Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00406 005720 18442315 na godz. na dobę w sumie
AJAX w mgnieniu oka - książka
AJAX w mgnieniu oka - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0662-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opanuj technologię, która zrewolucjonizowała
sposób obsługi aplikacji internetowych

AJAX, będący połączeniem JavaScriptu, języka XML i arkuszy stylów, to jedna z technologii, które wprowadziły ostatnio sporo zamieszania w środowisku projektantów witryn i aplikacji WWW. Jej zastosowanie zdecydowanie upraszcza i przyspiesza korzystanie z programów dostępnych przez przeglądarkę WWW. AJAX sprawia, że zawartość strony nie musi być przeładowywana po każdej akcji użytkownika. Witryna WWW przygotowana z wykorzystaniem technologii AJAX przypomina tradycyjną aplikację, komunikacja z serwerem nie przeszkadza w korzystaniu z niej, a dynamiczne zmiany elementów strony przebiegają znacznie szybciej.

Książka 'AJAX w mgnieniu oka' to wprowadzenie do tematyki projektowania witryn i aplikacji WWW w technologii AJAX. Czytając ją, opanujesz podstawy stosowania AJAX-a we własnych projektach. Poznasz technologie przetwarzania danych ze stron WWW po stronie przeglądarki i serwera oraz dowiesz się, czym jest obiektowy model dokumentu. Nauczysz się korzystania z obiektów JavaScriptu, języka XML i protokołu SOAP. Stworzysz własne aplikacje w technologii AJAX i dowiesz się, jak unikać najczęściej popełnianych błędów.

Zacznij tworzyć nowoczesne witryny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl AJAX w mgnieniu oka Autor: Phil Ballard T³umaczenie: Jacek Lempart, Magdalena Faszczewska ISBN: 83-246-0662-9 Tytu³ orygina³u: Teach Yourself AJAX in 10 Minutes Format: A5, stron: 256 Opanuj technologiê, która zrewolucjonizowa³a sposób obs³ugi aplikacji internetowych (cid:129) Poznaj podstawy tworzenia witryn WWW (cid:129) Stwórz aplikacje w technologii AJAX (cid:129) Wykorzystaj dane w formacie XML AJAX, bêd¹cy po³¹czeniem JavaScriptu, jêzyka XML i arkuszy stylów, to jedna z technologii, które wprowadzi³y ostatnio sporo zamieszania w œrodowisku projektantów witryn i aplikacji WWW. Jej zastosowanie zdecydowanie upraszcza i przyspiesza korzystanie z programów dostêpnych przez przegl¹darkê WWW. AJAX sprawia, ¿e zawartoœæ strony nie musi byæ prze³adowywana po ka¿dej akcji u¿ytkownika. Witryna WWW przygotowana z wykorzystaniem technologii AJAX przypomina tradycyjn¹ aplikacjê, komunikacja z serwerem nie przeszkadza w korzystaniu z niej, a dynamiczne zmiany elementów strony przebiegaj¹ znacznie szybciej. Ksi¹¿ka „AJAX w mgnieniu oka” to wprowadzenie do tematyki projektowania witryn i aplikacji WWW w technologii AJAX. Czytaj¹c j¹, opanujesz podstawy stosowania AJAX-a we w³asnych projektach. Poznasz technologie przetwarzania danych ze stron WWW po stronie przegl¹darki i serwera oraz dowiesz siê, czym jest obiektowy model dokumentu. Nauczysz siê korzystania z obiektów JavaScriptu, jêzyka XML i protoko³u SOAP. Stworzysz w³asne aplikacje w technologii AJAX i dowiesz siê, jak unikaæ najczêœciej pope³nianych b³êdów. (cid:129) Podstawy jêzyka HTML (cid:129) Zasada dzia³ania protoko³u HTTP (cid:129) JavaScript i PHP (cid:129) Obiektowy model dokumentu (DOM) (cid:129) Struktura aplikacji AJAX (cid:129) Obiekty JavaScriptu (cid:129) Zwracanie danych w postaci tekstu i plików XML (cid:129) Technologia AHAH (cid:129) Us³ugi sieciowe i protokó³ SOAP (cid:129) Korzystanie z biblioteki Rico Zacznij tworzyæ nowoczesne witryny O autorze .....................................................................9 Wprowadzenie ............................................................11 O książce ................................................................................... 11 Czym jest Ajax? ........................................................................ 12 Dla kogo przeznaczona jest ta książka ..................................... 13 Czego potrzebuję, aby skorzystać z tej książki? ....................... 13 Konwencje użyte w książce ...................................................... 14 Część I Powtórka z technologii internetowych ..........15 Rozdział 1. Anatomia witryny internetowej ....................................17 Krótka historia sieci Internet ..................................................... 17 Działanie sieci Internet ............................................................. 18 Podsumowanie .......................................................................... 24 Rozdział 2. Pisanie stron internetowych w języku HTML ................25 Wprowadzenie do HTML ......................................................... 25 Elementy strony HTML ............................................................ 28 Bardziej zaawansowana strona HTML ..................................... 33 Niektóre użyteczne znaczniki HTML ....................................... 35 Kaskadowe Arkusze Stylów (CSS) w dwie minuty ................. 36 Podsumowanie .......................................................................... 37 Rozdział 3. Wysyłanie żądań przy użyciu protokołu HTTP ...............39 Wprowadzenie do HTTP .......................................................... 39 Żądanie i odpowiedź HTTP ...................................................... 40 Formularze HTML .................................................................... 43 Podsumowanie .......................................................................... 46 6 Ajax w mgnieniu oka Rozdział 4. Programowanie po stronie klienta przy użyciu JavaScript .. 47 O języku JavaScript ...................................................................47 Na samym dnie ..........................................................................49 Manipulacja danymi w JavaScript ............................................60 Podsumowanie ..........................................................................63 Rozdział 5. Programowanie po stronie serwera przy użyciu PHP .....65 Wprowadzenie do PHP .............................................................65 Osadzanie PHP w stronach HTML ...........................................66 Zmienne w PHP ........................................................................68 Kontrola przebiegu programu ...................................................70 Podsumowanie ..........................................................................72 Rozdział 6. Krótkie wprowadzenie do XML ....................................73 Wprowadzenie do XML ............................................................73 Podstawy XML .........................................................................74 JavaScript i XML ......................................................................78 Obiektowy model dokumentu (DOM) ......................................79 Podsumowanie ..........................................................................81 Część II Wprowadzenie do technologii Ajax ............... 83 Rozdział 7. Anatomia aplikacji Ajax ..............................................85 Technika Ajax jest potrzebna ....................................................85 Wprowadzenie do Ajax .............................................................88 Części składowe Ajax ...............................................................90 Złożenie wszystkiego w jedną całość .......................................93 Podsumowanie ..........................................................................94 Rozdział 8. Obiekt XMLHTTPRequest ...........................................95 Więcej o obiektach JavaScript ..................................................95 Wprowadzenie do XMLHTTPRequest .....................................97 Tworzenie obiektu XMLHTTPRequest ....................................98 Podsumowanie ........................................................................105 Rozdział 9. Komunikacja z serwerem ..........................................107 Wysyłanie żądań do serwera ...................................................107 Monitorowanie stanu serwera .................................................112 Funkcja zwrotna ......................................................................114 Podsumowanie ........................................................................116 Rozdział 10. Używanie zwróconych danych ...................................117 Właściwości responseText oraz responseXML ......................117 Kolejna przydatna właściwość JavaScript DOM ....................121 Parsowanie responseXML ......................................................122 Spis treści 7 Zapewnienie obsługi użytkownika ......................................... 123 Podsumowanie ........................................................................ 125 Rozdział 11. Nasza pierwsza aplikacja Ajax ..................................127 Budowanie aplikacji Ajax ....................................................... 127 Dokument HTML ................................................................... 128 Dodanie kodu JavaScript ........................................................ 129 Złożenie wszystkiego w jedną całość ..................................... 133 Podsumowanie ........................................................................ 136 Część III Bardziej zaawansowane technologie Ajax .... 137 Rozdział 12. Zwracanie danych w postaci tekstu .........................139 Więcej korzyści z właściwości responseText ......................... 139 Podsumowanie ........................................................................ 146 Rozdział 13. AHAH — Asynchroniczny HTML i HTTP .....................147 Wprowadzenie do AHAH ....................................................... 147 Utworzenie małej biblioteki dla AHAH ................................. 149 Wykorzystanie myAHAHlib.js ............................................... 151 Podsumowanie ........................................................................ 156 Rozdział 14. Zwracanie danych w postaci XML ............................157 „x” w Ajax .............................................................................. 157 Własność responseXML ......................................................... 158 Projekt — czytnik nagłówków RSS ....................................... 162 Podsumowanie ........................................................................ 170 Rozdział 15. Usługi sieciowe i protokół REST ...............................171 Wprowadzenie do usług sieciowych ....................................... 171 Protokół REST ........................................................................ 172 Wykorzystanie protokołu REST w praktyce .......................... 174 REST i AJAX ......................................................................... 178 Podsumowanie ........................................................................ 179 Rozdział 16. Usługi sieciowe korzystające z protokołu SOAP .........181 Poznajemy protokół SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) .................................. 181 Protokół SOAP ........................................................................ 183 Wykorzystywanie modelu Ajax i protokołu SOAP ................ 186 Ponowne spojrzenie na protokoły SOAP i REST ................... 187 Podsumowanie ........................................................................ 188 8 Ajax w mgnieniu oka Rozdział 17. Biblioteka języka JavaScript dla modelu Ajax ............189 Biblioteka modelu Ajax ..........................................................189 Przegląd myAHAHlib.js .........................................................190 Implementacja naszej biblioteki ..............................................191 Korzystanie z biblioteki ..........................................................195 Poszerzanie biblioteki .............................................................198 Podsumowanie ........................................................................198 Rozdział 18. Pułapki Ajax ............................................................199 Typowe błędy Ajax .................................................................199 Przycisk Wstecz ......................................................................199 Ulubione i hiperłącza ..............................................................200 Informowanie użytkownika o zdarzeniu .................................201 Radzenie sobie z brakiem obsługi Ajax ..................................201 Roboty indeksujące w wyszukiwarkach .................................202 Aktywne elementy strony .......................................................203 Nie używaj technologii Ajax, gdy jest to nieodpowiednie .....204 Bezpieczeństwo .......................................................................204 Testowy kod na różnych platformach .....................................205 Ajax nie naprawi złego projektu .............................................205 Niektóre programistyczne pułapki ..........................................206 Podsumowanie ........................................................................207 Część IV Komercyjne oraz otwarte zasoby technologii Ajax ........................................ 209 Rozdział 19. Zestaw narzędzi prototype.js ....................................211 Wprowadzenie do prototype.js ................................................211 Obudowywanie obiektu XMLHTTPRequest ..........................214 Przykładowy projekt — czytnik cen akcji ..............................217 Podsumowanie ........................................................................219 Rozdział 20. Zastosowanie Rico ..................................................221 Wstęp do Rico .........................................................................221 Inne narzędzia Rico do tworzenia interfejsu ...........................226 Podsumowanie ........................................................................231 Rozdział 21. Wykorzystanie XOAD ................................................233 Wprowadzenie do XOAD .......................................................233 XOAD HTML .........................................................................237 Zaawansowane programowanie w XOAD .............................239 Podsumowanie ........................................................................240 Skorowidz ................................................................241 Rozdział 7. W tym rozdziale zawarte są informacje o budowaniu poszczególnych bloków Ajax oraz o tym, jak one ze sobą współpracują tworząc architekturę aplikacji Ajax. W dalszych rozdziałach części II, „Wprowadzenie do Ajax”, zostaną do- kładniej przeanalizowane te komponenty, które ostatecznie składają się na działającą aplikację Ajax. Technika Ajax jest potrzebna W części I, „Przypomnienie technologii internetowych”, dokonaliśmy przeglądu głównych technologii, które umożliwiają budowę komponentów aplikacji Ajax. Posiadasz zatem przynajmniej podstawową wiedzę na temat JavaScript, PHP oraz XML, czyli wszystkiego, z czego będziemy korzystać w części II. Zanim przystąpimy do omawiania poszczególnych komponentów, przyjrzyjmy się dokładniej temu, czego oczekujemy od naszej aplikacji Ajax. 86 Część II ¨ Wprowadzenie do technologii Ajax Interakcje tradycyjne kontra Ajax klient-serwer W rozdziale 1., „Anatomia witryny internetowej”, został omówiony tradycyjny model interfejsu witryny internetowej. Kiedy pracujesz z taką witryną, po- szczególne strony zawierające tekst, obrazki, formularze do wprowadzania da- nych itd. prezentowane są raz w danej chwili. Każda strona musi zostać obsłu- żona z osobna przed przejściem do kolejnej. Przykładowo, możesz wypełnić formularz z danymi, wprowadzając je i popra- wiając tyle razy, ile zechcesz. Jednocześnie wiesz, że dane nie powędrują do serwera, dopóki formularz nie zostanie ostatecznie zatwierdzony. Rysunek 7.1 ilustruje ten rodzaj interakcji. Rysunek 7.1. Tradycyjne interakcje klient-serwer Po zatwierdzeniu formularza lub kliknięciu łącza nawigacyjnego musisz cze- kać, dopóki ekran przeglądarki jest odświeżany, by wyświetlić nową lub sko- rygowaną stronę, która została wygenerowana przez serwer. W miarę jak Twoje doświadczenie jako użytkownika Internetu się wzbogaca, korzystanie z takiego interfejsu staje się niemal drugą naturą. Uczysz się pew- nych praktycznych zachowań, które pozwalają unikać kłopotów, jak na przy- kład „nie naciskaj ponownie przycisku zatwierdzającego formularz” czy „nie naciskaj przycisku Wstecz po zatwierdzeniu formularza”. Niestety, interfejsy użytkownika zbudowane w oparciu o ten model posiadają kilka wad. Pierwsza to taka, że istnieje znaczące opóźnienie podczas wczyty- wania nowej lub skorygowanej strony. Następuje przerwanie tego, co użyt- kownicy postrzegają jako tak zwany przebieg aplikacji. Rozdział 7. ¨ Anatomia aplikacji Ajax 87 Co więcej, cała strona musi zostać wczytana przy każdej okazji, nawet jeśli większość jej zawartości jest identyczna z poprzednią stroną. Elementy wspól- ne dla wielu stron danej witryny internetowej, takie jak nagłówki, stopki czy sekcje nawigacyjne, mogą stanowić znaczną proporcję danych zawartych w stronie. Rysunek 7.2 ilustruje witrynę wyświetlającą strony przed zatwierdzeniem for- mularza i po nim, ukazując, jak wiele identycznej zawartości zostało wczytane ponownie oraz jak relatywnie mało zmieniła się zawartość strony. Rysunek 7.2. Wiele elementów strony jest niepotrzebnie ponownie wczytywana To niepotrzebne pobieranie danych marnuje pasmo i zwiększa opóźnienie we wczytywaniu każdej nowej strony. Pasmo odnosi się do pojemności kanałów komunikacyjnych prze- noszących informację. W Internecie pasmo jest zwykle mierzone w bps (ang. bits per second — bity na sekundę) lub wyższych mnożni- kach, takich jak Mbps (ang. milion bits per second — milion bitów na sekundę). 88 Część II ¨ Wprowadzenie do technologii Ajax Bogate doznania użytkownika Połączenie skutków problemów opisanych powyżej powoduje, że użytkownik posiada dużo gorszy interfejs użytkownika w sensie jego interaktywności w porównaniu do interfejsów oferowanych przez ogromną większość aplikacji biurkowych. W aplikacjach stacjonarnych oczekujesz, że wyświetlana zawartość programu pozostaje widoczna, a elementy interfejsu reagują na wydawane polecenia, podczas gdy proces przetwarzania wykonuje się po cichu w tle. Gdy na przy- kład piszę ten rozdział wykorzystując procesor tekstu, mogę zapisać dokument na dysku, przewinąć stronę w górę lub dół, zmienić krój czcionki i jej rozmiar bez potrzeby czekania przy każdej okazji, aż cały ekran zostanie odświeżony. Ajax pozwala dodać do interfejsu Twojej aplikacji internetowej funkcjonalność, która dotychczas bardziej powszechnie spotykana była w aplikacjach biurkowych. Wiąże się to często z określeniem bogatego doznania użytkownika (ang. rich user experience). Wprowadzenie do Ajax By wzbogacić doznania użytkownika, musisz dodać pewne możliwości do tra- dycyjnego podejścia do interfejsu aplikacji internetowych. Chcesz, aby strona Twojego użytkownika była interaktywna, odpowiadała na akcje użytkownika zmieniając zawartość i by była aktualizowana bez jakichkolwiek przerw na wczytywanie strony lub odświeżanie ekranu. Aby to osiągnąć, Ajax buduje dodatkową warstwę przetwarzania, pomiędzy stroną internetową a serwerem. Warstwa ta często określana jest mianem Modułu Ajax lub Osnowy Ajax. Przechwytuje żądania od użytkownika, a w tle obsługuje komunikację z serwe- rem — po cichu, dyskretnie i asynchronicznie. Rozumiemy przez to, że żądania i odpowiedzi serwera nie muszą być zbieżne z określoną akcją użytkownika, ale mogą mieć miejsce w dowolnym, wygodnym dla użytkownika czasie, by poprawić działanie aplikacji. Przeglądarka internetowa nie zamraża się teraz i nie oczekuje ukończenia przez serwer ostatniego żądania. Zamiast tego, po- zwala użytkownikowi na przewijanie ekranu strony, klikanie czy pisanie na bieżącej stronie. Rozdział 7. ¨ Anatomia aplikacji Ajax 89 Aktualizowanie elementów strony, tak by odpowiadały skorygowanym danym otrzymanym z serwera, jest również wykonywane przez Ajax. Dzieje się to dynamicznie podczas ciągłego korzystania ze strony. Rysunek 7.3 prezentuje, jak wyglądają te interakcje. Rysunek 7.3. Interakcje Ajax klient-serwer Prawdziwa aplikacja Ajax — Google Suggest Aby zobaczyć przykład aplikacji Ajax w akcji, spójrzmy na Google Suggest. Aplikacja ta rozszerza interfejs znajomej wyszukiwarki Google, oferując użyt- kownikowi sugestie dla odpowiednich terminów, w oparciu o to, co zostało w danym momencie wpisane. Za każdym naciśnięciem klawisza przez użytkownika warstwa Ajax aplikacji odpytuje serwer Google, czy istnieje odpowiednio podobna fraza; jeśli tak, to wyświetla zwrócone dane w liście rozwijanej. Wraz z każdą sugerowaną frazą listowana jest również liczba rezultatów, których spodziewałaby się wyszuki- warka dla poszukiwania przeprowadzonego dla tej frazy. W każdym momencie użytkownik ma możliwość wyboru jednej z tych sugestii zamiast kontynuowania pisania, a wyszukiwarka Google wykona przeszukiwanie dla wybranej frazy. Ponieważ serwer jest odpytywany przy każdym naciśnięciu klawisza, lista rozwijana jest dynamicznie aktualizowana, bez zbędnego czekania na odświe- żenie strony lub innych podobnych przerwań. Rysunek 7.4 pokazuje działający program. Możesz sam wypróbować tę aplika- cję, korzystając z hiperłącza strony domowej Google http://www.google.com/ webhp?complete=1 hl=en. 90 Część II ¨ Wprowadzenie do technologii Ajax Rysunek 7.4. Przykład aplikacji Ajax — Google Suggest A teraz zidentyfikujmy poszczególne komponenty takiej aplikacji Ajax oraz zobaczmy, jak one współpracują. Google zaprezentował również inne aplikacje Ajax, które możesz wy- próbować, jak na przykład witrynę internetową gmail, będącą serwisem poczty elektronicznej. Innym przykładem może też być Google Maps. Po szczegóły sięgnij pod adres: http://www.google.com. Części składowe Ajax Teraz przeanalizujmy poszczególne komponenty aplikacji Ajax. Obiekt XMLHTTPRequest Kiedy klikasz łącze lub zatwierdzasz formularz HTML, wysyłasz żądanie HTTP do serwera, który odpowiada wysyłając do Ciebie nową lub zmodyfikowaną stronę. Aby jednak Twoja aplikacja internetowa mogła pracować asynchronicznie, Rozdział 7. ¨ Anatomia aplikacji Ajax 91 musisz posiadać możliwość wysłania żądania HTTP do serwera bez powiąza- nia go z żądaniem wyświetlenia nowej strony. Możesz to osiągnąć dzięki obiektowi XMLHTTPRequest. Ten obiekt JavaScript potrafi utworzyć połączenie z serwerem, a następnie wysyłać do niego żądania HTTP bez potrzeby powiązania ich z wczytywaniem strony. W następnych rozdziałach dowiesz się, jak utworzyć instancję tego obiektu oraz jak jego właściwości i metody mogą być wykorzystane przez procedury JavaScript, zawarte w stronie internetowej, aby ustanowić asynchroniczne po- łączenie z serwerem. Ze względów bezpieczeństwa obiekt XMLHTTPRequest może gene- ralnie łączyć się z adresami URL tej samej domeny, co wywoły- wana strona, oraz nie może bezpośrednio łączyć się ze zdalnym serwerem. Rozdział 8., „Obiekt XMLHTTPRequest”, omawia, jak utworzyć instancję obiektu XMLHTTPRequest oraz opisuje pokrótce właściwości i metody obiektu. Rozmawianie z serwerem W tradycyjnym modelu strony internetowej, kiedy wysyłasz żądanie poprzez hiperłącze lub zatwierdzenie strony, serwer przyjmuje to żądanie, wykonuje wszelkie wymagane czynności po stronie serwerowej, by wreszcie wysłać do Ciebie nową stronę z zawartością odpowiadającą akcji, jaką wykonałeś. Gdy to przetwarzanie ma miejsce, interfejs użytkownika jest skutecznie za- mrożony. Zapewne wiesz już, kiedy serwer kończy swoje zadanie — kiedy w przeglądarce pojawia się nowa lub zmodyfikowana strona. Jednakże w przypadku asynchronicznych żądań serwera komunikacja odbywa się w tle, a ich ukończenie niekoniecznie musi być powiązane z odświeżaniem strony czy wczytywaniem nowej. Dlatego też musisz ustalić, w jakim stopniu serwer obsłużył dane żądanie. Obiekt XMLHTTPRequest posiada wygodną właściwość, która raportuje postęp obsługi żądania serwera. Możesz sprawdzić tę właściwość, używając procedur JavaScript celem określenia momentu, w którym serwer zakończy prace, a wyniki jego działania są dostępne do wykorzystania. 92 Część II ¨ Wprowadzenie do technologii Ajax Z tego powodu Twój kod Ajax musi zawierać procedurę monitorującą status żądań serwera i odpowiednio się zachowywać. Przyjrzymy się temu zagadnie- niu bliżej w rozdziale 9., „Rozmawianie z serwerem”. Co dzieje się na serwerze? Dotychczas, gdy interesowaliśmy się skryptami serwerowymi, komunikacja za pomocą obiektu XMLHTTPRequest była po prostu innym żądaniem HTTP. Apli- kacje Ajax niewiele „przejmują się” tym, jakie języki programowania lub śro- dowisko jest obecne na serwerze. Przyjmując, że strona kliencka warstwy Ajax otrzymuje na czas poprawnie sformatowane odpowiedzi HTTP z serwera, wszyst- ko będzie pracować poprawnie. Możliwe jest napisanie prostej aplikacji Ajax w całości bez skryptów serwe- rowych, po prostu wywołując obiekt XMLHTTPRequest ze statycznym zasobem serwera, jak na przykład dokumentem XML lub plikiem tekstowym. Aplikacje Ajax mogą wywoływać rozmaite inne serwerowe zasoby, takie jak na przykład usługi sieciowe (ang. web services). W dalszej części niniejszej książ- ki zapoznamy się z pewnymi przykładami wywoływania usług sieciowych, ko- rzystając z takich protokołów jak SOAP czy REST. W niniejszej książce będziemy korzystać z popularnego serwerowe- go języka skryptowego PHP w procedurach serwerowych. Jeśli jednak czujesz się bardziej komfortowo używając takich języków jak ASP, JSP czy innych, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś z nich korzystał. Obsługa odpowiedzi serwera Kiedy jesteś informowany o tym, że asynchroniczne żądanie zostało z powo- dzeniem wykonane, możesz wykorzystać informacje zwrócone przez serwer. Ajax pozwala, aby zwracane dane mogły mieć różną postać, w tym na przy- kład tekst ASCII oraz dane XML. W zależności od natury aplikacji, informacje te mogą zostać następnie skon- wertowane do innej postaci, wyświetlone lub przetworzone w pewien założony sposób w obrębie bieżącej strony. Skupimy się na tych kwestiach w rozdziale 10., „Używanie zwróconych danych”. Rozdział 7. ¨ Anatomia aplikacji Ajax 93 Inne zadania zarządzające Od aplikacji Ajax wymagane będzie również wykonanie wielu innych zadań. Przykładem może być wykrywanie błędów oraz ich odpowiednia obsługa, czy też informowanie użytkownika o stanie przesłanych żądań Ajax. W kolejnych rozdziałach tej książki zostanie zaprezentowanych wiele przykładów. Złożenie wszystkiego w jedną całość Przypuśćmy, że chcesz zaprojektować nową aplikację Ajax lub zaktualizować odziedziczoną aplikację internetową, tak by obsługiwała techniki Ajax. Jak się możesz z tym uporać? Po pierwsze musisz zdecydować, jakie zdarzenia strony i akcje użytkownika będą odpowiedzialne za wysyłanie asynchronicznych żądań HTTP. Możesz przykładowo podjąć decyzję, że zdarzenie onMouseOver wybranego obrazka będzie skutkować wysłaniem żądania do serwera i pobraniem informacji na temat tegoż obrazu. Innym przykładem może być zdarzenie onClick przycisku, które generować będzie żądanie serwera pobierające informacje na temat tego, jak wypełnić pola formularza. W rozdziale 4., „Programowanie po stronie klienta przy użyciu JavaScript”, przekonałeś się, jak JavaScript może być wykorzystany do wykonania instruk- cji połączonych z takimi zdarzeniami, poprzez wykorzystanie procedur obsługi zdarzeń. W swojej aplikacji Ajax metody takie odpowiedzialne będą za zapo- czątkowanie asynchronicznych żądań HTTP poprzez wykorzystanie obiektu XMLHTTPRequest. Mając gotowe żądania, musisz napisać procedury monitorujące postęp tych żądań, reagujące na otrzymanie sygnału z serwera, że żądanie zostało pomyślnie za- kończone. W końcu, po otrzymaniu powiadomienia, że serwer zakończył swoje zadania, potrzebujesz procedury pobierającej zwrócone informacje z serwera, aby za- stosować je w aplikacji. Możesz przykładowo zechcieć wykorzystać nowo zwrócone dane do zmiany zawartości tekstu strony, wypełnienia pól formularza lub otwarcia wyskakującego okienka z informacją. 94 Część II ¨ Wprowadzenie do technologii Ajax Rysunek 7.5 prezentuje diagram przepływu dla tego procesu. Rysunek 7.5. Diagram prezentujący współpracę komponentów aplikacji Ajax W rozdziale 11., „Nasza pierwsza aplikacja Ajax”, wykorzystamy świeżo nabytą wiedzę do zbudowania kompletnej aplikacji Ajax. Podsumowanie W rozdziale tym opisaliśmy ułomności tradycyjnego interfejsu internetowego, wskazując poszczególne problemy, które chcemy rozwiązać. Zaprezentowaliśmy różne bloki budulcowe aplikacji Ajax oraz omówiliśmy, jak one współpracują. W następnych rozdziałach części II przyjrzymy się tym komponentom dokładniej, wykorzystując je do zbudowania kompletnej aplikacji Ajax.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

AJAX w mgnieniu oka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: