Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 005941 18486230 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET 2.0. Zapiski programisty - książka
ASP.NET 2.0. Zapiski programisty - książka
Autor: Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0247-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsze spojrzenie na najnowszą edycję technologii ASP

Najnowsza wersja ASP.NET w połączeniu z najnowszą wersją środowiska programistycznego Visual Studio daje programistom aplikacji internetowych ogrom nowych możliwości. Dzięki nim aplikacje mogą być wydajniejsze i bezpieczniejsze, a proces ich tworzenia -- znacznie krótszy. Za pomocą stron wzorcowych można błyskawicznie stworzyć spójnie wyglądającą witrynę WWW, profile zapewnią przechowywanie informacji o użytkownikach, a nowe kontrolki Grid View pozwolą na szybki dostęp do danych i wyświetlanie ich na stronie. A to tylko niektóre z nowych funkcji ASP.NET 2.0.

Aby dowiedzieć się o pozostałych, sięgnij po książkę 'ASP.NET 2.0. Zapiski programisty'. Jeśli wolisz poznawać nowe technologie, wykorzystując je w praktyce, a nie czytając długie teoretyczne wywody, to jest to właśnie książka dla Ciebie. Znajdziesz tu notatki programistów, którzy pracowali z ASP.NET 2.0 już wtedy, gdy w prasie pojawiały się pierwsze nieśmiałe zapowiedzi tej technologii -- programistów, którzy wiedzą, że dla praktyków takie pozornie chaotyczne notatki okażą się nieocenioną pomocą przy poznawaniu nowych możliwości ASP.NET 2.0.

Poznaj niezwykłe możliwości najnowszej wersji ASP .NET

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK ASP.NET 2.0. Zapiski programisty Autor: Wei-Meng Lee T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 83-246-0247-X Tytu³ orygina³u: ASP.NET 2.0: A Developers Notebook Format: B5, stron: 392 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Pierwsze spojrzenie na najnowsz¹ edycjê technologii ASP CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • Wykorzystaj nowe narzêdzia programistyczne • Zastosuj nowe technologie tworzenia witryn WWW • Podnieœ bezpieczeñstwo aplikacji internetowych Najnowsza wersja ASP.NET w po³¹czeniu z najnowsz¹ wersj¹ œrodowiska programistycznego Visual Studio daje programistom aplikacji internetowych ogrom nowych mo¿liwoœci. Dziêki nim aplikacje mog¹ byæ wydajniejsze i bezpieczniejsze, a proces ich tworzenia — znacznie krótszy. Za pomoc¹ stron wzorcowych mo¿na b³yskawicznie stworzyæ spójnie wygl¹daj¹c¹ witrynê WWW, profile zapewni¹ przechowywanie informacji o u¿ytkownikach, a nowe kontrolki Grid View pozwol¹ na szybki dostêp do danych i wyœwietlanie ich na stronie. A to tylko niektóre z nowych funkcji ASP.NET 2.0. Aby dowiedzieæ siê o pozosta³ych, siêgnij po ksi¹¿kê „ASP.NET 2.0. Zapiski programisty”. Jeœli wolisz poznawaæ nowe technologie, wykorzystuj¹c je w praktyce, a nie czytaj¹c d³ugie teoretyczne wywody, to jest to w³aœnie ksi¹¿ka dla Ciebie. Znajdziesz tu notatki programistów, którzy pracowali z ASP.NET 2.0 ju¿ wtedy, gdy w prasie pojawia³y siê pierwsze nieœmia³e zapowiedzi tej technologii — programistów, którzy wiedz¹, ¿e dla praktyków takie pozornie chaotyczne notatki oka¿¹ siê nieocenion¹ pomoc¹ przy poznawaniu nowych mo¿liwoœci ASP.NET 2.0. • Tworzenie projektu internetowego w Visual Studio 2005 • Definiowanie stron wzorcowych dla witryny • Korzystanie z Web Parts Framework do budowania portali internetowych • Zastosowanie kontrolki Grid View do pobierania i wyœwietlania danych • Tworzenie kont u¿ytkowników za pomoc¹ Create User Wizard • Poprawianie wydajnoœci dzia³ania witryny • Personalizacja aplikacji za pomoc¹ profilów • Lokalizacja aplikacji Poznaj niezwyk³e mo¿liwoœci najnowszej wersji ASP .NET 6HULD =DSLVNLSURJUDPLVW 3U]HGPRZD 5R]G]LDï RQRZHJR      7ZRU]HQLHQRZHJRSURMHNWXLQWHUQHWRZHJR 8 FLHZLHOXMÚ]NöZSURJUDPRZDQLD 8VWDZLHQLHVWDQXDNWQR FLNRQWUROHN =GHILQLRZDQLHQDVWURQLHZLHOXJUXSVSUDZG]DQLDSRSUDZQR FL 8PLHV]F]DQLHQDVWURQLHVNUSWöZNOLHQFNLFK 3U]HND]DQLHGDQFKQDLQQÈVWURQÚ 6HOHNWQHZ ZLHWODQLHJUXSNRQWUROHN 3U]HND]DQLHSOLNöZQDVZRMÈZLWUQÚLQWHUQHWRZÈ 7ZRU]HQLHPDSREUD]NöZ 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ   7ZRU]HQLHVWURQZ]RUFRZHMGODVZRMHMZLWUQ 8 FLHVWURQZ]RUFRZHMMDNRV]DEORQXVWURQ]]DZDUWR FLÈ 0RGILNDFMDVWURQZ]RUFRZHMZWUDNFLHG]LDïDQLD 7ZRU]HQLHPDSZLWUQGODVZRMHMZLWUQLQWHUQHWRZHM : ZLHWODQLHKLHUDUFKLF]QFKGDQFKSU]X FLXNRQWURONL 7UHH9LHZ 3URJUDPRZH]DSHïQLDQLHNRQWURONL7UHH9LHZ : ZLHWODQLHUR]ZLMDQFKPHQX]DSRPRFÈNRQWURONL0HQX    5R]G]LDï:HE3DUWV  RïÈF]HQLHHOHPHQWöZ:HE3DUWVGRVZRMHMDSOLNDFML 7ZRU]HQLHSHUVRQDOL]RZDOQFKVNïDGQLNöZ:HE3DUWV 3R]ZROHQLHX WNRZQLNRPQDSU]HVXZDQLHHOHPHQWöZ:HE3DUWV 3R]ZROHQLHX WNRZQLNRPQDGRGDQLHHOHPHQWöZ:HE3DUWV ZWUDNFLHG]LDïDQLD 3R]ZROHQLHX WNRZQLNRPQDHGFMÚHOHPHQWöZ:HE3DUWV ZWUDNFLHG]LDïDQLD =H]ZROHQLHHOHPHQWRP:HE3DUWVQDNRPXQLNRZDQLHVLÚPLÚG] VREÈ  5R]G]LDï RVWÚSGRGDQFK      : ZLHWODQLHGDQFKZWDEHOL 6RUWRZDQLHLSRND]DQLHUHNRUGöZQDZLHOXVWURQDFK (GFMDLXVXZDQLHUHNRUGöZ : ZLHWODQLHMHGQHJRUHNRUGX]DMHGQPUD]HP XIRURZDQLHNRQWURONL DWD6RXUFH XIRURZDQLHSU]X FLX]DOH QR FL 6]IURZDQLHïDñFXFKöZSRïÈF]Hñ 3RïÈF]HQLH]RELHNWHP XVLQHVV 3RïÈF]HQLH]GRNXPHQWHP;0/ 5R]G]LDï H]SLHF]HñVWZR 7ZRU]HQLHVWURQORJRZDQLDSU]X FLXQRZFKNRQWUROHN EH]SLHF]HñVWZD RGDZDQLHX WNRZQLNöZ]DSRPRFÈQDU]ÚG]LD:$7 2JUDQLF]DQLHQLHDXWRU]RZDQHJRGRVWÚSXGRVWURQ 2G]VNLZDQLHKDVHïX WNRZQLNöZ =H]ZROHQLHX WNRZQLNRPQD]PLDQÚKDVHï 7ZRU]HQLHNRQWX WNRZQLNöZ]DSRPRFÈNRQWURONL UHDWH8VHU:L]DUG *UXSRZDQLHX WNRZQLNöZZURODFK =DU]ÈG]DQLHXVWDZLHQLDPLX WNRZQLNöZ     6SLVWUH FL 5R]G]LDï:GDMQR Ê 7DNDNRQILJXUDFMDDSOLNDFMLDESRGRNRQDQLX]PLDQSRQRZQLH VNRPSLORZDïDVLÚZORFLH QDPLF]QLHJHQHURZDQHNODV:HE6HUYLFH3UR[ :VWÚSQDNRPSLODFMD7ZRMHMZLWUQ XIRURZDQLHIUDJPHQWöZVWURQ 1L V]HNRV]WZRïDñ]ZURWQFKVHUZHUD   5R]G]LDï3URILOH 3HUVRQDOL]DFMD7ZRMHMDSOLNDFML 8ZLHU]WHOQLDQLHX WNRZQLNöZSU]X FLXIRUPXODU] XZLHU]WHOQLDMÈFFK =DSLVDQLHSURILOXDQRQLPRZHJRX WNRZQLND 3U]HNV]WDïFHQLHSURILOXDQRQLPRZHJRZSURILOXZLHU]WHOQLRQ  5R]G]LDï7HPDWVNöUNLRUD]ORNDOL]DFMD   7ZRU]HQLHWHPDWöZLVNöUHN =DVWRVRZDQLHWHPDWöZZWUDNFLHG]LDïDQLD 3U]HFKRZDQLHWHPDWöZZSURILOXX WNRZQLND /RNDOL]DFMD7ZRMHMDSOLNDFML 6NRURZLG]  6SLVWUH FL 52= =,$’ :WPUR]G]LDOH 37ZRU]HQLHVWURQZ]RUFRZHMGODVZRMHMZLWUQ 38 FLHVWURQZ]RUFRZHMMDNRV]DEORQXVWURQ]]DZDUWR FLÈ 30RGILNRZDQLHVWURQZ]RUFRZHMZWUDNFLHG]LDïDQLD 37ZRU]HQLHPDSZLWUQGODVZRMHMZLWUQLQWHUQHWRZHM 3: ZLHWODQLHKLHUDUFKLF]QFKGDQFKSU]X FLXNRQWURONL6TGG8KGY 33URJUDPRZH]DSHïQLDQLHNRQWURONL6TGG8KGY 3: ZLHWODQLHUR]ZLMDQFKPHQX]DSRPRFÈNRQWURONL/GPW ]LÚNL9LVXDO6WXGLR$631(7REVïXJXMHREHFQLHZL]XDOQHG]LH G]LF]HQLHVWURQ PHFKDQL]PSRGREQGRG]LHG]LF]HQLD:LQGRZV)RUPV =SRPRFÈ$631(7PR HV]WHUD]XWZRU]ÊSRMHGQF]ÈVWURQÚZ]RUFR ZÈ]DZLHUDMÈFÈZVSöOQHHOHPHQWGODVWURQQD7ZRMHMZLWUQLH1DVWÚSQLH PR HV]WZRU]ÊVWURQLQWHUQHWRZHNWöUHEÚGÈG]LHG]LF]Ê]HVWURQZ]RU FRZHMLZWHQVSRVöE]DSHZQLV]VSöMQZJOÈGLG]LDïDQLHFDïHMZLWUQ 2SUöF]WHJRPHFKDQL]PX$631(7RIHUXMHQRZHNRQWURONLXïDWZLD MÈFHQDZLJDFMÚQDVWURQLH7HNRQWURONL]QDQHMDNR5KVG/CR2CVJL/GPW SR]ZROÈ LQDGRïÈF]HQLHGR7ZRMHMZLWUQRGQR QLNöZQDZLJDFMQFK EH]SRWU]HESLVDQLDGX HMLOR FLNRGX 7ZRU]HQLHVWURQZ]RUFRZHM GODVZRMHMZLWUQ :LÚNV]R ÊZLWUQLQWHUQHWRZFKNWöUHRJOÈGDV]ZG]LVLHMV]FKF]DVDFK PDVSöMQZJOÈGLG]LDïDQLHRUD]SUDZGRSRGREQLHSRZWöU]RQHQDND GHM VWURQLH ORJR ILUP L PHQX QDZLJDFMQH REUP SU]NïDGHP MHVW WXWDM ZLWUQD2 5HLOO QDND GHMVWURQLHZ ZLHWODVLÚZJöUQHMF]Ú FL]QDQH ORJR2 5HLOOQDWRPLDVWSROHZHMVWURQLHPHQXQDZLJDFMQHFR]RVWDïR SRND]DQHQDUVXQNX 5VXQHN:LÚNV]R ÊZLWUQLQWHUQHWRZFKPDQDVWURQDFKZVSöOQHQDJïöZNLLPHQX QDZLJDFMQH -DNRSURJUDPLVWDVLHFLRZ$631(7[EH]ZÈWSLHQLDQDXF]ïH VLÚ ZMDNLVSRVöEX DÊNRQWUROHN:HE8VHUGRKHUPHW]DFMLZV]VWNLFKQD JïöZNöZRUD]PHQXQDZLJDFMQFKZNRU]VWDQFKQDVZRMHMZLWUQLH LMDNRVDG]LÊMHQDND GHM]HVWURQ2F]L FLHZDGÈWDNLHJRUR]ZLÈ]DQLD MHVWWR HMH OLFKFHV]GRNRQDÊPRGILNDFMLGRZROQHM]WFKNRQWUROHN]UH JXïPXVLV]UÚF]QLHHGWRZDÊND GÈVWURQÚDE]PLHQLÊMHMXïR HQLH 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ B 6,EÍB6, :FHOX]DSHZQLHQLDVWURQRPQDJïöZNöZ]DOHFDQHMHVWX DQLHVWURQ Z]RUFRZFK]DPLDVWZNRU]VWDQLDNRQWUROHN:HE8VHU ]LÚNL WDNLHPXUR]ZLÈ]DQLXZUD]LHMDNLFKNROZLHN]PLDQWU]HEDMHGQLH]PR GILNRZDÊVWURQÚZ]RUFRZÈDQDVWÚSQH]RVWDQÈMX ]DNWXDOL]RZDQH DXWRPDWF]QLH :$631(7QRZDIXQNFMD]QDQDMDNR0DVWHU3DJHV VWURQZ]RU FRZH ]DMPXMHVLÚRJUDQLF]HQLDPLZNRU]VWDQLD NRQWUROHN :HE 8VHU GRWZRU]HQLDQDJïöZNöZRUD]LQIRUPDFMLPHQXQDZLJDFMQFK:$63 1(7PR HV]SRSURVWXVNRQVWUXRZDÊVWURQÚZ]RUFRZÈNWöUDEÚG]LH ]DZLHUDïDLQIRUPDFMH]QDJïöZND7ZRMHMVWURQ1DVWÚSQLHEXGXMHV]ND GÈ NROHMQÈVWURQÚZLWUQNRU]VWDMÈFZSLHUZV]HMNROHMQR FL]G]LHG]LF]H QLD]HVWURQZ]RUFRZHMZLWUQ -DNWRRVLÈJQÈÊ $E]UR]XPLHÊZMDNLVSRVöEG]LDïDMÈVWURQZ]RUFRZH]EXGXMHV]ZNLONX NROHMQFKÊZLF]HQLDFKDSOLNDFMÚVLHFLRZÈX DMÈFÈVWURQZ]RUFRZFK :WPÊZLF]HQLXXWZRU]PVWURQÚZ]RUFRZÈL]DSHïQLPMÈNLONRPD NRQWURONDPL :9LVXDO6WXGLRXWZöU]QRZÈDSOLNDFMÚVLHFLRZÈ$631(7 L]DSLV]MÈMDNR ?$631(7?5R]G]LDO0DVWHU3DJHV RSURMHNWXGRGDMNDWDORJRQD]ZLH,PDJHV NOLNQLMSUDZPSU]FL VNLHPPV]QD]ZÚSURMHNWXZRNQLH6ROXWLRQ([SORUHULZELHU]$GG )ROGHU5HJXODU)ROGHU 3U]HNRSLXMREUD]NLSRND]DQHQDUVXQNX GRQRZHJRNDWDORJX ?$631(7?5R]G]LDO0DVWHU3DJHV?,PDJHV 8 MHV]WFKREUD]NöZGR]EXGRZDQLDVZRMHMVWURQZ]RUFRZHM B 6,EÍB6, :VSRPQLDQHREUD]NLPR QDSREUDÊSRGDGUHVHPIWSIWSKHOLRQSO SU]NODGDVSQ]S]LS cUQ`ZUQ @Q^Mf _`^[Zecf[^O[cQ fZMOfZUQa M`cUMVâ a`^feYMZUQ_ÐVZQS[ ceSXâPaUPfUM MZUM OM QVcU`^eZe UZ`Q^ZQ`[cQV :UQ`^fQNMcUöO P a QVfYMSMä_Uö fW[Z`^[XWMYU CQNA_Q^ 7ZRU]HQLHVWURQZ]RUFRZHMGODVZRMHMZLWUQ 5VXQHN2EUD]NLZNDWDORJX,PDJHV 7HUD]XWZRU]V]VWURQÚZ]RUFRZÈ.OLNQLMSUDZPSU]FLVNLHPP V]QD]ZÚSURMHNWXZRNQLH6ROXWLRQ([SORUHUDQDVWÚSQLH]PHQXZ ELHU]SR]FMÚ$GG1HZ,WHP :RNQLHGLDORJRZP$GG1HZ,WHP]D]QDF]V]DEORQ0DVWHU3DJH 0DVWHU3DJHPDVWHUMDNSRND]DQRQDU LX MGRP OQHMQD]Z VXQNX.OLNQLMSU]FLVN$GGDEXWZRU]ÊVWURQÚ 5VXQHN RGDQLHVWURQZ]RUFRZHMGRSURMHNWX 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ 7[Z`^[XWM /[Z`QZ` XMOQ4[XPQ^ ^Q^QfQZ`aVQ[N_fM^ fMNX[W[cMZe PXM_`^[Z ffMcM^`[ OUâ _`^[ZW`Ð^Q PfUQPfUOfâfQ_`^[Ze cf[^O[cQVU_ a e P[fMQ ZUQZUMS[ W[Z`^[XWMYU :RNQLH6ROXWLRQ([SORUHUNOLNQLMGZXNURWQLH0DVWHU3DJHPDVWHU D]REDF]V]SXVWÈVWURQÚLQWHUQHWRZÈ]DZLHUDMÈFÈSRMHGQF]ÈNRQ WURONÚ QPVGPV2NCEG*QNFGT =DSHïQLMWUH FLÈREUD]NDPLRGQR QLNDPLVWURQÚ0DVWHU3DJHPDVWHU SU]H]SU]HFLÈJQLÚFLH]SDVNDQDU]ÚG]LRZHJRLXSXV]F]HQLHQDVWURQLH GZöFKNRQWUROHNWSX+OCIGMHGQHMWSX2CPGNRUD]F]WHUHFKWSX.KPM $WVVQPMDNWRSRND]DQRQDUVXQNX8VWDZZQDVWÚSXMÈFVSRVöE ZïD FLZR FLND GHM]WFKNRQWUROHN .RQWURONLWSX+OCIG 1D]ZLMSLHUZV]ÈNRQWURONÚKOI.QIQLXVWDZMHMZïD FLZR Ê+OCIG74. MDNR,PDJHV?RUHLOOBKHDGHUJLIDEZ ZLHWODïDORJR2 5HLOO UXJLHM NRQWUROFHQDGDMQD]ZÚKOI6KVNGLXVWDZMHMZïD FLZR Ê+OCIG74. MDNR,PDJHV?RUDQHWBORJRMSJ ÚG]LHRQDZ ZLHWODïDORJR2 5HLOO 1HWZRUN .RQWUROND2CPGN 8 MPV]DEUR]FLÈJQÈÊMHMREV]DUQDFDïÈVWURQÚDQDVWÚSQLH XVWDZMHMZïD FLZR Ê$CEMEQNQTMDNR/CTQQP .RQWURONL.KPM$WVVQP 8SX ÊF]WHUNRQWUROL.KPM$WVVQPQDNRQWUROFH2CPGN1D]ZLMMHWDN MDNSRND]DQRQDUVXQNX ZNRU]VWXMÈFLFKZïD FLZR FL6GZV 3RQLHZD EÚG]LHV]NOLNDïMHGQLHMHGHQ]WFKRGQR QLNöZQD]ZLM GUXJÈNRQWURONÚNPM10 QVPGV8VWDZMHMZïD FLZR Ê2QUV$CEM7TNQD 21 RWQHWDVS[ !:SLV]]DZDUWR ÊVWRSNLQDGROHHNUDQXWX SRGNRQWURONÈ QPVGPV 2NCEG*QNFGT$EWR]URELÊXPLH ÊNXUVRUQDNRñFXNRQWURONL QP VGPV2NCEG*QNFGTLQDFL QLMNODZLV](QWHU0R HV]QDVWÚSQLHUR]SRF]ÈÊ ZSLVDQLHLQIRUPDFMLRSUDZDFKDXWRUVNLFKMDNWR]RVWDïRSRND]DQH QDUVXQNX 7RMX ZV]VWNR:ïD QLHXWZRU]ïH VZRMÈVWURQÚZ]RUFRZÈ:QD VWÚSQPÊZLF]HQLX]REDF]V]ZMDNLVSRVöE]QLHMNRU]VWDÊ 7ZRU]HQLHVWURQZ]RUFRZHMGODVZRMHMZLWUQ 5VXQHN=DSHïQLDQLHVWURQZ]RUFRZHM $FR ]]DJQLH G RQPLVWURQDPLZ]RUFRZPL 6WURQDZ]RUFRZD]DJQLH G RQDZHZQÈWU]LQQHMVWURQZ]RUFRZHMED X WHF]QDZVWXDFMLNLHGFKFHV]]PLHQLÊZJOÈGLG]LDïDQLHRNUH OR QFKREV]DUöZVZRMHMZLWUQ1DSU]NïDG]Dïö P H2 5HLOO1HWZRUN FKFHXGRVWÚSQLÊXQLNDWRZHSDVNLQDZLJDFMQHGODX WNRZQLNöZVWURQQD SRV]F]HJöOQFKZLWUQDFKRWHPDWFHVLHFLRZHMWDNLFKMDN21 RWQHWFRP OXE0R]LOOD HY HQWHU5VXQHNSRND]XMHZMDNLVSRVöEPRJïREWR ]RVWDÊ]UHDOL]RZDQHSU]X FLXVWURQ]DZLHUDMÈFHMGZLHVWURQZ]RU FRZH]NWöUFKGUXJDMHVW]DJQLH G RQDZSLHUZV]HM $E GRZLHG]LHÊ VLÚ Z MDNL VSRVöE ]DJQLH G]LÊ MHGQÈ VWURQÚ ZHZQÈWU] LQQHMZNRQDMQDVWÚSXMÈFHNURNL RGDMQRZÈ VWURQÚ Z]RUFRZÈ GR SURMHNWX ?$631(7?5R]G]LDO 0DVWHU3DJHV LQD]ZLMMÈ/CUVGT2CIGOCUVGT UXJD VWURQD Z]RUFRZD EÚG]LH VNïDGDïD VLÚ ] WDEHOL ]DZLHUDMÈFHM MHGHQZLHUV]LGZLHNROXPQ3LHUZV]DNROXPQD]DZLHUDNRQWURONÚ QPVGPV QPVGPV NWöUDZSHïQLNRQWURONÚ QPVGPV2NCEG*QNFGTQD SLHUZV]HMVWURQLHZ]RUFRZHM QPVGPV2NCEG*QNFGT WHNVWHP GODXSUR V]F]HQLDZWPSU]NïDG]LHX MHV]WHNVWX]DPLDVWRGQR QLNöZ WDNLP 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ 5VXQHN=DJQLH G RQHVWURQZ]RUFRZH MDN/RJRZDQLH5HMHVWUDFMDLWG UXJDNROXPQD]DZLHUDNRQWURONÚ QP VGPV2NCEG*QNFGT QPVGPV2NCEG*QNFGT GODVWURQ]]DZDUWR FLÈXPR OLZLDMÈFÈGRïÈF]HQLHGRQLHMLQQFKNRQWUROHN3U]HïÈF]VLÚGRZLGRNX 6RXUFH9LHZLGRGDMGRVWURQ0DVWHU3DJHPDVWHUNRGSU]HGVWDZLRQ QDOLVWLQJX ;_`^[ZUQ ffMcM^`[ OUâ P[cUQ_f_UöcUöOQV cZM_`öeY äcUOfQZUa B 6,EÍB6, 9LVXDO6WXGLRQLHREVïXJXMHZL]XDOQHMHGFMLOXEWZRU]HQLD]D JQLH G RQFKVWURQZ]RUFRZFK7HJRWSX]DGDQLDEÚG]LHV]PXVLDï ZNRQDÊZZLGRNX6RXUFH9LHZ /LVWLQJ7ZRU]HQLH]DJQLH G RQHMVWURQZ]RUFRZHM /CUVGT.CPIWCIG8$/CUVGT2CIG(KNG`/CUVGT2CIGOCUVGT QFG(KNG/CUVGT2CIGOCUVGTXD#WVQ XGPV9KTGWRHCNUG +PJGTKVU/CUVGT2CIG CUR QPVGPV+ QPVGPV QPVGPV2NCEG*QNFGT+ QPVGPV2NCEG*QNFGT 4WPCV5GTXGT VCDNG VT VFYKFVJDIEQNQTDNCEM 7ZRU]HQLHVWURQZ]RUFRZHMGODVZRMHMZLWUQ HQPVEQNQTYJKVG .QIKPDT 4GIKUVGTDT /CPCIG0GYUNGVVGTUDT 4GIKUVGT;QWT$QQMUDT 0 66QRKEUDT 0 6 QORCEV(TCOGYQTMDT # 10 6DT #520 6DT ,(DT 1/ #6.DT ( . .+ .4DT 1RGP5JCTGF5QWTEGDT 8$0 6DT 9GD5GTXKEGUDT 9KPFQYU(QTOUDT 9KPFQYU15DT HQPV VF VF CUREQPVGPVRNCEGJQNFGTKF QPVGPV2NCEG*QNFGTTWPCVUGTXGT CUREQPVGPVRNCEGJQNFGT VF VT VCDNG CUR QPVGPV 1DUVXQNXSRND]DQR]ZLÈ]NLPLÚG]GZLHPDVWURQDPLZ]RU FRZPL 5VXQHN=ZLÈ]NLPLÚG]GZLHPDVWURQDPLZ]RUFRZPL :NROHMQPÊZLF]HQLXGRZLHV]VLÚZMDNLVSRVöENRU]VWDÊ]XWZRU]R QFKSU]HGFKZLOÈVWURQZ]RUFRZFKZFHOXXWU]PDQLDVSöMQHJRZ JOÈGXLG]LDïDQLD7ZRLFKVWURQ]]DZDUWR FLÈ 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ A ecMVâO_`^[Z cf[^O[ceOT UPfUQPfUOfQZUM cUfaMXZQS[Y[ Q_f _^McUä Qc_fe_`WUQ@c[VQ _`^[ZeffMcM^`[ OUâ c^MYMOTcU`^eZe NöPâYUQä_ÐVZe ceSXâPUPfUM MZUQ ?`^[ZM ffMcM^`[ OUâ VQ_`R[^YaXM^fQY CQN2[^Y W`Ð^ea ecM_`^[Ze cf[^O[cQV 8 FLHVWURQZ]RUFRZHM MDNRV]DEORQXVWURQ]]DZDUWR FLÈ -H OLXWZRU]ïH VWURQÚZ]RUFRZÈPR HV]GODVZRMHMZLWUQNRQVWUXRZDÊ VWURQ]]DZDUWR FLÈNWöUHMDNRV]DEORQXEÚGÈX DÊVWURQZ]RUFRZHM -DNWRRVLÈJQÈÊ :WPÊZLF]HQLXGRVZRMHJRSURMHNWXGRGDV]VWURQ]]DZDUWR FLÈRUD] QDGDV]LPVSöMQZJOÈGLG]LDïDQLHG]LÚNLX FLXVWURQZ]RUFRZFKXWZR U]RQFKZSRSU]HGQLPSRGUR]G]LDOH 7ZRU]HQLHVWURQZ]RUFRZHMGOD VZRMHMZLWUQ 1DVWÚSQLHGRVWURQ]]DZDUWR FLÈGRïÈF]V]NRQWURONL L]REDF]V]ZMDNLVSRVöE$631(7ïÈF]]DZDUWR ÊVWURQZ]RUFRZFK LVWURQ]]DZDUWR FLÈZWUDNFLHG]LDïDQLD 3RSLHUZV]HXWZöU]NLONDVWURQQDVZRMHMZLWUQLHLQWHUQHWRZHM8 ZDMÈFSURMHNWXNWöUSRZVWDïZSRSU]HGQLPÊZLF]HQLXGRGDMQRZ IRUPXODU]:HE)RUP.OLNQLMSUDZPSU]FLVNLHPPV]QD]ZÚSUR MHNWXZRNQLH6ROXWLRQ([SORUHULZELHU]]PHQXRSFMÚ$GG1HZ ,WHP :RNQLHGLDORJRZP$GG1HZ,WHP]D]QDF]IRUPXODU]:HE )RUPDQDVWÚSQLHX MMHJRGRP OQHMQD]Z HIDXOWDVS[ 8SHZ QLMVLÚ H]RVWDïR]D]QDF]RQHSROH6HOHFWPDVWHUSDJHZGROQHMF]Ú FL RNQDGLDORJRZHJR UVXQHN 5VXQHN7ZRU]HQLHVWURQ]WUH FLÈSU]H]]D]QDF]HQLHVWURQZ]RUFRZHM =RVWDQLHV]SRSURV]RQRZEöUVWURQZ]RUFRZHMNWöUHMFKFHV]X Ê ]IRUPXODU]HP=D]QDF]0DVWHU3DJHPDVWHU UVXQHN .OLNQLMSU]FLVN2.D9LVXDO6WXGLRZ ZLHWOLQRZÈVWURQÚ HIDXOW DVS[]]D]QDF]RQÈQDV]DUR]DZDUWR FLÈVWURQZ]RUFRZHM UVX QHN :VND]XMHWR H]DZDUWR ÊVWURQZ]RUFRZHMQLHPR HEÊ ?`^[ZMf`^Q OUâ Y[ Q[_UMPMä `eXW[VQPZâ _`^[Zöcf[^O[câ 8 FLHVWURQZ]RUFRZHMMDNRV]DEORQXVWURQ]]DZDUWR FLÈ 5VXQHN=D]QDF]DQLHVWURQZ]RUFRZHM 5VXQHN7ZRU]HQLHQRZHMVWURQ]WUH FLÈ HGWRZDQDZIRUPXODU]X HIDXOWDVS[=DXZD HVWURQD]RVWDïD XWZRU]RQDSU]X FLXNRQWURONL QPVGPV 0R HV]WHUD]GRVWRVRZDÊQRZÈVWURQÚ HIDXOWDVS[GRVZRLFKSR WU]HESRSU]H]GRGDQLHNRQWUROHNGRNRQWURONL QPVGPV=ZUöÊXZDJÚ HQLHPR HV]PRGILNRZDÊVWURQZ]RUFRZHMQDWHMVWURQLH 7[Z`^[XWM/[Z`QZ` fMcM^`[ äVQ_` YUQV_OQYW`Ð^Q Y[ Q_ffMQ ZUä `^Q OUâ_`^[Ze 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ B 6,EÍB6, $ESU]HSURZDG]LÊHGFMÚVWURQZ]RUFRZHMPR HV]DOERNOLNQÈÊSUD ZPSU]FLVNLHPPV]ZREV]DU]H]DZDUWR FLVWURQZ]RUFRZHM LZEUDÊRSFMÚ(GLW0DVWHUDOERSRSURVWXSU]HM ÊGRRNQD6ROXWLRQ ([SORUHULGZXNURWQLHNOLNQÈÊVWURQÚZ]RUFRZÈ.D GH]WFKUR]ZLÈ ]DñVSRZRGXMHZF]WDQLHVWURQZ]RUFRZHMZWUELHGRHGFML RGDQLH]DZDUWR FLGRNRQWURONL QPVGPVWRSRSURVWXSU]HFLÈJQLÚFLH LXSXV]F]HQLHQDQLÈRGSRZLHGQLFKNRQWUROHN0R HV]UöZQLH ZSLV ZDÊGDQHEH]SR UHGQLRGRNRQWURONL QPVGPV6SUöEXMGRGDÊSHZLHQ WHNVWGRNRQWURONL QPVGPV UVXQHN 5VXQHN=DSHïQLDQLHVWURQWUH FLÈ :FHOXSU]HWHVWRZDQLDVWURQQDFL QLMNODZLV])7ZRMDVWURQDSR ZLQQDZJOÈGDÊMDNWDSRND]DQDQDUVXQNX B 6,EÍB6, 3U]SRPLQDP HVWURQDZ]RUFRZD]DZLHUDNRQWURONÚ QPVGPV2NC EG*QNFGT-H OLFKFHV]PR HV]XPLH FLÊWUH ÊZNRQWUROFH QPVGPV 2NCEG*QNFGTQDVWURQLHZ]RUFRZHM-HGQDN HMH OLWR]URELV]]DZDU WR Ê ZHZQÈWU] QPVPGV2NCEG*QNFGT EÚG]LH SRMDZLDÊ VLÚ QD VWURQLH NLHGWD]RVWDQLHZF]WDQDGRSöNLVWURQD]WUH FLÈQLHQDGSLV]HMHM VZRMÈZïDVQÈNRQWURONÈ QPVGPV 8 FLHVWURQZ]RUFRZHMMDNRV]DEORQXVWURQ]]DZDUWR FLÈ 5VXQHN: ZLHWOHQLHVWURQ]]DZDUWR FLÈZSU]HJOÈGDUFH,QWHUQHW([SORUHU -DNWRG]LDïD 7RFRXWZRU]ïH MHVWIRUPXODU]HP:HE)RUP HIDXOWDVS[ NWöUG]LH G]LF]]HVWURQZ]RUFRZHM 0DVWHU3DJHPDVWHU .RU] Ê]X DQLDVWURQ Z]RUFRZFKSROHJDQDWP HPR HV]XWZRU]ÊV]DEORQ]DZDUWR FLVWURQ DLQQHIRUPXODU]H:HE)RUPPRJÈ]QLHJRG]LHG]LF]Ê-H HOL]DZDUWR Ê VWURQZ]RUFRZHM]RVWDQLH]PLHQLRQDWH]PLDQ]RVWDQÈUöZQLH DXWR PDWF]QLHXZ]JOÚGQLRQHQDND GHMVWURQLHNWöUD]QLHMG]LHG]LF] =DXZD HMH HOLVWURQDNRU]VWD]]DJQLH G RQHMVWURQZ]RUFRZHMWDNLHM MDN0DVWHU3DJHPDVWHUQLHEÚG]LHV]PöJïMHMZ ZLHWOLÊZZLGRNX HVLJQ 9LHZ SRQLHZD ZL]XDOQDHGFMD]DJQLH G RQFKVWURQZ]RUFRZFKQLH MHVWREVïXJLZDQDZ9LVXDO6WXGLR =DJQLH G RQÈVWURQÚZ]RUFRZÈ PR HV]HGWRZDÊMHGQLHZZLGRNX6RXUFH9LHZ $E]REDF]ÊMDNZJOÈGDVWURQDNWöUDNRU]VWD]]DJQLH G RQHMVWURQ Z]RUFRZHMGRGDMGRSURMHNWXQRZIRUPXODU]:HE)RUP QD]ZLMJR5SN#T VKENGCURZ L]D]QDF]0DVWHU3DJHPDVWHUMDNRMHMVWURQÚZ]RUFRZÈ 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ =DSHïQLMVWURQÚ6TO$UWLFOHDVS[ZSURZDG]DMÈFNRG+70/LWHNVWSRND ]DQQDUVXQNX=ZUöÊXZDJÚ HPXVLV]UÚF]QLHZSHïQLÊNRQ WURONÚ QPVGPV 5VXQHN(GFMDZZLGRNX6RXUFH9LHZVWURQNWöUDNRU]VWD]]DJQLH G RQHMVWURQ Z]RUFRZHM .LHGVWURQD]RVWDQLHZF]WDQDZSU]HJOÈGDUFH,QWHUQHW([SORUHU SRQDFL QLÚFLXNODZLV]D) ]REDF]V]SRïÈF]RQÈ]DZDUWR ÊGZöFKVWURQZ]RU FRZFK UVXQHN $FR ]SU]HNV]WDïFHQLHPLVWQLHMÈFFKVWURQLQWHUQHWRZFKQDVWURQ]]D ZDUWR FLÈ *GVSRMU]V]QDNRG UöGïRZQRUPDOQHJRIRUPXODU]D:HE)RUP WDNLH JRNWöUQLHNRU]VWD]HVWURQZ]RUFRZHM ]DXZD V] H]DZLHUDRQ ]DUöZQR]ZNïHIUDJPHQWNRGX+70/NWöUHRF]HNXMHV]]QDOH ÊQDVWUR QLH$631(7MDNLHOHPHQWHQTO 8 FLHVWURQZ]RUFRZHMMDNRV]DEORQXVWURQ]]DZDUWR FLÈ 5VXQHN:F]WDQLHVWURQNWöUDNRU]VWD]]DJQLH G RQHMVWURQZ]RUFRZHM 2CIG.CPIWCIG8$#WVQ XGPV9KTGWRHCNUG QFG(KNG GHCWNVCURZXD +PJGTKVU GHCWNVACURZ 1 6;2 JVON27$.+ 99 6 :*6/. 0JVVRYYYYQTI64 ZJVON 6 ZJVONFVF JVONZONPUJVVRYYYYQTIZJVON JGCFTWPCVUGTXGT VKVNG 7PVKVNGF2CIGVKVNG JGCF DQF[ HQTOKFHQTOTWPCVUGTXGT FKX FKX HQTO DQF[ JVON -HGQDN HVWURQD]WUH FLÈQLH]DZLHUD]ZNïFKHOHPHQWöZNWöUHF]QLÈ MÈVWURQÈ$631(7 WDNLFKMDNJVON DQF[ OXEHQTO =DPLDVWWHJR]R EDF]V]HOHPHQWCUR QPVGPV SU]HGVWDZLDMÈFNRQWURONÚ QPVGPVLMHM ZïD FLZR FL .RQWUROND CUR QPVGPV ]DZLHUD ZV]HONLH NRQWURONL L ]D ZDUWR Ê NWöUHXSXV]F]DV]QDNRQWURONÚ QPVGPV 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ 2CIG.CPIWCIG8$/CUVGT2CIG(KNG`/CUVGT2CIGOCUVGT #WVQ XGPV9KTGWRHCNUG QFG(KNG GHCWNVCURZXD +PJGTKVU GHCWNVACURZVKVNG7PVKVNGF2CIG CUR QPVGPV+ QPVGPV QPVGPV2NCEG*QNFGT+ QPVGPV2NCEG*QNFGT 4WPCVUGTXGT  CUR QPVGPV $ESU]HNV]WDïFLÊIRUPXODU]:HE)RUPQDVWURQÚ]]DZDUWR FLÈPXVLV] SRSURVWXGRGDÊDWUEXW/CUVGT2CIG(KNGGRMHMGUHNW2CIGDQDVWÚS QLHXVXQÈÊLQQHHOHPHQW+70/]HVWURQ2WRSU]NïDGGUHNW2CIG ZNRQXMÈFHMWR]DGDQLH 2CIG.CPIWCIG8$/CUVGT2CIG(KNG`/CUVGT2CIGOCUVGT #WVQ XGPV9KTGWRHCNUG QFG(KNG GHCWNVCURZXD +PJGTKVU GHCWNVACURZ UHNWD2CIGSU]HNV]WDïFDVWURQÚ HIDXOWDVS[]WHJRÊZLF]HQLDQDVWUR QÚ]]DZDUWR FLÈ$FR]NRQWURONÈ QPVGPVNWöUDMHVWSRWU]HEQDGRZ ZLH WOHQLDXQLNDWRZHM]DZDUWR FLVWURQ 0R HV]MÈGRGDÊZNRG]LHQDSU] NïDGZWDNLVSRVöE 2CIG.CPIWCIG8$/CUVGT2CIG(KNG`/CUVGT2CIGOCUVGT #WVQ XGPV9KTGWRHCNUG QFG(KNG GHCWNVCURZXD +PJGTKVU GHCWNVACURZ CUR QPVGPV+ QPVGPV QPVGPV2NCEG*QNFGT+ QPVGPV2NCEG*QNFGT TWPCVUGTXGT CUR QPVGPV (ZHQWXDOQLHJGNOLNQLHV]RGQR QLN UHDWH XVWRP RQWHQWZPHQX RQ WHQW7DVNVNWöUH]QDMGXMHVLÚSRSUDZHMVWURQLHNRQWURONL QPVGPV UVX QHN 5VXQHN7ZRU]HQLHQRZHMNRQWURONL RQWHQW B 6,EÍB6, -H HOLQLHXPLH FLV]NRQWURONL QPVGPVZNRG]LHZFLÈ EÚG]LHV]ZLG]LDï NRQWURONÚ QPVGPVZZLGRNX HVLJQ9LHZ1LHEÚG]LHV]ZVWDQLHGRGDÊ NRQWUROHNGRNRQWURONL QPVGPVGRSöNLQLHNOLNQLHV]RGQR QLND UHDWH XVWRP RQWHQWZPHQX RQWHQW7DVNNRQWURONL QPVGPV 8 FLHVWURQZ]RUFRZHMMDNRV]DEORQXVWURQ]]DZDUWR FLÈ ]]DVWRVRZDQLHPVWURQZ]RUFRZHMGODFDïHMZLWUQ $EZV]VWNLHVWURQQDZLWUQLHGRP OQLHX ïRNUH ORQHMVWURQZ]RU FRZHMSRSURVWXGRGDMHOHPHQWRCIGU GRSOLNX:HEFRQILJGODGDQHMZL WUQ U[UVGOYGD RCIGUOCUVGT2CIG(KNG/CUVGT2CIGOCUVGT 6WURQDNWöUDQLHPDRNUH ORQHMZDUWR FLDWUEXWX/CUVGT2CIG(KNGZVZRMHM GUHNWLH 2CIGEÚG]LHGRP OQLHX DïDVWURQZ]RUFRZHM0DVWHU 3DJHPDVWHU:FHOXXQLHZD QLHQLDGRP OQHJRXVWDZLHQLDVWURQZ]RU FRZHMZSOLNX:HEFRQILJSRSURVWXGRGDMDWUEXW/CUVGT2CIG(KNGGRG UHNW2CIGVWURQLQWHUQHWRZHMRNWöUHMPRZDLSU]SLV]MHMQD]ZÚGR LQQHJRSOLNX ]ZNUDQLHPWSXSU]HJOÈGDUNLLSU]HïÈF]DQLHPVWURQZ]RUFRZFK ZORFLH -H HOL7ZRMDDSOLNDFMDMHVWVNLHURZDQDGRX WNRZQLNöZUö QFKSU]HJOÈ GDUHNPR HV]XWZRU]ÊRGG]LHOQHVWURQZ]RUFRZHDEND GD]QLFKEïD ]RSWPDOL]RZDQDGODRNUH ORQHMSU]HJOÈGDUNL:WDNLPSU]SDGNXEÚG]LHV] PXVLDïEÊZVWDQLHGQDPLF]QLHSU]HïÈF]DÊVZRMHVWURQZ]RUFRZH ZWUDNFLHG]LDïDQLD5HDOL]DFMDWDNLHJR]DGDQLDZPDJDGRGDQLDQDVWÚSX MÈFHJRNRGXZ]GDU]HQLX2TG+PKVVWURQ]]DZDUWR FLÈ 2TQVGEVGF5WD2CIGA2TG+PKV $[8CNUGPFGT#U1DLGEVA $[8CNG#U5[UVGO XGPV#TIU A *CPFNGU/G2TG+PKV +H 4GSWGUV$TQYUGT+U$TQYUGT + 6JGP /CUVGT2CIG(KNG/CUVGT2CIGOCUVGT NUG+H 4GSWGUV$TQYUGT+U$TQYUGT /QKNNC 6JGP /CUVGT2CIG(KNG/CUVGT2CIGA(KTG(QZOCUVGT NUG /CUVGT2CIG(KNG/CUVGT2CIGA1VJGTUOCUVGT PF+H PF5WD :SRZ V]PNRG]LH]DNïDGDVLÚ HSRVLDGDV]WU]Uö QHVWURQZ]RU FRZH0DVWHU3DJHPDVWHU GODSU]HJOÈGDUNL,QWHUQHW([SORUHU 0DVWHU3D JHB)LUH)R[PDVWHU GODSU]HJOÈGDUNL)LUHIR[ RUD]0DVWHU3DJHB2WKHUVPD VWHU GODLQQFKSU]HJOÈGDUHN 1DVWURQLHVSUDZG]DVLÚWSSU]HJOÈGDUNL DQDVWÚSQLHVWRVXMHRGSRZLHGQLÈVWURQÚZ]RUFRZÈ 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ 3R]DSU]HïÈF]DQLHPSURJUDPRZPVWURQZ]RUFRZHMLVWQLHMHUöZQLH WDNLVSRVöE 2CIG.CPIWCIG8$ /CUVGT2CIG(KNG`/CUVGT2CIGA1VJGTUOCUVGT KG/CUVGT2CIG(KNG`/CUVGT2CIGOCUVGT OQKNNC/CUVGT2CIG(KNG`/CUVGT2CIGA(KTG(QZOCUVGT :LÚFHMLQIRUPDFML 6FRWW*XWKULH 3URGXFW0DQDJHU$631(7Z0LFURVRIFLH QDSLVDïEORJRWP ZMDNLVSRVöE]PLHQLDÊVWURQZ]RUFRZHZ]DOH QR FLRGWSXSU]HJOÈGDUNL 7HNVW ZMÚ]NXDQJLHOVNLP MHVWGRVWÚSQSRGDGUHVHPKWWSEORJVPVGQ FRPVFRWWJXDUFKLYHDVS[ 0RGILNDFMDVWURQZ]RUFRZHM ZWUDNFLHG]LDïDQLD .LHGIRUPXODU]:HE)RUPNRU]VWDMÈF]HVWURQZ]RUFRZHMMHVWZF]W ZDQZWUDNFLHG]LDïDQLDZ ZLHWOD]DZDUWR ÊVWURQZ]RUFRZHMUD]HP ]ZïDVQÈ]DZDUWR FLÈ-HGQDN H]GDU]DMÈVLÚVWXDFMHJGFKFHV]]PRG ILNRZDÊF]Ú ÊVWURQZ]RUFRZHMZWUDNFLHZF]WDQLDRNUH ORQHMVWURQ LQWHUQHWRZHM1DSU]NïDGQDZLWUQLH2 5HLOO1HWZRUN KWWSZZZRUHLOO QHWFRP QDVWURQDFKQDOH ÈFFKGRSRGZLWUQ21 RWQHWZ ZLHWODVLÚ ZQDJïöZNDFKORJR21 RWQHW VNDF]ÈFGHOILQ ]DPLDVWSRGVWDZRZHJRORJR 2 5HLOO1HWZRUN1DVWURQDFKQDOH ÈFFKGRLQQFKSRGZLWUQQS3HUO FRPF]21/DPSFRPMHVWSRGREQLH -DNWRRVLÈJQÈÊ $EGRZLHG]LHÊVLÚZMDNLVSRVöEVWURQDZ]RUFRZDPR HEÊPRGILNR ZDQDZORFLHGRGDPVWURQÚGRQDV]HJRSRSU]HGQLHJRSURMHNWX ]REDF] SRGUR]G]LDï 8 FLHVWURQZ]RUFRZHMMDNRV]DEORQXVWURQ]LQIRUPDFMD PL 6WURQDWDEÚG]LHX DÊ0DVWHU3DJHPDVWHUL]PLHQLSR]DïDGRZD QLXREUD]HNVWURQZ]RUFRZHM]ORJR2 5HLOO1HWZRUNQDREUD]HN]ORJR 21 RWQHW 9[ Q_f Y[PeRUW[cMä fMcM^`[ ä_`^[Ze cf[^O[cQV`MWMNe M_[cM M`QYM`QY P[ce cUQ`XMZQV _`^[Ze 0RGILNDFMDVWURQZ]RUFRZHMZWUDNFLHG]LDïDQLD  RSURMHNWXXWZRU]RQHJRZSRSU]HGQLPÊZLF]HQLXGRGDMQRZIRU PXODU]:HE)RUP NOLNQLMSUDZPSU]FLVNLHPPV]QD]ZÚSURMHNWX Z RNQLH 6ROXWLRQ ([SORUHU ZELHU] RSFMÚ $GG 1HZ ,WHP D QD VWÚSQLH]D]QDF]:HE)RUP 8SHZQLMVLÚ H]RVWDïR]D]QDF]RQHSROH 6HOHFWPDVWHUSDJHZGROQHMF]Ú FLRNQDGLDORJRZHJR)RUPXODU]RZL :HE)RUPQDGDMQD]ZÚ21 RWQHWDVS[LNOLNQLMSU]FLVN$GG =D]QDF]0DVWHU3DJHPDVWHUMDNRVWURQÚZ]RUFRZÈ =DSHïQLMIRUPXODU]:HE)RUP21 RWQHWDVS[WHNVWHP UVXQHN 5VXQHN)RUPXODU]:HE)RUP21 RWQHWDVS[]GRïÈF]RQPWHNVWHP 3U]HïÈF]VLÚGRZLGRNX6RXUFH9LHZL]DGUHNWÈ2CIGZVWDZG UHNWÚ/CUVGT6[RG UHNWD/CUVGT6[RGSR]ZDOD LQDZVND]DQLH FL OHRNUH ORQHJRRGZRïDQLDGRVWURQZ]RUFRZHM]DWHPPR HV] X]VNDÊGRVWÚSGRMHM]DZDUWR FL WDNLFKMDNSXEOLF]QHZïD FLZR FL LPHWRG  2CIG.CPIWCIG8$/CUVGT2CIG(KNG`/CUVGT2CIGOCUVGT #WVQ XGPV9KTGWRHCNUG QFG(KNG1P QVPGVCURZXD +PJGTKVU10 QVPGVACURZVKVNG7PVKVNGF2CIG /CUVGT6[RG8KTVWCN2CVJ`/CUVGT2CIGOCUVGT :XNUWPNRG]LHVWURQZ]RUFRZHM 0DVWHU3DJHPDVWHUYE ZVWDZ SXEOLF]QÈPHWRGÚUGV.KPM QNQT ]LÚNLGRGDQLXGRVWURQZ]RU FRZHM WHM SXEOLF]QHM PHWRG EÚG]LHV] PöJï QD VWURQDFK ] LQIRUPD FMDPLSURJUDPRZRXVWDZLÊNRORUUö QFKNRQWUROHN.KPM$WVVQP 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ .öPfUQ_fYa_UM a eä Y[PeRUWM`[^MaNXUO ^fePQRUZU[cMZUa YQ`[Pe _Q`8UZW/[X[^ c^fQOUcZeY ^MfUQ_`^[ZM fUZR[^YMOVMYU ZUQNöPfUQc_`MZUQ S[cec[ Mä +ORQTVU5[UVGO TCYKPI 2CTVKCN NCUU/CUVGT2CIGAOCUVGT +PJGTKVU5[UVGO9GD7+/CUVGT2CIG 2WDNKE5WDUGV.KPM QNQT $[8CNEVTN#U5VTKPIA $[8CNNPM QNQT#U QNQT 5GNGEV CUGEVTN CUG/CE GX GPVGT NPM/CE GX GPVGT(QTG QNQTNPM QNQT CUG10 QVPGV NPM10 QVPGV(QTG QNQTNPM QNQT CUG/QKNNC GX GPVGT NPM/QKNNC GX GPVGT(QTG QNQTNPM QNQT CUG10.COR NPM10.COR(QTG QNQTNPM QNQT PF5GNGEV PF5WD PF NCUU :XNUWPNRG]LHGOD21 RWQHWDVS[ 21 RWQHWDVS[YE XPLH ÊNRG QDVWÚSXMÈFHJR]GDU]HQLD2CIGA.QCF 5WD2CIGA.QCF $[8CNUGPFGT#U1DLGEVA $[8CNG#U5[UVGO XGPV#TIU A *CPFNGU/G.QCF  OKG MQNQTQFPQ PKMC /CUVGTUGV.KPM QNQT 10 QVPGV TCYKPI QNQT;GNNQY  OKG V[VW /CUVGT2CIG*GCFGT6KVNGA -QPHGTGPELG1 4GKNN[KRCTVPGTÎY  OKG QDTCGM KOOCUVGT+OCIG#U+OCIG OCUVGT+OCIG 6[RG /CUVGT(KPF QPVTQN KOI6KVNG A +OCIG +H0QV OCUVGT+OCIG+U0QVJKPI 6JGP OCUVGT+OCIG+OCIG7TN+OCIGUQPFQVPGVANQIQIKH PF+H PF5WD !8 MHV]ZïD FLZR FL/CUVGTDESREUDÊRGZRïDQLHGRVWURQZ]RUFR ZHM:SLHUZV]HMNROHMQR FL]PLHQLV]NRORUNRQWURONL21 RWQHWFRP .KPM$WVVQPSU]H]ZRïDQLHPHWRGUGV.KPM QNQT 1DVWÚSQLHSU] X FLXZïD FLZR FL0DVWHU3DJH+HDGHU7LWOH]PLHQLV]WWXïVWURQ 1DNRñFX]PLHQLV]REUD]HNORJRQDVWURQLHZ]RUFRZHMNRU]VWDMÈF ]PHWRG(KPF QPVTQN 0RGILNDFMDVWURQZ]RUFRZHMZWUDNFLHG]LDïDQLD B 6,EÍB6, :ïD FLZR Ê /CUVGT MHVW VSHFMDOQÈ ZïD FLZR FLÈ XMDZQLRQÈ SU]H] IRUPXODU]:HE)RUPSRQLHZD REVïXJXMHGRVWÚSGRVWURQZ]RUFRZHM :U]HF]LVWR FLND GDVWURQDPR HX]VNDÊGRVWÚSGRZïD FLZR FL /CUVGTMHGQDN HMHVWWRVHQVRZQHMHGQLHZSU]SDGNXJGVWURQD NRU]VWD]HVWURQZ]RUFRZHM 1DFL QLMNODZLV])LSU]HWHVWXMDSOLNDFMÚ:SLHUZV]HMNROHMQR FL]DïD GXM HIDXOWDVS[DQDVWÚSQLHNOLNQLMRGQR QLNGR21 RWQHWFRPE ZF]WDÊ21 RWQHWDVS[1DUVXQNXSRND]DQRUö QLFHPLÚG] WPLGZLHPDVWURQDPL 5VXQHN: ZLHWOHQLHVWURQ HIDXOWDVS[RUD]21 RWQHWDVS[ -DNWRG]LDïD ,VWQLHMÈGZDVSRVREPRGILNRZDQLD]DZDUWR FLVWURQZ]RUFRZHMZWUDNFLH G]LDïDQLD0R HV]WRRVLÈJQÈÊ ” :RïXMÈFSXEOLF]QHPHWRGLXVWDZLDMÈFSXEOLF]QHZïD FLZR FLVWURQ Z]RUFRZHM ” 8 DMÈFPHWRG(KPF QPVTQN ZïD FLZR FL/CUVGT GRRGQDOH]LH QLDNRQWUROHNQDVWURQLHDQDVWÚSQLHZRïXMÈFPHWRGLXVWDZLDMÈF ZïD FLZR FLWFKNRQWUROHN 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ : ?=E0 0940 :ïD FLZR Ê/CUVGTMHVWSRSUDZQDMHGQLHQDVWURQDFKNWöUHRGZRïXMÈ VLÚGRVWURQZ]RUFRZHMZDWUEXFLH/CUVGT2CIG(KNGGUHNW2CIG -H OLVSUöEXMHV]RGZRïDÊVLÚGRZïD FLZR FL/CUVGTQDVWURQLHNWöUD QLH]DZLHUDRGZRïDQLDGRVWURQZ]RUFRZHMWR]RVWDQLH]JïRV]RQ ZMÈWHN0WNN4GHGTGPEG ZEGRVKQP *G]LHWONRMHVWWRPR OLZHSRZLQLHQH X DÊSLHUZV]HMPHWRGNWöUD XMDZQLDSXEOLF]QHZïD FLZR FLLPHWRGVWURQZ]RUFRZHM7DNLHSRGHM FLH MHVWEDUG]LHMHIHNWQPVSRVREHP]PLDQNRQWUROHNQDVWURQLHZ]RU FRZHMSRQLHZD NRU]VWDVLÚWX]ZF]HVQFKZLÈ]DñLSU]H]WRNRQWURONL VÈ FL OHRNUH ORQH PRJïRGRM ÊGRX FLDZF]HVQFKZLÈ]DñVWURQDZ]RUFRZDPXVL XMDZQLÊVZRMHSXEOLF]QHPHWRGLZïD FLZR FL MDNZNURNX WDNDE VWURQD]WUH FLÈPRJïDMHXVWDZLÊOXEX]VNDÊGRQLFKGRVWÚSZWUDNFLH G]LDïDQLD : QDV]P ÊZLF]HQLX XMDZQLïH SXEOLF]QÈ PHWRGÚ R QD]ZLH UGV.KPM QNQT QDVWURQLH0DVWHU3DJHPDVWHU=PLDQDNRORUXNRQWURONL .KPM$WVVQPQDVWURQLHZ]RUFRZHMZWUDNFLHG]LDïDQLDZPDJDZRïDQLD PHWRGUGV.KPM QNQT Z]GDU]HQLX2CIGA.QCFVWURQ]WUH FLÈ :SU]SDGNXGUXJLHMPHWRGRGQDMGXMHV]NRQWURONLNWöUHFKFHV]PRG ILNRZDÊQDVWURQLHZ]RUFRZHMSU]X FLXPHWRG(KPF QPVTQN ZïD FLZR FL/CUVGT1DVWÚSQLHGRVWDUF]DV]QD]ZÚLWSNRQWURONLSU]H]QD F]RQHM GR PRGILNDFML *G NRQWUROND ]RVWDQLH ]ORNDOL]RZDQD PR HV] ]PLHQLÊMHMZïD FLZR FLWDNMDNEEïDRQDRELHNWHPORNDOQP7HFKQLND WD]RVWDïDSU]HGVWDZLRQDZSRQL V]PIUDJPHQFLHNRGXNWöUORNDOL]XMH NRQWURONÚ+OCIGQDVWURQLHZ]RUFRZHML]DVWÚSXMHMÈQRZPSOLNLHPJLI]D ZLHUDMÈFPORJR21 RWQHW A eOUQcOfQ_ZeOT cUâfM SPe`eXW[ VQ_``[Y[ XUcQ fZMOfZUQa^M_fOfM ^[S^MY[cMZUQ U[S^MZUOfM Y[ XUc[ ä [c_`McMZUM N öPÐc KOOCUVGT+OCIG#U+OCIG OCUVGT+OCIG 6[RG /CUVGT(KPF QPVTQN KOI6KVNG A +OCIG +H0QV OCUVGT+OCIG+U0QVJKPI 6JGP OCUVGT+OCIG+OCIG7TN+OCIGUQPFQVPGVANQIQIKH PF+H 7HFKQLNDWDZNRU]VWXMHSö QHZLÈ]DQLDZX]VNDQLXGRVWÚSXGRNRQ WUROHNQDVWURQLHZ]RUFRZHMSRQLHZD PXVLV]ZUD QLHSU]HNRQZHUWR ZDÊNRQWURONL]QDOH]LRQHZWUDNFLHG]LDïDQLDQDSR ÈGDQWS 9Q`[PM 2UZP/[Z`^[Xa ecM Ð ZeOTcUâfM [POfM_SPe fM_`[_[cMZUQ c M OUc[ OU aNXUOfZeOT[_UMPM fMXQ`ecOfQ_ZeOT cUâfM UVQ_` OU XQ [W^Q X[ZQ 0RGILNDFMDVWURQZ]RUFRZHMZWUDNFLHG]LDïDQLD $FR ]X]VNDQLHPGRVWÚSXGRGQDPLF]QLHWZRU]RQFKNRQWUROHNSRGF]DV ïDGRZDQLDVWURQZ]RUFRZHM 1DSU]NïDGVWURQDZ]RUFRZDPR HZ ZLHWODÊGRGDWNRZHLQIRUPDFMH ]RVWDWQLHMFKZLOLG]LÚNLGQDPLF]QHPXWZRU]HQLXNRQWURONL.CDGN/LF] EDJHQHURZDQFKQRZFKNRQWUROHNMHVWX]DOH QLRQDRGLOR FLLQIRUPDFML ]RVWDWQLHMFKZLOL =DOHWÈXF]QLHQLDPHWRGLZïD FLZR FLSXEOLF]QPLQDVWURQLHZ]RUFR ZHMMHVWWR HPR HV]X ÊZF]HVQFKZLÈ]DñFRR]QDF]DPR OLZR Ê VNRU]VWDQLD]SRPRFPHFKDQL]PX,QWHOOL6HQVHSRGSRZLDGDMÈFHJRLFK QD]ZRUD]SROHJDQLDQDNRPSLODWRU]HVSUDZG]DMÈFPLFKWSZWUDN FLHNRPSLODFML 8MDZQLHQLHSXEOLF]QFKZïD FLZR FLQLHMHVWPR OLZHGODNRQWUROHNNWöUH VÈJHQHURZDQHGQDPLF]QLHQDVWURQLHZ]RUFRZHM ]LHMHVLÚWDNSRQLH ZD PXVLV]]GHFGRZDÊNWöUHPHWRGLZïD FLZR FLXMDZQLÊZWUDNFLH SURMHNWRZDQLD :WDNLPSU]SDGNXSRZLQLHQH XFLHFVLÚGRSö QFKZLÈ]DñNRU]VWDMÈF ]RSLVDQHMZF]H QLHMZSXQNFLH -DNWRG]LDïD PHWRG(KPF QPVTQN :LÚFHMLQIRUPDFML $EGRZLHG]LHÊVLÚZLÚFHMQDWHPDWZF]HVQFKLSö QFKZLÈ]DñRUD] ]DOHWLZDGND GHJR]WFKUR]ZLÈ]DñSU]HMU]MQDVWÚSXMÈFWHPDWSR PRF Z ELEOLRWHFH 06 1 KWWSPVGQPLFURVRIWFRPOLEUDUGHIDXOWDVS XUO OLEUDUHQXVYEFQKWPOYDFRQHDUOODWHELQGLQJDVS @c[Ua e`W[cZUOe ZUQfSaNUâ_UöZUSPe cUöOQVVQ XU a`c[^fe_fYMö cU`^eZePXM_c[VQV cU`^eZe UZ`Q^ZQ`[cQV 7ZRU]HQLHPDSZLWUQ GODVZRMHMZLWUQLQWHUQHWRZHM -H OL7ZRMDZLWUQDLQWHUQHWRZDQLH]DZLHUDWONRMHGQHMVWURQLQWHUQH WRZHMPXVLV]]QDOH ÊVSRVöEQDXPR OLZLHQLHX WNRZQLNRPQDZLJDFML SRPLÚG]VWURQDPLQDZLWUQLH:$631(7]QDMGXMÈVLÚF]WHUQRZH 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ NRQWURONL NWöUH XïDWZLDMÈ ZGUR HQLH QDZLJDFML QD ZLWUQLH 7PL NRQ WURONDPLVÈ 5KVG/CR CVC5QWTEG .RQWURONDNWöUDSU]HGVWDZLDPDSÚZLWUQ0DSDZLWUQMHVWSOL NLHP;0/NWöURSLVXMHORJLF]QÈVWUXNWXUÚZLWUQLQWHUQHWRZHMRUD] ]ZLÈ]NLSRPLÚG]VWURQDPL.RQWUROND5KVG/CR CVC5QWTEGQLHMHVWZL GRF]QDSR]DïDGRZDQLXVWURQ-HMUROÈMHVWG]LDïDQLHMDNRGRVWDZFD LQIRUPDFMLRZLWUQLH SREUDQFK]SOLNXPDSZLWUQ GRNRQWURONL 5KVG/CR2CVJ 5KVG/CR2CVJ :L]XDOQDNRQWURONDSU]HGVWDZLDMÈFD FLH NÚGRELH ÈFHMVWURQ /GPW :L]XDOQD NRQWUROND Z ZLHWODMÈFD LQIRUPDFMH Z IRUPLH PHQX .RQWUROND/GPWREVïXJXMHZLÈ]DQLHGDQFKGRPDSZLWUQ 6TGG8KGY :L]XDOQDNRQWURONDZ ZLHWODMÈFDLQIRUPDFMHZKLHUDUFKLF]QHMVWUXN WXU]H.RQWUROND6TGG8KGYREVïXJXMHZLÈ]DQLHGDQFKGRPDSZLWUQ : SR]RVWDïFK ÊZLF]HQLDFK WHJR UR]G]LDïX QDXF]V] VLÚ MDN X DÊ WFKNRQWUROHNDEXïDWZLÊX WNRZQLNRPQDZLJDFMÚQD7ZRMHMZLWUQLH :SLHUZV]HMNROHMQR FLSU]MU]MPVLÚEOL HMNRQWURONRP5KVG/CR CVC 5QWTEGRUD]5KVG/CR2CVJ -DNWRRVLÈJQÈÊ :WPÊZLF]HQLXGRZLHV]VLÚZMDNLVSRVöEX ÊNRQWURONL5KVG/CR2CVJ ZUD]]SOLNLHP:HEVLWHPDSGRZ ZLHWOHQLD FLH HNQDZLJDFMLQDVWUR QDFK7ZRMHMZLWUQ3RSLHUZV]HXWZRU]V]DSOLNDFMÚVLHFLRZÈNRU] VWDMÈFÈ]HVWURQZ]RUFRZHM.LHGVWURQDZ]RUFRZDMHVWX DQDMDNR V]DEORQGODZV]VWNLFKLQQFKVWURQQDZLWUQLHMHVWRQDGREUPPLHM VFHPGRXPLHV]F]HQLDPDSZLWUQLNRQWUROHNNWöUHSR]ZDODMÈX W NRZQLNRPQDRGQDOH]LHQLHVLÚ ]LHMHVLÚWDNSRQLHZD WHJRWSXLQIRU PDFMDEÚG]LHZLGRF]QDQDND GHMVWURQLHRGZLHG]DQHMSU]H]X WNRZQLND 8WZRU]V]SOLNPDSZLWUQRSLVXMÈFORJLF]QH]ZLÈ]NLSRPLÚG]VWURQD PLZLWUQDQDVWÚSQLHGRGDV]NRQWURONÚ5KVG/CR2CVJGRVWURQZ]RUFRZHM 7ZRU]HQLHPDSZLWUQGODVZRMHMZLWUQLQWHUQHWRZHM 3R]ZROLWRX WNRZQLNRP]REDF]ÊZNWöUPPLHMVFXZKLHUDUFKLLVLÚ ]QDMGXMÈRUD]SU]HQRVLÊVLÚ ZJöUÚ L ZGöï FLH NLLFKELH ÈFHMVWURQ 8UXFKRP9LVXDO6WXGLRLXWZöU]QRZÈDSOLNDFMÚVLHFLRZÈ$63 1(7=DSLV]WHQSURMHNWSRGQD]ZÈ ?$631(7?5R]G]LDO 1DYLJDWLRQ :RNQLH6ROXWLRQ([SORUHUGRïÈF]PDSÚZLWUQGRDSOLNDFMLSU]H]NOLN QLÚFLHSUDZPSU]FLVNLHPPV]QD]ZSURMHNWXDQDVWÚSQLHZ EUDQLH]PHQXRSFML$GG1HZ,WHP6LWH0DS UVXQHN 9MMcU`^eZeVQ_` P[WaYQZ`QYD98 [U_aVâOeYX[SUOfZe ^[fW MPcU`^eZe UZ`Q^ZQ`[cQV 5VXQHN RïÈF]HQLHPDSZLWUQGRSURMHNWX =DSHïQLMSOLN:HEVLWHPDS RWZöU]JRLZSLV]NRGSU]HGVWDZLRQ QDOLVWLQJX B 6,EÍB6, 3DPLÚWDMRVSUDZG]HQLXF]7ZöMGRNXPHQW;0/:HEVLWHPDSMHVW GREU]H]EXGRZDQ W]QF]GRNXPHQWRGSRZLDGD]DVDGRP;0/D 1DMïDWZLHMV]PVSRVREHPSU]HSURZDG]HQLDZHUILNDFMLMHVW]DïDGRZD MH HOLQLHEÚG]LH QLHGRNXPHQWXZSU]HJOÈGDUFH,QWHUQHW([SORUHU GREU]H]EXGRZDQSU]HJOÈGDUND LÚRWPSRLQIRUPXMH 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ /LVWLQJ3OLN:HEVLWHPDS !ZONXGTUKQPGPEQFKPIWVH! UKVG/CR UKVG/CR0QFGWTNOCKPCURZ VKVNG5VTQPCI ÎYPC9KPFQYU/QDKNG FGUETKRVKQP5VTQPCI ÎYPC9KPFQYU/QDKNGTQNGU UKVG/CR0QFGWTNYJCVKUYKPOQDKNGCURZ VKVNG [OLGUV9KPFQYU/QDKNG FGUETKRVKQP [OLGUV9KPFQYU/QDKNGTQNGU UKVG/CR0QFGWTNYKPFQYUOQDKNGQXGTXKGYCURZ VKVNG1IÎNP[QRKU9KPFQYU/QDKNG FGUETKRVKQP1IÎNP[QRKU9KPFQYU/QDKNG TQNGU UKVG/CR0QFGWTNEQORCTGFGXKEGUCURZ VKVNG2QTÎYPCLWTæFGPKC FGUETKRVKQP2QTÎYPCLWTæFGPKCTQNGU UKVG/CR0QFGWTNUQHVYCTGCURZ VKVNG2QPCLQRTQITCOQYCPKG FGUETKRVKQP2QPCLQRTQITCOQYCPKG TQNGU UKVG/CR0QFGWTNHCSCURZ VKVNG(#3 FGUETKRVKQP(#3 TQNGU UKVG/CR0QFG UKVG/CR0QFGWTNFGXKEGUCURZVKVNG7TæFGPKC FGUETKRVKQP7TæFGPKCTQNGU UKVG/CR0QFGWTNFQYPNQCFUCURZVKVNG GPVTWORQDKGTCPKC FGUETKRVKQP GPVTWORQDKGTCPKCTQNGU UKVG/CR0QFGWTNJQYVQCURZ VKVNG2QOQE FGUETKRVKQP2QOQETQNGU UKVG/CR0QFGWTNEQOOWPKVKGUCURZ VKVNG5RQ GEPQ è FGUETKRVKQP5RQ GEPQ èTQNGU UKVG/CR0QFGWTNGXGPVUCURZ VKVNG0QYQ EKKY[FCTGPKC FGUETKRVKQP0QYQ EKKY[FCTGPKCTQNGU UKVG/CR0QFGWTN#FOKPKUVTCVQT#FOKPCURZ VKVNG#FOKPKUVTCVQT FGUETKRVKQP#FOKPKUVTCVQTTQNGU UKVG/CR0QFG UKVG/CR 3OLN:HEVLWHPDSSRSURVWXRSLVXMHORJLF]QUR]NïDGZLWUQ1LHPD ]XSHïQLH]QDF]HQLDJG]LHIL]F]QLHVÈSU]HFKRZDQHUö QHSOLNL =ZUöÊXZDJÚ HVFKHPDWGRNXPHQWXMHVWSURVWHOHPHQWVÈ]DJQLH G RQHLORJLF]QLHSRJUXSRZDQH .D GHOHPHQWUKVG/CR0QFG SRVLDGDF]WHUDWUEXW 7ZRU]HQLHPDSZLWUQGODVZRMHMZLWUQLQWHUQHWRZHM VKVNG 7HNVWZ ZLHWODQZND GPZÚ OHNRQWURONL5KVG/CR2CVJ6TGG 8KGYOXE/GPW FGUETKRVKQP 7HNVWSRPRFZ ZLHWODQSRQDMHFKDQLXPV]ÈQDZÚ]HïZNRQ WUROFH5KVG/CR2CVJ6TGG8KGYOXE/GPW TQNGU 5RODOXEUROHGODNWöUFKGDQZÚ]HïMHVWZ ZLHWODQ WTN $GUHV85/GRNWöUHJREÚG]LHPSU]HQLHVLHQLSRNOLNQLÚFLXZÚ]ïD ZNRQWUROFH5KVG/CR2CVJ6TGG8KGYOXE/GPW B 6,EÍB6, =ZUöÊXZDJÚ HZDUWR FLND GHJRDWUEXWXWTNZHOHPHQFLHUKVG /CR0QFG PXV]ÈEÊXQLNDWRZH RGDMQRZNDWDORJGRSURMHNWXLQD]ZLMJR+OCIGU NOLNQLMSUDZP SU]FLVNLHPPV]QD]ZÚSURMHNWXZRNQLH6ROXWLRQ([SORUHULZ ELHU]$GG)ROGHU5HJXODU)ROGHU 6NRSLXMREUD]NLSRND]DQHQDUVXQNX GRNDWDORJX ?$631(7?5R]G]LDO1DYLJDWLRQ?,PDJHV: NRU]VWDV]MHQDVWURQLHZ]RUFRZHMGODWHMZLWUQ 1DVWÚSQPNURNLHPMHVWGRïÈF]HQLHQRZHMVWURQZ]RUFRZHMGRSUR MHNWX=DSHïQLMVWURQÚZ]RUFRZÈNRQWURONDPLSRND]DQPLQDUVXQ NX6WURQDZ]RUFRZDMHVWLGHDOQPPLHMVFHPGRXPLHV]F]HQLD NRQWURONL5KVG/CR2CVJSRQLHZD ZV]VWNLHNRQWURONLXPLHV]F]RQH QDWHMVWURQLHVÈZLGRF]QHQDND GHMVWURQLHNWöUD]QLHMG]LHG]LF] :UH]XOWDFLHRWU]PDV] FLH NÚQDZLJDFMLZLWUQZ ZLHWORQÈSU]H] NRQWURONÚ5KVG/CR2CVJLZLGRF]QÈQDZV]VWNLFKVWURQDFK ! RGDMQRZIRUPXODU]:HE)RUPGRSURMHNWXLQD]ZLMJR/CKPCURZ 8SHZQLMVLÚ HRSFMD6HOHFWPDVWHUSDJH]RVWDïD]D]QDF]RQDLZELHU] VWURQÚZ]RUFRZÈXWZRU]RQÈZSRSU]HGQLPNURNX UVXQHN  =DSHïQLMVWURQÚ0DLQDVS[]DZDUWR FLÈSRND]DQÈQDUVXQNX 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ 5VXQHN2EUD]NLZNDWDORJX,PDJHV 5VXQHN=DSHïQLHQLHVWURQZ]RUFRZHM 7ZRU]HQLHPDSZLWUQGODVZRMHMZLWUQLQWHUQHWRZHM 5VXQHN:EöUVWURQZ]RUFRZHMGODIRUPXODU]D:HE)RUP 5VXQHN6WURQD0DLQDVS[ #1DVWÚSQLHGRGDMLQQIRUPXODU]:HE)RUPGRZLWUQLQD]ZLMJR 9KPFQYUOQDKNGQXGTXKGYCURZ =DSHïQLM IRUPXODU] ]DZDUWR FLÈ SRND ]DQÈQDUVXQNX $ESU]HWHVWRZDÊVWURQQDFL QLMNODZLV])LZF]WDMVWURQÚ0D LQDVS[RUD]:LQGRZVPRELOHRYHUYLHZDVS[3RZLQQDEÊZLGRF]QD FLH NDQDZLJDFMQDSRND]DQDQDUVXQNX -DNWRG]LDïD .RQWUROND5KVG/CR2CVJGRP OQLHRGF]WXMH]DZDUWR ÊSOLNX:HEVLWHPDS LZ ZLHWOD FLH NÚQDZLJDFMQÈZLWUQSURZDG]ÈFÈGRDNWXDOQLHZ ZLHWODQHMVWURQ 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ 5VXQHN6WURQD:LQGRZVPRELOHRYHUYLHZDVS[ 5VXQHN7HVWRZDQLHNRQWURONL6LWH0DS3DWK B 6,EÍB6, 3DPLÚWDM H NRQWUROND 5KVG/CR2CVJ Z ZLHWOD VZRMÈ LQIRUPDFMÚ R FLH FHQDSRGVWDZLHWHJRFR]QDMGXMHVLÚZSOLNX:HEVLWHPDS 1LHPXVLWRNRQLHF]QLHR]QDF]DÊ HWDNDMHVWIL]F]QDRUJDQL]DFMD ZLWUQ -H HOL ]DZDUWR Ê SOLNX :HEVLWHPDS QLH RG]ZLHUFLHGOD 7ZRMHM DNWXDOQHM VWUXNWXU ZLWUQ LQIRUPDFMH Z ZLHWODQH SU]H] NRQWURONÚ5KVG/CR2CVJEÚGÈUöZQLH QLHSUDZLGïRZH 7ZRU]HQLHPDSZLWUQGODVZRMHMZLWUQLQWHUQHWRZHM =DXZD HZ$631(7MHVWGRVWÚSQWONRMHGHQGRVWDZFDPDS ZLWUQ:ON5KVG/CR2TQXKFGT2GF]WXMHRQLQIRUPDFMHQDWHPDWPDSZL WUQ ]H ]GHILQLRZDQHJR GRNXPHQWX ;0/ NWöUP GRP OQLH MHVW SOLN :HEVLWHPDS -H OLPXVLV]]PLHQLÊGRP OQÈQD]ZÚSOLNXPDSZLWUQPR HV]WR ]URELÊSRSU]H]SOLN:HEFRQILJ/LVWLQJSRND]XMHZMDNLVSRVöEPR HV]GRNRQDÊZUHMHVWURZDQLDGRP OQHJR:ON5KVG/CR2TQXKFGTLSRQRZ QHJR]DUHMHVWURZDQLDJR]LQQÈQD]ZÈSOLNXPDSZLWUQ0VLWHPDS PR HV]UöZQLH ]DUHMHVWURZDÊQRZHJRGRVWDZFÚPDSZLWUQQDSU] NïDGQDSLVDQHJRVDPRG]LHOQLHSU]H] LHELH /LVWLQJ=PLDQDGRP OQHMPDSZLWUQZSOLNX:HEFRQILJ EQPHKIWTCVKQP U[UVGOYGD UKVG/CR RTQXKFGTU TGOQXGPCOG#UR0GV:ON5KVG/CR2TQXKFGT CFFPCOG#UR0GV:ON5KVG/CR2TQXKFGT V[RG5[UVGO9GD:ON5KVG/CR2TQXKFGT 5[UVGO9GD8GTUKQP WNVWTGPGWVTCN 2WDNKE-G[6QMGPDHHHFCC UKVG/CR(KNG/[UKVGOCR RTQXKFGTU UKVG/CR U[UVGOYGD EQPHKIWTCVKQP B 6,EÍB6, -H HOLXWZRU]ïH VZöMZïDVQRELHNW5KVG/CR2TQXKFGTGRVWDZFPDS ]PLHñZïD FLZR Ê5KVG/CR2TQXKFGTNRQWURONL5KVG/CR2CVJQDQD]ZÚ 7ZRMHJRRELHNWX $FR ]GRVWRVRZDQLHPGRZïDVQFKSRWU]HENRQWURONL6LWH0DS3DWK RP OQZLGRNNRQWURONL5KVG/CR2CVJZ ZLHWOD FLH NÚQDZLJDFMQÈ X DMÈFïDñFXFKD]DZDUWHJRZWWXOHDWUEXWXHOHPHQWXUKVG/CR0QFG NWöU]QDMGXMHVLÚZSOLNXPDSZLWUQ.D GD FLH NDQDZLJDFMQDMHVW UR]G]LHORQDSU]H]]QDN C^[fPfUMXQ! ^fQMZMXUfaVQYe NM^PfUQV _fOfQSÐ [c[Y[PQX P[_`McOeW`Ð^e VQ_`Z[c[ OUâ c-? :1@ 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ 0R HV]RNUH OLÊZïDVQZJOÈGLG]LDïDQLHNRQWURONL5KVG/CR2CVJSU]H] GRGDQLHGRQLHMLQIRUPDFMLRVWOX RVWRVRZDQLHGRZïDVQFKSRWU]HENRQ WURONL 5KVG/CR2CVJSU]HSURZDG]DV]SU]HïÈF]DMÈFVLÚGRZLGRNX6RXUFH 9LHZVWURQNWöUD]DZLHUDNRQWURONÚ ZQDV]PSU]NïDG]LHMHVWWRVWURQD Z]RUFRZD /LVWLQJSU]HGVWDZLDZMDNLVSRVöEXQLHZD QLÊGRP OQ]QDNUR] G]LHODMÈFL]DPLHQLÊJRQDNRQWURONÚ+OCIG X WSU]H]QDVREUD]HN]R VWDï]DSLVDQZNDWDORJX,PDJHVDSOLNDFMLLQRVLQD]ZÚDUURZJLI .RG SRZRGXMHUöZQLH SRG ZLHWOHQLHELH ÈFHM FLH NL]DSRPRFÈMDVQR]LHOR QHJRNRORUXWïD /LVWLQJ RVWRVRZDQLHGRZïDVQFKSRWU]HENRQWURONL6LWH0DS3DWK CUR5KVG/CR2CVJ+ 5KVG/CR2CVJ (QPV0COGICTCOQPF (QPV5KGRV4WP#VUGTXGT WTTGPV0QFG5V[NG*GKIJVRZ $CEM QNQT.KIJV)TGGP (QPV$QNFVTWG 0QFG5V[NG*GKIJVRZ 2CVJ5GRCTCVQT6GORNCVG +VGO6GORNCVG CUR+OCIG+ +OCIG +OCIG7TN`+OCIGUCTTQYIKH 4WP#VUGTXGT +VGO6GORNCVG 2CVJ5GRCTCVQT6GORNCVG CUR5KVG/CR2CVJ 1DUVXQNX]RVWDïRSRND]DQHMDNZJOÈGDNRQWUROND5KVG/CR2CVJ SRGRNRQDQFKSU]H]QDVPRGILNDFMDFK 5VXQHN RVWRVRZDQLHGRZïDVQFKSRWU]HEZJOÈGXLG]LDïDQLDNRQWURONL6LWH0DS3DWK 0R HV]UöZQLH SURJUDPRZR]PRGILNRZDÊZïD FLZR FLNRQWURONL 5KVG /CR2CVJNRU]VWDMÈF]QDVWÚSXMÈFFKZïD FLZR FL 7ZRU]HQLHPDSZLWUQGODVZRMHMZLWUQLQWHUQHWRZHM 2CVJ KTGEVKQP 8VWDZLDSRU]ÈGHNZMDNLPEÚGÈZ ZLHWODQH FLH NL RP OQÈZDU WR FLÈMHVW4QQV6Q WTTGPV FLH NLZ ZLHWODQHVÈRGQDMZ V]HM GRELH ÈFHM$EZ ZLHWOLÊ FLH NLZRGZURWQHMNROHMQR FLXVWDZZDU WR ÊQD WTTGPV6Q4QQV 2CVJ5GRCTCVQT 8VWDZLD]QDNUR]G]LHODMÈF FLH NL RP OQLHMHVWWR]QDN 4GPFGT WTTGPV0QFG#U.KPM : ZLHWODELH ÈFÈ FLH NÚMDNRRGQR QLN RP OQLHPDXVWDZLRQÈ ZDUWR Ê(CNUG ]SURJUDPRZPX]VNDQLHPGRVWÚSXGRLQIRUPDFMLRPDSLHZLWUQ -H HOLQLHX DV]NRQWURONL5KVG/CR2CVJPR HV]SURJUDPRZRX]VNDÊ GRVWÚSGRLQIRUPDFMLRPDSLHZLWUQSU]H]6LWH0DS$3, ]QDMGXMÈFHVLÚ ZSU]HVWU]HQLQD]Z 5[UVGO9GD5KVG/CR /LVWLQJ XPLHV]F]RQ ZXNUWPNRG]LHVWURQZ]RUFRZHM SU]HGVWDZLDZMDNLVSRVöEZ ZLHWOLÊSURJUDPRZRQDZLJDFMÚZLWUQ /LVWLQJ3URJUDPRZHZ ZLHWODQLHLQIRUPDFMLRZLWUQLH 2CTVKCN NCUU/CUVGT2CIGAOCUVGT 5WD2CIGA.QCF $[8CNUGPFGT#U1DLGEVA $[8CNG#U5[UVGO XGPV#TIU A *CPFNGU/G.QCF KOO[ WTTGPV0QFG#U5KVG/CR0QFG 2QDKGTCDKG æE[YúG O[ WTTGPV0QFG5KVG/CR WTTGPV0QFG 9[ YKGVNC EKG MúPCYKICE[LPæ KORCVJ#U5VTKPIO[ WTTGPV0QFG6KVNG 9JKNGO[ WTTGPV0QFG2CTGPV0QFG+U0QV0QVJKPI O[ WTTGPV0QFGO[ WTTGPV0QFG2CTGPV0QFG RCVJ RCVJ RCVJO[ WTTGPV0QFG6KVNGRCVJ PF9JKNG 4GURQPUG9TKVG RCVJ PF5WD PF NCUU 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ 2SUöF]ZïD FLZR FL WTTGPV0QFGLVWQLHMÈGRGDWNRZHZïD FLZR FLGDMÈFH GRVWÚSGRLQIRUPDFMLRPDSLHZLWUQ6ÈWR ” 5KVG/CR WTTGPV0QFG2CTGPV0QFG ” 5KVG/CR WTTGPV0QFG2TGXKQWU5KDNKPI ” 5KVG/CR WTTGPV0QFG4QQV0QFG ” 5KVG/CR WTTGPV0QFG0GZV5KDNKPI ]XNUDQLHPZÚ]ïöZSU]HGX WNRZQLNDPLNWöU]QLH]RVWDOLXZLH U]WHOQLHQL -H HOLGRNïDGQLHSU]HDQDOL]XMHV]SOLN:HEVLWHPDS]DXZD V]ZQLP DWUEXWTQNG:QDV]PSU]NïDG]LHDWUEXWTQNGMHVWXVWDZLRQMDNR SXVWïDñFXFK RP OQLHNRQWUROND 5KVG/CR CVC5QWTEGSRZRGXMH H ZV]VWNLHLQIRUPDFMHRZÚ]ïDFKZSOLNX:HEVLWHPDSVÈZLG]LDOQH-HG QDN H]GDU]DMÈVLÚSU]SDGNLZNWöUFKFKFLDïE RJUDQLF]ÊZ ZLHWOD QLHRNUH ORQFKZÚ]ïöZGRRNUH ORQHMJUXSX WNRZQLNöZ1DSU]NïDG ]ZNOLX WNRZQLFQLHSRZLQQL]REDF]Ê FLH NLGRVWURQDGPLQLVWUD FMQHMWDNZLÚFNRQWUROND5KVG/CR CVC5QWTEGSRZLQQDSR]ZROLÊQDXNU FLH OXESU]FLÚFLH ZÚ]ïöZ HFKDWDMHVW]QDQDMDNRVHFXULWWULPPLQJ 2ELHNWGRVWDZFPDS:ON5KVG/CR2TQXKFGTGRP OQLHZïÈF]DPHFKD QL]PVHFXULWWULPPLQJ$EZïÈF]ÊWÚRSFMÚPXVLV]ZNRQDÊQDVWÚ SXMÈFHNURNL 8VWDZLÊGODDWUEXWXUGEWTKV[6TKOOKPI PCDNGFZDUWR Ê6TWG: NRQDQLHWHJR]DGDQLDZPDJDZUHMHVWURZDQLDDQDVWÚSQLHSRQRZ QHJR]DUHMHVWURZDQLDGRVWDZF#UR0GV:ON5KVG/CR2TQXKFGTZSOLNX :HEFRQILJ U[UVGOYGD UKVG/CR RTQXKFGTU TGOQXGPCOG#UR0GV:ON5KVG/CR2TQXKFGT CFFPCOG#UR0GV:ON5KVG/CR2TQXKFGT V[RG5[UVGO9GD:ON5KVG/CR2TQXKFGT 5[UVGO9GD8GTUKQP WNVWTGPGWVTCN 2WDNKE-G[6QMGPDHHHFCC UGEWTKV[6TKOOKPI PCDNGFVTWG UKVG/CR(KNG9GDUKVGOCR 7ZRU]HQLHPDSZLWUQGODVZRMHMZLWUQLQWHUQHWRZHM RTQXKFGTU UKVG/CR U[UVGOYGD 1DVWÚSQLHRNUH OZÚ]HïGODNWöUHJRFKFHV]ZïÈF]ÊVHFXULWWULPPLQJ 8 DMÈFSOLNX:HEVLWHPDSXWZRU]RQHJRZWPÊZLF]HQLXXVWDZGOD DWUEXWXTQNGZDUWR ÊCFOKPGODRVWDWQLHJRZÚ]ïD:WPSU]SDGNX NRQWUROND5KVG/CR2CVJZ ZLHWOLZÚ]Hï#FOKPKUVTCVQT SURZDG]ÈFGR VWURQ$GPLQDVS[XPLHV]F]RQHMZNDWDORJX$GPLQLVWUDWRU MHGQLH ZöZF]DVJGX WNRZQLNEÚG]LHQDOH DïGRUROLCFOKP UKVG/CR0QFGWTN#FOKPKUVTCVQT#FOKPCURZ VKVNG#FOKPKUVTCVQT FGUETKRVKQP#FOKPKUVTCVQTTQNGUCFOKP UKVG/CR0QFG :RVWDWQLPNURNXPXVLV]VNRQILJXURZDÊNDWDORJ$GPLQLVWUDWRUWDN DEXQLHPR OLZLDïGRVWÚSZV]VWNLPX WNRZQLNRPDQDVWÚSQLH]H ]ZROLÊQDGRVWÚSGRVWURQ$GPLQDVS[MHGQLHWPNWöU]QDOH ÈGR UROLCFOKP:NRQDV]WR]DGDQLHGRGDMÈFSOLN:HEFRQILJ]DZLHUDMÈF NRGSU]HGVWDZLRQQDOLVWLQJXGRNDWDORJX$GPLQLVWUDWRU /LVWLQJ3OLN:HEFRQILJSU]H]QDF]RQGRNDWDORJX$GPLQLVWUDWRU EQPHKIWTCVKQP ZONPUJVVRUEJGOCUOKETQUQHVEQO0GV QPHKIWTCVKQPX U[UVGOYGD EQORKNCVKQPFGDWIHCNUG DNQMWLGFQUVúRYU[UVMKOW [VMQYPKMQO CWVJQTKCVKQP FGP[WUGTU CWVJQTKCVKQP U[UVGOYGD FMV^feVP[^[fPfUM a !MNe[fZMäcUöOQV _fOfQSÐ Ðc P[`eOfâOeOT^ÐX UOf [ZW[_`cM RQYCNCLGF[PKGW [VMQYPKMQOQTQNKCFOKPPCFQUVúRFQUVTQP[ #FOKPCURZ NQECVKQPRCVJ#FOKPCURZ U[UVGOYGD CWVJQTKCVKQP CNNQYTQNGU#FOKP CWVJQTKCVKQP U[UVGOYGD NQECVKQP EQPHKIWTCVKQP .LHGMX ZSURZDG]LV]WH]PLDQMHGQLHX WNRZQLFQDOH ÈFGRUROL CFOKPEÚGÈPLHOLGRVWÚSGRZÚ]ïD#FOKPKUVTCVQT 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ :LÚFHMLQIRUPDFML :LÚFHMLQIRUPDFMLGRWF]ÈFFKDXWRU]DFMLZ$631(7X]VNDV]]DSR ]QDMÈFVLÚ]WHPDWHPSRPRFELEOLRWHNL06 1SRGDGUHVHPKWWSPVGQ PLFURVRIWFRPOLEUDUGHIDXOWDVS XUO OLEUDUHQXVFSJXLGHKWPOFS FRQDVSQHWDXWKRUL]DWLRQDVS $EGRZLHG]LHÊVLÚZLÚFHMQDWHPDWGRVWDZFöZPDSZLWUQVSUDZG WHPDWSRPRFELEOLRWHNL06 1 $631(76LWH1DYLJDWLRQ3URYLGHUV -H HOLGRïÈF]RQGRVWDZFD#UR0GV:/.5KVG/CR2TQXKFGTQLHVSHïQLD7ZR LFKRF]HNLZDñLFKFLDïE SU]HFKRZDÊLQIRUPDFMHRPDSLHZLWUQ ZLQQHMSRVWDFLQL ;0/ QDSU]NïDGZED]LHGDQFK2UDFOH ]DSR]QDM VLÚ]WHPDWHPSRPRF06 1 ,PSOHPHQWLQJD6LWH0DS3URYLGHU : ZLHWODQLHKLHUDUFKLF]QFKGDQFK SU]X FLXNRQWURONL7UHH9LHZ -H HOLNLHGNROZLHNRGZLHG]DïH ZLWUQÚ06 1EH]ZÈWSLHQLD]DXZD ïH QDVWURQLHJïöZQHMSROHZHMVWURQLHPHQXQDZLJDFMQHZSRVWDFL GU]HZD UVXQHN ,QIRUPDFMHWHVÈZ ZLHWODQHSU]X FLXNRQWURONL 6TGG8KGYNWöUDRIH UXMHDOWHUQDWQZVWRVXQNXGRNRQWURONL5KVG/CR2CVJVSRVöEQDZLJDFML Z7ZRMHMZLWUQLH0DSZSRVWDFLGU]HZDVÈLGHDOQHGRZ ZLHWODQLD KLHUDUFKLF]QFK LQIRUPDFML L Z RGUö QLHQLX RG NRQWURONL 5KVG/CR2CVJ SR]ZDODMÈQDSU]HJOÈGDQLHFDïHMZLWUQDQLHWONR FLH NLSURZDG]ÈFHM GRELH ÈFHMVWURQ -DNWRRVLÈJQÈÊ .RU]VWDMÈF]SURMHNWXXWZRU]RQHJRZRVWDWQLPÊZLF]HQLXGRGDMPGR ZLWUQNRQWURONÚ6TGG8KGY RNRQDV]WHJRSU]H]GRGDQLHNRQWURONLGR VWURQZ]RUFRZHMLGRïÈF]HQLHMHMGR7ZRMHMPDSZLWUQWDNDEX W NRZQLFPRJOLSU]HJOÈGDÊ7ZRMÈZLWUQÚNOLNDMÈFHOHPHQWNRQWURONL 6TGG8KGY C^Q_fOUQW[Z`^[XWM @^QQBUQcVQ_` P[_`M^OfMZM^MfQY fMWUQ`QYBU_aMX ?`aPU[ : ZLHWODQLHKLHUDUFKLF]QFKGDQFKSU]X FLXNRQWURONL7UHH9LHZ 5VXQHN1DZLJDFMDZSRVWDFLGU]HZDQDZLWUQLH06 1 1DVWURQLHZ]RUFRZHM0DVWHU3DJHPDVWHUGRGDMWDEHOÚRZPLDUDFK î PHQX/DRXW,QVHUW7DEOH RGDMNRQWURONÚ6TGG8KGYGROHZHM NRPöUNLWDEHOLQDWRPLDVWGRSUDZHMNRPöUNLWDEHOLSU]HFLÈJQLMNRQ WURONÚ QPVGPV2NCEG*QNFGT UVXQHN =PHQX7UHH9LHZ7DVNVNRQWURONL6TGG8KGYZELHU]1HZGDWDVRXU FH ! UVXQHN :RNQLHNRQILJXUDFMQP DWD6RXUFH RQILJXUDWLRQ:L]DUG]D]QDF] RSFMÚ5KVG/CRDQDVWÚSQLHNOLNQLMSU]FLVN2. UVXQHN =DVWRVXMWHPDW06 1 X DMÈFRGQR QLND $XWR)RUPDW ZPHQX 7UHH9LHZ7DVNVSRND]DQPQDUVXQNX GODNRQWURONL 6TGG8KGY LXVWDZZïD FLZR Ê$CEM QNQTNRQWURONL6TGG8KGYMDNR)TC[   .RQWUROND5KVG/CR CVC5QWTEGSU]HGVWDZLDPDSÚZLWUQ-DNWR]R VWDïRZMD QLRQHZSRGUR]G]LDOH 7ZRU]HQLHPDSZLWUQGODVZRMHM ZLWUQLQWHUQHWRZHM PDSDZLWUQRSLVXMHORJLF]QÈVWUXNWXUÚZL WUQLQWHUQHWRZHML]ZLÈ]NLPLÚG]QDOH ÈFPLGRQLHMVWURQDPL 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ 5VXQHN=DSHïQLDQLHVWURQZ]RUFRZHM 5VXQHN RGDQLHNRQWURONL7UHH9LHZGRVWURQZ]RUFRZHM B 6,EÍB6, 9LVXDO6WXGLRREVïXJXMHUö QHVWOHIRUPDWRZDQLDGODNRQWURONL 6TGG8KGY1DUVXQNX]QDMGXMHVLÚNLONDSU]NïDGöZ 6WURQDZ]RUFRZDSRZLQQDWHUD]ZJOÈGDÊMDNQDUVXQNX : ZLHWODQLHKLHUDUFKLF]QFKGDQFKSU]X FLXNRQWURONL7UHH9LHZ 5VXQHN:EöURSFML6LWH0DSMDNR UöGïDGDQFK 5VXQHN.RQWUROND7UHH9LHZ 1DFL QLMNODZLV])DE]REDF]ÊMDNZJOÈGDNRQWUROND6TGG8KGY 3RZLQLHQH EÊWHUD]ZVWDQLHSRUXV]DÊVLÚSRPLÚG]ZV]VWNLPL VWURQDPLVZRMHMZLWUQSU]H]NOLNDQLHSRV]F]HJöOQFKHOHPHQWöZQD NRQWUROFH6TGG8KGY UVXQHN  5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ 5VXQHN5ö QHVWOHIRUPDWRZDQLDREVïXJLZDQHSU]H]7UHH9LHZ 5VXQHN.RQWUROND7UHH9LHZQDVWURQLHZ]RUFRZHM B 6,EÍB6, -H HOLQDVZRMHMVWURQLHNRU]VWDV]]UDPHNPR HV]X ÊZïD FLZR FL 6CTIGVNRQWURONL6TGG8KGYGRZVND]DQLDQD]ZUDPNLNWöUDPDZ ZLHWOLÊVWURQÚNLHGGDQHOHPHQW]RVWDQLHNOLNQLÚW $FR ] X FLHP VZRLFK ZïDVQFK GRNXPHQWöZ ;0/ GOD NRQWURONL 7UH H9LHZ]DPLDVWPDSZLWUQ 2SUöF] SOLNX PDS ZLWUQ ] NRQWURONÈ 6TGG8KGY PR HV] UöZQLH X DÊZïDVQHJRGRNXPHQWX;0/GRïÈF]RQHJRGRNRQWURONL6TGG8KGY : ZLHWODQLHKLHUDUFKLF]QFKGDQFKSU]X FLXNRQWURONL7UHH9LHZ 5VXQHN7HVWRZDQLHNRQWURONL7UHH9LHZ 1DSU]NïDGEÊPR HFKFHV]XWZRU]Ê]DUVNVLÈ NLDQDVWÚSQLHSRïÈ F]ÊJR]NRQWURONÈ6TGG8KGYDEXPR OLZLÊX WNRZQLNRPSRUXV]DQLH VLÚSRNVLÈ FHSU]X FLXNRQWURONL6TGG8KGY :FHOXVNRQILJXURZDQLDNRQWURONL6TGG8KGYDEZNRU]VWDïDSOLN;0/ ZNRQDMQDVWÚSXMÈFHNURNL RGDMGRNXPHQW;0/GRSURMHNWXNOLNDMÈFSUDZPSU]FLVNLHPP V]QD]ZÚSURMHNWXZRNQLH6ROXWLRQ([SORUHUDQDVWÚSQLHZELHUD MÈFRSFMÚ$GG1HZ,WHP L]D]QDF]DMÈFHOHPHQW;0/)LOH8WZR U]RQHPXSOLNRZLQDGDMQD]ZÚ$QQMZON =DSHïQLMSOLN RRN[PONRGHP;0/SU]HGVWDZLRQPQDOLVWLQJX /LVWLQJ3OLN RRN[PO $QQM QPVGPV6KVNG2TGYQFPKMRQ0 6 QORCEV(TCOGYQTM 74.DQQMVQRCURZ QPVGPV6KVNG ú è+74.2CTV+CURZ QPVGPV6KVNG6GEJPQNQIKC0 6(TCOGYQTMCWTæFGPKCOQDKNPG 74.2CTV+/CKPCURZ QPVGPV6KVNG0 6 .474.2CTV+CURZ QPVGPV6KVNG7TæFGPKCOQDKNPG9KPFQYU 74.2CTV+CURZ QPVGPV6KVNG0CTúFKCKQDU WICLú[MÎY 74.2CTV+CURZ 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ QPVGPV6KVNG9KVCL2QEMGV2 74.2CTV+CURZ QPVGPV6KVNG GDWIQYCPKGCRNKMCELK 74.2CTV+CURZ QPVGPV6KVNG4QYKæ[YCPKGRTQDNGOÎY74.2CTV+CURZ QPVGPV QPVGPV QPVGPV6KVNG ú è++74.2CTV++/CKPCURZ QPVGPV6KVNG2TQLGMVQYCPKGKPVGTHGLUWW [VMQYPKMC 74.2CTV++CURZ QPVGPV6KVNG7 [YCPKGMQPVTQNGM9KPFQYU(QTOU 74.2CTV++CURZ QPVGPV6KVNG-YGUVKGRTQLGMVQYCPKCCRNKMCELKFNCVGNGHQPÎY 74.2CTV++CURZ QPVGPV QPVGPV QPVGPV6KVNG ú è+++74.2CTV+++/CKPCURZ QPVGPV6KVNG2TQLGMV[74.2CTV+++CRZ QPVGPV6KVNG2TQLGMV#2TGNKEPKMYCNWV 74.2CTV+++#CURZ QPVGPV6KVNG2TQLGMV$5[UVGOCOCYKCPKCMUKæ GM 74.2CTV+++$CRZ QPVGPV6KVNG2TQLGMV CV$NWGVQQVJ 74.2CTV+++ CRZ QPVGPV QPVGPV QPVGPV6KVNG ú è+874.2CTV+8/CKPCURZ QPVGPV6KVNG9FTC CPKGCRNKMCELK0 6 QORCEV(TCOGYQTM 74.2CTV+8CURZ QPVGPV6KVNG2CMQYCPKGRNKMÎY #$74.2CTV+8CURZ QPVGPV6KVNG4QRQYUGEJPKCPKG0 6 QORCEV(TCOGYQTM 74.2CTV+8CURZ QPVGPV6KVNG9FTC CPKGCRNKMCELKFQVGNGHQPÎYMQOÎTMQY[EJ 74.2CTV+8CURZ QPVGPV QPVGPV QPVGPV $QQM =PHQX7UHH9LHZ7DVNNRQWURONL6TGG8KGYZELHU]RSFMÚ1HZGDWD VRXUFH !LZRNQLH DWD6RXUFH RQILJXUDWLRQ:L]DUGNWöUHVLÚ SRMDZLZVND ;0/)LOHMDNR UöGïRGDQFK3R]RVWDZGRP OQÈQD ]ZÚ;PO DWD6RXUFHLNOLNQLMSU]FLVN2.ESU]HM ÊGRNROHMQHJR RNQDGLDORJRZHJR =RVWDQLHV]SRSURV]RQRZVND]DQLHSOLNX;0/NWöUPD]RVWDÊX W MDNR UöGïRGODNRQWURONL6TGG8KGY UVXQHN :ELHU]RVWDWQLR GRGDQSOLN RRN[PO FMacM QY[ Q_f [W^Q XUäXUWD?8@ P[^fQW_f`M OQZUM P[WaYQZ`aD98 fVQPZQS[R[^YM`a ZMUZZe9[ Q_f ^ÐcZUQ a eä ce^M QZUMD M`T P[RUX`^[cMZUMOfö OU P[WaYQZ`aD98 : ZLHWODQLHKLHUDUFKLF]QFKGDQFKSU]X FLXNRQWURONL7UHH9LHZ 5VXQHN2NUH OHQLH UöGïD;PO DWD6RXUFH .RQWUROND 6TGG8KGYSRZLQQDWHUD]ZJOÈGDÊSRGREQLHGRWHMNWöUD ]RVWDïDSRND]DQDQDUVXQNX ÚG]LHV]PXVLDïZHGWRZDÊZÚ]ï ïÈF]HQLDGDQFKZFHOXZ ZLHWOHQLDSU]H]NRQWURONÚ6TGG8KGYZ EUDQFKSU]H]VLHELHLQIRUPDFML.OLNQLMRGQR QLN(GLW7UHH1RGH D WDELQGLQJV ]PHQX7UHH9LHZ7DVNV 5VXQHN.RQWUROND7UHH9LHZ :SROX$YDLODEOH DWD LQGLQJV UVXQHN ]D]QDF]HOHPHQW QP VGPV ]RVWDïSRG ZLHWORQQDUVXQNX LNOLNQLMSU]FLVN$GG8VWDZ ZïD FLZR FL CVC$KPFKPIMDNSRQL HM 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ 5VXQHN:NRU]VWDQLHHGWRUD DWD LQGLQJVNRQWURONL7UHH9LHZ CVC/GODGT (OHPHQWZGRNXPHQFLH;0/X DQGRSRïÈF]HQLD]ZÚ]ïHP ZNRQWUROFH6TGG8KGY8VWDZWÚZïD FLZR ÊMDNR QPVGPV 0CXKICVG7TN(KGNF $GUHV85/GRNWöUHJRQDVWÈSLSU]HM FLHNLHG]RVWDQLHNOLNQLÚW ZÚ]HïZNRQWUROFH6TGG8KGY8VWDZWÚZïD FLZR ÊMDNR74. 6GZV(KGNF $WUEXWX DQGRZ ZLHWOHQLDZZÚ OHNRQWURONL6TGG8KGY8VWDZ WÚZïD FLZR ÊMDNR6KVNG !.OLNQLMSU]FLVN2. =DVWRVXMWHPDW)$4GODNRQWURONL6TGG8KGY X DMÈFRGQR QLND $XWR )RUPDW ZPHQX7UHH9LHZ7DVNV #1DFL QLMNODZLV])DESU]HWHVWRZDÊDSOLNDFMÚ.RQWUROND6TGG8KGY EÚG]LHZJOÈGDïDMDNWDSRND]DQDQDUVXQNX :LÚFHMLQIRUPDFML 2DOWHUQDWQFKNRQWURONDFK6TGG8KGYZ$631(7PR HV]SU]HF]WDÊ ZQDVWÚSXMÈFFKDUWNXïDFK : ZLHWODQLHKLHUDUFKLF]QFKGDQFKSU]X FLXNRQWURONL7UHH9LHZ 5VXQHN.RQWUROND7UHH9LHZSU]ïÈF]RQDGRSOLNX;0/ ” KWWSZZZRERXWFRPRERXWWUHHYLHZWUHHYLHZDVS ” KWWSZZZDVSQHW RQWURO*DOOHUGHIDXOWDVS[ DWHJRU WDELQGH[ ” KWWSZZZWHOHULNFRP HIDXOWDVS[ 3DJH, FMYUM_`_`M`eOfZUQ âOfeäW[Z`^[XWö @^QQBUQcfYMâ cU`^eZeXaNXUWUQY D98_W[^fe_`MV fY[ XUc[ OU `c[^fQZUMUOT PeZMYUOfZUQ c`^MWOUQPfUM MZUM 3URJUDPRZH]DSHïQLDQLHNRQWURONL 7UHH9LHZ : LQQFK ÊZLF]HQLDFK WHJR UR]G]LDïX GRZLHG]LDïH VLÚ Z MDNL VSRVöE NRQWUROND6TGG8KGYPR H]RVWDÊGRïÈF]RQDGRSOLNXPDSZLWUQMDN UöZQLH GR GRNXPHQWöZ ;0/ Z WUDNFLH SURMHNWRZDQLD VSRQXMHV] WDN HPR OLZR FLÈGQDPLF]QHJREXGRZDQLDVZRMHMNRQWURONL6TGG8KGY SRMHGQPZÚ OH1DSU]NïDGJGFKFHV]Z ZLHWOLÊRNUH ORQÈVWUXN WXUÚGVNXX DMÈFNRQWURONL6TGG8KGYOXESRVLDGDV]ZLWUQÚNWöUDVLÚ 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ F]ÚVWR]PLHQLDZöZF]DVGQDPLF]QHEXGRZDQLHGU]HZDVWDMHVLÚEDU G]LHMHIHNWQPUR]ZLÈ]DQLHP :WPÊZLF]HQLXX MHV]NRQWURONL6TGG8KGYGRZ ZLHWOHQLDELH ÈFHM FLH NLDSOLNDFMLLMHMSRGNDWDORJöZ -DNWRRVLÈJQÈÊ :WPÊZLF]HQLXQDXF]V]VLÚMDNGRVWRVRZDÊGRZïDVQFKSRWU]HENRQ WURONÚ6TGG8KGYLGQDPLF]QLH]DSHïQLDÊMÈHOHPHQWDPL:V]F]HJöOQR FLZ ZLHWOLV]ELH ÈFÈ FLH NÚDSOLNDFMLLMHMZV]VWNLFKSRGNDWDORJöZ ZNRQWUROFH6TGG8KGY 8UXFKRP9LVXDO6WXGLRLXWZöU]QRZÈDSOLNDFMÚVLHFLRZÈ$63 1(7=DSLV]SURMHNWQDGVNXMDNR ?$631(7?5R]G]LDO QD PLF7UHH9LHZ 3U]HFLÈJQLMLXSX ÊNRQWURONÚ6TGG8KGYQDGRP OQIRUPXODU]:HE )RUP :RNQLH6ROXWLRQ([SORUHUNOLNQLMSUDZPSU]FLVNLHPPV]QD]ZÚ SURMHNWXLZELHU]]PHQXRSFMÚ$GG1HZ)ROGHU5HJXODU)ROGHU1D ]ZLMWHQNDWDORJ+OCIGUEÚG]LHV]JRZNRU]VWDïGRSU]HFKRZ ZDQLDVZRLFKSOLNöZJUDILF]QFK R NDWDORJX ?$631(7?5R]G]LDO QDPLF7UHH9LHZ?,PDJHV GRGDMREUD]NLSRND]DQHQDUVXQNX 5VXQHN2EUD]NLZNDWDORJX,PDJHV 3URJUDPRZH]DSHïQLDQLHNRQWURONL7UHH9LHZ B 6,EÍB6, :VSRPQLDQHREUD]NLPR QDSREUDÊSRGDGUHVHPIWSIWSKHOLRQSO SU]NODGDVSQ]S]LS :RNQLH7UHH9LHZ7DVNV]D]QDF]SROHZERUX6KRZ/LQHVDQDVWÚS QLHNOLNQLMRGQR QLN XVWRPL]H/LQH,PDJHV UVXQHN 5VXQHN RVWRVRZDQLHGRZïDVQFKSRWU]HENRQWURONL7UHH9LHZ :RNQLHGLDORJRZP$631(77UHH9LHZ/LQH,PDJH*HQHUDWRUXVWDZ QDVWÚSXMÈFHZïD FLZR FL UVXQHN 5VXQHN8VWDZLDQLHZïD FLZR FLNRQWURONL7UHH9LHZ ” QNNCRUG+OCIGIOG2SHQJLI ” ZRCPF+OCIGIOG ORVHGJLI 5R]G]LDï6WURQZ]RUFRZHLQDZLJDFMDZLWUQ !.OLNQLMSU]FLVN2..LHG]RVWDQLHV]]DSWDQRXWZRU]HQLHQRZHJR NDWDORJXRQD]ZLH7UHH/LQH,PDJHVNOLNQLMSU]FLVN HV.DWDORJ7UH H/LQH,PDJHV]DZLHUDVHULHREUD]NöZX WFKGRZ ZLHWOHQLDNRQ WURONL6TGG8KGY*GZÚ]Hï6TGG8KGYMHVWUR]ZLQLÚWEÚG]LHZ ZLH WORQREUD]HNIOG2SHQJLIQDWRPLDVWNLHGZÚ]HïMHVW]ZLQLÚWEÚG]LH Z ZLHWORQREUD]HNIOG ORVHGJLI .OLNQLMGZXNURWQLHGRP OQIRUPXODU]:HE)RUPDESU]HM ÊGR XNUWHJRNRGX # RGDMNRGPHWRG IGV5WD KTGEVQTKGU SU]HGVWDZLRQHMQDOLVWLQJX 0HWRGDWDUHNXUHQFMQLHSRELHUDZV]VWNLHSRGNDWDORJLZELH È FPNDWDORJXLGRGDMHMHMDNRZÚ]ïGRNRQWURONL6TGG8KGY /LVWLQJ0HWRGDJHW6XE LUHFWRULHV 2WDNKE5WDIGV5WD KTGEVQTKGU $[8CNRCVJ#U5VTKPIA $[8CNPQFG#U6TGG0QFG 2QDKGTCRQFMCVCNQIKYDKG æE[OMCVCNQIW KOFKTU#U5VTKPI KTGEVQT[)GV KTGEVQTKGU RCVJ $TCMRQFMCVCNQIÎY +HFKTU.GPIVJ6JGP ZKV5WD NUG 9RT[RCFMWMC FGIQRQFMCVCNQIWFQFCLIQFQMQPVTQNMK6TGG8KGY KRQYVÎTTGMWTGPE[LPKGRTQEGFWTú KOFKT#U5VTKPI (QT CEJFKT+PFKTU  QFCLYINúFPæ EKG MúFQMQPVTQNMK6TGG8KGY KOPGY0QFG#U0GY6TGG0QFG A FKT5WDUVTKPI FKT.CUV+PFGZ1H   PGY0QFG6QQN6KRFKT PQFG JKNF0QFGU#FF PGY0QFG 1FUWMCLLGIQRQFMCVCNQIK IGV5WD KTGEVQTKGU FKTPGY0QFG 1FUWMCLYU[UVMKGRNKMK IGV(KNGU FKTPGY0QFG  COMPKLDKG æE[YúG PGY0QFG QNNCRUG#NN 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET 2.0. Zapiski programisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: