Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00638 007809 13442375 na godz. na dobę w sumie
AJAX i PHP. Ćwiczenia praktyczne - książka
AJAX i PHP. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1176-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj AJAX-a i twórz ergonomiczne witryny WWW!

AJAX zrewolucjonizował witryny WWW. Połączenie języków JavaScript i XML z możliwością przesyłania danych w tle sprawiło, że strony internetowe nie muszą być przeładowywane po każdym kliknięciu łącza lub zmianie zawartości. Dzięki temu witryny i aplikacje internetowe coraz bardziej przypominają swoim działaniem normalne programy, a korzystanie z nich stało się zdecydowanie wygodniejsze. Jedną z najistotniejszych zalet AJAX-a jest to, że wykorzystuje on znane i sprawdzone rozwiązania, co sprawia, że użytkownicy przeglądarek internetowych nie są zmuszani do instalowania dodatkowych kontrolek, pluginów i innych modułów.

'AJAX i PHP. Ćwiczenia praktyczne' to zbiór przykładów, dzięki którym poznasz możliwości modelu AJAX w połączeniu ze skryptami PHP. Wykonując kolejne ćwiczenia zawarte w książce, dowiesz się, jak działają witryny WWW oparte na tym modelu, czym są żądania asynchroniczne oraz obiekt XMLHttpRequest. Nauczysz się tworzyć skrypty PHP tak, aby przesyłały i odbierały dane w sposób zgodny z wymaganiami AJAX-a. Poznasz metody weryfikacji formularzy, komunikacji z bazami danych i przetwarzania plików XML.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AJAX i PHP. ˘wiczenia praktyczne Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-1176-8 Format: A5, stron: 160 Przyk‡ady na ftp: 46 kB Poznaj AJAX-a i tw(cid:243)rz ergonomiczne witryny WWW! (cid:149) Transmisja danych w technologii AJAX (cid:149) Obs‡uga formularzy i danych (cid:149) Przetwarzanie plik(cid:243)w XML AJAX zrewolucjonizowa‡ witryny WWW. Po‡„czenie jŒzyk(cid:243)w JavaScript i XML z mo¿liwo(cid:156)ci„ przesy‡ania danych w tle sprawi‡o, ¿e strony internetowe nie musz„ by(cid:230) prze‡adowywane po ka¿dym klikniŒciu ‡„cza lub zmianie zawarto(cid:156)ci. DziŒki temu witryny i aplikacje internetowe coraz bardziej przypominaj„ swoim dzia‡aniem normalne programy, a korzystanie z nich sta‡o siŒ zdecydowanie wygodniejsze. Jedn„ z najistotniejszych zalet AJAX-a jest to, ¿e wykorzystuje on znane i sprawdzone rozwi„zania, co sprawia, ¿e u¿ytkownicy przegl„darek internetowych nie s„ zmuszani do instalowania dodatkowych kontrolek, plugin(cid:243)w i innych modu‡(cid:243)w. (cid:132)AJAX i PHP. ˘wiczenia praktyczne(cid:148) to zbi(cid:243)r przyk‡ad(cid:243)w, dziŒki kt(cid:243)rym poznasz mo¿liwo(cid:156)ci modelu AJAX w po‡„czeniu ze skryptami PHP. Wykonuj„c kolejne (cid:230)wiczenia zawarte w ksi„¿ce, dowiesz siŒ, jak dzia‡aj„ witryny WWW oparte na tym modelu, czym s„ ¿„dania asynchroniczne oraz obiekt XMLHttpRequest. Nauczysz siŒ tworzy(cid:230) skrypty PHP tak, aby przesy‡a‡y i odbiera‡y dane w spos(cid:243)b zgodny z wymaganiami AJAX-a. Poznasz metody weryfikacji formularzy, komunikacji z bazami danych i przetwarzania plik(cid:243)w XML. (cid:149) Transmisja danych w modelu AJAX (cid:149) Obiektowy Model Dokumentu (DOM) (cid:149) Wysy‡anie danych za pomoc„ metod GET i POST (cid:149) Przetwarzanie danych w skryptach PHP (cid:149) Walidacja danych z formularzy (cid:149) Generowanie kodu po stronie serwera (cid:149) AJAX, PHP i SQL (cid:149) Praca z plikami XML Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp Rozdział 1. Praca z AJAX-em Pierwszy przykład Obiekt XMLHttpRequest Transmisja danych Model DOM Obsługa wielu żądań Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP Odbieranie danych ze skryptów Wysyłanie danych za pomocą metody GET Wysyłanie danych za pomocą metody POST Przetwarzanie danych przez skrypt PHP Rozdział 3. Obsługa formularzy Walidacja po stronie klienta Walidacja po stronie serwera Generowanie danych dla formularza Rozdział 4. Generowanie kodu po stronie serwera Wysyłanie kodu wykonywalnego do przeglądarki Dane jako tablica JavaScriptu Obiekty JSON 5 9 9 12 21 34 45 55 55 61 70 77 81 81 85 99 105 105 113 117 4 AJAX i PHP • Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. AJAX, PHP i bazy danych Tworzenie bazy danych Komunikacja z bazą danych Pobieranie treści witryny z bazy danych Rozdział 6. AJAX i XML Dokumenty XML Przeglądarki i XML Wysyłanie danych XML 123 123 126 132 141 141 142 147 5 AJAX, PHP i bazy danych Tworzenie bazy danych Każdy większy serwis internetowy korzysta z bazy danych. Do komunikacji z systemem bazodanowym z powodzeniem używa się skryptów PHP. W tym rozdziale przyjrzymy się więc, jak może współpracować AJAX, PHP i baza danych. Skorzysta- my z produktu o nazwie SQLite, którego obsługa jest wbudowana bez- pośrednio w PHP, począwszy od PHP5. Nie będziemy jednak omawiać zasad tworzenia baz danych, a także języka zapytań SQL, gdyż temu celowi służą inne publikacje, np. SQL Ćwiczenia praktyczne (http:// helion.pl/ksiazki/cwsql2.htm)1. Aby PHP mogło współpracować z SQLite w systemie Windows, w pliku konfiguracyjnym php.ini należy dodać dwie linie (dokładnie w przed- stawionej kolejności): extension=php_pdo.dll extension=php_sqlite.dll 1 Tematyka współpracy PHP z bazami danych została również wyczerpująco omówiona m.in. w publikacjach PHP i MySQL Dla każdego (http://helion.pl/ksiazki/phsqdk.htm oraz PHP5. Praktyczny kurs, http://helion.pl/ksiazki/php5pk.htm). 1 2 4 AJAX i PHP • Ćwiczenia praktyczne Użytkownicy Linuksa powinni natomiast skorzystać z instalatora PEAR, wydając na konsoli polecenie: pear install sqlite Do zarządzania bazą, np. przygotowania danych, można natomiast użyć działającego w wierszu poleceń klienta sqlite. Jest on dostępny w internecie pod adresem http://www.sqlite.org. Ć W I C Z E N I E 5.1 Uruchamianie SQLite i tworzenie bazy danych Uruchom klient SQLite w wybranym systemie i utwórz nową bazę danych. Aby uruchomić klienta, należy go skopiować do wybranego katalogu oraz wydać polecenie: sqlite nazwa_pliku; gdzie nazwa_pliku to określenie pliku z bazą danych. Jeśli pliku okre- ślonego przez nazwa_pliku nie będzie na dysku, zostanie on utworzony — powstanie w ten sposób nowa baza. Po uruchomieniu klienta (ry- sunek 5.1) można w nim wykonywać polecenia i zapytania SQL. Rysunek 5.1. Uruchomienie klienta SQLite Dane w bazie są przechowywane w tabelach; do ich tworzenia służy instrukcja SQL CREATE TABLE o ogólnej postaci: CREATE TABLE nazwa_tabeli ( nazwa_kolumny_1 typ_kolumny_1 [atrybuty], nazwa_kolumny_2 typ_kolumny_2 [atrybuty], ... nazwa_kolumny_n typ_kolumny_n [atrybuty], ) Rozdział 5. • AJAX, PHP i bazy danych 1 2 5 Dane do tabel wprowadza się za pomocą instrukcji INSERT INTO. Jej pod- stawowa, najczęściej wykorzystywana postać, jest następująca: INSERT [INTO] tabela [(kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN)] VALUES (wartość1, wartość2, ..., wartośćN) Powoduje ona wprowadzenie do tabeli nowego wiersza, w którym w polu kolumna1 została zapisana wartość wartość1, w polu kolumna2 — wartość wartość2 itd. Powróćmy teraz do ćwiczeń 3.7 i 3.8 z rozdziału 3. Polegały one na pobraniu z serwera danych, które miały się pojawić jako opcje na liście rozwijanej. Opcje te były generowane przez skrypt PHP i zapisane w zwykłej tablicy. Spróbujmy więc wykonać to zadanie nieco inaczej, niech zawartość listy będzie pobierana z bazy danych. Trzeba więc przygotować odpowiednią tabelę i wypełnić ją danymi. Ć W I C Z E N I E 5.2 Tworzenie tabeli w bazie danych Utwórz tabelę przechowującą dane dla listy rozwijanej i wypełnij ją przykładowymi danymi. CREATE TABLE Opcje ( ZESTAW_ID INTEGER, NAZWA VARCHAR(40) ); INSERT INTO Opcje VALUES (1, Java. Ćwiczenia praktyczne ); INSERT INTO Opcje VALUES (1, Java. Ćwiczenia zaawansowane ); INSERT INTO Opcje VALUES (1, Praktyczny kurs Java ); INSERT INTO Opcje VALUES (2, PHP. 101 praktycznych skryptów ); INSERT INTO Opcje VALUES (2, PHP i MySQL. Dla każdego ); INSERT INTO Opcje VALUES (2, PHP5. Praktyczny kurs ); Tabela została utworzona za pomocą instrukcji CREATE TABLE i zawie- ra dwie kolumny. Pierwsza, o nazwie ZESTAW_ID, przechowuje liczby całkowite (typ danych INTEGER) określające, do jakiego zestawu należy dana opcja (jak pamiętamy z ćwiczenia 3.7, do dyspozycji będziemy mieli dwa zestawy danych), a druga, o nazwie NAZWA — ciągi mak- symalnie 40 znaków (typ VARCHAR(40)) określające tekst danej opcji. Do tej tabeli za pomocą instrukcji INSERT INTO zostały wprowadzone dwa zestawy danych (o identyfikatorach 1 i 2), każdy składający się z trzech pozycji. 1 2 6 AJAX i PHP • Ćwiczenia praktyczne Dane zapisane w tabelach bazy można pobierać za pomocą instrukcji SELECT. Co prawda, posiada ona wiele opcji i klauzul dodatkowych, jednak dla naszych potrzeb wystarczająca jest jej podstawową postać, która schematycznie wygląda następująco: SELECT kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN FROM tabela [WHERE warunek] [ORDER BY kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN [ASC | DEC]] Oznacza ona: pobierz wartości wymienionych kolumn z tabeli tabela spełniających warunek warunek, a wyniki posortuj względem kolumn wymienionych w klauzuli ORDER BY rosnąco (ASC) lub malejąco (DESC). Ć W I C Z E N I E 5.3 Pobieranie danych z tabeli Napisz instrukcję SQL pobierającą wszystkie dane z tabeli Opcje z ćwiczenia 5.2. Zapytanie pobierające wszystkie dane z tabeli Opcje będzie miało postać: SELECT ZESTAW_ID, NAZWA FROM Opcje; Ć W I C Z E N I E 5.4 Pobieranie danych z tabeli spełniających zadany warunek Napisz instrukcję SQL pobierającą z tabeli Opcje wszystkie wiersze, dla których wartość w kolumnie ZESTAW_ID jest równa 2. Zapytanie wykonujące postawione zadanie jest następujące: SELECT ZESTAW_ID, NAZWA FROM Opcje WHERE ZESTAW_ID = 2; Komunikacja z bazą danych Skrypt PHP korzystający z bazy SQLite musi się z nią w jakiś sposób komunikować. Możemy tu wyróżnić trzy główne czynności: K nawiązanie połączenia z bazą, K wykonanie zapytania i odebranie wyników, K zamknięcie połączenia. Rozdział 5. • AJAX, PHP i bazy danych 1 2 7 Do nawiązania połączenia służy funkcja sqlite_open. Ma ona schema- tyczną postać: sqlite_open( plik [, tryb [, $msg]]) Parametr plik określa nazwę pliku, w którym znajduje się baza danych lub w którym ma zostać utworzona. tryb w założeniach określa atry- buty pliku, jednak obecnie jest on ignorowany i zaleca się wykorzy- stywanie wartości 0666. Natomiast $msg to przekazana przez referencję zmienna, w której zostanie zapisany opis błędu, o ile taki wystąpi. Funkcja zwraca identyfikator nawiązanego połączenia, jeśli udało się je nawiązać, lub wartość false w przeciwnym przypadku. Jeśli zatem chcielibyśmy nawiązać połączenie z bazą zawartą w pliku /var/www/ bazy/testphp.db, możemy zastosować wywołanie: sqlite_open( /var/www/bazy/testphp.db ) lub też: sqlite_open( /var/www/bazy/testphp.db , 0666, $msg) W tym drugim przypadku, jeśli wystąpi błąd (np. na dysku nie będzie katalogu /var/www/bazy/), będziemy mogli uzyskać bardziej szczegó- łową informację o jego przyczynie. Połączenie otwarte za pomocą sqlite_open po wykonaniu żądanych operacji na bazie powinno zostać zamknięte przez wywołanie sqlite_ close. Schematyczne wywołanie tej funkcji ma postać: sqlite_close(identyfikator) gdzie identyfikator to identyfikator połączenia, które ma zostać za- mknięte, zwrócony wcześniej przez funkcję sqlite_open. Funkcja sqlite_close zwraca wartość true, jeżeli operacja przez nią wykony- wana zakończyła się sukcesem, lub false w przeciwnym przypadku. Zapytania pobierające dane najprościej wykonywać za pomocą funkcji sqlite_array_query, która jednocześnie wysyła zapytanie do bazy oraz odbiera wyniki w postaci tablicy zawierającej odczytane rekordy2. 2 Funkcji tej nie należy jednak stosować do wykonywania zapytań zwracających większą liczbę wyników (dokumentacja PHP określa graniczną liczbę na 45 wierszy). W przypadku zapytań zwracających wiele wierszy danych, powinno się stosować funkcję sqlite_unbuffered_query wraz z jedną z funkcji typu sqlite_fetch_*. Bliższe informacje na ten temat można zaleźć w dokumentacji PHP oraz w publikacjach wymienionych w pierwszym przypisie. 1 2 8 AJAX i PHP • Ćwiczenia praktyczne Do dyspozycji mamy dwie postacie różniące się od siebie kolejno- ścią argumentów: sqlite_array_query(identyfikator, zapytanie[, typ_wyniku]) sqlite_array_query (zapytanie, identyfikator[, typ_wyniku]) Znacznie argumentów jest następujące: identyfikator — identyfikator połączenia z bazą danych zwrócony przez funkcję sqlite_open; zapytanie — zapytanie SQL wysyłane do bazy; typ_wyniku — określa, w jaki sposób będzie indeksowana tablica zawierająca wynik zapytania; dopuszczalne wartości to: SQLITE_ASSOC — indeksowanie asocjacyjne, SQLITE_NUM — indeksowanie numeryczne; SQLITE_BOTH — oba typy indeksowania; jeśli argument ten zostanie pominięty, zastosowana będzie wartość SQLITE_BOTH. Wynikiem działania sqlite_array_query jest tablica zawierająca tabli- ce, z których każda zawiera jeden wiersz będący wynikiem zadanego zapytania. Sprawdźmy więc, jak za pomocą skryptu PHP pobrać dane z bazy. Obrazuje to kod ćwiczenia 5.5. Ć W I C Z E N I E 5.5 Komunikacja z bazą danych Napisz skrypt PHP, który odczyta całą zawartość tabeli Opcje i wyświe- tli ją na ekranie. ?php if (!$db_lnk = sqlite_open( ./baza.sqlite , 0666, $msg)){ echo( error:Wystąpił błąd podczas próby połączenia z bazą danych. ); exit; } $query = SELECT ZESTAW_ID, NAZWA FROM Opcje ; if(!$arr = sqlite_array_query($db_lnk, $query)){ sqlite_close($db_lnk); echo( error:Wystąpił błąd: nieprawidłowe zapytanie... ); exit; } Rozdział 5. • AJAX, PHP i bazy danych 1 2 9 foreach($arr as $row){ echo $row[0] : $row[1] ; } sqlite_close($db_lnk); ? Ten skrypt to połączenie elementów opisanych na wcześniejszych stronach. Połączenie z bazą danych jest otwierane za pomocą funk- cji sqlite_open, a jego identyfikator zapisywany w zmiennej $db_lnk. W przypadku gdyby czynność ta nie zakończyła się sukcesem, wyświe- tlana jest informacja o błędzie, a skrypt kończy działanie. Jeśli połą- czenie udało się utworzyć, zmiennej $query przypisywana jest treść zapytania, które jest takie samo jak w przypadku ćwiczenia 5.3. Zmien- ne $db_lnk oraz $query są następnie używane w wywołaniu funkcji sqlite_array_query, która wysyła zapytanie do bazy i pobiera jego wyniki w postaci tablicy. Wynik działania tej funkcji jest przypisywany zmien- nej $arr. A zatem jeśli zapytanie udało się wykonać, zmienna $arr będzie zawierała tablicę wynikową, a jeśli nie — wartość false. Wyniki zapytania przetwarzane są w pętli foreach. W każdym jej prze- biegu zmienna $row otrzymuje wartość kolejnego klucza (komórki) tabeli $arr, a więc zawiera tablicę przechowującą kolejny wiersz da- nych. To oznacza, że pod indeksem 0 ($row[0]) zapisana jest wartość kolumny ZESTAW_ID, a pod indeksem 1 ($row[1]) wartość kolumny NAZWA z tabeli Opcje. Zatem każda instrukcja: echo $row[0] : $row[1] ; powoduje wyświetlenie kolejnego wiersza wyników na ekranie. Po zakończeniu pętli foreach połączenie z bazą jest zamykane za po- mocą funkcji sqlite_close. Powróćmy teraz do wypełniania danymi listy rozwijanej. W ćwicze- niu 5.2 przygotowaliśmy odpowiednią tabelę i wypełniliśmy ją danymi — były to dwa zestawy opcji. Zatem należy teraz napisać skrypt PHP, który na podstawie przekazanego mu parametru pobierze dane z wy- branego zestawu i wyśle je do przeglądarki. Format wysyłanych da- nych będzie taki jak w przypadku ćwiczenia 3.7, czyli poszczególne opcje będą od siebie oddzielone znakiem dwukropka. 1 3 0 AJAX i PHP • Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 5.6 Uzależnienie wyników zapytania od zewnętrznego parametru Napisz skrypt PHP, który na podstawie przekazanego mu parametru pobierze właściwy zestaw opcji z tabeli Opcje i wyśle go w odpowied- nim formacie do przeglądarki. ?php if(isSet($_GET[ zestaw ])){ $id = intval($_GET[ zestaw ]); if($id != 1 $id != 2){ echo error:Nieprawidłowy parametr. ; exit; } if (!$db_lnk = @sqlite_open( ./baza.sqlite , 0666, $msg)){ echo( error:Wystąpił błąd podczas próby połączenia z bazą danych. ); exit; } $query = SELECT nazwa FROM opcje WHERE ZESTAW_ID=$id ; if(!$arr = sqlite_array_query($db_lnk, $query)){ @sqlite_close($db_lnk); echo( error:Wystąpił błąd: nieprawidłowe zapytanie... ); exit; } $str = ; foreach($arr as $row){ $str .= $row[0] . : ; } echo $str; @sqlite_close($db_lnk); } else{ echo error:Nieprawidłowe wywołanie skryptu. ; exit; } ? Kod rozpoczyna się od sprawdzenia, czy w tablicy $_GET znajduje się klucz o nazwie zestaw, czyli czy do skryptu został przekazany parametr o nazwie zestaw. Jeśli nie, generowana jest jedynie informacja o błędzie, Rozdział 5. • AJAX, PHP i bazy danych 1 3 1 jeśli tak, otrzymany ciąg jest podawany działaniu funkcji intval, czyli przekształcany na wartość całkowitą. Wynik przekształcenia zapisy- wany jest w zmiennej $id: $id = intval($_GET[ zestaw ]); Ponieważ wiemy, że jedyne prawidłowe wartości parametru to 1 i 2, badamy następnie, czy zmienna $id zawiera jedną z nich: if($id != 1 $id != 2){ Jeśli nie, przeglądarka otrzymuje komunikat o błędzie. Jeżeli dane są prawidłowe, konstruowane jest zapytanie SQL przypisywane następ- nie zmiennej $query: $query = SELECT nazwa FROM opcje WHERE ZESTAW_ID=$id ; Zapytanie to ma postać taką jak w ćwiczeniu 5.4, z tą różnicą że wa- runek WHERE jest tworzony na podstawie wartości zmiennej $id. Wykonanie zapytania oraz odebranie wyników zapewnia funkcja sqlite_array_query. Tablica wynikowa jest odczytywana w pętli foreach, podobnie jak miało to miejsce w przypadku ćwiczenia 5.5. W każdym przebiegu tej pętli pod $row[0] podstawiana jest wartość kolejnej opcji pobranej z tabeli Opcje. Wartość ta jest dodawana do ciągu $str wraz ze znakiem dwukropka. Dzięki temu ciąg wynikowy, wysyłany do prze- glądarki za pomocą instrukcji echo, będzie miał taki sam format jak w przypadku ćwiczenia 3.7. Do wykonania pozostał jeszcze strona WWW współpracująca ze skryp- tem PHP z ćwiczenia 5.6. Ć W I C Z E N I E 5.7 Umieszczanie wyników zapytania na stronie WWW Napisz kod strony WWW wysyłającej dane sterujące do skryptu PHP z ćwiczenia 5.6 i odbierającej dane wynikowe. XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function() { if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4){ if(XMLHttpRequestObject.status == 200){ var tekst = XMLHttpRequestObject.responseText; var arr = tekst.split( : ); if(arr[0] != error ){ 1 3 2 AJAX i PHP • Ćwiczenia praktyczne var listaOpcji = document.getElementById( listaOpcji ); listaOpcji.options.length = 0; for(i = 0; i arr.length; i++){ listaOpcji[i] = new Option(arr[i], arr[i]); } } else{ if(arr.length == 2){ alert(arr[1]); } else{ alert( Wystąpił błąd podczas przetwarzania danych. ); } } } przycisk1El.disabled = false; przycisk2El.disabled = false; } Kod tego ćwiczenia będzie prawie identyczny jak ten przedstawiony w ćwiczeniu 3.8. Niewielkim zmianom uległa jedynie widoczna wyżej funkcja anonimowa przypisana właściwości onreadystatechange obiektu XMLHttpRequestObject. W inny sposób obsługuje ona sytuacje błędne. Otóż tym razem, w przypadku stwierdzenia, że pierwszym wyrazem ciągu wynikowego zapisanego w tablicy arr jest ciąg error, przyjmu- jemy, że drugi wyraz zawiera komunikat o błędzie, który ma zostać wyświetlony użytkownikowi i to jest cała zawartość tej tablicy. Bada- ne jest zatem, czy długość arr równa się 2. Jeśli tak, tekst z drugiej ko- mórki tej tabeli jest wyświetlany w oknie dialogowym: alert(arr[1]); Jeśli nie, na ekranie pojawi się standardowy komunikat o błędzie: alert( Wystąpił błąd podczas przetwarzania danych. ); Pobieranie treści witryny z bazy danych W ćwiczeniach 5.5, 5.6 i 5.7 powstał system generowania danych dla formularza (listy rozwijanej) znajdującego się na stronie WWW. Teraz postarajmy się wykonać przykład, w którym w bazie danych prze- chowywana jest sama treść prezentowana na witrynie. Użytkownik, Rozdział 5. • AJAX, PHP i bazy danych 1 3 3 klikając przyciski, będzie decydował o tym, co ma zostać wyświetlone; oczywiście transmisja danych będzie się odbywała w tle. W przeciwień- stwie jednak do przykładów z poprzedniego podrozdziału tym razem część kodu witryny będzie generowana na podstawie danych z bazy. Naszym zadaniem będzie prezentowanie tytułów książek należących do poszczególnych kategorii tematycznych. Na stronie znajdą się przy- ciski z nazwami kategorii, a poniżej prezentowane będą poszczególne tytuły. Pracę zaczniemy od przygotowania tabel bazy danych i wypeł- nienia ich danymi. To zadanie realizowane jest w ćwiczeniu 5.8. Ć W I C Z E N I E 5.8 Relacje między tabelami bazy danych Utwórz i wypełnij przykładowymi danymi tabele bazy danych, umoż- liwiające przechowywanie danych o tytułach książek, z podziałem na kategorie tematyczne. CREATE TABLE Kategorie ( ID INTEGER PRIMARY KEY, NAZWA VARCHAR(40) ); CREATE TABLE Tytuly ( ID INTEGER PRIMARY KEY, KATEGORIA_ID INTEGER, NAZWA VARCHAR(40) ); INSERT INTO Kategorie VALUES (1, Java ); INSERT INTO Kategorie VALUES (2, JavaScript ); INSERT INTO Kategorie VALUES (3, PHP ); INSERT INTO Kategorie VALUES (4, AJAX ); INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 1, Java. Ćwiczenia praktyczne ); INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 1, Java. Ćwiczenia zaawansowane ); INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 1, Praktyczny kurs Java ); INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 2, JavaScript. Ćwiczenia praktyczne ); INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 2, Tablice informatyczne. JavaScript ); INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 2, 101 praktycznych skryptów na stronę WWW ); 1 3 4 AJAX i PHP • Ćwiczenia praktyczne INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 3, PHP. 101 praktycznych skryptów ); INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 3, PHP i MySQL. Dla każdego ); INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 3, PHP5. Praktyczny kurs ); INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 4, AJAX. Ćwiczenia ); INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 4, AJAX. 101 praktycznych skryptów ); INSERT INTO Tytuly VALUES (NULL, 4, AJAX. Praktyczny kurs ); Powstały tu dwie tabele. Pierwsza przechowuje identyfikatory i nazwy kategorii, a druga dane dotyczące tytułów. Tabela Kategorie składa się z dwóch kolumn: K K ID — typu INTEGER, będąca kluczem podstawowym (atrybut PRIMARY KEY), przechowująca identyfikatory; NAZWA — typu VARCHAR(40), przechowująca nazwy kategorii. Tabela Tytuly zawiera trzy kolumny: K K K ID — typu INTEGER, będąca kluczem podstawowym (atrybut PRIMARY KEY), przechowująca identyfikatory tytułów; KATEGORIA_ID — typu INTEGER, przechowująca identyfikator kategorii, do której należy dany tytuł; NAZWA — typu VARCHAR(40), przechowująca same tytuły. Za pomocą instrukcji INSERT INTO do tabeli Kategorie zostały wprowa- dzone 4 kategorie, a do tabeli Tytuly 12 tytułów, po trzy w każdej kate- gorii. Ponieważ w bazie SQLite pole typu INTEGER z atrybutem PRIMARY KEY jest jednocześnie polem autoinkrementacyjnym, ta właściwość zo- stała wykorzystana przy wprowadzaniu danych dotyczących tytułów, tak by ich identyfikatory zostały wygenerowane automatycznie. Dane z tabel utworzonych w ćwiczeniu 5.8 będą pobierane przez skrypt PHP na podstawie przekazanego mu ze strony WWW parametru. Bę- dzie to parametr o nazwie kategoria przesyłany za pomocą metody GET. Napiszmy więc teraz kod takiego skryptu. Ć W I C Z E N I E 5.9 Pobieranie z bazy danych należących do określonej kategorii Napisz kod skryptu PHP, który na podstawie przekazanego mu para- metru pobierze z bazy i wyśle do przeglądarki nazwy tytułów należą- cych do określonej kategorii tematycznej. Rozdział 5. • AJAX, PHP i bazy danych 1 3 5 ?php if(isSet($_GET[ kategoria ])){ $id = intval($_GET[ kategoria ]); if (!$db_lnk = @sqlite_open( ./baza.sqlite , 0666, $msg)){ echo( error:Wystąpił błąd podczas próby połączenia z bazą danych. ); exit; } $query = SELECT NAZWA FROM Tytuly WHERE KATEGORIA_ID=$id ; if(!$arr = sqlite_array_query($db_lnk, $query)){ @sqlite_close($db_lnk); echo( error:Wystąpił błąd: nieprawidłowe zapytanie... ); exit; } ? table border= 0 ?php $str = ; foreach($arr as $row){ echo tr td $row[0] /td /tr ; } ? /table ? @sqlite_close($db_lnk); } else{ echo error:Nieprawidłowe wywołanie skryptu. ; exit; } ? Ponieważ skrypt ma za pomocą metody GET otrzymać parametr o na- zwie kategoria, kod zaczyna się typowo od sprawdzenia, czy w tablicy $_GET znajduje się klucz o takiej nazwie. Jeśli istnieje, są wykonywa- ne dalsze czynności, a jeśli nie, skrypt kończy działanie, wysyłając do przeglądarki informację o błędzie. Wartość parametru konwertowana jest do typu całkowitoliczbowego i zapisywana w zmiennej $id. 1 3 6 AJAX i PHP • Ćwiczenia praktyczne Połączenie z bazą danych otwierane jest, tak jak we wcześniej prezen- towanych przykładach, za pomocą funkcji sqlite_open, a zapytanie wykonywane za pomocą funkcji sqlite_array_query. Wynik działania jest przypisywany zmiennej $arr. Zapytanie SQL ma postać: SELECT NAZWA FROM Tytuly WHERE KATEGORIA_ID=$id a zatem jest to pobranie z tabeli Tytuly takich wierszy, które w kolum- nie KATEGORIA_ID zawierają taką wartość, jaką ma zmienna $id. Pobrane dane są formowane w typową tabelę HTML o jednej kolum- nie i wysyłane do przeglądarki. Każdy wiersz tworzony jest w pętli foreach przeglądającej tablicę $arr. Schematyczna konstrukcja poje- dynczego wiersza to: tr td tytuł /td /tr a więc za jego wygenerowanie odpowiada instrukcja: echo tr td $row[0] /td /tr ; Skoro zarówno baza danych, jak i skrypt PHP ją obsługujący są go- towe, pozostało nam utworzenie samej strony WWW. Odmiennie jed- nak od przykładu z ćwiczenia 5.8, w którym dane sterujące (wartości parametru przekazywanego do skryptu PHP) wpisane były bezpośred- nio w kodzie HTML, tym razem będą one również pobierane z bazy danych. Dzięki temu liczba, kolejność oraz nazwy kategorii będą mogły być dowolnie zmieniane, a kod witryny nie będzie wymagał przy tym żadnych modyfikacji. Ć W I C Z E N I E 5.10 Generowanie treści strony na podstawie danych z bazy Napisz kod witryny współpracującej ze skryptem PHP z ćwiczenia 5.9 oraz bazą danych z ćwiczenia 5.8. ?php function generujPrzyciski() { $db_lnk = @sqlite_open( ./baza.sqlite , 0666, $msg); $query = SELECT id, nazwa FROM kategorie ; $arr = @sqlite_array_query($db_lnk, $query); @sqlite_close(); Rozdział 5. • AJAX, PHP i bazy danych 1 3 7 if($db_lnk $arr){ foreach($arr as $row){ echo input type= button value= {$row[1]} ; echo onclick= wyslijDane({$row[0]}); ; echo style= width:100px; / nbsp; ; } } } ? !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 title Ajax /title script type= text/javascript function getXMLHttpRequestObject(){ //tutaj treść funkcji getXMLHttpRequestObject } function wyslijDane(val) { var XMLHttpRequestObject = getXMLHttpRequestObject(); if(XMLHttpRequestObject){ var url = http://localhost/dane.php?kategoria= + val; XMLHttpRequestObject.open( GET , url); XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function() { if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4 XMLHttpRequestObject.status == 200){ var tekst = XMLHttpRequestObject.responseText; var div = document.getElementById( warstwaDanych ); div.innerHTML = tekst; } } XMLHttpRequestObject.send(null); } } /script /head body div ?php generujPrzyciski() ? hr / 1 3 8 AJAX i PHP • Ćwiczenia praktyczne /div div id= warstwaDanych /div /body /html Ponieważ zaprezentowany kod zawiera części skryptu PHP, tym ra- zem należy go zapisać w pliku index.php (a nie index.html — chyba że serwer został skonfigurowany w taki sposób, że pliki z rozszerze- niem .html są przetwarzane przez aparat wykonawczy PHP). Najpierw przyjrzyjmy się jednak części HTML. Otóż na stronie zostały umiesz- czone dwie warstwy. Treść pierwszej z nich jest generowana przez funkcję PHP o nazwie generujPrzyciski: ?php generujPrzyciski() ? Treść drugiej (o identyfikatorze warstwaDanych) będzie tworzona dyna- micznie w odpowiedzi na działania użytkownika. Kliknięcie wybranego przycisku będzie powodowało wywołanie funk- cji wyslijDane. Otrzymuje ona argument val określający, który przycisk został kliknięty, a dokładniej, zawierający wartość odpowiadającą da- nej kategorii tytułów. Zatem argument funkcji wyslijDane to wartość parametru kategoria, który ma być wysłany do skryptu PHP. Dlatego też adres URL tworzony jest za pomocą instrukcji: var url = http://localhost/dane.php?kategoria= + val; Inicjalizacja żądania, a także odbiór danych, są realizowane w stan- dardowy sposób. Odebrany z serwera tekst jest odczytywany z właści- wości responseText obiektu XMLHttpRequestObject i przypisywany zmien- nej tekst. Zawartość tej zmiennej jest z kolei umieszczana na warstwie danych: div.innerHTML = tekst; Pozostała nam zatem do omówienia funkcja PHP generująca przyciski odpowiadające poszczególnym kategoriom. Nazwy kategorii i przy- pisane im identyfikatory są pobierane z tabeli Kategorie bazy danych. Niezbędne jest więc wykonanie zapytania SQL o postaci: SELECT id, nazwa FROM Kategorie Otwierane jest więc połączenie z bazą danych, a jego identyfikator za- pisywany w zmiennej $db_lnk: $db_lnk = @sqlite_open( ./baza.sqlite , 0666, $msg); Rozdział 5. • AJAX, PHP i bazy danych 1 3 9 a następnie wykonywane wspomniane zapytanie, którego wynik jest zapisywany w zmiennej $arr: $arr = @sqlite_array_query($db_lnk, $query); Następnie, jeśli obie te operacje zakończyły się sukcesem: if($db_lnk $arr){ wyniki są przetwarzane w pętli foreach, w której też generowane są znaczniki input . Dzięki nim na stronie pojawią się przyciski (tak jak jest to widoczne na rysunku 5.2). Pojedynczy znacznik ma ogólną postać: input type= button value= nazwa_kategorii onclick= wyslijDane(id_kategorii); style= width:100px; / Rysunek 5.2. Po kliknięciu przycisku na stronie pojawiły się tytuły należące do danej kategorii Zatem na przyciskach pojawią się nazwy kategorii (odczytywane z ta- blicy $row z indeksu 1), a jako argument funkcji wyslijDane przypisanej zdarzeniu onclick zostanie użyty identyfikator danej kategorii (odczy- tany z tablicy $row z indeksu 0).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

AJAX i PHP. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: