Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00761 011741 15961688 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET dla każdego - książka
ASP.NET dla każdego - książka
Autor: Liczba stron: 720
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-607-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> asp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Active Server Pages.NET, w skrócie ASP.NET, jest najnowszą wersją popularnej technologii ASP opracowanej przez firmę Microsoft i służącej do tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych. ASP.NET jest jednak czymś więcej niż zwyczajnym uaktualnieniem klasycznej technologii ASP -- zupełnie nowy model programistyczny oraz wiele nowych narzędzi to tylko dwie spośród wielu cech, którymi się wyróżnia. Pomiędzy klasyczną technologią ASP a jej nową wersją istnieje bardzo wiele różnic. Sprawiają one, iż nauczenie się ASP.NET nie jest łatwe. Niemniej jednak, dzięki niniejszej książce poznanie ASP.NET stanie się znacznie prostsze.

Bez wątpienia znajomość klasycznej technologii ASP, bądź innych rozwiązań umożliwiających tworzenie dynamicznych aplikacji internetowych, może pomóc w nauce ASP.NET, niemniej jednak aby korzystać z niniejszej książki, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia programistycznego. Opis zagadnień omawianych w każdym z rozdziałów był opracowywany przy założeniu, że Czytelnik nie zajmował się dotąd technologią ASP. Jednak jeśli tworzyłeś już aplikacje internetowe przy użyciu ASP, to na pewno z chęcią przeczytasz punkty 'To nie jest ASP!', które można znaleźć pod koniec każdego z rozdziałów książki. Zawierają one podstawowe informacje na temat różnic pomiędzy klasyczną technologią ASP a ASP.NET.

Nowe możliwości technologii ASP.NET sprawiają, że projektowanie i tworzenie dynamicznych stron WWW stało się wyjątkowo łatwe. Na przykład ASP.NET udostępnia wiele, niezwykle potężnych, elementów sterujących -- znaczników, które przypominają znaczniki HTML i dają wiele różnych możliwości, jak na przykład: wyświetlanie kalendarza, losowo wybieranych reklam, czy też tabel HTML, których komórki zawierają informacje pobierane z baz danych. Te wyjątkowe elementy sterujące pozwalają programistom na generowanie złożonego kodu HTML zgodnego z obowiązującymi standardami, przy minimalnym nakładzie pracy. Podstawowe informacje na temat tych elementów sterujących oraz sposobów ich wykorzystania można znaleźć w rozdziale 5., 'Podstawy tworzenia formularzy internetowych'. Książka 'ASP.NET dla każdego' składa się z 21 rozdziałów, które wyjaśniają wszelkie zawiłości związane z wykorzystaniem technologii ASP.NET. Każdy z rozdziałów zawiera przydatne informacje, które niezwłocznie będziesz mógł wykorzystać przy tworzeniu własnych aplikacji internetowych. Przyjęty w książce sposób przedstawiania wiedzy, polegający na tym, iż każdy kolejny rozdział omawia nowe zagadnienia, bazując przy tym na wiedzy wyniesionej z lektury poprzednich rozdziałów, jest najlepszy dla początkujących programistów, gdyż umożliwia im szybkie poznanie cech tej nowej, fascynującej technologii.

ASP.NET jest nową, niezwykle interesującą technologią przeznaczoną do tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych, która ma szansę już wkrótce podbić świat. Dzięki ASP.NET projektowanie i tworzenie oszałamiających witryn WWW staje się zarówno łatwe, jak i przyjemne. Jeśli chcesz poznać tę technologię, to niniejsza książka nie tylko bardzo Ci się przyda -- będzie wprost niezastąpiona i konieczna.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI ASP.NET dla ka¿dego KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autor: Chris Payne T³umaczenie: Andrzej Bêdkowski, Piotr Rajca ISBN: 83-7197-607-0 Tytu³ orygina³u: Teach Yourself ASP.NET in 21 Days Format: B5, stron: 710 TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Active Server Pages.NET, w skrócie ASP.NET, jest najnowsz¹ wersj¹ popularnej technologii ASP opracowanej przez firmê Microsoft i s³u¿¹cej do tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych. ASP.NET jest jednak czymġ wiêcej ni¿ zwyczajnym uaktualnieniem klasycznej technologii ASP — zupe³nie nowy model programistyczny oraz wiele nowych narzêdzi to tylko dwie spoġród wielu cech, którymi siê wyró¿nia. Pomiêdzy klasyczn¹ technologi¹ ASP a jej now¹ wersj¹ istnieje bardzo wiele ró¿nic. Sprawiaj¹ one, i¿ nauczenie siê ASP.NET nie jest ³atwe. Niemniej jednak, dziêki niniejszej ksi¹¿ce poznanie ASP.NET stanie siê znacznie prostsze. Bez w¹tpienia znajomoġæ klasycznej technologii ASP, b¹dĥ innych rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych tworzenie dynamicznych aplikacji internetowych, mo¿e pomóc w nauce ASP.NET, niemniej jednak aby korzystaæ z niniejszej ksi¹¿ki, nie trzeba mieæ ¿adnego doġwiadczenia programistycznego. Opis zagadnieñ omawianych w ka¿dym z rozdzia³ów by³ opracowywany przy za³o¿eniu, ¿e Czytelnik nie zajmowa³ siê dot¹d technologi¹ ASP. Jednak jeġli tworzy³eġ ju¿ aplikacje internetowe przy u¿yciu ASP, to na pewno z chêci¹ przeczytasz punkty „To nie jest ASP!”, które mo¿na znaleĥæ pod koniec ka¿dego z rozdzia³ów ksi¹¿ki. Zawieraj¹ one podstawowe informacje na temat ró¿nic pomiêdzy klasyczn¹ technologi¹ ASP a ASP.NET. Nowe mo¿liwoġci technologii ASP.NET sprawiaj¹, ¿e projektowanie i tworzenie dynamicznych stron WWW sta³o siê wyj¹tkowo ³atwe. Na przyk³ad ASP.NET udostêpnia wiele, niezwykle potê¿nych, elementów steruj¹cych — znaczników, które przypominaj¹ znaczniki HTML i daj¹ wiele ró¿nych mo¿liwoġci, jak na przyk³ad: wyġwietlanie kalendarza, losowo wybieranych reklam, czy te¿ tabel HTML, których komórki zawieraj¹ informacje pobierane z baz danych. Te wyj¹tkowe elementy steruj¹ce pozwalaj¹ programistom na generowanie z³o¿onego kodu HTML zgodnego z obowi¹zuj¹cymi standardami, przy minimalnym nak³adzie pracy. Podstawowe informacje na temat tych elementów steruj¹cych oraz sposobów ich wykorzystania mo¿na znaleĥæ w rozdziale 5., „Podstawy tworzenia formularzy internetowych”. Ksi¹¿ka „ASP.NET dla ka¿dego” sk³ada siê z 21 rozdzia³ów, które wyjaġniaj¹ wszelkie zawi³oġci zwi¹zane z wykorzystaniem technologii ASP.NET. Ka¿dy z rozdzia³ów zawiera przydatne informacje, które niezw³ocznie bêdziesz móg³ wykorzystaæ przy tworzeniu w³asnych aplikacji internetowych. Przyjêty w ksi¹¿ce sposób przedstawiania wiedzy, polegaj¹cy na tym, i¿ ka¿dy kolejny rozdzia³ omawia nowe zagadnienia, bazuj¹c przy tym na wiedzy wyniesionej z lektury poprzednich rozdzia³ów, jest najlepszy dla pocz¹tkuj¹cych programistów, gdy¿ umo¿liwia im szybkie poznanie cech tej nowej, fascynuj¹cej technologii. Spis treści Wstęp ...................................................o...................................................o.......... 13 Wprowadzenie ...................................................o................................................. 15 Rozdział 1. Podstawy technologii ASP.NET...................................................o...... 19 W jaki sposób działa sieć WWW? ...................................................ó.................................19 Przetwarzanie dynamiczne...................................................ó.......................................20 Nowości w technologii ASP.NET ...................................................ó...........................21 Przetwarzanie po stronie klienta (client-side processing)...........................................22 W jaki sposób działa ASP.NET? ...................................................ó.............................23 Środowisko .NET...................................................ó...................................................ó........24 Maszyna wirtualna CLR (Common Language Runtime) ...........................................24 Klasy platformy .NET...................................................ó..............................................26 Konfigurowanie i instalowanie środowiska ASP.NET ...................................................ó..26 Instalowanie serwera IIS (Internet Information Server) .............................................27 Instalowanie pakietu .NET Framework SDK ...................................................ó..........30 Tworzenie stron ASP.NET...................................................ó.............................................31 Narzędzia do tworzenia stron ASP.NET ...................................................ó.................33 Składniki strony ASP.NET ...................................................ó............................................34 Porównanie technologii ASP i ASP.NET ...................................................ó......................36 Podstawowe zmiany w stosunku do ASP ...................................................ó................36 Rozszerzenia programistyczne w stosunku do ASP ...................................................ó37 Różnice w metodologii programowania ...................................................ó..................38 Rozdział 2. Tworzenie stron ASP.NET ...................................................o.............. 39 Prosta aplikacja ASP.NET ...................................................ó.............................................40 Formularze internetowe (Web forms)...................................................ó......................40 Bloki deklarowania kodu ...................................................ó.........................................43 Bloki kodu wykonywalnego (Code Render Blocks) ..................................................45 Dyrektywy strony...................................................ó...................................................ó..46 Kolejność działań...................................................ó...................................................ó..46 Widok stanu ...................................................ó...................................................ó..........48 Pisanie kodu ASP.NET i HTML...................................................ó....................................49 Wiersze komentarzy...................................................ó.................................................50 Umieszczanie kodu w kilku wierszach ...................................................ó....................51 Działanie aplikacji...................................................ó...................................................ó.......53 Dalsze wiadomości na temat kompilacji w środowisku ASP.NET ............................53 Importowanie przestrzeni nazw ...................................................ó...............................54 Maszyna wirtualna CLR i środowisko ASP.NET...................................................ó..........55 Język pośredni...................................................ó...................................................ó.......55 Wykonanie ...................................................ó...................................................ó............56 6 ASP.NET dla każdego Przetwarzanie...................................................ó...................................................ó........56 Komponenty .NET (Assemblies)...................................................ó.............................57 Uruchamianie wielu wersji tego samego komponentu jednocześnie .........................57 Znaczenie maszyny wirtualnej CLR w środowisku ASP.NET ..................................58 Języki programowania w środowisku ASP.NET ...................................................ó...........58 Jeszcze jedno spojrzenie na kod...................................................ó.....................................58 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó......... .60 Rozdział 3. Stosowanie Visual Basic .NET ...................................................o....... 61 Wprowadzenie do języka VB.NET...................................................ó................................62 Zmienne...................................................ó...................................................ó.................. .....62 Typy danych...................................................ó...................................................ó..........62 Deklarowanie zmiennych...................................................ó.........................................64 Nazwy zmiennych...................................................ó...................................................ó.65 Konwersje typów danych...................................................ó.........................................66 Tablice...................................................ó...................................................ó.........................68 Operatory...................................................ó...................................................ó.....................71 Wyrażenie warunkowe...................................................ó...................................................ó71 Instrukcja if ...................................................ó...................................................ó...........71 Instrukcja case...................................................ó...................................................ó.......74 Pętle programowe...................................................ó...................................................ó........75 Instrukcja While...................................................ó...................................................ó....75 Instrukcja for...................................................ó...................................................ó.........77 Pętle nieskończone...................................................ó...................................................ó79 Rozgałęzianie programu (branching logic) ...................................................ó....................79 Podprogramy...................................................ó...................................................ó.........80 Funkcje...................................................ó...................................................ó..................82 Parametry opcjonalne...................................................ó...............................................83 Obsługa zdarzeń (event handlers)...................................................ó............................84 Klasy...............................................ó...................................................ó................................86 Słowo kluczowe New ...................................................ó..............................................88 Dziedziczenie...................................................ó...................................................ó........89 Przydatne funkcje języka VB.NET ...................................................ó................................90 Informacje o VB.NET ...................................................ó...................................................ó.90 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó......... .92 Rozdział 4. Stosowanie obiektów ASP.NET w językach C# i VB.NET.................... 93 Wprowadzenie do języka C#...................................................ó..........................................94 Przykłady składni języka C#...................................................ó....................................94 Krótkie przypomnienie wiadomości o obiektach...................................................ó...........97 Atrybuty (Properties) ...................................................ó...............................................97 Metody ...................................................ó...................................................ó..................98 Kopie obiektów (Object instances)...................................................ó..........................98 Elementy statyczne (Static Members) ...................................................ó.....................99 Obiekty ASP.NET...................................................ó...................................................ó.....100 Obiekt Response ...................................................ó...................................................ó.100 Obiekt Request...................................................ó...................................................ó....105 Obiekt HttpCookie ...................................................ó.................................................107 Obiekt Page...................................................ó...................................................ó.........110 Obiekt Session ...................................................ó...................................................ó....114 Obiekt HttpApplication...................................................ó..........................................120 Obiekt HttpServerUtility...................................................ó........................................121 Informacje o języku C# ...................................................ó................................................123 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........123 Spis treści 7 Rozdział 5. Podstawy tworzenia formularzy internetowych ................................ 125 Podstawowe wiadomości o formularzach ...................................................ó....................126 Podstawowe wiadomości o formularzach internetowych ...............................................127 Programowanie formularzy internetowych...................................................ó..................128 Serwerowe obiekty sterujące ...................................................ó.................................129 Zdarzenia generowane przez serwerowe obiekty sterujące ......................................130 Przesyłanie formularzy internetowych ...................................................ó..................133 Zapamiętywanie stanu ...................................................ó...........................................135 Kolejność przetwarzania formularzy internetowych ................................................137 Serwerowe obiekty sterujące HTML ...................................................ó...........................138 Internetowe serwerowe obiekty sterujące ...................................................ó....................141 Zastosowanie internetowych obiektów sterujących..................................................144 Natychmiastowe przesyłanie danych...................................................ó.....................147 Internetowe serwerowe obiekty sterujące a serwerowe obiekty sterujące HTML ......149 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........150 Rozdział 6. Ciąg dalszy wiadomości na temat tworzenia formularzy internetowych . 153 Elastyczność formularzy internetowych ...................................................ó......................154 Obiekty sterujące użytkownika ...................................................ó....................................154 Tworzenie obiektów sterujących użytkownika...................................................ó......155 Zastosowanie obiektów sterujących użytkownika...................................................ó.159 Rozszerzenia dotyczące obiektów sterujących użytkownika ...................................162 Obiekty sterujące dostosowane do potrzeb konkretnej aplikacji ....................................165 Tworzenie obiektów dostosowanych do konkretnej aplikacji ..................................166 Wykorzystywanie obiektów dostosowanych do potrzeb konkretnej aplikacji .........167 Zastosowanie atrybutów i stanu...................................................ó.............................168 Łączenie zdarzeń...................................................ó...................................................ó.171 Tworzenie obiektów sterujących w trakcie wykonywania kodu strony .........................177 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........181 Rozdział 7. Kontrolowanie poprawności stron ASP.NET..................................... 183 Scenariusze kontrolowania poprawności ...................................................ó.....................184 Obiekty sprawdzające poprawność danych wejściowych w środowisku ASP.NET ......188 Działanie obiektów sterujących sprawdzających poprawność danych.....................190 Zastosowanie obiektów sterujących do sprawdzania popraówności danych wprowadzanych przez użytkownika...................................................ó..........................195 Kontrolowanie poprawności wprowadzanych danych po stronie serwera ...............201 Wyłączanie kontroli poprawności...................................................ó..........................203 Wyrażenia regularne ...................................................ó..............................................203 Dostosowywanie kontroli poprawności do potrzeb konkretnej aplikacji .......................205 Komunikaty o błędach ...................................................ó...........................................205 Wyświetlanie podsumowania po kontrolowaniu poprawności wprowadzanych danych ...................................................ó......................................207 Dostosowywanie obiektów sprawdzających poprawność danyóch wejściowych do potrzeb konkretnej aplikacji ...................................................ó.....210 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........213 Rozdział 8. Podstawowe wiadomości na temat tworzenia baz danych................ 215 Co to są bazy danych?...................................................ó..................................................215 Klucze i ograniczenia...................................................ó.............................................218 Standardy dostępu do danych ...................................................ó................................219 W jakich sytuacjach należy korzystać z baz danych?...............................................219 Tworzenie baz danych...................................................ó..................................................220 8 ASP.NET dla każdego Język SQL (Structured Query Language) ...................................................ó....................225 Instrukcja SELECT...................................................ó................................................225 Instrukcja INSERT...................................................ó.................................................229 Instrukcja UPDATE...................................................ó...............................................229 Instrukcja DELETE ...................................................ó...............................................230 Dostęp do danych ze stron ASP.NET ...................................................ó..........................230 Uzyskiwanie dostępu do danych...................................................ó............................231 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........233 Rozdział 9. Zastosowanie baz danych w środowisku ASP.NET .......................... 235 Wiadomości wstępne na temat uzyskiwania dostępu do danych w środowisku ASP.NET ..235 Obiekt DataSet ...................................................ó...................................................ó..........236 Zastosowanie obiektu DataSet...................................................ó...............................238 Relacje...................................................ó...................................................ó.................241 Wypełnianie obiektu DataSet danymi ...................................................ó...................241 Wiązanie danych ...................................................ó...................................................ó.......243 Stosowanie wiązania danych ...................................................ó.................................245 Obiekty sterujące z wiązaniem danych ...................................................ó........................249 Obiekt Repeater ...................................................ó...................................................ó..249 Internetowy serwerowy obiekt sterujący DataList ...................................................ó254 Serwerowy obiekt sterujący DataGrid ...................................................ó...................259 Podsumowanie wiadomości na temat obiektów sterujących wiążących dane..........267 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........277 Rozdział 10. Korzystanie z baz danych za pomocą obiektów ADO.NET ................. 279 Wprowadzenie do technologii ADO.NET ...................................................ó...................280 ADO.NET kontra ADO ...................................................ó.........................................280 Technologia ADO.NET a język XML...................................................ó...................281 Model obiektowy ADO.NET...................................................ó.................................283 Obiekt DataSet — ciąg dalszy ...................................................ó.....................................284 Modyfikowanie danych w wierszu (obiekt DataRow) .............................................286 Przeglądanie danych zapisanych w tabeli (obiekt DataTable) .................................288 Współbieżność ...................................................ó...................................................ó....290 Korzystanie z baz danych za pomocą technologii ADO.NET ........................................291 Dane dotyczące połączenia z bazą danych ...................................................ó............291 Obiekt OleDbConnection...................................................ó.......................................293 Obiekt OleDbCommand ...................................................ó........................................294 Obiekt OleDbDataReader ...................................................ó......................................295 Wyrażenia SQL Update, Insert oraz Delete...................................................ó...........297 Obiekt OleDbDataAdapter...................................................ó.....................................298 Zastosowanie obiektów ADO.NET w środowisku ASP.NET ........................................304 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........313 Rozdział 11. Użycie XML w ASP.NET...................................................o............... 315 Wprowadzenie do języka XML ...................................................ó...................................315 Model danych XML...................................................ó...............................................316 Schematy XML...................................................ó...................................................ó...318 Dostęp do danych XML w dokumentach ASP.NET...................................................ó....320 Odczyt danych XML...................................................ó..............................................321 Zapis danych XML ...................................................ó................................................325 Walidacja dokumentów XML...................................................ó................................327 Obiektowy model dokumentu XML ...................................................ó............................331 Pobieranie danych XML ...................................................ó........................................332 Modyfikacja danych XML...................................................ó.....................................336 XML oraz DataSet ...................................................ó...................................................ó....339 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........344 Spis treści 9 Rozdział 12. Zastosowanie zaawansowanych technik obsługi danych ................. 345 Zaawansowane techniki obsługi baz danych ...................................................ó...............346 Zapytania sparametryzowane...................................................ó.................................346 Procedury zachowane ...................................................ó............................................351 Transakcje ...................................................ó...................................................ó...........360 Zaawansowane techniki obsługi danych XML ...................................................ó............363 XPathDocument...................................................ó...................................................ó..363 XPath...................................................ó...................................................ó...................366 Przekształcenia XSL ...................................................ó..............................................369 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........373 Rozdział 13. Odczytywanie i zapisywanie plików na serwerze WWW .................... 375 Wykorzystanie plików w ASP.NET...................................................ó.............................375 Dołączanie zawartości plików zewnętrznych ...................................................ó..............376 Server-Side Includes ...................................................ó..............................................376 Inne sposoby dołączania plików ...................................................ó............................379 Dostęp do plików ...................................................ó...................................................ó......379 Pliki, strumienie, czytelnicy i pisarze ...................................................ó....................379 Określanie właściwości plików i folderów ...................................................ó............381 Otwieranie plików...................................................ó..................................................389 Odczyt plików...................................................ó...................................................ó.....392 Zapis plików...................................................ó...................................................ó........396 Inne operacje na plikach i folderach ...................................................ó......................397 Podsumowanie informacji o plikach i folderach ...................................................ó...398 Składowanie izolowane...................................................ó................................................398 Tworzenie izolowanych obszarów składowania...................................................ó....400 Dostęp do plików zapisanych w obszarach izolowanych .........................................401 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........405 Rozdział 14. Wykorzystanie ulepszonych mechanizmów obsługi pamięci podręcznej ASP.NET .............................................. 407 Czym jest przechowywanie informacji w pamięci podręcznej? .....................................408 Jak ASP.NET wykorzystuje pamięć podręczną? ...................................................ó.........409 Przechowywanie stron w pamięci podręcznej ...................................................ó.......410 Przechowywanie ustawień konfiguracyjnych...................................................ó........410 Zapisywanie w pamięci podręcznej wyników i danych ...........................................410 Jak korzystać z pamięci podręcznej? ...................................................ó...........................411 Zapamiętywanie wyników wykonania stron ASP.NET ...........................................411 Zapisywanie obiektów w pamięci podręcznej ...................................................ó.......418 Zależności informacji przechowywanych w pamięci podręcznej ............................425 Użycie klasy HttpCachePolicy ...................................................ó..............................428 Efektywne korzystanie z pamięci podręcznej ...................................................ó..............433 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........434 Rozdział 15. Zastosowanie obiektów biznesowych ............................................. 435 Prezentacja komponentów...................................................ó............................................435 Czym są obiekty biznesowe? ...................................................ó.................................436 Dlaczego warto używać komponentów? ...................................................ó...............437 W jaki sposób ASP.NET korzysta z komponentów?................................................439 Tworzenie obiektów biznesowych ...................................................ó...............................439 Dlaczego konieczna jest kompilacja obiektu? ...................................................ó.......443 Implementacja obiektów biznesowych ...................................................ó........................443 Praktyczny przykład...................................................ó...................................................ó..447 Kilka spraw, które należy wziąć pod uwagę...................................................ó..........455 Wykorzystanie komponentów stworzonych poza środowiskiem .NET..........................455 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........459 10 ASP.NET dla każdego Rozdział 16. Tworzenie serwisów sieci WWW ...................................................o.. 461 Nowe spojrzenie na działanie WWW ...................................................ó..........................462 Prezentacja serwisów sieci WWW...................................................ó...............................463 Scenariusze wykorzystania serwisów sieci WWW ..................................................464 Model programistyczny serwisów sieci WWW ...................................................ó....465 Protokoły umożliwiające korzystanie z serwisów sieci WWW ...............................467 Dlaczego warto używać serwisów sieci WWW?...................................................ó...469 Tworzenie serwisów sieci WWW ...................................................ó................................470 Implementacja możliwości funkcjonalnych ...................................................ó..........471 Umożliwienie odkrywania serwisów sieci WWW ...................................................ó474 Atrybut WebMethod ...................................................ó..............................................475 Uruchamianie serwisów sieci WWW ...................................................ó....................478 Tworzenie serwisów sieci WWW na podstawie istniejących obiektów biznesowych ...478 Zwracanie informacji przez serwisy sieci WWW...................................................ó........481 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........483 Rozdział 17. Wykorzystanie i zabezpieczanie serwisów sieci WWW ..................... 485 Wykorzystanie serwisów sieci WWW...................................................ó.........................485 Wykorzystanie serwisów sieci WWW w stronach ASP.NET ........................................488 Proces odkrywania serwisu...................................................ó....................................489 Tworzenie klasy pośredniczącej ...................................................ó............................491 Implementacja klasy pośredniczącej...................................................ó......................495 Inny przykład wykorzystania serwisu sieci WWW ..................................................497 Zalecenia dotyczące wykorzystania serwisów sieci WWW ...........................................500 Zabezpieczanie serwisów sieci WWW ...................................................ó........................502 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........509 Rozdział 18. Konfiguracja i wdrażanie aplikacji ASP.NET .................................... 511 Prezentacja aplikacji ASP.NET...................................................ó....................................512 Folder in...................................................ó...................................................ó...........513 global.asax...................................................ó...................................................ó.................513 Klasa HttpApplication ...................................................ó...........................................515 Programowanie pliku global.asax...................................................ó..........................516 Konfiguracja ASP.NET...................................................ó................................................521 web.config...................................................ó...................................................ó...........521 Sekcje konfiguracyjne...................................................ó............................................525 Własne ustawienia konfiguracyjne ...................................................ó........................531 Wdrażanie aplikacji ASP.NET...................................................ó.....................................536 Pamięci podręczne komponentów .NET...................................................ó................537 Lustrzane kopie komponentów .NET ...................................................ó....................538 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........539 Rozdział 19. Oddzielanie kodu od treści ...................................................o.......... 541 Potrzeba rozdzielania różnych rodzajów kodu...................................................ó.............542 Kod obsługi formularzy ...................................................ó...............................................543 Wykorzystanie kodu obsługi w stronach ASP.NET .................................................545 Wykorzystanie kodu obsługi w elementach sterujących użytkownika.....................552 Pliki zasobów i lokalizacja...................................................ó...........................................555 Lokalizowanie aplikacji ...................................................ó.........................................556 Zapisywanie zasobów w plikach ...................................................ó...........................563 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........569 Spis treści 11 Rozdział 20. Testowanie stron ASP.NET...................................................o.......... 571 Informacje wstępne dotyczące testowania aplikacji ...................................................ó....572 Instrukcje try i catch...................................................ó...................................................ó..575 Zgłaszanie wyjątków ...................................................ó.............................................581 Kiedy należy stosować instrukcję try?...................................................ó...................583 Śledzenie ...................................................ó...................................................ó...................583 Śledzenie na poziomie strony ...................................................ó................................585 Śledzenie na poziomie aplikacji...................................................ó.............................592 Program uruchomieniowy CLR ...................................................ó...................................594 Użycie programu uruchomieniowego CRL ...................................................ó...........595 Zalecenia związane z testowaniem aplikacji...................................................ó................599 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........599 Rozdział 21. Zabezpieczanie aplikacji ASP.NET .................................................. 601 Bezpieczeństwo aplikacji internetowych — zagadnienia podstawowe ..........................601 Zabezpieczenie w systemie Windows ...................................................ó...................603 Uwierzytelnianie ...................................................ó...................................................ó.......605 Uwierzytelnianie systemu Windows...................................................ó......................605 Uwierzytelnianie za pośrednictwem formularza ...................................................ó...611 Uwierzytelnianie przy użyciu usługi Passport...................................................ó.......618 Autoryzacja ...................................................ó...................................................ó...............619 Personalizacja...................................................ó...................................................ó............623 To nie jest ASP! ...................................................ó...................................................ó........626 Dodatek A Najczęściej popełniane błędy w ASP.NET ........................................ 629 Zagadki ASP.NET...................................................ó...................................................ó.....629 Problemy z formularzami internetowymi ...................................................ó..............630 Inne problemy ...................................................ó...................................................ó.....632 Zmiany w stosunku do tradycyjnej technologii ASP ...................................................ó...633 Problemy z językiem VBScript ...................................................ó.............................633 Problemy z klasycznymi stronami ASP...................................................ó.................635 Dodatek B Elementy sterujące ASP.NET: właściwości i metody........................ 637 Elementy sterujące HTML ...................................................ó...........................................639 Wspólne właściwości elementów sterujących HTML..............................................639 Elementy sterujące HTML...................................................ó.....................................640 Internetowe elementy sterujące...................................................ó....................................647 Wspólne właściwości internetowych elementów sterujących ..................................647 Internetowe elementy sterujące ASP.NET ...................................................ó............649 Elementy sterujące służące do kontroli poprawności danych.........................................664 Wspólne właściwości wszystkich elementów sterujących służącóych do kontroli poprawności danych ...................................................ó.........................665 Elementy sterujące służące do kontroli poprawności danych...................................665 Dodatek C Obiekty ADO.NET — właściwości i metody ..................................... 669 Klasa DataSet i klasy z nią związane ...................................................ó...........................669 Klasy Constraint oraz ConstraintCollection ...................................................ó..........670 Klasy DataColumn oraz DataColumnCollection...................................................ó...670 Klasy DataRelation oraz DataRelationCollection ...................................................ó.672 Klasy DataRow oraz DataRowCollection ...................................................ó.............673 Klasa DataSet...................................................ó...................................................ó......675 Klasy DataTable oraz DataTableCollection ...................................................ó..........676 Klasa DataView ...................................................ó...................................................ó..679 12 ASP.NET dla każdego Zarządzani dostawcy danych ...................................................ó.......................................679 Klasa OleDbCommand ...................................................ó..........................................681 Klasa OleDbCommandBuilder ...................................................ó..............................682 Klasa OleDbConnection ...................................................ó........................................682 Klasa OleDbDataAdapter ...................................................ó......................................682 Klasa OleDbDataReader...................................................ó........................................682 Klasy OleDbError oraz OleDbErrorCollection ...................................................ó.....686 Klasy OleDbParameter oraz OleDbParameterCollection.........................................686 Klasa OleDbTransaction...................................................ó........................................688 Skorowidz...................................................o...................................................o... 689 Rozdział 10. Korzystanie z baz danych za pomocą obiektów ADO.NET Po przeczytaniu dwóch poprzednich rozdziałów czytelnik znalazł się na najlepszej drodze, aby zostać ekspertem z dziedziny baz danych. Rozdział 8. „Podstawowe wia- domości na temat tworzenia baz danych” zawierał wprowadzenie do baz danych oraz krótkie omówienie zastosowania ich w środowisku ASP.NET. W rozdziale 9. opisano stosowanie obiektu sterującego CVC5GV i innych obiektów, dla których występuje wiązanie danych, w formularzach internetowych. Do tej pory jednak nie zamieszczo- no szczegółowych informacji na temat obiektów ADO.NET. W niniejszym rozdziale zostanie opisane środowisko programowania ADO.NET oraz sposób współpracy tego środowiska ze środowiskiem ASP.NET. Znajdzie się tu sporo teorii wzbogaconej jednak wieloma przykładami. Na podstawie wiadomości z niniej- szego rozdziału czytelnik powinien umieć odczytywać dane, zapisane w dowolnym magazynie danych (data store) z poziomu kodu strony ASP.NET, aby w wyniku otrzymać dynamiczne strony z obsługą danych (data-enabtled pages). W niniejszym rozdziale omówione zostaną następujące ztagadnienia: modyfikowanie danych zapisanych w obiekcie CVC5GV, posługiwanie się obiektami CVC4QY oraz CVC6CDNG, automatyczne odzwierciedlanie w źródle danych zmiant wprowadzanych w obiekcie CVC5GV za pomocą obiektu 1NG D QOOCPF$WKNFGT, stosowanie obiektu 1NG D QPPGEVKQP, stosowanie obiektu 1NG D QOOCPF, stosowanie obiektu 1NG D CVC4GCFGT, stosowanie obiektu 1NG D CVC#FCRVGT. 280 ASP.NET dla każdego Wprowadzenie do technologii ADO.NET Obiekty ADO.NET jest to kolejny etap rozwoju obiektów # 1 (ActiveX Data Object). Przy ich tworzeniu wykorzystano model dostępu do danych, u którego podstaw leżą takie cechy Internetu jak: skalowalność (scalability) i brak zachowywania danych stałych pomiędzy żądaniami użytkownika (statelesness) oraz język XML. Obiekty te stanowią interfejs do wszystkich źródeł danych zgodnych ze standardem OLE DB, umożliwiając łączenie się z takim źródłem, wykonywanie operacji na danych oraz aktualizację źródła. Można z nich korzystać z systemu zdalnego, za pomocą aplikacji rozproszonych lub za pomocą danych odłączonych (discotnnected data). Dzięki obiektom ADO.NET programista tworzący strony ASP.NET może używać w ko- dzie strony danych dowolnego typu. Obiekty te umożliwiają użytkownikom odczyty- wanie i zmianę danych zapisanych w dowolnym rodzaju składnicy danych, włączając w to bazy danych, pliki tekstowe oraz magazyny danych XML (XML data stores). Wskazane jest, aby dokładnie zapoznać się z obiektami ADO.NET, ponieważ spełniają one ważną rolę przy tworzeniu aplikacji dynamicznych. Poznanie wszystkich puła- pek, jakie można napotkać przy ich stosowaniu, zaostzczędzi poźniejszych kłopotów. ADO.NET kontra ADO Chociaż firma Microsoft ogłosiła, że technologia ADO.NET jest tylko kolejnym eta- pem rozwoju obiektów # 1 i zawiera częściowo takie same obiekty, technologia ta jest jednak zupełnie odmienna od swojego poprzednika. Podczas gdy w przypadku obiektów # 1 konieczne było połączenie z magazynem danych, to obiekty ADO.NET komunikują się ze źródłem danych za pomocą języka XML. Dlatego obiekty AD- O.NET są bardziej wydajne w przypadku aplikacji interntetowych. Podstawową zmianą, jaką wprowadzono w obiektach ADO.NET w stosunku do # 1, jest zastosowanie języka XML do wymiany danych. XML jest to rozszerzalny język znaczników (extensible markup language), zapisywany w formacie pliku tekstowego, podobny do HTML, który stanowi bardzo wydajny sposób przedstawiania danych (XML zostanie omówiony w następnym rozdziale, „Użycie XML w ASP.NET”). Technologia ADO.NET jest ściśle złączona z XML i korzysta z tego języka do wyko- nywania wszystkich operacji. Umożliwia to obiektom ADO.NET uzyskanie dostępu do magazynu danych, wymianę danych oraz zachowywanie magazynu danych łatwiej niż w przypadku obiektów # 1. Obiekty ADO.NET pracują również bardziej wydaj- nie, ponieważ można łatwo dokonywać konwersji typów danych wymienianych za pomocą języka XML, nie marnując czasu procesora na skomplikowane przekształca- nie typów, jak miało to miejsce w przypadku obiektótw # 1. Inną poważną zmianą jest sposób współpracy obiektów ADO.NET z bazami danych. Obiekty # 1 wymagały blokowania dostępu do zasobów bazy danych i nadmierne długich połączeń dla aplikacji napisanych w tej technologii, co nie ma miejsca w przy- padku obiektów ADO.NET. Obiekty te korzystają z odłączonych zbiorów danych (di- sconnected data sets) (za pomocą obiektu CVC5GV), co pozwala uniknąć długotrwa- łych połączeń i blokowania baz danych. W ten sposób aplikacje ADO.NET stają się skalowalne, ponieważ użytkownicy nie rywalizują o dosttęp do zasobów bazy danych. Rozdział 10. ♦ Korzystanie z baz danych za pomocą obiektów ADO.NET 281 Zmiany wprowadzone w technologii ADO.NET w stosunku do technologii ADO ze- brano w tabeli 10.1. Tabela 10.1. Zmiany wprowadzone w technologii ADO.NET w stosunkru do technologii ADO Technologia ADO Technologia ADO.NET Przedstawienie danych: Obiekt 4GEQTFUGV, przypominający pojedynczą tabelę lub wynik kwerendy. Dostęp do danych: Sekwencyjny dostęp do wierszy zapisanych w obiekcie 4GEQTFUGV. Relacje pomiędzy wieloma tabelami: Dane z wielu tabel można połączyć w jednym obiekcie 4GEQTFUGV za pomocą instrukcji SQL JOIN i UNION. Współdzielenie danych: Konieczne jest dokonanie konwersji typu danych na typ akceptowany przez system-odbiorcę, co obniża wydajność aplikacji. Możliwość programowania: Za pomocą obiektu QPPGEVKQP można przesłać dane do odpowiednich elementów składowych źródła danych. Obiekt CVC5GV, który może zawierać wiele tabel z wielu źródeł danych. Umożliwia całkowicie niesekwencyjny dostęp do danych zapisanych w obiekcie CVC5GV za pomocą hierarchii kolekcji. Do przechodzenia pomiędzy powiązanymi tabelami służą obiekty CVC4GNCVKQP. Korzysta się z XML, więc konwersje typów nie są konieczne. Korzysta z mechanizmów silnej kontroli typów danych języka XML (strongly typed characteristics of XML); nie wymaga korzystania z części składowych magazynu danych (tabele, wiersze, kolumny); można odwoływać się do wszystkiego przez nazwę. Skalowalność: Wynikiem walki o dostęp do źródła danych jest blokowanie dostępu do bazy danych oraz połączenia z bazą. Nie występuje blokowanie dostępu do bazy danych ani długotrwałe aktywne połączenia, więc nie ma walki o dostęp do danych. Zapory ogniowe: Stosowanie zapór ogniowych w tym przypadku jest problematyczne, ponieważ zapory blokują wiele rodzajów zapytań. Można stosować zapory ogniowe, ponieważ umożliwia to zastosowanie języka XML. Technologia ADO.NET a język XML Język XML jest bardzo przydatnym narzędziem do dystrybucji danych. Jest całkowicie tekstowy, co oznacza, że łatwo jest w tym języku pisać i czytać aplikacje, które mogą być przesyłane w ramach środków bezpieczeństwa ustantowionych w Internecie. XML zapisuje dane, stosując hierarchiczne przedstawienie pól i danych, które zawie- rają. Na przykład, baza danych 7ľ[VMQYPKE[, zawierająca pola 0CYKUMQ, +FGPV[HKMC VQT oraz CVC7TQFGPKC, mogłaby zostać przedstawiona w postaci tekstowej w nastę- pujący sposób: 282 ASP.NET dla każdego 7ľ[VMQYPKE[ 7ľ[VMQYPKM 0CYKUMQ 0CYKUMQ +FGPV[HKMCVQT +FGPV[HKMCVQT CVC7TQFGPKC CVC7TQFGPKC 7ľ[VMQYPKM 7ľ[VMQYPKE[ Jest to podstawowa struktura, która może być wykorzystana jako szablon dokumentu XML. (W rzeczywistości kod jest nieco bardziej skomplikowany niż powyższy przy- kład, ale informacje na ten temat wykraczają poza zakres niniejszej książki). Powyższy schemat można zastosować do przedstawiania wszystkich danych zapisanych w tabelach: 7ľ[VMQYPKE[ 7ľ[VMQYPKM 0CYKUMQ ,CP5MTGVWUMK0CYKUMQ +FGPV[HKMCVQT +FGPV[HKMCVQT CVC7TQFGPKC 5V[EGē CVC7TQFGPKC 7ľ[VMQYPKM 7ľ[VMQYPKM 0CYKUMQ *GNGPC-WTEGYKEÎYPC0CYKUMQ +FGPV[HKMCVQT +FGPV[HKMCVQT CVC7TQFGPKC 5V[EGē CVC7TQFGPKC 7ľ[VMQYPKM 7ľ[VMQYPKE[  Powyższy kod można odczytywać za pomocą edytora tekstów (na przykład program Notatnik), podczas gdy odpowiadająca mu tabela bazy danych może być odczytywa- na tylko za pomocą narzędzi dostępnych w danej aplikacji bazodanowej lub poprzez dokonanie konwersji do innej bazy danych. Język XML jest niezależnym od imple- mentacji, wydajnym narzędziem do zapisywania i przetsyłania danych. Dlatego też taka forma komunikacji została zaadaptowana dla potrzeb baz danych oraz ich interfejsów. Ułatwia to wszystkim życie. W technologii ADO.NET stosuje się język XML do wymiany danych i do wewnętrznego przedstawienia danych. Dane natychmiast po odczytaniu z bazy danych przekształcane są na postać XML i przesy- łane wszędzie tam, gdzie trzeba. Ponieważ praktycznie każda aplikacja potrafi od- czytać XML1, zapewnia to zgodność postaci danych; dane mogą być przesyłane do dowolnego systemu i pewne jest, że odbiorca potrafi jte odczytać. Zastosowanie języka XML w technologii ADO.NET jest wielkim krokiem ku udo- stępnianiu aplikacji jako usług internetowych, co jest celem istnienia środowiska .NET. W tym miejscu przedstawione są tylko podstawowe wiadomości w skrócie, ale w kolejnych kilku rozdziałach przy tworzeniu programów rozproszonych ujawnią się zalety tego narzędzia. 1 Autor ma na myśli łatwość odczytu danych zapisanych w formacie XML. Może to zrobić najprostszy edytor tekstowy. Nie spodziewajmy się jednak, że otworrzymy taki dokument za pomocą programu do obróbki grafiki — przyp. red. Rozdział 10. ♦ Korzystanie z baz danych za pomocą obiektów ADO.NET 283 Model obiektowy ADO.NET Środowisko ADO.NET składa się dwóch głównych części: obiektów CVC5GV, które omówiono szczegółowo w poprzednim rozdziale, oraz usługodawców zarządzanych (managed providers). Obiekt CVC5GV przedstawia dane przekazywane pomiędzy skład- nikami środowiska ADO.NET, na przykład z bazy danych do strony ASP.NET. Jest to mechanizm przedstawiania danych poza magazynem dtanych. Usługodawcy zarządzani (managed providers) służą jako warstwa komunikacyjna pomiędzy obiektami CVC5GV a magazynami danych. Umożliwiają łączenie się z ma- gazynem danych zgodnym ze standardem OLE-DB (na przykład Microsoft Access), uzyskanie dostępu, wykonywanie różnych operacji oraz odczytywane danych z tego magazynu. W firmie Microsoft opracowano dwóch usługodawców zarządzanych dla technologii ADO.NET: SQL Managed Provider oraz OLE DB Managed Provider. Pierwszy z nich służy wyłącznie do współpracy z SQL Serverem i zawiera wszystkie metody do ko- munikacji pomiędzy SQL Serverem i obiektem CVC5GV. Drugi z nich, OLE DB, po- średniczy w ustanowieniu komunikacji pomiędzy obiektem CVC5GV a dowolnym źró- dłem danych zgodnym ze standardem OLE DB. W obydwu przypadkach podstawowy zakres funkcji do współdziałania z magazynami danych jest jednakowy, więc na czym polega różnica? SQL Managed Provider do wymiany danych z SQL Serverem korzysta z protokołu pod nazwą tabelaryczny strumień danych (tabular data stream). Jest to bardzo efektywny sposób komunikowania się z SQL Serverem, w którym nie korzysta się z OLE DB, ADO ani ODBC. Protokół ten jest całkowicie obsługiwany przez maszynę wirtualną CLR, więc ma wszystkie zalety opisane do tej pory. Dltatego właśnie Microsoft poleca stosowanie magazynów danych SQL Servera w technologii ADO.tNET i ASP.NET. Usługodawca SQL (SQL provider) w technologii ADO.NET współpracują tylko z SQL Serverem w wersji 7.0 lub wyższej. W przypadku korzystania z wcześniejszej wer- sji należy zastosować usługodawcę OLE DB. Usługodawca OLE DB (OLE DB Provider) umożliwia efektywną komunikację z in- nymi magazynami danych — może być nawet w razie potrzeby stosowany do komu- nikacji z SQL Serverem. Każdy z usługodawców zarządzanych składa się z trzech telementów: Interfejsów do łączenia się z magazynami danych, przettwarzania poleceń oraz współpracy z obiektem CVC5GV. Strumienia danych do uzyskania szybkiego i efektywnegot dostępu do danych (przypomina obiekt CVC5GV, ale jest szybszy i ma mniej funkcji). Obiektów, które łączą się z bazą danych i wykonują poltecenia bazy danych niskiego poziomu, zależnych od systemu. 284 ASP.NET dla każdego W dalszej części niniejszej książki stosowany będzie usługodawca OLE DB, ponie- waż umożliwia on dostęp do typów danych, które będą wykorzystywane. Składnia w przypadku obydwu usługodawców jest podobna, więc zmiana usługodawcy na usługodawcę SQL nie powinna być trudna. W rzeczywistości wszystkie obiekty usługodawców ADO mają przedrostek 1NG D. W większości przypadków wystarczy zastąpić go przedrostkiem SQL, importować przestrzeń nazw 5[UVGO CVC53. i w ten sposób umożliwić stosowanie usługo- dawcy SQL zamiast usługodawcy OLE DB. Obiekt DataSet — ciąg dalszy W poprzednim rozdziale pominięto kilka pojęć i atrybutów związanych z obiektem CVC5GV. Znając już obiekt CVC5GV ważne jest, aby pamiętać, że jest on jednostką całkowicie niezależną od źródła danych. Z tego powodu obiekt CVC5GV określa się jako odłączony (disconnected). Dzięki temu każdy z użytkowników otrzymuje swoją kopię danych, z którymi może zrobić, co tylko zechce. Zmiany dokonane w obiekcie CVC5GV nie mają automatycznego odzwierciedlenia w źródle danych. Każda zmiana musi być w sposób jawny wprowadzona do źródła danych za pomocą metod, które zostaną podane w dalszej części niniejszego rozdziału. W tabeli 10.2 zamieszczono atrybuty obiektu CVC5GV. Tabela 10.2. Atrybuty obiektu DataSet Atrybut CUG5GPUKVKXG CVC5GV0COG GHCWNV8KGY PHQTEG QPUVTCKPVU ZVGPFGF2TQRGTVKGU *CU TTQTU 4GNCVKQPU 6CDNGU )GV:/. :/. CVC )GV:/.5EJGOC Opis Wskazuje, czy przy porównywaniu łańcuchów znaków w obriektach CVC6CDNG będą uwzględniane duże i małe litery. Odczytuje lub nadaje nazwę bieżącego obiektu CVC5GV. Wyświetla dane z obiektu CVC5GV w postaci dostosowanej do konkretnych potrzeb. Umożliwia to wyszukiwanie danych, filtrowanire, przechodzenie pomiędzy tabelami itd. Wskazuje, czy istniejące ograniczenia w bazie danych prowinny być widoczne przy aktualizacji. Pobiera zbiór danych użytkownika. Wskazuje, czy wystąpiły błędy w wierszach tablic obiekrtu CVC5GV. Pobiera zbiór relacji pomiędzy tabelami obiektu CVC5GV. Pobiera zbiór tabel obiektu CVC5GV. Pobiera lub ustawia dane XML albo schemat XML (XML schema) obiektu CVC5GV. Pobiera lub ustawia tylko dane XML obiektu CVC5GV. Pobiera lub ustawia tylko schemat XML obiektu CVC5GV. Rozdział 10. ♦ Korzystanie z baz danych za pomocą obiektów ADO.NET 285 W tabeli 10.3 zamieszczono metody obiektu CVC5GV. Tabela 10.3. Metody obiektu DataSet Metoda #EEGRV JCPIGU NGCT NQPG QR[ )GV JCPIGU )GV JKNF4GNCVKQPU )GV2CTGPV4GNCVKQPU *CU JCPIGU /GTIG 4GCF:/. 4GCF:/. CVC 4GCF:/.5EJGOC 4GLGEV JCPIGU 4GUGV4GNCVKQPU 4GUGV6CDNGU Opis Przekazuje wszystkie zmiany dokonane w obiekcie CVC5GV, od jego pobrania lub od ostatniego wywołania metody #EEGRV JCPIGU. Usuwa wszystkie wiersze we wszystkich tabelach obiektu CVC5GV. Nie usuwa rzeczywistej zawartości bazy danych. Kopiuje strukturę obiektu CVC5GV, łącznie z tabelami danych (obiekty CVC6CDNG), relacjami i ograniczeniami. Kopiuje strukturę i dane zapisane w danym obiekcie CVC5GV. Zwraca kopię obiektu CVC5GV, zawierającą wszystkie zmiany dotyczące danych, wprowadzone od ostatniego pobrania. Pobiera zbiór relacji potomnych (podrzędnych) określonrej tablicy. Pobiera zbiór relacji macierzystych (nadrzędnych) okrerślonej tablicy. Wskazuje, czy obiekt CVC5GV zawiera jakiekolwiek zmiany. Scala dany obiekt CVC5GV z innym. Wczytuje schemat XML (XML schema) i dane XML (XML data) do obiektu CVC5GV. Wczytuje dane XML do obiektu CVC5GV. Wczytuje schemat XML do obiektu CVC5GV. Odrzuca wszystkie zmiany dokonane w danym obiekcie CVC5GV. Zmienia wartość atrybutu TGNCVKQPU na wartość domyślną. Zmienia wartość atrybutu VCDNGU na wartość domyślną. 5JQWNF2GTUKUV4GNCVKQPU Wskazuje, czy atrybut TGNCVKQPU powinien zostać zachowany. 5JQWNF2GTUKUV6CDNGU 9TKVG:/. 9TKVG:/. CVC 9TKVG:/.5EJGOC Wskazuje, czy atrybut VCDNGU powinien być zachowany. Zapisuje kod XML przedstawiający obiekt CVC5GV, łącznie z danymi i schematem, do pliku XML. Zapisuje kod XML przedstawiający obiekt CVC5GV (tylko dane) do pliku XML. Zapisuje kod XML przedstawiający obiekt CVC5GV (tylko schemat) do pliku XML. W powyższych tabelach nie zamieszczono wszystkich atrybutów i metod obiektu CVC 5GV. Pominięto niektóre dziedziczone atrybuty i metody. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji firmowej .NET Framework SDK lub w dodat- ku C. „Obiekty ADO.NET — właściwości i metody”. Teraz widać, że obiekt CVC5GV ma wiele funkcji, które wcześniej pominięto, na przy- kład odczytywanie i zapisywanie danych za pomocą języka XML. Nie należy bać się eksperymentowania z ustawieniami podanych powyżej atrybutów. Obiekty CVC5GV i CVC4QY mają również większość takich samych atrybutów jak obiekt CVC5GV, więc nie zostały opisane. Rysunek 10.1 przedstawia model otbiektu CVC5GV. 286 Rysunek 10.1. Model obiektu DataSet ASP.NET dla każdego Modyfikowanie danych w wierszu (obiekt DataRow) Ponieważ działanie obiektu CVC5GV jest już znane, opisane zostanie teraz modyfiko- wanie danych zapisanych w danym obiekcie. Dane zapisane są w obiekcie CVC5GV w postaci przypominającej bazę danych; obiekt taki zawiera tabele, kolumny i wiersze. Często modyfikuje się dane zapisane w obiekcie CVC5GV za pomocą wyrażeń SQL, które zmieniają dane w wielu rekordach jednocześnie, ale czasem konieczny jest ści- ślejszy nadzór nad każdym z wierszy. Obiekt CVC4QY przedstawia wiersz danych za- pisanych w obiekcie CVC6CDNG. Jak podano w poprzednim rozdziale, można edyto- wać bezpośrednio zawartość każdego z wierszy (obiektówt CVC4QY). Należy też znać kilka innych właściwości obiektów CVC4QY i CVC6CDNG. Po pierwsze, jest to atrybut 4QY5VCVG, który wskazuje stan bieżącego wiersza. Atrybut ten może mieć wartość GVCEJGF, 7PEJCPIGF, 0GY, GNGVGF oraz /QFKHKGF. GVCEJGF oznacza, że wiersz został utworzony, ale nie jest częścią żadnego zbioru wierszy (obiekt 4QYU QN NGEVKQP) obiektu CVC5GV. Znaczenie kolejnych czterech nie wymaga objaśnień. Jako część atrybutu 4QY5VCVG obiekt CVC6CDNG zawiera trzy wersje każdego z wier- szy: pierwotną, aktualną oraz proponowaną. Wersje te służą do określenia stanu wier- sza (atrybut 4QY5VCVG). Wersja pierwotna jest to stan wiersza po dodaniu po raz pierwszy do obiektu CVC6CDNG. Zazwyczaj są to takie same wartości jak w bazie da- nych. Wersja aktualna jest to wersja po wprowadzeniu zmian. Wersja proponowana występuje tylko w jednym przypadku — kiedy dla danego wiersza wywołano metodę $GIKP FKV. Metoda $GIKP FKV jest stosowana do dokonywania zmian w wierszach bez koniecz- ności stosowania się do reguł poprawności. Na przykład, jeśli mamy kilka wierszy, które muszą zostać dodane do określonej wartości, można przejść do trybu edytowa- nia i wykonywać dowolne operacje. Wywołanie metody PF FKV lub #EEGRV JCPIGF kończy tryb edytowania i przywraca stosowanie reguł poprawności. Tryb edytowania można również wykorzystać do anulowania proponowanych zmian. Proces modyfi- kowania wiersza przedstawiono na rysunku 10.2. Rozdział 10. ♦ Korzystanie z baz danych za pomocą obiektów ADO.NET 287 Rysunek 10.2. Modyfikowanie wiersza Wartość pierwotna (ze źródła danych) jest przenoszona do obiektu CVC5GV, kiedy wy- woływana jest metoda (KNN. Po dokonaniu zmian wartość ta staje się wartością aktu- alną. Na tym etapie można przywrócić wartość pierwotną, dokonać aktualizacji źródła danych, wpisując do niego wartość aktualną, lub też powrócić do trybu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET dla każdego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: