikacji. Tylko ona pozwoli Ci na dokïadne sprawdzenie stabilnoĂci komputera. Zadaniem testu nie jest sprawdzenie mocy peceta, a jedynie wytworzenie maksymalnego i dïugotrwaïego obciÈĝenia. W zwiÈzku z tym po wïÈczeniu testu warto zosta- wiÊ komputer na dïuĝszy czas i kontrolowaÊ, czy procedura trwa. JeĂli pojawiÈ siÚ informacje o bïÚdach w oknie aplikacji lub teĝ komputer zawiesi siÚ lub zrese- tuje, oznacza to, ĝe nie jest stabilny i ĝe naleĝy zadbaÊ o odpowiednie chïodzenie procesora i pamiÚci lub zmniejszyÊ ewentualne przetaktowanie. Stress Prime 2004 jest narzÚdziem bazujÈcym na innym darmowym teĂcie o na- zwie Prime 95. Oba programy sÈ darmowe i mogÈ byÊ wykorzystywane przez osoby prywatne i firmy. 45 ABC sam naprawiam komputer Aby skorzystaÊ z aplikacji, wystarczy po jej wïÈczeniu kliknÈÊ przycisk Start i uzbroiÊ siÚ w cierpliwoĂÊ. Jeĝeli test zostanie przerwany przez jakiĂ bïÈd, ozna- cza to, ĝe Twój procesor nie pracuje stabilnie, a przyczynÈ moĝe byÊ np. nadmier- ne przetaktowanie. CPU-Z Strona domowa: http://www.cpuid.com/cpuz.php Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 1.45 Rozmiar: 0,8 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie CPU-Z — rysunek 2.5 — pozwala na uzyskanie bardzo szczegóïowych informacji na temat wïaĂciwoĂci procesora zamontowanego w komputerze. Poza przeĂwie- tleniem procesora mamy jeszcze moĝliwoĂÊ sprawdzenia rodzaju zamontowanej pamiÚci oraz pïyty gïównej. Rysunek 2.5. CPU-Z — doskonaïe narzÚdzie do przeĂwietlania procesora Prezentowany program jest bezpïatny i moĝe byÊ uĝywany zarówno w domu, jak i w firmie. Polska wersja jÚzykowa nie jest dostÚpna. 46 Diagnostyka komputera w teorii Testowanie i diagnostyka dysku twardego HD Tune Strona domowa: http://www.hdtune.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 2.54 Rozmiar: 0,4 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie Alternatywa dla: HD Tach, SiSoft Sandra HD Tune — rysunek 2.6 — jest bardzo ciekawym programem do testowania dys- ków twardych. DziÚki niemu moĝemy sprawdziÊ maksymalne transfery, czas dostÚpu oraz obciÈĝenie procesora podczas pracy dysku. Rysunek 2.6. HD Tune — pozwala na przetestowanie dysków IDE i SATA Wszystkie testy prezentowane sÈ w postaci efektownych wykresów. Dodatkowo warto zwróciÊ uwagÚ na to, ĝe aplikacja poza testowaniem sprzÚtu pozwala rów- nieĝ na odczyt parametrów dysku oraz skanowanie bïÚdów. Program moĝe byÊ bezpïatnie uĝywany zarówno w domu, jak i w firmach. Z powodu duĝych moĝliwoĂci HD Tune powinien trafiÊ do zasobnika kaĝdego zapalonego uĝytkownika komputerów, który chce wiedzieÊ wiÚcej od innych. 47 ABC sam naprawiam komputer Oprogramowanie producenta dysku Strona domowa: http://support.wdc.com/download/ http://www.seagate.com/support/seatools/ http://www.maxtor.com/en/support/downloads/ ´powermax.htm http://www.fcpa.com/support/hard-drives/ ´software_utilities.html http://www.hitachigst.com/hdd/support/ ´download.htm http://www.spat.pl/drivery.html Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: - Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie Rozmiar: - Jednym z najlepszych rozwiÈzañ jest zastosowanie oprogramowania producenta konkretnego dysku. Poniĝej zamieĂciliĂmy listÚ z nazwÈ programu oraz odpowia- dajÈcÈ mu markÈ dysku. Q Data Live Guard (Western Digital/Caviar) Q SeaTools Desktop (Seagate) Q PowerMax (Maxtor/Quantum) Q Diagnostic Tool (Fujitsu) Q Drive Fitness (IBM/Hitachi) Q ShDiag (Samsung) Q WDClear (wszystkie dyski — do wersji 1.10) OczywiĂcie naleĝy pamiÚtaÊ o tym, ĝe do danego dysku uĝywamy programu tego samego producenta. DziÚki temu bÚdziemy mieli dostÚp do wielu moĝliwoĂci oraz pewnoĂÊ, ĝe nie narobimy sobie dodatkowych problemów. W wiÚkszoĂci przypadków po pobraniu plików z internetu naleĝy przygotowaÊ odpowiedniÈ dyskietkÚ lub pïytÚ startowÈ. Oprogramowanie dla dysków Seagate, WD Caviar, Maxtor i Samsung przygotuje za nas dyskietkÚ startowÈ. Na uwagÚ zasïuguje WDClear — rysunek 2.7 — przeznaczony do zerowania dys- ków twardych firmy Western Digital. W praktyce dziaïa on Ăwietnie z wiÚkszoĂciÈ dysków twardych innych producentów. Program jest czÚsto niezastÈpiony pod- czas usuwania bïÚdnych wpisów w tablicach alokacji jednostek, innymi sïowy, bïÚdnych sektorów — oczywiĂcie nie mechanicznych. 48 Diagnostyka komputera w teorii Rysunek 2.7. WDClear — doskonaïe uniwersalne narzÚdzie do usuwania bïÚdów w tablicy alokacji dysku twardego Dokïadny opis zerowania dysku za pomocÈ WDClear znajdziesz w dodatku do niniejszej ksiÈĝki. Plusy: Q czÚste aktualizacje, Q oprogramowanie dedykowane producenta, Q 100 zgodnoĂci z konkretnym dyskiem twardym. Minusy: Q nie zawsze ïatwa obsïuga. Testowanie i diagnostyka karty graficznej Futuremark 3DMark Strona domowa: http://www.futuremark.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 2001, 2003, 2005, 2006, Vantage Rozmiar: 40 – 580 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu Futuremark 3DMark — rysunek 2.8 — jest profesjonalnym narzÚdziem do testo- wania wydajnoĂci kart graficznych w trakcie duĝego, niejednokrotnie maksy- malnego obciÈĝenia podczas przetwarzania grafiki 3D. Testowana jest zarówno wydajnoĂÊ karty graficznej, jak i stabilnoĂci podsystemu graficznego. Oprogra- mowanie to moĝna zastosowaÊ do testowania caïoĂci sprzÚtu pod kÈtem stabil- noĂci w warunkach maksymalnego obciÈĝenia. 49 ABC sam naprawiam komputer Rysunek 2.8. Futuremark 3DMark — niekwestionowany lider w testowaniu kart graficznych W chwili obecnej na rynku dostÚpne sÈ trzy wersje programu oznaczone nume- rami 2001, 2003 i 2005. Poszczególne wersje przeznaczone sÈ do sprawdzania wydajnoĂci róĝnych modeli kart. Uzyskane wyniki moĝemy porównaÊ z innymi rezultatami gromadzonymi w ogrom- nej bazie danych dostÚpnej na stronie producenta prezentowanego programu. Ta- kie rozwiÈzanie daje nam moĝliwoĂÊ sprawdzenia wydajnoĂci posiadanego kom- putera na tle innych. Pozwala to sprawdziÊ, czy komputer dziaïa prawidïowo, czy teĝ coĂ jest nie tak. DodatkowÈ zaletÈ testów z serii 3Dmark jest moĝliwoĂÊ maksymalnego obciÈ- ĝenia komputera w Ărodowisku zbliĝonym do gier i w ten sposób sprawdzenie stabilnoĂci danej konfiguracji. Program nie jest dostÚpny w polskiej wersji jÚzykowej. Poza tym w darmowej wersji iloĂÊ testów jest ograniczona. Plusy: Q maksymalnie korzysta z moĝliwoĂci karty 3D, Q test i benchmark w jednym. 50 Diagnostyka komputera w teorii Minusy: Q dziaïa wyïÈcznie w systemie MS Windows, Q wymaga karty grafiki 3D, Q duĝy plik do ĂciÈgniÚcia. Aby przeprowadziÊ dïugotrwaïÈ diagnostykÚ oraz obciÈĝyÊ komputer i zasymu- lowaÊ obciÈĝenie podobne do tego, jakie uzyskujemy podczas grania, wystarczy wïÈczyÊ testy programu 3DMark w pÚtli i pozostawiÊ na kilkadziesiÈt minut lub kilka godzin. Zawieszenie siÚ komputera, restart lub wyïÈczenie programu bÚdzie ĂwiadczyÊ o problemach ze stabilnoĂciÈ. Testowanie i diagnostyka napÚdu optycznego Nero CD-DVD Speed Strona domowa: http://www.cdspeed2000.com Polska wersja: http://www.cdspeed2000.com Najnowsza wersja: 4.7.7.15 Rozmiar: 1,3 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie Nero CD-DVD Speed — rysunek 2.9 — to jedno z nielicznych narzÚdzi, za pomocÈ których moĝemy przetestowaÊ pracÚ napÚdu optycznego. DziÚki tej aplikacji mo- ĝemy sprawdziÊ tryb pracy urzÈdzenia, szybkoĂÊ i czas dostÚpu, obciÈĝenie pro- cesora, jakoĂÊ korekcji bïÚdów, a takĝe skontrolowaÊ, czy na pïycie pojawiïy siÚ bïÚdy, lub oceniÊ jakoĂÊ i okreĂliÊ producenta posiadanej pïyty CD/DVD. Warto wspomnieÊ o tym, ĝe aplikacja jest dostÚpna w jÚzyku polskim i stanowi równieĝ czÚĂÊ pakietu Nero autorstwa firmy Nero AG. Mimo to moĝe byÊ jednak uĝywana legalnie przez osoby, które nie kupiïy wspomnianego pakietu. Testowanie i diagnostyka monitora Nokia Monitor Test Strona domowa: http://www.idg.pl Polska wersja: http://www.idg.pl Najnowsza wersja: 2.0 Rozmiar: 0,6 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie 51 ABC sam naprawiam komputer Rysunek 2.9. Nero CD-DVD Speed Nokia Monitor Test — rysunek 2.10 — pozwala na dokïadne przetestowanie oraz konfiguracjÚ monitora. Program wyĂwietla szereg róĝnych obrazów kontrolnych, na podstawie których moĝemy dostroiÊ geometriÚ monitora oraz kolory i wiele innych elementów. Rysunek 2.10. Nokia Monitor Test — bardzo dobry program do testowania i ustawiania monitora Aplikacja dostÚpna jest w jÚzyku polskim, choÊ tak naprawdÚ nie ma to w tym przypadku znaczenia. Program jest bezpïatny i moĝe byÊ wykorzystywany zarów- no w domu, jak i w firmach. 52 Diagnostyka komputera w teorii DziÚki odpowiednio skonstruowanym planszom moĝemy sprawdziÊ poprawnoĂÊ ustawieñ monitora. Do najwaĝniejszych testów moĝna zaliczyÊ geometriÚ, zbieĝ- noĂÊ kolorów oraz ustawienia ekranu. Prezentowany test doskonale nadaje siÚ do diagnozowania monitorów CRT, ale moĝna go uĝywaÊ równieĝ z panelami LCD. Dead Pixel Tester Strona domowa: www.dps.uk.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 1.2 Rozmiar: 0,2 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu Dead Pixel Tester — rysunek 2.11 — jest prostym programem testowym przy- datnym podczas sprawdzania paneli LCD pod kÈtem obecnoĂci uszkodzonych pik- seli lub subpikseli. Rysunek 2.11. Dead Pixel Tester — proste narzÚdzie uïatwiajÈce wykrywanie martwych pikseli Program jest darmowy jedynie dla uĝytkowników domowych. Ze wzglÚdu na jego zastosowanie brak polskiej wersji jÚzykowej nie jest problemem. Testowanie ogranicza siÚ do wyĂwietlania jednolitego koloru na caïym ekranie. RolÈ testujÈcego jest tu doszukanie siÚ uszkodzonego piksela lub subpiksela. Partycjonowanie dysku Ranish Partition Manager Strona domowa: http://www.ranish.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 2.44 Rozmiar: 0,2 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie 53 ABC sam naprawiam komputer Ranish Partition Manager — rysunek 2.12 — jest potÚĝnym narzÚdziem, za pomo- cÈ którego moĝemy zakïadaÊ i usuwaÊ partycje. Dodatkowo moĝemy zmieniaÊ rozmiar partycji i przenosiÊ je caïe na inny dysk. Niestety program jest skom- plikowany w obsïudze i maïo intuicyjny, dlatego zaleca siÚ stosowanie go przez osoby majÈce juĝ pewne doĂwiadczenie w pracy z tego typu narzÚdziami. Rysunek 2.12. Ranish Partition Manager — bardzo rozbudowany konkurent Partition Magica Na uwagÚ zasïuguje moĝliwoĂÊ wykonania kopii MBR i póěniejszego jej odtwo- rzenia w razie awarii lub przypadkowego zamazania tego obszaru dysku. Archiwum z programem naleĝy wypakowaÊ bezpoĂrednio na startowÈ dyskietkÚ, a nastÚpnie uruchomiÊ z niej komputer. Moĝna równieĝ skorzystaÊ z pakietu narzÚdziowego Ultimate Boot CD. Partition Logic Strona domowa: http://partitionlogic.org.uk Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 0.6 Rozmiar: 7,3 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie Partition Logic — rysunek 2.13 — jest darmowym narzÚdziem, za pomocÈ któ- rego moĝemy tworzyÊ nowe partycje oraz usuwaÊ, formatowaÊ i przenosiÊ juĝ istniejÈce. ZaletÈ programu jest wygodny graficzny interfejs, dziÚki któremu korzy- stanie z tego narzÚdzia jest bardzo proste. Prezentowany program jest dostÚpny w postaci obrazu ISO pïyty CD lub dys- kietki. Odpowiedni obraz naleĝy zapisaÊ na dyskietkÚ lub pïytÚ i uruchomiÊ z niej komputer. 54 Diagnostyka komputera w teorii Rysunek 2.13. Partition Logic — wygodne uniwersalne narzÚdzie do zarzÈdzania partycjami Partition Logic radzi sobie ze wszystkimi odmianami partycji typu FAT oraz NTFS. Niestety inne rodzaje partycji nie sÈ obsïugiwane. Program nie potrafi równieĝ ob- sïuĝyÊ dysków SCSI ani zmieniÊ rozmiaru istniejÈcej partycji bez utraty danych. Oprogramowanie producenta dysku Strona domowa: http://www.maxtor.com/en/support/downloads/ ´maxblast3.htm http://www.seagate.com/support/disc/drivers/ ´discwiz.html http://www.samsung.com/Products/ ´HardDiskDrive/utilities/ http://www.spat.pl/drivery.html Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: - Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie Rozmiar: - Godne uwagi jest oprogramowanie oferowane bezpïatnie przez producenta kon- kretnego dysku — rysunek 2.14. DziÚki ofercie producenta dysku moĝemy szybko i wygodnie przygotowaÊ ten element do pracy. WĂród najwaĝniejszych zalet na- leĝy wymieniÊ: podziaï na partycje, szybkie formatowanie, zerowanie, a takĝe obsïugÚ dysków SATA oraz IDE w maksymalnych pojemnoĂciach. Poniĝej zamieĂciliĂmy wykaz konkretnych programów oraz dysków, z którymi wspóïpracujÈ. Q MaxBlast4 — Maxtor Q DiscWizard — Seagate Q DiscManager — Samsung Q DiscManager — WD Caviar 55 ABC sam naprawiam komputer Rysunek 2.14. Przykïadowe oprogramowanie dla dysków Maxtor PamiÚtaj, ĝe oprogramowanie producenta dedykowane jest wyïÈcznie do konkret- nych marek dysków twardych. Zdecydowanie polecamy ten sposób przygotowania dysku do pracy, gdyĝ naszym zdaniem jest to szybkie i pewne rozwiÈzanie. DziÚki prostocie takiej aplikacji do minimum ograniczamy ewentualne problemy. Plusy: Q czÚste aktualizacje, Q 100 zgodnoĂci z konkretnym dyskiem twardym, Q ïatwa obsïuga graficznego interfejsu, Q bardzo szybki czas przygotowania partycji FAT/NTFS, Q bardzo szybkie formatowanie, Q wiele dodatkowych przydatnych narzÚdzi. Minusy: Q dziaïa wyïÈcznie z dyskami, do których zostaï przygotowany. Dokïadny opis partycjonowania dysku za pomocÈ powyĝszych programów znajdziesz w dodatku do niniejszej ksiÈĝki. 56 Diagnostyka komputera w teorii Zbieranie informacji na temat komputera Kaĝdy uĝytkownik komputera wraz z upïywem czasu staje przed koniecznoĂciÈ dowiedzenia siÚ czegoĂ wiÚcej na temat konfiguracji sprzÚtu bÈdě dziaïania danego elementu. Wiedza ta jest niezbÚdna podczas serwisowania i naprawy peceta, przydaje siÚ takĝe podczas diagnozowania problemów. Tak siÚ skïada, ĝe grupa darmowych programów informacyjnych lub monitorujÈ- cych pracÚ komputera jest bardzo rozwiniÚta i do dyspozycji mamy kilka bardzo dobrych i ciekawych narzÚdzi. Everest Home Edition Strona domowa: http://www.lavalys.com Polska wersja: http://www.lavalys.com Najnowsza wersja: 2.01.347 Rozmiar: 2,9 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu Everest Home Edition — rysunek 2.15 — pozwala na zebranie wiadomoĂci o nie- mal wszystkich podzespoïach komputera. WybierajÈc odpowiedniÈ grupÚ z menu z lewej strony, uzyskujemy dostÚp do konkretnego urzÈdzenia i po jego zaznaczeniu w prawej czÚĂci zobaczymy wszystkie parametry. Rysunek 2.15. Everest Home Edition — nieocenione ěródïo informacji o sprzÚcie 57 ABC sam naprawiam komputer Everest Home Edition pozwala równieĝ na przeprowadzenie kilku prostych testów oraz zapisanie uzyskanych danych w oddzielnym raporcie. Aplikacja dostÚpna jest w jÚzyku polskim i moĝe byÊ bezpïatnie uĝywana przez uĝytkowników domowych. Niestety, producent zaprzestaï juĝ rozwijania tego przydatnego programu i na jego stronie nie znajdziesz niezbÚdnych plików. Ko- nieczne jest wyszukanie innej lokalizacji za pomocÈ Google. PC Wizard 2006 Strona domowa: http://www.cpuid.org/pcwizard Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 1.661 Rozmiar: 2,4 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu i w firmie PC Wizard 2006 — rysunek 2.16 — to narzÚdzie o potÚĝnych moĝliwoĂciach, za pomocÈ którego moĝemy uzyskaÊ dane na temat poszczególnych elementów kom- putera. Dodatkowo za pomocÈ PC Wizard 2006 moĝemy równieĝ przetestowaÊ niektóre komponenty komputera, a takĝe uzyskaÊ informacje na temat systemu operacyjnego i jego wybranych elementów. Program dysponuje bardzo bogatymi moĝliwoĂciami i w przeciwieñstwie do Everest Home Edition nadal jest rozwijany. Co prawda nie ma jeszcze dostÚpnej polskiej wersji jÚzykowej, ale wszystko wskazuje na to, ĝe niebawem moĝemy siÚ jej spo- dziewaÊ. Prezentowane narzÚdzie jest darmowe zarówno dla uĝytkowników domowych, jak i firm. Belarc Advisor Strona domowa: http://www.belarc.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 7.0t Rozmiar: 0,9 MB Status: Darmowy do uĝytku w domu Belarc Advisor — rysunek 2.17 — jest narzÚdziem, za pomocÈ którego moĝemy przeprowadziÊ dokïadnÈ analizÚ konfiguracji sprzÚtowej i programowej komputera — audyt. 58 Diagnostyka komputera w teorii Rysunek 2.16. PC Wizard 2006 — to kolejny bardzo dobry program do przeĂwietlania konfiguracji komputera Po uruchomieniu program sprawdza konfiguracjÚ komputera i po kilku minutach wyĂwietla na ekranie gotowy raport w formacie HTML. Informacje na temat sprzÚtu i parametrów komputera sÈ doĂÊ ogólne i majÈ raczej jedynie charakter poglÈdowy. Na uwagÚ zasïuguje natomiast analiza zainstalowanych programów. Raport jest na tyle szczegóïowy, ĝe moĝemy dziÚki niemu okreĂliÊ na przykïad stopieñ zabez- pieczenia komputera oraz to, czy zainstalowaliĂmy wszystkie istotne poprawki. CiekawostkÈ jest to, ĝe program podczas tworzenia raportu okreĂla stopieñ za- bezpieczenia komputera. W raporcie umieszcza takĝe odnoĂniki do podpowiedzi, w jaki sposób lepiej zabezpieczyÊ system operacyjny. Na uwagÚ zasïuguje równieĝ fakt umieszczenia informacji na temat licencji na posiadane oprogramowanie. 59 ABC sam naprawiam komputer Rysunek 2.17. Belarc Advisor — przykïadowy raport Polska wersja jÚzykowa nie jest dostÚpna i prawdÚ mówiÈc, nie jest wymagana do obsïugi samego programu. Natomiast podczas lektury raportu przydaje siÚ znajomoĂÊ angielskiego. Niestety prezentowana aplikacja jest przeznaczona do darmowego uĝytku jedynie przez osoby prywatne. Diagnostyka przez eliminacjÚ podzespoïów Najprostszym sposobem szukania przyczyny powodujÈcej problemy z uruchamia- niem komputera jest ograniczenie jego elementów do niezbÚdnego minimum. Dokïadniej mówiÈc, chodzi o to, aby odïÈczyÊ wszystko, co nie jest niezbÚdne do pracy komputera. Oto peïna lista elementów, które muszÈ pozostaÊ w Twoim komputerze: Q procesor wraz z radiatorem, Q pïyta gïówna, Q karta graficzna, 60 Diagnostyka komputera w teorii Q jedna koĂÊ pamiÚci RAM, Q zasilacz. OdïÈczamy wszystkie dyski twarde i napÚdy optyczne, wyjmujemy dodatkowe karty rozszerzajÈce funkcjonalnoĂÊ komputera oraz dodatkowe koĂci pamiÚci RAM, tak by pozostaï tylko jeden ukïad. BezwzglÚdnie odïÈczamy zasilanie od wyeliminowanych urzÈdzeñ oraz kable sygnaïowe od pïyty gïównej. Po ograniczeniu konfiguracji komputera spróbuj go wïÈczyÊ. Jeĝeli maszyna siÚ uruchomi i nie zauwaĝysz dodatkowych problemów, moĝesz podïÈczaÊ kolejne elementy. PamiÚtaj jednak, ĝe po podïÈczeniu kaĝdego z podzespoïów musisz po- nownie uruchomiÊ komputer i sprawdziÊ, czy nadal dziaïa. Proponujemy, abyĂ kolejne elementy podïÈczaï w nastÚpujÈcej kolejnoĂci: Q koĂci pamiÚci RAM, Q karty rozszerzajÈce funkcjonalnoĂÊ komputera, Q dyski twarde i napÚdy optyczne. Jeĝeli przy podïÈczaniu któregoĂ z kolejnych elementów zauwaĝysz nieprawidïo- wÈ pracÚ sprzÚtu, np. komputer nie uruchomi siÚ, moĝe to oznaczaÊ, ĝe wïaĂnie ta czÚĂÊ jest uszkodzona lub niekompatybilna z pozostaïymi. W przypadku gdy po ograniczeniu elementów do niezbÚdnego minimum komputer nadal strajkuje, postaraj siÚ wymieniÊ koĂÊ pamiÚci, która pozostaïa na pïycie gïównej. ZastÈp jÈ jednym ze zdemontowanych ukïadów. PamiÚtaj, ĝe diagnoza przez eliminacjÚ zbÚdnych komponentów jest najprostsza do przeprowadzenia w domowym zaciszu. Do przeprowadzenia analizy zazwyczaj nie potrzebujesz specjalistycznych narzÚdzi ani czÚĂci zapasowych. OczywiĂcie przedstawiona przez nas metoda ma swoje wady. Niestety moĝe za- istnieÊ sytuacja, gdy dodany podzespóï nie jest odpowiedzialny za niemoĝnoĂÊ uruchomienia komputera, a winowajcÈ jest zbyt sïaby zasilacz, który zaczÈï nie- domagaÊ po doïoĝeniu kolejnego podzespoïu. Zdarza siÚ równieĝ, ĝe po ogranicze- niu komponentów do minimum komputer nadal nie uruchamia siÚ, gdyĝ przy- czyna leĝy w którymĂ z niezbÚdnych skïadników peceta — procesorze, karcie graficznej, pïycie gïównej, pamiÚci RAM, zasilaczu. W takiej sytuacji jedynÈ moĝ- liwoĂciÈ diagnozy moĝe okazaÊ siÚ podmiana podzespoïu na inny, sprawny. 61 ABC sam naprawiam komputer Diagnostyka przez podmianÚ podzespoïów Jeĝeli eliminacja zbÚdnych komponentów nie pozwala rozwiÈzaÊ problemu, warto skorzystaÊ z kolejnej prostej i skutecznej metody polegajÈcej na podmianie pod- zespoïów. Wyobraě sobie sytuacjÚ, w której eliminujÈc zbÚdne podzespoïy, dosze- dïeĂ do momentu, gdy zostaï zidentyfikowany uszkodzony komponent, jednak istnieje prawdopodobieñstwo, ĝe to nie on jest sprawcÈ zamieszania. Aby w stu procentach zdiagnozowaÊ winowajcÚ problemów, warto podmieniÊ podejrzany element na inny, który dziaïa poprawnie. Moĝesz równieĝ sprawdziÊ swój kom- ponent w innym komputerze. OczywiĂcie zdajemy sobie sprawÚ, ĝe w warunkach domowych trudno oczekiwaÊ, ĝe posiadacz komputera bÚdzie dysponowaï zapasowymi czÚĂciami. Warto jednak zastanowiÊ siÚ nad moĝliwoĂciÈ poĝyczenia czÚĂci od znajomego lub sÈsiada. Niezaleĝnie od problemów ze zdobyciem podzespoïów warto skorzystaÊ z moĝ- liwoĂci podmiany czÚĂci, gdy podejrzewamy okreĂlony moduï komputera. NajczÚ- Ăciej bÚdziemy potrzebowaÊ moduïu pamiÚci RAM, karty graficznej, dysku twar- dego lub procesora. W przypadku pïyty gïównej podmiana moĝe byÊ doĂÊ kïopotliwa. Nie zaïamuj jednak rÈk, gdyĝ w takiej sytuacji wiÚkszoĂÊ czÚĂci moĝna sprawdziÊ w innym komputerze. Jeĝeli po podmianie podzespoïu komputer poprawnie siÚ uruchomi albo zniknÈ problemy, z którymi siÚ zmagaïeĂ, oznacza to, ĝe znalazïeĂ ich przyczynÚ. PamiÚ- taj, ĝe w przypadku podmiany naleĝy pojedynczo zastÚpowaÊ elementy i po kaĝdej zmianie uruchamiaÊ i testowaÊ komputer. Kody děwiÚkowe bïÚdów Niektórym usterkom towarzyszÈ děwiÚki wydawane przez pïytÚ gïównÈ i na pod- stawie ich liczby, dïugoĂci trwania, zmiennoĂci itp. moĝna stosunkowo szybko doszukaÊ siÚ ěródïa problemu. W profesjonalnych serwisach czÚsto stosuje siÚ w tym celu tak zwane karty dia- gnostyczne POST — rysunek 2.18. Zaopatrzone sÈ one w wyĂwietlacz oraz kilka pomocniczych kontrolek uïatwiajÈcych dokïadniejsze i szybsze zdiagnozowanie usterki. Tobie bÚdÈ musiaïy wystarczyÊ wspomniane sygnaïy děwiÚkowe wy- dawane przez gïoĂnik systemowy, chyba ĝe konstrukcja Twojej pïyty gïównej posiada zintegrowany wyĂwietlacz, na którym moĝesz sprawdziÊ kody bïÚdów — rysunek 2.19. 62 Diagnostyka komputera w teorii Rysunek 2.18. Przykïadowa karta POST Rysunek 2.19. Przykïadowa pïyta gïówna ze zintegrowanÈ kartÈ POST Sygnaïy děwiÚkowe mogÈ siÚ róĝniÊ w zaleĝnoĂci od rodzaju BIOS-u pïyty gïównej. Dokïadniej mówiÈc, dany sygnaï w zaleĝnoĂci od typu pïyty gïównej moĝe ĂwiadczyÊ o wystÈpieniu dwóch róĝnych bïÚdów. Warto zatem dokïadnie to sprawdziÊ w instrukcji doïÈczonej do pïyty gïównej — powinny w niej byÊ zamieszczone kompletne opisy. Dodatkowo w tabelach 2.1, 2.2 i 2.3 zamieĂciliĂmy standardowe kody bïÚdów dla róĝnych rodzajów BIOS-u. 63 ABC sam naprawiam komputer Tabela 2.1. Opis znaczenia sygnaïów děwiÚkowych dla BIOS-ów AMI IloĂÊ děwiÚków Opis bïÚdu RozwiÈzanie Problem z odĂwieĝaniem pamiÚci. BïÈd parzystoĂci pamiÚci. Podstawowe 64 kB pamiÚci RAM zostaïy uszkodzone, sÈ niedostÚpne lub wystÚpujÈ problemy z parzystoĂciÈ. Zegar czasu rzeczywistego pracuje niewïaĂciwie. Uszkodzenie procesora lub brak moĝliwoĂci wykonania testu POST. BïÈd klawiatury. BïÈd wewnÚtrznych przerwañ procesora. Brak karty graficznej, bïÈd pamiÚci na karcie, bïÈd odczytywania lub zapisywania do pamiÚci karty graficznej. Problem z BIOS-em. Suma kontrolna pamiÚci ROM róĝni siÚ od sumy zakodowanej w BIOS-ie. PrzyczynÈ moĝe byÊ bïÚdna aktualizacja BIOS-u. BïÈd odczytywania lub zapisywania do rejestru CMOS. ZewnÚtrzna pamiÚÊ cache drugiego poziomu zostaïa uszkodzona. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Sprawdě bateriÚ na pïycie gïównej. Wyjmij procesor i zamontuj go ponownie. Jeĝeli bïÈd bÚdzie siÚ powtarzaï, sprawdě inny egzemplarz procesora. PodïÈcz klawiaturÚ do odpowiedniego gniazda PS/2. Wyjmij procesor i zamontuj ponownie. Jeĝeli bïÈd bÚdzie siÚ powtarzaï, sprawdě inny egzemplarz procesora. Zacznij od sprawdzenia, czy poprawnie zamontowaïeĂ kartÚ w komputerze. CzÚsto wystarczy docisnÈÊ ukïad flashrom w podstawce. Wejdě do BIOS-u i przywróÊ ustawienia domyĂlne, a nastÚpnie zapisz zmiany i sprawdě, czy bïÈd siÚ powtarza. Wyjmij procesor i zamontuj go ponownie. Jeĝeli bïÈd bÚdzie siÚ powtarzaï, sprawdě inny egzemplarz procesora. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 64 Diagnostyka komputera w teorii Tabela 2.1. Opis znaczenia sygnaïów děwiÚkowych dla BIOS-ów AMI (ciÈg dalszy) Opis bïÚdu RozwiÈzanie BïÈd karty graficznej. IloĂÊ děwiÚków 1 dïugi i 2 krótkie 1 dïugi i 3 krótkie Nie udaïo siÚ wykonaÊ testów pamiÚci. 1 dïugi i 8 krótkich BïÈd karty graficznej. 2 krótkie BïÈd podczas testu POST. Zacznij od sprawdzenia, czy poprawnie zamontowaïeĂ kartÚ w komputerze. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Zacznij od sprawdzenia, czy poprawnie zamontowaïeĂ kartÚ w komputerze. Sprawdě karty rozszerzeñ zainstalowane w komputerze. Proponujemy, byĂ wyjÈï wszystkie dodatkowe karty i sprawdziï, czy bïÈd wystÚpuje przy minimalnej konfiguracji. 1 dïugi Test POST przebiegï pomyĂlnie. Tabela 2.2. Opis znaczenia sygnaïów děwiÚkowych dla BIOS-ów AWARD IloĂÊ děwiÚków Opis bïÚdu RozwiÈzanie 1 dïugi 1 dïugi i 2 krótkie 1 dïugi i 3 krótkie CiÈgïy sygnaï wysokiej czÚstotliwoĂci podczas pracy komputera Na przemian wysoki i niski ton Problem z pamiÚciÈ RAM. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. BïÈd parzystoĂci pamiÚci RAM. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Problem z kartÈ graficznÈ. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie karty i ponowne jej osadzenie z dokïadnym dociĂniÚciem. Przegrzanie procesora. Sprawdě, czy dziaïa wentylator odpowiedzialny za chïodzenie procesora. BïÈd procesora. Zazwyczaj pomaga wyjÚcie i ponowne zamontowanie procesora w podstawce. 65 ABC sam naprawiam komputer Tabela 2.3. Opis znaczenia sygnaïów děwiÚkowych dla BIOS-ów PHOENIX IloĂÊ děwiÚków 1+1+3 Opis bïÚdu RozwiÈzanie Brak moĝliwoĂci odczytania parametrów konfiguracyjnych z pamiÚci CMOS. Spróbuj wyjÈÊ i ponownie zamontowaÊ koĂÊ pamiÚci CMOS. 1+1+4 Uszkodzenie ukïadu flashrom zawierajÈcego BIOS. Spróbuj wyjÈÊ i ponownie zamontowaÊ koĂÊ pamiÚci zawierajÈcej BIOS. 1+2+1 BïÈd zegara systemowego. 1+2+2 BïÈd pïyty gïównej. 1+2+3 BïÈd pïyty gïównej. 1+3+1 Problem z odĂwieĝaniem pamiÚci RAM. 1+3+2 BïÈd inicjacji pamiÚci RAM. BïÈd pierwszego banku pamiÚci RAM. BïÈd parzystoĂci pamiÚci RAM w pierwszych 64 kB. Sprawdě inny egzemplarz pïyty gïównej. Sprawdě inny egzemplarz pïyty gïównej. Sprawdě inny egzemplarz pïyty gïównej. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. CzÚsto pomaga wyciagniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. 1+3+3 1+3+4 1+4+1 1+4+2 2+x+x 3+1+1 3+1+2 3+1+3 3+1+4 3+2+4 BïÈd w adresacji pamiÚci RAM. Wymiana pamiÚci RAM. BïÈd pamiÚci RAM. Grupa sygnaïów zaczynajÈcych siÚ od dwóch děwiÚków zawsze Ăwiadczy o problemach lub awarii pamiÚci RAM. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. CzÚsto pomaga wyciÈgniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Uszkodzony kontroler DMA. Wymiana pïyty gïównej. Uszkodzony kontroler DMA. Wymiana pïyty gïównej. BïÈd kontrolera przerwañ. Wymiana pïyty gïównej. BïÈd kontrolera przerwañ. Wymiana pïyty gïównej. BïÈd kontrolera klawiatury. Sprawdě, czy prawidïowo podïÈczyïeĂ klawiaturÚ. Upewnij siÚ, czy prawidïowo zainstalowaïeĂ kartÚ graficznÈ. 3+3+4 BïÈd karty graficznej. 66 Diagnostyka komputera w teorii Tabela 2.3. Opis znaczenia sygnaïów děwiÚkowych dla BIOS-ów PHOENIX (ciÈg dalszy) IloĂÊ děwiÚków Opis bïÚdu RozwiÈzanie 3+4+x BïÈd karty graficznej. 4+2+1 4+2+2 4+2+3 4+2+4 Uszkodzenie jednego z ukïadów pïyty gïównej. BïÈd wygenerowany przez pïytÚ gïównÈ. BïÈd wygenerowany przez kontroler klawiatury. Jedna z kart rozszerzeñ jest uszkodzona. 4+3+1 BïÈd testowania pamiÚci RAM. Upewnij siÚ, czy prawidïowo zainstalowaïeĂ kartÚ graficznÈ. Wymiana pïyty gïównej. Sprawdě klawiaturÚ. Wymiana pïyty gïównej. Sprawdě karty w innym komputerze. CzÚsto pomaga wyciagniÚcie pamiÚci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Wymieñ bateriÚ na pïycie gïównej. 4+3+4 4+4+1 4+4+2 4+4+3 BïÈd zegara czasu rzeczywistego. BïÈd portu szeregowego. Wymiana pïyty gïównej. BïÈd portu równolegïego. Wymiana pïyty gïównej. BïÈd koprocesora. Wyjmij procesor i zamontuj go ponownie. x — dowolna iloĂÊ sygnaïów děwiÚkowych Nie bÚdziemy siÚ rozpisywaÊ na temat wszystkich moĝliwych kombinacji sygna- ïów děwiÚkowych. Skupimy siÚ jedynie na tych naprawdÚ przydatnych dla osoby, która chce w miarÚ szybko sprawdziÊ rodzaj uszkodzenia i pragnie spróbowaÊ temu zaradziÊ bez odwoĝenia komputera do serwisu. PamiÚtaj, ĝe peïny spis sy- gnaïów děwiÚkowych znajdziesz w dokumentacji pïyty gïównej. Poniĝej podajemy opis kilku najpopularniejszych kombinacji sygnaïów děwiÚ- kowych. Q Jeden krótki děwiÚk w trakcie uruchamiania komputera — brak bïÚdów podczas testu wïasnego, który ma miejsce przy uruchamianiu komputera. Q Jeden krótki sygnaï i trzy dïugie — wystÚpuje problem z kartÈ graficznÈ. Spróbuj jÈ docisnÈÊ. Sprawdě równieĝ, czy masz podïÈczony kabel sygnaïowy monitora. Jeĝeli to nic nie pomoĝe, wyjmij kartÚ i osadě jÈ ponownie. OczywiĂcie moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe z wnÚtrza komputera przy próbie jego uruchomienia nadal bÚdÈ dobiegaÊ sygnaïy. W takim przypadku musisz uĝyÊ do testu innej karty graficznej lub udaÊ siÚ do serwisu. 67 ABC sam naprawiam komputer Q Jeden dïugi sygnaï — wystÚpuje problem z pamiÚciÈ RAM. Popraw pamiÚÊ w gnieědzie; najlepiej wyjmij jÈ i jeszcze raz zamontuj. CzÚsto zdarza siÚ, ĝe pamiÚÊ jest wïoĝona w gniazdo niezbyt dokïadnie. JeĂli bïÈd bÚdzie siÚ pojawiaï nadal, umieĂÊ koĂÊ w innym gnieědzie. Jeĝeli to nie pomoĝe, uĝyj innej pamiÚci oraz spróbuj pozbyÊ siÚ dodatkowych koĂci i pozostawiÊ tylko jednÈ. Q Dïugie děwiÚki w nieskoñczonej pÚtli — problemy z pamiÚciÈ RAM. PostÚpuj jak w poprzednim podpunkcie. Q Jeden dïugi sygnaï i dwa krótkie — równieĝ wystÚpuje problem z pamiÚciÈ. PostÚpuj jak w poprzednim podpunkcie. Q DěwiÚki o wysokiej czÚstotliwoĂci podczas pracy komputera — w przypadku pïyt z ustawionÈ w BIOS-ie temperaturÈ krytycznÈ procesora moĝe to oznaczaÊ przegrzanie lub problemy z wentylatorem. Warto sprawdziÊ ustawienia temperatury oraz chïodzenie procesora. Opisane sygnaïy sÈ jedynymi, na które moĝesz coĂ zaradziÊ, zakïadajÈc, ĝe dany element nie jest uszkodzony. Ogólnie moĝna powiedzieÊ, ĝe jeĝeli komputer nie uruchamia siÚ prawidïowo i przy tym wydaje sygnaïy děwiÚkowe, warto spraw- dziÊ poprawnoĂÊ podïÈczeñ wszystkich elementów i okablowania. Moĝesz rów- nieĝ skorzystaÊ z metody eliminacji poszczególnych podzespoïów, które nie sÈ wymagane do pracy komputera. DziÚki temu zwiÚkszysz prawdopodobieñstwo wykrycia przyczyny problemów. Stanowisko pracy i niezbÚdne narzÚdzia Zanim zabierzemy siÚ do odkrÚcenia obudowy komputera, musimy wyjaĂniÊ kilka podstawowych pojÚÊ i zasad, na które naleĝy bezwzglÚdnie zwróciÊ uwagÚ. Poza zasadami postÚpowania warto poznaÊ równieĝ narzÚdzia, które bÚdÈ Ci potrzeb- ne podczas pracy. W zwiÈzku z tym przeczytaj ten tekst bardzo dokïadnie, by uniknÈÊ niemiïych niespodzianek i problemów. Przygotuj sobie miejsce pracy tak, aby podczas demontaĝu lub montaĝu nie prze- szkadzaïy Ci w niczym róĝne drobne rzeczy. Zanim zaczniesz pracÚ, usuñ róĝnego rodzaju napoje, które po rozlaniu mogÈ uszkodziÊ komputer lub doprowadziÊ do poraĝenia prÈdem. 68 Diagnostyka komputera w teorii Dla swojej wygody postaraj siÚ o dobre oĂwietlenie stoïu. Dobrym rozwiÈzaniem moĝe okazaÊ siÚ uĝycie dodatkowego reflektora lub lampy zamontowanej tak, aby oĂwietlaïa wnÚtrze jednostki centralnej. Przed odkrÚceniem obudowy komputera upewnij siÚ, ĝe nie pracujesz pod napiÚciem! A dokïadniej — sprawdě, czy obu- dowa nie jest podïÈczona do prÈdu. Potrzebne narzÚdzia Najwaĝniejszym narzÚdziem jest ĂrubokrÚt krzyĝakowy — rysunek 2.20. Bez niego nie ma mowy o demontaĝu lub montaĝu podzespoïów komputera. PowinieneĂ mieÊ ĂrubokrÚt Ărednich rozmiarów i w miarÚ moĝliwoĂci bez zniszczonej koñcówki. NastÚpnym przydatnym narzÚdziem jest ĂrubokrÚt pïaski o niewielkiej koñcówce. Rysunek 2.20. Przydatne narzÚdzia Poza wymienionymi ĂrubokrÚtami powinieneĂ mieÊ pincetÚ, która przydaje siÚ przy wyciÈganiu i zmianie ukïadu zworek w dyskach twardych oraz napÚdach optycznych, takich jak nagrywarki czy teĝ czytniki pïyt CD/DVD. Jak widzisz, nie ma wielkich wymagañ odnoĂnie do zaplecza serwisowego, wystar- czajÈ podstawowe narzÚdzia, które prawie kaĝdy posiada w domowym warsztacie. Niektóre nowe i drogie obudowy pozwalajÈ na montaĝ wiÚkszoĂci podzespoïów bez potrzeby uĝycia ĂrubokrÚtu. Karty graficzne zapinane sÈ za pomocÈ specjalnych zatrzasków. NapÚdy optyczne i dyski twarde sÈ natomiast montowane w obudowie na specjalnych szynach i do ich osadzenia równieĝ nie potrzeba Ărub. WïaĂciwie jedynym elementem, do którego zamontowania niezbÚdny jest ĂrubokrÚt, jest pïyta gïówna. Chyba ĝe z obudowÈ zostaïy dostarczone plastikowe koïki dystansujÈce, które osadza siÚ na wcisk, bez potrzeby przykrÚcania Ărubami. 69 ABC sam naprawiam komputer Podstawowe zasady bezpieczeñstwa Przy modyfikowaniu lub naprawianiu komputera bezwzglÚdnie musisz przez caïy czas mieÊ na uwadze, ĝe jest to urzÈdzenie elektryczne, a co za tym idzie — nie- wïaĂciwe postÚpowanie moĝe groziÊ poraĝeniem prÈdem, a nawet ĂmierciÈ. Naszym zdaniem zasady postÚpowania z urzÈdzeniami elektrycznymi sÈ wszyst- kim znane, dlatego jedynie w kilku zdaniach zwrócimy uwagÚ na najwaĝniej- sze rzeczy. Q Kabel zasilajÈcy jednostkÚ centralnÈ — obudowÚ — podczas modyfikacji musi byÊ bezwzglÚdnie odïÈczony, gdyĝ standard ATX pomimo wyïÈczenia komputera caïy czas podaje napiÚcie do niego i jego podzespoïów. W takiej sytuacji bardzo ïatwo o zwarcie, które moĝe prowadziÊ do uszkodzenia komputera lub poraĝenia prÈdem. Q Podczas pracy komputera absolutnie nie podïÈczaj i nie odïÈczaj podzespoïów, gdyĝ moĝe to prowadziÊ do poraĝenia prÈdem lub uszkodzenia komputera. Q Staraj siÚ nie spoĝywaÊ pïynów w pobliĝu otwartej jednostki centralnej, gdyĝ chwila nieuwagi moĝe skoñczyÊ siÚ przykrÈ niespodziankÈ w postaci zalania wnÚtrza, a w konsekwencji komputer moĝe zostaÊ uszkodzony. Q BezwzglÚdnie nie wprowadzaj wïasnych modyfikacji w komputerze. Zwïaszcza nie modyfikuj zasilacza komputera oraz okablowania, gdyĝ drobny bïÈd moĝe siÚ tragicznie skoñczyÊ. Jeĝeli nie dysponujesz odpowiednimi kwalifikacjami, nie naprawiaj we wïasnym zakresie zasilaczy ani innych urzÈdzeñ zwiÈzanych z prÈdem poza ich wymianÈ na nowy egzemplarz. ’adunki elektrostatyczne, róĝnice potencjaïów Prawdopodobnie zdarzyïo Ci siÚ juĝ kiedyĂ, ĝe przy zdejmowaniu weïnianego swetra sïyszaïeĂ delikatne trzaski i poczuïeĂ nieprzyjemne delikatne ukïucia — to jest wïaĂnie ïadunek elektrostatyczny. JeĂli np. w Twoim pokoju znajduje siÚ wykïa- dzina dywanowa, to poruszajÈc siÚ po niej, wytwarzasz tarcie. Tarcie to wytwarza i gromadzi na Tobie ïadunki elektryczne, które moĝesz oddaÊ poprzez dotkniÚ- cie innych przedmiotów. ’adunek elektrostatyczny moĝe w ïatwy sposób uszko- dziÊ podzespoïy komputera. Podzespoïami najbardziej wraĝliwymi na wyïadowania elektrostatyczne sÈ pamiÚci. Inne elementy komputera równieĝ mogÈ ucierpieÊ na skutek wyïadowania elek- trostatycznego. 70 Diagnostyka komputera w teorii Najlepszym sposobem walki z ïadunkami elektrostatycznymi jest specjalna opaska lub mata uziemiajÈca, która zbiera na sobie potencjaï ïadunku i chroni podzespoïy. Tego typu wyposaĝenie stosuje siÚ w profesjonalnych serwisach komputerowych i w domowym zaciszu raczej nie bÚdziesz mógï z niego skorzystaÊ. Wystarczy, jeĂli przed przystÈpieniem do wypakowywania podzespoïów z woreczków antysta- tycznych, w których dostarcza je producent, dotkniesz metalowego elementu, np. kaloryfera, i w ten sposób odprowadzisz nagromadzone ïadunki. 71
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: