Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 004436 18676343 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET 2.0. Księga eksperta - książka
ASP.NET 2.0. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 1024
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0689-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> asp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompletny przewodnik po technologii ASP.NET 2.0

ASP.NET to popularna technologia firmy Microsoft służąca do tworzenia wysoce interaktywnych i skalowalnych witryn internetowych. Jej najnowsza wersja, ASP.NET 2.0, nie tylko zawiera ponad 50 nowych kontrolek, ale również szereg innowacyjnych właściwości. Funkcje te pozwalają między innymi na dostęp do danych bez konieczności pisania kodu, łatwe nadawanie wspólnego stylu witrynom, dzięki stronom wzorcowym i tematom, budowanie portali za pomocą kontrolek Web Parts oraz wykorzystanie zalet technologii AJAX.

'ASP.NET 2.0. Księga eksperta' to profesjonalne i kompletne źródło wiedzy o tej technologii. Znajdziesz tu informacje o wszystkich wbudowanych kontrolkach ASP.NET 2.0 oraz o sposobach opracowania własnych. Nauczysz się tworzyć efektowne witryny internetowe, a także dbać o ich bezpieczeństwo oraz wysoką skalowalność. Dowiesz się, jak łatwo można dodawać nowe, jednolite strony do aplikacji sieciowych oraz zarządzać ich stanem. Przeczytasz o efektywnej obsłudze bufora w celu poprawy wydajności witryny. Poznasz także wszystkie nowe możliwości ASP.NET 2.0.

Do książki dołączona jest płyta z przykładowym kodem w językach VB.NET i C#, który możesz szybko wykorzystać na własnych witrynach. 'ASP.NET 2.0. Księga eksperta' to prawdziwa skarbnica informacji, którą powinien mieć każdy programista ASP.NET.

Wykorzystaj potencjał ASP.NET 2.0
i twórz lepsze witryny internetowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ASP.NET 2.0. KsiŒga eksperta Autor: Stephen Walther T‡umaczenie: Robert G(cid:243)rczyæski ISBN: 978-83-246-0689-4 Tytu‡ orygina‡u: ASP.NET 2.0 Unleashed Format: B5, stron: 1024 oprawa twarda Zawiera CD-ROM Kompletny przewodnik po technologii ASP.NET 2.0 (cid:149) Poznaj zasady dzia‡ania ASP.NET (cid:149) Naucz siŒ korzysta(cid:230) z nowatorskich mo¿liwo(cid:156)ci ASP.NET 2.0 (cid:149) Tw(cid:243)rz profesjonalne witryny internetowe ASP.NET to popularna technologia firmy Microsoft s‡u¿„ca do tworzenia wysoce interaktywnych i skalowalnych witryn internetowych. Jej najnowsza wersja, ASP.NET 2.0, nie tylko zawiera ponad 50 nowych kontrolek, ale r(cid:243)wnie¿ szereg innowacyjnych w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci. Funkcje te pozwalaj„ miŒdzy innymi na dostŒp do danych bez konieczno(cid:156)ci pisania kodu, ‡atwe nadawanie wsp(cid:243)lnego stylu witrynom, dziŒki stronom wzorcowym i tematom, budowanie portali za pomoc„ kontrolek Web Parts oraz wykorzystanie zalet technologii AJAX. (cid:132)ASP.NET 2.0. KsiŒga eksperta(cid:148) to profesjonalne i kompletne (cid:159)r(cid:243)d‡o wiedzy o tej technologii. Znajdziesz tu informacje o wszystkich wbudowanych kontrolkach ASP.NET 2.0 oraz o sposobach opracowania w‡asnych. Nauczysz siŒ tworzy(cid:230) efektowne witryny internetowe, a tak¿e dba(cid:230) o ich bezpieczeæstwo oraz wysok„ skalowalno(cid:156)(cid:230). Dowiesz siŒ, jak ‡atwo mo¿na dodawa(cid:230) nowe, jednolite strony do aplikacji sieciowych oraz zarz„dza(cid:230) ich stanem. Przeczytasz o efektywnej obs‡udze bufora w celu poprawy wydajno(cid:156)ci witryny. Poznasz tak¿e wszystkie nowe mo¿liwo(cid:156)ci ASP.NET 2.0. Do ksi„¿ki do‡„czona jest p‡yta z przyk‡adowym kodem w jŒzykach VB.NET i C#, kt(cid:243)ry mo¿esz szybko wykorzysta(cid:230) na w‡asnych witrynach. (cid:132)ASP.NET 2.0. KsiŒga eksperta(cid:148) to prawdziwa skarbnica informacji, kt(cid:243)r„ powinien mie(cid:230) ka¿dy programista ASP.NET. (cid:149) Dzia‡anie platformy ASP.NET (cid:149) Stosowanie wbudowanych kontrolek (cid:149) Tworzenie w‡asnych kontrolek (cid:149) Sprawdzanie poprawno(cid:156)ci danych (cid:149) Nadawanie stylu witrynie przy u¿yciu stron wzorcowych i temat(cid:243)w (cid:149) DostŒp do danych i wy(cid:156)wietlanie ich (cid:149) Tworzenie w‡asnych komponent(cid:243)w (cid:149) Obs‡uga nawigacji po witrynie (cid:149) Zapewnianie bezpieczeæstwa witryny (cid:149) Obs‡uga stanu aplikacji (cid:149) Tworzenie portali przy u¿yciu kontrolek Web Parts (cid:149) Wykorzystanie technologii AJAX Wykorzystaj potencja‡ ASP.NET 2.0 i tw(cid:243)rz lepsze witryny internetowe Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorze .....................................................................................................21 Wprowadzenie ............................................................................................23 Część I Tworzenie stron ASP.NET ..........................................................29 Rozdział 1. Ogólny opis platformy ASP.NET ..............................................31 ASP.NET i platforma .NET ................................................................................................................. 34 Zrozumienie biblioteki Framework Class Library ........................................................................ 34 Zrozumienie środowiska Common Language Runtime ................................................................ 40 Zrozumienie kontrolek ASP.NET ........................................................................................................ 42 Ogólny opis kontrolek ASP.NET .................................................................................................. 42 Zrozumienie kontrolek HTML ...................................................................................................... 44 Zrozumienie i obsługa zdarzeń kontrolek ..................................................................................... 45 Zrozumienie stanu widoku ............................................................................................................ 49 Zrozumienie stron ASP.NET ............................................................................................................... 51 Zrozumienie zagadnień kompilacji dynamicznej .......................................................................... 51 Zrozumienie drzewa kontrolek ...................................................................................................... 53 Używanie stron ukrytego kodu ...................................................................................................... 54 Obsługa zdarzeń strony ................................................................................................................. 57 Używanie właściwości Page.IsPostBack ....................................................................................... 59 Debugowanie i śledzenie stron ASP.NET ..................................................................................... 60 Śledzenie wykonywania strony ..................................................................................................... 63 Instalowanie platformy ASP.NET ....................................................................................................... 66 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 67 Rozdział 2. Używanie kontrolek standardowych .....................................69 Wyświetlanie informacji ...................................................................................................................... 69 Używanie kontrolki Label ............................................................................................................. 69 Używanie kontrolki Literal ............................................................................................................ 72 Przyjmowanie danych wejściowych od użytkownika ......................................................................... 74 Używanie kontrolki TextBox ........................................................................................................ 74 Używanie kontrolki CheckBox ..................................................................................................... 78 Używanie kontrolki RadioButton .................................................................................................. 80 Wysyłanie danych formularzy WWW ................................................................................................. 82 Używanie kontrolki Button ........................................................................................................... 82 Używanie kontrolki LinkButton .................................................................................................... 83 Używanie kontrolki ImageButton ................................................................................................. 85 6 ASP.NET 2.0. Księga eksperta Używanie skryptów po stronie klienta z kontrolkami Button ........................................................88 Przekazywanie danych między stronami .......................................................................................89 Określanie przycisku domyślnego .................................................................................................90 Obsługiwanie zdarzenia Command ................................................................................................90 Wyświetlanie obrazków .......................................................................................................................91 Używanie kontrolki Image .............................................................................................................91 Używanie kontrolki ImageMap ......................................................................................................92 Używanie kontrolki Panel ....................................................................................................................95 Używanie kontrolki HyperLink ............................................................................................................98 Podsumowanie ......................................................................................................................................98 Rozdział 3. Używanie kontrolek sprawdzania poprawności danych ... 101 Ogólny opis kontrolek sprawdzania poprawności danych .................................................................101 Kontrolki sprawdzania poprawności danych i JavaScript ...........................................................103 Używanie właściwości Page.IsValid ...........................................................................................104 Ustawianie właściwości Display ..................................................................................................105 Podświetlanie błędów dotyczących sprawdzania poprawności danych .......................................106 Używanie grup sprawdzania poprawności ...................................................................................108 Wyłączenie sprawdzania poprawności danych ............................................................................109 Używanie kontrolki RequiredFieldValidator .....................................................................................110 Używanie kontrolki RangeValidator ..................................................................................................112 Używanie kontrolki CompareValidator .............................................................................................113 Używanie kontrolki RegularExpressionValidator ..............................................................................116 Używanie kontrolki CustomValidator ................................................................................................118 Używanie kontrolki ValidationSummary ...........................................................................................120 Tworzenie własnych kontrolek sprawdzania poprawności danych ....................................................123 Tworzenie kontrolki LengthValidator ..........................................................................................124 Tworzenie kontrolki AjaxValidator .............................................................................................125 Podsumowanie ....................................................................................................................................127 Rozdział 4. Używanie kontrolek zaawansowanych ............................... 129 Przyjmowanie plików przekazywanych do serwera ...........................................................................130 Zapisywanie plików w systemie plików ......................................................................................131 Zapisywanie plików w bazie danych ...........................................................................................132 Przekazywanie dużych plików .....................................................................................................134 Wyświetlanie kalendarza ....................................................................................................................136 Tworzenie mechanizmu do wybierania daty ................................................................................139 Generowanie kalendarza na podstawie danych z tabeli bazy danych ..........................................140 Wyświetlanie reklam ..........................................................................................................................141 Przechowywanie listy reklam w pliku XML ...............................................................................142 Przechowywanie listy reklam w tabeli bazy danych ....................................................................143 Śledzenie właściwości Impressions oraz przekierowań użytkowników na witrynę reklamodawcy .........................................................................................................144 Wyświetlanie różnych widoków strony .............................................................................................146 Wyświetlanie strony z zastosowaniem zakładek .........................................................................146 Wyświetlanie formularza składającego się z wielu części ...........................................................147 Wyświetlanie kreatora ........................................................................................................................148 Podsumowanie ....................................................................................................................................151 Spis treści 7 Część II Projektowanie witryn internetowych ASP.NET ....................153 Rozdział 5. Projektowanie witryn internetowych z wykorzystaniem stron wzorcowych ...................................155 Tworzenie stron wzorcowych ............................................................................................................ 156 Tworzenie zawartości domyślnej ................................................................................................ 158 Zagnieżdżanie stron wzorcowych ............................................................................................... 159 Używanie obrazków i łączy na stronach wzorcowych ................................................................ 160 Rejestrowanie stron wzorcowych w pliku konfiguracyjnym aplikacji ....................................... 162 Modyfikowanie zawartości strony wzorcowej .................................................................................. 163 Używanie atrybutu Title .............................................................................................................. 164 Używanie właściwości Page Header ........................................................................................... 164 Udostępnianie właściwości strony wzorcowej ............................................................................ 165 Używanie metody FindControl na stronach wzorcowych ........................................................... 166 Dynamiczne ładowanie stron wzorcowych ....................................................................................... 166 Dynamiczne wczytywanie stron wzorcowych na wielu stronach z treścią ................................. 169 Podsumowanie ................................................................................................................................... 170 Rozdział 6. Projektowanie witryn internetowych z zastosowaniem tematów ...................................................171 Tworzenie tematów ............................................................................................................................ 172 Dodawanie skórek do tematów .......................................................................................................... 172 Tworzenie skórek o danych nazwach .......................................................................................... 174 Atrybut Theme kontra atrybut StylesheetTheme ......................................................................... 175 Blokowanie tematów ................................................................................................................... 176 Rejestrowanie tematów w pliku konfiguracyjnym aplikacji ....................................................... 178 Dodawanie kaskadowych arkuszy stylów do tematów ...................................................................... 179 Dodawanie wielu arkuszy stylów do tematu ............................................................................... 180 Zmiana projektu strony za pomocą kaskadowych arkuszy stylów .............................................. 181 Tworzenie tematów globalnych ......................................................................................................... 183 Dynamiczne stosowanie tematów ...................................................................................................... 184 Dynamiczne stosowanie skórek ................................................................................................... 185 Podsumowanie ................................................................................................................................... 187 Rozdział 7. Tworzenie własnych kontrolek za pomocą kontrolek użytkownika ......................................189 Tworzenie kontrolek użytkownika .................................................................................................... 190 Rejestrowanie kontrolki użytkownika w pliku konfiguracyjnym aplikacji ................................. 191 Udostępnianie właściwości kontrolki użytkownika .................................................................... 192 Udostępnianie zdarzeń kontrolki użytkownika ........................................................................... 193 Tworzenie kontrolki AddressForm .............................................................................................. 194 Technologia AJAX i kontrolki użytkownika ..................................................................................... 195 Dynamiczne wczytywanie kontrolek użytkownika ........................................................................... 197 Używanie dyrektywy Reference .................................................................................................. 198 Tworzenie kreatora składającego się z wielu stron ..................................................................... 199 Podsumowanie ................................................................................................................................... 202 8 ASP.NET 2.0. Księga eksperta Część III Dostęp do danych ...............................................................203 Rozdział 8. Ogólny opis zagadnień dostępu do danych ...................... 205 Używanie kontrolek DataBound ........................................................................................................205 Praca z kontrolkami List ..............................................................................................................206 Praca z tabelarycznymi kontrolkami DataBound .........................................................................207 Praca z hierarchicznymi kontrolkami DataBound .......................................................................208 Praca z innymi kontrolkami .........................................................................................................209 Używanie kontrolek DataSource ........................................................................................................210 Używanie parametrów ASP.NET z kontrolkami DataSource .....................................................212 Używanie programowego dołączania danych ....................................................................................213 Zrozumienie szablonów i wyrażeń dotyczących dołączania danych .................................................215 Używanie szablonów ...................................................................................................................216 Używanie wyrażeń dołączania danych ........................................................................................217 Używanie dwukierunkowych wyrażeń dołączania danych ..........................................................220 Ogólny opis bazy danych SQL Server 2005 Express .........................................................................221 Funkcje bazy danych SQL Server Express ..................................................................................221 Narzędzia do zarządzania bazą danych SQL Server 2005 Express .............................................222 Serwerowe bazy danych kontra lokalne bazy danych ..................................................................224 Przykładowa aplikacja WWW wykorzystująca bazę danych ............................................................227 Podsumowanie ....................................................................................................................................230 Rozdział 9. Używanie kontrolki SqlDataSource ......................................231 Nawiązywanie połączeń z bazą danych .............................................................................................232 Nawiązanie połączenia z bazą Microsoft SQL Server .................................................................232 Nawiązywanie połączenia z innymi bazami danych ....................................................................234 Przechowywanie ciągów tekstowych połączenia w pliku konfiguracyjnym aplikacji ................235 Szyfrowanie ciągów tekstowych połączenia ................................................................................236 Wykonywanie poleceń bazy danych ..................................................................................................237 Wykonywanie poleceń SQL ........................................................................................................238 Wykonywanie procedur składowanych .......................................................................................239 Filtrowanie rekordów bazy danych ..............................................................................................240 Zmiana trybu źródła danych .........................................................................................................241 Obsługa błędów wynikających z wykonywania poleceń SQL ....................................................242 Anulowanie wykonywania polecenia ..........................................................................................244 Używanie parametrów ASP.NET z kontrolką SqlDataSource ...........................................................244 Używanie obiektu ASP.NET Parameter ......................................................................................246 Używanie obiektu ASP.NET ControlParameter ..........................................................................247 Używanie obiektu ASP.NET CookieParameter ...........................................................................249 Używanie obiektu ASP.NET FormParameter ..............................................................................249 Używanie obiektu ASP.NET ProfileParameter ...........................................................................250 Używanie obiektu QueryStringParameter ....................................................................................252 Używanie obiektu SessionParameter ...........................................................................................252 Programowe wykonywanie poleceń kontrolki SqlDataSource ..........................................................253 Dodawanie parametrów ADO.NET .............................................................................................253 Wykonywanie poleceń Insert, Update i Delete ............................................................................254 Wykonywanie poleceń Select ......................................................................................................254 Buforowanie danych za pomocą kontrolki SqlDataSource ................................................................256 Podsumowanie ....................................................................................................................................257 Spis treści 9 Rozdział 10. Używanie kontrolek List .......................................................259 Ogólny opis kontrolek List ................................................................................................................ 259 Deklarowanie elementów ListItem .............................................................................................. 259 Dołączanie do źródła danych ....................................................................................................... 261 Określanie wybranego elementu listy .......................................................................................... 263 Dodawanie elementów danych .................................................................................................... 264 Włączenie automatycznego odświeżania .................................................................................... 265 Używanie zbioru Items ................................................................................................................ 266 Praca z kontrolką DropDownList ...................................................................................................... 267 Praca z kontrolką RadioButtonList .................................................................................................... 268 Praca z kontrolką ListBox .................................................................................................................. 269 Praca z kontrolką CheckBoxList ....................................................................................................... 271 Praca z kontrolką BulletedList ........................................................................................................... 272 Utworzenie własnej kontrolki List ..................................................................................................... 275 Podsumowanie ................................................................................................................................... 277 Rozdział 11. Używanie kontrolki GridView ..............................................279 Podstawy kontrolki GridView ........................................................................................................... 279 Wyświetlanie danych ................................................................................................................... 280 Zaznaczanie danych ..................................................................................................................... 281 Używanie kluczy danych ............................................................................................................. 282 Sortowanie danych ...................................................................................................................... 283 Stronicowanie danych .................................................................................................................. 286 Edytowanie danych ...................................................................................................................... 289 Wyświetlanie pustych danych ..................................................................................................... 292 Formatowanie kontrolki GridView ............................................................................................. 293 Używanie stanu widoku z kontrolką GridView .......................................................................... 295 Używanie pól w kontrolce GridView ................................................................................................ 296 Używanie pól BoundField ........................................................................................................... 297 Używanie pól CheckBoxField ..................................................................................................... 299 Używanie pól CommandField ..................................................................................................... 299 Używanie pól ButtonField ........................................................................................................... 301 Używanie pól HyperLinkField .................................................................................................... 303 Używanie pól ImageField ............................................................................................................ 304 Używanie pól TemplateField ....................................................................................................... 306 Praca ze zdarzeniami kontrolki GridView ......................................................................................... 307 Podświetlanie rekordów danych kontrolki GridView ................................................................. 309 Wyświetlanie podsumowań kolumn ............................................................................................ 310 Wyświetlanie zagnieżdżonych formularzy typu strona główna/strona szczegółowa .................. 310 Rozszerzanie możliwości kontrolki GridView .................................................................................. 312 Tworzenie pola dla długiego tekstu ............................................................................................. 312 Tworzenie pola DeleteButtonField .............................................................................................. 314 Tworzenie pola ValidatedField ................................................................................................... 315 Podsumowanie ................................................................................................................................... 316 Rozdział 12. Używanie kontrolek DetailsView i FormView .....................317 Używanie kontrolki DetailsView ....................................................................................................... 317 Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki DetailsView ............................................................ 317 Używanie pól w kontrolce DetailsView ...................................................................................... 318 Wyświetlanie pustych danych za pomocą kontrolki DetailsView .............................................. 320 10 ASP.NET 2.0. Księga eksperta Stronicowanie danych w kontrolce DetailsView .........................................................................320 Uaktualnianie danych za pomocą kontrolki DetailsView ............................................................324 Wstawianie danych za pomocą kontrolki DetailsView ...............................................................328 Usuwanie danych za pomocą kontrolki DetailsView ..................................................................328 Praca ze zdarzeniami kontrolki DetailsView ...............................................................................329 Formatowanie kontrolki DetailsView ..........................................................................................331 Używanie kontrolki FormView ..........................................................................................................333 Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki FormView ...............................................................333 Stronicowanie danych w kontrolce FormView ............................................................................334 Edytowanie danych za pomocą kontrolki FormView ..................................................................336 Wstawianie danych za pomocą kontrolki FormView ..................................................................338 Usuwanie danych za pomocą kontrolki FormView .....................................................................339 Podsumowanie ....................................................................................................................................340 Rozdział 13. Używanie kontrolek Repeater i DataList ............................ 341 Używanie kontrolki Repeater .............................................................................................................341 Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki Repeater ..................................................................342 Używanie szablonów w kontrolce Repeater ................................................................................343 Obsługa zdarzeń kontrolki Repeater ............................................................................................345 Używanie kontrolki DataList .............................................................................................................346 Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki DataList ...................................................................346 Wyświetlanie danych w wielu kolumnach ...................................................................................348 Używanie szablonów w kontrolce DataList .................................................................................348 Zaznaczanie danych w kontrolce DataList ..................................................................................350 Edytowanie danych za pomocą kontrolki DataList .....................................................................351 Formatowanie kontrolki DataList ................................................................................................353 Podsumowanie ....................................................................................................................................354 Część IV Tworzenie komponentów ...................................................355 Rozdział 14. Tworzenie komponentów ....................................................357 Tworzenie komponentów podstawowych ..........................................................................................358 Komponenty a kompilacja dynamiczna .......................................................................................359 Łączenie w katalogu App_Code komponentów napisanych w różnych językach ......................360 Deklarowanie metod ....................................................................................................................361 Deklarowanie pól i właściwości ...................................................................................................362 Deklarowanie konstruktorów .......................................................................................................364 Przeciążanie metod i konstruktorów ............................................................................................365 Deklarowanie przestrzeni nazw ...................................................................................................366 Tworzenie klas częściowych ........................................................................................................367 Dziedziczenie i klasy MustInherit ................................................................................................368 Deklarowanie interfejsów ............................................................................................................369 Używanie modyfikatorów dostępu ..............................................................................................370 Lista IntelliSense a komponenty ..................................................................................................370 Używanie ASP.NET wewnątrz komponentu ...............................................................................371 Tworzenie bibliotek komponentów ....................................................................................................372 Kompilowanie bibliotek komponentów .......................................................................................373 Dodawanie odniesienia do biblioteki klas ....................................................................................377 Zagadnienia dotyczące architektury komponentów ...........................................................................381 Tworzenie aplikacji składającej się z wielu warstw ....................................................................382 Tworzenie warstwy interfejsu użytkownika ................................................................................383 Spis treści 11 Tworzenie warstwy logiki biznesowej ........................................................................................ 383 Tworzenie warstwy dostępu do danych ....................................................................................... 385 Podsumowanie ................................................................................................................................... 385 Rozdział 15. Używanie kontrolki ObjectDataSource ..............................387 Reprezentacja obiektów za pomocą kontrolki ObjectDataSource ..................................................... 387 Dołączanie danych do komponentu ............................................................................................. 388 Dołączanie danych obiektu DataReader ...................................................................................... 389 Dołączanie danych do obiektu DataSet ....................................................................................... 389 Dołączanie danych do usługi WWW ........................................................................................... 390 Używanie parametrów w kontrolce ObjectDataSource ..................................................................... 392 Używanie różnych typów parametrów ........................................................................................ 393 Przekazywanie obiektów jako parametrów ................................................................................. 393 Stronicowanie, sortowanie i filtrowanie danych za pomocą kontrolki ObjectDataSource ............... 396 Używanie interfejsu stronicowania ............................................................................................. 396 Stronicowanie w źródle danych ................................................................................................... 397 Interfejs użytkownika sortowania ................................................................................................ 399 Sortowanie w źródle danych ........................................................................................................ 400 Filtrowanie danych ...................................................................................................................... 401 Obsługa zdarzeń kontrolki ObjectDataSource ................................................................................... 403 Dodawanie i modyfikowanie parametrów ................................................................................... 404 Obsługiwanie błędów metod ....................................................................................................... 405 Obsługiwanie zdarzenia ObjectCreating ..................................................................................... 406 Kwestie współbieżności a kontrolki ObjectDataSource .................................................................... 406 Rozbudowa kontrolki ObjectDataSource .......................................................................................... 407 Tworzenie własnej kontrolki ObjectDataSource ......................................................................... 408 Tworzenie własnych obiektów parametrów ................................................................................ 409 Podsumowanie ................................................................................................................................... 410 Rozdział 16. Tworzenie komponentów dostępu do danych .................413 Model Connected Data Access .......................................................................................................... 414 Używanie obiektu Connection ..................................................................................................... 416 Używanie obiektu Command ...................................................................................................... 422 Używanie obiektu DataReader .................................................................................................... 429 Model Disconnected Data Access ..................................................................................................... 433 Używanie obiektu DataAdapter ................................................................................................... 434 Używanie obiektu DataTable ...................................................................................................... 436 Używanie obiektu DataView ....................................................................................................... 440 Używanie obiektu DataSet .......................................................................................................... 441 Wykonywanie asynchronicznych poleceń bazy danych .................................................................... 442 Używanie asynchronicznych metod ASP.NET ........................................................................... 443 Używanie asynchronicznych stron ASP.NET ............................................................................. 444 Tworzenie obiektów bazy danych za pomocą platformy .NET ......................................................... 446 Włączenie integracji CLR ........................................................................................................... 446 Tworzenie za pomocą platformy .NET typów zdefiniowanych przez użytkownika ................... 447 Tworzenie warstwy dostępu do danych za pomocą typu zdefiniowanego przez użytkownika .................................................................................................................... 450 Tworzenie procedur składowanych za pomocą platformy .NET ................................................ 452 Utworzenie podzespołu procedury składowanej ......................................................................... 452 Podsumowanie ................................................................................................................................... 454 12 ASP.NET 2.0. Księga eksperta Część V Nawigacja po witrynie internetowej ..................................457 Rozdział 17. Używanie kontrolek nawigacyjnych .................................459 Zrozumienie zagadnienia mapy witryny internetowej .......................................................................459 Używanie kontrolki SiteMapPath .......................................................................................................460 Formatowanie kontrolki SiteMapPath .........................................................................................463 Używanie kontrolki Menu ..................................................................................................................464 Deklaracyjne dodawanie elementów menu ..................................................................................465 Używanie kontrolki Menu z kontrolką MultiView ......................................................................467 Dołączanie mapy witryny ............................................................................................................468 Dołączanie do pliku XML ............................................................................................................469 Dołączanie danych pochodzących z bazy danych .......................................................................471 Formatowanie kontrolki Menu .....................................................................................................472 Używanie szablonów w kontrolce Menu .....................................................................................476 Używanie kontrolki TreeView ...........................................................................................................477 Deklaracyjne dodawanie węzłów drzewka ..................................................................................478 Wyświetlanie pól wyboru w kontrolce TreeView .......................................................................479 Dołączanie do mapy witryny .......................................................................................................480 Dołączanie do pliku XML ............................................................................................................481 Dołączanie do danych pochodzących z bazy danych ..................................................................482 Używanie funkcji Populate On Demand oraz technologii AJAX ................................................483 Formatowanie kontrolki TreeView ..............................................................................................486 Budowanie kontrolki hierarchicznego źródła danych SQL ................................................................490 Podsumowanie ....................................................................................................................................492 Rozdział 18. Używanie mapy witryny ......................................................493 Używanie kontrolki SiteMapDataSource ...........................................................................................493 Ustawianie właściwości kontrolki SiteMapDataSource ..............................................................494 Używanie klasy SiteMap ....................................................................................................................496 Używanie klasy SiteMapNode .....................................................................................................497 Zaawansowana konfiguracja mapy witryny .......................................................................................500 Używanie funkcji Security Trimming ..........................................................................................500 Łączenie wielu map witryn ..........................................................................................................503 Tworzenie własnych atrybutów mapy witryny ............................................................................504 Tworzenie własnych dostawców mapy witryny .................................................................................506 Tworzenie dostawcy AutoSiteMapProvider ................................................................................507 Tworzenie dostawcy SqlSiteMapProvider ...................................................................................508 Generowanie pliku Google SiteMap ..................................................................................................511 Podsumowanie ....................................................................................................................................513 Rozdział 19. Nawigacja zaawansowana ................................................515 Ponowne odwzorowanie adresów URL .............................................................................................515 Tworzenie własnego modułu UrlRemapper .................................................................................517 Używanie klasy VirtualPathProvider .................................................................................................520 Ograniczenia klasy VirtualPathProvider ......................................................................................521 Zrozumienie klasy VirtualPathProvider .......................................................................................521 Rejestrowanie klasy VirtualPathProvider ....................................................................................523 Przechowywanie witryny internetowej w bazie danych Microsoft SQL Server .........................524 Podsumowanie ....................................................................................................................................526 Spis treści 13 Część VI Bezpieczeństwo ...................................................................529 Rozdział 20. Używanie kontrolek Login ...................................................531 Ogólny opis kontrolek Login ............................................................................................................. 532 Używanie kontrolki Login ................................................................................................................. 534 Automatyczne przekierowanie użytkownika na stronę logowania ............................................. 535 Automatyczne ukrywanie kontrolki Login przed uwierzytelnionymi użytkownikami ............... 536 Używanie szablonu w kontrolce Login ....................................................................................... 536 Przeprowadzanie własnego uwierzytelniania w kontrolce Login ............................................... 538 Używanie kontrolki CreateUserWizard ............................................................................................. 539 Konfigurowanie pól formularza kontrolki CreateUserWizard .................................................... 540 Wysyłanie wiadomości e-mail po utworzeniu użytkownika ....................................................... 542 Automatyczne przekierowanie użytkownika ze strony logowania ............................................. 544 Automatyczne generowanie hasła ............................................................................................... 544 Używanie szablonów w kontrolce CreateUserWizard ................................................................ 546 Dodawanie kroków do kontrolki CreateUserWizard .................................................................. 548 Używanie kontrolki LoginStatus ....................................................................................................... 548 Używanie kontrolki LoginName ........................................................................................................ 549 Używanie kontrolki ChangePassword ............................................................................................... 550 Wysyłanie w wiadomości e-mail zmienionego hasła .................................................................. 551 Używanie szablonów w kontrolce ChangePassword .................................................................. 552 Używanie kontrolki PasswordRecovery ............................................................................................ 553 Wysyłanie oryginalnego hasła użytkownika ............................................................................... 553 Wymaganie pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi na nie ........................................................... 555 Używanie szablonów w kontrolce PasswordRecovery ............................................................... 556 Używanie kontrolki LoginView ........................................................................................................ 556 Używanie ról w kontrolce LoginView ........................................................................................ 557 Podsumowanie ................................................................................................................................... 558 Rozdział 21. Używanie mechanizmu ASP.NET Membership ..................559 Konfigurowanie uwierzytelniania ...................................................................................................... 560 Konfigurowanie uwierzytelniania na podstawie formularzy ....................................................... 561 Używanie uwierzytelniania na podstawie formularzy bez plików cookie .................................. 563 Używanie opcji SlidingExpiration w uwierzytelnianiu na podstawie formularzy ...................... 564 Używanie uwierzytelniania na podstawie formularzy pomiędzy aplikacjami ............................ 565 Używanie uwierzytelniania na podstawie formularzy pomiędzy domenami .............................. 567 Używanie klasy FormsAuthentication ......................................................................................... 569 Używanie klasy User ................................................................................................................... 571 Konfigurowanie autoryzacji ............................................................................................................... 572 Autoryzacja na podstawie roli ..................................................................................................... 574 Autoryzowanie plików na podstawie ich położenia .................................................................... 574 Używanie autoryzacji w przypadku obrazków i innego rodzaju plików ..................................... 575 Używanie autoryzacji w klasycznych stronach ASP ................................................................... 577 Używanie mechanizmu ASP.NET Membership ................................................................................ 578 Używanie interfejsu programowania aplikacji mechanizmu Membership ................................. 579 Szyfrowanie oraz kodowanie haseł użytkowników ..................................................................... 582 Modyfikowanie wymagań dotyczących haseł użytkowników .................................................... 584 Blokowanie złych użytkowników ............................................................................................... 585 14 ASP.NET 2.0. Księga eksperta Konfigurowanie dostawcy SqlMembershipProvider ...................................................................586 Konfigurowanie dostawcy ActiveDirectoryMembershipProvider ..............................................588 Tworzenie własnego dostawcy mechanizmu Membership ..........................................................593 Używanie menedżera ról ....................................................................................................................595 Konfigurowanie dostawcy SqlRoleProvider ................................................................................596 Konfigurowanie dostawcy WindowsTokenRoleProvider ............................................................601 Konfigurowanie dostawcy AuthorizationStoreRoleProvider ......................................................602 Buforowanie ról w pliku cookie przeglądarki ..............................................................................604 Używanie interfejsu programowania aplikacji klasy Roles .........................................................606 Podsumowanie ....................................................................................................................................608 Część VII Budowanie aplikacji ASP.NET ...........................................609 Rozdział 22. Obsługa stanu aplikacji ......................................................611 Używanie plików cookie przeglądarki internetowej ..........................................................................612 Ograniczenia bezpieczeństwa plików cookie ...............................................................................613 Tworzenie plików cookie .............................................................................................................614 Odczytywanie plików cookie .......................................................................................................615 Ustawianie właściwości cookie ....................................................................................................617 Usuwanie plików cookie ..............................................................................................................618 Praca z plikami cookie zawierającymi wiele wartości .................................................................618 Używanie stanu sesji ..........................................................................................................................619 Przechowywanie w stanie sesji danych pochodzących z bazy danych ........................................620 Używanie obiektu Session ...........................................................................................................621 Obsługa zdarzeń sesji ...................................................................................................................622 Kontrolowanie momentu wygaśnięcia sesji .................................................................................623 Używanie stanu sesji bez wykorzystywania mechanizmu cookies ..............................................624 Konfigurowanie magazynu stanu sesji .........................................................................................627 Konfigurowanie trybu SQL Server stanu sesji .............................................................................630 Używanie profili .................................................................................................................................633 Tworzenie grup Profile ................................................................................................................635 Obsługa anonimowych użytkowników ........................................................................................636 Migracja profilu anonimowego użytkownika ..............................................................................638 Dziedziczenie obiektu Profile z klasy własnej .............................................................................639 Tworzenie złożonych właściwości Profile ...................................................................................640 Automatyczne zapisywanie obiektów Profile ..............................................................................642 Uzyskanie dostępu do obiektu Profile z poziomu komponentów ................................................644 Używanie menedżera profili ........................................................................................................645 Konfigurowanie dostawcy obiektu Profile ...................................................................................646 Tworzenie własnego dostawcy obiektu Profile ............................................................................647 Podsumowanie ....................................................................................................................................650 Rozdział 23. Buforowanie stron aplikacji oraz danych .......................... 651 Ogólny opis buforowania ...................................................................................................................651 Używanie buforowania danych wyjściowych strony .........................................................................652 Zróżnicowanie bufora danych wyjściowych w zależności od parametru ....................................653 Zróżnicowanie bufora danych wyjściowych w zależności od kontrolki .....................................655 Zróżnicowanie bufora danych wyjściowych w zależności od nagłówka .....................................656 Zróżnicowanie bufora danych wyjściowych w zależności od przeglądarki internetowej ...........657 Zróżnicowanie bufora danych wyjściowych w zależności od własnej funkcji ............................657 Spis treści 15 Określenie położenia bufora ........................................................................................................ 658 Tworzenie zależności plików bufora danych wyjściowych strony ............................................. 660 Programowe ustalenie okresu ważności bufora danych wyjściowych strony ............................. 661 Programowe operacje na buforze danych wyjściowych strony ................................................... 662 Tworzenie profili buforowania danych wyjściowych strony ...................................................... 663 Używanie częściowego buforowania stron ........................................................................................ 664 Używanie funkcji post-cache substitution ................................................................................... 664 Buforowanie za pomocą kontrolki użytkownika ......................................................................... 666 Współdzielenie buforowanych danych wyjściowych kontrolki użytkownika ............................ 668 Programowa obsługa bufora kontrolki użytkownika ................................................................... 669 Tworzenie zależności plików bufora kontrolki użytkownika ...................................................... 669 Buforowanie dynamicznie wczytywanych kontrolek użytkownika ............................................ 670 Używanie buforowania źródeł danych ............................................................................................... 671 Używanie polityki bezwzględnego czasu wygaśnięcia bufora .................................................... 672 Używanie polityki opóźniania czasu wygaśnięcia bufora ........................................................... 673 Buforowanie za pomocą kontrolki ObjectDataSource ................................................................ 674 Buforowanie za pomocą kontrolki XmlDataSource .................................................................... 675 Tworzenie klucza zależności bufora kontrolki źródła danych .................................................... 675 Używanie buforowania danych .......................................................................................................... 676 Używanie interfejsu programowania aplikacji obiektu Cache .................................................... 677 Dodawanie elementów do bufora ................................................................................................ 678 Dodawanie elementów z polityką bezwzględnego czasu wygaśnięcia ważności ....................... 678 Dodawanie elementów z polityką opóźniania czasu wygaśnięcia ważności ............................... 680 Dodawanie elementów z zależnościami ...................................................................................... 680 Określanie priorytetu elementu bufora ........................................................................................ 681 Konfigurowanie bufora ................................................................................................................ 681 Używanie bufora zależności SQL ...................................................................................................... 682 Używanie bufora zależności SQL w trybie monitorowania ........................................................ 684 Konfigurowanie bufora zależności SQL w trybie monitorowania .............................................. 684 Używanie bufora zależności SQL w trybie monitorowania wraz z buforowaniem danych wyjściowych strony .................................................................. 687 Używanie bufora zależności SQL w trybie monitorowania wraz z buforowaniem kontrolek źródeł danych ....................................................................... 688 Używanie bufora zależności SQL w trybie monitorowania wraz z buforowaniem danych ........ 688 Używanie bufora zależności SQL w trybie przekazywania ........................................................ 689 Konfigurowanie bufora zależności SQL w trybie przekazywania .............................................. 690 Używanie bufora zależności SQL w trybie przekazywania wraz z buforowaniem danych wyjściowych strony .................................................................. 692 Używanie bufora zależności SQL w trybie przekazywania wraz z buforowaniem kontrolek źródeł danych ....................................................................... 693 Używanie bufora zależności SQL w trybie przekazywania wraz z buforowaniem danych ........ 694 Podsumowanie ................................................................................................................................... 694 Rozdział 24. Lokalizowanie aplikacji na wiele języków ........................697 Ustalanie bieżącej kultury ............
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET 2.0. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: