Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 007630 18431276 na godz. na dobę w sumie
Access 2002. Projektowanie baz danych. Księga eksperta - książka
Access 2002. Projektowanie baz danych. Księga eksperta - książka
Autor: , , , , Liczba stron: 704
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-669-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka ta jest napisana przez programistów Accessa oraz dla programistów Accessa. Obecnie wiele książek pisanych jest przez zawodowych instruktorów i pisarzy. Autorzy tej książki zajmują się tym samym co Ty -- tworzą w Accessie aplikacje dla swoich użytkowników. W książce tej dzielimy się naszym doświadczeniem. Skupiamy się na tych właściwościach Accessa, których najprawdopodobniej będziesz używał -- nie opisujemy w nieskończoność każdego przycisku i każdej zakładki okna dialogowego. Niezależnie od tego, czy piszesz zawodowo aplikacje w Accessie, zmieniasz narzędzie z Visual Basica lub innego języka programowania, myślisz o zastosowaniu Accessa jako interfejsu użytkownika dla serwera bazy danych SQL Server, Oracle, Informix lub Sybase, bądź też jesteś po prostu niedoświadczonym użytkownikiem Accessa, chcącym poznać jego szczegóły techniczne -- jest to książka dla Ciebie.

Jest to jedyna książka o Accessie, która tak dokładnie opisuje pracę z bazą Oracle. Za pierwszym razem, gdy musiałem stworzyć aplikację Accessa korzystającą z Oracle, byłem bardzo zawiedzony brakiem literatury na ten temat. Doświadczenie Jamesa Ralstona w łączeniu Accessa z bazą Oracle zostało wykorzystane w jednym z rozdziałów. Ponadto znajdziesz tu dwa pełne rozdziały na temat współdziałania Accessa z SQL Serverem oraz wiele fragmentów innych rozdziałów, opisujących ten sam problem.

Najlepiej opisuje wykorzystanie Accessa w Internecie. Rozwój popularności Internetu wpłynął nie tylko na wiele głównych firm przemysłu komputerowego -- w tym Microsoftu -- ale dzięki niemu niespodziewanie zmienił się także sposób tworzenia oprogramowania. Wiele książek o Accessie nadal traktuje Internet jako problem do przemyślenia; ta książka opisuje Sieć obok innych środowisk programowania. Istotnie, Internet jest kolejną platformą programowania, a Access jest bazą danych, pozwalającą na tworzenie aplikacji ukierunkowanych na dane. Opisaliśmy również sposoby stworzenia od podstaw serwera WWW na komputerze z Windows 2000/NT i korzystanie z Windows 95 z zainstalowanym Personal Web Server. Zagadnienia opisane w tej książce obejmują wiele problemów związanych z zastosowaniami Accessa w Internecie: począwszy od XML, ASP, DAP i komponentów sieciowych Office, na najnowszych trendach w programowaniu skończywszy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Access 2002. Projektowanie baz danych. Ksiêga eksperta KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autorzy: Stephen Forte, Thomas Howe, Kurt Wall, Paul Kimmel, Russ Mullen T³umaczenie: Pawe³ Gonera ISBN: 83-7197-669-0 Tytu³ orygina³u: Access 2002 Development Unleashed Format: B5, stron: 666 Zawiera CD-ROM Ksi¹¿ka ta jest napisana przez programistów Accessa oraz dla programistów Accessa. Obecnie wiele ksi¹¿ek pisanych jest przez zawodowych instruktorów i pisarzy. Autorzy tej ksi¹¿ki zajmuj¹ siê tym samym co Ty — tworz¹ w Accessie aplikacje dla swoich u¿ytkowników. W ksi¹¿ce tej dzielimy siê naszym doġwiadczeniem. Skupiamy siê na tych w³aġciwoġciach Accessa, których najprawdopodobniej bêdziesz u¿ywa³ -- nie opisujemy w nieskoñczonoġæ ka¿dego przycisku i ka¿dej zak³adki okna dialogowego. Niezale¿nie od tego, czy piszesz zawodowo aplikacje w Accessie, zmieniasz narzêdzie z Visual Basica lub innego jêzyka programowania, myġlisz o zastosowaniu Accessa jako interfejsu u¿ytkownika dla serwera bazy danych SQL Server, Oracle, Informix lub Sybase, b¹dĥ te¿ jesteġ po prostu niedoġwiadczonym u¿ytkownikiem Accessa, chc¹cym poznaæ jego szczegó³y techniczne — jest to ksi¹¿ka dla Ciebie. Jest to jedyna ksi¹¿ka o Accessie, która tak dok³adnie opisuje pracê z baz¹ Oracle. Za pierwszym razem, gdy musia³em stworzyæ aplikacjê Accessa korzystaj¹c¹ z Oracle, by³em bardzo zawiedzony brakiem literatury na ten temat. Doġwiadczenie Jamesa Ralstona w ³¹czeniu Accessa z baz¹ Oracle zosta³o wykorzystane w jednym z rozdzia³ów. Ponadto znajdziesz tu dwa pe³ne rozdzia³y na temat wspó³dzia³ania Accessa z SQL Serverem oraz wiele fragmentów innych rozdzia³ów, opisuj¹cych ten sam problem. Najlepiej opisuje wykorzystanie Accessa w Internecie. Rozwój popularnoġci Internetu wp³yn¹³ nie tylko na wiele g³ównych firm przemys³u komputerowego — w tym Microsoftu -- ale dziêki niemu niespodziewanie zmieni³ siê tak¿e sposób tworzenia oprogramowania. Wiele ksi¹¿ek o Accessie nadal traktuje Internet jako problem do przemyġlenia; ta ksi¹¿ka opisuje Sieæ obok innych ġrodowisk programowania. Istotnie, Internet jest kolejn¹ platform¹ programowania, a Access jest baz¹ danych, pozwalaj¹c¹ na tworzenie aplikacji ukierunkowanych na dane. Opisaliġmy równie¿ sposoby stworzenia od podstaw serwera WWW na komputerze z Windows 2000/NT i korzystanie z Windows 95 z zainstalowanym Personal Web Server. Zagadnienia opisane w tej ksi¹¿ce obejmuj¹ wiele problemów zwi¹zanych z zastosowaniami Accessa w Internecie: pocz¹wszy od XML, ASP, DAP i komponentów sieciowych Office, na najnowszych trendach w programowaniu skoñczywszy. 5RKUVTGħEK 1#WVQTCEJ J 9UVúR JJ úħè+2TQLGMVQYCPKGDC[FCP[EJ Q 4QFKCđ QPQYGIQY#EEGUUKG Zmiany interfejsu użytkownika ...................................................r..........................................................30 Zmiany w VBE...................................................r...................................................r................................30 Zgodność z bazami danych Accessa 2000 ...................................................r.........................................31 Rejestrowanie błędów konwersji bazy danych............r...................................................r.......................32 Strony dostępu do danych w trybie offline...................................................r.........................................32 Ulepszona integracja z SQL Server 2000...................................................r...........................................33 Rozszerzona obsługa właściwości ...................................................r...............................................33 Modyfikacja wsadowa...................................................r...................................................r...............34 Ochrona projektów Accessa za pomocą hasła ...................................................r.............................34 Inne własności Accessa 2002 ...................................................r.............................................................34 Widoki danych: Wykres przestawny i Tabela przestawna...................................................r...........34 Obsługa XML...................................................r...................................................r............................34 Kreator tabel połączonych..............................r...................................................r..............................35 Tryb kwerend ANSI-92 bez ADO ...................................................r...............................................35 4QFKCđ2NCPQYCPKGRTQEGUWTQYQLW  Określenie wymagań ...................................................r...................................................r.......................38 Dlaczego faza określenia wymagań jest tak ważna?...................................................r....................38 Odnalezienie rzeczywistego problemu...................................................r.........................................39 Śledztwo ...................................................r...................................................r....................................39 Diagramy procesu ...................................................r...................................................r.....................42 Identyfikacja zakresu projektu ...................................................r.....................................................43 Spisywanie wymagań...................................................r...................................................r................43 Architektura ...................................................r...................................................r.....................................44 Planowanie rozwoju ...................................................r...................................................r........................44 Strategia dostarczania...................................................r...................................................r................44 Standardy...................................................r...................................................r...................................45 Konstrukcja...................................................r...................................................r......................................47 Dziel i rządź: działania w fazie Konstrukcja...................................................r................................47 Edycje i kompilacje...................................................r...................................................r...................49 Szczegółowy projekt ...................................................r...................................................r.................51 #EEGUU2TQLGMVQYCPKGDCFCP[EJ-UKúICGMURGTVC Kontrola projektu ...................................................r...................................................r......................51 Tworzenie aplikacji ...................................................r...................................................r...................53 Kontrola aplikacji...................................................r...................................................r......................53 Testowanie ...................................................r...................................................r................................53 Odnajdywanie usterek ...................................................r...................................................r...............55 Kontrola wersji...................................................r...................................................r..........................58 4QFKCđ2TQLGMVDC[FCP[EJKPQTOCNKCELC Teoria projektowania relacyjnego ...................................................r......................................................61 Korzyści z używania modelu relacyjnego...................................................r....................................63 Tabele i niepowtarzalność...................................................r...................................................r.........63 Klucze obce i domeny ...................................................r...................................................r...............64 Relacje...................................................r...................................................r.......................................65 Normalizacja danych..................................r...................................................r..................................67 Zasady integralności danych .........................r...................................................r...............................69 4QFKCđ CCYCPUQYCPGMYGTGPF[ J Kwerendy w Accesie 2002 ...................................................r...................................................r..............71 Właściwości kwerend ...................................................r...................................................r......................73 Okno projektowania kwerendy ...................................................r....................................................73 Panel tabel ...................................................r...................................................r.................................76 Siatka kwerendy ...................................................r...................................................r........................82 Tworzenie zaawansowanych kwerend ...................................................r...............................................84 Kwerendy podsumowujące...................................................r...................................................r..............84 Zliczanie wierszy za pomocą funkcji Policz ...................................................r................................85 Obliczanie średnich za pomocą funkcji Średnia ...................................................r..........................86 Funkcje agregujące Minimum i Maksimum ...................................................r................................86 Funkcje Pierwszy i Ostatni...................................................r...........................................................87 Kontrola poprawności danych przy pomocy funkcji Odchylenie standardowe i Wariancja ..........87 Tworzenie własnych funkcji agregujących przy pomocy funkcji Wyrażenie ................................88 Warunek Gdzie...................................................r...................................................r..........................88 Użycie kwerend krzyżowych...........................r...................................................r...................................91 Użycie kwerend parametrycznych.......................r...................................................r...............................94 Tworzenie parametrów dla kwerendy w siatce QBE ...................................................r...................94 Tworzenie parametrów w kwerendach korzystających z programu ...............................................96 Wykonywanie kwerendy poprzez zbiór parametrów...................................................r...................97 Kwerendy przekazujące...................................................r...................................................r...................98 Kwerendy definiujące dane ...................................................r...................................................r.............99 Tworzenie nowej tabeli ...................................................r...................................................r.............99 Określanie właściwości pól...................................................r........................................................100 Modyfikowanie tabeli ...................................................r...................................................r.............101 Tworzenie indeksów ...................................................r...................................................r...............102 Usuwanie tabeli ...................................................r...................................................r.......................102 4QFKCđ,GVōUKNPKMDCFCP[EJ/KETQUQHV  Historia Microsoft Jet ...................................................r...................................................r....................103 Jet 1.0 ...................................................r...................................................r......................................103 Jet 1.1 ...................................................r...................................................r......................................104 Jet 2.0 ...................................................r...................................................r......................................104 Jet 2.5 ...................................................r...................................................r......................................104 5RKUVTGħEK Jet 3.0 ...................................................r...................................................r......................................104 Jet 3.5 ...................................................r...................................................r......................................104 Jet 3.51 ...................................................r...................................................r....................................105 Jet 4.0 ...................................................r...................................................r......................................105 Przyszłe wersje Microsoft Jet...................................................r.....................................................105 Praktyczne zastosowanie nowych opcji silnika Jet 4.0 ...................................................r....................106 Wbudowany dostawca baz danych OLE...................................................r....................................106 Blokowanie na poziomie rekordu ...................................................r..............................................106 Pełna obsługa Unicode ...................................................r...................................................r............106 Typy danych Jet ...................................................r...................................................r......................109 Ulepszenia opcji Autonumerowanie ...................................................r..........................................111 Przeszukiwalne pola Memo ...................................................r...................................................r....111 Kontrola połączeń i zamknięcie bierne ...................................................r......................................111 Nowa składnia SQL ...................................................r...................................................r................112 úħè++ QUVúRFQFCP[EJQ 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQQDKGMVÎYFCP[EJ#EVKXG:  Historia dostępu do danych ...........................r...................................................r...................................119 Firmowe interfejsy API...................................................r...................................................r...........119 Open Database Connectivity (ODBC) ...................................................r.......................................120 Microsoft Jet/Obiekty Data Access (DAO) ...................................................r...............................120 Zdalne obiekty danych (RDO) i ODBCDirect...................................................r...........................120 Inicjatywa Universal Data Access...................................................r....................................................120 Obiekty ActiveX Data (ADO)...................................................r..........................................................121 ADO 1.0 ...................................................r...................................................r..................................121 ADO 1.5 ...................................................r...................................................r..................................122 ADO 2.0 ...................................................r...................................................r..................................122 ADO 2.1 ...................................................r...................................................r..................................122 ADO 2.5 ...................................................r...................................................r..................................123 ADO 2.6 — Stan obecny...................................................r...................................................r.........123 Model obiektowy ADO ...................................................r...................................................r.................124 Obiekt Connection...................................................r...................................................r...................125 Wykonywanie wyrażeń SQL w obiekcie Connection...................................................r................127 Obiekty ADO: Recordset ...................................................r...................................................r........128 Użycie Recordset z obiektami Command i Parameter...................................................r...............130 Wykorzystywanie obiektu Record ...................................................r.............................................133 Wykonywanie kwerendy funkcjonalnej poprzez obiekt Command..............................................134 Obiekty Field i Property...................................................r...................................................r..........135 Wykorzystanie obiektu Stream ...................................................r..................................................136 Zarządzanie błędami za pomocą obiektu Error...................................................r..........................136 Przejście z obiektów DAO do ADO...................................................r.................................................137 Konwersja z poprzednich wersji Accessa ...................................................r..................................138 Czy warto przejść na obiekty ADO?...................................................r..........................................138 Porównanie modelu obiektowego ADO i DAO ...................................................r...............................140 4QFKCđ CCYCPUQYCPG# 1 J Użycie dostawcy OLE DB dla Jet w Accessie 2002 ...................................................r........................143 CurrentProject.Connection...................................................r...................................................r......146 Wykorzystanie Microsoft Data Links do podłączenia się do bazy danych...................................146 #EEGUU2TQLGMVQYCPKGDCFCP[EJ-UKúICGMURGTVC Uzyskanie poprzez ADO dostępu do danych w bazach nierelacyjnych .............................................151 Lista użytkowników Jet...................................................r...................................................r...........151 Tworzone zestawy rekordów ...................................................r...................................................r..152 Kształtowanie danych .................................r...................................................r...............................153 Zaawansowana obróbka danych przy użyciu ADO ...................................................r.........................155 Modyfikowanie danych w zestawie rekordów...................................................r...........................156 Trwałe zestawy rekordów ...................................................r...................................................r.......157 Definiowanie danych przy użyciu ADOX...................................................r........................................159 Obiekt Catalog...................................................r...................................................r.........................160 Tworzenie bazy danych...............................r...................................................r...............................160 Tworzenie tabel i pól...................................................r...................................................r...............161 Tworzenie relacji w ADOX ...................................................r...................................................r....164 Tworzenie kwerend w ADOX...................................................r...................................................r.165 úħè++++PVGTHGLUWľ[VMQYPKMCQ 4QFKCđ2TQLGMVQYCPKGHQTOWNCTCJ Właściwości formularza ...................................................r...................................................r................172 Zakładka Dane...................................................r...................................................r.........................172 Zakładka Format ...................................................r...................................................r.....................173 Zakładka Inne...................................................r...................................................r..........................175 Użyteczne właściwości nie znajdujące się na arkuszu właściwości .............................................177 Zdarzenia...................................................r...................................................r.................................178 Formanty formularza w Accessie ...................................................r.....................................................179 Formant Lista rozwijana...................................................r...................................................r..........180 Pole listy...................................................r...................................................r..................................183 Pole listy wielokrotnego wyboru...................................................r................................................183 Podformularze ...................................................r...................................................r.........................184 Wbudowany formant Karta...................................................r...................................................r.....185 Grupa opcji...................................................r...................................................r..............................185 Podręczne menu ...................................................r...................................................r......................185 Hiperłącza...................................................r...................................................r................................186 Tworzenie widoków tabeli przestawnej i wykresu przestawnego...................................................r....186 Tworzenie widoku tabeli przestawnej...................................................r........................................187 Konwersja pomiędzy wykresem przestawnym i tabelą przestawną .............................................191 4QFKCđ4QDWFQYCHQTOWNCT[RT[Wľ[EKWHQTOCPVÎY#EVKXG:  Jak korzystać z formantów ActiveX...................................................r.................................................193 Typy formantów ActiveX ...................................................r...................................................r.......194 Gdzie znaleźć formanty ActiveX? ...................................................r.............................................194 Czy formanty ActiveX są bezpieczne? ...................................................r......................................195 Czy mogę korzystać z formantów ActiveX i rozpowszechniać je w moich aplikacjach? ............195 Użycie formantów ActiveX...................................................r...................................................r...........195 Instalowanie formantu ActiveX ...................................................r.................................................196 Rejestrowanie formantów ActiveX...................................................r............................................196 Dodawanie formantu ActiveX do formularza...................................................r............................197 Ustawianie właściwości formantu ActiveX ...................................................r...............................198 Pisanie kodu umożliwiającego wykonywanie metod i reagowanie na zdarzenia .........................198 5RKUVTGħEK 21 formantów ActiveX ...................................................r...................................................r..................198 Formant Animation ...................................................r...................................................r.................200 Formant Calendar...................................................r...................................................r....................200 Formant Common Dialog...................................................r...................................................r........201 Formant DateTimePicker ...................................................r...................................................r........202 Formant FlatScrollBar...................................................r...................................................r.............203 Formant ImageCombo...................................................r...................................................r.............203 Formant ImageList ...................................................r...................................................r..................205 Formant ListView ...................................................r...................................................r...................206 Formant MAPISession ...................................................r...................................................r............208 Formant MAPIMessages...................................................r...................................................r.........208 Formant MonthView ...................................................r...................................................r...............209 Formant ProgressBar...................................................r...................................................r...............209 Formant RichText ...................................................r...................................................r...................211 Formant Slider...................................................r...................................................r.........................212 Formant StatusBar...................................................r...................................................r...................213 Formant SysInfo...................................................r...................................................r......................214 Formant TabStrip ...................................................r...................................................r....................214 Formant Toolbar...................................................r...................................................r......................215 Formant TreeView ...................................................r...................................................r..................216 Formant UpDown...................................................r...................................................r....................217 Formant WebBrowser ...................................................r...................................................r.............218 Dystrybucja formantów ActiveX...................................................r......................................................220 4QFKCđ6YQTGPKGTCRQTVÎY J Czym są raporty? ...................................................r...................................................r...........................221 Struktura raportów w Accessie...................................................r.........................................................222 Tworzenie prostych raportów przy użyciu kreatora ...................................................r.........................222 Dostosowywanie raportów ...................................................r...................................................r............225 Zmiana źródła rekordów w raporcie ...................................................r..........................................226 Zmiana struktury grupowania w raporcie ...................................................r..................................227 Umieszczenie grupowania w raporcie...................................................r........................................228 Użycie funkcji w raporcie ...................................................r...................................................r.......228 Praca z podraportami ...................................................r...................................................r.....................234 Tworzenie prostego podraportu ...................................................r.................................................234 Tworzenie prostych etykiet adresowych ...................................................r..........................................236 Publikowanie raportu...................................................r...................................................r.....................238 Metody publikowania raportów ...................................................r.................................................239 Modyfikowanie raportu podczas jego działania...................................................r...............................241 Filtrowanie i sortowanie...................................................r...................................................r..........241 Zdarzenia raportu (podczas jego działania)...................................................r................................242 Właściwości sekcji związane z procesem projektowania ...................................................r..........245 Właściwości sekcji (podczas działania raportu)...................................................r.........................246 Programowe tworzenie raportów...................................................r......................................................248 Tworzenie źródła rekordów ...................................................r...................................................r....249 Tworzenie obiektu Report...................................................r...................................................r.......250 Tworzenie sekcji ...................................................r...................................................r.....................252 #EEGUU2TQLGMVQYCPKGDCFCP[EJ-UKúICGMURGTVC Wskazówki ...................................................r...................................................r....................................252 Tworzenie grupowania dwutygodniowego ...................................................r................................252 Ukryj powtarzające się dane ...................................................r......................................................253 Alfabetyczne grupowanie danych .......................r...................................................r.......................253 Tworzenie numerowanych list ...................................................r...................................................253 Tworzenie pustych linii co n znaków...................................................r.........................................254 Zerowanie numeru strony dla nowych grup...................................................r...............................254 Rysowanie pionowych linii...................................................r...................................................r.....255 Przesuwanie numerów stron parzystych i nieparzystych...................................................r...........255 Identyfikacja użytkownika drukującego raport...................................................r..........................255 Wyrównanie stron do oprawy ...................................................r....................................................256 Obliczanie podsumowań strony ...................................................r.................................................256 Precyzyjne przesuwanie formantów...................................................r...........................................257 úħè+86CLPKMK8$# Q 4QFKCđ6YQTGPKGQDKGMVÎYRT[Wľ[EKWOQFWđÎYMNCU  Korzyści z używania obiektów...................................................r.........................................................262 Ukrywanie złożoności ...................................................r...................................................r.............262 Użycie technologii Microsoft IntelliSense...................................................r.................................263 Organizowanie kodu ...................................................r...................................................r...............263 Dopuszczenie przeglądania obiektów w Object Browser ...................................................r..........264 Tworzenie wielu egzemplarzy obiektów...................................................r....................................264 Tworzenie kodu łatwego do aktualizacji i utrzymania...................................................r...............264 Ograniczenie dostępu do kodu ...................................................r...................................................264 Tworzenie przenośnego kodu...................................................r.....................................................264 Przegląd obiektów, właściwości i metod...................................................r..........................................264 Tworzenie klas...................................................r...................................................r...............................265 Wstawianie modułu klasowego...................................................r..................................................265 Tworzenie właściwości...................................................r...................................................r..................266 Użycie zmiennych publicznych ...................................................r.................................................266 Użycie procedur właściwości...................................................r.....................................................266 Zmienna publiczna czy procedury właściwości...................................................r.........................269 Tworzenie wyliczeniowych typów danych ...................................................r................................269 Tworzenie metod ...................................................r...................................................r...........................271 Użycie metod...................................................r...................................................r...........................271 Tworzenie zdarzeń...................................................r...................................................r.........................271 Użycie zdarzeń ...................................................r...................................................r........................272 Uruchamianie zdarzeń „Przy inicjacji” i „Przy zakończeniu” ...................................................r...272 Użycie obiektów ...................................................r...................................................r............................273 Tworzenie zmiennej obiektu ...................................................r......................................................274 Przypisywanie zmiennej obiektu do obiektu...................................................r..............................274 Użycie obiektu...................................................r...................................................r.........................274 Zwalnianie obiektu...................................................r...................................................r..................275 Tworzenie wielu egzemplarzy obiektów...................................................r..........................................275 Przegląd innych obiektów ...................................................r...................................................r.............276 Obiekt TextFile ...................................................r...................................................r.......................276 Klasa MyTimer ...................................................r...................................................r.......................277 5RKUVTGħEK Obiekt Sound...................................................r...................................................r...........................278 Obiekt Letter ...................................................r...................................................r...........................279 Obiekt Outlook...................................................r...................................................r........................280 Implementacja obiektu obsługi błędów...................................................r............................................281 Użycie obiektów w połączeniu z kolekcjami VBA...................................................r..........................282 Tworzenie kolekcji VBA ...................................................r...................................................r........283 Właściwości i metody kolekcji VBA ...................................................r.........................................283 4QFKCđ7UWYCPKGDđúFÎYYCRNKMCELCEJ#EEGUUC  Usuwanie błędów logicznych.............................r...................................................r..............................287 Praca z Visual Basic Integrated Development Environment (IDE) ...................................................r.288 Project Explorer...................................................r...................................................r.......................288 Okno Code...................................................r...................................................r...............................289 Okno Properties...................................................r...................................................r.......................289 Okno Immediate...................................................r...................................................r......................290 Okno Locals ...................................................r...................................................r............................290 Okno Watch...........................................r...................................................r.....................................291 Object Browser...................................................r...................................................r........................291 Okno Call Stack ...................................................r...................................................r......................291 Obiekt Debug...................................................r...................................................r.................................292 Debug.Print ...................................................r...................................................r.............................292 Debug.Assert ...................................................r...................................................r...........................293 Użycie okna Immediate ...................................................r...................................................r.................293 Podglądanie zmiennych.................................r...................................................r.............................293 Zmiana wartości zmiennych..........................r...................................................r.............................293 Wyświetlanie wartości funkcji wbudowanych...................................................r...........................293 Uruchamianie funkcji własnych...................................................r.................................................293 Uruchamianie własnych procedur...................................................r..............................................293 Wskazówki pomocne w korzystaniu z okna Immediate ...................................................r............294 Użycie programu uruchomieniowego ...................................................r..............................................294 Ustawianie punktów zatrzymania ...................................................r..............................................295 Przechodzenie przez kod...................................................r...................................................r.........295 Użycie podczas usuwania błędów technologii Microsoft IntelliSense .........................................297 Użycie okna Locals ...................................................r...................................................r.................298 Użycie okna Watch ....................................r...................................................r................................298 Użycie okna Call Stack ...................................................r...................................................r...........299 Użycie kompilacji warunkowej ...................................................r........................................................299 Pisanie solidnego kodu...................................................r...................................................r............300 Testowanie aplikacji ...................................................r...................................................r......................304 Ćwiczenie technik usuwania błędów...................................................r................................................304 4QFKCđ2TQHGULQPCNPCQDUđWICDđúFÎY  Usuwanie błędów składni...................................................r...................................................r..............306 Usuwanie błędów logicznych.............................r...................................................r..............................308 Usuwanie błędów wykrytych w trakcie użytkowania ...................................................r......................308 Proste narzędzie do obsługi błędów ...................................................r...........................................308 Obiekt Err...................................................r...................................................r................................311 Reagowanie na błędy ...................................................r...................................................r..............313 #EEGUU2TQLGMVQYCPKGDCFCP[EJ-UKúICGMURGTVC Instrukcje Resume ...................................................r...................................................r...................314 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o błędzie ...................................................r.......................314 Zaawansowane narzędzie do obsługi błędów ...................................................r............................316 Moduł klasowy Error (Obiekt)...................................................r...................................................316 Błędy w różnych aplikacjach...................................................r............................................................327 Obsługa błędów w procedurach zagnieżdżonych...................................................r.............................327 Zaawansowane zagadnienia związane z błędami...................................................r.............................328 Procedury zdarzeń związane z błędami...................................................r......................................328 On Error GoTo 0 ...................................................r...................................................r.....................328 On Error Resume Next...................................................r...................................................r............329 Metoda AccessError...................................................r...................................................r................329 Inne funkcje związane z błędami ...................................................r...............................................329 Ustawienie opcji wyłapujących błędy...................................................r........................................329 4QFKCđ1RV[OCNKCELCCRNKMCELK J Ulepszanie podstaw: optymalizacja sprzętu i systemu Windows ...................................................r....332 Instalowanie aplikacji w celu uzyskania optymalnej wydajności ...................................................r....334 Optymalizacja silnika bazy danych Jet...................................................r.............................................335 Bezpieczne modyfikowanie ustawień silnika Jet ...................................................r.......................339 Narzędzia służące do pomiaru wydajności...................................................r.......................................340 Spojrzenie za kulisy...................................................r...................................................r.......................341 Optymalizacja bazy danych od podstaw ...................................................r..........................................343 Projektowanie tabel w celu osiągnięcia poprawy wydajności ...................................................r...343 Normalizacja danych w celu osiągnięcia poprawy wydajności ...................................................r.344 Tworzenie indeksów w celu przyspieszenia pracy kwerend...................................................r......344 Wcześniejsze tworzenie relacji jako sposób na poprawę wydajności...........................................345 Poprawa wydajności kwerend ...................................................r..........................................................345 Wybór typu zestawu wyników zapewniającego optymalną wydajność .......................................347 Przyspieszenie funkcjonowania formularzy...................................................r.....................................353 Zacznijmy od początku ...................................................r...................................................r...........353 Szybsze pobieranie rysunków ...................................................r....................................................354 Podstawowy, szybki formularz ...................................................r..................................................354 Szybsze drukowanie raportów ...................................................r...................................................357 Pisanie szybkiego kodu ...................................................r...................................................r.................358 Użycie pamięci przez kod ...................................................r...................................................r.......359 Praca z modułami ...................................................r...................................................r....................359 Kompilowanie i dekompilowanie kodu ...................................................r.....................................360 Porady na temat kodowania...................................................r...................................................r...........360 Użycie Option Explicit...................................................r...................................................r............360 Precyzyjne wybieranie rozmiaru zmiennych ...................................................r.............................361 Oszczędzanie przestrzeni stosu przy użyciu zmiennych typu string.............................................361 Dokładne określanie typu obiektów...................................................r...........................................361 Umieszczenie kodu we wnętrzu procedury zamiast odwoływania się do innych funkcji ............362 Zmiana True i False...................................................r...................................................r.................362 Użycie Len() zamiast pustego ciągu ...................................................r..........................................362 Użycie True i False zamiast zera...................................................r................................................362 Szybkie odwołania do obiektów ...................................................r................................................363 Użycie szybkich tablic ...................................................r...................................................r............363 5RKUVTGħEK Używaj stałych, gdy tylko jest to możliwe ...................................................r................................364 Właściwe użycie zakładek (Bookmarks) ...................................................r...................................364 Zamykaj i niszcz...................................................r...................................................r......................365 Używaj SQL zamiast DAO ...................................................r...................................................r.....365 Indeksowanie kolekcji...................................................r...................................................r.............365 Tworzenie szybszych pętli ...................................................r...................................................r......366 Usuń z kodu IIF() ...................................................r...................................................r....................366 Porządkowanie Select Case...................................................r...................................................r.....366 Używaj Execute zamiast RunSQL ...................................................r.............................................367 Używaj QueryTimer...................................................r...................................................r................367 Testuj wydajność transakcji ...................................................r.......................................................367 Kontroluj odświeżanie...................................................r...................................................r.............367 Używaj wczesnego wiązania i zwracaj uwagę na odniesienia ActiveX .......................................367 Przejście do architektury klient-serwer ...................................................r......................................367 Chleba i igrzysk...................................................r...................................................r.......................368 úħè8#EEGUUKCTEJKVGMVWTCMNKGPVUGTYGT 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQRTQLGMVÎYRTQITCOW /KETQUQHV#EEGUUQTCPCTúFKYKWCNP[EJ  Wprowadzenie do projektów programu Microsoft Access ...................................................r..............371 Wady i zalety ADP...................................................r...................................................r..................372 Użycie ADP...................................................r...................................................r...................................372 Tworzenie ADP...................................................r...................................................r.......................373 Nowe okno bazy danych ...............................r...................................................r.............................375 Praca z ADP i istniejącymi bazami danych serwera SQL...................................................r................375 Praca z tabelami ...................................................r...................................................r......................375 Kwerendy w serwerze SQL...................................................r...................................................r.....377 Procedury przechowywane ...................................................r...................................................r.....378 Diagramy bazy danych................................r...................................................r...............................379 Formularze, strony, raporty i moduły...................................................r.........................................379 Zarządzanie serwerem SQL poprzez ADP...................................................r.................................380 Powtórne przyłączenie do bazy serwera SQL...................................................r............................382 Tworzenie projektu opartego na nowej bazie danych ...................................................r......................383 Tworzenie tabel ...................................................r...................................................r.......................383 Tworzenie relacji na diagramie bazy danych ...................................................r.............................385 Tworzenie widoków...................................................r...................................................r................386 Tworzenie procedur przechowywanych...................................................r.....................................387 Tworzenie aplikacji w Accessie...................................................r.................................................388 4QFKCđ6YQTGPKGKPVGTHGLUWWľ[VMQYPKMC FNC/KETQUQHV53.5GTXGT J Architektura klient-serwer: OLE DB kontra ODBC ...................................................r........................389 Tworzenie połączenia z serwerem SQL ...................................................r...........................................390 Tworzenie źródła danych ODBC (DSN) ...................................................r...................................390 Łączenie tabel...................................................r...................................................r..........................391 #EEGUU2TQLGMVQYCPKGDCFCP[EJ-UKúICGMURGTVC Procedury przechowywane i kwerendy przekazujące ...................................................r......................393 Tworzenie raportów opartych na procedurach przechowywanyrch poprzez zapytania przekazujące ...................................................r.................................................394 Raportowanie z serwera SQL w Accessie...................................................r........................................396 Zaawansowane możliwości: przekazywanie parametrów do procedury przechowywanej w czasie działania programu ...................................................r......................................................397 Dodatkowe filtrowanie danych raportu...................................................r......................................398 Formularze w aplikacji ...................................................r...................................................r..................400 Formularze związane...................................................r...................................................r...............400 Formularze niezwiązane...................................................r...................................................r..........400 Zaawansowane właściwości: dostawca OLE DB dla serwera SQL...................................................r.402 Następny zestaw wyników ...................................................r...................................................r......402 Wykonywanie poleceń z parametrami ...................................................r.............................................403 Długa droga ...................................................r...................................................r.............................404 Użycie metody CreateParameter...................................................r................................................405 Użycie Refresh .......................................r...................................................r....................................406 Obsługa zwracanych wartości...................................................r....................................................407 Wykonanie procedury bez obiektu Command ...................................................r...........................409 Użycie klasy Connection ...................................................r...................................................r...............409 Użycie klasy Connection w aplikacji ...................................................r.........................................410 4QFKCđ+PVGTHGLU#EEGUUCFQ1TCENGŏC  Dostęp do danych Oracle’a przez Accessa...................................................r.......................................412 Tabele połączone...................................................r...................................................r.....................412 Kwerendy przekazujące (SPT)...................................................r...................................................414 Użycie znaków specjalnych ...................................................r...................................................r....417 Funkcje w Oracle’u i Accessie ...................................................r.........................................................419 Ciągi ...................................................r...................................................r........................................419 Obliczenia w Oracle’u...................................................r...................................................r.............425 Obliczenia na datach .................................r...................................................r.................................427 Poznajemy widoki i procedury przechowywane ...................................................r..............................430 Tworzenie widoków...................................................r...................................................r................431 Połączenie z Oracle’em poprzez ADO...................................................r.......................................432 Tworzenie procedur przechowywanych...................................................r.....................................435 Uruchamianie procedury ...................................................r...................................................r.........436 Tworzenie niezwiązanego interfejsu do Oracle’a ...................................................r............................437 Tworzenie niezwiązanego interfejsu...................................................r..........................................438 úħè8+9URÎđQRGTCV[YPQħè Q 4QFKCđ7ľ[EKGCWVQOCV[CELK#EVKXG: Czym jest automatyzacja ActiveX ...................................................r...................................................450 Dlaczego używamy automatyzacji ...................................................r...................................................450 Różnice między serwerem automatyzacji a klientem automatyzacji ..................................................450 Określanie zasobów wymaganych przez automatyzację...................................................r..................450 „Wielka trójka”...................................................r...................................................r..............................451 Tworzenie i ustanowienie odwołania do innej aplikacji ...................................................r..................451 Ustanawianie odwołania do innej aplikacji...................................................r................................451 Przegląd obiektów, właściwości i metod ...................................................r...................................452 5RKUVTGħEK Poznajemy strukturę obiektów ...................................................r...................................................452 Użycie narzędzia Object Browser ...................................................r..............................................453 Tworzenie zmiennej obiektowej ...................................................r................................................454 Odwołanie do pracującej aplikacji ...................................................r.............................................455 Przypisywanie zmiennej obiektowej do aplikacji ...................................................r............................455 Tworzenie egzemplarza aplikacji ...................................................r.....................................................456 Jednoczesne użycie funkcji GetObject i New ...................................................r............................456 Użycie wczesnego i późnego łączenia typów ...................................................r............................457 Użycie funkcji CreateObject ...................................................r......................................................457 Użycie metod i właściwości obiektów automatyzacji...................................................r......................458 Ustawianie właściwości obiektu ...................................................r................................................459 Wykonywanie metod obiektów...................................................r.................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2002. Projektowanie baz danych. Księga eksperta
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: