Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00191 003816 18767656 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie - książka
ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie - książka
Autor: , , Liczba stron: 1792
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1852-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c# - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompletne źródło informacji na temat ASP.NET!

ASP.NET powstał jako odpowiedź firmy Microsoft na rosnącą popularność aplikacji internetowych. Jest on częścią technologii .NET oraz bezpośrednim następcą rozwiązania ASP, dostępnym na rynku od stycznia 2002 roku. Od tego czasu ASP.NET zdobywa sobie coraz większą popularność. Teraz dzięki wykorzystaniu technologii .NET możesz projektować dynamiczne strony, korzystając z dowolnego języka obsługującego to rozwiązanie.

Dzięki tej książce dowiesz się, jak to robić przy użyciu języków C# i Visual Basic. Jednak zanim napiszesz pierwszą linię kodu, warto poznać nowe środowisko pracy, tak aby tworzenie stron przebiegało szybko, wygodnie i bezproblemowo. W kolejnych rozdziałach zdobędziesz wiedzę na temat dostępnych kontrolek, metod pracy ze stronami wzorcowymi oraz sposobów stosowania kompozycji i skórek. Ponadto nauczysz się wykorzystywać źródła danych oraz zarządzać informacjami przy użyciu ADO.NET. Książka ta sprawdzi się znakomicie zarówno w rękach początkującego, jak i zaawansowanego programisty.

Twórz dynamiczne rozwiązania, korzystając z nowoczesnych technologii!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie Autor: Bill Evjen, Scott Hanselman, Devin Rader T³umaczenie: Pawe³ Dyl, Marek Pa³czyñski ISBN: 978-83-246-1852-1 Tytu³ orygina³u: Professional ASP.NET 3.5: in C# and VB Format: 172x245 , stron: 1792 Oprawa: twarda Kompletne Ÿród³o informacji na temat ASP.NET! • Jak rozpocz¹æ pracê z ASP.NET? • Jakie kontrolki dostarcza ASP.NET? • Jak wykorzystaæ technologiê AJAX? ASP.NET powsta³ jako odpowiedŸ firmy Microsoft na rosn¹c¹ popularnoœæ aplikacji internetowych. Jest on czêœci¹ technologii .NET oraz bezpoœrednim nastêpc¹ rozwi¹zania ASP, dostêpnym na rynku od stycznia 2002 roku. Od tego czasu ASP.NET zdobywa sobie coraz wiêksz¹ popularnoœæ. Teraz dziêki wykorzystaniu technologii .NET mo¿esz projektowaæ dynamiczne strony, korzystaj¹c z dowolnego jêzyka obs³uguj¹cego to rozwi¹zanie. Dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz siê, jak to robiæ przy u¿yciu jêzyków C# i Visual Basic. Jednak zanim napiszesz pierwsz¹ liniê kodu, warto poznaæ nowe œrodowisko pracy,tak aby tworzenie stron przebiega³o szybko, wygodnie i bezproblemowo. W kolejnych rozdzia³ach zdobêdziesz wiedzê na temat dostêpnych kontrolek, metod pracy ze stronami wzorcowymi oraz sposobów stosowania kompozycji i skórek. Ponadto nauczysz siê wykorzystywaæ Ÿród³a danych oraz zarz¹dzaæ informacjami przy u¿yciu ADO.NET. Ksi¹¿ka ta sprawdzi siê znakomicie zarówno w rêkach pocz¹tkuj¹cego, jak i zaawansowanego programisty. • Œrodowisko pracy • Dyrektywy strony ASP.NET 3.5 • Obs³uga zdarzeñ • Wykorzystanie kontrolek serwerowych • Wykonywanie skryptów po stronie klienta • Walidacja danych • Zastosowanie kompozycji i skórek • Źród³a danych • Zarz¹dzanie danymi przy u¿yciu ADO.NET • Tworzenie zapytañ z wykorzystaniem LINQ • Konfiguracja i uruchomienie us³ugi IIS7 • Model dostawców • Platformy portalowe • Wsparcie dla HTML i CSS • Wykorzystanie technologii AJAX • Bezpieczeñstwo aplikacji internetowych w ASP.NET • Obs³uga sytuacji wyj¹tkowych • Debugowanie kodu • Wykorzystanie plików i strumieni • Obs³uga ¿¹dañ HTTP • Mo¿liwoœci Silverlight Twórz dynamiczne rozwi¹zania, korzystaj¹c z nowoczesnych technologii! Spis treÊci WstÂp .......................................................................................................................................................25 RozdziaÄ 1. Érodowiska do tworzenia aplikacji i stron ......................................................................... 49 Opcje lokalizacji aplikacji .............................................................................................. 49 Wbudowany serwer WWW ........................................................................................ 50 IIS ......................................................................................................................... 51 FTP ........................................................................................................................ 52 Strony internetowe wymagajñce FrontPage Extensions ............................................... 53 Opcje struktury strony ASP.NET ..................................................................................... 54 Model inline ........................................................................................................... 56 Model code-behind .................................................................................................. 58 Dyrektywy strony ASP.NET 3.5 ....................................................................................... 61 @Page ................................................................................................................... 62 @Master ................................................................................................................ 64 @Control ................................................................................................................ 66 @Import ................................................................................................................. 67 @Implements ......................................................................................................... 69 @Register .............................................................................................................. 69 @Assembly ............................................................................................................. 70 @PreviousPageType ................................................................................................ 70 @MasterType .......................................................................................................... 70 @OutputCache ........................................................................................................ 71 @Reference ............................................................................................................ 71 Zdarzenia strony ASP.NET ............................................................................................. 72 Praca z mechanizmem postback .................................................................................... 74 Mechanizm cross-page posting ...................................................................................... 74 Katalogi aplikacji ASP.NET ............................................................................................ 81 Katalog AppCode .................................................................................................. 81 Katalog App_Data ................................................................................................. 86 Katalog App_Themes ............................................................................................. 86 Katalog App_GlobalResources ................................................................................ 87 App_LocalResources ............................................................................................. 87 App_WebReferences ............................................................................................. 87 App_Browsers ....................................................................................................... 87 4 ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie Kompilacja .................................................................................................................. 88 Build Providers ............................................................................................................. 92 Korzystanie z wbudowanych klas BuildProvider .......................................................... 93 Korzystanie z wäasnych klas BuildProvider ................................................................. 94 Global.asax ................................................................................................................. 99 Praca z klasami w VS 2008 ........................................................................................ 103 Podsumowanie .......................................................................................................... 108 RozdziaÄ 2. Kontrolki serwerowe ASP.NET i skrypty po stronie klienta .............................................109 Kontrolki serwerowe ASP.NET ...................................................................................... 109 Typy kontrolek serwerowych ................................................................................... 110 Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem kontrolek serwerowych .................................... 112 Praca ze zdarzeniami kontrolek serwerowych ........................................................... 114 Dodawanie stylu do kontrolek serwerowych .................................................................. 117 Przeglñd wspólnych wäaĈciwoĈci kontrolek .............................................................. 117 Zmiana stylu za pomocñ kaskadowych arkuszy stylów .............................................. 118 Kontrolki serwerowe HTML .......................................................................................... 122 Omówienie klasy bazowej HtmlControl .................................................................... 125 Omówienie klasy HtmlContainerControl ................................................................... 126 Omówienie wszystkich klas HTML ........................................................................... 127 Praca z klasñ HtmlGenericControl ........................................................................... 128 Zarzñdzanie stronami i kontrolkami serwerowymi za pomocñ JavaScript ......................... 129 Korzystanie z Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock ......................................... 131 Korzystanie z Page.ClientScript.RegisterStartupScript .............................................. 133 Korzystanie z Page.ClientScript.RegisterClientScriptInclude ...................................... 135 Funkcja zwrotna po stronie klienta ............................................................................... 135 Porównanie postback z funkcjñ zwrotnñ .................................................................. 135 Korzystanie z moĔliwoĈci funkcji zwrotnej — proste podejĈcie ................................... 138 Korzystanie z funkcji zwrotnych z jednym parametrem .............................................. 142 UĔycie mechanizmu funkcji zwrotnej — przykäad bardziej zaawansowany .................... 145 Podsumowanie .......................................................................................................... 150 RozdziaÄ 3. Kontrolki serwerowe Web ASP.NET ....................................................................................151 Wprowadzenie do kontrolek serwerowych Web .............................................................. 151 Kontrolka serwerowa Label ......................................................................................... 153 Kontrolka serwerowa Literal ........................................................................................ 155 Kontrolka serwerowa TextBox ...................................................................................... 155 UĔycie metody Focus() ........................................................................................... 157 UĔycie AutoPostBack ............................................................................................. 157 UĔycie AutoCompleteType ...................................................................................... 159 Kontrolka serwerowa Button ....................................................................................... 160 WäaĈciwoĈè CausesValidation ................................................................................ 160 WäaĈciwoĈè CommandName .................................................................................. 160 Przyciski, które wspóäpracujñ z JavaScript po stronie klienta ..................................... 162 Kontrolka serwerowa LinkButton .................................................................................. 164 Kontrolka serwerowa ImageButton ............................................................................... 164 Kontrolka serwerowa HyperLink ................................................................................... 166 Kontrolka serwerowa DropDownList ............................................................................. 166 Wizualne usuwanie elementów z kolekcji ...................................................................... 169 Spis treÊci 5 Kontrolka serwerowa ListBox ...................................................................................... 171 UmoĔliwienie wyboru kilku pozycji ........................................................................... 171 Przykäad uĔycia kontrolki ListBox ............................................................................ 171 Dodawanie elementów do kolekcji .......................................................................... 174 Kontrolka serwerowa CheckBox ................................................................................... 174 W jaki sposób sprawdziè, czy pole wyboru jest zaznaczone ....................................... 175 Przypisanie wartoĈci do pola wyboru ....................................................................... 176 Wyrównywanie tekstu kontrolki CheckBox ................................................................ 176 Kontrolka serwerowa CheckBoxList .............................................................................. 177 Kontrolka serwerowa RadioButton ............................................................................... 180 Kontrolka serwerowa RadioButtonList .......................................................................... 182 Kontrolka serwerowa Image ........................................................................................ 183 Kontrolka serwerowa Table ......................................................................................... 184 Kontrolka serwerowa Calendar .................................................................................... 187 Wybieranie daty za pomocñ kontrolki Calendar ........................................................ 187 Wybieranie formatu daty pobieranej z kalendarza ..................................................... 189 Wybór dni, tygodni lub miesiöcy .............................................................................. 189 Praca z zakresami dat ........................................................................................... 190 Zmiana stylu i zachowania kalendarza .................................................................... 192 Kontrolka serwerowa AdRotator ................................................................................... 196 Kontrolka serwerowa Xml ............................................................................................ 198 Kontrolka serwerowa Panel ......................................................................................... 199 Kontrolka serwerowa PlaceHolder ................................................................................ 201 Kontrolka serwerowa BulletedList ................................................................................ 202 Kontrolka serwerowa HiddenField ................................................................................ 207 Kontrolka serwerowa FileUpload .................................................................................. 209 Pobieranie plików za pomocñ kontrolki FileUpload ................................................... 209 Nadawanie ASP.NET wäaĈciwych praw do pobierania plików ...................................... 212 Zrozumienie limitów rozmiaru plików ....................................................................... 214 Wczytywanie wielu plików na tej samej stronie ......................................................... 215 Przekazywanie pobranego pliku do obiektu Stream .................................................. 218 Przenoszenie zawartoĈci pliku z obiektu Stream do tablicy bajtów ............................. 219 Kontrolki serwerowe MultiView oraz View ..................................................................... 220 Kontrolka serwerowa Wizard ....................................................................................... 224 Dostosowanie nawigacji po stronach ...................................................................... 226 UĔycie atrybutu AllowReturn ................................................................................... 226 Praca z atrybutem StepType ................................................................................... 227 Wstawianie nagäówka w kontrolce Wizard ................................................................ 228 Praca z systemem nawigacji kontrolki Wizard .......................................................... 228 Obsäuga zdarzeþ kontrolki Wizard ........................................................................... 229 UĔycie kontrolki Wizard do pokazania elementów formularza ..................................... 231 Kontrolka serwerowa ImageMap .................................................................................. 236 Podsumowanie .......................................................................................................... 238 RozdziaÄ 4. Walidacyjne kontrolki serwerowe ...................................................................................239 Zrozumienie procesu walidacji ..................................................................................... 239 Walidacja po stronie klienta a walidacja po stronie serwera ........................................... 240 Kontrolki walidacyjne ASP.NET .................................................................................... 242 Przyczyny walidacji ................................................................................................ 243 Kontrolka serwerowa RequiredFieldValidator ........................................................... 244 Kontrolka serwerowa CompareValidator .................................................................. 249 6 ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie Kontrolka serwerowa RangeValidator ...................................................................... 252 Kontrolka serwerowa RegularExpressionValidator .................................................... 257 Kontrolka serwerowa CustomValidator .................................................................... 258 Kontrolka serwerowa ValidationSummary ................................................................ 263 Wyäñczanie walidacji po stronie klienta ......................................................................... 266 Korzystanie z obrazków i dĒwiöków w powiadomieniach o bäödach .................................. 268 Praca z grupami walidacyjnymi ..................................................................................... 269 Podsumowanie .......................................................................................................... 273 RozdziaÄ 5. Praca ze stronami wzorcowymi .......................................................................................275 Do czego sñ nam potrzebne strony wzorcowe? ............................................................. 275 Podstawy stron wzorcowych ........................................................................................ 278 Pisanie kodu stron wzorcowych ................................................................................... 279 Pisanie kodu strony z zawartoĈciñ ............................................................................... 282 ãñczenie róĔnych typów stron i jözyków ................................................................... 286 OkreĈlanie, której strony wzorcowej uĔyè ................................................................. 288 Praca z tytuäem strony ........................................................................................... 289 Praca z kontrolkami i wäaĈciwoĈciami strony wzorcowej ............................................ 290 OkreĈlanie domyĈlnej zawartoĈci na stronie wzorcowej .................................................. 297 Programowe przypisywanie strony wzorcowej ................................................................ 299 Osadzanie stron wzorcowych ....................................................................................... 300 Strony wzorcowe dostosowane do przeglñdarek ............................................................ 304 Porzñdek wywoäywania zdarzeþ .................................................................................... 306 Buforowanie stron wzorcowych .................................................................................... 306 ASP.NET AJAX i strony wzorcowe ................................................................................. 307 Podsumowanie .......................................................................................................... 310 RozdziaÄ 6. Kompozycje i skórki ............................................................................................................311 Korzystanie z kompozycji ASP.NET ............................................................................... 311 Przypisywanie kompozycji pojedynczej stronie ASP.NET ............................................ 311 Stosowanie stylów do caäej aplikacji ....................................................................... 313 Usuwanie kompozycji z kontrolek serwerowych ........................................................ 314 Usuwanie kompozycji ze stron ................................................................................ 315 Stosowanie kompozycji podczas korzystania ze stron wzorcowych ............................. 316 Dziaäanie atrybutu StyleSheetTheme ....................................................................... 316 Tworzenie wäasnych kompozycji ................................................................................... 317 Tworzenie wäaĈciwej struktury katalogów ................................................................. 317 Tworzenie skórki ................................................................................................... 318 Umieszczanie w kompozycjach plików CSS .............................................................. 320 Wstawianie do kompozycji obrazków ....................................................................... 323 Definiowanie wielu opcji skórek ................................................................................... 326 Programowa praca z kompozycjami .............................................................................. 328 Programowe przypisywanie kompozycji strony .......................................................... 328 Programowe przypisanie wäaĈciwoĈci SkinID kontrolki .............................................. 329 Kompozycje, skórki i wäasne kontrolki .......................................................................... 330 Podsumowanie .......................................................................................................... 334 RozdziaÄ 7. Wi¾zanie danych w ASP.NET 3.5 ........................................................................................335 Kontrolki Ēródeä danych ............................................................................................... 335 Kontrolka SqlDataSource ....................................................................................... 337 Kontrolka LinqDataSource ..................................................................................... 350 Kontrolka AccessDataSource ................................................................................. 355 Spis treÊci 7 Kontrolka XmlDataSource ...................................................................................... 356 Kontrolka ObjctDataSource .................................................................................... 357 Kontrolka SiteMapDataSource ............................................................................... 362 Konfiguracja buforowania kontrolki Ēródäa danych ......................................................... 362 Przechowywanie informacji o poäñczeniu ....................................................................... 363 UĔycie kontrolek list umoĔliwiajñcych wiñzanie z kontrolkami Ēródeä danych ..................... 366 GridView ............................................................................................................... 366 Edycja danych rekordu GridView ............................................................................. 383 Usuwanie danych GridView .................................................................................... 390 DetailsView .......................................................................................................... 393 Wstawianie, modyfikacja i usuwanie danych za pomocñ DetailsView ......................... 398 ListView ............................................................................................................... 400 FormView ............................................................................................................. 410 Inne kontrolki umoĔliwiajñce wiñzanie danych ............................................................... 414 DropDownList, ListBox, RadioButtonList oraz CheckBoxList ...................................... 414 TreeView .............................................................................................................. 415 AdRotator ............................................................................................................. 415 Menu ................................................................................................................... 416 Skäadnia rozwijanego wiñzania danych ......................................................................... 416 Zmiany w skäadni wiñzania danych .......................................................................... 417 Wiñzanie danych XML ............................................................................................ 418 WyraĔenia i klasy do budowania wyraĔeþ ...................................................................... 419 Podsumowanie .......................................................................................................... 424 RozdziaÄ 8. Zarz¾dzanie danymi za pomoc¾ ADO.NET ..........................................................................425 Podstawowe moĔliwoĈci ADO.NET ................................................................................ 426 Podstawowe zadania ADO.NET ............................................................................... 426 Pobieranie danych ................................................................................................. 427 Wstawianie danych ............................................................................................... 428 Aktualizacja danych ............................................................................................... 429 Usuwanie danych .................................................................................................. 430 Podstawowe przestrzenie nazw i klasy ADO.NET ...................................................... 431 Korzystanie z obiektu Connection ........................................................................... 432 Korzystanie z obiektu Command ............................................................................. 434 Korzystanie z obiektu DataReader .......................................................................... 435 Korzystanie z DataAdapter ..................................................................................... 438 Korzystanie z parametrów ...................................................................................... 440 Opis obiektów DataSet oraz DataTable ................................................................... 443 Typowany DataSet ................................................................................................ 448 Korzystanie z bazy danych Oracle i ASP.NET ............................................................ 449 Kontrolka serwerowa DataList ..................................................................................... 451 Przeglñd dostöpnych wzorców ................................................................................ 452 Praca z ItemTemplate ............................................................................................ 452 Praca z innymi wzorcami ukäadów graficznych .......................................................... 455 Praca z wieloma kolumnami ................................................................................... 457 Kontrolka serwerowa ListView ..................................................................................... 458 Przeglñd dostöpnych wzorców ................................................................................ 458 Korzystanie ze wzorców ......................................................................................... 459 Tworzenie wzorca ukäadu graficznego ...................................................................... 461 Tworzenie ItemTemplate ........................................................................................ 462 Tworzenie EditItemTemplate .................................................................................. 463 8 ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie Tworzenie EmptyItemTemplate ............................................................................... 464 Tworzenie InsertItemTemplate ................................................................................ 464 Wyniki .................................................................................................................. 465 Wykorzystanie Visual Studio do zadaþ ADO.NET ............................................................ 466 Tworzenie poäñczenia ze Ēródäem danych ................................................................. 467 Praca z projektantem DataSet ................................................................................ 470 Korzystanie z obiektu DataSet CustomersOrders ..................................................... 475 Asynchroniczne wywoäywanie poleceþ ........................................................................... 479 Asynchroniczne metody klasy SqlCommand ............................................................. 480 Interfejs IAsyncResult ............................................................................................ 481 AsyncCallback ...................................................................................................... 482 Klasa WaitHandle ................................................................................................. 482 Sposoby przetwarzania asynchronicznego w ADO.NET .............................................. 483 Asynchroniczne poäñczenia .................................................................................... 500 Podsumowanie .......................................................................................................... 501 RozdziaÄ 9. Zapytania z wykorzystaniem LINQ ....................................................................................503 LINQ to Objects .......................................................................................................... 503 Tradycyjne metody zapytaþ .................................................................................... 504 Zamiana tradycyjnych zapytaþ na LINQ .................................................................... 511 Grupowanie danych ............................................................................................... 519 Inne operatory LINQ .............................................................................................. 520 Zäñczenia LINQ ...................................................................................................... 520 Paginacja za pomocñ LINQ ..................................................................................... 522 LINQ to XML .............................................................................................................. 523 ãñczenie danych XML ............................................................................................ 526 LINQ to SQL ............................................................................................................... 528 Zapytania Insert, Update oraz Delete z wykorzystaniem LINQ .................................... 537 Rozszerzanie LINQ ................................................................................................ 542 Podsumowanie .......................................................................................................... 542 RozdziaÄ 10. Praca z XML oraz LINQ to XML .........................................................................................543 Podstawy XML ............................................................................................................ 544 XML InfoSet .......................................................................................................... 546 Definicja schematu XSD-XML ................................................................................. 547 Edycja plików XML oraz schematów XML w Visual Studio 2008 ................................. 549 XmlReader oraz XmlWriter ........................................................................................... 552 Korzystanie z XDocument zamiast XmlReader ......................................................... 555 Korzystanie ze schematu oraz XmlTextReader ......................................................... 556 Walidacja wzglödem schematu przy uĔyciu XDocument ............................................. 558 Korzystanie z optymalizacji NameTable ................................................................... 560 Pobieranie typów .NET CLR z dokumentów XML ....................................................... 562 ReadSubtree oraz XmlSerialization ......................................................................... 564 Tworzenie obiektów CLR z dokumentów XML za pomocñ LINQ to XML ....................... 566 Tworzenie XML za pomocñ XmlWriter ...................................................................... 567 Tworzenie XML za pomocñ LINQ to XML .................................................................. 569 Udoskonalenia obiektów XmlReader oraz XmlWriter w wersji 2.0 ............................... 572 XmlDocument oraz XPathDocument ............................................................................. 573 Problemy z DOM ................................................................................................... 573 XPath, XPathDocument oraz XmlDocument .............................................................. 574 Spis treÊci 9 Obiekty DataSet ......................................................................................................... 578 Zapisywanie obiektów DataSet w postaci XML ......................................................... 578 XmlDataDocument ................................................................................................ 580 Kontrolka XmlDataSource ........................................................................................... 582 XSLT ......................................................................................................................... 585 XslCompiledTransform ........................................................................................... 588 Debugowanie XSLT ............................................................................................... 592 XML i bazy danych ...................................................................................................... 593 FOR XML AUTO ..................................................................................................... 594 SQL Server 2005 oraz typ danych XML ................................................................... 598 Podsumowanie .......................................................................................................... 605 RozdziaÄ 11. IIS 7 .....................................................................................................................................607 Modularna architektura usäugi IIS 7 ............................................................................. 607 Serwer sieci Web .................................................................................................. 609 Narzödzia do zarzñdzania ....................................................................................... 612 Usäuga publikowania za pomocñ protokoäu FTP ........................................................ 612 Rozszerzalna struktura usäugi IIS 7 .............................................................................. 613 Zintegrowany potok przetwarzania Ĕñdaþ serwera IIS 7 i Ĉrodowiska ASP.NET ................. 613 Przygotowanie serwera WWW zgodnie z wäasnymi potrzebami ........................................ 615 ZaleĔnoĈci pakietów instalacyjnych ......................................................................... 616 Instalacja usäugi IIS 7 w systemie Windows Vista .................................................... 617 Instalacja usäugi IIS 7 w systemie Windows Server 2008 ......................................... 617 Instalacja za pomocñ programu wiersza polecenia ................................................... 618 Instalacja nienadzorowana ..................................................................................... 619 Uaktualnianie systemu .......................................................................................... 620 MenedĔer internetowych usäug informacyjnych (IIS) ....................................................... 620 Pule aplikacji ........................................................................................................ 622 Witryny ................................................................................................................. 626 Hierarchiczna konfiguracja ..................................................................................... 628 Delegowanie funkcji .............................................................................................. 633 Przenoszenie aplikacji z serwera IIS 6 do serwera IIS 7 ................................................. 636 Podsumowanie .......................................................................................................... 637 RozdziaÄ 12. Wprowadzenie do modelu dostawców ............................................................................639 Zrozumienie modelu dostawców .................................................................................. 640 Model dostawców w ASP.NET 3.5 ................................................................................ 641 Ustawianie dostawcy, aby wspóäpracowaä z Microsoft SQL Server 7.0, 2000, 2005 lub 2008 ........................................................................................................... 643 Dostawcy czäonkostwa ........................................................................................... 649 Dostawcy ról ......................................................................................................... 653 Dostawca personalizacji ........................................................................................ 658 Dostawca SiteMap ................................................................................................ 659 Dostawcy SessionState ......................................................................................... 661 Dostawcy WebEvent .............................................................................................. 664 Dostawcy konfiguracji ............................................................................................ 672 Dostawca WebParts .............................................................................................. 675 Konfigurowanie dostawców ......................................................................................... 677 Podsumowanie .......................................................................................................... 678 10 ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie RozdziaÄ 13. Rozszerzanie modelu dostawców ...................................................................................679 Dostawcy sñ jednñ warstwñ w rozbudowanej architekturze ............................................. 679 Modyfikacja programowa z wykorzystaniem atrybutów ................................................... 680 Uäatwienie wprowadzania hasäa za pomocñ SqlMembershipProvider .......................... 681 Nakäadanie silnych restrykcji na hasäo za pomocñ SqlMembershipProvider ................ 684 Analiza ProviderBase .................................................................................................. 685 Tworzenie wäasnych klas dostawców ............................................................................ 687 Tworzenie aplikacji CustomProvider ........................................................................ 687 Tworzenie wymaganego szkieletu klasy ................................................................... 689 Tworzenie magazynu danych XML ........................................................................... 692 Definiowanie instancji dostawcy w pliku web.config .................................................. 693 Niezaimplementowane metody i wäaĈciwoĈci klasy MembershipProvider .................... 694 Implementacja metod i wäaĈciwoĈci klasy MembershipProvider ................................. 695 Korzystanie z XmlMembershipProvider podczas logowania uĔytkownika ..................... 703 Rozszerzanie istniejñcych dostawców ........................................................................... 704 Ograniczenie moĔliwoĈci zarzñdzania rolami za pomocñ nowego dostawcy LimitedSqlRoleProvider ............................................ 705 Korzystanie z nowej klasy dostawcy LimitedSqlRoleProvider ..................................... 709 Podsumowanie .......................................................................................................... 713 RozdziaÄ 14. Nawigacja portalu ..............................................................................................................715 Mapy portalu w postaci plików XML ............................................................................. 716 Kontrolka serwerowa SiteMapPath .............................................................................. 718 WäaĈciwoĈè PathSeparator ..................................................................................... 720 WäaĈciwoĈè PathDirection ...................................................................................... 722 WäaĈciwoĈè ParentLevelsDisplayed ......................................................................... 722 WäaĈciwoĈè ShowToolTips ..................................................................................... 723 Elementy potomne kontrolki SiteMapPath ............................................................... 723 Kontrolka serwerowa TreeView .................................................................................... 724 Wbudowane style kontrolki TreeView ...................................................................... 728 Badanie skäadników kontrolki TreeView ................................................................... 729 Wiñzanie kontrolki TreeView z plikiem XML .............................................................. 729 Wybór wielu opcji w kontrolce TreeView ................................................................... 732 Przypisywanie do kontrolki TreeView wäasnych ikon .................................................. 736 UĔywanie linii w celu poäñczenia wözäów .................................................................. 737 Programistyczna praca z kontrolkñ TreeView ............................................................ 739 Kontrolka serwerowa Menu ......................................................................................... 745 Przypisywanie do kontrolki Menu róĔnych stylów ...................................................... 747 Zdarzenia Menu .................................................................................................... 752 Wiñzanie kontrolki Menu z plikiem XML ................................................................... 753 Dostawca danych SiteMap .......................................................................................... 755 ShowStartingNode ................................................................................................ 755 StartFromCurrentNode ........................................................................................... 756 StartingNodeOffset ............................................................................................... 757 StartingNodeUrl .................................................................................................... 758 SiteMap API ............................................................................................................... 758 Mapowanie URL ......................................................................................................... 761 Lokalizacja mapy portalu ............................................................................................. 762 Tworzenie pliku Web.sitemap korzystajñcego z lokalizacji ......................................... 762 Wprowadzanie modyfikacji w pliku Web.config ......................................................... 763 Tworzenie plików podzespoäów z zasobami (.resx) .................................................... 764 Testowanie wyników .............................................................................................. 765 Spis treÊci 11 Security trimming ....................................................................................................... 767 Ustawienie zarzñdzania rolami dla administratorów .................................................. 767 Ustawianie sekcji administratorów .......................................................................... 769 Wäñczanie security trimming ................................................................................... 770 ZagnieĔdĔanie plików SiteMap ..................................................................................... 772 Podsumowanie .......................................................................................................... 775 RozdziaÄ 15. Personalizacja ..................................................................................................................777 Model personalizacji ................................................................................................... 778 Tworzenie wäaĈciwoĈci personalizacji ........................................................................... 779 Dodawanie prostej wäaĈciwoĈci personalizacji ......................................................... 779 Korzystanie z wäaĈciwoĈci personalizacji ................................................................. 780 Dodawanie grup wäaĈciwoĈci personalizacji ............................................................. 784 Korzystanie z grupowanych wäaĈciwoĈci personalizacji ............................................. 785 Definiowanie typów wäaĈciwoĈci personalizacji ........................................................ 785 Korzystanie z wäasnych typów ................................................................................. 786 Ustawianie wartoĈci domyĈlnych ............................................................................ 789 Tworzenie wäaĈciwoĈci personalizacji tylko do odczytu .............................................. 789 Personalizacja anonimowa .......................................................................................... 790 UmoĔliwienie anonimowej identyfikacji uĔytkowników ............................................... 790 Praca z anonimowñ identyfikacjñ ............................................................................ 793 Anonimowe opcje wäaĈciwoĈci personalizacji ........................................................... 794 Uwagi na temat przechowywania profilów anonimowych uĔytkowników ....................... 795 Programowy dostöp do personalizacji ........................................................................... 796 Migracja uĔytkowników anonimowych ...................................................................... 796 Personalizacja profilów .......................................................................................... 798 OkreĈlanie, czy korzystaè z automatycznego zapisu .................................................. 799 Dostawcy personalizacji .............................................................................................. 800 Praca z SQL Server Express Edition ........................................................................ 800 Praca z Microsoft SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008 ............................................. 801 Korzystanie z wielu dostawców ............................................................................... 804 Zarzñdzanie profilami aplikacji ..................................................................................... 804 WäaĈciwoĈci klasy ProfileManager .......................................................................... 805 Metody klasy ProfileManager ................................................................................. 805 Tworzenie strony ProfileManager.aspx .................................................................... 806 Omówienie kodu strony ProfileManager.aspx ........................................................... 809 Uruchomienie strony ProfileManager.aspx ............................................................... 811 Podsumowanie .......................................................................................................... 812 RozdziaÄ 16. CzÄonkostwo i zarz¾dzanie rolami ....................................................................................813 Uwierzytelnianie ......................................................................................................... 814 Autoryzacja ................................................................................................................ 814 Uwierzytelnianie ASP.NET 3.5 ...................................................................................... 814 Ustalanie czäonkostwa na portalach ........................................................................ 814 Wstawianie uĔytkowników ...................................................................................... 818 Pobieranie danych uwierzytelniajñcych .................................................................... 833 Praca z zarejestrowanymi uĔytkownikami ................................................................. 841 Pokazywanie liczby uĔytkowników online .................................................................. 843 Obsäuga haseä ...................................................................................................... 845 Autoryzacja ASP.NET 3.5 ............................................................................................. 850 Korzystanie z kontrolki serwerowej LoginView .......................................................... 850 Konfiguracja systemu zarzñdzania rolami na stronie ................................................ 853 12 ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie Dodawanie i pobieranie ról w aplikacji .................................................................... 856 Usuwanie ról ........................................................................................................ 858 Dodawanie uĔytkowników do ról ............................................................................. 859 Pobieranie wszystkich uĔytkowników okreĈlonej roli ................................................. 860 Pobieranie wszystkich ról okreĈlonego uĔytkownika .................................................. 862 Usuwanie uĔytkowników z ról ................................................................................. 863 Sprawdzanie, czy uĔytkownicy przypisani sñ do ról ................................................... 863 WyjaĈnienie sposobu buforowania ról ..................................................................... 865 Korzystanie z Web Site Administration Tool .................................................................. 866 Publiczne metody API czäonkostwa ............................................................................... 867 Publiczne metody API ról ............................................................................................. 867 Podsumowanie .......................................................................................................... 868 RozdziaÄ 17. Platformy portalowe oraz Web Parts .............................................................................869 Wprowadzenie do Web Parts ....................................................................................... 870 Tworzenie dynamicznych i modularnych portali .............................................................. 871 Wprowadzenie do kontrolki WebPartManager ........................................................... 872 Praca z ukäadami stref ........................................................................................... 873 Omówienie kontrolki WebPartZone ......................................................................... 877 Zezwolenie uĔytkownikowi na zmianö trybu strony .................................................... 879 Modyfikacja stref .................................................................................................. 891 Praca z klasami platformy portalowej ........................................................................... 898 Tworzenie wäasnych kontrolek Web Part ....................................................................... 902 ãñczenie Web Parts .................................................................................................... 908 Tworzenie dostawcy Web Part ................................................................................ 909 Tworzenie kontrolki Web Part konsumenta .............................................................. 912 ãñczenie obiektów Web Parts na stronie ASP.NET .................................................... 914 TrudnoĈci podczas pracy z kontrolkami Web Part oraz stronami wzorcowymi .............. 917 Podsumowanie .......................................................................................................... 918 RozdziaÄ 18. Projekt HTML oraz CSS w ASP.NET ...................................................................................919 Uwagi ........................................................................................................................ 920 Ogólne informacje na temat HTML oraz CSS ................................................................. 920 Wprowadzenie do CSS ........................................................................................... 921 Tworzenie arkuszy stylów ....................................................................................... 922 Reguäy CSS .......................................................................................................... 925 Dziedziczenie CSS ................................................................................................. 933 Ukäad i poäoĔenie elementów .................................................................................. 935 Praca z HTML oraz CSS w Visual Studio .................................................................. 943 ASP.NET 2.0 CSS — Friendly Control Adapters ........................................................ 951 Podsumowanie .......................................................................................................... 951 RozdziaÄ 19. ASP.NET AJAX ....................................................................................................................953 Zrozumienie potrzeby stosowania AJAX ........................................................................ 953 Przed AJAX ................................................................................................................. 954 AJAX zmienia ten stan rzeczy ................................................................................. 955 ASP.NET AJAX oraz Visual Studio 2008 ........................................................................ 959 Technologie po stronie klienta ............................................................................... 959 Technologie dziaäajñce po stronie serwera .............................................................. 960 Tworzenie aplikacji za pomocñ ASP.NET AJAX .......................................................... 961 Spis treÊci 13 Aplikacje ASP.NET AJAX .............................................................................................. 962 Tworzenie prostej strony ASP.NET niekorzystajñcej z AJAX ........................................ 964 Tworzenie prostej strony ASP.NET z uĔyciem AJAX .................................................... 965 Kontrolki ASP.NET AJAX po stronie serwera .................................................................. 971 Kontrolka ScriptManager ....................................................................................... 972 Kontrolka ScriptManagerProxy ................................................................................ 974 Kontrolka Timer .................................................................................................... 975 Kontrolka UpdatePanel .......................................................................................... 977 Kontrolka UpdateProgress ..................................................................................... 982 Korzystanie z wielu kontrolek UpdatePanel ................................................................... 985 Podsumowanie .......................................................................................................... 988 RozdziaÄ 20. ASP.NET AJAX Control Toolkit ..........................................................................................989 Pobieranie i instalacja ................................................................................................ 989 Nowe wzorce Visual Studio .................................................................................... 991 Dodawanie nowych kontrolek do okna narzödziowego Visual Studio 2008 ................. 991 Kontrolki ASP.NET AJAX .............................................................................................. 993 Kontrolki rozszerzajñce ASP.NET AJAX Control Toolkit .............................................. 996 AlwaysVisibleControlExtender ................................................................................. 996 AnimationExtender ................................................................................................ 999 AutoCompleteExtender ........................................................................................ 1000 CalendarExtender ................................................................................................ 1004 CollapsiblePanelExtender .................................................................................... 1005 ConfirmButtonExtender oraz ModalPopupExtender ................................................. 1007 DragPanelExtender .............................................................................................. 1009 DropDownExtender .............................................................................................. 1011 DropShadowExtender .......................................................................................... 1013 DynamicPopulateExtender ................................................................................... 1015 FilteredTextBoxExtender ...................................................................................... 1018 HoverMenuExtender ............................................................................................ 1020 ListSearchExtender ............................................................................................. 1021 MaskedEditExtender oraz MaskedEditValidator ...................................................... 1023 MutuallyExclusiveCheckBoxExtender ..................................................................... 1026 NumericUpDownExtender ..................................................................................... 1027 PagingBulletedListExtender .................................................................................. 1028 PopupControlExtender ......................................................................................... 1029 ResizableControlExtender .................................................................................... 1031 RoundedCornersExtender .................................................................................... 1033 SliderExtender .................................................................................................... 1035 SlideShowExtender ............................................................................................. 1036 TextBoxWatermarkExtender ................................................................................. 1039 ToggleButtonExtender .......................................................................................... 1041 UpdatePanelAnimationExtender ............................................................................ 1042 ValidationCalloutExtender .................................................................................... 1043 Kontrolki serwerowe ASP.NET AJAX Control Toolkit ...................................................... 1045 Kontrolka Accordion ............................................................................................ 1045 Kontrolka NoBot ................................................................................................. 1047 Kontrolka PasswordStrength ................................................................................ 1049 Kontrolka Rating ................................................................................................. 1050 Kontrolka TabContainer ....................................................................................... 1052 Podsumowanie ........................................................................................................ 1053 14 ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie RozdziaÄ 21. BezpieczeÆstwo ...............................................................................................................1055 Uwierzytelnianie i autoryzacja .................................................................................... 1056 Techniki uwierzytelniania ........................................................................................... 1056 Wözeä authentication ....................................................................................... 1057 Uwierzytelnianie Windows .................................................................................... 1058 Uwierzytelnianie na podstawie formularzy .............................................................. 1068 Uwierzytelnianie z wykorzystaniem mechanizmu Microsoft Passport ........................ 1079 Uwierzytelnianie w dostöpie do okreĈlonych plików i katalogów .................................... 1079 Autoryzacja programowa ........................................................................................... 1080 WäaĈciwoĈè User.Identity ..................................................................................... 1081 Metoda User.IsInRole() ........................................................................................ 1082 Uzyskiwanie dodatkowych informacji z obiektu WindowsIdentity .............................. 1083 Element identity i tryb personifikacji ....................................................................... 1086 Zabezpieczenia serwera IIS ....................................................................................... 1089 Ograniczenie zakresu adresów IP i nazw domenowych ............................................ 1089 Rozszerzenia plików ............................................................................................ 1091 Korzystanie z konsoli ASP.NET MMC ..................................................................... 1094 Konsola menedĔera usäugi IIS 7.0 ................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: