Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00281 007810 13586460 na godz. na dobę w sumie
ACDSee. Ćwiczenia - książka
ACDSee. Ćwiczenia - książka
Autor: , , Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-566-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W dobie cyfrowych aparatów fotograficznych dysk twardy naszego komputera coraz częściej pełni rolę albumu ze zdjęciami. Niezbędne w takiej sytuacji staje się narzędzie ułatwiające organizację plików graficznych, przeglądanie ich i przeprowadzanie podstawowych modyfikacji. Takim właśnie narzędziem jest ACDSee 6.0. W najnowszej wersji ACDSee to znacznie więcej niż tylko przeglądarka obrazków. To prawdziwy kombajn umożliwiający sprawne i efektywne zarządzanie zasobami zdjęć na dysku twardym.

'ACDSee. Ćwiczenia' to książka dla każdego, kto chce poznać możliwości tej aplikacji. Opisuje sposoby korzystania z podstawowych funkcji ACDSee, czyli przeglądania katalogów i obrazów, a także przedstawia wiele innych, mniej znanych i przez to rzadziej wykorzystywanych możliwości tej przeglądarki. Wykonując kolejne ćwiczenia, nauczysz się:

Książka opisuje również narzędzia wchodzące w skład pakietu ACDSee 6.0 PowerPack -- FotoCanvas 3.0 oraz FotoSlate 3.0 -- umożliwiające edycję i drukowanie obrazów. Oferują znacznie więcej możliwości niż ACDSee.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI ACDSee. Æwiczenia KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Autorzy: Jacek Matulewski, Katarzyna Matulewska, S³awek Pogodziñski ISBN: 83-7361-566-0 Format: B5, stron: 144 W dobie cyfrowych aparatów fotograficznych dysk twardy naszego komputera coraz czêġciej pe³ni rolê albumu ze zdjêciami. Niezbêdne w takiej sytuacji staje siê narzêdzie u³atwiaj¹ce organizacjê plików graficznych, przegl¹danie ich i przeprowadzanie podstawowych modyfikacji. Takim w³aġnie narzêdziem jest ACDSee 6.0. W najnowszej wersji ACDSee to znacznie wiêcej ni¿ tylko przegl¹darka obrazków. To prawdziwy kombajn umo¿liwiaj¹cy sprawne i efektywne zarz¹dzanie zasobami zdjêæ na dysku twardym. „ACDSee. Æwiczenia” to ksi¹¿ka dla ka¿dego, kto chce poznaæ mo¿liwoġci tej aplikacji. Opisuje sposoby korzystania z podstawowych funkcji ACDSee, czyli przegl¹dania katalogów i obrazów, a tak¿e przedstawia wiele innych, mniej znanych i przez to rzadziej wykorzystywanych mo¿liwoġci tej przegl¹darki. Wykonuj¹c kolejne æwiczenia, nauczysz siê: • Przegl¹daæ katalogi i pliki • Konfigurowaæ ACDSee • U¿ywaæ ACDSee w roli mened¿era plików • Drukowaæ obrazy i wykonywaæ zrzuty ekranu • Katalogowaæ obrazy, wykorzystuj¹c wbudowane w ACDSee funkcje bazy danych • Kopiowaæ zdjêcia z aparatu cyfrowego • Przeprowadzaæ podstawow¹ korekcje cyfrowych zdjêæ • Tworzyæ galeriê zdjêæ w formacie HTML • Nagrywaæ p³yty CD ze zdjêciami Ksi¹¿ka opisuje równie¿ narzêdzia wchodz¹ce w sk³ad pakietu ACDSee 6.0 PowerPack — FotoCanvas 3.0 oraz FotoSlate 3.0 — umo¿liwiaj¹ce edycjê i drukowanie obrazów. Oferuj¹ znacznie wiêcej mo¿liwoġci ni¿ ACDSee. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice e-mail: helion@helion.pl tel. (32)230-98-63 Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Część I W wersji podstawowej...................................................e................................................... 7 Rozdział 1. Podstawowe zadania ACDSee...................................................z......................................................... 9 Interfejs. Przeglądanie katalogów................................................... .............................. 9 Oglądanie wybranych obrazów ................................................... ............................... 15 Pokaz slajdów, tapeta pulpitu i wygaszacz ekranu................................................... .. 20 Obsługa innych formatów plików ................................................... ........................... 25 Rozdział 2. Konfiguracja ...................................................z...................................................z.. ..................................... 27 Opcje................................................... ................................................... ..................... 27 Ustawienia przeglądarki katalogów................................................... ................... 27 Ustawienia trybu viewer ................................................... .................................... 30 Zmiana ułożenia interfejsu ................................................... ...................................... 32 Skojarzenia plików graficznych ................................................... .............................. 33 Rozdział 3. Zaawansowane możliwości ACDSee ...................................................z........................................ 35 Koszyk i przenośny pokaz slajdów ................................................... ......................... 35 ACDSee jako menadżer plików ................................................... .............................. 38 Szukanie obrazów................................................... ................................................... . 46 Przechwytywanie obrazu ................................................... ......................................... 53 Drukowanie................................................... ................................................... ........... 55 Rozdział 4. Wewnętrzna baza danych ...................................................z.............................................................. 59 Katalogowanie obrazów i ich wyszukiwanie w bazie danych ................................... 59 Podokno Calendar................................................... ................................................... . 63 Przechowywanie informacji o obrazie ................................................... .................... 65 Korzystanie z kategorii ................................................... ............................................ 67 Tworzenie kopii bazy danych................................................... .................................. 72 Rozdział 5. Współpraca z aparatem cyfrowym i skanerem...................................................z................... 75 ACDSee Device Detector ................................................... ........................................ 75 Aparaty cyfrowe ................................................... ................................................... ... 77 Formaty plików graficznych................................................... .................................... 81 Skanery i inne urządzenia TWAIN ................................................... ......................... 83 4 Rozdział 6. ACDSee. Ćwiczenia Edycja i retuszowanie zdjęć...................................................z...................................................z........... 87 Zmiana formatu i rozmiaru zdjęć ................................................... ............................ 87 Edycja obrazu ................................................... ................................................... ....... 92 Czerwone oczy................................................... ................................................... 93 Korekcja jasności i kontrastu zdjęcia................................................... ................. 95 Wybór fragmentu zdjęcia................................................... ................................... 99 Kolory ................................................... ................................................... ........... 100 Efekty specjalne dostępne w wersji Standard ................................................... ....... 101 Rozdział 7. Narzędzia prezentacji i udostępniania zdjęć...................................................z..................... 105 Tworzenie albumu HTML................................................... ..................................... 105 Nagrywanie płyty CD-R ................................................... ........................................ 110 Serwer SendPix................................................... ................................................... ... 112 Część II W wersji PowerPack...................................................e................................................... 115 Rozdział 8. Rozdział 9. Edytor FotoCanvas...................................................z..............................................................................117 Zdjęcie legitymacyjne................................................... ............................................ 118 Okładka CD ................................................... ................................................... .. 124 FotoSlate — więcej niż drukowanie zdjęć ...................................................z........................... 127 Krótki wstęp teoretyczny................................................... ....................................... 127 I do dzieła... ................................................... ................................................... ........ 128 Kalendarz ................................................... ................................................... ...... 128 Oszczędne korzystanie z papieru ................................................... ..................... 133 Korzystanie z gotowych szablonów ułożenia strony.......................................... 137 Projektowanie własnego ułożenia strony................................................... ......... 138 Rozdział 6. Edycja i retuszowanie zdjęć Zmiana formatu i rozmiaru zdjęć Pierwszą czynnością, zwykle wykonywaną po wczytaniu zdjęć z aparatu cyfrowego lub skanera, jest obrócenie tych, które „leżą na boku”. Możemy w tym celu posłużyć się umieszczoną w ćwiczeniu 2.5 ikoną na pasku narzędzi trybu browser. Możemy również, i tak zrobimy w poniższym ćwiczeniu, skorzystać z przeznaczonego właśnie do takich celów koszyka. Ćwiczenie 6.1. Aby obrócić zdjęcia „leżące na boku”: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Przechodzimy w trybie browser do katalogu, w którym znajdują się zdjęcia. Zaznaczamy pliki z obróconymi obrazami (rysunek 6.1). Dodajemy je do koszyka (podokno Image Basket), klikając przycisk Hold. Klikamy Modify na pasku narzędzi znajdującym się po prawej stronice koszyka. Z menu wybieramy Rotate / Flip Images... (obróć / przewróć1 obrazy). W oknie o tym samym tytule (rysunek 6.2): a) zaznaczamy opcję Apply to all selected images (zastosuj operację do wszystkich zaznaczonych obrazów) 2, 1 Chodzi o lustrzane odbicia obrazów. 2 Zazwyczaj, przynajmniej wówczas gdy aparat obsługujse jedna osoba, pliki obrócone są tylko w jedną stronę. Jeżeli tak nie jest — można nie wykonywać tegos punktu i operację obrotu zdefiniować oddzielnie dla każdego zaznaczonego obrazu. Część I (cid:1) W wersji podstawowej 88 Rysunek 6.1. Odszukujemy obrazy obrócone i wstawiamy je do koszyka Rysunek 6.2. Możemy w dowolny sposób obracać obrazy i tworzyć ich lustrzane odbicia b) zaznaczamy ikonę obrotu w lewo o 90 stopni, c) klikamy przycisk Rotate all images.... 7. Po dokonaniu zmian w plikach zamykamy okno, klikając cprzycisk Done. Jeżeli pliki po przeniesieniu obrazów z aparatu cyfrowego lub skanera są zapisane w forma- cie TIFF, prawdopodobnie zajmują ogromną ilość miejsca, którą możemy zmniejszyć, zmieniając ich format na JPEG. W domowych zastosowaniach modyfikacja ta nie ma większego znaczenia — w typowych zdjęciach różnicy tej nie sposób dostrzec, natomiast różnica zajmowanego miejsca jest znaczna. Rozdział 6. (cid:1) Edycja i retuszowanie zdjęć 89 Ćwiczenie 6.2. Aby zmienić format plików na JPEG: 1. 2. 3. Zaznaczamy wszystkie obrazy w katalogu (Ctrl+I). Z menu Tools wybieramy polecenie Convert File Format... (Ctrl+F). W oknie Convert File Format (rysunek 6.3) na liście dostępnych formatów zaznaczamy format JPG. Rysunek 6.3. Nowy typ pliku możemy wybrać spośród wszystkich popularnych formatów 4. 5. 6. 7. Klikamy Dalej. W kolejnym kroku kreatora zaznaczamy opcje: a) Place modified images in source folder (umieść zmodyfikowane pliki w katalogu źródłowym), b) Preserve last-modified dates (zachowaj daty ostatniej modyfikacji plików), c) Remove original files (usuń oryginalne pliki). Ponownie klikamy Dalej, a następnie Start Convert.... Po chwili, po zakończeniu konwersji, klikamy przycisck Zakończ.3 3 ACDSee dość niekonsekwentnie korzysta z dostępnych w Wisndows metod lokalizacji, w wyniku czego równie często pojawiają się przycisksi Next i Close, co Dalej i Zakończ. 90 Część I (cid:1) W wersji podstawowej Bez konieczności odświeżania listy plików przekonamy się, że oryginalne pliki w for- macie TIFF zostały zastąpione przez pliki JPEG. Ponieważ pliki JPEG są skompreso- wane (zob. rozdział 5), zajmują wielokrotnie mniej miejsca niż pliki w formacie TIFF. Niestety jest to kompresja z utratą informacji, co powoduje „odkształcenia”, ale są one zwykle widoczne dopiero w znacznym powiększeniu. Jeżeli obrazy z aparatu cyfrowego mają różne rozmiary, możemy je wszystkie zwiększyć lub zmniejszyć do jednakowego rozmiaru. O ile pomniejszanie jest czynnością w miarę prostą, o tyle powiększanie wymaga zastosowania dość zaawansowanych technik inter- polacji. Na szczęście korzystając z ACDSee nie musimy sięc o to martwić. Ćwiczenie 6.3. Aby zmienić rozmiar plików na 800×600 pikseli: 1. 2. 3. Zaznaczamy wszystkie obrazy leżące poziomo. Naciskamy klawisze Ctrl+R, uruchamiając polecenie Resize Images... (dostępne także z menu Tools). W oknie Resize Images (rysunek 6.4): a) wybieramy opcję Size in pixels, b) szerokość ustalamy na 800 (pole Width), c) w polu Resize wybieramy Enlarge or reduce, d) zaznaczamy opcję Preserve original aspect ratio (zachowaj pierwotne proporcje obrazu), e) z rozwijalnej listy Fit wybieramy Width only. Rysunek 6.4. Kreator zmiany rozmiarów pliku. Podanie nowych rozmiarów to tylko jeden ze sposobów Rozdział 6. (cid:1) Edycja i retuszowanie zdjęć 91 4. Klikamy przycisk Options..., otwierając nowe okno (rysunek 6.5): a) zaznaczamy opcję Place the modified files in the following folder, b) klikamy przycisk po prawej stronie pola zawierającecgo nazwę katalogu i tworzymy podkatalog resize w katalogu zawierającym zdjęcia, c) zaznaczamy opcję Preserve last-modified date, d) zaznaczamy opcję Save current settings as defaults, e) klikamy OK. Rysunek 6.5. Zaawansowane opcje narzędzia zmiany rozmiarów obrazów 5. 6. 7. Po powrocie do okna Resize Images klikamy Start Resize.... Po dokonaniu modyfikacji klikamy Done. Operację powtarzamy dla zdjęć pionowych: a) ustawiając opcję Fit na Height only oraz b) ustalając wysokość na 800 (pole Height). Przenoszenie zmodyfikowanych plików do nowego katalogu zamiast automatycznego zastępowania oryginałów jest ostrożnym posunięciem, spowodowanym kilkakrotnym zawieszeniem ACDSee podczas wykonywania operacji zmiany rozmiaru grupy plików na moim komputerze4. W razie powodzenia będziemy mogli ręcznie zastąpić oryginalne pliki zmodyfikowanymi. W dwóch poprzednich ćwiczeniach zaznaczamy opcję Preserve last-modified date, aby nowe pliki miały tę samą datę co oryginalne na wypadek, gdybyśmy szukali obrazów, pamiętając dzień ich skopiowania z aparatu do komputecra. Jeżeli wykonanie poprzedniego polecenia powiodło się, możemy przenieść pliki z katalogu resize i zastąpić nimi pliki o oryginalnych rozmiarach: 4 W razie zawieszenia ACDSee pamiętajmy, że należy zakończsyć dwa procesy ACDSee6.exe oraz DBLocalServer.exe. 92 Ćwiczenie 6.4. Część I (cid:1) W wersji podstawowej Aby przenieść pliki z podkatalogu resize do nadrzędnegóo katalogu: 1. 2. 3. Klikamy dwukrotnie ikonę katalogu resize, żeby „wejść do środka”. Zaznaczamy wszystkie pliki naciskając Ctrl+A. Naciskamy Alt+M, żeby uruchomić Move Files (rysunek 6.6, por. ćwiczenie 3.4): a) zaznaczamy katalog, w którym znajdują się oryginalnec pliki, b) z listy Overwritting duplicate files wybieramy Replace, aby zastąpić istniejące pliki, c) klikamy OK. Rysunek 6.6. Okno narzędzia Move Files 4. 5. Po powrocie do przeglądarki przechodzimy do katalogcu nadrzędnego, klikając ikonę Up na pasku narzędzi. Ponownie zaznaczamy ikonę katalogu resize i usuwamy go z dysku, naciskając Del. Dysponujemy teraz zbiorem zdjęć o rozmiarze 800×600 poziome i 600×800 pionowe, które zapisane są w formacie JPEG. Edycja obrazu Teraz, po wykonaniu najprostszych czynności „organizacyjnych”, przyszła pora na retusz zdjęć i dalszą edycję. W niniejszym rozdziale omówimy czynności podstawowe, takie jak usunięcie czerwonych oczu, dobranie jasności i poprawienie ostrości. W następnym Rozdział 6. (cid:1) Edycja i retuszowanie zdjęć 93 rozdziale przedstawimy dodatkowe możliwości ACDSee, w tym efekty specjalne, które można zastosować na zdjęciach. Natomiast osobno w rozdziale 8. zostanie omówione zostanie narzędzie FotoCanvas 3.0, dostępne oddzielnie lub w edycji PowerPack. Przejrzyjmy zdjęcia i sprawdźmy, co możemy w nich poprawić. Zdjęcia zrobione w po- mieszczeniach przy lampie błyskowej są zwykle zbyt jasne lub ciemne, a oczy są czer- wone. Jeżeli zdjęcie zrobione jest pod światło lub przy niewystarczającym oświetleniu, aparat zwykle nie może dobrać ogniskowej i zdjęcie jest nieostre. Za pomocą ACDSee da się w pewnym stopniu skorygować te usterki. Czerwone oczy Czasem zdjęcie jest doskonałe i chcielibyśmy je włożyć do albumu, ale powstrzymuje nas od tego fakt, że postacie na zdjęciu mają tzw. „czerwone oczy”. Wówczas zwykle wyrzucamy sobie, że nie pamiętaliśmy o włączeniu mechanizmu w aparacie, który zapobie- ga temu zjawisku, i zdjęcie odkładamy. Na szczęście ACDSee umożliwia usunięcie efektu „czerwonych oczu” z fotografii także po jej zcrobieniu: Ćwiczenie 6.5. Aby usunąć „czerwone oczy”: 1. Przechodzimy do trybu viewer i odnajdujemy zdjęcie z „czerwonymi oczami” (rysunek 6.7). Rysunek 6.7. „Czerwone oczy” przed retuszem 2. Klikamy ikonę Edit i przechodzimy do trybu edycji (rysunek 6.8). 94 Rysunek 6.8. Tryb edycji. Po prawej panel zawierający listę dostępnych narzędzi Część I (cid:1) W wersji podstawowej 3. 4. 5. 6. 7. Powiększamy obraz w taki sposób, żeby „czerwone oczyc” były wyraźnie widoczne. Klikamy Red Eye (czerwone oko) w panelu edycji. Na panelu zostanie pokazany zestaw narzędzi do usuwcania niechcianego efektu. Zwiększamy rozmiar panelu, aż cały jego interfejs będzcie widoczny. Z listy Eye Color wybieramy nowy kolor oczu — Brown (piwne). Przeciągamy kursorem nad fragmentem obrazu obejmującym cpierwsze oko uważając, aby nie zaznaczyć innych czerwonych części (np. czercwonej koszulki wystającej spod swetra; rysunek 6.9). Rysunek 6.9. Należy ostrożnie dobrać położenie suwaka Amount Rozdział 6. (cid:1) Edycja i retuszowanie zdjęć 95 8. 9. Położenie suwaka Amount dobieramy w taki sposób, aby czerwień z oka usunąć zupełnie, ale nie przebarwić otoczenia oka. Klikamy przycisk Apply. 10. Czynności z punktów 7 – 9 powtarzamy przy drugim oku. 11. 12. Klikamy Done. Na pasku narzędzi w trybie edycji klikamy ikonę Save As... (Ctrl+S). 13. W oknie dialogowym zapisujemy nowy plik, zastępując ncim oryginalny. 14. Klikamy ikonę Finished Editing i wracamy do trybu viewer. Efekt wykorzystania narzędzia (przed zachowaniem zmian do pliku w punkcie 12) możemy w pełni docenić, porównując obrazy znajdujące się na górnej zakładce edytora Saved (oryginał znajdujący się w pliku) oraz obraz po zmianie widoczny na zakładce Current (After: Red Eye). Najłatwiej przełączać między tymi zakładkami klikając i przytrzymując ikonę Hold this down to show (...) na panelu edycji. Na rysunku 6.10 przedstawiono efekt usunięcia „czerwonych oczu”. Rysunek 6.10. Efekt „czerwonych oczu” został usunięty. Możemy przy tym dowolnie wybrać nowy kolor oczu Jeżeli zmiany nam odpowiadają, zapisujemy je do pliku. Jeżeli nie, to anulujemy zmiany, klikając Esc, aby powrócić do trybu viewer, a w nim jeszcze raz Esc, żeby powrócić do browser. Na pytanie o zachowanie zmodyfikowanego obrazu (Do you want to save changes you’ve made to this image?) odpowiadamy w takiej sytuacji Nie. Zwróćmy uwagę, że podczas edycji możliwe jest odwołanie ostatniej zmiany (w naszym przypadku Undo: Red Eye), a po odwołaniu powtórzenie cofniętej akcji (Redo). To znacznie zwiększa komfort edycji. Korekcja jasności i kontrastu zdjęcia Zdjęcia zbyt ciemne z powodu złego oświetlenia (rysunek 6.11) są łatwe do poprawienia — wystarczy je całe rozjaśnić. ACDSee może to z powodzeniem zrobić automatycznie. Znacznie gorzej, gdy zdjęcie jest zbyt ciemne z powodu niewłaściwego ustawienia obiektów lub postaci (rysunek 6.12), np. wówczas gdy postacie stoją na tle źródła światła lub np. Część I (cid:1) W wersji podstawowej 96 Rysunek 6.11. Zdjęcie zrobione przy słabym oświetleniu Rysunek 6.12. Postacie po prawej stronie są na tym zdjęciu źle oświetlone jasno oświetlonej ściany, ale same pozostają w cieniu. Wówczas to, co na zdjęciu po- winno być najlepiej widoczne, jest zbyt ciemne. W poniższych ćwiczeniach postaramy sobie poradzić z obiema sytuacjami. Ćwiczenie 6.6. Aby automatycznie dobrać jasność i kontrast zdjęcia zbyt ciemnego z powodu złego oświetlenia: 1. 2. 3. Uruchamiamy edycję zdjęcia. Klikamy Exposure na palecie edycji. Na zakładce Auto Exposure wybieramy Auto Contrast (rysunek 6.13)5. 5 Jeżeli wybierzemy Auto Contrast and Color, kolory mogą zostać zniekształcone. Np. na zdjęciu sz rysunku 6.11 śnieg staje się żółty. Rozdział 6. (cid:1) Edycja i retuszowanie zdjęć 97 Rysunek 6.13. Dzięki automatycznie wprowadzonym zmianom śnieg staje się biały 4. 5. 6. Poruszamy suwakiem, dobierając jego pozycję tak, abyc fragment obrazu, który powinien być biały, stał się taki na automatyczcnie zmienianym podglądzie (zakładka edytora musi być ustawiona na Preview: Auto Exposure). Klikamy i przytrzymujemy ikonę Hold this down to show (...), aby porównać wprowadzone zmiany z oryginałem. Za pomocą ikony Show the Preview Bar możemy otworzyć dodatkowe okno (najwygodniej je zadokować jak na rysunku 6.14), pokazucjące jednocześnie pierwotny i zmieniony obraz. Rysunek 6.14. Podokno Preview Bar jest bardzo pożyteczne, szczególnie w ręcznym dobieraniu jasności 98 Część I (cid:1) W wersji podstawowej Aby wprowadzić zmiany, klikamy przycisk Done. Naciskamy Esc, aby powrócić do trybu viewer. Naciskamy klawisze Ctrl+S i zapisujemy plik w miejscu oryginału. 7. 8. 9. Ćwiczenie 6.7. Aby rozjaśnić źle oświetlone postaci (zob. rysunek 6.12): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przechodzimy do trybu edycji zdjęcia. Klikamy Exposure na panelu edycji. Przechodzimy na zakładkę Brightness. Zwiększamy nieco poziom Gamma. Kompensujemy tę zmianę, zmniejszając nieco poziom jasnocści suwakiem Brightness. Klikamy Done. Następnie klikamy Sharpness, otwierając panel Edit panel : Sharpness. Suwak Blur/Sharpen przesuwamy maksymalnie w prawo. Ponownie klikamy Done. 10. Naciskamy Ctrl+S i zapisujemy obraz do nowego pliku. 11. Klikamy Esc, aby wrócić do trybu viewer. Po zwiększeniu poziomu gammy (punkt 4) zmniejszyła się różnica jasności między ścianą z tyłu i twarzami postaci. Twarze uwidoczniły się, ale obraz stał się nieco wybla- kły (z czarnego zrobił się szary) (rysunek 6.15). Można ten uboczny efekt usunąć, jeżeli zmniejszymy ciemność na tyle, żeby fragmenty czarne w oryginale były tej barwy także na podglądzie (punkt 5). Fragmenty zbyt ciemne po rozjaśnieniu zwykle okazują się nieostre, dlatego korygujemy tę wadę narzędziem Sharpness (punkty 7 i 8). Rysunek 6.15. Po dobraniu jasności i poziomu gamma twarze na zdjęciu stały się trochę lepiej widoczne Jeżeli zależy nam wyłącznie na postaciach, możemy czynności z ostatniego ćwiczenia powtórzyć po wybraniu fragmentu zdjęcia, na których znajdują się interesujące nas wi- zerunki ludzi. Rozdział 6. (cid:1) Edycja i retuszowanie zdjęć 99 Wybór fragmentu zdjęcia Na koniec tego paragrafu zostawiłem omówienie kolejnej często wykonywanej czynno- ści, która dzięki ACDSee jest przyjemnością. Mam na myśli przycinanie zdjęcia (crop). Może ono służyć do usunięcia ze zdjęcia fragmentów, które z jakichś powodów są nie- pożądane (np. kosz na śmieci w tle lub poprzedni małżonek), bądź do poprawienia ka- drowania zdjęcia. Ćwiczenie 6.8. Aby wybrać i zachować fragment zdjęcia: 1. 2. 3. Przechodzimy do edycji obrazu. W pasku narzędzi rozwijamy menu związane z ikoną Zoom. Zaznaczamy pozycję Fit Image (rysunek 6.16). Rysunek 6.16. Tryb edycji. Zdjęcie przed skadrowaniem 4. 5. 6. 7. 8. Klikamy Crop na panelu edycji, ukazując w panelu narzędzia Edit Panel : Crop. Zmieniając myszą wielkość i położenie wyróżnionego fragcmentu obrazu, wybieramy interesujący nas fragment zdjęcia (rysunek c6.17). Klikamy Done, aby wyciąć wybrany fragment. Naciskamy Ctrl+S, aby zapisać wybrany fragment do nowego pliku. Wracamy do trybu viewer, naciskając Esc. 100 Rysunek 6.17. Dzięki możliwości przycinania zdjęcia możemy poprawić jego kadrowanie Część I (cid:1) W wersji podstawowej Poznaliśmy zatem podstawowe narzędzia ACDSee służące do obróbki zdjęć. Możliwości tej aplikacji oczywiście nie dorównują profesjonalnym narzędziom edycji zdjęć, ale dzięki temu jest ona prostsza w użyciu i zawiera naprawdę wszystko, co może być potrzebne w zastosowaniach domowych. Dodatkowe narzędzia dostępne w edytorze FotoCanvas, który może być zintegrowany z ACDSee, zostaną omówione w rozdziale 8.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: