Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00225 004041 18678367 na godz. na dobę w sumie
A może zmienisz zdanie? Sekrety perswazyjnego pisania - książka
A może zmienisz zdanie? Sekrety perswazyjnego pisania - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1388-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Podrzuć słowo: a otrzymasz sowitą zapłatę!
Lindsay Camp jest niebezpiecznym człowiekiem, a to jest niebezpieczna książka. Pod tą czarującą fasadą kryje się rewolucyjna myśl, że słowa mogą zmieniać ludzi, organizacje i świat. Cóż jeszcze? Wiem, dałem się przekonać, ale...
John Simmons, autor We, Me, Them & It: How to write powerfully for business

Lekcje pisania od A do Z
Czy umiesz używać słów tak, by przebić się przez szum informacyjny i zamęt współczesnego życia? Czy potrafisz uczciwie stwierdzić, że udaje Ci się przekonać innych ludzi? Czy pisanie wciąż sprawia Ci radość, a do tego odnosi zamierzony przez Ciebie skutek? Jeśli tak, przeczytaj tę książkę w ramach poznawania sekretów swoich kolegów po fachu. Jeżeli natomiast w Twoich tekstach wciąż coś zgrzyta, jeśli przypominają one mdłą papkę i czujesz się, jakby trafiały w próżnię, masz dwa wyjścia. Albo zaczniesz uczyć się od najlepszych, albo zmień zawód.

Czytanie tego tekstu zajęło Ci 25 sekund. Napisanie tej książki zajęło autorowi 25 lat!

Lindsay Camp był copywriterem, kiedy Ty jeszcze z workiem na kapcie dziarsko maszerowałeś do VI 'b'. Pisał teksty wspierające idee polityczne, slogany dla miętowych cukierków, sprawozdania roczne, etykiety okolicznościowe, przemówienie dotyczące potrzeby zasadniczej zmiany w przemyśle projektowym, teksty na strony internetowe, biuletyny i ulotki kampanii społecznych, okólniki znaczących instytucji i wypracowania swojej córki. Napisał już wszystko, co miał w planach, i teraz chce Ci przekazać swoją schedę -- niezawodne zasady tworzenia perswazyjnych tekstów, niezależnie od tego, czy 'produktem końcowym' jest reklama w kolorowym czasopiśmie, nowy projekt biznesowy, tekst na firmową stronę internetową, czy pośpieszny e-mail do szefa. Wciągająca, zabawna i -- tak jak się spodziewałeś -- bardzo perswazyjna książka na zawsze zmieni Twój sposób myślenia o słowach, których używasz.

Uwierz mi na słowo albo przekonaj się, że:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A mo¿e zmienisz zdanie? Sekrety perswazyjnego pisania Autor: Lindsay Camp T‡umaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-246-1388-5 Tytu‡ orygina‡u: Can I Change Your Mind?: The Craft and Art of Persuasive Writing Format: A5, stron: 232 Podrzu(cid:230) s‡owo: (cid:149) zwiŒz‡e i klarowne (cid:149) dowcipne i intryguj„ce (cid:149) kunsztowne i barwne (cid:149) fachowe i poprawne a otrzymasz sowit„ zap‡atŒ! Lindsay Camp jest niebezpiecznym cz‡owiekiem, a to jest niebezpieczna ksi„¿ka. Pod t„ czaruj„c„ fasad„ kryje siŒ rewolucyjna my(cid:156)l, ¿e s‡owa mog„ zmienia(cid:230) ludzi, organizacje i (cid:156)wiat. C(cid:243)¿ jeszcze? Wiem, da‡em siŒ przekona(cid:230), ale(cid:133) John Simmons, autor We, Me, Them It: How to write powerfully for business Lekcje pisania od A do Z Czy umiesz u¿ywa(cid:230) s‡(cid:243)w tak, by przebi(cid:230) siŒ przez szum informacyjny i zamŒt wsp(cid:243)‡czesnego ¿ycia? Czy potrafisz uczciwie stwierdzi(cid:230), ¿e udaje Ci siŒ przekona(cid:230) innych ludzi? Czy pisanie wci„¿ sprawia Ci rado(cid:156)(cid:230), a do tego odnosi zamierzony przez Ciebie skutek? Je(cid:156)li tak, przeczytaj tŒ ksi„¿kŒ w ramach poznawania sekret(cid:243)w swoich koleg(cid:243)w po fachu. Je¿eli natomiast w Twoich tekstach wci„¿ co(cid:156) zgrzyta, je(cid:156)li przypominaj„ one md‡„ papkŒ i czujesz siŒ, jakby trafia‡y w pr(cid:243)¿niŒ, masz dwa wyj(cid:156)cia. Albo zaczniesz uczy(cid:230) siŒ od najlepszych, albo zmieæ zaw(cid:243)d. Czytanie tego tekstu zajŒ‡o Ci 25 sekund. Napisanie tej ksi„¿ki zajŒ‡o autorowi 25 lat! Spis treĂci PodziÚkowania CzÚĂÊ I Zasady perswazji Co rozumiem przez perswazyjne pisanie, dlaczego jest przydatnÈ niemal wszystkim ludziom umiejÚtnoĂciÈ, którÈ warto posiÈĂÊ, i w jaki sposób, ogólnie rzecz ujmujÈc, sÈdzÚ, ĝe to dziaïa. Rozdziaï 1. Perswazyjne pisanie — komu to potrzebne? Rozdziaï 2. Trzy sïowa o dobrym perswazyjnym pisaniu Rozdziaï 3. Zrozum swojego odbiorcÚ Rozdziaï 4. Pisanie dla rezultatów CzÚĂÊ II Perswazyjne pisanie od A do Z Krótki bieg przez alfabet, demonstrujÈcy, w jaki sposób stosuje siÚ w praktyce zasady, o których byïa mowa w czÚĂci I. CzÚĂÊ III Perswazyjne sïowa przy pracy Bliĝsze spojrzenie na procesy myĂlowe uwikïane w perswazyjne uĝycie sïów; dlaczego taka umiejÚtnoĂÊ pomoĝe Ci w lepszym wykonywaniu swojej pracy (niezaleĝnie od Twojego zawodu). Rozdziaï 5. Jak perswazyjny pisarz pisze Rozdziaï 6. Perswazyjne sïowa przy pracy Rozdziaï 7. Czy naprawdÚ jeden obraz znaczy tyle co tysiÈc sïów? Rozdziaï 8. Wspóïpraca z pisarzami 9 11 13 21 27 57 85 137 139 167 181 189 CzÚĂÊ IV WiÚcej niĝ mogÈ wyraziÊ sïowa CoĂ w rodzaju filozoficznej próby poskïadania wszystkich tropów w jednÈ caïoĂÊ oraz ujÚcie zasad perswazyjnego pisania w szerszym kontekĂcie PS… Kilka „dodatkowych kawaïków” dla bardziej zapalonego czytelnika, zawierajÈcych kilka prostych Êwiczeñ z perswazyjnego pisania Skorowidz 199 209 223 8 A MO¿E ZMIENISZ ZDANIE? SEKRETY PERSWAZYJNEGO PISANIA Rozdziaï 1 Perswazyjne pisanie — komu to potrzebne? Jak Lily przyczyniïa siÚ do powstania tej ksiÈĝki; co rozumiem przez per- swazyjne pisanie i dlaczego jest to umiejÚtnoĂÊ, która moĝe siÚ przydaÊ wïaĂciwie kaĝdemu, zarówno w pracy, jak i w codziennym ĝyciu; na za- koñczenie trochÚ o tekstach, które piszÚ zawodowo, i dlaczego moĝe to mieÊ zwiÈzek z TobÈ. Kilka lat temu zapytaïem córkÚ — która miaïa wówczas siedem lat — czego siÚ teraz uczy w szkole. JeĂli masz dzieci, wiesz, jak rzadko zdarza siÚ uzy- skaÊ zadowalajÈcÈ odpowiedě na takie pytanie. Wyobraě sobie moje zdzi- wienie, gdy usïyszaïem: „Perswazyjnego pisania”. Perswazyjnego pisania! Kiedy ja byïem w jej wieku, spÚdzaïem lata szkol- ne na kolorowaniu, zbieraniu interesujÈcych gaïÈzek do gazetki Ăciennej oraz Ăledzeniu z zapartym tchem ekscytujÈcych przygód Janet i Johna1. To byïa jedna z takich chwil, kiedy rodzic zdaje sobie sprawÚ, jak bar- dzo Ăwiat, w którym dorastajÈ jego dzieci, zmieniï siÚ przez te wszystkie lata. Poza tym, co moĝe nawet bardziej istotne, to byïa chwila, gdy po 1 Janet i John — gïówne postaci z serii edukacyjnych ksiÈĝeczek dla dzieci w wieku 4 – 8 lat, popularnych w latach 50. i 60. ubiegïego wieku — przyp. tïum. PERSWAZYJNE PISANIE — KOMU TO POTRZEBNE? 13 raz pierwszy uderzyïa mnie myĂl, ĝe moje z trudem nabywane umiejÚt- noĂci zawodowe mogÈ mieÊ szersze zastosowanie, niĝ sobie kiedykolwiek wyobraĝaïem. WïaĂciwie nie jest to do koñca prawdÈ. SÈdzÚ, ĝe w pewnym stopniu zawsze byïem Ăwiadom tego, iĝ podstawowe zasady rzÈdzÈce tym rodza- jem pisania, za pomocÈ którego zarabiam na ĝycie, mogïyby — i powinny — mieÊ zastosowanie w wielu innych typach komunikacji pisanej. DziÚki tej krótkiej rozmowie z Lily dotarïo do mnie, ĝe caïy Ăwiat powoli za- czynaï siÚ budziÊ; zrozumiaïem, iĝ zdolnoĂÊ skutecznego uzasadniania spraw na papierze jest juĝ nie tylko przydatnÈ umiejÚtnoĂciÈ — jak wy- miana bezpiecznika lub skïadanie serwetek — lecz jest czÚĂciÈ elemen- tarnego ĝyciowego wyksztaïcenia. MówiÈc krótko, jeĂli kaĝdy siedmiolatek w caïej Wielkiej Brytanii uczy siÚ perswazyjnego pisania, to znaczy, ĝe nadszedï czas, gdy powinien to zrobiÊ kaĝdy. Co dokïadnie rozumiem przez perswazyjne pisanie? Zanim przejdziemy dalej, naleĝaïoby najdokïadniej jak moĝna okreĂliÊ przedmiot rozwaĝañ oraz to, w jaki sposób moĝe on byÊ dla Ciebie istotny. Czym wïaĂciwie róĝni siÚ perswazyjne pisanie od pozostaïych rodzajów twórczoĂci? Moja odpowiedě — i myĂlÚ, ĝe nauczyciel Lily zgodziïby siÚ ze mnÈ — jest taka: Gïówny cel perswazyjnego pisania to wpïynÈÊ na sposób, w jaki czytelnik myĂli, czuje lub dziaïa. Spróbujmy okreĂliÊ to jeszcze dokïadniej poprzez wypisanie dziesiÚciu przykïadów perswazyjnego pisania, zgodnych z powyĝszÈ definicjÈ: 14 ZASADY PERSWAZJI x Twoje CV; x jakakolwiek oferta lub dokument dotyczÈcy zbierania funduszy; x e-mail do Twojego najwiÚkszego klienta, taktownie zwracajÈcy uwagÚ na fakt, ĝe jeĂli Wasza faktura nie zostanie terminowo uregulowana, firma bÚdzie musiaïa podjÈÊ odpowiednie kroki; x materiaïy zwiÈzane z naborem nowych ludzi do pracy; x list do Twojego banku, wyjaĂniajÈcy, dlaczego potrzebujesz wiÚkszego limitu zadïuĝenia; x notatka sïuĝbowa skierowana do Twojego personelu, w której propo- nujesz zrezygnowanie z planów na niedzielne popoïudnie na rzecz imprezy dobroczynnej; x jakiekolwiek oĂwiadczenie prasowe; x formularz samooceny pracowniczej, w którym wyjaĂniasz swojemu szefowi, dlaczego zasïugujesz na duĝÈ podwyĝkÚ; x ulotka w zwiÈzku z imprezÈ organizowanÈ przez szkolny komitet ro- dzicielski — zostaïy juĝ tylko dwa tygodnie, a Ty jako nagrody dla uczestników masz jak dotÈd jedynie ofertÚ opieki nad dzieckiem na wieczór i jednÈ darmowÈ wizytÚ u dentysty; x jakiekolwiek zaproszenie. Czy któreĂ przykïady brzmiÈ znajomo? Mam nadziejÚ, ĝe tak; lecz nie zamierzam siÚ przejmowaÊ, jeĂli nie. Moim celem w tym momencie jest zasugerowanie Ci, iĝ nie musisz planowaÊ kariery w reklamie, marketingu czy public relations, aby skorzystaÊ na przeczytaniu tej ksiÈĝki. Re- guïy i umiejÚtnoĂci, o których zamierzam mówiÊ, mogÈ byÊ stosowane w wiÚkszym lub mniejszym stopniu praktycznie zawsze, kiedy masz coĂ do napisania. SÈdzisz, ĝe przesadzam? MyĂlÚ, ĝe nie, poniewaĝ dobrzy perswazyjni pisarze nie majÈ nic wspólnego z wyolbrzymianiem i koloryzowaniem; lecz abyĂ mógï osÈdziÊ moje stwierdzenie, bÚdziemy musieli nieco roz- szerzyÊ przedmiot rozwaĝañ. PERSWAZYJNE PISANIE — KOMU TO POTRZEBNE? 15 Wprowadzenie do „póïperswazyjnego” pisania OczywiĂcie prawdÈ jest, ĝe wybrane przeze mnie przykïady sÈ zada- niami pisarskimi przypominajÈcymi pracÚ wykonywanÈ przez profesjo- nalnego copywritera. W koñcu czym jest CV, jeĂli nie reklamÈ przeko- nujÈcÈ potencjalnego pracodawcÚ do tego, co moĝesz mu zaoferowaÊ? Rozwaĝmy jednak takĝe takie rodzaje pism, które na pierwszy rzut oka nie majÈ zbyt wiele wspólnego z perswazjÈ. JakieĂ propozycje? Co powiesz na e-mail do wspóïpracownika, który pro- siï CiÚ o pewne informacje; sprawozdanie ze spotkania z klientem; o tak, i jeszcze szkolny esej z historii. Z caïÈ pewnoĂciÈ w ĝadnym z wymie- nionych przykïadów podstawowym celem piszÈcego nie jest wpïyniÚcie na sposób, w jaki czytajÈcy czuje, myĂli lub dziaïa. Lecz równie oczywi- ste, niezaleĝnie od motywacji, które powodowaïy piszÈcym, jest to, ĝe rezultat moĝe wpïynÈÊ na czytelnika — mimo iĝ efekty w wielu wypad- kach mogÈ byÊ niewielkie lub wrÚcz niedostrzegalne. Czy wspóïpra- cownik otrzymujÈcy e-mail bÚdzie zadowolony z informacji, jakich mu dostarczyïeĂ? Czy klient pozytywnie ustosunkuje siÚ do podsumowania tego, co miaïo miejsce na spotkaniu? I w koñcu, czy nauczyciel ocenia- jÈcy esej bÚdzie pod wraĝeniem nie tylko jego zawartoĂci merytorycznej, lecz takĝe wysiïku, jaki zostaï weñ wïoĝony? W tym Ăwietle praktycznie wszystko, co piszemy, posiada w sobie aspekt „perswazyjny”, czyli zdolnoĂÊ do wpïywania, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, na osobÚ (lub ludzi), która bÚdzie to czytaÊ. Czy perswazja jest sztukÈ? (JeĂli tak myĂlisz, to obawiam siÚ, iĝ wybraïeĂ zïÈ ksiÈĝkÚ) Czy istnieje zatem jakikolwiek rodzaj pisania, który — nawet w tym szerokim sensie — nie moĝe byÊ postrzegany jako „perswazyjny”? MyĂlÚ, ĝe tak. Moim zdaniem prawdziwe twórcze pisanie — Pisanie jako Sztuka, jeĂli wolisz — naleĝy do zupeïnie innej bajki, gdzie majÈ zastosowanie 16 ZASADY PERSWAZJI caïkowicie odmienne reguïy. NajwaĝniejszÈ z nich, jak sÈdzÚ, jest to, ĝe autentyczni artyĂci powinni kierowaÊ siÚ pragnieniem ekspresji wïa- snej osobowoĂci. Rzecz jasna, nie twierdzÚ, iĝ nie obchodzi ich, w jaki sposób ludzie za- reagujÈ na ich twórczoĂÊ. Oznacza to po prostu, ĝe nigdy nie powinni pozwoliÊ, aby to nimi sterowaïo. ArtyĂci muszÈ zawsze dawaÊ absolutne pierwszeñstwo poszukiwaniom najlepszego moĝliwego sposobu na na- danie ksztaïtów i treĂci swoim osobistym wizjom, bez wzglÚdu na fakt, czy rezultat bÚdzie przez to bardziej, czy mniej „dostÚpny” dla szerokiej publicznoĂci; ïatwiejszy czy trudniejszy do zrozumienia. Prawdziwy twórca nie zmieniïby nigdy nawet jednego przecinka, aby zadowoliÊ czytelnika. Z drugiej strony my, jako perswazyjni pisarze, jesteĂmy szczÚĂliwi, po- prawiajÈc interpunkcjÚ — a nawet o wiele wiÚcej — jeĂli dziÚki temu zwiÚkszy siÚ prawdopodobieñstwo, ĝe czytelnik zareaguje zgodnie z na- szymi oczekiwaniami. Perswazyjne pisanie: te same reguïy od zawsze Mam nadziejÚ, ĝe nie masz nic przeciwko temu, iĝ zakoñczÚ ten roz- dziaï, opowiadajÈc Ci trochÚ o sobie — bynajmniej nie po to, aby olĂniÊ CiÚ moimi zawodowymi dokonaniami lub sprawiÊ, byĂ zamarï z wraĝenia w podziwie nad moim wspaniaïym stylem ĝycia. Po prostu chciaïbym ustaliÊ na samym poczÈtku — najĂciĂlej jak tylko potrafiÚ — w jaki sposób teksty, które piszÚ, aby zarobiÊ na ĝycie, sÈ powiÈzane z tym, co kiedy- kolwiek bÚdziesz miaï okazjÚ napisaÊ. RozpoczÈïem karierÚ jako praktykujÈcy copywriter w firmie J Walter Thompson, wówczas najwiÚkszej agencji reklamowej w Wielkiej Brytanii. Caïkiem szybko zorientowaïem siÚ, ĝe jestem zbyt dobry i uprzejmy jak na bezwzglÚdne i gwaïtowne sceny z ĝycia agencji, wyjechaïem wiÚc z Londynu i zaczÈïem pracowaÊ jako wolny strzelec. PERSWAZYJNE PISANIE — KOMU TO POTRZEBNE? 17 Kto potrzebuje perswazyjnego pisania? Zapytaj senatora. Jest rok 2005 i trwa kampania wyborcza do samorzÈdów lokal- nych, a Ty jesteĂ senatorem. Pilnujesz swoich interesów, spÚ- dzajÈc przyjemnie czas na bankietach i innych spotkaniach w ekskluzywnym hotelu w Warszawie. Nagle jeden z zacietrze- wionych polityków walczÈcych o swoje miejsce u wïadzy zamie- rza CiÚ obaliÊ. Domaga siÚ, aby zlikwidowaÊ Senat lub co naj- mniej ograniczyÊ liczbÚ zasiadajÈcych w nim senatorów, czyli pozbawiÊ CiÚ Twojej ukochanej synekury. PowinieneĂ zaczÈÊ dziaïaÊ, ĝeby siÚ tym planom przeciwstawiÊ. Musisz napisaÊ li- czÈcy nie wiÚcej niĝ siedemdziesiÈt piÚÊ sïów manifest uzasad- niajÈcy TwojÈ pozycjÚ. Co zamierzasz napisaÊ? GdybyĂ byï jed- nym z senatorów, wziÈïbyĂ swoje eleganckie pióro, napeïniï je zielonym atramentem i nagryzmoliï: „Popieram Prezydenta i caïy rzÈd; wszystkich, którym na sercu leĝy dobro naszego kraju, z wyïÈcze- niem wojujÈcych feministek; inicjatywÚ przeciwko okrucieñstwu wobec zwierzÈt, szczególnie w przypadku ĝab przechodzÈcych przez drogi szybkiego ruchu; wspomaganie policji w walce z narastajÈcÈ przestÚpczoĂciÈ; naturalnÈ ĝywnoĂÊ, a nie modyfikowanÈ; zwiÚkszenie, a nie zmniejszenie liczby szkóï; ogólnie poprawienie, nie zaĂ pogorszenie poziomu ĝycia. Zgodnie z wolÈ boskÈ”. Po czym, przedstawiajÈc sprawÚ w tak przykuwajÈcy uwagÚ spo- sób, nie zyskaïbyĂ zrozumienia wĂród przeciwników Izby Wyĝszej. Kolejny dowód, jeĂli jeszcze ich potrzebujesz, na to, ĝe wspóïcze- Ănie nikt, niezaleĝnie od pozycji spoïecznej, nie jest w stanie prze- widzieÊ, kiedy przydadzÈ siÚ umiejÚtnoĂci perswazyjnego pisania. 18 ZASADY PERSWAZJI To byïo, co jest przeraĝajÈce, dwadzieĂcia piÚÊ lat temu — od tego cza- su pisaïem juĝ praktycznie wszystko, za co tylko moĝna ĝÈdaÊ zapïaty. ByÊ moĝe to lekka przesada, lecz aby daÊ Ci pewne wyobraĝenie o zróĝ- nicowaniu pracy, którÈ wykonywaïem, pozwól mi wymieniÊ kilka naj- zupeïniej przypadkowo wybranych niedawnych zleceñ: x strona internetowa dla duĝej firmy prawniczej; x przemówienie dotyczÈce potrzeby zasadniczej zmiany w przemyĂle projektowym; x sprawozdanie roczne dla jednego z dobrze znanych handlarzy deta- licznych; x etykietka na butelkÚ szampana dla firmy poĂredniczÈcej w handlu nieruchomoĂciami — szampana wrÚczano klientom w dniu prze- prowadzki; x biuletyn wspomagajÈcy gromadzenie funduszy dla instytucji dobro- czynnej prowadzonej przez mïodych ludzi; x zestaw zgodnych ze „strategiÈ firmy” wskazówek dla znaczÈcej insty- tucji finansowej. Jak juĝ wspomniaïem, nie próbujÚ zrobiÊ na Tobie wraĝenia. Chodzi mi po prostu o fakt, ĝe jedynÈ staïÈ cechÈ mojej zawodowej twórczoĂci jest potrzeba przekonywania. Podstawowym celem wszystkiego, co piszÚ, jest wpïyniÚcie na sposób, w jaki czytelnik myĂli, czuje lub dziaïa. OczywiĂcie istnieje róĝnica pomiÚdzy napisaniem kilku krótkich zdañ pojawiajÈcych siÚ na etykiecie szampana a zawierajÈcym dziesiÚÊ tysiÚcy sïów spra- wozdaniem rocznym. Niemniej jednak jestem stanowczo przekonany, ĝe w obu przypadkach — jak i we wszystkich tekstach, za które mi zapïacono — znajdujÈ zastosowanie podstawowe zasady perswazyjnej komunikacji. Poza tym, czÚĂciowo dziÚki Lily, doszedïem do wniosku, ĝe mogÈ byÊ one z powodzeniem stosowane w o wiele szerszym zakresie. PERSWAZYJNE PISANIE — KOMU TO POTRZEBNE? 19 PamiÚtasz zabawnÈ reklamÚ, którÈ widziaïeĂ wczoraj wieczorem w tele- wizji? StronÚ internetowÈ, na której zamówiïeĂ swoje wakacje? A nawet ulotki reklamowe, które otrzymaïeĂ dziĂ rano i od razu wywaliïeĂ do Ămietnika? Wszystkie one mogÈ CiÚ nauczyÊ, jak moĝesz pisaÊ lepiej i bardziej przekonujÈco. 20 ZASADY PERSWAZJI
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

A może zmienisz zdanie? Sekrety perswazyjnego pisania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: