Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00398 006094 13603412 na godz. na dobę w sumie
ABC sam składam komputer. Wydanie III - książka
ABC sam składam komputer. Wydanie III - książka
Autor: , Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1303-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> elementy komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dynamiczny rozwój technologii komputerowych sprawił, że oferta komponentów i akcesoriów komputerowych jest ogromna. Jeśli gotowe zestawy dostępne w sklepach nie spełniają naszych oczekiwań, możemy, przy odrobinie wiedzy, samodzielnie zmontować swój komputer. Własnoręczne poskładanie zestawu posiada wiele zalet -- daje przede wszystkim możliwość optymalnego doboru komponentów i konfiguracji zestawu w zależności od potrzeb oraz uzyskania najwyższej wydajności jego działania. Dodatkowo wiedza dotycząca zasad wyboru podzespołów oraz ich montażu jest niezwykle przydatna przy modyfikacjach i rozbudowach komputera.

'ABC sam składam komputer. Wydanie III' to najnowsza edycja doskonałego podręcznika, wyczerpująco opisującego proces samodzielnego montażu zestawu komputerowego. Czytając go, dowiesz się, jak dobrać podzespoły i zorganizować stanowisko pracy. Zamontujesz procesor, moduły pamięci i karty, podłączysz dyski twarde oraz napędy CD i DVD. Nauczysz się rozwiązywać problemy, jakie mogą wystąpić przy pierwszym uruchomieniu komputera, i poznasz najważniejsze parametry BIOS-u oraz sposób optymalnego doboru ich wartości. Dowiesz się, jak przygotować dyski do instalacji systemu i jak zainstalować system Windows Vista.

Samodzielny montaż komputera to zadanie,
któremu na pewno podołasz. Przekonaj się o tym!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC sam sk‡adam komputer. Wydanie III Autorzy: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla ISBN: 978-83-246-1303-8 Format: B5, stron: 384 Dynamiczny rozw(cid:243)j technologii komputerowych sprawi‡, ¿e oferta komponent(cid:243)w i akcesori(cid:243)w komputerowych jest ogromna. Je(cid:156)li gotowe zestawy dostŒpne w sklepach nie spe‡niaj„ naszych oczekiwaæ, mo¿emy, przy odrobinie wiedzy, samodzielnie zmontowa(cid:230) sw(cid:243)j komputer. W‡asnorŒczne posk‡adanie zestawu posiada wiele zalet (cid:150) daje przede wszystkim mo¿liwo(cid:156)(cid:230) optymalnego doboru komponent(cid:243)w i konfiguracji zestawu w zale¿no(cid:156)ci od potrzeb oraz uzyskania najwy¿szej wydajno(cid:156)ci jego dzia‡ania. Dodatkowo wiedza dotycz„ca zasad wyboru podzespo‡(cid:243)w oraz ich monta¿u jest niezwykle przydatna przy modyfikacjach i rozbudowach komputera. (cid:132)ABC sam sk‡adam komputer. Wydanie III(cid:148) to najnowsza edycja doskona‡ego podrŒcznika, wyczerpuj„co opisuj„cego proces samodzielnego monta¿u zestawu komputerowego. Czytaj„c go, dowiesz siŒ, jak dobra(cid:230) podzespo‡y i zorganizowa(cid:230) stanowisko pracy. Zamontujesz procesor, modu‡y pamiŒci i karty, pod‡„czysz dyski twarde oraz napŒdy CD i DVD. Nauczysz siŒ rozwi„zywa(cid:230) problemy, jakie mog„ wyst„pi(cid:230) przy pierwszym uruchomieniu komputera, i poznasz najwa¿niejsze parametry BIOS-u oraz spos(cid:243)b optymalnego doboru ich warto(cid:156)ci. Dowiesz siŒ, jak przygotowa(cid:230) dyski do instalacji systemu i jak zainstalowa(cid:230) system Windows Vista. (cid:149) Dob(cid:243)r i zakup podzespo‡(cid:243)w (cid:149) Organizacja stanowiska pracy i niezbŒdne narzŒdzia (cid:149) Monta¿ procesora, pamiŒci, stacji dyskietek, dysk(cid:243)w twardych i napŒd(cid:243)w CD oraz DVD (cid:149) Monta¿ karty graficznej (cid:149) Pod‡„czanie urz„dzeæ peryferyjnych (cid:149) Pierwsze uruchomienie (cid:149) Rozwi„zywanie problem(cid:243)w (cid:149) Konfiguracja parametr(cid:243)w BIOS-u (cid:149) Podzia‡ dysku na partycje (cid:149) Konfigurowanie macierzy dyskowej RAID (cid:149) Instalacja systemu operacyjnego (cid:149) Optymalizacja wydajno(cid:156)ci dzia‡ania systemu Samodzielny monta¿ komputera to zadanie, kt(cid:243)remu na pewno podo‡asz. Przekonaj siŒ o tym! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TREŚCI 2 Wstęp ............................................................................. 9 1 Wybór platformy sprzętowej .......................................... 11 Procesory Intel ................................................................................ 13 Procesory AMD ............................................................................... 17 Co wybrać? ...................................................................................... 21 Praktyczne pytania i odpowiedzi .................................................. 23 Kompletowanie i dobór podzespołów ............................... 27 Płyta główna jako solidna podstawa komputera .......................... 28 Obudowa i zasilacz ......................................................................... 38 Chłodzenie procesora ..................................................................... 42 Karta graficzna i monitor ............................................................... 44 Pamięć operacyjna — RAM ............................................................ 53 Dysk twardy .................................................................................... 56 Nagrywarki i czytniki CD/DVD ...................................................... 59 Karta dźwiękowa i głośniki ............................................................ 61 Pozostałe elementy ......................................................................... 62 Napęd dyskietek 1,44 MB ......................................................... 62 Karta telewizyjna ...................................................................... 63 Karta sieciowa ........................................................................... 64 Klawiatura i mysz ..................................................................... 65 Pytania i praktyczne odpowiedzi .................................................. 67 ABC sam składam komputer 3 4 5 6 7 Stanowisko pracy i potrzebne narzędzia .........................71 Stanowisko pracy ........................................................................... 71 Ładunki elektrostatyczne, różnice potencjałów ........................... 73 Potrzebne narzędzia ....................................................................... 73 Podstawowe zasady bezpieczeństwa ............................................ 75 Zabezpiecz komputer przed uszkodzeniem .................................. 76 Pytania i praktyczne odpowiedzi .................................................. 78 Rozpoczynamy montaż komputera ...................................81 Różnice w montażu platform AMD i Intel .................................... 81 Krok pierwszy — przygotowanie obudowy .................................. 83 Przygotowanie i montaż płyty głównej ......................................... 88 Korekta ewentualnych ustawień płyty głównej ..................... 88 Montaż procesora ..................................................................... 90 Podłączanie chłodzenia procesora do zasilania .................... 100 Montaż pamięci RAM ................................................................... 101 Montaż płyty głównej we wnętrzu obudowy ............................. 102 Konfiguracja dysków twardych, napędów CD-ROM i innych urządzeń współpracujących z kontrolerami IDE oraz SATA ... 104 Montaż napędów optycznych ................................................ 109 Montaż stacji dyskietek .......................................................... 112 Montaż dysku twardego ......................................................... 113 Pytania i praktyczne odpowiedzi ................................................ 115 Podłączanie wewnętrznego okablowania .......................117 Podłączanie kabli zasilających .................................................... 118 Podłączanie kabli sygnałowych ................................................... 125 Podłączanie stacji dyskietek .................................................. 127 Podłączanie dysków twardych i napędów optycznych ........ 129 Podłączanie kabla audio ......................................................... 132 Podłączanie kabli panelu przedniego obudowy .................... 135 Podłączanie zewnętrznych portów ............................................. 140 Pytania i praktyczne odpowiedzi ................................................ 146 Instalacja karty graficznej i pozostałych kart rozszerzeń .......................................147 Karta graficzna — AGP ................................................................ 149 Karta graficzna — PCI-Express ................................................... 152 Instalacja kart — PCI ................................................................... 155 Inne typy kart — CNR, AMR ....................................................... 156 Pytania i praktyczne odpowiedzi ................................................ 157 Pierwsze uruchomienie i zakończenie montażu .............159 Podłączanie zewnętrznych urządzeń i zasilania ........................ 159 Pierwsze uruchomienie komputera ............................................. 163 Porządkowanie wnętrza obudowy .............................................. 165 Zamknięcie obudowy ................................................................... 170 Podłączanie zasilania ................................................................... 171 4 8 Spis treści Podłączanie monitora ................................................................... 172 Podłączanie urządzeń zewnętrznych .......................................... 172 Klawiatura oraz mysz ............................................................. 172 Urządzenia USB ...................................................................... 173 Drukarka lub skaner — starszy model .................................. 175 Głośniki i mikrofon ................................................................. 176 Sieć .......................................................................................... 178 Pytania i praktyczne odpowiedzi ................................................ 178 Gdy pojawią się problemy ............................................. 181 Błędy sprzętowe ........................................................................... 182 Brak reakcji po włączeniu zasilania ...................................... 182 Po włączeniu komputera ekran monitora pozostaje ciemny .... 184 Błędy sygnalizowane dźwiękiem ........................................... 186 Komputer uruchamia się, ale nie działa klawiatura ............. 188 Nie są widoczne napędy CD-ROM, DVD-ROM i inne ........... 189 Komputer nie rozpoznaje dysku twardego ............................ 189 Po włączeniu zasilania nie świecą się kontrolki, ale komputer uruchamia się prawidłowo ........................... 190 Dioda stacji dyskietek świeci bez przerwy ............................ 190 Po uruchomieniu komputera występuje błąd CMOS ............ 191 Błąd: Memory Test Fail .......................................................... 191 Wentylator procesora po włączeniu zasilania zatrzymuje się po kilku sekundach ..................................... 192 Komputer w trakcie uruchamiania sam się resetuje lub wyłącza ........................................................................... 193 Komputer nie startuje z płyty CD .......................................... 194 Komputer zatrzymuje się przy wykrywaniu urządzeń IDE lub napędów optycznych ..................................................... 194 Nie działa urządzenie podpięte do portu USB ....................... 195 Błędy w wyświetlaniu obrazu w rozdzielczości większej niż 1024 x 768 ....................................................... 196 Błędy programowe ........................................................................ 196 Błąd w trakcie instalacji systemu MS Windows 98 na dużym dysku .................................................................... 196 Błędy i problemy w trakcie formatowania dysku twardego lub partycjonowania ............................................................. 197 Modem nie wybiera numeru na płycie z chipsetem VIA ...... 198 Komputer nie uruchamia systemu z dysku twardego .......... 199 W trakcie instalacji systemu Windows 2000/XP nie jest widoczny dysk twardy ............................................ 199 Czarny ekran w trakcie instalacji systemu MS Windows XP Home oraz Professional ............ 200 Czarny ekran w trakcie instalacji systemu Windows 98 ...... 200 Pytania i praktyczne odpowiedzi ................................................ 200 5 ABC sam składam komputer 9 10 Konfiguracja BIOS-u ....................................................201 Wejście do menu BIOS-u .............................................................. 203 Najczęściej występujące układy menu BIOS-u ........................... 204 Najważniejsze ustawienia ........................................................... 208 Zapis ustawień .............................................................................. 222 Aktualizacja BIOS-u ..................................................................... 223 Identyfikacja płyty głównej ................................................... 223 Identyfikacja wersji BIOS-u ................................................... 226 Aktualizacja BIOS-u z dyskietki ............................................ 227 Pytania i praktyczne odpowiedzi ................................................ 230 Przygotowanie dysku twardego do instalacji systemu ....233 Dobór odpowiedniego systemu plików ....................................... 233 Podział dysku na partycje ............................................................ 235 Fdisk ........................................................................................ 237 Partycjonowanie za pomocą oprogramowania 11 dostarczonego przez producenta dysku .............................. 244 Partycje MS Windows XP/Vista ............................................. 249 Zmiana rozmiaru istniejącej partycji ..................................... 249 RAID — alternatywa dla wymagających .................................... 257 Dostępne tryby pracy RAID ................................................... 258 Zakładanie macierzy ............................................................... 259 Pytania i praktyczne odpowiedzi ................................................ 261 Instalacja systemu .......................................................263 Instalacja i konfiguracja MS Windows XP .................................. 264 Przygotowanie komputera do instalacji systemu ................. 264 Podział dysku na partycje ...................................................... 267 Kopiowanie plików systemowych ......................................... 272 Instalacja systemu .................................................................. 274 Wstępna konfiguracja ............................................................. 281 Instalacja sterowników .......................................................... 285 Instalacja i konfiguracja MS Windows Vista .............................. 294 Przygotowanie komputera do instalacji systemu ................. 294 Instalacja systemu .................................................................. 296 Instalacja sterowników .......................................................... 312 Pytania i praktyczne odpowiedzi ................................................ 325 12 Dostrajanie systemu .....................................................327 Aktualizacja sterowników ........................................................... 327 Aktualizacja systemu ................................................................... 329 Dostosowanie systemu operacyjnego do grania ......................... 332 Pytania i praktyczne odpowiedzi ................................................ 332 6 Spis treści 13 Wyciskamy z komputera siódme poty ........................... 335 Podkręcanie procesora ................................................................. 336 Podkręcanie pamięci RAM ..................................................... 339 Podkręcanie karty graficznej .................................................. 342 Po zakończeniu overclockingu sprawdź stabilność komputera ............................................ 344 Pytania i praktyczne odpowiedzi ................................................ 346 Dodatek ....................................................................... 347 Identyfikacja oznaczeń procesorów ............................................ 347 Oprogramowanie testowe ............................................................ 353 3dMark .................................................................................... 353 Testowanie dysku twardego .................................................. 355 Testowanie pamięci RAM ....................................................... 355 Ogólne testy komputera ......................................................... 356 Test procesora ......................................................................... 360 Konflikty sprzętowe — przerwania IRQ ..................................... 361 Sprawdzanie przydzielonych przerwań ................................ 362 Usuwanie konfliktów przerwań ............................................ 362 Montaż przenośnego dysku USB .................................................. 363 Ciekawe miejsca w internecie ...................................................... 366 Podsumowanie ............................................................. 367 Skorowidz ................................................................... 369 A 7 6 INSTALACJA KARTY GRAFICZNEJ I POZOSTAŁYCH KART ROZSZERZEŃ W niniejszym rozdziale opisaliśmy ostatni etap składania, jakim jest instalacja karty graficznej oraz pozostałych kart rozszerzających funkcje kompute- ra. Przeczytaj dokładnie opis i zamontuj karty we wnętrzu komputera. W jednym z poprzednich roz- działów poświęconym kompletowaniu podzespołów wspominaliśmy, że obecnie możesz się spotkać z kartami graficznymi wykonanymi w standardzie AGP oraz PCI-Express. Niezależnie od typu posia- danej karty graficznej, istota montażu pozostaje ta- ka sama. Na rysunku 6.1 zamieściliśmy rozkład gniazd AGP i PCI, a na rysunku 6.2 rozkład gniazd PCI-Express 16x, 1x oraz PCI na przykładowych płytach ABC sam składam komputer Rysunek 6.1. Rozkład gniazd AGP oraz PCI na przykładowej płycie głównej głównych. W razie problemów z instalacją kart wynikających z niemożności rozpoznania odpowiedniego gniazda rysunki 6.1 oraz 6.2 mogą okazać się po- mocne. Rysunek 6.2. Rozkład gniazd PCI-Express 16x oraz PCI-Express 1x na przykładowej płycie głównej Na rysunku 6.3 przedstawiono krawędzie kart AGP oraz PCI-Express. Różnice widać na pierwszy rzut oka. Karta AGP ma wycięcie w innym miejscu oraz kontakty innego typu. Natomiast „grzebień” karty PCI-Express sprawia wraże- nie prostszego, ale za to z większą ilością delikatniejszych styków. 148 Instalacja karty graficznej i pozostałych kart rozszerzeń Rysunek 6.3. Złącze AGP (u góry) oraz PCI-Express (na dole) Karta graficzna — AGP Wielu producentów płyt głównych nadal stosuje AGP jako standard komunika- cji pomiędzy kartą graficzną a resztą komputera — rysunek 6.4. Rozwiązanie to dalej zapewnia stosunkowo dużą wydajność, jednak ustąpiło już miejsca now- szemu standardowi, jakim jest PCI-Express. Rysunek 6.4. Wydajna karta graficzna współpracująca z portem AGP 149 ABC sam składam komputer Zanim rozpoczniesz montaż karty graficznej w nowszych konstrukcjach płyt głów- nych, jeszcze raz przypominamy o tym, byś koniecznie sprawdził kartę AGP. Chodzi o to, że niektóre karty graficzne przeznaczone są do pracy z napięciem 3,3 V — standard AGP 2x — a nowoczesne płyty główne wymagają kart now- szych, współpracujących z napięciem 1,5 V — standard AGP 4x i 8x. Najczęściej zarówno karty, jak i gniazda mają odpowiednie zabezpieczenia, by nie można było założyć karty do innego gniazda niż to, do którego jest przeznaczona. Kartę o napięciu 3,3 V łatwo rozpoznać po wycięciu (rysunek 6.5) — występuje tylko jedno, nie ma już takich kart na rynku nowych części komputerowych. Rysunek 6.5. Schemat krawędzi karty AGP Obecnie wszystkie karty AGP wykonane są w standardzie 8x (1,5V). Na rysunku 6.5 pokazaliśmy miejsca, w których znajdują się wycięcia w kartach, w zależ- ności od napięcia, z jakim pracują. Oczywiście, w praktyce na karcie jest tylko jedno wycięcie, a nie dwa, jak to widać na rysunku, chyba że masz do czynienia ze starszymi modelami kart. W zdecydowanej większości płyt głównych producent zadbał o wyeliminowa- nie możliwości ewentualnej pomyłki poprzez odpowiednią konstrukcję gniazda AGP i wyposażył je w występy odpowiadające wycięciom na karcie graficznej. Niestety, w niektórych starszych konstrukcjach płyt głównych można spotkać port AGP, do którego fizycznie pasują zarówno karty graficzne AGP 2x (3,3 V), jak i AGP 4x/8x (1,5 V). Są to tzw. uniwersalne porty AGP — nie mają one blo- kad mechanicznych, systemu występów odpowiadających wycięciom na kar- tach grafiki. Do tych slotów powinny pasować zarówno karty 3,3 V, jak i 1,5 V; warto jednak sprawdzić w dokumentacji płyty głównej, czy jest możliwość ob- sługi kart AGP w obu standardach napięciowych. 150 Instalacja karty graficznej i pozostałych kart rozszerzeń Montaż karty rozpocznij od zlokalizowania gniazda AGP na płycie głównej. Najczęściej ma ono kolor brązowy, choć niektórzy producenci płyt głównych w ostatnich czasach wykonują gniazda w różnych kolorach, np. na niektórych płytach firmy Gigabyte są to gniazda zielone lub fioletowe, jednak sam kolor nie ma znaczenia. Gniazdo wyróżnia się spośród innych na płycie głównej kilkoma cechami. Jest umieszczone najbliżej procesora (rysunek 6.1) i bardzo często ma specjalny zatrzask blokujący kartę przed wypadnięciem ze slotu. Dodatkowo gniaz- do AGP jako jedyne jest bardziej oddalone od tylnej krawędzi płyty głównej. Jeżeli masz problemy z odnalezieniem slotu AGP na płycie, możesz skorzystać z dołączonej dokumentacji, w której na schematycznym rysunku wszystko po- winno być zaznaczone i opisane. Po odnalezieniu gniazda AGP włóż kartę grafiki w slot śledziem z gniazdem monitorowym zwróconym w stronę otworu powstałego po wyrwanej blaszce w tylnej części obudowy. Następnie przyciśnij kartę do oporu, ale zachowaj umiar i nie rób tego na siłę; jeśli karta zdecydowanie nie pasuje do slotu, upew- nij się, czy na pewno montujesz ją w slocie AGP, a nie np. w slocie PCI. Jeżeli jesteś pewien, że wkładasz kartę do odpowiedniego slotu, dociśnij ją od góry tak, aby specjalny zatrzask zamocowany w gnieździe AGP zamknął się nad wy- cięciem karty, uniemożliwiając w ten sposób wysunięcie się jej — rysunek 6.6. Rysunek 6.6. Dociśnij kartę tak, by zatrzask blokujący zaskoczył i zablokował ją Jeżeli karta jest już osadzona w slocie, korzystając ze śrubek dostarczonych z obudową, przykręć ją do niej w podobny sposób, jak robiłeś to przy przykrę- caniu śledzi z dodatkowymi portami. W droższych obudowach zamiast śrub możesz spotkać specjalne zatrzaski przytrzymujące karty na miejscu. Przy tanich obudowach może się zdarzyć, że otwór w śledziu karty graficznej lub innej karty rozszerzeń nie pasuje do nagwintowanego otworu na obudowie; w takim przypadku ponownie wyjmij kartę i spróbuj, delikatnie odginając śledź, dopasować go tak, aby bez problemu można było przykręcić kartę do obudowy. Włóż teraz ponownie kartę i, jeżeli bez mocnego naginania śledzia można ją przykręcić, zrób to. 151 ABC sam składam komputer Pamiętaj, żeby dopasować gwint śrubki do otworu w obudowie, ponieważ nie- właściwa śruba przy siłowym wkręcaniu może uszkodzić gwint w otworze. Bę- dziesz miał wtedy poważny problem, ponieważ nie będziesz mógł poprawnie umocować karty. W przyszłości może się to objawiać brakiem styku i niepra- widłową pracą komputera, a także mogą pojawić się problemy związane z wy- padaniem takiej karty ze slotu. Luźna karta może nawet uszkodzić płytę głów- ną. Jeśli masz bardzo wydajną kartę, ale za to wymagającą lepszego zasilania, być może będziesz musiał podłączyć do karty dodatkowe zasilanie. Na kartach może znajdować się gniazdo zasilające takie samo jak dla np. dysku twardego IDE lub stacji dyskietek. Najczęściej producent takiej karty dostarcza wraz z nią odpowiedni kabel. Jeśli go nie masz, po prostu wetknij jeden wolny kabel zasilający bezpośrednio z zasilacza. Możesz też wykorzystać rozdzielacz, jaki opisywaliśmy w poprzednich rozdziałach. Jeśli nie podłączysz dodatkowego zasilania do karty, która tego wymaga, nie uruchomisz komputera (zobaczysz czarny ekran). Karta graficzna — PCI-Express Dzisiaj standardem stały się karty graficzne oparte na nowoczesnej magistrali PCI-Express. W niektórych przypadkach będziesz wręcz zmuszony zastosować taką właśnie kartę, np. w sprzęcie zbudowanym na bazie procesora Intel w wersji LGA775 oraz AMD w wersji 64bit. Rozwiązanie to jest bardzo wydajne i przy- szłościowe. Montaż karty PCI-Express jest identyczny z montażem kart AGP i nie przysparza żadnych problemów. Fizyczna różnica polega na innej konstrukcji gniazda — rysunek 6.2. Na rysunku 6.7 widać kartę w standardzie PCI-Express zamontowaną na płycie głównej. Zapamiętaj, że w przypadku wydajnych kart PCI-Express będziesz zmuszony do podłączenie dodatkowego zasilania. Odpowiednie kable powinny być dostępne w każdym nowym zasilaczu. W niektórych konstrukcjach płyt głównych możesz się spotkać z dwoma gniaz- dami PCI-Express 16x przeznaczonymi do montażu karty graficznej. Rozwiąza- nie to ma na celu zwiększenie wydajności całego komputera, a zwłaszcza pod- systemu graficznego, i nosi nazwę SLI. W praktyce wygląda to tak, że montowane są dwie karty graficznej połączone ze sobą specjalnym łącznikiem — mostkiem SLI. Na rysunku 6.8 widać przykład takiej płyty głównej. Aby uruchomić tryb SLI, musisz mieć odpowiednią płytę i dwie odpowiednie karty graficzne np. GeForce 8600 GT SLI. W pierwszej kolejności musisz odwrócić specjalną płytę drukowaną, która przypomina układ pamięci RAM i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gniazda PCI-Express — rysunek 6.9. 152 Instalacja karty graficznej i pozostałych kart rozszerzeń Karta PCI-Express zamontowana w odpowiednim gnieździe i zatrzask uniemożliwiający wysunięcie się z gniazda, podobnie jak w przypadku AGP. Wydajne karty graficzne obowiązkowo wymagają podłączenia dodatkowego zasilania Rysunek 6.7. Rysunek 6.8. Przykład płyty głównej, na której zamontowano dwa gniazda PCI-Express Na mostku są nadrukowane oznaczenia i wyraźnie jest napisane, w którą stronę układ powinien być włożony do płyty, aby można było pracować w trybie SLI. Jeśli nie będziesz na razie korzystać z trybu SLI, nic nie zmieniaj i po prostu zamontuj jedną kartę do nadrzędnego gniazda PCI-Express. Sprawdź w doku- mentacji płyty, które to gniazdo. Część producentów zamiast specjalnej płyty stosuje innego typu rozwiązania umożliwiające przełączenie w tryb pracy SLI, dlatego koniecznie sprawdź w dokumentacji płyty głównej, jak rozwiązano przełączanie komputera w tryb pracy SLI. 153 ABC sam składam komputer Rysunek 6.9. Od lewej mostek na płycie, po prawej mostek łączący dwie karty PCI-Express, przygotowane do pracy w trybie SLI Po zamontowaniu karty w gnieździe, tak samo jak w przypadku kart AGP, po- winieneś docisnąć ją, aż zaskoczy specjalna blokada umieszczona w tylnej czę- ści gniazda — zdjęcie 6.7. W podobny sposób zamontuj drugą kartę, jeśli chcesz korzystać z SLI. Od pewnego czasu na rynku dostępne jest rozwiązanie oparte na technologii SLI opracowane przez firmę Gigabyte. Polega ono na zastosowaniu jednej karty graficznej z dwoma procesorami graficznymi GPU na pokładzie. Tak więc moż- na wykorzystać moc, która drzemie w trybie SLI, ale nie trzeba już inwestować w dodatkową kartę grafiki. Gdy masz odpowiedni model karty graficznej i płytę główną, koniecznie obsługującą tryb SLI, wystarczy, że osadzisz kartę w slocie PCI-Express oznaczonym jako pierwszy, podłączysz do niej dodatkowe zasilanie i już możesz cieszyć się wydajnością gier 3D. W tym przypadku nie trzeba, a nawet nie można, zmieniać ustawienia mostka montowanego na płycie głównej. Po- winien on pozostać w pozycji Normal Mode — rysunek 6.10. Użytkownicy kart graficznych opartych na procesorach firmy ATI również mogą skorzystać z mocy połączonych dwóch kart. Konkurencyjne rozwiązanie nosi nazwę ATI CrossFire, a jego instalacja jest zbliżona do tego, co napisaliśmy na temat SLi. 154 Instalacja karty graficznej i pozostałych kart rozszerzeń Rysunek 6.10. Karta graficzna Gigabyte GV-3D1 oraz płyta Gigabyte GA-K8NXP-SLI — wystarczy jedna karta, aby dało się pracować z SLi Instalacja kart — PCI Gniazdo PCI obecnie jest używane do instalacji dodatkowych kart rozszerzają- cych możliwości komputera. Za pomocą PCI możesz podłączyć wewnętrzną kartę faksmodemową, zaawansowaną kartę dźwiękową (rysunek 6.11), kartę tunera telewizyjnego, dodatkowe kontrolery IDE lub SCSI oraz wiele innych. Instalacja te- go typu kart przebiega tak samo, a więc nie ma znaczenia, jaką masz kartę, gdyż zawsze postępujesz tak, jak to opisaliśmy w niniejszym podrozdziale. Rysunek 6.11. Przykład karty PCI 155 ABC sam składam komputer Slotów PCI na nowoczesnych płytach głównych jest zazwyczaj kilka — cztery, pięć lub więcej. W konstrukcjach opartych na architekturze PCI-Express slotów PCI jest nieco mniej — zwykle są to dwa lub trzy gniazda. Dodatkowo na takich płytach znajdują się gniazda PCI-Express 1x, do których również można zain- stalować różnego rodzaju karty rozszerzeń. Gniazda są umieszczone przy tylnej krawędzi płyty głównej — rysunki 6.1 oraz 6.2. Wszystkie sloty wyglądają identycznie, a w zależności od płyty głównej mają różne kolory. Jednak zawsze kolor slotów PCI różni się od gniazda AGP i PCI- Express. Sam kolor slotów nie ma wpływu na ich działanie i jest jedynie chwy- tem marketingowym mającym przyciągnąć klienta oraz pomóc w identyfikacji osobom nieco mniej rozeznanym w świecie podzespołów komputerowych. Konstrukcja gniazda PCI jest zupełnie inna od opisanych już slotów AGP i PCI- Express, dzięki czemu nie ma możliwości pomyłki — nie założysz karty PCI do innego portu niż PCI i odwrotnie. Montaż karty PCI nie różni się niczym od instalacji karty PCI-Express oraz AGP. Musisz wsunąć kartę w slot, pamiętając o tym, by śledź karty znalazł się z tyłu obudowy. Gdy metalowa blaszka odstaje od obudowy, co utrudnia jej przykrę- cenie, wyjmij kartę i lekko ją wygnij. Następnie ponownie włóż kartę do gniaz- da i, wybrawszy odpowiednią śrubę, solidnie ją przykręć. Inne typy kart — CNR, AMR Starsze modele płyt głównych wyposażone zostały w porty CNR lub AMR — rysunek 6.12. Z założenia miały one służyć do instalacji tanich kart faksmode- mowych lub kart dźwiękowych. Niestety, nie przyjęły się na rynku. Najważniej- sze powody takiego stanu rzeczy to brak dostępności odpowiednich urządzeń oraz zbyt wysoka cena w stosunku do oferowanych możliwości. Przysłowiowym gwoździem do trumny jest brak zgodności pomiędzy CNR a AMR. Informację tę podajemy jako ciekawostkę, gdybyś spotkał jeszcze taką konstrukcję płyty. Rysunek 6.12. Gniazdo CNR 156 Instalacja karty graficznej i pozostałych kart rozszerzeń W związku z ciągle spadającymi cenami podzespołów komputerowych lepszą inwestycją jest zakup modemu lub karty dźwiękowej współpracującej ze slotem PCI lub PCI-Express x1. Pytania i praktyczne odpowiedzi P: Nie mogę włożyć karty w odpowiedni slot. Nie wiem, na czym polega problem. O: Od czasu do czasu zdarza się tak, że nie da się włożyć karty do odpo- wiedniego slotu w płycie głównej. Zazwyczaj wynika to ze złego monta- żu płyty głównej w obudowie, która przylega do jej tylnej krawędzi. Zwróć uwagę na to, że metalowa blaszka na brzegu karty ma w dolnej części zwężenie, które powinno wejść w odpowiednie wycięcie w obudowie. Zbyt blisko dosunięta płyta główna może zasłaniać otwór, w który powinna wejść karta. Wystarczy, że odsuniesz płytę od krawędzi obudowy i wszystko bę- dzie w porządku. P: W których gniazdach instalować karty, a które zostawić puste? Sły- szałem coś o konfliktach przerwań. O: Generalnie, w przypadku nowych płyt głównych możesz włożyć karty w dowolne sloty. Pamiętaj jednak, by nie instalować ich zbyt gęsto i, jeżeli tylko masz miejsce, wkładaj karty np. w co drugie gniazdo. Dzięki temu za- pewnisz lepszą cyrkulację powietrza i poprawisz chłodzenie kart. Konflikty przerwań mogą wystąpić, a sposoby ich rozwiązywania zostały dokładnie opisane w dodatku, dlatego odsyłamy do jego lektury. 157
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC sam składam komputer. Wydanie III
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: