Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00056 004076 18668406 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 - książka
ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 - książka
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1841-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj sekrety zaawansowanych technologii budowy
portali internetowych Web 2.0

Portale sieciowe Web 2.0, opierające się na technologii AJAX, umożliwiają użytkownikom personalizowanie stron, a także agregowanie danych z różnych źródeł. Wszystko to sprawia, że są doskonałymi serwisami korporacyjnymi i należą do najefektywniejszych aplikacji sieciowych. Zastosowanie mechanizmów AJAX pozwala na udostępnienie interaktywnego i rozbudowanego interfejsu, działającego znacznie szybciej i bardziej wydajnie niż w tradycyjnych serwisach. Natomiast wykorzystanie widżetów (komponentów typu plag-and-play) zapewnia przejrzystość architektury portalu i łatwość jego rozbudowy, ponieważ są one opracowywane niezależnie od warstwy rdzeniowej systemu.

Książka 'ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0' zawiera opis najnowszych metod i technologii projektowania oraz budowy portali z wykorzystaniem platformy ASP.NET i środowiska ASP.NET AJAX. W podręczniku przedstawiono także praktyczne rozwiązania problemów związanych z projektowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem, a także skalowaniem i usprawnianiem serwisu. Dzięki tej pozycji poznasz poszczególne fazy budowy prototypowego portalu, zaawansowane techniki technologii AJAX oraz sposoby optymalizacji kodu. Nauczysz się m. in. przygotowywać widżety klienckie za pomocą kodu JavaScript, tworzyć własne mechanizmy obsługi wywołań, zwiększać wydajność serwera i skalowalność usług sieciowych. Zdobędziesz zatem całą potrzebną Ci wiedzę i umiejętności, które pozwolą zbudować stabilny, nowoczesny i bezpieczny portal internetowy.

Zaprojektuj bardzo wydajną i supernowoczesną witrynę internetową

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 Autor: Omar Al Zabir T‡umaczenie: Marek Pa‡czyæski ISBN: 978-83-246-1841-5 Tytu‡ orygina‡u: Building a Web 2.0 Portal with ASP.NET 3.5 Stron: 320 Poznaj sekrety zaawansowanych technologii budowy portali internetowych Web 2.0 (cid:149) Jak zaprojektowa(cid:230) witrynŒ dla platformy ASP.NET i ASP.NET AJAX? (cid:149) Jak rozbudowa(cid:230) serwis zgodnie z zasadami ergonomii? (cid:149) Jak zwiŒkszy(cid:230) wydajno(cid:156)(cid:230) serwera? Portale sieciowe Web 2.0, opieraj„ce siŒ na technologii AJAX, umo¿liwiaj„ u¿ytkownikom personalizowanie stron, a tak¿e agregowanie danych z r(cid:243)¿nych (cid:159)r(cid:243)de‡. Wszystko to sprawia, ¿e s„ doskona‡ymi serwisami korporacyjnymi i nale¿„ do najefektywniejszych aplikacji sieciowych. Zastosowanie mechanizm(cid:243)w AJAX pozwala na udostŒpnienie interaktywnego i rozbudowanego interfejsu, dzia‡aj„cego znacznie szybciej i bardziej wydajnie ni¿ w tradycyjnych serwisach. Natomiast wykorzystanie wid¿et(cid:243)w (komponent(cid:243)w typu plag-and-play) zapewnia przejrzysto(cid:156)(cid:230) architektury portalu i ‡atwo(cid:156)(cid:230) jego rozbudowy, poniewa¿ s„ one opracowywane niezale¿nie od warstwy rdzeniowej systemu. Ksi„¿ka (cid:132)ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0(cid:148) zawiera opis najnowszych metod i technologii projektowania oraz budowy portali z wykorzystaniem platformy ASP.NET i (cid:156)rodowiska ASP.NET AJAX. W podrŒczniku przedstawiono tak¿e praktyczne rozwi„zania problem(cid:243)w zwi„zanych z projektowaniem, wdra¿aniem, utrzymaniem, a tak¿e skalowaniem i usprawnianiem serwisu. DziŒki tej pozycji poznasz poszczeg(cid:243)lne fazy budowy prototypowego portalu, zaawansowane techniki technologii AJAX oraz sposoby optymalizacji kodu. Nauczysz siŒ m. in. przygotowywa(cid:230) wid¿ety klienckie za pomoc„ kodu JavaScript, tworzy(cid:230) w‡asne mechanizmy obs‡ugi wywo‡aæ, zwiŒksza(cid:230) wydajno(cid:156)(cid:230) serwera i skalowalno(cid:156)(cid:230) us‡ug sieciowych. ZdobŒdziesz zatem ca‡„ potrzebn„ Ci wiedzŒ i umiejŒtno(cid:156)ci, kt(cid:243)re pozwol„ zbudowa(cid:230) stabilny, nowoczesny i bezpieczny portal internetowy. (cid:149) Wprowadzenie do budowy portali internetowych (cid:149) Architektura portali i wid¿et(cid:243)w (cid:149) Projekt warstwy sieciowej w (cid:156)rodowisku ASP. NET AJAX (cid:149) Projekt warstwy danych i warstwy biznesowej na platformie NET 3.5 (cid:149) Wid¿ety klienckie (cid:149) Optymalizacja pracy (cid:156)rodowiska ASP.NET AJAX (cid:149) Tworzenie asynchronicznych i transakcyjnych us‡ug sieciowych z uwzglŒdnieniem buforowania danych (cid:149) Skalowalno(cid:156)(cid:230) us‡ug sieciowych (cid:149) ZwiŒkszenie wydajno(cid:156)ci serwera i klienckiej czŒ(cid:156)ci aplikacji (cid:149) Zarz„dzanie witryn„ Zaprojektuj bardzo wydajn„ i supernowoczesn„ witrynŒ internetow„ Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa ...............................................................................................................................9 1. Wprowadzenie do portali internetowych i serwisu Dropthings.com ....................... 15 16 18 18 19 23 23 25 25 Definicja portalu sieciowego Definicja portalu Web 2.0 Korzystanie z portalu Nawigacja w portalu Dropthings Wykorzystanie platformy ASP.NET AJAX Wykorzystanie języka C# 3.0 i platformy .NET 3.5 Podsumowanie Dodatkowe źródła informacji 2. Architektura portalu i widżetów ................................................................................27 35 41 43 46 47 52 54 56 Wykorzystanie platformy widżetów Dodawanie widżetów Wywieranie korzystnego wrażenia podczas pierwszej wizyty użytkownika Przygotowanie strony podczas drugiej wizyty użytkownika Zwiększenie wydajności kodu ASP.NET AJAX Uwierzytelnianie i autoryzacja Ochrona przed atakami DoS Podsumowanie 3. Projekt warstwy sieciowej w środowisku ASP.NET AJAX .........................................57 57 Strona startowa portalu sieciowego Budowa własnego rozszerzenia „przeciągnij i upuść” dla wielokolumnowej strefy zrzutu Klasa WidgetContainer Budowanie widżetów Przełączanie stron — symulowanie operacji pobrania strony 75 88 95 105 5 Wykorzystanie obiektu Profile w usłudze sieciowej Implementacja uwierzytelniania i autoryzacji Implementacja mechanizmu wylogowania Podsumowanie Dodatkowe źródła informacji 107 108 110 112 112 4. Projekt warstwy dostępu do danych i warstwy biznesowej na platformie .NET 3.5 ....113 113 Podstawy mechanizmu LINQ to SQL Budowanie warstwy dostępu do danych z wykorzystaniem mechanizmu LINQ to SQL Podstawy technologii Windows Workflow Foundation Budowa warstwy biznesowej z wykorzystaniem mechanizmu WF Implementacja klasy DashboardFacade Podsumowanie 116 124 125 139 144 5. Widżety klienckie ...................................................................................................... 145 146 149 153 157 161 Opóźnienie ładowania widżetów serwerowych Pośrednik w dostępie do danych Budowa klienckiego widżetu RSS Budowa klienckiego widżetu Flickr Podsumowanie 6. Optymalizacja pracy środowiska ASP.NET AJAX ..................................................... 163 163 165 177 178 179 Połączenie wielu wywołań Ajax w jedno wywołanie Synchronizacja i kolejkowanie odwołań Ajax Zastosowanie wywołań HTTP GET zamiast HTTP POST Korzystanie z funkcji this Podsumowanie 7. Tworzenie asynchronicznych i transakcyjnych usług sieciowych z uwzględnieniem buforowania danych ...................................................................181 Skalowalność usług sieciowych 181 Asynchroniczne metody sieciowe 183 Zmiany w środowisku ASP.NET AJAX umożliwiające wywoływanie usług sieciowych Opracowanie własnego mechanizmu obsługi usług sieciowych Przygotowanie asynchronicznego pośrednika, który będzie uwzględniał buforowanie danych Skalowanie i zabezpieczanie usług pośredniczących Podsumowanie 200 202 207 187 189 6 | Spis treści 8. Zwiększanie wydajności i skalowalności serwera ...................................................209 Uzupełnienie kodu o funkcje umożliwiające identyfikację problemów wydajnościowych Optymalizacja potokowego przetwarzania żądań HTTP Optymalizacja platformy ASP.NET 2.0 (lub 3.5) przed udostępnieniem serwisu Optymalizacja zapytań kierowanych do tabel usługi ASP.NET Membership Optymalizacja usługi Profile platformy ASP.NET 2.0 (lub 3.5) przed udostępnieniem serwisu Zagadnienia związane z wykorzystaniem platformy ASP.NET na serwerach użytkowych Przekierowanie ruchu do nowej witryny Podsumowanie 210 211 212 213 216 231 233 235 9. Zwiększenie wydajności klienckiej części aplikacji ..................................................237 237 248 252 260 261 264 264 267 Buforowanie danych sieciowych Sieci dostarczania treści Optymalizacja pracy interpretera JavaScript w przeglądarce Internet Explorer Zmniejszenie rozmiaru pola danych w wywołaniach usług sieciowych Ładowanie interfejsu użytkownika na żądanie Odczyt z wyprzedzeniem w wywołaniach Ajax Ukrywanie kodu HTML w obszarze textarea Podsumowanie 10. Rozwiązywanie typowych problemów z wdrożeniem i utrzymaniem witryny oraz zarządzaniem nią ..............................................................................................269 269 Uruchamianie witryny w farmie serwerów 276 Trzynaście katastrof, które mogą wystąpić w każdej chwili Wybór odpowiedniej firmy hostingowej 288 290 Wybór narzędzia do monitorowania pracy witryny 292 Konfiguracja wskaźników wydajności Podsumowanie 299 Skorowidz ............................................................................................................................. 301 Spis treści | 7 ROZDZIAŁ 5. Widżety klienckie W rozdziale 3. zostały opisane zagadnienia związane z budowaniem widżetów serwerowych — widżetu czytnika RSS (lub Atom) oraz widżetu fotograficznego Flickr. Zaletą stosowania widżetów serwerowych jest to, że można wykorzystywać komfortowe środowisko pracy (oprogramowania Visual Studio) do ich tworzenia i debugowania, używając przy tym swoje- go ulubionego języka programowania (C# lub VB.NET). Jednak widżety serwerowe opóź- niają ładowanie strony i wymagają częstego odsyłania danych. Wszystkie widżety widoczne na stronie muszą zostać załadowane po stronie serwera podczas pierwszego pobierania stro- ny oraz w czasie jej asynchronicznych uaktualnień. Jeśli widżety pobierają dane z zewnętrz- nych źródeł, czas pobierania strony zależy od łącznego czasu przygotowania każdej z nich. Ponadto widżety serwerowe wymagają odsyłania danych nawet podczas nieskomplikowa- nych operacji takich jak stronicowanie lub edytowanie pozycji na liście. Przekazywanie da- nych jest konieczne, ponieważ po stronie serwera jest przechowywany model obiektu, który z kolei jest powiązany z informacjami zapisanymi w bazie danych. Po stronie klienta nie są przechowywane żadne informacje, które mogłyby usprawnić niektóre operacje realizowane w przeglądarce. Zatem mimo że widżety serwerowe znacznie ułatwiają opracowywanie ko- du i zarządzanie nim, charakteryzują się niższą wydajnością pracy w porównaniu z widże- tami klienckimi. Widżety klienckie bazują przede wszystkim na technologii JavaScript, dzięki czemu zapew- niają znacznie wyższy poziom interaktywności i funkcjonalności w operacjach niewymagają- cych odsyłania danych. Widżety klienckie pobierają dane z zewnętrznych źródeł bezpośred- nio z poziomu skryptu JavaScript i przechowują model obiektu oraz informacje o stanie obiektu po stronie klienta. Dzięki temu realizują zadania stronicowania, edycji czy sortowania bezpośrednio w przeglądarce bez odsyłania danych do serwera. Co więcej, widżety klienckie mogą buforować zewnętrzne informacje w pamięci przeglądarki, więc przygotowywanie strony podczas kolejnych wizyt użytkownika może przebiegać znacznie szybciej niż w przy- padku widżetów serwerowych. Dane niezbędne do wyświetlenia elementu są bowiem prze- chowywane w przeglądarce. W tym rozdziale zostanie omówione zagadnienie opóźnienia ładowania widżetów serwerowych w celu przyspieszenia ładowania strony. Rozwiązanie to zostanie przedstawione na przykładzie dwóch klienckich widżetów — czytnika danych RSS oraz komponentu wyświetlającego fotografie serwisu Flickr. Opisana zostanie także procedu- ra budowy pośredniczącej usługi sieciowej, która pozwoli widżetom klienckim na pobieranie danych z zewnętrznych źródeł i buforowanie ich w pamięci przeglądarki. 145 Opóźnienie ładowania widżetów serwerowych Podczas interpretowania skryptu strony na serwerze konieczne jest wykonanie kodu wszyst- kich zawartych na niej widżetów. Powoduje to znaczne opóźnienie w dostarczaniu treści za- równo podczas pierwszej wizyty, jak i w czasie kolejnych wizyt oraz w przypadku przełą- czania zakładek. Widżety pobierają dane z zewnętrznych źródeł lub serwerowej bazy danych w kodzie zdarzenia Page_Load. Wywołanie tego zdarzenia w każdym z widżetów (które funkcjonują w taki sam sposób jak kontrolki sieciowe) okazuje się czasochłonne. Aby zwięk- szyć odczuwalną szybkość ładowania strony, trzeba dostarczyć do przeglądarki szkielet wi- dżetów wraz z komunikatami informującymi o pobieraniu danych, a następnie stopniowo wypełniać poszczególne kontrolki właściwą treścią. Rozwiązanie to jest wykorzystywane na przykład w portalu Pageflakes, w którym najpierw ładuje się szablon widżetów, a w obszarze każdej z kontrolek wyświetla się komunikat o trwającym procesie pobierania informacji. Każdy z widżetów wywołuje usługę sieciową i pobiera dane niezbędne do wyświetlenia swojej zawartości. Mimo że całkowity czas łado- wania strony jest dość długi (każdemu widżetowi odpowiada co najmniej jedno wywołanie usługi sieciowej), subiektywne odczucie użytkownika okazuje się korzystniejsze, ponieważ może on obserwować cały proces. W rezultacie załadowanie kolejno wszystkich widżetów na stronę jest postrzegane jako znacznie szybszy proces niż w klasycznym mechanizmie gene- rowania dokumentu. Opóźnione ładowanie oznacza, że widżety nie pobierają danych w kodzie zdarzenia Page_Load, ale w procedurze asynchronicznej aktualizacji wyzwalanej przez komponent stopera. Widżet najpierw wyświetla komunikat o postępie ładowania, a następnie wykorzystuje obiekt Timer do wyzwolenia asynchronicznej aktualizacji. Z kolei w czasie asynchronicznej aktualizacji komponent pobiera informacje z zewnętrznych źródeł danych i przygotowuje kod wyni- kowy. Technika ta eliminuje problem wstrzymywania wykonywania procedury Page_Load w oczekiwaniu na dostarczenie zewnętrznych danych. Czas ładowania całej strony nie jest wówczas uzależniony od szybkości gromadzenia danych z zewnętrznych źródeł. Jednym z najłatwiejszych sposobów implementacji omawianego rozwiązania jest zastosowanie kon- trolki MultiView, która będzie zawierała widok z komunikatem o postępie prac oraz widok obejmujący główny interfejs użytkownika widżetu. Kontrolka Timer może zainicjować ode- słanie danych po pewnym czasie (na przykład 100 ms), które z kolei spowoduje zmianę widoku na właściwy interfejs użytkownika oraz wyłączenie stopera. Opóźnienie ładowania widżetu RSS (Atom) Pierwszy etap prac polega na przekształceniu widżetu RSS w taki sposób, aby opóźnił łado- wanie treści, oraz na podzieleniu procedury ładowania danych na dwie fazy. Po modyfikacji strona będzie pobierana bardzo szybko. Jednak w miejscu widżetów wyświetli się komunikat informujący o ładowaniu danych. Poszczególne widżety będą ładowane kolejno jeden po drugim. Interfejs użytkownika widżetu trzeba więc podzielić na dwa widoki, obsługiwane przez kontrolkę MultiView. Pierwszy z nich obejmuje jedynie komunikat o postępie prac. Natomiast drugi wykorzystuje kontrolkę DataList o nazwie FeedList. Kod stosownego skryptu został przedstawiony w listingu 5.1. 146 | Rozdział 5. Widżety klienckie Listing 5.1. Widżet RSS z opóźnionym ładowaniem podzielony na dwa widoki. @ Control Language= C# AutoEventWireup= true CodeFile= RSSWidget.ascx.cs Inherits= Widgets_RSSWidget EnableViewState= false asp:Panel ID= SettingsPanel runat= Server Visible= False ... /asp:Panel asp:MultiView ID= RSSMultiview runat= server ActiveViewIndex= 0 asp:View runat= server ID= RSSProgressView asp:image runat= server ID= image1 ImageAlign= middle ImageUrl= ~/indicator.gif / asp:Label runat= Server ID= label1 Text= Loading... Font-Size= smaller ForeColor= DimGray / /asp:View asp:View runat= server ID= RSSFeedView asp:DataList ID= FeedList runat= Server EnableViewState= False ItemTemplate asp:HyperLink ID= FeedLink runat= server Target= _blank CssClass= feed_item_link NavigateUrl= # Eval( link ) ToolTip= # Eval( description ) # Eval( title ) /asp:HyperLink /ItemTemplate /asp:DataList /asp:View /asp:MultiView asp:Timer ID= RSSWidgetTimer Interval= 1 OnTick= LoadRSSView runat= server / Kontrolka Timer wywołuje serwerową funkcję LoadRSSView w sposób asynchroniczny. Funkcja z kolei zmienia bieżący widok na RSSFeedView i wyświetlane informacje RSS zgod- nie z kodem zamieszczonym w przykładzie 5.2. Definicja funkcji znajduje się w pliku kodu towarzyszącym kontrolce sieciowej czytnika RSS. Listing 5.2. Funkcja LoadRSSView widżetu RSS wyzwalana przez kontrolkę Timer. protected void LoadRSSView(object sender, EventArgs e) { this.ShowFeeds( ); this.RSSMultiview.ActiveViewIndex = 1; this.RSSWidgetTimer.Enabled = false; } Po wprowadzeniu zmian w czasie pierwszego ładowania funkcja Page_Load nie wykonuje żadnych operacji. Jej zadanie polega na pobieraniu danych RSS jedynie w czasie asynchro- nicznych aktualizacji. Ponieważ procedura obsługi zdarzenia Page_Load kończy się bez- zwłocznie, czas ładowania widżetu nie zależy od czasu pobrania informacji z zewnętrznych źródeł danych. Kod rozwiązania został przedstawiony w listingu 5.3. Listing 5.3. Podczas pierwszego ładowania zdarzenie Page_Load nie powoduje wykonania jakichkolwiek instrukcji. protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!this._Host.IsFirstLoad) this.LoadRSSView(sender, e); } Opóźnienie ładowania widżetów serwerowych | 147 Procedura obsługi zdarzenia Page_Load wywołuje funkcję LoadRSSView jedynie w przypad- ku aktualizacji. Wówczas kod LoadRSSView jest wykonywany bardzo szybko, ponieważ dane zostają zapisane w pamięci podręcznej środowiska ASP.NET. Opóźnienie ładowania widżetu Flickr Procedura opóźnienia ładowania widżetu Flickr jest analogiczna do procedury opóźnienia ładowania widżetu RSS. Do wyświetlenia komunikatu o postępie prac trzeba zastosować kontrolkę MultiView, która jako drugi widok wyświetli załadowane przez stronę zdjęcia. W czasie pierwszego pobierania dokumentu kod procedury Page_Load nie powinien wyko- nywać żadnych czynności, więc nie spowoduje opóźnienia w dostarczaniu strony. Po prze- kazaniu komunikatu do przeglądarki kontrolka Timer powinna wywołać operację asynchro- nicznej aktualizacji. Wówczas strumień plików zdjęciowych zostanie pobrany z serwisu Flickr i zinterpretowany przez kod interfejsu użytkownika. Problemy wynikające z opóźnienia ładowania widżetów Choć czas pobierania strony wydaje się krótszy, w rzeczywistości całkowity czas ładowania danych jest znacznie dłuższy, ponieważ każdy widżet musi wykonać co najmniej jedną asyn- chroniczną aktualizację. Ponadto technika ta wiąże się ze znacznym obciążeniem skryptu Default.aspx ze względu na konieczność asynchronicznego aktualizowania danych podczas pierwszego ładowania. Skrypt Default.aspx nie jest przetwarzany raz, ale n razy przy n wi- dżetach o opóźnionym ładowaniu danych. Asynchroniczne aktualizacje bazują na żądaniach HTTP POST, więc nie ma możliwości buforowania informacji pobranych z zewnętrznych źródeł w pamięci podręcznej przeglądarki. Nawet jeśli informacje w danym kanale RSS nie zmienią się przez tydzień, będą musiały zostać przesłane z serwera podczas każdej asyn- chronicznej aktualizacji wykonanej w tym okresie. Dane nie są buforowane w przeglądarce, więc czas kolejnego ładowania widżetu nie ulega skróceniu. Na rysunku 5.1 został przedstawiony zapis asynchronicznych aktualizacji z odwołaniem do strony Default.aspx wykonanych przez cztery widżety RSS z zaimplementowaną funkcją opóź- nionego ładowania. We wszystkich przypadkach przesyłane są żądania HTTP POST. Podczas kolejnych wizyt wykonanie tych samych czterech asynchronicznych aktualizacji kończy się zwróceniem identycznych wyników, ponieważ informacje w kanale RSS nie zmieniają się zbyt często. Nie ma jednak możliwości zbuforowania odpowiedzi i wyelimi- nowania w ten sposób niepotrzebnych odwołań. Zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem asynchroniczne aktualizacje, jako żądania HTTP POST, nie podlegają rejestracji w pamięci podręcznej. Aby skrócić czas ładowania widżetów w czasie kolejnych wizyt, należy pobrać dane z prze- glądarki z wykorzystaniem żądania HTTP GET. Niezbędne jest w tym przypadku wygene- rowanie takich nagłówków odpowiedzi, które wskażą dane w pamięci podręcznej przeglą- darki. Do pobrania informacji z pierwotnego źródła danych trzeba wykorzystać skrypt JavaScript. Musi on również odpowiednio zinterpretować pobrane dane i przygotować wła- ściwy kod HTML. A ponieważ nie można użyć serwerowych mechanizmów generowania kodu HTML, trzeba zaprojektować skrypty klienckie w taki sposób, aby wykorzystywały dane z wcześniejszych wizyt na stronie. 148 | Rozdział 5. Widżety klienckie Rysunek 5.1. Odpowiedź na żądanie asynchronicznego uaktualnienia po uwzględnieniu opóźnienia w ładowaniu widżetu. Jednak przeglądarki nie pozwalają na międzydomenowe odwołania do usług sieciowych. Nie można więc zastosować techniki XML HTTP do bezpośredniego pobierania danych z ze- wnętrznych domen. Niedopuszczalne jest na przykład załadowanie dokumentu XML wprost spod adresu http://msdn.microsoft.com/rss.xml. Możliwe jest natomiast wywołanie jednej z wła- snych usług sieciowych, która będzie pełniła rolę pośrednika (proxy) w dostępie do orygi- nalnego źródła danych. W następnym podrozdziale zostanie przedstawiony sposób przygo- towania wspomnianego pośrednika, który będzie pobierał informacje spod zewnętrznych adresów URL i realizował zadania związane z inteligentnym buforowaniem danych. Pośrednik w dostępie do danych Pośrednik w dostępie do danych jest usługą sieciową, pracującą na jednym z serwerów ser- wisu, która może pobierać informacje spod zewnętrznych adresów URL i przekazywać je do przeglądarki (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Przeglądarka wysyła żądanie do usługi pośrednika, a ta pobiera informacje ze źródła danych. Pośrednik w dostępie do danych | 149 Usługa pośrednika może zbuforować dane na serwerze i na pewien czas wyeliminować ko- nieczność ponawiania wywołań pod ten sam adres URL. Na przykład jeśli stu użytkowni- ków korzysta z tego samego kanału RSS, a informacje w kanale nie zmieniają się przez wiele dni, usługa pośrednika może zbuforować dane pochodzące ze pierwotnego źródła na jeden dzień i obsługiwać setki lub tysiące zapytań bezpośrednio z wykorzystaniem danych zgro- madzonych w pamięci serwera. Opisany mechanizm został zilustrowany na rysunku 5.3. Rysunek 5.3. Usługa pośrednika buforuje dane w pamięci serwera i uniemożliwia wywoływanie zewnętrznej usługi przez wielu użytkowników. Buforowanie danych po stronie serwera znacznie zwiększa szybkość pobierania informacji, ponieważ ogranicza transmisję sieciową do pojedynczego odwołania. Serwer nie musi ko- munikować się z zewnętrznym źródłem danych. Pośrednik może dodatkowo wygenerować nagłówki, które poinformują przeglądarkę o obowiązku zbuforowania odpowiedzi na okre- ślony czas. Przed upływem tego czasu ewentualne odwołania do pośrednika będą zastępo- wane pobraniem danych z pamięci podręcznej, co jest wyjątkowo szybkie. Zatem kolejne odwołania do serwera proxy w celu pobrania tych samych danych nie będą wcale wymagały przesyłania żądań przez sieć, tak jak to zostało pokazane na rysunku 5.4. Rysunek 5.4. Jeśli odpowiedź jest zbuforowana w pamięci przeglądarki, żądanie nie zostaje dostarczone do pośrednika, przez co nie powoduje wygenerowania jakiegokolwiek ruchu sieciowego. Oznacza to, że jeśli usługa pośrednika pobierze dane RSS i wymusi zbuforowanie ich w prze- glądarce na godzinę, użytkownik będzie mógł przejść do innego serwisu, a po powrocie widżet RSS natychmiast wyświetli swoją treść bez odwoływania się do serwera. Jeżeli więc dana 150 | Rozdział 5. Widżety klienckie strona byłaby złożona z samych widżetów RSS, cała jej treść zostałaby załadowana po jed- nym odwołaniu do skryptu Default.aspx. Wszystkie pozostałe informacje byłyby zarejestro- wane w pamięci podręcznej przeglądarki. Zasada wykorzystania mechanizmu buforowania danych po stronie klienta do zwiększenia szybkości pobierania danych RSS została opisana w rozdziale 9. Usługa sieciowa pośrednika w dostępie do danych Usługa pośrednika w dostępie do danych została zdefiniowana w pliku Proxy.asmx i obej- muje trzy metody: GetString(url, cacheDuration) Metoda ta zwraca dane spod określonego adresu URL w formie ciągu tekstowego i bufo- ruje je po stronie przeglądarki na określony czas (cacheDuration). GetXml(url, cacheDuration) Metoda ta zwraca dokument XML pobrany spod określonego adresu URL i buforuje go po stronie przeglądarki na określony czas (cacheDuration). GetRss(url, count, cacheDuration) Metoda ta pobiera spod określonego adresu URL dane kanału RSS przekształcone w pro- jekcję LINQ (opisaną w rozdziale 3.). Informacje są przechowywane po stronie serwera przez 15 minut, a po stronie klienta zgodnie z wartością cacheDuration. Działanie metod GetString i GetXml nie jest szczególnie skomplikowane. Sprowadza się do użycia obiektu WebClient w celu pozyskania danych spod podanego adresu URL i zbuforo- wania odpowiedzi na określony czas w pamięci podręcznej. Kod obydwu metod został przed- stawiony w listingu 5.4. Listing 5.4. Metody GetString i GetXml usługi sieciowej pośrednika. [WebMethod] [ScriptMethod(UseHttpGet=true)] public string GetString(string url, int cacheDuration) { using( WebClient client = new WebClient( ) ) { string response = client.DownloadString(url); this.CacheResponse(cacheDuration); return response; } } [WebMethod] [ScriptMethod(UseHttpGet = true, ResponseFormat=ResponseFormat.Xml)] public string GetXml(string url, int cacheDuration) { return GetString(url, cacheDuration); } Różnica między metodami GetString i GetXml sprowadza się do tego, że metoda GetString zwraca ciąg treści zgodnie z formatem JSON, natomiast metoda GetXml zwraca ciąg tekstowy dokumentu XML. Atrybut ResponseFormat metody GetXml stanowi informację dla środowi- ska ASP.NET AJAX o obowiązku wygenerowania dokumentu XML w formie zwykłego tekstu zamiast przekształcania go w format JSON. Pośrednik w dostępie do danych | 151 Metoda GetRss jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Jej zadanie polega na pobraniu danych kanału RSS i przechowaniu ich przez 15 minut w pamięci podręcznej platformy ASP.NET. Dzięki temu kolejne odwołania do tego samego serwera są realizowane z wyko- rzystaniem pamięci podręcznej środowiska ASP.NET. Metoda GetRss przygotowuje dodat- kowo specjalny nagłówek odpowiedzi, który zapewnia zbuforowanie danych po stronie przeglądarki na określony czas. Widżet przetwarzający informacje RSS może więc kontrolo- wać czas przechowywania odpowiedzi w przeglądarce. W listingu 5.5 został zawarty ten sam kod ładowania i interpretacji danych RSS, który został zaprezentowany w rozdziale 3. w części dotyczącej widżetu RSS. Listing 5.5. Metoda GetRss w usłudze sieciowej pośrednika. [WebMethod] [ScriptMethod(UseHttpGet = true)] public object GetRss(string url, int count, int cacheDuration) { var feed = Context.Cache[url] as XElement; if( feed == null ) { if( Context.Cache[url] == string.Empty ) return null; try { HttpWebRequest request = WebRequest.Create(url) as HttpWebRequest; request.Timeout = 15000; using( WebResponse response = request.GetResponse( ) ) { using( XmlTextReader reader = new XmlTextReader( response. GetResponseStream( ) ) ) { feed = XElement.Load(reader); } } if( feed == null ) return null; Context.Cache.Insert(url, feed, null, DateTime.MaxValue, TimeSpan. FromMinutes(15)); } catch { Context.Cache[url] = string.Empty; return null; } } XNamespace ns = http://www.w3.org/2005/Atom ; // Sprawdzenie, jakie dane są przetwarzane: RSS czy Atom. try { // RSS. if( feed.Element( channel ) != null ) return (from item in feed.Element( channel ).Elements( item ) select new { title = item.Element( title ).Value, link = item.Element( link ).Value, description = item.Element( description ).Value }).Take(count); 152 | Rozdział 5. Widżety klienckie // Atom. else if( feed.Element(ns + entry ) != null ) return (from item in feed.Elements(ns + entry ) select new { title = item.Element(ns + title ).Value, link = item.Element(ns + link ). Attribute( href ).Value, description = item.Element(ns + content ).Value }).Take(count); // Błędny format. else return null; } finally { this.CacheResponse(cacheDuration); } } Trudności w projektowaniu usługi sieciowej pośrednika W aplikacjach bazujących na widżetach klienckich usługa sieciowa pośrednika jest najczęściej wykorzystywaną usługą sieciową witryny. Za każdym razem, kiedy skrypt JavaScript musi pobrać dane z zewnętrznej domeny, musi też wywołać jedną z metod usługi. W związku z tym podczas projektowania usługi sieciowej pośrednika trzeba wziąć pod uwagę wiele za- gadnień związanych ze skalowalnością rozwiązania. Połączenie generowane przez tysiące widżetów, które z kolei wymuszają ustanowienie tysięcy połączeń z serwerami spoza dome- ny, wprowadza istotne obciążenie procesów ASP.NET. Czas odpowiedzi zdalnych serwerów jest nieprzewidywalny i zmienny. Mocno obciążony serwis zewnętrzny może dostarczyć od- powiedź po 20 lub nawet 30 sekundach, co oznacza, że odwołanie do usługi pośrednika zo- stanie na ten czas zawieszone. Jeśli taki problem się powtórzy dla 100 żądań przychodzących, wszystkie dostępne wątki robocze środowiska ASP.NET zostaną wykorzystane. Aplikacja sieciowa nie będzie mogła obsługiwać żadnych żądań, dopóki żądania przesłane do zdalnych usług nie zostaną zrealizowane lub przerwane (ponieważ dopuszczalny czas realizacji upły- nie) i nie zwolnią wątku roboczego ASP.NET. Użytkownicy będą mieli wrażenie powolnego działania serwisu lub nawet zaobserwują brak reakcji na żądania. Zagadnienia związane ze skalowalnością aplikacji sieciowych, które w dużej mierze zależą od działania usług sie- ciowych, oraz z pobieraniem informacji z zewnętrznych źródeł danych zostały opisane w rozdziale 6. Po zaimplementowaniu opisanych rozwiązań dysponujemy wszystkimi metodami, które są potrzebne do pobierania informacji z zewnętrznych źródeł danych bezpośrednio do przeglą- darki z wykorzystaniem serwera proxy. Budowa klienckiego widżetu RSS Utwórzmy kliencką wersję widżetu RSS. Informacje z kanału RSS można buforować po stro- nie klienta, ponieważ nie zmieniają się szczególnie często. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby były przechowywane w pamięci podręcznej na przykład przez godzinę. Pamiętajmy, że po- pularne serwisy RSS mają wielu odbiorców, a buforowanie informacji po stronie serwera Budowa klienckiego widżetu RSS | 153 i dostarczanie ich do setek lub tysięcy użytkowników eliminuje konieczność wielokrotnego pobierania tych samych danych bezpośrednio ze źródła informacji. Oto wykaz kilku najważniejszych różnic między klienckimi i serwerowymi widżetami RSS: • Widżet kliencki nie pozyskuje danych RSS za pomocą kodu serwerowego, więc nie obejmuje kodu LINQ to XML, który pobierałby odpowiedni dokument XML. Kod LINQ to XML jest zawarty w usłudze pośrednika. • Widżet kliencki nie jest wyposażony w kontrolkę MultiView. Komunikat o postępie prac jest wyświetlany przez skrypt JavaScript. • Widżet kliencki nie zawiera kontrolki DataList, ponieważ odpowiedni kod HTML zwią- zany z kanałami RSS jest generowany przez skrypt JavaScript. • Załadowanie danych RSS do przeglądarki należy do zadań klasy JavaScript o nazwie FastRssWidget, zapisanej w pliku FastRssWidget.js. Klasa ta odpowiada za wywołanie usługi sieciowej pośrednika i zinterpretowanie pozyskanych danych. • W rozwiązaniu bazującym na widżetach klienckich obiekt klasy FastRssWidget jest po- woływany przez kontrolkę serwerową. Ta sama kontrolka przekazuje odpowiedni skrypt startowy z adresami URL kanałów i ładuje cały kod do przeglądarki klienckiej. Analizując listing 5.6, można zauważyć, że poza obszarem ustawień i pustym panelem widżet nie zawiera żadnych elementów interfejsu użytkownika. Listing 5.6. W nowej wersji rozwiązania skrypt FastRssWidget.ascx nie zawiera prawie żadnych elementów interfejsu użytkownika. @ Control Language= C# AutoEventWireup= true CodeFile= FastRssWidget.ascx.cs Inherits= Widgets_FastRssWidget EnableViewState= false asp:Panel ID= SettingsPanel runat= Server Visible= False ... /asp:Panel asp:Panel ID= RssContainer runat= server /asp:Panel W serwerowym kodzie widżetu zdarzenie Page_Load rejestruje znacznik włączenia skryptu FastRssWidget.js, zgodnie z przykładem zamieszczonym w listingu 5.7. Listing 5.7. Zdarzenie Page_Load kontrolki FastRssWidget dodaje znacznik skryptu odpowiedzialny za załadowanie pliku FastRssWidget.js, a następnie inicjalizuje klasę, wyświetlającą dane po stronie klienta. protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (this._Host.IsFirstLoad) { ScriptManager.RegisterClientScriptInclude(this, typeof(Widgets_FastRssWidget), FastRssWidget , this.ResolveClientUrl( this.AppRelativeTemplateSourceDirectory + FastRssWidget.js )); ScriptManager.RegisterStartupScript(this, typeof(Widgets_FastRssWidget), LoadRSS , string.Format( var rssLoader{0} = new FastRssWidget( {1} , {2} , {3} ); 154 | Rozdział 5. Widżety klienckie rssLoader{0}.load( ); , this.UniqueID, this.Url, this.RssContainer.ClientID, this.Count), true); } } Następnie kod zdarzenia wprowadza instrukcję JavaScript, która powołuje obiekt klasy i przekazuje do niej adres URL, identyfikator zewnętrznego panelu klienckiego oraz liczbę pozycji kanału, które należy wyświetlić. Operacja ta jest realizowana tylko raz, podczas pierw- szego ładowania widżetu. Klasa kliencka wykorzystuje te trzy parametry, odwołując się do usługi pośrednika. W odpowiedzi na żądanie otrzymuje dane RSS, które przekształca w od- syłacze wyświetlane w zewnętrznym panelu. Identyfikator panelu jest przekazywany do kla- sy klienckiej z serwera. Służy on do wyznaczenia elementu DIV, który powinien zostać wyko- rzystany do wyświetlenia odsyłaczy. Jednak podczas odsyłania danych po stronie klienta trzeba ponownie wygenerować kod tre- ści kontrolki. A to dlatego, że operacja asynchronicznej aktualizacji uwzględnia odesłanie do przeglądarki pustego panelu kontenera bez odsyłaczy wygenerowanych wcześniej przez skrypt JavaScript. W praktyce w czasie asynchronicznych uaktualnień usuwane są wszystkie elementy interfejsu użytkownika, które zostały utworzone w wyniku działania kodu klienc- kiego. Odpowiedni skrypt JavaScript musi je więc odtworzyć po każdorazowym odesłaniu danych. Zadanie to jest realizowane przez procedurę obsługi zdarzenia OnPreRender. Przesyła ona do jednostki klienckiej blok skryptu, który przywraca początkową wartość adresu URL oraz wartość parametru Count, a następnie wywołuje funkcję load wcześniej utworzonego obiektu klasy FastRssWidget. Cała operacja jest zbliżona do procedury pierwszego ładowania kodu, podczas której tworzony jest obiekt klasy z odpowiednimi parametrami i wywoływana jest funkcja load. Jedyna różnica polega na tym, że za drugim razem nie jest tworzony nowy obiekt klasy — realizacja kodu bazuje na założeniu, że obiekt już istnieje. Rozwiązanie to zo- stało przedstawione w listingu 5.8. Listing 5.8. W czasie zdarzenia OnPreRender do klienta jest wysyłany blok skryptu, który odświeża interfejs użytkownika. protected override void OnPreRender(EventArgs e) { base.OnPreRender(e); if (!this._Host.IsFirstLoad) ScriptManager.RegisterStartupScript(this, typeof(Widgets_FastRssWidget), LoadRSS , string.Format( rssLoader{0}.url = {1} ; rssLoader{0}.count = {2}; rssLoader{0}.load( ); , this.UniqueID, this.Url, this.Count), true); } Budowa klienckiego widżetu RSS | 155 To wszystkie zmiany wprowadzane po stronie serwera. Kod klasy klienckiej jest nieco bar- dziej skomplikowany. Trzeba bowiem przenieść znaczną część skryptu serwerowego do kodu klienckiego. Treść klasy jest zapisana w pliku FeedRssWidget.js. Konstruktor klasy oraz funkcja load zostały przestawione w listingu 5.9. Listing 5.9. Kliencka klasa FeedRssWidget. var FastRssWidget = function(url, container, count) { this.url = url; this.container = container; this.count = count; } FastRssWidget.prototype = { load : function( ) { var div = $get( this.container ); div.innerHTML = Loading... ; Proxy.GetRss ( this.url, this.count, 10, Function.createDelegate( this, this. onContentLoad ) ); }, Parametry przekazywane do konstruktora to adres URL, identyfikator kontenera oraz liczba odsyłaczy prezentowanych w obszarze treści. Pobranie informacji RSS należy do zdań meto- dy load, która z kolei wywołuje funkcję Proxy.GetRss, przekazując do niej ciąg URL, infor- mację o liczbie odsyłaczy oraz czas przechowywania danych w pamięci podręcznej (wyrażo- ny w minutach). Odpowiedź jest buforowana na 10 minut, więc powtórne pobranie strony lub ponowne przejście do strony po wizycie w innym serwisie w ciągu 10 minut spowoduje dostarczenie odpowiedzi bezpośrednio z pamięci podręcznej przeglądarki bez ustanawiania połączenia z usługą sieciową pośrednika. Funkcja obsługi odpowiedzi została przedstawiona w listingu 5.10. Listing 5.10. Metoda Proxy.GetRss wywołuje funkcję onContentLoad jako funkcję zwrotną, generującą odsyłacze do komunikatów kanału. onContentLoad : function( rss ) { var div = $get( this.container ); div.innerHTML = ; for( var i = 0; i rss.length; i ++ ) { var item = rss[i]; var a = document.createElement( A ); a.href = item.link; a.innerHTML = item.title; a.title = item.description; a.className = feed_item_link ; a.target = _blank ; div.appendChild(a); } } 156 | Rozdział 5. Widżety klienckie Funkcja onContentLoad tworzy odsyłacze do poszczególnych komunikatów RSS w kodzie klienckim. Przygotowany w ten sposób widżet kliencki ma kilka zalet w porównaniu z wi- dżetem serwerowym. Oto one: • Nie są pobierane żadne dane mechanizmu ViewState, ponieważ kontrolka sieciowa nie obejmuje prawie żadnych elementów interfejsu użytkownika. Ilość danych przekazywa- nych podczas pierwszego ładowania i w czasie asynchronicznych uaktualnień jest nie- wielka. • Treść kontrolki jest buforowana w pamięci przeglądarki, co eliminuje konieczność wy- miany danych przez sieć. • Treść kontrolki jest dostarczana za pomocą usługi pośrednika, a nie w wyniku asyn- chronicznej aktualizacji. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie zalet buforowania serwerowego. Budowa klienckiego widżetu Flickr Budowa klienckiego widżetu Flickr przebiega według tych samych zasad, które obowiązują podczas przygotowywania widżetu RSS. Kod serwerowy nie dostarcza gotowego dokumentu HTML. Klasa kliencka pozyskuje stosowny kod za pośrednictwem metody Proxy.GetXml. Pobiera cały dokument XML do jednostki klienckiej, co pozwala na uzupełnienie go w prze- glądarce o funkcje stronicowania ładowanych zdjęć i nie wymaga asynchronicznych aktuali- zacji lub wywołań pośrednich. Użytkownik może przeglądać zdjęcia po bardzo krótkim cza- sie oczekiwania, a zwrócony dokument XML zostaje przechowany w pamięci podręcznej przeglądarki przez 10 minut. W przypadku ewentualnych kolejnych wizyt (w ciągu 10 mi- nut) dokument XML zostanie dostarczony z bufora przeglądarki, więc widżet Flickr załaduje się natychmiast i bez konieczności asynchronicznego aktualizowania treści lub odwołań do usługi pośrednika. Kliencka klasa FastFlickrWidget ma ten sam format, jaki został opisany w przypadku klasy FastRssWidget. Treść klasy znajduje się w pliku WidgetsFastFlickrWidget.js. Jest również przedstawiona w listingu 5.11. Listing 5.11. Konstruktor i funkcja load klasy FastFlickrWidget. var FastFlickrWidget = function(url, container, previousId, nextId) { this.url = url; this.container = container; this.pageIndex = 0; this.previousId = previousId; this.nextId = nextId; this.xml = null; } FastFlickrWidget.FLICKR_SERVER_URL= http://static.flickr.com/ ; FastFlickrWidget.FLICKR_PHOTO_URL= http://www.flickr.com/photos/ ; FastFlickrWidget.prototype = { load : function( ) { this.pageIndex = 0; Budowa klienckiego widżetu Flickr | 157 var div = $get( this.container ); div.innerHTML = Loading... ; Proxy.GetXml( this.url, 10, Function.createDelegate(this, this.onContentLoad)); }, onContentLoad : function( xml ) { this.xml = xml; this.showPhotos( ); }, Konstruktor klasy pobiera cztery parametry: adres URL kanału Flickr, identyfikator elementu DIV będącego kontenerem dla treści oraz identyfikatory odsyłaczy do wcześniejszej i następ- nej strony. Przekazanie odsyłaczy jest niezbędne, ponieważ kod klasy zmienia sposób ich prezentacji w zależności od indeksu przeglądanej strony. Funkcja showPhotos (przedstawiona w listingu 5.12) wykonuje wszystkie operacje niezbędne do utworzenia tabeli (o wymiarach 3x3 pola) oraz wyświetlenia odsyłaczy i zdjęć. Listing 5.12. Funkcja showPhotos z pliku FastFlickrWidget.js. showPhotos : function( ) { var div = $get( this.container ); div.innerHTML = ; if( null == this.xml ) return (div.innerHTML = Error occured while loading Flickr feed ); var photos = this.xml.documentElement.getElementsByTagName( photo ); var row = 0, col = 0, count = 0; var table = document.createElement( table ); table.align = center ; var tableBody = document.createElement( TBODY ); table.appendChild( tableBody ); var tr; for( var i = 0; i 9; i ++ ) { var photo = photos[i + (this.pageIndex * 9)]; if( photo == null ) { Utility.nodisplay( this.nextId ); break; } if( col == 0 ) { tr = document.createElement( TR ); tableBody.appendChild(tr); } var td = document.createElement( TD ); var img = document.createElement( IMG ); img.src = this.getPhotoUrl(photo, true); img.style.width = img.style.height = 75px ; img.style.border = none ; 158 | Rozdział 5. Widżety klienckie var a = document.createElement( A ); a.href = this.getPhotoPageUrl(photo); a.target = _blank ; a.title = this.getPhotoTitle(photo); a.appendChild(img); td.appendChild(a); tr.appendChild(td); if( ++ col == 3 ) { col = 0; row ++ } } div.appendChild(table); if( this.pageIndex == 0 ) Utility.nodisplay(this.previousId); }, previous : function( ) { this.pageIndex --; this.showPhotos( ); Utility.display( this.nextId, true ); if( this.pageIndex == 0 ) Utility.nodisplay( this.previousId ); }, next : function( ) { this.pageIndex ++; this.showPhotos( ); Utility.display( this.previousId, true ); } Powyższy kod powstał niemal wprost z przekształcenia kodu C# serwerowego widżetu Flickr w odpowiadający mu skrypt JavaScript. Można w nim zauważyć odwołania do klasy Utility, która jest niestandardową klasą, obejmująca kilka użytecznych funkcji, odpowie- dzialnych między innymi za wyświetlanie i ukrywanie elementów interfejsu użytkownika oraz przetwarzanie elementów modelu DOM w sposób niezależny od rodzaju przeglądarki. Kod klasy Utility jest zawarty w pliku MyFramework.js zapisanym w głównym katalogu projektu. Kontrolka serwerowa obejmuje panel ustawień i podstawowe elementy interfejsu użytkow- nika — pusty kontener oraz odsyłacze do poprzedniej i następnej strony. Deklaracja kontrolki została przedstawiona w listingu 5.13. Listing 5.13. Plik FastFlickrWidget.ascx. @ Control Language= C# AutoEventWireup= true CodeFile= FastFlickrWidget.ascx.cs Inherits= Widgets_FastFlickrWidget EnableViewState= false asp:Panel ID= settingsPanel runat= server Visible= False ... /asp:Panel asp:Panel ID= FlickrPhotoPanel runat= server /asp:Panel div style= text-align: center; width:100 ; white-space:nowrap asp:LinkButton ID= ShowPrevious runat= server Prev /asp:LinkButton nbsp; asp:LinkButton ID= ShowNext runat= server Next /asp:LinkButton /center /div Budowa klienckiego widżetu Flickr | 159 Kod klasy JavaScript FastFlickrWidget powstaje w procedurze obsługi zdarzenia Page_Load i bazuje na parametrach dostarczonych przez mechanizm rejestracji danych o stanie kontrolki (State). Skrypt procedury został przedstawiony w listingu 5.14. Do przeglądarki jest również przekazywany blok skryptu odpowiedzialnego za obsługę kliknięć odsyłaczy zmiany strony — dzięki niemu wywoływane są po stronie klienckiej funkcje previous i next. Listing 5.14. Zdarzenie Page_Load kontrolki sieciowej FastFlickrWidget. protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (this._Host.IsFirstLoad) { ScriptManager.RegisterClientScriptInclude(this, typeof(Widgets_FastFlickrWidget), FastFlickrWidget , this.ResolveClientUrl( this.AppRelativeTemplateSourceDirectory + FastFlickrWidget.js )); ScriptManager.RegisterStartupScript(this, typeof(Widgets_FastFlickrWidget), LoadFlickr , string.Format( var flickrLoader{0} = new FastFlickrWidget( {1} , {2} , {3} , {4} ); flickrLoader{0}.load( ); , this.UniqueID, this.GetPhotoUrl( ), this.FlickrPhotoPanel.ClientID, this.ShowPrevious.ClientID, this.ShowNext.ClientID), true); this.ShowPrevious.OnClientClick = string.Format( flickrLoader{0}.previous( ); return false; , this.UniqueID); this.ShowNext.OnClientClick = string.Format( flickrLoader{0}.next( ); return false; , this.UniqueID); } } Procedura obsługi zdarzenia Page_Load generuje blok skryptu potrzebny do inicjalizacji klasy FlckrRssWidget po stronie klienta i wywołania funkcji load. Podobnie jak w przypadku wi- dżetu RSS funkcja load klasy klienckiej jest wywoływana podczas procedury obsługi zdarzenia OnPreRender. Zatem w przypadku asynchronicznej aktualizacji danych skrypt JavaScript może odświeżyć interfejs użytkownika z wykorzystaniem nowych parametrów, zgodnie z kodem zamieszczonym w listingu 5.15. Listing 5.15. Zdarzenie OnPreRender kontrolki sieciowej FastFlickrWidget. protected override void OnPreRender(EventArgs e) { base.OnPreRender(e); if( !this._Host.IsFirstLoad ) ScriptManager.RegisterStartupScript(this, typeof(Widgets_FastFlickrWidget), LoadFlickr , string.Format( flickrLoader{0}.url = {1} ; flickrLoader{0}.load( ); , 160 | Rozdział 5. Widżety klienckie this.UniqueID, this.GetPhotoUrl( ), this.FlickrPhotoPanel.ClientID), true); } Przygotowany w ten sposób widżet kliencki ma kilka zalet w porównaniu z widżetem ser- werowym. Oto one: • Nie są pobierane żadne dane mechanizmu ViewState, ponieważ kontrolka sieciowa nie obejmuje prawie żadnych elementów interfejsu użytkownika. Ilość danych przeka- zywanych podczas pierwszego ładowania i w czasie asynchronicznych uaktualnień jest niewielka. • Dokument XML serwisu Flickr jest buforowany w pamięci przeglądarki, co pozwala na zmniejszenie liczby odwołań sieciowych. • Wykorzystywane jest buforowanie danych po stronie serwera Proxy (dzięki czemu tysiąc użytkowników żądających dostarczenia tych samych zdjęć nie prześle tysiąca żądań do serwisu Flickr). • Stronicowanie zdjęć jest wykonywane bezzwłocznie ponieważ zależy jedynie od skryptu klienckiego, co czyni tę wersję kontrolki znacznie szybszą w działaniu. Podsumowanie W tym rozdziale zostały omówione zagadnienia szybszego wyświetlania stron przez opóź- nienie ładowania jej komponentów. Zaprezentowane rozwiązania pozwalają na łatwe skró- cenie czasu pobierania dokumentów. Jednak jeszcze większą szybkość działania aplikacji i lepsze wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki można uzyskać przez zastosowanie widżetów klienckich, które udostępniają użytkownikom wiele rozbudowanych funkcji, ale nie wymagają asynchronicznej aktualizacji. W rozdziale tym zostały również omówione za- sady przygotowania jednego z najważniejszych komponentów strony startowej — pośrednika w dostępie od danych. W kolejnym rozdziale zostaną opisane niektóre problemy związane ze skalowalnością witryn Ajax, których funkcjonowanie w dużym stopniu zależy od usług sie- ciowych i wymaga komunikacji z wieloma zewnętrznymi serwisami. Podsumowanie | 161
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: