Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00277 006817 20985745 na godz. na dobę w sumie
Access 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Access 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: , Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1743-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz bazę danych z prawdziwego zdarzenia!

Access 2016 PL to jeden z najważniejszych programów pakietu Microsoft Office — w każdym razie dla wszystkich tych, którzy muszą przechowywać większe ilości danych na swoim komputerze. Baza danych utworzona w tym programie daje możliwość sensownego posegregowania i szybkiego wyszukania najróżniejszych materiałów, a jednocześnie jest łatwa w obsłudze. Aby dobrze ją poznać i zrozumieć podstawy jej działania, wystarczy sumiennie wykonać ćwiczenia zawarte w znakomitym podręczniku z cenionej serii „Ćwiczenia praktyczne”.

W tej książce znajdziesz wszystkie informacje pozwalające na utworzenie i skonfigurowanie bazy danych, a także je podstawowych obiektów, czyli tabel. Odkryjesz, na czym polega genialny pomysł z relacyjnością bazy danych, i nauczysz się ustanawiać relacje między obiektami. Dowiesz się także, jak pisać kwerendy, czyli instrukcje dla bazy, i zarządzać nimi tak, by zawsze działały zgodnie z Twoimi potrzebami. Sprawdzisz, do czego służą formularze i jak zaprezentować użytkownikom dane z bazy w formie czytelnego raportu. Co więcej, opanujesz tajniki automatyzacji powtarzalnych czynności dzięki zastosowaniu makr i poleceń języka VBA. Otwórz Access i ruszaj do dzieła!

Zostań prezesem z nowym Accessem!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:282)ci Rozdzia(cid:257) 1. Rozdzia(cid:257) 2. Rozdzia(cid:257) 3. Rozdzia(cid:257) 4. Wst(cid:216)p Baza danych Tabele Relacje Kwerendy Kwerendy wybieraj(cid:200)ce dane Kwerendy krzy(cid:285)owe Kwerendy tworz(cid:200)ce tabele Kwerendy aktualizuj(cid:200)ce Kwerendy do(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)ce Kwerendy usuwaj(cid:200)ce (cid:109)wiczenia dodatkowe Formularze Raporty Rozdzia(cid:257) 5. Rozdzia(cid:257) 6. Rozdzia(cid:257) 7. Makra Rozdzia(cid:257) 8. Modu(cid:257)y 3 5 9 29 53 75 76 95 97 99 100 103 105 107 133 149 161 Poleć książkęKup książkę 4 Access 2016 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Poleć książkęKup książkę 3 Relacje Charakterystyczn(cid:200) cech(cid:200) relacyjnych baz danych jest przechowywa- nie informacji, opisuj(cid:200)cych obiekty ró(cid:285)nego typu (np. towary i ich producentów), w odr(cid:218)bnych, ale powi(cid:200)zanych ze sob(cid:200) tabelach. Na rysunkach 3.1 i 3.2 pokazujemy ró(cid:285)nic(cid:218) pomi(cid:218)dzy sposobem prze- chowywania tych samych danych w arkuszu programu Excel i w bazie danych programu Access. Rysunek 3.1. Arkusz programu Excel jest przyk(cid:239)adem jednorodnej bazy danych — takiej, w której wszystkie dane s(cid:200) zapisane w jednym obiekcie (arkuszu) Nawet ten bardzo uproszczony przyk(cid:239)ad pozwala zauwa(cid:285)y(cid:202) g(cid:239)ówn(cid:200) zalet(cid:218) relacyjnych baz danych — dzi(cid:218)ki podzieleniu informacji mi(cid:218)dzy kilka tabel do minimum zosta(cid:239)a zmniejszona liczba nadmiarowych, 53 Poleć książkęKup książkę 54 Access 2016 PL • (cid:193) wiczenia praktyczne wielokrotnie przechowywanych informacji. O ile w arkuszu Excela dane re(cid:285)ysera pojawi(cid:239)y si(cid:218) tyle razy, ile nakr(cid:218)ci(cid:239) filmów, o tyle w bazie programu Access, niezale(cid:285)nie od liczby nakr(cid:218)conych przez re(cid:285)ysera filmów, jego dane s(cid:200) zapisane raz, a jedynie krótki identyfikator (klucz podstawowy) re(cid:285)ysera znajduje si(cid:218) przy ka(cid:285)dym jego filmie (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. W relacyjnych bazach danych informacje o obiektach ró(cid:285)nego typu (np. filmach, ich gatunkach i re(cid:285)yserach) s(cid:200) przechowywane w odr(cid:218)bnych tabelach Wielokrotne zapisywanie tych samych danych pr(cid:218)dzej czy pó(cid:283)niej prowadzi do problemów z utrzymaniem spójnego (adekwatnego do stanu rzeczywistego) obrazu danych — gdyby w naszym przyk(cid:239)adzie re(cid:285)yser zmieni(cid:239) nazwisko, ta zmiana musia(cid:239)aby zosta(cid:202) przeprowadzona dla niewiadomej, potencjalnie do(cid:258)(cid:202) du(cid:285)ej liczby filmów. W takiej sytuacji bardzo (cid:239)atwo o b(cid:239)(cid:200)d — wystarczy zmieni(cid:202) nazwisko w dziesi(cid:218)ciu komórkach i zostawi(cid:202) niezmienione w pi(cid:218)ciu z nich. Jednak u(cid:285)ytkowników interesuje z regu(cid:239)y komplet informacji, np. chcieliby pozna(cid:202) tytu(cid:239) filmu, dane jego re(cid:285)ysera i nazw(cid:218) gatunku, do którego film nale(cid:285)y. W relacyjnej bazie danych te informacje s(cid:200) zapi- sane w trzech odr(cid:218)bnych tabelach: w tabeli Film znajduj(cid:200) si(cid:218) dane o filmach, w tabeli Re(cid:285)yser — dane re(cid:285)yserów, a w tabeli Gatunek — nazwy gatunków filmowych. Aby informacja o tym, kto nakr(cid:218)ci(cid:239) dany film, nie zosta(cid:239)a utracona, te tabele musz(cid:200) by(cid:202) ze sob(cid:200) powi(cid:200)zane. Zwi(cid:200)zek zachodz(cid:200)cy pomi(cid:218)dzy powi(cid:200)zanymi ze sob(cid:200) tabelami w SZBD Access jest nazywany relacj(cid:200) (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)c(cid:200) te tabele. Tak jak poszczególne kolumny tabeli przechowuj(cid:200) warto(cid:258)ci atrybutów (cech) obiektów danego Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 3. • Relacje 55 typu (np. nazw(cid:218) firmy, adres kole(cid:285)anki czy tytu(cid:239) ksi(cid:200)(cid:285)ki), tak relacje przedstawiaj(cid:200) zachodz(cid:200)cy pomi(cid:218)dzy obiektami dwóch ró(cid:285)nych typów zwi(cid:200)zek (np. towar zosta(cid:239) sprzedany przez firm(cid:218), kole(cid:285)anka po(cid:285)yczy(cid:239)a p(cid:239)yty, autor napisa(cid:239) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)). Istniej(cid:200) trzy typy relacji dwuargumentowych (czyli takich, które odpo- wiadaj(cid:200) zwi(cid:200)zkowi (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cemu dwie ró(cid:285)ne tabele): 1. Relacje typu jeden do jednego, w których jednemu obiektowi A odpowiada dok(cid:239)adnie jeden obiekt B (przyk(cid:239)adem takiej relacji jest zwi(cid:200)zek pomi(cid:218)dzy uczniem a przypisan(cid:200) mu szafk(cid:200) w szatni). 2. Relacje typu jeden do wielu, w których jednemu obiektowi A odpowiada dowolna liczba obiektów B (przyk(cid:239)adem takiej relacji jest zwi(cid:200)zek pomi(cid:218)dzy firm(cid:200) a towarami — jedna firma mo(cid:285)e produkowa(cid:202) dowoln(cid:200) liczb(cid:218) towarów, ale ten sam towar mo(cid:285)e by(cid:202) wyprodukowany tylko w jednej firmie). 3. Relacje typu wiele do wielu, w których dowolnej liczbie obiektów A odpowiada dowolna liczba obiektów B (przyk(cid:239)adem takiej relacji jest zwi(cid:200)zek pomi(cid:218)dzy filmami a aktorami — w ka(cid:285)dym filmie mo(cid:285)e zagra(cid:202) dowolna liczba aktorów i ka(cid:285)dy aktor mo(cid:285)e zagra(cid:202) w dowolnej liczbie filmów). Wykorzystuj(cid:200)c umiej(cid:218)tno(cid:258)ci zdobyte w poprzednich rozdzia(cid:239)ach, utwo- rzymy baz(cid:218) danych dzia(cid:239)aj(cid:200)c(cid:200) w (cid:258)rodowisku SZBD Access, która b(cid:218)dzie podstaw(cid:200) do (cid:202)wicze(cid:241) z nast(cid:218)pnych rozdzia(cid:239)ów. (cid:109) W I C Z E N I E 3.1 Projekt przyk(cid:239)adowej bazy danych Na potrzeby tej ksi(cid:200)(cid:285)ki zaprojektujemy i utworzymy baz(cid:218) danych Fil- moteka, w której b(cid:218)d(cid:200) przechowywane podstawowe informacje o fil- mach i po(cid:285)yczaj(cid:200)cych je osobach. Budow(cid:218) nowej bazy programu Access nale(cid:285)y rozpocz(cid:200)(cid:202) od zaplanowania uk(cid:239)adu jej tabel. Aby zaprojektowa(cid:202) przyk(cid:239)adow(cid:200) baz(cid:218) danych: 1. Wypisz, jedn(cid:200) pod drug(cid:200), nazwy typów obiektów, o których informacje powinny trafi(cid:202) do bazy: Filmy Osoby 2. Wypisz te atrybuty obiektów, o których informacje powinny by(cid:202) zapisane w bazie danych: Poleć książkęKup książkę 56 Access 2016 PL • (cid:193) wiczenia praktyczne Film {Tytu(cid:273), Nazwisko re(cid:318)ysera, Imi(cid:250) re(cid:318)ysera, Nazwiska aktorów, (cid:180)Imiona aktorów, Gatunek, Cena, Data produkcji} Osoba {Imi(cid:250), Nazwisko, Adres, Telefon, Adres e-mail} 3. Na podstawie zdobytej wiedzy o zaletach dzielenia danych o obiektach ró(cid:285)nego typu pomi(cid:218)dzy powi(cid:200)zane ze sob(cid:200) tabele wyszukaj na li(cid:258)cie wypisanych atrybutów te, które nie opisuj(cid:200) bezpo(cid:258)rednio obiektu danego typu, i utwórz now(cid:200) list(cid:218) typów obiektów: Film {Tytu(cid:273), Gatunek, Cena, Data produkcji} Osoba {Imi(cid:250), Nazwisko, Adres, Telefon, Adres e-mail} Re(cid:318)yser {Imi(cid:250), Nazwisko} (trudno uzna(cid:232) imi(cid:250) czy nazwisko re(cid:318)ysera (cid:180)za bezpo(cid:295)rednie atrybuty filmu) Aktor {Imi(cid:250), Nazwisko} (trudno uzna(cid:232) imi(cid:250) czy nazwisko aktora (cid:180)za bezpo(cid:295)rednie atrybuty filmu) 4. W poprzednim rozdziale zosta(cid:239)y omówione zalety dzielenia informacji, opisuj(cid:200)cych obiekty poszczególnych typów, na atrybuty elementarne. Korzystaj(cid:200)c z tych informacji, zmodyfikuj list(cid:218) atrybutów obiektów: Film {Tytu(cid:273), Gatunek, Cena, Data produkcji} Osoba {Imi(cid:250), Nazwisko, Miasto, Ulica Nr domu, Telefon, Adres e-mail} Re(cid:318)yser {Imi(cid:250), Nazwisko} Aktor {Imi(cid:250), Nazwisko} 5. Jednym z etapów procesu normalizacji baz danych, który dodatkowo korzystnie wp(cid:239)ynie na wydajno(cid:258)(cid:202) bazy danych i komfort pracy u(cid:285)ytkowników, jest wydzielenie tabel s(cid:239)ownikowych. Tabele tego typu przechowuj(cid:200) list(cid:218) niepowtarzalnych warto(cid:258)ci, które mog(cid:200) si(cid:218) pojawi(cid:202) w powi(cid:200)zanych z nimi tabelach. W efekcie tabela nadrz(cid:218)dna jest mniejsza, a u(cid:285)ytkownicy mog(cid:200) wybra(cid:202) dan(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) z listy, zamiast wielokrotnie wpisywa(cid:202) ten sam ci(cid:200)g znaków. W przyk(cid:239)adowej bazie danych idealnym kandydatem do roli tabeli s(cid:239)ownikowej jest atrybut filmu — gatunek (lista gatunków filmowych jest sko(cid:241)czona, a prawdopodobie(cid:241)stwo wielokrotnego wpisywania tych samych danych do(cid:258)(cid:202) du(cid:285)e): Film {Tytu(cid:273), Cena, Data produkcji} Gatunek {Nazwa} Osoba {Imi(cid:250), Nazwisko, Miasto, Ulica Nr domu, Telefon, Adres e-mail} Re(cid:318)yser {Imi(cid:250), Nazwisko} Aktor {Imi(cid:250), Nazwisko} 6. Ostatnim zadaniem jest okre(cid:258)lenie relacji (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cej poszczególne obiekty: Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 3. • Relacje 57 (cid:84) Ka(cid:285)dy film nale(cid:285)y do jednego, okre(cid:258)lonego gatunku, ale do tego samego gatunku mo(cid:285)e nale(cid:285)e(cid:202) dowolna liczba filmów (zwi(cid:200)zek typu wiele do jednego). (cid:84) Ka(cid:285)dy film zosta(cid:239) nakr(cid:218)cony przez jednego, okre(cid:258)lonego re(cid:285)ysera, ale ten sam re(cid:285)yser mo(cid:285)e nakr(cid:218)ci(cid:202) dowoln(cid:200) liczb(cid:218) filmów (zwi(cid:200)zek typu wiele do jednego). (cid:84) W ka(cid:285)dym filmie mo(cid:285)e zagra(cid:202) dowolna liczba aktorów, a ka(cid:285)dy aktor mo(cid:285)e zagra(cid:202) w dowolnej liczbie filmów (zwi(cid:200)zek typu wiele do wielu) — t(cid:218) relacj(cid:218) zaimplementujemy za pomoc(cid:200) charakterystycznych dla SZBD Access 2016 pól wielowarto(cid:258)ciowych. (cid:84) Ka(cid:285)dy film (w tym samym czasie) mo(cid:285)e by(cid:202) po(cid:285)yczony tylko jednej osobie, ale ta sama osoba mo(cid:285)e (jednocze(cid:258)nie) po(cid:285)yczy(cid:202) dowoln(cid:200) liczb(cid:218) filmów (zwi(cid:200)zek typu wiele do jednego) — poniewa(cid:285) w bazie chcemy zapisa(cid:202) równie(cid:285) dat(cid:218) po(cid:285)yczenia i oddania filmu, t(cid:218) relacj(cid:218) zaimplementujemy za pomoc(cid:200) tabeli (cid:239)(cid:200)cznikowej. (cid:109) W I C Z E N I E 3.2 Tabela s(cid:239)ownikowa Kolejno(cid:258)(cid:202) tworzenia tabel nie jest dowolna — jako pierwsze nale(cid:285)y utworzy(cid:202) tabele s(cid:239)ownikowe, potem tabele podrz(cid:218)dne (tabele prze- chowuj(cid:200)ce dane, do których odwo(cid:239)uj(cid:200) si(cid:218) inne tabele), a jako ostat- nie — tabele nadrz(cid:218)dne (tabel(cid:200) nadrz(cid:218)dn(cid:200) przyk(cid:239)adowej bazy danych jest tabela Film, która odwo(cid:239)uje si(cid:218) do danych zapisanych we wszyst- kich pozosta(cid:239)ych tabelach przyk(cid:239)adowej bazy danych). Aby utworzy(cid:202) tabel(cid:218) Gatunek: 1. Utwórz nowy projekt pustej bazy danych programu Access i nazwij go Filmoteka. 2. Korzystaj(cid:200)c z umiej(cid:218)tno(cid:258)ci zdobytych w poprzednim rozdziale, utwórz tabel(cid:218) Gatunek. Struktura tabeli zosta(cid:239)a pokazana na rysunku 3.3. Poleć książkęKup książkę 58 Access 2016 PL • (cid:193) wiczenia praktyczne Rysunek 3.3. Definicja tabeli s(cid:239)ownikowej (cid:109) W I C Z E N I E 3.3 Tabele podrz(cid:218)dne Po utworzeniu tabeli s(cid:239)ownikowej przysz(cid:239)a pora na zbudowanie wszyst- kich tabel podrz(cid:218)dnych — poniewa(cid:285) w przyk(cid:239)adowej bazie danych nie zawieraj(cid:200) one kolumn odwo(cid:239)uj(cid:200)cych si(cid:218) do innych tabel (nie ma ani jednej tabeli, która — b(cid:218)d(cid:200)c podrz(cid:218)dn(cid:200) w stosunku do jednej tabeli — jednocze(cid:258)nie by(cid:239)aby nadrz(cid:218)dn(cid:200) w stosunku do innej tabeli), ich tworzenie nie ró(cid:285)ni si(cid:218) od konstruowania tabel s(cid:239)ownikowych. Aby utworzy(cid:202) tabele podrz(cid:218)dne (tabele niezawieraj(cid:200)ce kolumn kluczy obcych): 1. Utwórz tabel(cid:218) Osoba (rysunek 3.4). 2. Utwórz tabel(cid:218) Rezyser. Struktura tej tabeli zosta(cid:239)a pokazana na rysunku 3.5. W nazwach obiektów przyk(cid:239)adowej bazy danych nie s(cid:200) u(cid:285)ywane polskie znaki diakrytyczne, natomiast w ich tytu(cid:239)ach — tak. W ten sposób baza danych b(cid:218)dzie prawid(cid:239)owo dzia(cid:239)a(cid:239)a w komputerach z zainstalowanym systemem Windows w innej ni(cid:285) polska wersji j(cid:218)zykowej. 3. Poniewa(cid:285) struktura tabeli Aktor jest identyczna ze struktur(cid:200) tabeli Rezyser, skopiuj t(cid:218) tabel(cid:218) pod nazw(cid:200) Aktor, wy(cid:258)wietl nowo Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 3. • Relacje 59 Rysunek 3.4. Definicja tabeli podrz(cid:218)dnej Osoba Rysunek 3.5. Definicja tabeli Rezyser — tworz(cid:200)c j(cid:200) (i pozosta(cid:239)e tabele bazy Filmoteka), mo(cid:285)na wzorowa(cid:202) si(cid:218) na tabelach do(cid:239)(cid:200)czonej do ksi(cid:200)(cid:285)ki, przyk(cid:239)adowej bazy danych Poleć książkęKup książkę 60 Access 2016 PL • (cid:193) wiczenia praktyczne utworzon(cid:200) tabel(cid:218) w widoku projektu i zmie(cid:241) nazw(cid:218) kolumny IdRezysera na IdAktora. Struktura pozosta(cid:239)ych kolumn nie wymaga zmiany. (cid:109) W I C Z E N I E 3.4 Tabela nadrz(cid:218)dna Na tym etapie baza danych Filmoteka zawiera cztery niepowi(cid:200)zane ze sob(cid:200) tabele. Nadszed(cid:239) czas, aby zamieni(cid:202) te niezwi(cid:200)zane ze sob(cid:200) obiekty w relacyjn(cid:200) baz(cid:218) danych, przechowuj(cid:200)c(cid:200) informacje o poszcze- gólnych filmach. Poniewa(cid:285) tabela Film b(cid:218)dzie zawiera(cid:202) kolumny, wska- zuj(cid:200)ce na dane zapisane w innych tabelach, jej utworzenie wymaga zbudowania relacji (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cych odpowiednie tabele. Aby utworzy(cid:202) tabel(cid:218) Film: 1. Rozpocznij tworzenie nowej tabeli w widoku projektu. 2. Utwórz kolumn(cid:218) klucza podstawowego (IdFilmu) oraz kolumny przechowuj(cid:200)ce informacje o tytule danego filmu (Tytul), cenie zakupu (Cena), zysku, jaki uzyskali(cid:258)my z wypo(cid:285)yczenia danego filmu (Zysk), i dacie produkcji (DataPr). 3. Jedn(cid:200) z cech charakterystycznych dla SZBD Access 2016 jest mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) formatowania danych typu Nota. Dodaj kolejn(cid:200) kolumn(cid:218) Opinia typu D(cid:239)ugi tekst i zmie(cid:241) warto(cid:258)(cid:202) atrybutu Format tekstu na Tekst sformatowany (rysunek 3.6). 4. Nast(cid:218)pnie dodamy pierwsz(cid:200) kolumn(cid:218) klucza obcego, czyli kolumn(cid:218) wi(cid:200)(cid:285)(cid:200)c(cid:200) t(cid:218) tabel(cid:218) z wybran(cid:200) tabel(cid:200) nadrz(cid:218)dn(cid:200). W tym celu ustaw kursor w polu Typ danych nowej kolumny i z listy dost(cid:218)pnych typów wybierz Kreator odno(cid:258)ników… (rysunek 3.7). 5. Poniewa(cid:285) chcemy po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) tabel(cid:218) Film z tabel(cid:200) Gatunek, w odpowiedzi na pierwsze pytanie kreatora wybierz opcj(cid:218) Obiekt kolumna odno(cid:258)nika ma pobiera(cid:202) warto(cid:258)ci z tabeli lub kwerendy. 6. Na li(cid:258)cie dost(cid:218)pnych tabel zaznacz tabel(cid:218) Gatunek i kliknij przycisk Dalej. 7. Zostanie wy(cid:258)wietlona lista kolumn tabeli Gatunek. Chocia(cid:285) tabele zawsze powinny by(cid:202) (cid:239)(cid:200)czone za pomoc(cid:200) ich kluczy podstawowych (w tym wypadku b(cid:218)d(cid:200) to warto(cid:258)ci pól kolumny IdGatunku), identyfikatory poszczególnych gatunków s(cid:200) ma(cid:239)o opisowe (administrator musia(cid:239)by zapami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e np. identyfikatorem Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 3. • Relacje 61 Rysunek 3.6. Wpisuj(cid:200)c opinie o filmach, b(cid:218)dziemy mogli dowolnie zmienia(cid:202) krój, wielko(cid:258)(cid:202) i kolor czcionki Rysunek 3.7. Aby unikn(cid:200)(cid:202) k(cid:239)opotów z niezgodno(cid:258)ci(cid:200) typów (cid:239)(cid:200)czonych kolumn ró(cid:285)nych tabel, nale(cid:285)y najpierw uruchomi(cid:202) kreator odno(cid:258)ników, a pó(cid:283)niej (ewentualnie) zmieni(cid:202) nazw(cid:218) kolumny Poleć książkęKup książkę 62 Access 2016 PL • (cid:193) wiczenia praktyczne gatunku horror jest liczba 12, a komedii — 3). SZBD Access u(cid:239)atwia administratorowi przegl(cid:200)danie i modyfikowanie danych w po(cid:239)(cid:200)czonych tabelach, bo automatycznie zast(cid:218)puje wy(cid:258)wietlany identyfikator zwi(cid:200)zanymi z nim warto(cid:258)ciami innych pól danej tabeli. I tak zamiast wpisywa(cid:202) liczb(cid:218) 3 w oknie widoku arkusza danych tabeli, b(cid:218)dziemy mogli wybra(cid:202) nazw(cid:218) gatunku danego filmu. Aby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) ten cel, zaznacz oba pola tabeli Gatunek i kliknij przycisk Dalej (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Kreator odno(cid:258)ników umo(cid:285)liwia „ukrycie” przed administratorem wykorzystanego do po(cid:239)(cid:200)czenia tabel klucza g(cid:239)ównego i zast(cid:200)pienie go dowoln(cid:200), opisow(cid:200) warto(cid:258)ci(cid:200), np. nazw(cid:200) danego gatunku filmowego 8. SZBD Access 2016 umo(cid:285)liwia te(cid:285) posortowanie danych wykorzystywanych do (cid:239)(cid:200)czenia tabel. Aby u(cid:239)atwi(cid:202) administratorowi przypisywanie poszczególnych filmów danym gatunkom, posortuj gatunki alfabetyczne wed(cid:239)ug nazw. 9. Odpowiadaj(cid:200)c na kolejne pytanie kreatora, upewnij si(cid:218), czy pole wyboru Ukryj kolumn(cid:218) klucza (zalecane) jest zaznaczone, i kliknij przycisk Dalej — w ten sposób gatunki filmowe b(cid:218)d(cid:200) wybierane wy(cid:239)(cid:200)cznie na podstawie swoich nazw. 10. Ostatnie pytanie kreatora b(cid:218)dzie dotyczy(cid:239)o nazwy tworzonej kolumny: (cid:84) Wpisz tak(cid:200) sam(cid:200) nazw(cid:218), jak(cid:200) ma (cid:239)(cid:200)czona tabela (Gatunek). (cid:84) Nie zaznaczaj pola W(cid:239)(cid:200)cz integralno(cid:258)(cid:202) danych (jego znaczenie wyja(cid:258)nili(cid:258)my w (cid:202)wiczeniu po(cid:258)wi(cid:218)conym edytowaniu relacji). Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 3. • Relacje 63 (cid:84) Nie zaznaczaj pola Zezwalaj na wiele warto(cid:258)ci (jego znaczenie wyja(cid:258)nili(cid:258)my w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u na przyk(cid:239)adzie relacji (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cej tabele Film i Aktor). (cid:84) Kliknij przycisk Zako(cid:241)cz. 11. Po zako(cid:241)czeniu pracy kreatora odno(cid:258)ników b(cid:218)dzie konieczne zapisanie tabeli nadrz(cid:218)dnej — zapisz j(cid:200) pod nazw(cid:200) Film. Wynik pracy kreatora zosta(cid:239) pokazany na rysunku 3.9. Rysunek 3.9. Zak(cid:239)adka Odno(cid:258)nik pozwala pozna(cid:202) efekt pracy kreatora odno(cid:258)ników: w tym wypadku dane pobierane z tabeli Gatunek b(cid:218)d(cid:200) wy(cid:258)wietlane w polu listy, do po(cid:239)(cid:200)czenia tabel zosta(cid:239)a wykorzystana pierwsza kolumna (kolumna klucza podstawowego), ale dane b(cid:218)d(cid:200) pobierane z dwóch kolumn. Poniewa(cid:285) szeroko(cid:258)(cid:202) pierwszej kolumny zosta(cid:239)a ustawiona na 0, u(cid:285)ytkownik zobaczy w polu listy wy(cid:239)(cid:200)cznie dane przechowywane w drugiej kolumnie tabeli Gatunek 12. W ten sam sposób, w jaki po(cid:239)(cid:200)czyli(cid:258)my tabele Film i Gatunek, nale(cid:285)y po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) tabele Film i Rezyser: (cid:84) Po ustawieniu kursora w pustym polu kolumny Typ danych z listy dost(cid:218)pnych typów wybierz Kreator odno(cid:258)ników…. (cid:84) Ponownie dane b(cid:218)d(cid:200) pobierane z innej tabeli, ale tym razem z tabeli Rezyser. (cid:84) Aby u(cid:239)atwi(cid:202) przegl(cid:200)danie i wprowadzanie danych bezpo(cid:258)rednio do tabeli, z listy kolumn tabeli Aktor nale(cid:285)y wybra(cid:202) IdRezysera Poleć książkęKup książkę 64 Access 2016 PL • (cid:193) wiczenia praktyczne (klucz podstawowy powinien by(cid:202) wykorzystany do (cid:239)(cid:200)czenia wszystkich tabel) oraz Nazwisko (istnieje mniejsze prawdopodobie(cid:241)stwo, (cid:285)e kilku re(cid:285)yserów b(cid:218)dzie nosi(cid:202) to samo nazwisko ni(cid:285) to samo imi(cid:218)). Jest równie(cid:285) mo(cid:285)liwe wskazanie wi(cid:218)kszej liczby kolumn z tabeli po(cid:239)(cid:200)czonej, ale wtedy dane wy(cid:258)wietlane w polu listy b(cid:218)d(cid:200) zajmowa(cid:202) du(cid:285)o miejsca na ekranie i w efekcie, zamiast u(cid:239)atwia(cid:202), b(cid:218)d(cid:200) utrudnia(cid:202) korzystanie z bazy danych. (cid:84) Po posortowaniu danych wed(cid:239)ug nazwisk re(cid:285)yserów i ukryciu pola klucza podstawowego pozostaje jeszcze podanie nazwy tworzonej kolumny odno(cid:258)nika (Rezyser) i zapisanie zmian w tabeli Film. Odpowiednikiem utworzenia odno(cid:258)nika do innej tabeli jest na(cid:239)o(cid:285)enie na kolumn(cid:218) ograniczenia REFERENCES (klucz obcy). W efekcie ograniczymy list(cid:218) dopuszczalnych dla danej kolumny warto(cid:258)ci do warto(cid:258)ci przechowywanych w odpowiadaj(cid:200)cej jej kolumnie w powi(cid:200)zanej tabeli. Kolumny z na(cid:239)o(cid:285)onym ograniczeniem REFERENCES mog(cid:200) przechowywa(cid:202) warto(cid:258)ci NULL (niewype(cid:239)nione pola), o ile nie zabraniaj(cid:200) tego inne ograniczenia. Aby SZBD Access móg(cid:239) utworzy(cid:202) klucz obcy, musi wcze(cid:258)niej by(cid:202) utworzona tabela, do której klucz b(cid:218)dzie si(cid:218) odwo(cid:239)ywa(cid:239). Dodatkowo w tej tabeli musi znajdowa(cid:202) si(cid:218) odpowiednia kolumna (lub kolumny), dla której zdefiniowano taki sam typ danych, jak dla kolumny z na(cid:239)o(cid:285)onym ograniczeniem REFERENCES. Na tak(cid:200) kolumn(cid:218) musi by(cid:202) tak(cid:285)e na(cid:239)o(cid:285)one jedno z dwóch ogranicze(cid:241): PRIMARY KEY lub UNIQUE. (cid:109) W I C Z E N I E 3.5 Pola wielowarto(cid:258)ciowe Skoro w jednym filmie gra wielu aktorów, a ten sam aktor wyst(cid:218)puje w wielu filmach, wydaje si(cid:218), (cid:285)e niemo(cid:285)liwe jest utworzenie kolumny odno(cid:258)nika ani w tabeli Film (wtedy w filmie móg(cid:239)by zagra(cid:202) tylko jeden aktor), ani w tabeli Aktor (wtedy z kolei aktor móg(cid:239)by zagra(cid:202) tylko w jednym filmie). Poniewa(cid:285) wiele osób mog(cid:239)oby b(cid:239)(cid:218)dnie rozwi(cid:200)za(cid:202) ten problem, próbuj(cid:200)c doda(cid:202) do jednej z tabel kilka kolumn (w naszym przyk(cid:239)adzie do tabeli Film mogliby(cid:258)my doda(cid:202) kolumny Aktor1, Aktor2 itd.), tworzenie relacji typu wiele do wielu zosta(cid:239)o znacznie uproszczone w SZBD Access. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 3. • Relacje 65 Umieszczenie w tabeli wielu kolumn, które odwo(cid:239)uj(cid:200) si(cid:218) do tej samej kolumny innej tabeli, jest bardzo z(cid:239)ym pomys(cid:239)em. Nie tylko znacznie ogranicza funkcjonalno(cid:258)(cid:202) bazy (musimy z góry za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) maksymaln(cid:200) liczb(cid:218) aktorów, którzy mog(cid:200) zagra(cid:202) w jednym filmie) i powoduje, (cid:285)e w naszej tabeli jest przechowywanych mnóstwo warto(cid:258)ci Null (bo w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci wypadków interesuje nas tylko kilku aktorów graj(cid:200)cych w danym filmie), ale równie(cid:285) ogromnie utrudnia tworzenie powi(cid:200)zanych z tak(cid:200) tabel(cid:200) formularzy i raportów. Aby po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) tabele Film i Aktor: 1. Wy(cid:258)wietl projekt tabeli Film. 2. Dodaj kolejn(cid:200) kolumn(cid:218) odno(cid:258)nika, wi(cid:200)(cid:285)(cid:200)c j(cid:200) z kolumnami IdAktora i Nazwisko tabeli Aktor. 3. Posortuj dane wed(cid:239)ug nazwisk i ukryj kolumn(cid:218) klucza. 4. Ko(cid:241)cz(cid:200)c prac(cid:218) kreatora: (cid:84) Zmie(cid:241) nazw(cid:218) kolumny odno(cid:258)nika na Aktorzy. (cid:84) Zaznacz pole Zezwalaj na wiele warto(cid:258)ci (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. W ten sposób w kolumnie odno(cid:258)nika Nazwiska b(cid:218)dzie mo(cid:285)na zapisywa(cid:202) dowoln(cid:200) liczb(cid:218) nazwisk graj(cid:200)cych w danym filmie aktorów 5. Zamknij okno projektu tabeli Film i zapisz wprowadzone w niej zmiany. Poleć książkęKup książkę 66 Access 2016 PL • (cid:193) wiczenia praktyczne (cid:109) W I C Z E N I E 3.6 Edytowanie relacji Zanim po(cid:239)(cid:200)czymy tabele Film i Osoba, zmodyfikujemy relacje utwo- rzone mi(cid:218)dzy pozosta(cid:239)ymi tabelami. W tym celu: 1. Przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Narz(cid:218)dzia bazy danych i kliknij przycisk Relacje. 2. Aby upewni(cid:202) si(cid:218), (cid:285)e wszystkie po(cid:239)(cid:200)czone tabele zosta(cid:239)y wy(cid:258)wietlone, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar okna relacji i z menu kontekstowego wybierz opcj(cid:218) Poka(cid:285) wszystko. 3. Za pomoc(cid:200) techniki „przeci(cid:200)gnij i upu(cid:258)(cid:202)” uporz(cid:200)dkuj ikony tabel, tak aby linie obrazuj(cid:200)ce relacje nie krzy(cid:285)owa(cid:239)y si(cid:218), i dopasuj rozmiar ikon poszczególnych tabel w ten sposób, by wszystkie ich kolumny by(cid:239)y widoczne (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Linie (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)ce poszczególne tabele przedstawiaj(cid:200) utworzone pomi(cid:218)dzy nimi powi(cid:200)zania Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 3. • Relacje 67 4. Na tym etapie relacje (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)ce poszczególne tabele nie odzwierciedlaj(cid:200) jeszcze typów powi(cid:200)za(cid:241) (wszystkie te powi(cid:200)zania powinny by(cid:202) typu jeden do wielu). Aby okre(cid:258)li(cid:202) typ relacji: (cid:84) Kliknij prawym przyciskiem myszy lini(cid:218) (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)c(cid:200) tabele Film i Gatunek, a nast(cid:218)pnie z menu kontekstowego wybierz opcj(cid:218) Edytuj relacj(cid:218)…. (cid:84) Zaznacz pole wyboru Wymuszaj wi(cid:218)zy integralno(cid:258)ci — zostanie w ten sposób okre(cid:258)lony typ powi(cid:200)zania i SZBD Access b(cid:218)dzie automatycznie sprawdza(cid:239), czy dane w po(cid:239)(cid:200)czonych tabelach s(cid:200) prawid(cid:239)owe (np. czy u(cid:285)ytkownik nie próbowa(cid:239) przypisa(cid:202) filmu nieistniej(cid:200)cemu w bazie gatunkowi). (cid:84) Zaznacz pole wyboru Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne — w ten sposób zmiana warto(cid:258)ci klucza podstawowego tabeli podrz(cid:218)dnej zostanie automatycznie uwzgl(cid:218)dniona w tabeli nadrz(cid:218)dnej (je(cid:285)eli kto(cid:258) zmieni identyfikator gatunku filmowego, np. komedii z 3 na 33, ta zmiana zostanie automatycznie przeprowadzona w tabeli Film, dzi(cid:218)ki czemu filmy, które wcze(cid:258)niej zosta(cid:239)y zaklasyfikowane jako komedie, nadal b(cid:218)d(cid:200) komediami) (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. O ile kaskadowa aktualizacja powi(cid:200)zanych pól zabezpiecza przed przypadkow(cid:200) modyfikacj(cid:200) warto(cid:258)ci kluczy podstawowych, o tyle kaskadowe usuwanie mo(cid:285)e spowodowa(cid:202) przypadkowe usuni(cid:218)cie wielu danych (cid:84) Nie zaznaczaj pola wyboru Kaskadowo usu(cid:241) rekordy pokrewne — zaznaczenie tego pola umo(cid:285)liwi nie tylko usuni(cid:218)cie gatunku, do którego zosta(cid:239)y zaklasyfikowane pewne filmy, ale SZBD Access automatycznie wyrzuci z bazy informacje o wszystkich Poleć książkęKup książkę 68 Access 2016 PL • (cid:193) wiczenia praktyczne filmach usuwanego gatunku (je(cid:285)eli kto(cid:258) usun(cid:200)(cid:239)by wiersz z gatunkiem Komedia, z tabeli Film zosta(cid:239)yby usuni(cid:218)te wszystkie filmy zaklasyfikowane jako komedie). (cid:84) Kliknij przycisk OK. 5. Linia (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)ca tabele Film i Gatunek zostanie pogrubiona i, co najwa(cid:285)niejsze, na jej ko(cid:241)cach zostan(cid:200) wy(cid:258)wietlone symbole 1 i (cid:146), obrazuj(cid:200)ce typ powi(cid:200)zania. 6. Powtórz czynno(cid:258)ci opisane w punkcie 4. dla pozosta(cid:239)ych relacji. Efekt pomy(cid:258)lnego wykonania (cid:202)wiczenia zosta(cid:239) pokazany na rysunku 3.13. Rysunek 3.13. Zgodnie z za(cid:239)o(cid:285)eniem projektu, jeden aktor (symbol 1) mo(cid:285)e zagra(cid:202) w wielu (symbol (cid:146)) filmach, do jednego gatunku mo(cid:285)e nale(cid:285)e(cid:202) wiele filmów, jeden re(cid:285)yser mo(cid:285)e nakr(cid:218)ci(cid:202) wiele filmów, a pole wielowarto(cid:258)ciowe pozwala wielu aktorom zagra(cid:202) w tym samym filmie 7. Zamknij okno relacji i zapisz wprowadzone zmiany. (cid:109) W I C Z E N I E 3.7 Wprowadzenie przyk(cid:239)adowych danych Po zdefiniowaniu (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cych tabele relacji nale(cid:285)y wprowadzi(cid:202) przy- k(cid:239)adowe dane do tabel s(cid:239)ownikowych i podrz(cid:218)dnych. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 3. • Relacje 69 Aby wprowadzi(cid:202) przyk(cid:239)adowe dane do bazy: 1. Wy(cid:258)wietl tabel(cid:218) Gatunek w widoku arkusza danych. 2. Wpisz nazwy kilku gatunków filmów. 3. Poniewa(cid:285) nie planujemy podczas wpisywania danych dodawania do tabel bazy Filmoteka dodatkowych kolumn, nale(cid:285)y ukry(cid:202) kolumn(cid:218) Dodaj nowe pole: (cid:84) Rozwi(cid:241) menu Plik i kliknij przycisk Opcje. (cid:84) Przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Bie(cid:285)(cid:200)ca baza danych. (cid:84) Usu(cid:241) zaznaczenie pola wyboru W(cid:239)(cid:200)cz zmiany projektu w tabelach w widoku arkusza danych. (cid:84) Kliknij przycisk OK ((cid:285)eby zmiany zacz(cid:218)(cid:239)y obwi(cid:200)zywa(cid:202), mo(cid:285)e by(cid:202) konieczne zamkni(cid:218)cie i ponowne otwarcie bazy danych). 4. Aby przekona(cid:202) si(cid:218), czy jest mo(cid:285)liwe wpisanie filmów bez jednoczesnego okre(cid:258)lenia gatunku, re(cid:285)ysera czy aktora, wprowad(cid:283) przyk(cid:239)adowe dane o kilku filmach. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) formatowania wpisywanych opinii (rysunek 3.14). Rysunek 3.14. Przyk(cid:239)adowe dane wprowadzone do tabeli Film 5. Przekonaj si(cid:218), (cid:285)e chocia(cid:285) pole odno(cid:258)nika mo(cid:285)e zawiera(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) nieokre(cid:258)lon(cid:200) (warto(cid:258)(cid:202) Null), nie mo(cid:285)e zawiera(cid:202) warto(cid:258)ci nieodpowiadaj(cid:200)cej jednemu z kluczy podstawowych powi(cid:200)zanej tabeli. Innymi s(cid:239)owy, jest niemo(cid:285)liwe zaklasyfikowanie filmu do nieistniej(cid:200)cego gatunku. 6. Zamknij okno tabeli Film. 7. Otwórz w widoku arkusza danych tabel(cid:218) Rezyser. Wpisz nazwiska i imiona kilku re(cid:285)yserów. Poleć książkęKup książkę 70 Access 2016 PL • (cid:193) wiczenia praktyczne 8. Zamknij okno tabeli Rezyser i otwórz w widoku arkusza danych tabel(cid:218) Aktor. Wpisz dane kilku aktorów. 9. Zamknij okno tabeli Aktor i raz jeszcze otwórz w widoku arkusza danych tabel(cid:218) Film. Ustaw kursor w polu Gatunek pierwszego z wpisanych filmów i kliknij wy(cid:258)wietlon(cid:200) z prawej strony pola strza(cid:239)k(cid:218) — zobaczysz list(cid:218) nazw wprowadzonych gatunków filmów (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Gdy mamy ju(cid:285) dane w tabelach podrz(cid:218)dnych, wpisuj(cid:200)c dane do tabeli nadrz(cid:218)dnej, mo(cid:285)emy si(cid:218) do nich odwo(cid:239)ywa(cid:202). W tym przyk(cid:239)adzie niektóre kolumny zosta(cid:239)y ukryte — aby ukry(cid:202) wybrane kolumny, nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) ich nag(cid:239)ówek prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybra(cid:202) opcj(cid:218) Ukryj pola 10. Zwró(cid:202) uwag(cid:218), (cid:285)e jest niemo(cid:285)liwe dodawanie nowych rekordów do tabel podrz(cid:218)dnych w widoku arkusza danych tabeli nadrz(cid:218)dnej. Aby np. doda(cid:202) nowy gatunek filmów, nale(cid:285)y otworzy(cid:202) tabel(cid:218) Gatunek, nie Film. (cid:109) W I C Z E N I E 3.8 Tabela (cid:239)(cid:200)cznikowa Tabele Film i Osoba s(cid:200) po(cid:239)(cid:200)czone zwi(cid:200)zkiem typu wiele do wielu. Poniewa(cid:285) chcemy zapisa(cid:202) pewne informacje (takie jak daty po(cid:285)yczenia i zwrotu) o samym fakcie wypo(cid:285)yczenia filmu, implementacja tego zwi(cid:200)zku wymaga utworzenia dodatkowej tabeli (cid:239)(cid:200)cznikowej, w któ- rej b(cid:218)d(cid:200) przechowywane warto(cid:258)ci kluczy podstawowych obu tabel. W ten sposób relacja typu wiele do wielu zostanie zast(cid:200)piona dwoma równorz(cid:218)dnymi relacjami typu wiele do jednego. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 3. • Relacje 71 Aby zbudowa(cid:202) tabel(cid:218) (cid:239)(cid:200)cznikow(cid:200): 1. Utwórz now(cid:200) tabel(cid:218) w widoku projektu. 2. Za pomoc(cid:200) kreatora odno(cid:258)ników utwórz relacj(cid:218) (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)c(cid:200) t(cid:218) tabel(cid:218) z tabel(cid:200) Film (tak jak poprzednio, tabele musz(cid:200) by(cid:202) powi(cid:200)zane na podstawie warto(cid:258)ci klucza podstawowego tabeli podrz(cid:218)dnej, ale wy(cid:258)wietlane powinny by(cid:202) alfabetycznie u(cid:239)o(cid:285)one tytu(cid:239)y filmów). Ta kolumna nie powinna przechowywa(cid:202) wielu warto(cid:258)ci. 3. Zapisz nowo tworzon(cid:200) tabel(cid:218) pod nazw(cid:200) Pozyczka. W odpowiedzi na ostrze(cid:285)enie o braku zdefiniowanego klucza podstawowego kliknij przycisk Nie — tabela (cid:239)(cid:200)cznikowa, przechowuj(cid:200)ca wy(cid:239)(cid:200)cznie warto(cid:258)ci kluczy podstawowych powi(cid:200)zanych tabel, nie wymaga dodatkowej kolumny klucza podstawowego. 4. Za pomoc(cid:200) kreatora odno(cid:258)ników utwórz relacj(cid:218) (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)c(cid:200) t(cid:218) tabel(cid:218) z tabel(cid:200) Osoba (tak jak poprzednio, tabele musz(cid:200) by(cid:202) powi(cid:200)zane na podstawie warto(cid:258)ci klucza podstawowego tabeli podrz(cid:218)dnej, ale wy(cid:258)wietlane powinny by(cid:202) alfabetycznie u(cid:239)o(cid:285)one nazwiska osób). Równie(cid:285) pola tej kolumny nie b(cid:218)d(cid:200) przechowywa(cid:239)y wielu warto(cid:258)ci. 5. Dodaj kolumny DataPozyczki i DataZwrotu typu Data/godzina i o formacie Data d(cid:239)uga. Nadaj obu kolumnom odpowiednie tytu(cid:239)y, a dla kolumny DataPozyczki dodatkowo okre(cid:258)l warto(cid:258)(cid:202) domy(cid:258)ln(cid:200) — wynik funkcji Now (w ten sposób bie(cid:285)(cid:200)ca data automatycznie b(cid:218)dzie dat(cid:200) po(cid:285)yczenia filmu). 6. Dodaj jeszcze kolumn(cid:218) Uwagi typu Nota i zezwól na formatowanie uwag dotycz(cid:200)cych po(cid:285)yczenia przez dan(cid:200) osob(cid:218) wybranego filmu. 7. Na ko(cid:241)cu zaznacz dwie pierwsze kolumny tabeli (obie kolumny odno(cid:258)ników) i kliknij widoczny na wst(cid:200)(cid:285)ce przycisk Klucz podstawowy — w ten sposób kluczem tabeli Pozyczka b(cid:218)dzie kombinacja identyfikatorów filmu i osoby (rysunek 3.16). 8. Zamknij okno projektu tabeli Pozyczka i wy(cid:258)wietl okno Relacje. 9. Kliknij przycisk Dodaj tabel(cid:218), a nast(cid:218)pnie zaznacz i dodaj do diagramu tabele Pozyczka i Osoba. 10. Wykorzystaj umiej(cid:218)tno(cid:258)ci zdobyte w (cid:202)wiczeniu 3.5 i zmie(cid:241) relacje (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)ce tabele Film, Pozyczka i Osoba tak, aby SZBD wymusza(cid:239) przestrzeganie wi(cid:218)zów integralno(cid:258)ci, kaskadowo aktualizowa(cid:239) i kaskadowo usuwa(cid:239) powi(cid:200)zane pola (tabele (cid:239)(cid:200)cznikowe s(cid:200) wyj(cid:200)tkiem – w ich wypadku kaskadowe usuwanie bywa stosowane)(rysunek 3.17). Poleć książkęKup książkę 72 Access 2016 PL • (cid:193) wiczenia praktyczne Rysunek 3.16. Gotowy projekt tabeli (cid:239)(cid:200)cznikowej (tabeli przechowuj(cid:200)cej informacje o po(cid:285)yczonych ró(cid:285)nym osobom filmach) Rysunek 3.17. Widok struktury bazy danych Filmoteka — taki uk(cid:239)ad tabel jest nazywany diagramem E/R (Encja/Relacja) (cid:109) W I C Z E N I E 3.9 Korzystanie z tabeli (cid:239)(cid:200)cznikowej Dzi(cid:218)ki tabeli (cid:239)(cid:200)cznikowej Pozyczka b(cid:218)dzie mo(cid:285)liwe przechowywanie w bazie danych informacji o tym, które osoby wypo(cid:285)yczy(cid:239)y dane filmy. Nie ma przy tym (cid:285)adnych ogranicze(cid:241) zwi(cid:200)zanych z liczb(cid:200) filmów, Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 3. • Relacje 73 jakie mo(cid:285)e po(cid:285)yczy(cid:202) ta sama osoba, i liczb(cid:200) osób, mog(cid:200)cych wypo(cid:285)y- czy(cid:202) ka(cid:285)dy film — tabele (cid:239)(cid:200)cznikowe s(cid:200) powszechnie stosowane do tworzenia relacji typu wiele do wielu. Aby wprowadzi(cid:202) do bazy informacje o wypo(cid:285)yczeniu i zwrocie filmów: 1. Otwórz w widoku arkusza danych tabel(cid:218) Osoba i wpisz dane znajomych. 2. Zamknij okno tabeli Osoba i otwórz w widoku arkusza danych tabel(cid:218) Pozyczka. 3. Kliknij pole Tytu(cid:239) i z listy tytu(cid:239)ów wybierz przyk(cid:239)adowy tytu(cid:239) filmu. 4. Przekonaj si(cid:218), (cid:285)e jest niemo(cid:285)liwe zapisanie danych o wypo(cid:285)yczeniu filmu nieokre(cid:258)lonej osobie, tak samo jak niemo(cid:285)liwe jest wypo(cid:285)yczenie wskazanej osobie nieokre(cid:258)lonego filmu — Access nie pozwala na wpisywanie warto(cid:258)ci Null do kolumn klucza podstawowego tabeli. 5. Ustaw kursor w polu Nazwisko i z listy nazwisk wybierz nazwisko znajomego. 6. Zwró(cid:202) uwag(cid:218), (cid:285)e data wypo(cid:285)yczenia zosta(cid:239)a automatycznie ustalona na dzisiejsz(cid:200). Wpisanie daty zwrotu b(cid:218)dzie oznacza(cid:239)o oddanie filmu. 7. Wpisz przyk(cid:239)adowe dane do tabeli. Zwró(cid:202) uwag(cid:218), (cid:285)e: (cid:84) Ten sam film mo(cid:285)e by(cid:202) wielokrotnie wypo(cid:285)yczony. (cid:84) Ta sama osoba mo(cid:285)e po(cid:285)yczy(cid:202) dowoln(cid:200) liczb(cid:218) filmów. (cid:84) Daty, zamiast wpisywa(cid:202), mo(cid:285)na wybiera(cid:202) z kalendarza. (cid:84) Uwagi mog(cid:200) by(cid:202) dowolnie formatowane (rysunek 3.18). Rysunek 3.18. Tabela (cid:239)(cid:200)cznikowa umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ca odzwierciedlanie zwi(cid:200)zków typu wiele do wielu Poleć książkęKup książkę 74 Access 2016 PL • (cid:193) wiczenia praktyczne Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: