Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00207 003858 18785077 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET Ajax. Intensywny trening - książka
ASP.NET Ajax. Intensywny trening - książka
Autor: , Liczba stron: 440
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2082-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

ASP.NET Ajax. Intensywny trening

Poznaj możliwości ASP.NET Ajax i twórz niezawodne oraz bezpieczne aplikacje sieciowe

Wraz z pojawieniem się technologii Ajax skończyły się żmudne poszukiwania programistów, pragnących znaleźć technologię umożliwiającą szybsze wizualizowanie stron, krótszy czas odpowiedzi oraz asynchroniczne przetwarzanie. Architektura ASP.NET Ajax została zaprojektowana w taki sposób, żeby działać zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Wyposażenie jej w kilka bibliotek sprawia, że możliwe jest tworzenie komponentów odpowiedzialnych m.in. za usługi sieciowe i aplikacyjne, różne podstawowe usługi dotyczące serializacji oraz rozszerzenia podstawowych klas JavaScript.

Książka 'ASP.NET Ajax. Intensywny trening' zawiera zestaw prostych i praktycznych instrukcji, z których każda poprowadzi cię krok po kroku przez tajniki stosowania Ajaksa w aplikacjach internetowych. Z tego podręcznika dowiesz się, jak maksymalnie wykorzystywać możliwości bibliotek Microsoft Ajax Library i Ajax Server Extensions. Nauczysz się korzystać ze wszystkich najważniejszych rozszerzeń serwerowych, stosować techniki programowania po stronie klienta, maksymalizować wydajność usług sieciowych, a także projektować i budować kompletne aplikacje handlu internetowego.

Przyspieszony kurs praktycznego wykorzystania ASP.NET Ajax

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ASP.NET Ajax. Intensywny trening Autor: Joydip Kanjilal, Sriram Putrevu T³umaczenie: £ukasz Piwko ISBN: 978-83-246-2082-1 Tytu³ orygina³u: Sams Teach Yourself ASP.Net with Ajax in 24 Hours Format: 170x230, stron: 440 ASP.NET Ajax. Intensywny trening Poznaj mo¿liwoœci ASP.NET Ajax i twórz niezawodne oraz bezpieczne aplikacje sieciowe • Jak wykorzystaæ ASP.NET Ajax w nowych i istniej¹cych witrynach internetowych? • Jak projektowaæ i budowaæ kompletne aplikacje handlu elektronicznego? • Jak efektywnie znajdowaæ i usuwaæ b³êdy z kodu ASP.NET Ajax? Wraz z pojawieniem siê technologii Ajax skoñczy³y siê ¿mudne poszukiwania programistów, pragn¹cych znaleŸæ technologiê umo¿liwiaj¹c¹ szybsze wizualizowanie stron, krótszy czas odpowiedzi oraz asynchroniczne przetwarzanie. Architektura ASP.NET Ajax zosta³a zaprojektowana w taki sposób, ¿eby dzia³aæ zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Wyposa¿enie jej w kilka bibliotek sprawia, ¿e mo¿liwe jest tworzenie komponentów odpowiedzialnych m.in. za us³ugi sieciowe i aplikacyjne, ró¿ne podstawowe us³ugi dotycz¹ce serializacji oraz rozszerzenia podstawowych klas JavaScript. Ksi¹¿ka „ASP.NET Ajax. Intensywny trening” zawiera zestaw prostych i praktycznych instrukcji, z których ka¿da poprowadzi ciê krok po kroku przez tajniki stosowania Ajaksa w aplikacjach internetowych. Z tego podrêcznika dowiesz siê, jak maksymalnie wykorzystywaæ mo¿liwoœci bibliotek Microsoft Ajax Library i Ajax Server Extensions. Nauczysz siê korzystaæ ze wszystkich najwa¿niejszych rozszerzeñ serwerowych, stosowaæ techniki programowania po stronie klienta, maksymalizowaæ wydajnoœæ us³ug sieciowych, a tak¿e projektowaæ i budowaæ kompletne aplikacje handlu internetowego. • Architektura ASP.NET Ajax • Obiekt XMLHttpRequest • Skrypty dzia³aj¹ce po stronie klienta • Wymiana informacji z serwerem • Biblioteka Microsoft Ajax Client Library • U¿ywanie rozszerzeñ serwerowych ASP.NET Ajax • Kontrolki • Ajax Control Toolkit • Korzystanie z us³ug sieciowych przy u¿yciu Ajaksa • Lokalizacja i globalizacja w ASP.NET Ajax • Debugowanie i œledzenie aplikacji ASP.NET • Budowa przyk³adowej aplikacji handlu elektronicznego Przyspieszony kurs praktycznego wykorzystania ASP.NET Ajax Spis treści O autorach Podziękowania 15 17 Część I Podstawy technologii Ajax Rozdział 1. Podstawy technologii ASP.NET Ajax 21 Co trzeba umieć  .................................................................................................................22 Ajax — zmiana modelu ...................................................................................................22 Elementy technologii Ajax  ............................................................................................23 Zalety i wady technologii Ajax  ....................................................................................24 Wady technologii Ajax  .............................................................................................24 Trochę historii ....................................................................................................................25 Co to jest ASP.NET Ajax ..................................................................................................26 Inne frameworki Ajax  .....................................................................................................27 Funkcje ASP.NET Ajax .....................................................................................................28 Instalowanie Ajaksa .........................................................................................................28 Przygotowywanie środowiska .............................................................................28 Instalowanie ASP.NET Ajax  ...................................................................................29 Pierwsza aplikacja Ajax ..................................................................................................31 Tworzenie ogólnej funkcji instalującej obiekt XMLHttpRequest  .........32 Jak to działa  ..................................................................................................................33 Jak działa powyższy kod .........................................................................................35 Podsumowanie ...................................................................................................................37 Warsztat ................................................................................................................................38 Test ...................................................................................................................................38 Odpowiedzi ...................................................................................................................38 41 Wprowadzenie do ASP.NET  .........................................................................................41 Architektura ASP.NET .....................................................................................................42 Zdarzenia cyklu życia aplikacji  ............................................................................42 Rozdział 2. Architektura ASP.NET Ajax 6 ASP.NET Ajax. Intensywny trening Rozdział 3. Obiekt XMLHttpRequest Zdarzenia cyklu życia strony ................................................................................ 43 Architektura ASP.NET Ajax .......................................................................................... 46 Co znajduje się wewnątrz API serwerowego ASP.NET Ajax  .................. 48 Co znajduje się wewnątrz API klienckiego ASP.NET Ajax ....................... 50 Podsumowanie  .................................................................................................................. 51 Warsztat  ............................................................................................................................... 51 Test  .................................................................................................................................. 51 Odpowiedzi  .................................................................................................................. 51 53 Krótki opis obiektu XMLHttpRequest  ..................................................................... 53 Trochę historii  ............................................................................................................ 54 Tworzenie obiektu XMLHttpRequest ...................................................................... 54 Pobieranie danych synchronicznie i asynchronicznie przy użyciu obiektu XMLHttpRequest .................................................................. 56 Synchroniczne pozyskiwanie danych ............................................................... 56 Asynchroniczne pozyskiwanie danych ............................................................ 58 Praca z obiektem XMLHttpRequest .......................................................................... 61 Symulacja Ajaksa bez obiektu XMLHttpRequest ................................................ 66 Podsumowanie  .................................................................................................................. 67 Warsztat  ............................................................................................................................... 67 Test  .................................................................................................................................. 67 Odpowiedzi  .................................................................................................................. 68 69 Wprowadzenie do DHTML ........................................................................................... 69 Co to jest CSS ................................................................................................................ 70 Obsługa zdarzeń w języku JavaScript ............................................................... 75 JavaScript i model obiektów dokumentu ............................................................... 76 Obiekt Document ....................................................................................................... 79 Obiekt Element ........................................................................................................... 80 Implementacja skryptu działającego po stronie klienta ................................. 80 Podsumowanie  .................................................................................................................. 83 Warsztat  ............................................................................................................................... 84 Test  .................................................................................................................................. 84 Odpowiedzi  .................................................................................................................. 84 Rozdział 4. Skrypty działające po stronie klienta (cid:31) (cid:31)(cid:31)Spis treści 7 Rozdział 5. Wymiana informacji z serwerem Rozdział 6. Biblioteka Microsoft Ajax Client Library 87 Cykl żądania i odpowiedzi  ............................................................................................87 Formaty wymiany danych  ............................................................................................89 Format HTML ...............................................................................................................89 Najbardziej popularny czysty tekst  ...................................................................89 XML — język internetu do wymiany danych .................................................90 Wprowadzenie do JSON .................................................................................................91 Przechowywanie zbiorów uporządkowanych elementów w tablicach  .....93 Przechowywanie par nazwa‐wartość w literałach obiektowych .........94 Format JSON .................................................................................................................95 Analiza danych w formacie JSON  ........................................................................96 Wykorzystanie formatu JSON w Ajaksie ..........................................................97 Podsumowanie ................................................................................................................ 100 Warsztat ............................................................................................................................. 101 Test ................................................................................................................................ 101 Odpowiedzi ................................................................................................................ 101 103 Podstawowe wiadomości na temat biblioteki Microsoft Ajax Client Library .................................... 104 Funkcje biblioteki Microsoft Ajax Client Library ...................................... 104 Przestrzenie nazw biblioteki Microsoft Ajax Client Library ....................... 105 Przestrzeń nazw Global — rozszerzanie JavaScriptu ............................. 106 Przestrzeń nazw Sys — podstawa wszystkich przestrzeni nazw ..... 106 Przestrzeń nazw Sys.Net ...................................................................................... 107 Przestrzeń nazw Sys.Serialization ................................................................... 107 Przestrzeń nazw Sys.Services ............................................................................ 107 Przestrzeń nazw Sys.UI  ........................................................................................ 107 Przestrzeń nazw Sys.WebForms — częściowe wizualizowanie ........ 108 Budowa biblioteki Microsoft Ajax Client Library  ............................................ 108 Budowa głównego systemu ................................................................................ 109 System interfejsu użytkownika  ........................................................................ 111 Rozszerzanie biblioteki JavaScript za pomocą systemu rozszerzeń JavaScript Microsoft Ajax .................................................................................. 113 Podsumowanie ................................................................................................................ 115 Warsztat ............................................................................................................................. 115 Test ................................................................................................................................ 115 Odpowiedzi ................................................................................................................ 116 8 ASP.NET Ajax. Intensywny trening Część II Ajax w praktyce Rozdział 7. Używanie rozszerzeń serwerowych ASP.NET Ajax 121 System rozszerzeń serwerowych ASP.NET Ajax ..............................................122 Komponenty systemu rozszerzeń serwerowych ASP.NET Ajax .........124 Kontrolki serwerowe ASP.NET Ajax  ...............................................................125 Biblioteka Microsoft Ajax Server Reference .............................................................128 Przestrzeń nazw System.Web.UI ......................................................................128 Przestrzeń nazw System.Web.UI.Design .......................................................130 Przestrzeń nazw System.Web.Configuration ..............................................130 Przestrzeń nazw System.Web.Handlers ........................................................131 Przestrzeń nazw System.Web.Script.Serialization  ...................................131 Przestrzeń nazw System.Web.Script.Services  ............................................131 Podsumowanie  ................................................................................................................131 Warsztat  .............................................................................................................................132 Test  ................................................................................................................................132 Odpowiedzi  ................................................................................................................132 135 Częściowe odświeżanie  ...............................................................................................135 Dlaczego częściowe odświeżanie jest warte zachodu .............................136 Trochę historii  ..........................................................................................................137 Rozdział 8. Używanie kontrolek UpdatePanel i UpdateProgress Kontrolka serwerowa UpdatePanel — niezbędna w implementacji częściowego wizualizowania stron ...........138 Znacznik ContentTemplate ..................................................................................141 Co to są wyzwalacze ......................................................................................................146 Kontrolka UpdateProgress .........................................................................................148 Podsumowanie  ................................................................................................................150 Warsztat  .............................................................................................................................150 Test  ................................................................................................................................150 Odpowiedzi  ................................................................................................................151 153 Kontrolka ScriptManager ............................................................................................153 Obsługa błędów przy użyciu Ajaksa  ......................................................................155 Kontrolka Timer ..............................................................................................................158 Implementacja funkcji częściowego odświeżania w aplikacjach ASP.NET Ajax przy użyciu kontrolek UpdatePanel i Timer  ..........................160 Podsumowanie  ................................................................................................................163 Rozdział 9. Używanie kontrolek ScriptManager i Timer (cid:31) (cid:31)(cid:31)Spis treści 9 Rozdział 10. Ajax Control Toolkit — część I Rozdział 11. Ajax Control Toolkit — część II Warsztat ............................................................................................................................. 163 Test ................................................................................................................................ 163 Odpowiedzi ................................................................................................................ 164 165 Podstawowe informacje na temat ASP.NET Ajax Control Toolkit  ........... 165 Czym są kontrolki Ajax ......................................................................................... 166 Kontrolki rozszerzające  ....................................................................................... 169 Kontrolka skryptowa  ............................................................................................ 170 Biblioteka Control Toolkit .......................................................................................... 171 Kontrolka rozszerzająca AutoComplete  ....................................................... 171 Podsumowanie ................................................................................................................ 177 Warsztat ............................................................................................................................. 177 Test ................................................................................................................................ 177 Odpowiedzi ................................................................................................................ 178 179 Kontrolka rozszerzająca ConfirmButton ............................................................. 179 Kontrolka rozszerzająca DropDown  ..................................................................... 188 Podsumowanie ................................................................................................................ 191 Warsztat ............................................................................................................................. 192 Test ................................................................................................................................ 192 Odpowiedzi ................................................................................................................ 192 193 Wprowadzenie do Web Parts ................................................................................... 194 Właściwości formantów Web Part .................................................................. 195 Tworzenie formantów Web Part  ............................................................................ 198 Niestandardowe formanty Web Part  ............................................................. 201 Tworzenie formantów Web Part przy użyciu kontrolek użytkownika ......................................................... 202 Ajax w formantach Web Part .................................................................................... 205 Metoda z użyciem kontrolki UpdatePanel ................................................... 206 Wywołania zwrotne po stronie klienta ......................................................... 207 Podsumowanie ................................................................................................................ 212 Warsztat ............................................................................................................................. 212 Test ................................................................................................................................ 212 Odpowiedzi ................................................................................................................ 213 Rozdział 12. ASP.NET Ajax i formanty Web Part 10 ASP.NET Ajax. Intensywny trening Rozdział 13. Zdarzenia cyklu życia strony ASP.NET Ajax w kliencie 215 Model zdarzeń ASP.NET Ajax po stronie klienta ..............................................215 Obsługa wyjątku PageRequestManagerParserErrorException .................219 Powodowanie wyjątku PageRequestManagerParserErrorException ......221 Unikanie możliwości wystąpienia błędu PageRequestManagerParserErrorException  ...........................................223 Podsumowanie  ................................................................................................................224 Warsztat  .............................................................................................................................224 Test  ................................................................................................................................224 Odpowiedzi  ................................................................................................................224 Część III Techniki zaawansowane Rozdział 14. Korzystanie z usług sieciowych przy użyciu Ajaksa 229 Warstwa komunikacji asynchronicznej  ...............................................................229 Zadania warstwy komunikacji asynchronicznej  .......................................230 Wysyłanie żądania HTTP z klienta  ..................................................................231 Wywoływanie usług sieciowych z poziomu skryptów klienckich ..........234 Klasy proxy usług sieciowych .............................................................................237 Klasy proxy metod stron ......................................................................................238 Podsumowanie  ................................................................................................................240 Warsztat  .............................................................................................................................240 Test  ................................................................................................................................240 Odpowiedzi  ................................................................................................................240 Rozdział 15. Korzystanie z usługi uwierzytelniania przy użyciu Ajaksa 243 Uwierzytelnianie i jego rodzaje  .................................................................................244 Korzystanie z usług uwierzytelniania z poziomu skryptów klienckich .........245 Przykładowa implementacja aplikacji  ............................................................246 Podsumowanie  ................................................................................................................254 Warsztat  .............................................................................................................................254 Test  ................................................................................................................................254 Odpowiedzi  ................................................................................................................255 Rozdział 16. Korzystanie z usługi profili użytkowników przy użyciu Ajaksa 257 Praca z usługą profili użytkownika  ........................................................................257 Włączanie usługi Profile .......................................................................................258 Definiowanie sekcji profilu  .................................................................................258 (cid:31) (cid:31)(cid:31)Spis treści 11 Rozdział 17. Rozszerzanie biblioteki Microsoft Ajax Library Implementacja przykładowej aplikacji  ......................................................... 259 Podsumowanie ................................................................................................................ 271 Warsztat ............................................................................................................................. 271 Test ................................................................................................................................ 271 Odpowiedzi ................................................................................................................ 271 273 Rozszerzanie biblioteki Microsoft Ajax Library ............................................... 273 Rozszerzanie biblioteki Ajax za pomocą komponentów ....................... 274 Rozszerzanie biblioteki Ajax za pomocą kontrolek ................................. 279 Rozszerzanie biblioteki Ajax za pomocą zachowań  ................................ 280 Podsumowanie ................................................................................................................ 281 Warsztat ............................................................................................................................. 281 Test ................................................................................................................................ 281 Odpowiedzi ................................................................................................................ 281 283 Lokalizacja i globalizacja  ............................................................................................ 283 Globalizacja i lokalizacja skryptowa przy użyciu JavaScriptu ............. 288 Osadzanie zasobów skryptowych w asemblacjach  ........................................ 291 Używanie asemblacji z osadzonymi skryptami i zasobami ......................... 294 Podsumowanie ................................................................................................................ 295 Warsztat ............................................................................................................................. 295 Test ................................................................................................................................ 295 Odpowiedzi ................................................................................................................ 295 297 Debugowanie i śledzenie ............................................................................................ 298 Klasa Sys.Debug .............................................................................................................. 298 Techniki debugowania kodu ..................................................................................... 302 Włączanie opcji debugowania w pliku web.config  .................................. 304 Włączanie opcji debugowania w przeglądarce Internet Explorer ..........304 Włączanie opcji debugowania w Visual Studio .......................................... 306 Podsumowanie ................................................................................................................ 306 Warsztat ............................................................................................................................. 307 Test ................................................................................................................................ 307 Odpowiedzi ................................................................................................................ 307 Rozdział 18. Lokalizacja i globalizacja w ASP.NET Ajax Rozdział 19. Debugowanie i śledzenie aplikacji ASP.NET 12 ASP.NET Ajax. Intensywny trening Rozdział 20. Pakiet ASP.NET Ajax Futures CTP 309 Pakiet ASP.NET Ajax Futures CTP ...........................................................................309 Czysto klienckie kontrolki w przestrzeni nazw Sys.Preview.UI .........310 Dynamiczne witryny sterowane danymi ......................................................311 Dynamiczne kontrolki danych — przetwarzanie danych przy użyciu mniejszej ilości kodu  ............................................................................312 Zwracanie egzemplarzy obiektów DataSet, DataTable oraz DataRow ...................................................................................316 Przyszłość Ajaksa  ...........................................................................................................317 Podsumowanie  ................................................................................................................318 Warsztat  .............................................................................................................................318 Test  ................................................................................................................................318 Odpowiedzi  ................................................................................................................319 Część IV Budowa przykładowej aplikacji handlu elektronicznego przy użyciu technologii ASP.NET Ajax Rozdział 21. Podstawy handlu elektronicznego i projektowanie aplikacji 323 Podstawy handlu elektronicznego ..........................................................................324 Moduły aplikacji ..............................................................................................................324 Strona główna oraz formularz rejestracyjny i logowania .....................325 Wyświetlanie i wyszukiwarka produktów oraz koszyk na zakupy ........325 Generowanie zamówień i płatności .................................................................326 Zarządzanie kontami użytkowników i rolami ............................................326 Zarządzanie zamówieniami i produktami ....................................................327 Architektura i przepływ sterowania ......................................................................327 Projekt bazy danych ......................................................................................................328 Tabele i relacje ..........................................................................................................332 Podsumowanie  ................................................................................................................340 Warsztat  .............................................................................................................................340 Test  ................................................................................................................................340 Odpowiedzi  ................................................................................................................340 343 Strona wzorcowa ............................................................................................................343 Użytkownicy i role  .........................................................................................................349 Rejestrowanie klienta ...................................................................................................353 Rozdział 22. Początek pracy nad programem (cid:31) (cid:31)(cid:31)Spis treści 13 Rozdział 23. Wyszukiwanie i kupowanie produktów Nawigacja  .......................................................................................................................... 362 Podsumowanie ................................................................................................................ 367 Warsztat ............................................................................................................................. 368 Test ................................................................................................................................ 368 Odpowiedzi ................................................................................................................ 368 371 Tworzenie kategorii, obrazów i produktów ............................................................ 371 Tworzenie obiektów biznesowych  ................................................................. 374 Dodawanie i edytowanie kategorii  ................................................................. 379 Wyszukiwarka produktów  ........................................................................................ 388 Strona szczegółów produktu  ............................................................................. 393 Dodawanie produktów do koszyka  ....................................................................... 395 Zarządzanie koszykiem ........................................................................................ 396 Podsumowanie ................................................................................................................ 402 Warsztat ............................................................................................................................. 402 Test ................................................................................................................................ 402 Odpowiedzi ................................................................................................................ 403 405 Składanie zamówienia ................................................................................................. 406 Szczegóły zamówienia .......................................................................................... 406 Podawanie adresu przesyłki .............................................................................. 408 Szczegóły płatności  ................................................................................................ 410 Stan zamówienia  ............................................................................................................ 414 Obsługa oczekujących zamówień  ........................................................................... 415 Historia zamówień  ........................................................................................................ 419 Podsumowanie ................................................................................................................ 424 Warsztat ............................................................................................................................. 424 Test ................................................................................................................................ 424 Odpowiedzi ................................................................................................................ 424 427 Rozdział 24. Generowanie i obsługa zamówień Skorowidz Rozdział 5 Wymiana informacji z serwerem W rozdziale: (cid:88) formaty wymiany danych między klientem a serwerem, (cid:88) wprowadzenie do JSON, (cid:88) używanie JSON. W rozdziale 2. „Architektura ASP.NET Ajax” opisaliśmy architekturę ASP.NET Ajax. Dowiedziałeś się, z czego składają się biblioteka Microsoft Ajax Client Library oraz rozszerzenia serwera ASP.NET. Jedną z warstw biblioteki Client Library jest warstwa komponentów (Component Layer) składająca się z kilku niewidocznych komponentów umożliwiających asynchroniczną komunikację oraz obsługujących serializację XML i JSON. Serwer ASP.NET komunikuje się z biblioteką Client Library przez warstwę komponentów tej biblioteki. W tym rozdziale opiszemy JSON (wym. jak Jason) — ang. JavaScript Object Notation — oraz XML i formaty łańcuchowe. Cykl żądania i odpowiedzi Zanim zaczniemy zgłębiać tematykę formatów wymiany danych w ASP.NET Ajax, sprawdzimy, czym różni się tradycyjny model aplikacji sieciowej od modelu aplikacji Ajax. W tym pierwszym zatwierdzenie formularza powoduje wysłanie żądania do serwera WWW, który wykonuje odpowiednie czynności i wysyła w odpowiedzi kompletną stronę internetową. Proces ten pochłania bardzo dużo transferu, ponieważ wymaga wysłania całej strony do serwera i zwrócenia przez niego w odpowiedzi takiej samej lub nowej. Bardzo często znaczna część kodu HTML wysyłanego przez serwer jest taka sama jak w żądaniu. Dzieje się tak 88 Rozdział 5. Wymiana informacji z serwerem w każdym przypadku interakcji użytkownika z serwerem. W wyniku tego wydłuża się czas odpowiedzi serwera, co z kolei ma ujemny wpływ na wydajność całej aplikacji i komfort użytkownika. Gdy aplikacja Ajax wyśle żądanie do serwera, ten w odpowiedzi odsyła tylko te dane, które są potrzebne. Do najczęściej wykorzystywanych formatów danych w tym przypadku należą: SOAP, HTML, XML, czysty tekst lub JSON. Przetwarzaniem tych danych w kliencie zajmuje się JavaScript. W tym modelu serwer z klientem wymieniają znacznie mniejsze ilości informacji, dzięki czemu aplikacja reaguje szybciej. Zwiększa się komfort użytkownika, ponieważ serwer WWW oszczędza mnóstwo czasu. Na rysunku 5.1 przedstawiono porównanie tradycyjnego modelu aplikacji i opartego na Ajaksie RYSUNEK 5.1. Tradycyjny model aplikacji a aplikacja Ajax (cid:31)(cid:31)Formaty wymiany danych 89 Formaty wymiany danych Jak napisaliśmy w poprzednim podrozdziale, w aplikacjach Ajax większy nacisk jest kładziony na dane niż treść przesyłaną w sieci, dlatego postanowiliśmy poświęcić nieco miejsca na opis dostępnych formatów wymiany danych. Wybór jednego z nich zależy od potrzeb danej aplikacji. Poniżej znajduje się lista kilku takich formatów: (cid:88) HTML, (cid:88) czysty tekst i format łańcuchowy, (cid:88) XML (Extensible Markup Language), (cid:88) JSON (JavaScript Object Notation). Każdy z nich opiszemy w kolejnych podrozdziałach. Format HTML Jednym z najczęściej używanych formatów wymiany danych między serwerem a klientem jest HTML. Jeśli serwer wyśle odpowiedź na żądanie w tym formacie, dostęp do danych można uzyskać za pomocą JavaScriptu i wstawić je w dowolnym elemencie za pomocą własności innerHTML lub pokrewnych metod. W naszym przykładzie z listą elementów treść HTML wysyłana do przeglądarki byłaby następująca: div span HP /span span 5446 A /span span 2007 /span span $ 896.00 /span /div div span Compaq /span span 654AN /span span 2006 /span span $ 655.00 /span /div div span DELL /span span 34543656 /span span 2007 /span span $ 720.00 /span /div Treść tę można wstawić w tej postaci do każdego elementu, który ma własność innerHTML, łatwo jest ją zatem związać z wybranym elementem, formatowanie danych HTML odebranych z serwera może być jednak kłopotliwe. Najbardziej popularny czysty tekst Czysty tekst i format łańcuchowy to prosty format wymiany danych. Serwer zwraca sam tekst, który można związać z dowolnym elementem HTML za pomocą własności value, text lub innerText, w zależności od elementu. Można też użyć oddzielanych wartości łańcuchowych, takich jak format odpowiedzi 90 Rozdział 5. Wymiana informacji z serwerem spokrewnionych danych, chociaż opcja ta ma pewne wady. Niektóre kontrolki serwerowe ASP.NET Ajax, o których piszemy dalej w książce, wysyłają w odpowiedzi oddzielane wartości łańcuchowe. Jedną z nich jest UpdatePanel, która wysyła odpowiedzi w formacie: Size|ControlType|ControlName|ControlData Znakiem oddzielającym w tym przykładzie jest pionowa kreska |. Size oznacza liczbę bajtów, ControlType to rodzaj kontrolki (w tym przypadku UpdatePanel), a ControlName to jej nazwa. Ostatnia wartość ControlData zawiera dane HTML, które mają zostać wyświetlone w przeglądarce. Zaletą tego formatu jest prostota. Wadą natomiast to, że jeśli zmieni się kolejność wartości, konieczne jest modyfikowanie kodu działającego po stronie klienta. XML — język internetu do wymiany danych XML to język znaczników przeznaczony do opisu danych. Skrót XML pochodzi od angielskich słów Extensible Markup Language (rozszerzalny język znaczników). Opracowywaniem jego standardów zajmuje się organizacja W3C, która opublikowała jego rekomendację. Obecnie XML jest popularnym formatem wymiany danych i manipulacji nimi. Jest jednym z najczęściej używanych formatów w aplikacjach internetowych i okienkowych, ponieważ został przyjęty przez wielu producentów. Wymiana danych w formacie XML między serwerem a klientem jest popularnym rozwiązaniem, ponieważ większość współczesnych przeglądarek posiada implementację DOM XML, co ułatwia przetwarzanie z poziomu JavaScriptu. XML nie posiada żadnych standardowo zdefiniowanych znaczników, wszystkie więc należy zdefiniować samemu. Do opisu danych wykorzystuje się definicję typu dokumentu (ang. Document Type Definition — DTD) lub XML Schema. Innymi słowy, DTD lub XML Schema sprawdzają gramatykę, aby zapewnić poprawność danych. Dzięki prostocie reprezentacji danych i możliwości przedstawiania ich w postaci hierarchicznej podejście to zyskało sobie bardzo dużą popularność. Ponadto XML jest dostępny bezpłatnie i można go rozszerzać. Poniżej znajduje się przykładowa reprezentacja danych w formacie XML: ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? ItemList Item Name HP /Name Model 5446 A /Model (cid:31)(cid:31)Wprowadzenie do JSON 91 Make 2007 /Make Price $ 896.00 /Price /Item Item Name Compaq /Name Model 654AN /Model Make 2006 /Make Price $ 655.00 /Price /Item Item Name DELL /Name Model 34543656 /Model Make 2007 /Make Price $ 720.00 /Price /Item /ItemList Powyższe dane XML reprezentują elementy Item i ich atrybuty: Name, Model, Make oraz Price. Ta prosta struktura mówi sama za siebie. Dane XML pobrane z serwera można wyświetlić w przeglądarce na kilka sposobów. Są to: (cid:88) Użycie specyfikacji DOM XML — za pomocą tego API można przeprowadzić analizę danych XML, uzyskać do nich dostęp oraz przekształcić je na HTML za pomocą JavaScriptu. Więcej informacji dotyczących specyfikacji API DOM XML znajdziesz na stronie www.w3.org. (cid:88) Transformacja dokumentu na HTML za pomocą XSLT — XSLT to oparty na XML‐u deklaratywny język transformujący, za pomocą którego można przekształcić dokument XML w jednym formacie na inny. Procesor XSLT przy użyciu arkusza stylów XSLT przekształca dokument XML na HTML, czysty tekst lub jakiś inny format obsługiwany przez niego. Język XSLT to zagadnienie, o którym można napisać osobną książkę. Polecamy zatem Sams Teach Yourself XSLT In 21 Days, której autorem jest Michiel van Otegem. Wprowadzenie do JSON Gdy około 2004 roku zaczęły pojawiać się usługi sieciowe oparte na XML‐u, język ten stał się standardowym formatem do przesyłania informacji. W aplikacjach Ajax do danych XML można uzyskać dostęp poprzez obiekt XMLHttpRequest. Własność responseXML umożliwia dostęp w formacie XML, a responseText ― w formacie łańcuchowym. 92 Rozdział 5. Wymiana informacji z serwerem XML jako format wymiany danych ma jednak pewne wady. Źle sprawdza się, gdy między serwerem a klientem trzeba przesłać dużą ilość informacji. Dlaczego? Po pierwsze, analiza i dostęp do wielkich ilości danych XML są trudne. Po drugie, dane w formacie XML zawierają więcej bajtów, niż gdyby zastosowano jakiś oszczędniejszy format. Douglas Crockford opracował alternatywę ― niezwykle lekki format oparty na łańcuchach, za pomocą którego można wymieniać dane między serwerem a klientem. Jego nazwa to JavaScript Object Notation (JSON). Format JSON jest wykorzystywany do wymiany danych między Microsoft Ajax Library a ASP.NET Ajax. Z udziałem JSON odbywa się większa część operacji wymiany danych — około 80 . Reszta odbywa się przy użyciu XML-a i formatów łańcuchowych. JSON obsługuje dwie struktury danych: obiekty i tablice. Obiekty, wyznaczane przez znaki { i }, to nieuporządkowane zbiory par nazwa‐wartość. Nazwy są oddzielone od wartości znakiem :, a pary nazwa‐wartość ― znakiem ,. Tablice to uporządkowane szeregi wartości. Ograniczają je znaki [ i ], a wartości są oddzielane znakami ,. Nazwa to łańcuch w podwójnym cudzysłowie. Wartości mogą być jednego z następujących typów: String, Number, Boolean (true lub false), Object, Array oraz null. Format JSON jest elastyczny, to znaczy umożliwia reprezentowanie dowolnej struktury danych w stanie, w jakim jest, oraz pozwala na dodawanie nowych pól, nie zakłócając pracy istniejących programów. Wielką zaletą tego formatu jest to, że jest bardziej zwięzły i łatwiejszy do zanalizowania niż XML. Programista musi tylko przekazać łańcuch w tym formacie do funkcji JavaScript eval(). Ta przetwarza przekazany łańcuch i wynik swojego działania zapisuje w elementach HTML. Należy jednak podkreślić, że użycie funkcji eval() niekorzystnie odbija się na wydajności. Można rozważyć użycie innej opcji, jeśli ilość danych jest naprawdę wielka — konwertowanie ogromnych łańcuchów na kliencie może spowodować opóźnienia. Najlepsze jednak jest to, że przetwarzanie można wykonać w pliku .js dołączonym do dowolnych stron. Ponadto JSON nie ma numeru wersji, ponieważ specyfikacja została określona jako stabilna na zawsze. Istnieje kilka parserów JSON, które obsługują większość języków programowania. Można je pobrać w witrynie www.json.org. (cid:31)(cid:31)Wprowadzenie do JSON 93 Większość kontrolek serwerowych ASP.NET Ajax wymienia się danymi w formacie JSON. Kontrolka wysyła łańcuch JSON, a biblioteka Microsoft Ajax Library przetwarza go przy użyciu wewnętrznych plików .js i przekazuje wynik do klienta. Na format ten zdecydowano się ze względu na rozmiar, zwięzłość oraz łatwość przetwarzania. Pozwala on polepszyć szybkość działania aplikacji ASP.NET Ajax. Przed zapoznaniem się z formatem JSON należy dowiedzieć się nieco na temat literałów tablicowych i obiektów w JavaScripcie. Przechowywanie zbiorów uporządkowanych elementów w tablicach Czym są tablice? Są to uporządkowane szeregi wartości. Granice tablicy wyznaczają znaki [ i ]. Można je tworzyć za pomocą konstruktora lub wpisać wartości bezpośrednio w nawiasie. Poniżej znajduje się deklaracja tablicy przy użyciu konstruktora: var myItems = new Array(); Elementy do tej tablicy można dodać przy użyciu nawiasów i wartości wyznaczającej indeks, który określa położenie elementu w tablicy: myItems[0] = HP ; myItems[1] = Compaq ; myItems[2] = DELL ; Ten sam obiekt można utworzyć w bardziej wydajny sposób, posługując się literałem tablicowym: var myItems = [ HP , Compaq , DELL ]; Jeszcze jeden sposób zadeklarowania opisywanej tablicy: var myItems = new Array( HP, Compaq , DELL ); W języku JavaScript typ tablic nie jest kontrolowany. Dzięki temu można w nich przechowywać dane różnych typów. Mimo że tablice można tworzyć za pomocą konstruktora, JSON akceptuje tylko sposób literałowy: JSON format: [ HP , Compaq , DELL ] 94 Rozdział 5. Wymiana informacji z serwerem Przechowywanie par nazwa-wartość w literałach obiektowych Zadaniem obiektów jest przechowywanie par nazwa‐wartość. Za ich pomocą można przechowywać dane biznesowe w formie obiektów. Pary są otoczone klamrami { i }. Nazwa i wartość w każdej parze są oddzielone znakiem :, a poszczególne pary oddziela się od siebie znakiem ,. Poniżej znajduje się przykład obiektu: var objItem = { Name : HP , Model : 5446 A , Make : 2007 , Price : $ 896.00 }; Powyższy kod tworzy obiekt objItem z atrybutami Name, Model, Make i Price, które mają przypisane wartości. Dostęp do każdego z nich można uzyskać przy użyciu nazwy obiektu i notacji z kropką: objItem.Name // Dostęp do własności Name. objItem.Model // Dostęp do własności Model. objItem.Make // Dostęp do własności Make. objItem.Price // Dostęp do własności Price. Alternatywny sposób dostępu do tych samych własności: objItem[ Name ]; objItem[ Model ]; objItem[ Make ]; objItem[ Price ]; Inne sposoby Obiekt można także utworzyć za pomocą konstruktora przy użyciu słowa kluczowego new: var objItem = new Object(); Teraz można dodać parametry i przypisać im wartości w następujący sposób: objItem.Name = HP ; objItem.Model = 5446 A ; objItem.Make = 2007 ; objItem.Price = $ 896.00 ; (cid:31)(cid:31)Wprowadzenie do JSON 95 Własności można także dodać przy użyciu składni tablicowej: objItem[ Name ] = HP ; objItem[ Model ] = 5446 A ; objItem[ Make ] = 2007 ; objItem[ Price ] = $ 896.00 ; W JSON obiekt jest reprezentowany następująco: { Name : HP , Model : 5446 A , Make : 2007 , Price : $ 896.00 } W JSON nie można używać konstruktorów do tworzenia tablic i obiektów. Służą do tego literały. Format JSON Składnia JSON jest zbiorem literałów tablicowych i obiektowych. W formacie tym nie ma jednak zmiennych, przypisań ani operatorów. Jest to tylko sposób reprezentacji danych i sam w sobie nie jest językiem. Jest to podzbiór JavaScriptu opisujący dane przy użyciu literałów tablicowych i obiektowych. Jak pisaliśmy wcześniej, reprezentacja obiektu Item w JSON może wyglądać następująco: { Name : HP , Model : 5446 A , Make : 2007 , Price : $ 896.00 } W typowym procesie komunikacji serwera z przeglądarką dane w formacie JSON są zwracane do przeglądarki jako łańcuch. Aby można go było użyć, musi zostać przekonwertowany na obiekt. Do tego służy funkcja eval(). Analizuje ona łańcuch i konwertuje go na obiekt JavaScript. Załóżmy, że odbieramy dane w zmiennej vItem. Poniższa instrukcja konwertuje ten łańcuch JSON na obiekt: var vItem = eval( ( + vItem + ) ); 96 Rozdział 5. Wymiana informacji z serwerem Teraz zmienna vItem zawiera obiekt Item pobrany z serwera w formacie JSON. Wartości można z niego pobrać w następujący sposób: alert(vItem.Name); // wynik: HP alert(vItem.Model); // wynik: 5446 A alert(vItem.Make); // wynik: 2007 alert(vItem.Price); // wynik: $ 896.00 Przy konwersji łańcucha JSON na obiekt za pomocą funkcji eval() konieczne jest zastosowanie dodatkowych nawiasów. Jest to spowodowane tym, że klamry mogą w JavaScripcie zostać zinterpretowane przez instrukcję if, for lub jakąś inną konstrukcję językową. Analiza danych w formacie JSON Funkcja eval() jest ogólną funkcją JavaScript służącą do wykonywania lub analizowania różnych typów danych. Jeśli chcesz użyć specjalnego parsera JSON do tworzenia obiektów i tablic z tekstu JSON i odwrotnie, możesz użyć dostępnego pod adresem www.json.org/json.js. Plik ten można skopiować i dołączyć do swojej strony w nagłówku za pomocą poniższego wiersza kodu: script type= text/javascript src= json.js /script Znajdujący się w pliku json.js parser ma dwie podstawowe funkcje: ParseJSON() toJSONString() Pierwsza konwertuje tekst JSON na obiekt JavaScript, a druga ― obiekty JavaScript na tekst lub łańcuch JSON. Po dodaniu pliku json.js do strony funkcja toJSONString() zostaje dodana do definicji obiektów i tablic JavaScript. Poniżej znajduje się przykład użycia tej metody: script language= javascript var myItem = new Object(); myItem.Name = HP ; myItem.Model = 5446 A ; myItem.Make = 2007 ; myItem.Year = $ 896.00 ; myItem = myItem.toJSONString(); alert( Reprezentacja obiektu Item jako łańcucha JSON: + myItem); /script (cid:31)(cid:31)Wprowadzenie do JSON 97 Skrypt ten zwraca następujący wynik: Reprezentacja obiektu Item jako łańcucha JSON: { Name : HP , Model : 5446 A , Make : 2007 , Price : $ 896.00 } Zauważ, że jeśli do wykonania operacji Ajax w ASP.NET użyjesz kontrolek serwerowych ASP.NET, takie rzeczy, jak analiza składni lub konwersja, są wykonywane wewnętrznie przez Microsoft Ajax Client Library. Wykorzystanie formatu JSON w Ajaksie W rozdziale 3. „Obiekt XMLHttpRequest” zademonstrowaliśmy pobieranie danych XML i łańcuchowych za pomocą obiektu XMLHttpRequest. Teraz zobaczymy, jak to się dzieje w przypadku danych w formacie JSON. Ponieważ jest to format tekstowy, dane te musimy pobierać przy użyciu własności responseText obiektu XMLHttpRequest. Jej implementację już opisaliśmy. Jedyna różnica będzie polegać na tym, że teraz będzie ona przechowywała dane w formacie JSON. Posłużymy się tym samym programem, co w rozdziale 3., ale zamiast XML pobierzemy plik w formacie JSON. Aplikacja ta ma dwa przyciski: Załaduj dane oraz Załaduj JSON jako tekst. Po wczytaniu strony w przeglądarce lista rozwijana dla danych jest początkowo pusta. Kliknięcie przycisku Załaduj dane powoduje pobranie nazw elementów (które są w formacie JSON) ze znajdującego się na serwerze pliku tekstowego Items.txt i asynchroniczne wstawienie ich do listy. Kliknięcie Załaduj JSON jako tekst wstawia dane łańcuchowe z pliku Items.txt do znajdującego się na stronie elementu div. Dalej opisujemy wykonanie tego programu krok po kroku oraz przedstawiamy wynik jego działania w przeglądarce na rysunku 5.2. Otwórz rozwiązanie, które utworzyłeś w rozdziale 3., i wykonaj poniższe czynności: 1. Dodaj nowy element Web Form i nazwij go FetchJSON.aspx. 2. Utwórz plik tekstowy o nazwie Items.txt i wprowadź do niego poniższe dane: { Items : [ { Name : HP , Model : 5446 A , 98 Rozdział 5. Wymiana informacji z serwerem RYSUNEK 5.2. Strona FetchJSON.aspx w oknie przeglądarki Make : 2007 , Price : $ 896.00 }, { Name : Compaq , Model : 654AN , Make : 2006 , Price : $ 655.00 }, { Name : DELL , Model : 34543656 , Make : 2007 , Price : $ 720.00 } ] } 3. Dodaj plik Items.txt do rozwiązania. 4. Otwórz stronę FetchJSON.aspx i wstaw poniższy kod: @ Page Language= C# AutoEventWireup= true (cid:180)CodeFile= FetchJSON.aspx.cs Inherits= FetchJSON !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml head runat= server (cid:31)(cid:31)Wprowadzenie do JSON 99 title Pobieranie danych w formacie JSON /title script language= javascript type= text/javascript src= xmlhttp.js /script script language= javascript type= text/javascript var xmlHttp = false; function LoadItemNames() { getXmlHttpRequestObject(); xmlHttp.open( GET , Items.txt , true); xmlHttp.onreadystatechange = function() { if (xmlHttp.readyState == 4) { // Jeśli kod stanu HTTP to 200, tzn. jeśli żądanie jest w porządku. if (xmlHttp.status == 200) { var sJson = xmlHttp.responseText; sJson = eval( ( + sJson + ) ); // Referencja do znacznika select – ddlItems. var ddlItems = document.getElementById( ddlItems ); for(var i = 0; i sJson.Items.length; i++) { // Tworzy nowy element option . var newOption = document.createElement( option ); // Przypisuje wartość i tekst do nowego znacznika. newOption.value = sJson.Items[i].Name; newOption.text = sJson.Items[i].Name; // Dodaje nowy element w znaczniku select ddlItems. ddlItems.options.add(newOption); } } } } xmlHttp.send(null); } function LoadItemText() { getXmlHttpRequestObject(); xmlHttp.open( GET , Items.txt , true); xmlHttp.onreadystatechange = function() { if (xmlHttp.readyState == 4) { // Jeśli kod stanu HTTP to 200, tzn. jeśli żądanie jest w porządku. if (xmlHttp.status == 200) { document.getElementById( lblText ).innerText = (cid:180)xmlHttp.responseText; } } } xmlHttp.send(null); } /script /head 100 Rozdział 5. Wymiana informacji z serwerem body form id= form1 runat= server input type= button id= btnLoadItemNames value= Załaduj dane onclick= LoadItemNames(); / nbsp; span id= spnItemNames Item /span select id= ddlItems option value= —————- /option /select br / br / input type= button id= btnLoadItemText value= Załaduj JSON jako tekst onclick= LoadItemText(); / nbsp; div id= lblText /div /form /body /html 5. Teraz możesz uruchomić aplikację, aby zobaczyć rezultat jej działania. Ustaw plik FetchJSON.aspx jako stronę startową i uruchom program, naciskając klawisz F5. Jeśli w pliku web.config wyłączone jest narzędzie debugowania, zostaniesz poproszony o jego włączenie. Po tym aplikacja zostanie otwarta w przeglądarce, jak widać na rysunku 5.2. Jedyna zmiana w stosunku do poprzedniej wersji polega na użyciu własności responseText (która przechowuje dane w formacie JSON) w zmiennej zamiast obiektu XML documentElement (który był używany w rozdziale 3.). Teraz zmienna sJson zawiera dane z pliku Items.txt w postaci łańcucha i jest przepuszczana przez funkcję JavaScript eval(), która konwertuje je na obiekt JavaScript. var sJson = xmlHttp.responseText; sJson = eval( ( + sJson + ) ); Dane z obiektu sJson można pobrać przez kolekcję Items, jak demonstruje poniższy kod: sJson.Items[i].Name; // Pobiera wartość własności Name. // i jest indeksem w pętli. Podsumowanie W tym rozdziale zwięźle opisaliśmy różne formaty wymiany danych używane w cyklach żądanie‐odpowiedź strony. Do najpopularniejszych należą: XML, czysty tekst i format łańcuchowy, HTML oraz JSON, który jest najnowszy i zdobywa (cid:31)(cid:31)Warsztat 101 coraz większą popularność w aplikacjach sieciowych. W porównaniu z formatem XML JSON jest lżejszy, bardziej zwięzły oraz łatwiejszy do opanowania i konserwacji. Przenosi mniejszą liczbę bajtów niż XML, dzięki czemu aplikacje działają szybciej i lepiej reagują na działania użytkownika. Warsztat Test 1. Jak odbywa się analiza składni dokumentu XML? 2. Czym jest JSON? 3. Formatu JSON można używać w aplikacjach okienkowych. Prawda czy fałsz? 4. Jak odbywa się analiza składni danych w formacie JSON w przeglądarce? 5. Jak używa się formatu JSON w połączeniu z Ajaksem? 6. Wymień znane Ci formaty wymiany danych. 7. Jakie typy danych są obsługiwane przez format JSON? Odpowiedzi 1. Dokument XML musi mieć poprawną strukturę. Aby przeprowadzić jego walidację, musi zostać dołączony do niego schemat w postaci DTD (Document Type Definition) lub XSD (XML Schema Definition). 2. JSON (ang. JavaScript Object Notation) to lekki format wymiany danych będący podzbiorem języka JavaScript. Obsługuje dwie struktury danych tego języka: literały obiektowe i tablicowe. 3. Fałsz. Ponieważ JSON jest formatem pochodnym od języka JavaScript, jest on analizowany przez system JavaScript w przeglądarce, dlatego nie jest formatem dla aplikacji okienkowych. 4. Dane JSON są odbierane w postaci łańcucha od obiektu odpowiedzi. Przetwarza je funkcja JavaScript eval(). Funkcja ta konwertuje łańcuch JSON na obiekt JavaScript, który można przeglądać. 5. Łańcuch JSON można pobrać w Ajaksie za pomocą obiektu XMLHttpRequest. Dane znajdują się we własności responseText tego obiektu. 102 Rozdział 5. Wymiana informacji z serwerem 6. Lista dostępnych formatów wymiany danych: (cid:88) HTML, (cid:88) czysty tekst i format łańcuchowy, (cid:88) XML, (cid:88) JSON. Są to najpopularniejsze formaty, ale istnieją jeszcze inne. 7. JSON obsługuje następujące typy danych: (cid:88) String, (cid:88) Number, (cid:88) Boolean, (cid:88) Array, (cid:88) Object, (cid:88) Null.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET Ajax. Intensywny trening
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: