Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00210 003589 18665993 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Ćwiczenia - książka
ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Ćwiczenia - książka
Autor: , Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1290-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> asp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Poznaj możliwości ASP.NET w nowoczesnym środowisku programowania i twórz dynamiczne witryny internetowe

ASP.NET to technologia tworzenia dynamicznych stron internetowych i usług sieciowych po stronie serwera, działająca w oparciu o platformę NET. Narzędzie to doskonale sprawdza się w nowoczesnym i bezpłatnym środowisku programistycznym Visual Web Developer 2008. ASP.NET umożliwia korzystanie z dowolnego języka dostępnego na platformie .NET. Wprowadzany kod jest kompilowany, co oznacza zwiększenie wydajności i jednocześnie daje możliwość sprawdzenia jego syntaktycznej poprawności przed publikacją.

Książka 'ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Ćwiczenia' przeznaczona jest dla początkujących programistów, pragnących tworzyć witryny ASP.NET, którzy zetknęli się już z jakimkolwiek językiem programowania. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się korzystać z opisanych narzędzi, działających w nowoczesnym środowisku Visual Web Developer 2008. Dowiesz się, jak zaprojektować interfejs, zaprogramować silnik strony, tworzyć arkusze stylów oraz bazy danych. Na konkretnym przykładzie strony domowej nauczyciela poznasz mechanizmy autoryzacji w ASP.NET, a także sposoby dodawania i edycji danych dla poszczególnych użytkowników.

Budowanie dynamicznych witryn internetowych jest prostsze, niż myślisz!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Æwiczenia Autor: Tomasz Jaho³kowski, Jacek Matulewski ISBN: 978-83-246-1290-1 Format: B5, stron: 160 Poznaj mo¿liwoœci ASP.NET w nowoczesnym œrodowisku programowania i twórz dynamiczne witryny internetowe • Jak definiowaæ wzorzec strony ASP.NET? • Jak modyfikowaæ dane z poziomu aplikacji ASP.NET? • Jak do³¹czyæ pliki bazy Access do projektu? ASP.NET to technologia tworzenia dynamicznych stron internetowych i us³ug sieciowych po stronie serwera, dzia³aj¹ca w oparciu o platformê NET. Narzêdzie to doskonale sprawdza siê w nowoczesnym i bezp³atnym œrodowisku programistycznym Visual Web Developer 2008. ASP.NET umo¿liwia korzystanie z dowolnego jêzyka dostêpnego na platformie .NET. Wprowadzany kod jest kompilowany, co oznacza zwiêkszenie wydajnoœci i jednoczeœnie daje mo¿liwoœæ sprawdzenia jego syntaktycznej poprawnoœci przed publikacj¹. Ksi¹¿ka „ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Æwiczenia” przeznaczona jest dla pocz¹tkuj¹cych programistów, pragn¹cych tworzyæ witryny ASP.NET, którzy zetknêli siê ju¿ z jakimkolwiek jêzykiem programowania. Dziêki temu podrêcznikowi nauczysz siê korzystaæ z opisanych narzêdzi, dzia³aj¹cych w nowoczesnym œrodowisku Visual Web Developer 2008. Dowiesz siê, jak zaprojektowaæ interfejs, zaprogramowaæ silnik strony, tworzyæ arkusze stylów oraz bazy danych. Na konkretnym przyk³adzie strony domowej nauczyciela poznasz mechanizmy autoryzacji w ASP.NET, a tak¿e sposoby dodawania i edycji danych dla poszczególnych u¿ytkowników. • Tworzenie interfejsu • Programowanie silnika strony ASP.NET • Budowanie i stosowanie arkuszy stylów • Tworzenie bazy danych na serwerze SQL Server 2005 • Tworzenie bazy danych Access • Technologia LINQ to SQL • ASP.NET, ADO.NET i LINQ • Mechanizmy autoryzacji ASP.NET • Publikowanie aplikacji Budowanie dynamicznych witryn internetowych jest prostsze, ni¿ myœlisz! Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĂci WstÚp Rozdziaï 1. Szybki start Tworzenie projektu pierwszej strony ASP.NET Projektowanie interfejsu strony Edycja kodu w pliku .aspx Programowanie silnika strony ASP.NET Walidacja danych Rozdziaï 2. Praktyka projektowania stron ASP.NET Wzorzec strony (master page) Site map i komponent SiteMapPath Dwa sïowa na temat kaskadowych arkuszy stylów Czas ĝycia sesji i aplikacji ASP.NET Sesja i dane sesji Pliki cookies Dane aplikacji AJAX dla ASP.NET CzÚĂciowa aktualizacja strony AJAX Control Toolkit Rozdziaï 3. ASP.NET, ADO.NET i LINQ Moc ADO.NET SQL Server 2005 Microsoft Access Bardzo krótki wstÚp do jÚzyka SQL Modyfikacje danych z poziomu aplikacji ASP.NET LINQ to SQL 5 9 10 11 15 17 20 25 25 31 36 40 41 45 46 49 50 57 67 68 70 76 80 82 92 4 ASP.NET w Visual Web Developer 2008 • mwiczenia Rozdziaï 4. Studium przypadków: strona domowa nauczyciela Dane witryny i konta uĝytkowników Baza danych Autoryzacja Strony nauczyciela Prezentacja ocen KsiÚga goĂci Rozdziaï 5. Publikowanie aplikacji ASP.NET Przygotowanie serwera IIS Publikowanie witryn ASP.NET na serwerze IIS 103 109 111 114 118 134 136 143 144 149 2 Praktyka projektowania stron ASP.NET Wzorzec strony (master page) W przypadku witryny zawierajÈcej kilka stron warto posïuĝyÊ siÚ wzor- cem. Wzorzec (ang. master page) to zwykïa strona ASP.NET zapisana do pliku z rozszerzeniem .master. Wyróĝnia jÈ jednak to, ĝe zawiera komponenty ContentPlaceHolder, które rezerwujÈ miejsce do wypeïnienia przez strony korzystajÈce ze wzorca. Poza tym wzorzec moĝe zawieraÊ zwykïe elementy HTML, jak i komponenty ASP.NET. Wzorzec sïuĝy jako szablon pozostaïych stron projektu. TworzÈc nowe strony projektu, moĝemy wskazaÊ ich wzorzec, a wówczas w widoku projektowania, zamiast edytowaÊ caïÈ stronÚ, bÚdziemy edytowaÊ jedynie te miejsca, które we wzorcu zostaïy zarezerwowane komponen- tami ContentPlaceHolder. W najprostszym przypadku moĝna posïuĝyÊ siÚ wzorcem do ujednoli- cenia nagïówków i stopek wszystkich stron witryny — wówczas wzo- rzec zawiera tylko jeden komponent ContentPlaceHolder. I wïaĂnie na takim przykïadzie nauczymy siÚ teraz tworzenia wzorców i korzysta- nia z nich. 26 ASP.NET w Visual Web Developer 2008 • mwiczenia m W I C Z E N I E 2.1 Przygotowywanie projektu Dodanie wzorca do projektu i zastosowanie go w odniesieniu do istnie- jÈcych stron jest moĝliwe, ale wymaga edycji szablonu strony. Odïo- ĝymy to zatem na póěniej, a teraz utworzymy zupeïnie nowy projekt, w którym pierwszÈ czynnoĂciÈ bÚdzie usuniÚcie domyĂlnie utworzonej strony Default.aspx. NastÚpnie zdefiniujemy wzorzec i utworzymy korzystajÈce z niego strony. 1. Tworzymy nowy projekt: a) z menu File wybieramy New Web Site…, b) zaznaczamy pozycjÚ ASP.NET Web Site, c) z rozwijanej listy Location wybieramy File System (wartoĂÊ domyĂlna), d) a z rozwijanej listy Language — Visual C#, e) klikamy OK. 2. Z projektu usuwamy stronÚ Default.aspx: a) zaznaczamy jÈ w oknie projektu (podokno o nazwie Solution Explorer), b) rozwijamy menu kontekstowe, c) wybieramy z niego polecenie Delete, d) pojawi siÚ pytanie o potwierdzenie, w którym klikamy przycisk OK. To usunie plik strony nie tylko z projektu, ale takĝe z dysku. W tym miejscu umieĂcimy nowÈ wersjÚ strony o nazwie Default.aspx, ale korzy- stajÈcÈ ze wzorca. WczeĂniej musimy oczywiĂcie przygotowaÊ wzorzec. Nie bÚdziemy w tym zbyt wymyĂlni — zdefiniujemy prosty nagïówek oraz stopkÚ strony i zadowolimy siÚ jednym komponentem Content ´PlaceHolder. Nie naleĝy myliÊ usuwania pliku (takĝe z dysku), a wiÚc polecenia Delete, z usuwaniem pliku z projektu, tj. z poleceniem Exclude From Project. Rozdziaï 2. • Praktyka projektowania stron ASP.NET 27 m W I C Z E N I E 2.2 Definiowanie wzorca 1. W oknie projektu zaznaczamy gïównÈ gaïÈě reprezentujÈcÈ projekt caïej witryny (a nie katalog App_Data). 2. Z menu File wybieramy New File…. 3. W oknie Add New Item (rysunek 2.1) zaznaczamy pozycjÚ Master Page. Rysunek 2.1. Polecenie dodawania pliku jest czuïe na zaznaczonÈ pozycjÚ w oknie projektu — aby zobaczyÊ wszystkie moĝliwe rodzaje plików, naleĝy zaznaczyÊ pozycjÚ odpowiadajÈcÈ caïemu projektowi 4. Klikamy Add. Do projektu zostanie dodany nowy plik MasterPage.master. W edytorze zobaczymy jego kod. Zawiera on dwa komponenty ContentPlaceHolder: jeden w nagïówku (w znaczniku head), drugi w ciele strony (w znaczniku body). My bÚdziemy siÚ teraz interesowaÊ przede wszystkim tym drugim. 5. Przejděmy do widoku projektowania nowej strony (zakïadka Design w dole okna). Zobaczymy na niej komponent klasy ContentPlaceHolder — ten zdefiniowany w znaczniku body. 28 ASP.NET w Visual Web Developer 2008 • mwiczenia Rezerwuje on miejsce, które bÚdzie zapeïniane przez strony korzystajÈce z naszego wzorca. Jeĝeli chcemy dodaÊ wiÚcej komponentów ContentPlaceHolder, znajdziemy je na zakïadce Standard w Toolbox. 6. UmieĂÊmy powyĝej i poniĝej tego komponentu jakiĂ tekst peïniÈcy rolÚ nagïówka i stopki stron naszej witryny. Przykïad widoczny jest na rysunku 2.2. Rysunek 2.2. Osadzanie komponentu ContentPlaceHolder we wzorcu witryny m W I C Z E N I E 2.3 Strona korzystajÈca ze wzorca Nasz wzorzec jest prosty, ĝeby nie powiedzieÊ prymitywny, ale nie o estetykÚ teraz chodzi, a o ideÚ. Stworzymy zatem przykïadowe strony, które bÚdÈ z tego wzorca korzystaÊ. 1. Z menu File wybieramy ponownie pozycjÚ New File. 2. Tym razem zaznaczamy ikonÚ Web Form. 3. Koniecznie musimy zaznaczyÊ pole opcji Select master page. Tylko w momencie tworzenia strony moĝna wskazaÊ jej wzorzec. Rozdziaï 2. • Praktyka projektowania stron ASP.NET 29 4. Zalecam równieĝ zaznaczenie opcji Place code in separate file, dziÚki której ewentualne metody zdarzeniowe bÚdÈ umieszczone w osobnym pliku. 5. Musimy wskazaÊ jeszcze nazwÚ pliku strony — domyĂlnie jest to Default.aspx — oraz jÚzyk uĝyty do programowania metod zdarzeniowych. Jak juĝ siÚ pewnie Czytelnik zorientowaï, w tej ksiÈĝce zalecamy uĝywanie C#. 6. Wreszcie klikamy Add. 7. Natychmiast pojawi siÚ okno Select a Master Page. Wskazujemy w nim stronÚ MasterPage.master i klikamy OK. Ciekawe moĝliwoĂci daje zagnieĝdĝanie tworzonej strony wzorca w innych wzorcach. Moĝna tego uĝyÊ miÚdzy innymi do bardziej elastycznej kontroli wyglÈdu stron z róĝnych dziaïów jednej witryny. Po utworzeniu strony znajdziemy siÚ w edytorze kodu. Przejděmy nie- zwïocznie do widoku projektowania. Zobaczymy w nim stronÚ wzorca, ale poza obszarem wyznaczonym przez komponent ContentPlaceHolder jest ona niedostÚpna do edycji (rysunek 2.3). Miejscem, w którym moĝemy umieszczaÊ nasze komponenty, jest wyïÈcznie miejsce zare- zerwowane wczeĂniej we wzorcu. Rysunek 2.3. Edycja stron korzystajÈcych ze wzorca ogranicza siÚ do obszarów wyznaczonych we wzorcu przez komponent ContentPlaceHolder 30 ASP.NET w Visual Web Developer 2008 • mwiczenia Wypeïnijmy miejsce przeznaczone na stronÚ jakÈĂ przykïadowÈ zawartoĂciÈ. UmieĂÊmy w nim np. komponent HyperLink. Za pomocÈ okna Properties do jego wïaĂciwoĂci ImageUrl przypiszmy adres http:// ´helion.pl//img/logo162_35.gif, natomiast do wïaĂciwoĂci NavigateUrl adres http://helion.pl. Na podglÈdzie powinniĂmy zobaczyÊ natychmiast logo Wydawnictwa Helion (por. rysunek 2.3). Moĝemy stworzyÊ teraz kolejne strony korzystajÈce z tego samego wzorca, który ujednolici ich wyglÈd. Wzorzec poprawia zatem spójnoĂÊ caïej witryny. Nie do prze- cenienia jest fakt, ĝe stopkÚ i nagïówek wszystkich stron witryny kon- trolujemy z jednego pliku, zatem jeĝeli chcemy coĂ do nich dodaÊ lub je zmieniÊ, wystarczy edytowaÊ tylko plik wzorca. m W I C Z E N I E 2.4 Stosowanie wzorca w istniejÈcej stronie Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe zechcemy dodaÊ do rozwijanego od pewnego czasu projektu witryny wzorzec ujednolicajÈcy wyglÈd stron. Wówczas stajemy przed problemem uĝycia nowego wzorca w istniejÈcych juĝ stronach. Wymaga to od programisty modyfikacji kodu w pliku .aspx, ale jest jak najbardziej wykonalne. Zaïóĝmy zatem, ĝe projekt zawiera wzorzec i stronÚ nie korzystajÈcÈ ze wzorca oraz ĝe chcemy owÈ stronÚ w ten wzorzec wtïoczyÊ. Wówczas naleĝy: 1. PrzejĂÊ do pliku .aspx strony (widok Source). 2. W dyrektywie Page umieĂciÊ atrybut MasterPageFile, podajÈc nazwÚ pliku wzorca. 3. UsunÈÊ wszystkie niepotrzebne znaczniki, a pozostawiÊ tylko te, które stanowiÈ ciaïo strony (samo wnÚtrze znacznika body). 4. SprecyzowaÊ, w którym kontenerze umieĂcimy ciaïo strony. W tym celu wszystkie znaczniki oprócz Page trzeba umieĂciÊ w znaczniku asp:Content, dla którego naleĝy ustawiÊ trzy atrybuty: a) ID z dowolnÈ wartoĂciÈ, b) ContentPlaceHolderID — tutaj przy ustawianiu wartoĂci automatycznie otrzymamy do wyboru wszystkie kontenery dostÚpne we wzorcu, c) runat z wartoĂciÈ serwer. 5. Jeĝeli w kodzie strony znajduje siÚ znacznik form z atrybutem runat= server , naleĝy go takĝe usunÈÊ. Rozdziaï 2. • Praktyka projektowania stron ASP.NET 31 Listing 2.1 prezentuje kod strony, która zostaïa stworzona bez wzorca, a nastÚpnie przystosowana do pokazania swojej zawartoĂci (przycisk z etykietÈ) w komponencie ContentPlaceHolder1 uĝywanego dotÈd w tym rozdziale wzorca. Listing 2.1. Kod przekreĂlony zostaï usuniÚty z domyĂlnego kodu strony bez wzorca. Kod z szarym tïem dodano, aby strona wspóïpracowaïa ze wzorcem @ Page Language= C# AutoEventWireup= true CodeFile= Default.aspx.cs ´Inherits= _Default MasterPageFile= ~/MasterPage.master !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN ´ http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml head runat= server title Untitled Page /title /head body asp:Content ID= dowolna ContentPlaceHolderID= ContentPlaceHolder1 ´runat= server form id= form1 runat= server div //przykđadowa zawartoħè strony Etykieta: br / asp:Button ID= Button1 runat= server onclick= Button1_Click Text= Hello World! / /div /form /asp:Content /body /html Site map i komponent SiteMapPath Pozostañmy przy tym samym projekcie i dorzuÊmy do niego jeszcze kilka stron. Jeĝeli witryna ma wiÚcej stron (mowa o kilkunastu, kilku- dziesiÚciu), warto pomyĂleÊ o site map — mapie witryny. W ASP.NET przygotowanie takiej mapy polega na utworzeniu pliku XML o nazwie Web.sitemap, w którym znajduje siÚ zhierarchizowana grupa elemen- tów siteMapNode. W atrybutach kaĝdego z nich wskazujemy adres strony 32 ASP.NET w Visual Web Developer 2008 • mwiczenia z witryny, jej tytuï i ewentualnie opis. Struktura znaczników ma od- zwierciedlaÊ logicznÈ strukturÚ strony, wskazujÈc strony nadrzÚdne i ich podstrony. IloĂÊ stopni hierarchii jest w zasadzie dowolna. W naszym projekcie jest tylko kilka stron (zaïóĝmy, ĝe trzy: Default.aspx, Default2.aspx i Default3.aspx), ale i my zdefiniujemy plik Web.sitemap. Przyjmijmy, ĝe Default.aspx jest stronÈ tytuïowÈ jakiegoĂ dziaïu witryny o nazwie „’Ècza do waĝnych stron”, a Default2.aspx i Default3.aspx sÈ zwykïymi stronami tego dziaïu. m W I C Z E N I E 2.5 Tworzenie mapy witryny (site map) 1. Z menu File wybieramy pozycjÚ New File… i w oknie Add New Item wskazujemy pozycjÚ Site Map. 2. Powstanie plik Web.sitemap. Uzupeïniamy go wedïug wzoru z listingu 2.2. Listing 2.2. Plik Web.sitemap to plik XML opisujÈcy logicznÈ strukturÚ witryny ASP.NET na potrzeby komponentów nawigacyjnych ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? siteMap xmlns= http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0 siteMapNode url= title= Nazwa witryny description= Opis witryny siteMapNode url= Default.aspx title= Linki do stron ´description= Linki do stron zwiæzanych z projektem siteMapNode url= Default2.aspx title= Link do ASP.NET description= Linki do oficjalnej strony ASP.NET / siteMapNode url= Default3.aspx title= Link do MSDN ´description= Link do strony dokumentacji MSDN2 / /siteMapNode siteMapNode url= title= description= / /siteMapNode /siteMap W elemencie siteMap moĝe byÊ tylko jeden element siteMapNode, wiÚc ewentualnÈ rozbudowÚ powyĝszej struktury naleĝy zaczÈÊ od trzeciego poziomu zagnieĝdĝenia elementów XML. Plik Web.sitemap moĝe byÊ ěródïem danych dla komponentów umiesz- czanych na stronach, które bÚdÈ pozwalaÊ internaucie na zorientowa- nie siÚ w pozycji oglÈdanej strony w strukturze caïej witryny i umoĝ- liwiÈ szybkie przejĂcie do innych jej stron. Na poczÈtek przyjrzyjmy siÚ komponentowi SiteMapPath. Rozdziaï 2. • Praktyka projektowania stron ASP.NET 33 m W I C Z E N I E 2.6 Informacja o pozycji bieĝÈcej strony w strukturze witryny 1. Przejděmy do widoku projektowania wzorca MasterPage.master. 2. UmieĂÊmy na nim komponent SiteMapPath z zakïadki Navigation. Komponent ten pokazuje ĂcieĝkÚ aktualnej strony w strukturze zdefiniowanej w pliku Web.sitemap (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Dziaïanie komponentu SiteMapPath jest uwarunkowane obecnoĂciÈ pliku Web.sitemap. Zdefiniowane w nim opisy pojawiajÈ siÚ w okienkach podpowiedzi 3. ZwróÊmy uwagÚ na maïy trójkÈcik widoczny po prawej stronie górnej krawÚdzi nowego komponentu, w sytuacji gdy ten jest zaznaczony. Jeĝeli go klikniemy, pojawi siÚ lista typowych zadañ dotyczÈcych tego komponentu (rysunek 2.5). W tym przypadku skïada siÚ ona z dwóch pozycji Auto Format oraz Edit Templates. Pierwsze polecenie sïuĝy do niemal automatycznego konfigurowania wyglÈdu komponentu. Wybierzmy np. szablon Colorful. Rysunek 2.5. PodrÚczna lista zadañ to zbiór najczÚĂciej wykorzystywanych kreatorów zwiÈzanych z komponentem 34 ASP.NET w Visual Web Developer 2008 • mwiczenia m W I C Z E N I E 2.7 Menu strony Innym zastosowaniem mapy witryny jest automatycznie tworzone menu i drzewo zawierajÈce strony uwzglÚdnione w tym pliku. Zacznij- my od menu. Dodamy je do wzorca — tym razem ponad komponentem rezerwujÈcym miejsce dla stron. 1. Przechodzimy do widoku projektowania wzorca MasterPage.master. 2. Ponad komponentem ContentPlaceHolder umieszczamy komponent Menu z zakïadki Navigation. 3. W liĂcie podrÚcznej z rozwijanej listy Choose Data Source wybieramy New data source… . 4. Pojawi siÚ kreator Data Source Configuration Wizard pozwalajÈcy na wybór ěródïa danych, na podstawie których zostanie utworzone menu. Moĝe ono zostaÊ zbudowane w oparciu o dowolny plik XML lub nasz gotowy plik Web.sitemap. Wybieramy oczywiĂcie tÚ drugÈ moĝliwoĂÊ, zaznaczajÈc ikonÚ Site Map. Klikamy OK. Utworzony zostanie komponent SiteMapDataSource1. 5. Nam pozostaje tylko sformatowaÊ wyglÈd menu. ProponujÚ równieĝ tym razem wybraÊ szablon Colorful (rysunek 2.6). m W I C Z E N I E 2.8 Drzewo pokazujÈce strukturÚ stron w witrynie Na zakïadce Navigation jest jeszcze jeden komponent, na który teĝ warto zwróciÊ uwagÚ. Jest to drzewo TreeView, które prezentuje strukturÚ witryny. Nadaje siÚ bardziej na osobnÈ stronÚ niĝ do umieszczenia w nagïówku lub stopce stron. 1. Z menu File wybieramy New File. 2. W oknie Add New Item zaznaczamy Web Form, wybierajÈc opcjÚ Select master page, i zmieniamy nazwÚ pliku na MapaWitryny.aspx. 3. Klikamy Add. W nowym oknie wybieramy wzorzec i klikamy OK. 4. Przechodzimy do widoku projektowania nowej strony. 5. Na dostÚpnym obszarze umieszczamy komponent TreeView z zakïadki Navigation. Rozdziaï 2. • Praktyka projektowania stron ASP.NET 35 Rysunek 2.6. Uĝycie tego samego stylu do formatowania menu i Ăcieĝki pokazujÈcej pozycjÚ w strukturze witryny to zalÈĝek estetycznego i spójnego wizerunku wszystkich stron witryny 6. PostÚpujÈc identycznie jak w przypadku menu, tworzymy ěródïo danych korzystajÈce z mapy witryny (niestety, nie moĝna uĝyÊ gotowego komponentu SiteMapDataSource1 widocznego w obszarze wzorca). 7. Formatujemy drzewo, wybierajÈc z podrÚcznej listy zadañ pozycjÚ Auto Format…. ProponujÚ uĝyÊ stylu Arrows 2 (rysunek 2.7). Rysunek 2.7. Automatycznie generowana mapa witryny w widoku projektu 8. NowÈ stronÚ warto dopisaÊ do mapy witryny, tworzÈc wÚzeï równorzÚdny z Default.aspx. 36 ASP.NET w Visual Web Developer 2008 • mwiczenia Poza zwykïÈ nawigacjÈ, jakÈ umoĝliwia komponent TreeView, moĝna definiowaÊ metody zdarzeniowe zwiÈzane z klikniÚciem róĝnych pozycji drzewa (zdarzenie SelectedNodeChanged). Dwa sïowa na temat kaskadowych arkuszy stylów Wiemy juĝ, ĝe w projektach ASP.NET moĝemy w znacznym stopniu, w zasadzie nawet caïkowicie, odseparowaÊ kod C# od szablonu HTML strony. W ten sposób oddzielony zostaje kod odpowiedzialny za sta- tyczny wyglÈd stron witryny od metod ksztaïtujÈcych ich dynamikÚ. Do tych dwóch etapów projektowania dochodzi trzeci, w którym za pomocÈ kaskadowych arkuszy stylów wpïywamy na estetykÚ witryny. Podobnie jak w przypadku kodu C#, takĝe arkusze stylu mogÈ byÊ caïkowicie odseparowane w plikach .css, a przez to ich rozwój, podob- nie jak kodu C#, moĝe byÊ z ïatwoĂciÈ powierzony innym osobom niĝ te, które rozwijajÈ kod z plików .aspx. W kilku poniĝszych przykïadach przedstawiÚ podstawowe narzÚdzia sïuĝÈce do budowania kaskadowych arkuszy stylów. m W I C Z E N I E 2.9 Tworzenie arkuszy stylów Kaskadowe arkusze stylów (ang. cascade style sheet) to kolejne obok wzorca narzÚdzie ujednolicenia stron witryny, a jednoczeĂnie zcen- tralizowania kontroli nad ich wyglÈdem. I w tym przypadku wsparcie ze strony VWD jest godne pochwaïy. 1. Z menu File wybieramy New File…. 2. W oknie Add New Item zaznaczamy pozycjÚ Style Sheet i jeĝeli odczuwamy takÈ potrzebÚ, zmieniamy nazwÚ pliku; potwierdzamy klikniÚciem OK. Rozdziaï 2. • Praktyka projektowania stron ASP.NET 37 W edytorze zobaczymy niemal pusty plik, który zawiera jedynie tekst: body { } To zalÈĝek stylu zwiÈzanego ze zwykïym tekstem umieszczonym na stronie (tekst miÚdzy znacznikami BODY w kodzie HTML). Na szczÚĂcie nie musimy znaÊ siÚ na formacie arkuszy stylów, bo VWD zawiera pro- ste narzÚdzie pozwalajÈce na ich definiowanie. Zacznijmy od rozbu- dowania reguïy formatowania dotyczÈcej prostego tekstu. m W I C Z E N I E 2.10 Formatowanie tekstu na stronie 1. W edytorze ustawiamy kursor (edycji, nie myszy) miÚdzy nawiasami istniejÈcej reguïy stylu. 2. Klikamy na pasku narzÚdzi przycisk Build Style… (dostÚpny jest równieĝ z menu kontekstowego). 3. W oknie Modify Style (rysunek 2.8) moĝemy wybraÊ format i kolor czcionki, tïa, list i innych elementów umieszczonych na stronie. My ograniczymy siÚ do sformatowania czcionki, dlatego klikamy pozycjÚ Font na liĂcie zakïadek widocznej z lewej strony okna. Rysunek 2.8. Definiowanie reguïy stylu dla znacznika body 38 ASP.NET w Visual Web Developer 2008 • mwiczenia 4. Rozwijamy listÚ zatytuïowanÈ color i klikamy More Colors…: a) w oknie More Colors odnajdujemy np. kolor maroon (jeden z brÈzowych), który bÚdzie dobrze wspóïgraï ze stylem formatowania wybranym w menu i w innych komponentach nawigacyjnych; dla wiÚkszej elastycznoĂci kolory reprezentowane sÈ przez liczby szesnastkowe1; b) klikamy OK, aby zamknÈÊ kreator stylu. 5. NastÚpnie, korzystajÈc z ikony Add Style Rule na pasku narzÚdzi (lub analogicznego polecenia menu kontekstowego), tworzymy nowy styl dla znacznika A (tj. dla umieszczonych na stronie ïÈczy): a) ponownie uruchamiamy kreator stylów (przycisk Build Style… na pasku narzÚdzi) i zakïadkÚ Font; b) tym razem wybieramy kolor Black; c) w czÚĂci text-decoration zaznaczamy pole None. 6. Po tym zdefiniujmy jeszcze jednÈ reguïÚ formatowania dla A:hover (ïÈcze po naprowadzeniu na niego kursora), w którym kolor ustalamy na Red, a w czÚĂci text-decoration (por. rysunek 2.8) wïÈczamy opcjÚ Underline. Po tych czynnoĂciach plik kaskadowego arkusza stylów (plik z rozsze- rzeniem .css) powinien wyglÈdaÊ jak na listingu 2.3. Listing 2.3. ZawartoĂÊ pliku kaskadowych arkuszy stylów body { color: #800000; } A { color: #000000; text-decoration: none; } A:hover { color: #FF0000; text-decoration: underline; } 1 Bardziej egzotyczne nazwy kolorów mogÈ byÊ niezrozumiaïe dla starszych przeglÈdarek. Rozdziaï 2. • Praktyka projektowania stron ASP.NET 39 m W I C Z E N I E 2.11 Stosowanie arkuszy stylów Czas, aby arkusz wykorzystaÊ do formatowania stron naszej przykïa- dowej witryny: 1. Przejděmy na stronÚ Default.aspx. 2. W widoku projektowania dodajmy do niej prosty tekst (wpisujÈc go w polu Content) oraz komponent HyperLink ze skonfigurowanÈ wïaĂciwoĂciÈ NavigateUrl i etykietÈ (wïaĂciwoĂÊ Text). 3. Przejděmy do widoku projektowania pliku wzorca MastepPage.master. 4. PrzeciÈgnijmy z okna projektu (Solution Explorer) utworzony plik .css. Do kodu strony dodany zostanie element link href= StyleSheet.css rel= stylesheet type= text/css / , dziÚki któremu wzorzec i wszystkie uĝywajÈce go strony bÚdÈ korzystaïy z arkusza i zdefiniowanych w nim stylów. W podglÈdzie wzorca i podglÈdzie stron, które z niego korzystajÈ, zobaczymy zmianÚ — tekst zmieni kolor na brÈzowy, ïÈcza na jasnobrÈ- zowy. Ponadto ïÈcza pozbawione zostaïy podkreĂlenia. Jeĝeli obejrzymy stronÚ w przeglÈdarce, to zobaczymy, ĝe kolor ïÈczy zmienia siÚ na pomarañczowy, jeĝeli naprowadziÊ na nie kursor myszy, oraz ĝe poja- wia siÚ wówczas pod nimi podkreĂlenie. Jeĝeli witryna nie ma wzorca, arkusz naleĝy dodaÊ do kaĝdej strony osobno. To samo dotyczy stron w naszej witrynie, które nie korzystajÈ ze wzorca. Moĝna równieĝ edytowaÊ indywidualny styl poszczególnych kompo- nentów na stronach. W ich menu kontekstowym znajduje siÚ pozycja Style…, która uruchamia okno Style Builder, widoczne na rysunku 2.8. Jeĝeli natomiast chcemy uĝyÊ istniejÈcych klas stylu, w oknie Proper- ties odnajdujemy wïaĂciwoĂÊ CssClass i tam wpisujemy nazwÚ klasy zdefiniowanej w arkuszu stylu. Klasy moĝna definiowaÊ w pliku .css, dodajÈc reguïÚ i zaznaczajÈc opcjÚ Class name. 40 ASP.NET w Visual Web Developer 2008 • mwiczenia Czas ĝycia sesji i aplikacji ASP.NET Po pierwszym wywoïaniu witryny na serwerze WWW uruchamiana jest odpowiedzialna za niÈ aplikacja ASP.NET i od tego momentu naj- czÚĂciej nie przestaje dziaïaÊ aĝ do zakoñczenia pracy serwera. Jed- noczeĂnie „w obrÚbie aplikacji” powstaje sesja, która zwiÈzana jest z tym pierwszym ĝÈdaniem. Kolejne ĝÈdania od innych przeglÈda- rek-klientów powodujÈ tworzenie nastÚpnych sesji. Po opuszczeniu przez internautÚ witryny sesje koñczÈ pracÚ, ale aplikacja wciÈĝ jest na posterunku. To zasadnicza zmiana w porównaniu do starszych tech- nologii rozszerzeñ serwerów WWW, w których aplikacja uruchamiana byïa tylko po to, aby przetworzyÊ otrzymane od przeglÈdarki ĝÈdanie i wygenerowaÊ nowy kod HTML. W ASP.NET mamy do czynienia ze stale pracujÈcÈ aplikacjÈ, która przechowuje swój stan. W tym jest podobna do technologii Java Server Pages firmy Sun. W szczególnoĂci ciÈgïoĂÊ pracy aplikacji powoduje, ĝe moĝemy zapamiÚtaÊ jakieĂ dane na jednej stronie witryny, a wykorzystaÊ na innej. Do tego sïuĝy zbiór danych (zmiennych) sesji. Nie ma takĝe problemu, aby utworzyÊ zmien- nÈ przechowywanÈ nawet po zamkniÚciu sesji. Wystarczy umieĂciÊ jÈ w zbiorze danych aplikacji. A co w przypadku zamkniÚcia serwera WWW? OczywiĂcie oba zbiory zostanÈ utracone. Jednak dane mogÈ byÊ przechowywane w plikach. Moĝemy do tego wykorzystaÊ stare dobre cookies, szczególnie jeĝeli dane dotyczÈ konkretnego uĝytkow- nika — w tym przypadku dane przechowywane sÈ po stronie klienta; moĝna równieĝ wykorzystaÊ pliki XML lub wrÚcz jednÈ z baz danych ADO.NET. To juĝ oczywiĂcie po stronie serwera. Mamy tu peïnÈ swo- bodÚ dziaïania. Aby lepiej przeĂledziÊ cykl ĝycia aplikacji ASP.NET i jej sesji, stwórzmy metody zdarzeniowe zwiÈzane z kluczowymi momentami ĝycia apli- kacji i sesji. W tym celu do aplikacji, którÈ stworzyliĂmy w poprzednim podrozdziale, dodamy specjalny plik Global.asax. m W I C Z E N I E 2.12 Tworzenie pliku Global.asax 1. Z menu File wybieramy New File. 2. W dobrze nam juĝ znanym oknie zaznaczamy pozycjÚ Global Application Class.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Ćwiczenia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: